Organisatorisk Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Årsberetning 2013"

Transkript

1 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte flere midler til gavn for medlemsorganisationernes projektarbejde. Med virkning fra januar 2013 overtog DMRU ansvaret for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesordning ( Genbrug til Syd, GTS) og skulle nu varetage helt nye opgaver i samarbejde med mange nye brugere. Senere på året blev en omfattende omlægning af DMRUs bevillingssystem gennemført. Bestyrelsen traf beslutning om ny kommunikationsstrategi og nyt logo. DMRU og medlemsorganisationerne arbejdede videre med sidste års generalforsamlingstema om Integral Mission for styrke den fælles identitet som kristne trosbaserede udviklingsorganisationer, noget der fortsættes på dette års generalforsamling under overskriften International Diakoni. Regnskabsresultatet for 2013 udviser et stort driftsoverskud, samtidig med at bestyrelsen måtte konstatere, at udsigterne for dele af DMRUs økonomi i de kommende år tegner mindre lovende. Generalforsamling og bestyrelse I 2013 valgte DMRU og DMR at lægge henholdsvis generalforsamling og forårets repræsentantskabsmøde back-to-back for på den måde at styrke samarbejdet og den fælles identitet. Et fælles seminar under overskriften Integral Mission adresserede, hvordan kirkelige organisationer kan modgå tendensen til en identitet, der er splittet mellem forkyndelse og diakoni. Dette blev efterfølgende fulgt op af en fælles DMR/DMRU arbejdsgruppe med bred deltagelse af medlemsorganisationerne og med mange forslag til, hvordan dette arbejde kan videreføres. Dette afspejler sig også i valget af temaet International Diakoni som fokus for det fælles DMR/DMRU seminar i De to bestyrelser valgte også i det forgangne år at afholde et fælles bestyrelsesmøde for på den måde at styrke samarbejdet. De to bestyrelser vil i 2014 beslutte, om der fremover fortsat skal afholdes back-to-back, repræsentantskabsmøde, generalforsamling og seminar. På DMRUs generalforsamling den 24. april 2013 blev Ingrid Frederiksen, opstillet af Apostolsk Kirke, nyvalgt til bestyrelsen for en fireårig periode. Arne Kristensen fra Viva Danmark blev valgt som suppleant for et år. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer, herunder bl.a. at bestyrelsen fremover har mulighed for at udpege en ressourceperson som et syvende bestyrelsesmedlem. Kristian Sloth blev i forlængelse heraf i august udpeget som medlem af bestyrelsen for en periode frem til generalforsamlingen i Formanden fremhævede i sin beretning bl.a., hvordan der i medlemsorganisationernes projekter arbejdes med forholdet mellem religion og udvikling, noget som udenrigsministeriets kapacitetsundersøgelse opfordrer os til at få tydeligere frem. Han fremhævede bestyrelsens ønske om at styrke bl.a. DMRUs rolle som talerør for medlemsorganisationerne og understregede behovet for flere ressourcer gennem øget kontingentbetaling. Endelig understregede formanden vigtigheden af, at dansk støtte til civilsamfundet fremmer en mangfoldighed af støtteformer og organisationer og fremhævede DMRUs erfaringer gennem miniprogrammet med at støtte lokalt forankrede initiativer, som de store udviklingsorganisationer sjældent når ud til.

