Organisatorisk Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Årsberetning 2013"

Transkript

1 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte flere midler til gavn for medlemsorganisationernes projektarbejde. Med virkning fra januar 2013 overtog DMRU ansvaret for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesordning ( Genbrug til Syd, GTS) og skulle nu varetage helt nye opgaver i samarbejde med mange nye brugere. Senere på året blev en omfattende omlægning af DMRUs bevillingssystem gennemført. Bestyrelsen traf beslutning om ny kommunikationsstrategi og nyt logo. DMRU og medlemsorganisationerne arbejdede videre med sidste års generalforsamlingstema om Integral Mission for styrke den fælles identitet som kristne trosbaserede udviklingsorganisationer, noget der fortsættes på dette års generalforsamling under overskriften International Diakoni. Regnskabsresultatet for 2013 udviser et stort driftsoverskud, samtidig med at bestyrelsen måtte konstatere, at udsigterne for dele af DMRUs økonomi i de kommende år tegner mindre lovende. Generalforsamling og bestyrelse I 2013 valgte DMRU og DMR at lægge henholdsvis generalforsamling og forårets repræsentantskabsmøde back-to-back for på den måde at styrke samarbejdet og den fælles identitet. Et fælles seminar under overskriften Integral Mission adresserede, hvordan kirkelige organisationer kan modgå tendensen til en identitet, der er splittet mellem forkyndelse og diakoni. Dette blev efterfølgende fulgt op af en fælles DMR/DMRU arbejdsgruppe med bred deltagelse af medlemsorganisationerne og med mange forslag til, hvordan dette arbejde kan videreføres. Dette afspejler sig også i valget af temaet International Diakoni som fokus for det fælles DMR/DMRU seminar i De to bestyrelser valgte også i det forgangne år at afholde et fælles bestyrelsesmøde for på den måde at styrke samarbejdet. De to bestyrelser vil i 2014 beslutte, om der fremover fortsat skal afholdes back-to-back, repræsentantskabsmøde, generalforsamling og seminar. På DMRUs generalforsamling den 24. april 2013 blev Ingrid Frederiksen, opstillet af Apostolsk Kirke, nyvalgt til bestyrelsen for en fireårig periode. Arne Kristensen fra Viva Danmark blev valgt som suppleant for et år. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer, herunder bl.a. at bestyrelsen fremover har mulighed for at udpege en ressourceperson som et syvende bestyrelsesmedlem. Kristian Sloth blev i forlængelse heraf i august udpeget som medlem af bestyrelsen for en periode frem til generalforsamlingen i Formanden fremhævede i sin beretning bl.a., hvordan der i medlemsorganisationernes projekter arbejdes med forholdet mellem religion og udvikling, noget som udenrigsministeriets kapacitetsundersøgelse opfordrer os til at få tydeligere frem. Han fremhævede bestyrelsens ønske om at styrke bl.a. DMRUs rolle som talerør for medlemsorganisationerne og understregede behovet for flere ressourcer gennem øget kontingentbetaling. Endelig understregede formanden vigtigheden af, at dansk støtte til civilsamfundet fremmer en mangfoldighed af støtteformer og organisationer og fremhævede DMRUs erfaringer gennem miniprogrammet med at støtte lokalt forankrede initiativer, som de store udviklingsorganisationer sjældent når ud til.