2 Generalforsamlingen godkendte den udsendte organisatoriske beretning for 2012 og tog formandens mundtligt aflagte beretning til efterretning. Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab for 2012, der udviste et driftsunderskud på kr sammenholdt med et forventet underskud på kr Herefter udgør egenkapitalen med indgangen til 2013 kr. 1,7 mill. hvorfor målsætningen om, at denne skal udgøre mindst 25% af de årlige driftsudgifter, fortsat er opfyldt. Generalforsamlingen vedtog endvidere et revideret driftsbudget for 2013 med et driftsoverskud på kr mod det tidligere forventede driftsunderskud på kr Generalforsamlingen vedtog, at grundkontingentet sættes op fra kr til (for medlemsorganisationer med begrænsede egenindtægt), mens øvrige kontingentsatser øges med ca. 33%. Endelig vedtog man et driftsbudget for 2014, med et forventet driftsoverskud på kr (heri dog ikke indregnet de ekstra indtægter fra forhøjede kontingentbetalinger). Der var i 2013 ikke nye medlemmer, der søgte om optagelse, så DMRU har fortsat 31 medlemsorganisationer. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Tage Kleinbeck, Bibelselskabet, genvalgt som formand for bestyrelsen, og Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika, blev genvalgt som næstformand. Bestyrelsen har i 2013 holdt syv bestyrelsesmøder foruden det konstituerende møde i forbindelse med generalforsamlingen. Kapacitetsundersøgelse Udenrigsministeriet iværksatte i slutningen af 2012 en kapacitetsundersøgelse af DMRU, og rapporten forelå i marts Baggrunden var omfattende ændringer i ministeriets samarbejde med de danske frivillige udviklingsorganisationer (NGOerne), hvorefter der fremover skulle være flere rammeaftaleorganisationer. Omvendt skulle der ikke kunne søges om støtte til enkeltprojektbevillinger direkte hos ministeriet, idet denne støtteform nu forvaltes hos CISU. Udenrigsministeriet ønskede undersøgt, om DMRU havde kapacitet til at forvalte større bevillinger, således at medlemsorganisationerne fremover også kunne ansøge DMRU om støtte til større enkeltprojekter fremfor som hidtil at søge finansiering hertil hos CISU eller udenrigsministeriet. Dette ville have karakter af en såkaldt udvidet puljeaftale. Rapporten konkluderede, at DMRU besidder den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte såvel de nuværende puljeaftaler som en fremtidig øget portefølje. Rapporten fremkom med en række anbefalinger, som har præget DMRUs arbejde i 2013, heriblandt nyt bevillingssystem, adgang til administrationsbidrag, ændrede bevillingsgrænser mv. (se nedenfor). Derudover pegede rapporten bl.a. på, at DMRU med fordel kunne tydeliggøre sin rolle som trosbaseret organisation og styrke arbejdet vedr. religion og udvikling. Beklageligvis afviste udenrigsministeriet efterfølgende at imødekomme DMRUs ønske om indgåelse af en udvidet puljeaftale. Denne beslutning indebærer, at DMRU og medlemsorganisationerne ikke på samme måde kan drage fordel af de nye vilkår, som f.eks. Danske Handicaporganisationer, en paraplyorganisation hvis rolle i forhold til Danida-bevillinger på mange måder modsvarer DMRUs. Nyt bevillingssystem og adgang til administrationsbidrag Kapacitetsundersøgelsen havde som en af sine centrale anbefalinger etablering af et nyt bevillingssystem med flg. centrale elementer: Bedre adskillelse af funktioner vedr. rådgivning, vurdering og bevilling Større transparens i kraft af tydeligere vurderingskriterier Forbedret habilitet gennem etablering af særskilt bevillingsudvalg adskilt fra bestyrelsen Bevillingskompetence til sekretariatet, for bevillinger under Endvidere anbefalede rapporten, at medlemsorganisationer skulle kunne varetage forvaltningsansvaret for miniprogrambevillinger og i den sammenhæng have adgang til administrationsbidrag. 2