2 Generalforsamlingen godkendte den udsendte organisatoriske beretning for 2012 og tog formandens mundtligt aflagte beretning til efterretning. Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab for 2012, der udviste et driftsunderskud på kr sammenholdt med et forventet underskud på kr Herefter udgør egenkapitalen med indgangen til 2013 kr. 1,7 mill. hvorfor målsætningen om, at denne skal udgøre mindst 25% af de årlige driftsudgifter, fortsat er opfyldt. Generalforsamlingen vedtog endvidere et revideret driftsbudget for 2013 med et driftsoverskud på kr mod det tidligere forventede driftsunderskud på kr Generalforsamlingen vedtog, at grundkontingentet sættes op fra kr til (for medlemsorganisationer med begrænsede egenindtægt), mens øvrige kontingentsatser øges med ca. 33%. Endelig vedtog man et driftsbudget for 2014, med et forventet driftsoverskud på kr (heri dog ikke indregnet de ekstra indtægter fra forhøjede kontingentbetalinger). Der var i 2013 ikke nye medlemmer, der søgte om optagelse, så DMRU har fortsat 31 medlemsorganisationer. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Tage Kleinbeck, Bibelselskabet, genvalgt som formand for bestyrelsen, og Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika, blev genvalgt som næstformand. Bestyrelsen har i 2013 holdt syv bestyrelsesmøder foruden det konstituerende møde i forbindelse med generalforsamlingen. Kapacitetsundersøgelse Udenrigsministeriet iværksatte i slutningen af 2012 en kapacitetsundersøgelse af DMRU, og rapporten forelå i marts Baggrunden var omfattende ændringer i ministeriets samarbejde med de danske frivillige udviklingsorganisationer (NGOerne), hvorefter der fremover skulle være flere rammeaftaleorganisationer. Omvendt skulle der ikke kunne søges om støtte til enkeltprojektbevillinger direkte hos ministeriet, idet denne støtteform nu forvaltes hos CISU. Udenrigsministeriet ønskede undersøgt, om DMRU havde kapacitet til at forvalte større bevillinger, således at medlemsorganisationerne fremover også kunne ansøge DMRU om støtte til større enkeltprojekter fremfor som hidtil at søge finansiering hertil hos CISU eller udenrigsministeriet. Dette ville have karakter af en såkaldt udvidet puljeaftale. Rapporten konkluderede, at DMRU besidder den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte såvel de nuværende puljeaftaler som en fremtidig øget portefølje. Rapporten fremkom med en række anbefalinger, som har præget DMRUs arbejde i 2013, heriblandt nyt bevillingssystem, adgang til administrationsbidrag, ændrede bevillingsgrænser mv. (se nedenfor). Derudover pegede rapporten bl.a. på, at DMRU med fordel kunne tydeliggøre sin rolle som trosbaseret organisation og styrke arbejdet vedr. religion og udvikling. Beklageligvis afviste udenrigsministeriet efterfølgende at imødekomme DMRUs ønske om indgåelse af en udvidet puljeaftale. Denne beslutning indebærer, at DMRU og medlemsorganisationerne ikke på samme måde kan drage fordel af de nye vilkår, som f.eks. Danske Handicaporganisationer, en paraplyorganisation hvis rolle i forhold til Danida-bevillinger på mange måder modsvarer DMRUs. Nyt bevillingssystem og adgang til administrationsbidrag Kapacitetsundersøgelsen havde som en af sine centrale anbefalinger etablering af et nyt bevillingssystem med flg. centrale elementer: Bedre adskillelse af funktioner vedr. rådgivning, vurdering og bevilling Større transparens i kraft af tydeligere vurderingskriterier Forbedret habilitet gennem etablering af særskilt bevillingsudvalg adskilt fra bestyrelsen Bevillingskompetence til sekretariatet, for bevillinger under Endvidere anbefalede rapporten, at medlemsorganisationer skulle kunne varetage forvaltningsansvaret for miniprogrambevillinger og i den sammenhæng have adgang til administrationsbidrag. 2