3 Sekretariat og bestyrelse har i årets løb forberedt en sådan omlægning, der træder i kraft fra april Medlemsorganisationerne har været konsulteret ved møder i København og Århus i september 2013, ligesom det ny bevillingssystem blev præsenteret ved medlemsmøder i marts Ovennævnte ændringer forventes at give bestyrelsen bedre muligheder for at behandle DMRUs strategiske udfordringer, når bevillingssager ikke fremover skal optage plads på dagsordenen. Kommunikationsstrategi og nyt logo Bestyrelsen vedtog en kommunikationsstrategi for DMRU. Internt skal kommunikationen støtte og styrke medlemsorganisationernes og sydpartneres kompetencer til at udføre kirkeligt udviklingsarbejde ved at give rum for erfaringsudveksling og dialog med og for medlemsorganisationer og sydpartnere. Eksternt skal kommunikationen skabe forståelse og respekt for et helhedsorienteret, kirkeligt udviklingsarbejde, og udøve fortalervirksomhed i forbindelse med medlemsorganisationernes fælles mærkesager. I sammenhæng med dette arbejde vedtog DMR og DMRU et nyt logo, som fremtræder som en moderniseret udgave af det hidtidige. Som udmøntning af kommunikationsstrategien vil DMRU vælge et årligt tema, i 2014 kirkelige organisationers arbejde med rettigheder, for derved at samle de begrænsede ressourcer om en fælles sag. En ny hjemmeside er også undervejs, og DMRU Orientering vil fremover blive udsendt hyppigere og med fastere intervaller. Miniprogrammet Siden 2007 har DMRUs Miniprogram været optaget på finansloven, fra 2012 med en bevilling på 15 mill. kr. Med finansloven for 2014 vokser denne årlige støtte til 18 mill kr. Den største enkeltpost på bevillingen er støtte til miniprojekter, men der kan også ydes støtte til forundersøgelser, pilotprojekter, partnerskabsaktiviteter, kapacitetsudvikling af partnerorganisationer samt deres deltagelse i regionale og internationale netværk mv. Endvidere kan der ydes støtte til udsendelse af udviklingsarbejdere og korttidskonsulenter samt afholdelse af kurser for medlemsorganisationer og til oplysningsaktiviteter i Danmark. I 2013 blev der bevilget støtte til en forundersøgelse, et pilotprojekt, ti miniprojekter, seks partnerskabsaktiviteter, fem Syd-Syd-aktiviteter samt til otte kapacitetsopbygningsaktiviteter. Desuden blev der bevilget støtte til udsendelse af en korttidskonsulent. Bevillingerne fordelte sig på 13 medlemsorganisationer og gik til indsatser i elleve afrikanske lande, seks asiatiske lande og to lande i Mellemamerika i samarbejde med 26 forskellige lokale partnere. I forlængelse af anbefalingerne i kapacitetsundersøgelsen blev den maksimale støtte til miniprojekter blev fra august hævet til kr , og flere andre bevillingsgrænser blev tilsvarende justeret. Gennemgang af politikker DMRU gennemførte i 2013 to reviews, begge vedr. hvordan DMRU arbejder med tværgående hensyn i vores projektarbejde, belyst gennem gender policy samt HIV/Aids strategy. Begge rapporter peger på, at vi har relevante politikker, men at disse ofte er ganske ordrige og kunne vinde ved en større operationalisering. Det påpeges ligeledes, at vores formater for behandling af projektansøgninger ikke tilstrækkeligt tydeligt markerer, hvordan disse tværgående hensyn bringes i spil. Bestyrelsen besluttede, at DMRU i 2014 skal arbejde med at operationalisere de to sæt politikker, således at disse i højere grad anvendes i forbindelse med projektansøgninger. I forbindelse med det kommende review af rettighedsbaserede tilgange samt af advocacy policy papiret besluttes, hvordan DMRUs forskellige policies fremover kan fremme en rettighedsbaseret tilgang. Nødhjælpspuljen DMRU forvalter en nødhjælpspulje fra udenrigsministeriet for hurtigt at kunne reagere på appeller fra lokale partnerorganisationer om hjælp i akutte katastrofesituationer. Bevillingen udgør to mill. kr. om året, og bestyrelsens særlige nødhjælpsudvalg kan bevilge op til kr