3 Sekretariat og bestyrelse har i årets løb forberedt en sådan omlægning, der træder i kraft fra april Medlemsorganisationerne har været konsulteret ved møder i København og Århus i september 2013, ligesom det ny bevillingssystem blev præsenteret ved medlemsmøder i marts Ovennævnte ændringer forventes at give bestyrelsen bedre muligheder for at behandle DMRUs strategiske udfordringer, når bevillingssager ikke fremover skal optage plads på dagsordenen. Kommunikationsstrategi og nyt logo Bestyrelsen vedtog en kommunikationsstrategi for DMRU. Internt skal kommunikationen støtte og styrke medlemsorganisationernes og sydpartneres kompetencer til at udføre kirkeligt udviklingsarbejde ved at give rum for erfaringsudveksling og dialog med og for medlemsorganisationer og sydpartnere. Eksternt skal kommunikationen skabe forståelse og respekt for et helhedsorienteret, kirkeligt udviklingsarbejde, og udøve fortalervirksomhed i forbindelse med medlemsorganisationernes fælles mærkesager. I sammenhæng med dette arbejde vedtog DMR og DMRU et nyt logo, som fremtræder som en moderniseret udgave af det hidtidige. Som udmøntning af kommunikationsstrategien vil DMRU vælge et årligt tema, i 2014 kirkelige organisationers arbejde med rettigheder, for derved at samle de begrænsede ressourcer om en fælles sag. En ny hjemmeside er også undervejs, og DMRU Orientering vil fremover blive udsendt hyppigere og med fastere intervaller. Miniprogrammet Siden 2007 har DMRUs Miniprogram været optaget på finansloven, fra 2012 med en bevilling på 15 mill. kr. Med finansloven for 2014 vokser denne årlige støtte til 18 mill kr. Den største enkeltpost på bevillingen er støtte til miniprojekter, men der kan også ydes støtte til forundersøgelser, pilotprojekter, partnerskabsaktiviteter, kapacitetsudvikling af partnerorganisationer samt deres deltagelse i regionale og internationale netværk mv. Endvidere kan der ydes støtte til udsendelse af udviklingsarbejdere og korttidskonsulenter samt afholdelse af kurser for medlemsorganisationer og til oplysningsaktiviteter i Danmark. I 2013 blev der bevilget støtte til en forundersøgelse, et pilotprojekt, ti miniprojekter, seks partnerskabsaktiviteter, fem Syd-Syd-aktiviteter samt til otte kapacitetsopbygningsaktiviteter. Desuden blev der bevilget støtte til udsendelse af en korttidskonsulent. Bevillingerne fordelte sig på 13 medlemsorganisationer og gik til indsatser i elleve afrikanske lande, seks asiatiske lande og to lande i Mellemamerika i samarbejde med 26 forskellige lokale partnere. I forlængelse af anbefalingerne i kapacitetsundersøgelsen blev den maksimale støtte til miniprojekter blev fra august hævet til kr , og flere andre bevillingsgrænser blev tilsvarende justeret. Gennemgang af politikker DMRU gennemførte i 2013 to reviews, begge vedr. hvordan DMRU arbejder med tværgående hensyn i vores projektarbejde, belyst gennem gender policy samt HIV/Aids strategy. Begge rapporter peger på, at vi har relevante politikker, men at disse ofte er ganske ordrige og kunne vinde ved en større operationalisering. Det påpeges ligeledes, at vores formater for behandling af projektansøgninger ikke tilstrækkeligt tydeligt markerer, hvordan disse tværgående hensyn bringes i spil. Bestyrelsen besluttede, at DMRU i 2014 skal arbejde med at operationalisere de to sæt politikker, således at disse i højere grad anvendes i forbindelse med projektansøgninger. I forbindelse med det kommende review af rettighedsbaserede tilgange samt af advocacy policy papiret besluttes, hvordan DMRUs forskellige policies fremover kan fremme en rettighedsbaseret tilgang. Nødhjælpspuljen DMRU forvalter en nødhjælpspulje fra udenrigsministeriet for hurtigt at kunne reagere på appeller fra lokale partnerorganisationer om hjælp i akutte katastrofesituationer. Bevillingen udgør to mill. kr. om året, og bestyrelsens særlige nødhjælpsudvalg kan bevilge op til kr

4 pr. indsats. I 2013 blev der ydet i alt otte bevillinger fra Nødhjælpspuljen gennem syv forskellige medlemsorganisationer til otte forskellige partnerorganisationer i fem asiatiske og tre afrikanske lande. Det blev i 2013 aftalt med udenrigsministeriet, at der gennemføres et review af Nødhjælpspuljen, som sidst var genstand for en sådan undersøgelse i Denne opgave forventes gennemført i løbet af forår/sommer Som forberedelse hertil udarbejdede DMRU et notat med en oversigt over puljens anvendelse i perioden Den viste, at i de sidste fire år har DMRU kunnet støtte 32 indsatser fordelt på ti medlemsorganisationer og 29 partnerorganisationer i 23 forskellige lande. I denne sammenhæng indbød DMRU medlemmer, der har modtaget bidrag fra puljen, til en drøftelse af erfaringer med denne støtte fra DMRU. Enkeltprojektbevillinger Efter aftale med de enkelte medlemsorganisationer varetager DMRU forvaltningen af større enkeltprojekter, som CISU eller Danida har bevilget støtte til efter ansøgning fra den pågældende medlemsorganisation i samarbejde med DMRU. Denne opgave omfattede i 2013 forvaltning af i alt 10 enkeltprojekter i henholdsvis Egypten, Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Sri Lanka, Bangladesh og Indien i samarbejde med seks forskellige medlemsorganisationer. Dertil kom tre projekter, der er bevilget til DMRU i samarbejde med flere medlemsorganisationer. To enkeltprojekter blev afsluttet i årets løb, hvor der også blev bevilget støtte fra CISU til en ny fase af et igangværende enkeltprojekt. Endelig blev der fremsendt ansøgning om to nye enkeltprojekter, der ved årets slutning endnu ikke var påbegyndt. I slutningen af året gennemførtes en analyse af udviklingen i enkeltprojektporteføljen i de senere år samt udsigterne for de kommende år. I perioden forventes en halvering af DMRUs indtægter ved disse opgaver, pga. færre projekter som følge af omlægninger af udenrigsministeriets bevillinger til de danske NGOer, nye vilkår for adgang til CISUs bevillinger, samt to større medlemsorganisationers egne rammehenv. programaftaler. Tilsyn I forbindelse med forberedelse af nye projekter og tilsyn med igangværende miniprojekter, større enkeltprojekter, udsendte udviklingsarbejdere, GTS-bevillinger og andre aktiviteter gennemfører DMRU projekttilsyn eller andre besøg hos medlemsorganisationernes partnere. Disse opgaver har i 2013 omfattet rejser til Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Egypten og Israel/Palæstina. Flere af de aflagte tilsynsbesøg er gennemført sammen med de pågældende medlemsorganisationer. Muligheden for at kombinere tilsyn af miniprogrambevillinger samt enkeltprojektbevillinger med GTS-tilsyn giver forbedrede økonomiske muligheder for at gennemføre besøg, hvor disse forskellige opgaver varetages på samme rejse. På fem af årets 19 medarbejderrejser til udviklingslande indgik således både GTS-opgaver og besøg hos medlemsorganisationers sydpartnere. To af rejserne omhandlede udelukkende GTS-tilsyn. Skolepenge og børnefamilieydelse DMRU administrerer ordningen vedr. refusion af skolepenge m.v. for børn, hvis forældre er udsendt af kirkelige og andre private organisationer til udviklingslande med opgaver, som indeholder et væsentligt element af humanitært og socialt udviklingsarbejde. Ordningen finansieres af Danida-midler, hvorfor kun udsendte til lande, der opfylder Danidas kriterier for udviklingsstøtte, kan nyde godt heraf. I 2013 modtog 14 organisationer i alt godt 2,2 mill. kr. i refusion af skoleudgifter afholdt i skoleåret 2012/13 og udgifter i forbindelse med børns besøgsrejser. Denne udgift afholdes indenfor bevillingsrammerne til Mini-programmet. Ligeledes administrerer DMRU ordningen vedr. børnefamilieydelser til børn af udsendte missionærer i tredje verdens lande til arbejde, der ikke finansieres af Danida-midler. Denne ordning finansieres af Indenrigs- og Socialministeriet. De udbetalte børnefamilieydelser udgjorde i ,3 mill. kr. til 24 forskellige organisationer. 4