4 pr. indsats. I 2013 blev der ydet i alt otte bevillinger fra Nødhjælpspuljen gennem syv forskellige medlemsorganisationer til otte forskellige partnerorganisationer i fem asiatiske og tre afrikanske lande. Det blev i 2013 aftalt med udenrigsministeriet, at der gennemføres et review af Nødhjælpspuljen, som sidst var genstand for en sådan undersøgelse i Denne opgave forventes gennemført i løbet af forår/sommer Som forberedelse hertil udarbejdede DMRU et notat med en oversigt over puljens anvendelse i perioden Den viste, at i de sidste fire år har DMRU kunnet støtte 32 indsatser fordelt på ti medlemsorganisationer og 29 partnerorganisationer i 23 forskellige lande. I denne sammenhæng indbød DMRU medlemmer, der har modtaget bidrag fra puljen, til en drøftelse af erfaringer med denne støtte fra DMRU. Enkeltprojektbevillinger Efter aftale med de enkelte medlemsorganisationer varetager DMRU forvaltningen af større enkeltprojekter, som CISU eller Danida har bevilget støtte til efter ansøgning fra den pågældende medlemsorganisation i samarbejde med DMRU. Denne opgave omfattede i 2013 forvaltning af i alt 10 enkeltprojekter i henholdsvis Egypten, Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Sri Lanka, Bangladesh og Indien i samarbejde med seks forskellige medlemsorganisationer. Dertil kom tre projekter, der er bevilget til DMRU i samarbejde med flere medlemsorganisationer. To enkeltprojekter blev afsluttet i årets løb, hvor der også blev bevilget støtte fra CISU til en ny fase af et igangværende enkeltprojekt. Endelig blev der fremsendt ansøgning om to nye enkeltprojekter, der ved årets slutning endnu ikke var påbegyndt. I slutningen af året gennemførtes en analyse af udviklingen i enkeltprojektporteføljen i de senere år samt udsigterne for de kommende år. I perioden forventes en halvering af DMRUs indtægter ved disse opgaver, pga. færre projekter som følge af omlægninger af udenrigsministeriets bevillinger til de danske NGOer, nye vilkår for adgang til CISUs bevillinger, samt to større medlemsorganisationers egne rammehenv. programaftaler. Tilsyn I forbindelse med forberedelse af nye projekter og tilsyn med igangværende miniprojekter, større enkeltprojekter, udsendte udviklingsarbejdere, GTS-bevillinger og andre aktiviteter gennemfører DMRU projekttilsyn eller andre besøg hos medlemsorganisationernes partnere. Disse opgaver har i 2013 omfattet rejser til Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Egypten og Israel/Palæstina. Flere af de aflagte tilsynsbesøg er gennemført sammen med de pågældende medlemsorganisationer. Muligheden for at kombinere tilsyn af miniprogrambevillinger samt enkeltprojektbevillinger med GTS-tilsyn giver forbedrede økonomiske muligheder for at gennemføre besøg, hvor disse forskellige opgaver varetages på samme rejse. På fem af årets 19 medarbejderrejser til udviklingslande indgik således både GTS-opgaver og besøg hos medlemsorganisationers sydpartnere. To af rejserne omhandlede udelukkende GTS-tilsyn. Skolepenge og børnefamilieydelse DMRU administrerer ordningen vedr. refusion af skolepenge m.v. for børn, hvis forældre er udsendt af kirkelige og andre private organisationer til udviklingslande med opgaver, som indeholder et væsentligt element af humanitært og socialt udviklingsarbejde. Ordningen finansieres af Danida-midler, hvorfor kun udsendte til lande, der opfylder Danidas kriterier for udviklingsstøtte, kan nyde godt heraf. I 2013 modtog 14 organisationer i alt godt 2,2 mill. kr. i refusion af skoleudgifter afholdt i skoleåret 2012/13 og udgifter i forbindelse med børns besøgsrejser. Denne udgift afholdes indenfor bevillingsrammerne til Mini-programmet. Ligeledes administrerer DMRU ordningen vedr. børnefamilieydelser til børn af udsendte missionærer i tredje verdens lande til arbejde, der ikke finansieres af Danida-midler. Denne ordning finansieres af Indenrigs- og Socialministeriet. De udbetalte børnefamilieydelser udgjorde i ,3 mill. kr. til 24 forskellige organisationer. 4

5 Oplysningsarbejde DMRU deltog i 2013 kun i begrænset omfang i den store fælles NGO-oplysningskampagne Verdens bedste nyheder, der fokuserer på FN s otte udviklingsmål. Endvidere bidrog DMRU også i 2013 til et bredt kirkeligt samarbejde i forbindelse med Himmel og Jord teltet ved Folkemødet på Bornholm i juni måned. Genbrug til Syd DMRU overtog opgaven som værtsorganisation for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling med virkning fra januar I det forgangne år har der været brugt kræfter på at etablere ordningen: udarbejdelse af vejledning, rådgivning af ansøgere, udvikling af hjemmeside, kurser for GTS brugere. Der blev også gennemført et review af oplysningsarbejdet som grundlag for en styrket indsats på dette område. Vi kunne i årets løb konstatere, at antallet af kvalificerede ansøgninger oversteg GTS bevillingen på finansloven på 7,5 mill kr. DMRU var derfor glade for, dels at det var muligt at få en tillægsbevilling på 2,5 mill. i 2013, dels at finansloven for 2014 indeholder en vækst til 10 mill. i 2014 og 12 mill. årligt de følgende år. DMRU modtog 129 ansøgninger om støtte til forsendelser i ansøgere modtog en bevilling, mens der blev givet 61 afslag. Samarbejdet med Danida DMRUs samspil med udenrigsministeriet, primært med Kontoret for Humanitær Bistand, Civilsamfundsstøtte og Personel (HCP), har i 2013 været ganske omfattende. Det skyldes dels overtagelsen af forvaltningen af renoverings- og forsendelsesbevillingen, hvor der har været behov for et løbende samarbejde for at sikre, at Genbrug til Syd kom godt i gang. Dels betød forløbet om kapacitetsundersøgelsen og afvisningen af at indgå en udvidet puljeaftale, at der blev behov for tættere kontakt. Selvom sidstnævnte sag indtil videre ikke har fået det udfald, DMRU kunne ønske, har det samlede samarbejde med udenrigsministeriet været godt og konstruktivt. Udenrigsministeriet gennemfører med jævne mellemrum, typisk en gang årligt, tilsynsbesøg hos danske organisationer, der som DMRU forvalter ministeriets bevillinger. Dette sker for at konstatere, om der er etableret procedurer, som sikrer en forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Det seneste tilsyn blev foretaget i 2010, hvorfor DMRU var glade for i november at modtage besøg fra udenrigsministeriets afdeling for kvalitetssikring (KVA) samt for efterfølgende at blive indkaldt til dialogmøde i ministeriet i december. Møderne gav ministeriet anledning til at bekræfte deres tilfredshed med DMRUs forvaltning af Danida-midler, ligesom der var anerkendelse af vores opfølgning på kapacitetsundersøgelsen. DMRU var centralt placeret i den evaluering af civilsamfundsstrategien, som blev gennemført i og som blev afsluttet med rapportens offentliggørelse i juni. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelse af en ny civilsamfundspolitik, der forventes vedtaget i løbet af DMRU tilrettelagde i den sammenhæng en særlig workshop om trosbaserede organisationer på det store civilsamfundstræf, der blev afholdt i oktober. Andre samarbejdsrelationer DMRU blev i 2013 indvalgt for en toårig periode i NGO FORUMs Stående Udvalg som en af 14 organisationer. NGO Forum består af 63 danske udviklingsorganisationer og forvalter bl.a. en pulje til støtte for faglig kapacitetsudvikling blandt danske NGOer. Ligeledes afgiver man høringssvar og kommenterer på nye lovforslag mv. Det stående udvalg mødes regelmæssigt og lejlighedsvist med Udviklingsministeren, embedsmænd i Udenrigs- ministeriet og Folketingets Udenrigsudvalg for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. DMRU medarbejdere har deltaget i forskellige faglige NGO-netværk: Sundhedsnetværket, Børne- og Ungdomsnetværket, FORDI (om rettigheder) og Development Effectiveness -netværket. DMRU er endvidere medlem af Concord Danmark, der arbejder med EU s udviklingspolitik. Pga. vakancer i sekretariatet samt mange nye opgaver, bl.a. i forhold til Genbrug til Syd, fik disse netværksopgaver i 2013 mindre opmærksomhed. 5

6 DMRU har desuden et samarbejde med de to andre Miniprogramorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt med Civilsamfund i Udvikling (CISU) om spørgsmål af fælles interesse. Det årlige møde mellem DMRU, Svensk Missionsråd og Digni i Norge blev afholdt i marts i Sverige, hvor der blev udvekslet erfaringer vedr. rollen som paraplyorganisation for kirkelige organisationers udviklingsarbejde. I september var DMRU vært for et fælles møde med vore nordiske kollegaer vedr. forandringsteori. DMRU blev i 2011 medlem af Micah Network, der samler mere end 500 syd- og nordpartnere fra over 80 lande omkring integral mission, temaet for DMRUs medlemsseminar i DMRU følger løbende udviklingen i dette netværk, og støttede, at partnere fra to medlemsorganisationer i juli 2013 kunne deltage i et seminar i Côte D Ivoire for kirkelige organisationer fra de fransktalende lande i Vestafrika. Økonomi DMRUs driftsregnskab for 2013 udviser et overskud på kr i forhold til et budgetteret overskud på kr Dette er et meget tilfredsstillende resultat og skyldes bl.a. opretholdelse af et højt aktivitetsniveau trods vakancer på sekretariatet og dermed lavere lønomkostninger. Der har også været besparelser på øvrige driftsudgifter i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgør herefter 2,1 mill. kr. svarende til 41,5% af driftsudgifterne i internationalt kirkeligt samarbejde og giver gennem deling af fællesfunktioner en mere effektiv sekretariatsdrift. En aftale med DMR indebærer, at tre af DMRUs medarbejdere udfører opgaver for DMR svarende til ca. ½ årsværk. På baggrund af den ny bevilling fra Udenrigsministeriet til Genbrug til Syd samt for at besætte vikariat i forbindelse med medarbejders orlov bød vi i 2013 velkommen til tre nye medarbejdere på sekretariatet samt en medarbejder ansat i en fem-måneders periode i forbindelse med opstarten af GTS-opgaverne. Også i 2013 havde DMRU fordel af at kunne tilknytte medarbejdere med støtte fra den offentligt finansierede løntilskudsordning. Der var dels tale om en ansættelse med opgaver vedr. kapacitetsundersøgelsen frem til foråret Dels var der tale om en tidsbegrænset ansættelse med opgaver vedr. kommunikationsstrategi, nyt logo og ny hjemmeside i løbet af Forringede muligheder for at kunne fastholde en enkeltprojektportefølje af det nuværende omfang betyder desværre en vanskeligere driftsøkonomi. Bestyrelsen tilsluttede sig på den baggrund en indstilling fra sekretariatslederen om at nedlægge en af de fem stillinger som projektkonsulent for derved at tilpasse lønbudgettet til de vigende indtægtsmuligheder. I januar 2014 fik en af DMRUs medarbejdere derfor meddelt sin afsked med fratræden i løbet af foråret. Den samlede omsætning i 2013 blev på ca. 42,7 mill. kr., hvilket er ca. 6,7 mill. kr. mere end i Antallet af enkeltprojekter er faldet til 13 fra 15 i 2012, mens omsætning og indtjening påvirkes positivt af den nye bevilling til Genbrug til Syd. Der henvises i øvrigt til regnskabsberetningen i det reviderede regnskab. Sekretariatet DMRUs sekretariat indgår fortsat i et kirkeligt kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, hvori også deltager Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Dette åbner mulighed for informationsudveksling og samarbejde om 6

7 DMRU pr Bestyrelse Tage Kleinbeck, Det Danske Bibelselskab, (formand) Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika (næstformand) Morten Kofoed, Baptistkirken i Danmark Linda Holst Nielsen, Dansk Ethioper Mission Anker Nielsen, Luthersk Mission Ingrid Frederiksen, Apostolsk Kirke Kristian Sloth, ekstern ressourceperson Arne Kristensen, Viva Danmark (suppleant) Sekretariat Lars Udsholt, sekretariatsleder Karen Swartz Sørensen, projektkonsulent Birgitte Stieper, projektkonsulent Ulrik Jacobsen, projektkonsulent Carsten Brinkmeyer, projektkonsulent Mette Schmidt, projektkonsulent Lisa Nørrelykke Nissen, projektassistent Helle H. Hansen, økonomisekretær Katrine Jakobsen, økonomiassistent Karin Ravnborg Borup, kommunikationsmedarbejder, tidsbegrænset ansættelse august 2013 april 2014 Birgitte Pedersen, administrativ medarbejder Tage Kleinbeck Formand Lars Udsholt Sekretariatsleder April

Organisatorisk Årsberetning 2014

Organisatorisk Årsberetning 2014 Organisatorisk Årsberetning 2014 Indledning Som paraplyorganisation for kirkelige udviklingsorganisationer har DMRU vigtige opgaver vedr. at styrke og vedligeholde det fælles værdigrundlag og positionere

Læs mere

Organisatorisk Årsberetning 2015

Organisatorisk Årsberetning 2015 Organisatorisk Årsberetning 2015 Indledning Som paraplyorganisation for kirkelige udviklingsorganisationer har DMRU vigtige opgaver vedr. at styrke og vedligeholde det fælles værdigrundlag og positionere

Læs mere

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013

Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent. 2) Godkendelse af dagsorden. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU

Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU 2014-16 Baggrund og forløb På generalforsamlingen 2013 besluttedes vedtægtsændringer, hvorefter generalforsamlingen fremover i lige år behandler forslag til

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

4) Godkendelse af revideret årsregnskab 2015 med status. 6) Godkendelse af 2-årig arbejdsplan med budgetoverslag

4) Godkendelse af revideret årsregnskab 2015 med status. 6) Godkendelse af 2-årig arbejdsplan med budgetoverslag Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

DMRU Orientering Maj 2015

DMRU Orientering Maj 2015 DMRU Orientering Maj 2015 Først og fremmest skal der lyde et stort tak for sidst til alle deltagerne ved både generalforsamlingen og medlemsseminaret. Det var en fornøjelse at se så mange af jer og mærke

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015

DMRU læringsreview om rettigheder. Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 DMRU læringsreview om rettigheder Birgitte Stieper DMRU seminar om det diakonale rettighedsarbejde Vejle, den 29. april 2015 Baggrund og formål 2012 ny udviklingspolitik: Retten til et bedre liv. Fokus

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 6. maj 2015 J.nr. 013 BN/TK Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg.

2. Rollefordeling mellem sekretariat, Bevillingskonsulent og Bevillingsudvalg. Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden 8/06 Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Retningslinjer for. Retningslinjer for. DMRU-puljen. DMRU-puljen. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Retningslinjer for. Retningslinjer for. DMRU-puljen. DMRU-puljen. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Retningslinjer for Retningslinjer for DMRU-puljen DMRU-puljen Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling - 2014 Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Hvad er DMRU? DMRU er et ressourcecenter for kirkeligt udviklingsarbejde.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER 2 1 Nivå 2013 Navn og hjemsted Foreningens navn er Medicoindustrien. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Formål Medicoindustrien er brancheorganisationen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET: FORRETNINGSUDVALGET FU/4 den 6. juni 2012 REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Jan Østergaard Bertelsen (JØB) Bent Lexner (BL) Birgit Buddegård

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Opsamling på medlemsmøder 18. og 19. sept. 2012 24. sept. 2012 / Tune Nyborg CISU står over for en række ændringer i vores aftale med Udenrigsministeriet

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse

UDENRIGSMINISTERIET. Den 4. oktober Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Udenrigsudvalget (2. samling) URU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 4. oktober 2005 Udenrigsudvalgets spørgsmål 100 af 30. september 2005 til skriftlig besvarelse Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Referat Sted Start 20. april 2014 Mariebo-Møllen Kl. 17:00 Deltagere, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, og Lars Olsen. Endvidere deltog og direktør Deltog ikke Referent Dirigent Der var afbud

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. december 2014 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vi håber at I kan bruge nyhedsbrevet i jeres arbejde: kommentarer og forslag modtages meget gerne.

Vi håber at I kan bruge nyhedsbrevet i jeres arbejde: kommentarer og forslag modtages meget gerne. DMRU Orientering Juni 2015 Mens disse linjer skrives, buldrer valgtrommerne nu på deres tredje og sidste uge. Men mens inciterende trommerytmer kunne have budt kompas og kikkert op til en vidtløftig fremtidsdans,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER

OKTOBER 2014 VEDTÆGTER OKTOBER 2014 VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 1 Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig, selvejende institution. 2 Folkekirkens Nødhjælp har hjemsted i København. 3 Folkekirkens Nødhjælps formål

Læs mere