5 Oplysningsarbejde DMRU deltog i 2013 kun i begrænset omfang i den store fælles NGO-oplysningskampagne Verdens bedste nyheder, der fokuserer på FN s otte udviklingsmål. Endvidere bidrog DMRU også i 2013 til et bredt kirkeligt samarbejde i forbindelse med Himmel og Jord teltet ved Folkemødet på Bornholm i juni måned. Genbrug til Syd DMRU overtog opgaven som værtsorganisation for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling med virkning fra januar I det forgangne år har der været brugt kræfter på at etablere ordningen: udarbejdelse af vejledning, rådgivning af ansøgere, udvikling af hjemmeside, kurser for GTS brugere. Der blev også gennemført et review af oplysningsarbejdet som grundlag for en styrket indsats på dette område. Vi kunne i årets løb konstatere, at antallet af kvalificerede ansøgninger oversteg GTS bevillingen på finansloven på 7,5 mill kr. DMRU var derfor glade for, dels at det var muligt at få en tillægsbevilling på 2,5 mill. i 2013, dels at finansloven for 2014 indeholder en vækst til 10 mill. i 2014 og 12 mill. årligt de følgende år. DMRU modtog 129 ansøgninger om støtte til forsendelser i ansøgere modtog en bevilling, mens der blev givet 61 afslag. Samarbejdet med Danida DMRUs samspil med udenrigsministeriet, primært med Kontoret for Humanitær Bistand, Civilsamfundsstøtte og Personel (HCP), har i 2013 været ganske omfattende. Det skyldes dels overtagelsen af forvaltningen af renoverings- og forsendelsesbevillingen, hvor der har været behov for et løbende samarbejde for at sikre, at Genbrug til Syd kom godt i gang. Dels betød forløbet om kapacitetsundersøgelsen og afvisningen af at indgå en udvidet puljeaftale, at der blev behov for tættere kontakt. Selvom sidstnævnte sag indtil videre ikke har fået det udfald, DMRU kunne ønske, har det samlede samarbejde med udenrigsministeriet været godt og konstruktivt. Udenrigsministeriet gennemfører med jævne mellemrum, typisk en gang årligt, tilsynsbesøg hos danske organisationer, der som DMRU forvalter ministeriets bevillinger. Dette sker for at konstatere, om der er etableret procedurer, som sikrer en forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Det seneste tilsyn blev foretaget i 2010, hvorfor DMRU var glade for i november at modtage besøg fra udenrigsministeriets afdeling for kvalitetssikring (KVA) samt for efterfølgende at blive indkaldt til dialogmøde i ministeriet i december. Møderne gav ministeriet anledning til at bekræfte deres tilfredshed med DMRUs forvaltning af Danida-midler, ligesom der var anerkendelse af vores opfølgning på kapacitetsundersøgelsen. DMRU var centralt placeret i den evaluering af civilsamfundsstrategien, som blev gennemført i og som blev afsluttet med rapportens offentliggørelse i juni. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelse af en ny civilsamfundspolitik, der forventes vedtaget i løbet af DMRU tilrettelagde i den sammenhæng en særlig workshop om trosbaserede organisationer på det store civilsamfundstræf, der blev afholdt i oktober. Andre samarbejdsrelationer DMRU blev i 2013 indvalgt for en toårig periode i NGO FORUMs Stående Udvalg som en af 14 organisationer. NGO Forum består af 63 danske udviklingsorganisationer og forvalter bl.a. en pulje til støtte for faglig kapacitetsudvikling blandt danske NGOer. Ligeledes afgiver man høringssvar og kommenterer på nye lovforslag mv. Det stående udvalg mødes regelmæssigt og lejlighedsvist med Udviklingsministeren, embedsmænd i Udenrigs- ministeriet og Folketingets Udenrigsudvalg for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. DMRU medarbejdere har deltaget i forskellige faglige NGO-netværk: Sundhedsnetværket, Børne- og Ungdomsnetværket, FORDI (om rettigheder) og Development Effectiveness -netværket. DMRU er endvidere medlem af Concord Danmark, der arbejder med EU s udviklingspolitik. Pga. vakancer i sekretariatet samt mange nye opgaver, bl.a. i forhold til Genbrug til Syd, fik disse netværksopgaver i 2013 mindre opmærksomhed. 5

6 DMRU har desuden et samarbejde med de to andre Miniprogramorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt med Civilsamfund i Udvikling (CISU) om spørgsmål af fælles interesse. Det årlige møde mellem DMRU, Svensk Missionsråd og Digni i Norge blev afholdt i marts i Sverige, hvor der blev udvekslet erfaringer vedr. rollen som paraplyorganisation for kirkelige organisationers udviklingsarbejde. I september var DMRU vært for et fælles møde med vore nordiske kollegaer vedr. forandringsteori. DMRU blev i 2011 medlem af Micah Network, der samler mere end 500 syd- og nordpartnere fra over 80 lande omkring integral mission, temaet for DMRUs medlemsseminar i DMRU følger løbende udviklingen i dette netværk, og støttede, at partnere fra to medlemsorganisationer i juli 2013 kunne deltage i et seminar i Côte D Ivoire for kirkelige organisationer fra de fransktalende lande i Vestafrika. Økonomi DMRUs driftsregnskab for 2013 udviser et overskud på kr i forhold til et budgetteret overskud på kr Dette er et meget tilfredsstillende resultat og skyldes bl.a. opretholdelse af et højt aktivitetsniveau trods vakancer på sekretariatet og dermed lavere lønomkostninger. Der har også været besparelser på øvrige driftsudgifter i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgør herefter 2,1 mill. kr. svarende til 41,5% af driftsudgifterne i internationalt kirkeligt samarbejde og giver gennem deling af fællesfunktioner en mere effektiv sekretariatsdrift. En aftale med DMR indebærer, at tre af DMRUs medarbejdere udfører opgaver for DMR svarende til ca. ½ årsværk. På baggrund af den ny bevilling fra Udenrigsministeriet til Genbrug til Syd samt for at besætte vikariat i forbindelse med medarbejders orlov bød vi i 2013 velkommen til tre nye medarbejdere på sekretariatet samt en medarbejder ansat i en fem-måneders periode i forbindelse med opstarten af GTS-opgaverne. Også i 2013 havde DMRU fordel af at kunne tilknytte medarbejdere med støtte fra den offentligt finansierede løntilskudsordning. Der var dels tale om en ansættelse med opgaver vedr. kapacitetsundersøgelsen frem til foråret Dels var der tale om en tidsbegrænset ansættelse med opgaver vedr. kommunikationsstrategi, nyt logo og ny hjemmeside i løbet af Forringede muligheder for at kunne fastholde en enkeltprojektportefølje af det nuværende omfang betyder desværre en vanskeligere driftsøkonomi. Bestyrelsen tilsluttede sig på den baggrund en indstilling fra sekretariatslederen om at nedlægge en af de fem stillinger som projektkonsulent for derved at tilpasse lønbudgettet til de vigende indtægtsmuligheder. I januar 2014 fik en af DMRUs medarbejdere derfor meddelt sin afsked med fratræden i løbet af foråret. Den samlede omsætning i 2013 blev på ca. 42,7 mill. kr., hvilket er ca. 6,7 mill. kr. mere end i Antallet af enkeltprojekter er faldet til 13 fra 15 i 2012, mens omsætning og indtjening påvirkes positivt af den nye bevilling til Genbrug til Syd. Der henvises i øvrigt til regnskabsberetningen i det reviderede regnskab. Sekretariatet DMRUs sekretariat indgår fortsat i et kirkeligt kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, hvori også deltager Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Dette åbner mulighed for informationsudveksling og samarbejde om 6

7 DMRU pr Bestyrelse Tage Kleinbeck, Det Danske Bibelselskab, (formand) Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika (næstformand) Morten Kofoed, Baptistkirken i Danmark Linda Holst Nielsen, Dansk Ethioper Mission Anker Nielsen, Luthersk Mission Ingrid Frederiksen, Apostolsk Kirke Kristian Sloth, ekstern ressourceperson Arne Kristensen, Viva Danmark (suppleant) Sekretariat Lars Udsholt, sekretariatsleder Karen Swartz Sørensen, projektkonsulent Birgitte Stieper, projektkonsulent Ulrik Jacobsen, projektkonsulent Carsten Brinkmeyer, projektkonsulent Mette Schmidt, projektkonsulent Lisa Nørrelykke Nissen, projektassistent Helle H. Hansen, økonomisekretær Katrine Jakobsen, økonomiassistent Karin Ravnborg Borup, kommunikationsmedarbejder, tidsbegrænset ansættelse august 2013 april 2014 Birgitte Pedersen, administrativ medarbejder Tage Kleinbeck Formand Lars Udsholt Sekretariatsleder April

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2012 2013 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2013 Indhold Forord... 2 Skærpede offentlige forventninger øger behov for bedre lovgivning og initiativer

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere