Organisatorisk Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk Årsberetning 2013"

Transkript

1 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte flere midler til gavn for medlemsorganisationernes projektarbejde. Med virkning fra januar 2013 overtog DMRU ansvaret for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesordning ( Genbrug til Syd, GTS) og skulle nu varetage helt nye opgaver i samarbejde med mange nye brugere. Senere på året blev en omfattende omlægning af DMRUs bevillingssystem gennemført. Bestyrelsen traf beslutning om ny kommunikationsstrategi og nyt logo. DMRU og medlemsorganisationerne arbejdede videre med sidste års generalforsamlingstema om Integral Mission for styrke den fælles identitet som kristne trosbaserede udviklingsorganisationer, noget der fortsættes på dette års generalforsamling under overskriften International Diakoni. Regnskabsresultatet for 2013 udviser et stort driftsoverskud, samtidig med at bestyrelsen måtte konstatere, at udsigterne for dele af DMRUs økonomi i de kommende år tegner mindre lovende. Generalforsamling og bestyrelse I 2013 valgte DMRU og DMR at lægge henholdsvis generalforsamling og forårets repræsentantskabsmøde back-to-back for på den måde at styrke samarbejdet og den fælles identitet. Et fælles seminar under overskriften Integral Mission adresserede, hvordan kirkelige organisationer kan modgå tendensen til en identitet, der er splittet mellem forkyndelse og diakoni. Dette blev efterfølgende fulgt op af en fælles DMR/DMRU arbejdsgruppe med bred deltagelse af medlemsorganisationerne og med mange forslag til, hvordan dette arbejde kan videreføres. Dette afspejler sig også i valget af temaet International Diakoni som fokus for det fælles DMR/DMRU seminar i De to bestyrelser valgte også i det forgangne år at afholde et fælles bestyrelsesmøde for på den måde at styrke samarbejdet. De to bestyrelser vil i 2014 beslutte, om der fremover fortsat skal afholdes back-to-back, repræsentantskabsmøde, generalforsamling og seminar. På DMRUs generalforsamling den 24. april 2013 blev Ingrid Frederiksen, opstillet af Apostolsk Kirke, nyvalgt til bestyrelsen for en fireårig periode. Arne Kristensen fra Viva Danmark blev valgt som suppleant for et år. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringer, herunder bl.a. at bestyrelsen fremover har mulighed for at udpege en ressourceperson som et syvende bestyrelsesmedlem. Kristian Sloth blev i forlængelse heraf i august udpeget som medlem af bestyrelsen for en periode frem til generalforsamlingen i Formanden fremhævede i sin beretning bl.a., hvordan der i medlemsorganisationernes projekter arbejdes med forholdet mellem religion og udvikling, noget som udenrigsministeriets kapacitetsundersøgelse opfordrer os til at få tydeligere frem. Han fremhævede bestyrelsens ønske om at styrke bl.a. DMRUs rolle som talerør for medlemsorganisationerne og understregede behovet for flere ressourcer gennem øget kontingentbetaling. Endelig understregede formanden vigtigheden af, at dansk støtte til civilsamfundet fremmer en mangfoldighed af støtteformer og organisationer og fremhævede DMRUs erfaringer gennem miniprogrammet med at støtte lokalt forankrede initiativer, som de store udviklingsorganisationer sjældent når ud til.

2 Generalforsamlingen godkendte den udsendte organisatoriske beretning for 2012 og tog formandens mundtligt aflagte beretning til efterretning. Generalforsamlingen godkendte det reviderede årsregnskab for 2012, der udviste et driftsunderskud på kr sammenholdt med et forventet underskud på kr Herefter udgør egenkapitalen med indgangen til 2013 kr. 1,7 mill. hvorfor målsætningen om, at denne skal udgøre mindst 25% af de årlige driftsudgifter, fortsat er opfyldt. Generalforsamlingen vedtog endvidere et revideret driftsbudget for 2013 med et driftsoverskud på kr mod det tidligere forventede driftsunderskud på kr Generalforsamlingen vedtog, at grundkontingentet sættes op fra kr til (for medlemsorganisationer med begrænsede egenindtægt), mens øvrige kontingentsatser øges med ca. 33%. Endelig vedtog man et driftsbudget for 2014, med et forventet driftsoverskud på kr (heri dog ikke indregnet de ekstra indtægter fra forhøjede kontingentbetalinger). Der var i 2013 ikke nye medlemmer, der søgte om optagelse, så DMRU har fortsat 31 medlemsorganisationer. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Tage Kleinbeck, Bibelselskabet, genvalgt som formand for bestyrelsen, og Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika, blev genvalgt som næstformand. Bestyrelsen har i 2013 holdt syv bestyrelsesmøder foruden det konstituerende møde i forbindelse med generalforsamlingen. Kapacitetsundersøgelse Udenrigsministeriet iværksatte i slutningen af 2012 en kapacitetsundersøgelse af DMRU, og rapporten forelå i marts Baggrunden var omfattende ændringer i ministeriets samarbejde med de danske frivillige udviklingsorganisationer (NGOerne), hvorefter der fremover skulle være flere rammeaftaleorganisationer. Omvendt skulle der ikke kunne søges om støtte til enkeltprojektbevillinger direkte hos ministeriet, idet denne støtteform nu forvaltes hos CISU. Udenrigsministeriet ønskede undersøgt, om DMRU havde kapacitet til at forvalte større bevillinger, således at medlemsorganisationerne fremover også kunne ansøge DMRU om støtte til større enkeltprojekter fremfor som hidtil at søge finansiering hertil hos CISU eller udenrigsministeriet. Dette ville have karakter af en såkaldt udvidet puljeaftale. Rapporten konkluderede, at DMRU besidder den fornødne faglige, organisatoriske og administrative kapacitet til forsvarligt at kunne forvalte såvel de nuværende puljeaftaler som en fremtidig øget portefølje. Rapporten fremkom med en række anbefalinger, som har præget DMRUs arbejde i 2013, heriblandt nyt bevillingssystem, adgang til administrationsbidrag, ændrede bevillingsgrænser mv. (se nedenfor). Derudover pegede rapporten bl.a. på, at DMRU med fordel kunne tydeliggøre sin rolle som trosbaseret organisation og styrke arbejdet vedr. religion og udvikling. Beklageligvis afviste udenrigsministeriet efterfølgende at imødekomme DMRUs ønske om indgåelse af en udvidet puljeaftale. Denne beslutning indebærer, at DMRU og medlemsorganisationerne ikke på samme måde kan drage fordel af de nye vilkår, som f.eks. Danske Handicaporganisationer, en paraplyorganisation hvis rolle i forhold til Danida-bevillinger på mange måder modsvarer DMRUs. Nyt bevillingssystem og adgang til administrationsbidrag Kapacitetsundersøgelsen havde som en af sine centrale anbefalinger etablering af et nyt bevillingssystem med flg. centrale elementer: Bedre adskillelse af funktioner vedr. rådgivning, vurdering og bevilling Større transparens i kraft af tydeligere vurderingskriterier Forbedret habilitet gennem etablering af særskilt bevillingsudvalg adskilt fra bestyrelsen Bevillingskompetence til sekretariatet, for bevillinger under Endvidere anbefalede rapporten, at medlemsorganisationer skulle kunne varetage forvaltningsansvaret for miniprogrambevillinger og i den sammenhæng have adgang til administrationsbidrag. 2

3 Sekretariat og bestyrelse har i årets løb forberedt en sådan omlægning, der træder i kraft fra april Medlemsorganisationerne har været konsulteret ved møder i København og Århus i september 2013, ligesom det ny bevillingssystem blev præsenteret ved medlemsmøder i marts Ovennævnte ændringer forventes at give bestyrelsen bedre muligheder for at behandle DMRUs strategiske udfordringer, når bevillingssager ikke fremover skal optage plads på dagsordenen. Kommunikationsstrategi og nyt logo Bestyrelsen vedtog en kommunikationsstrategi for DMRU. Internt skal kommunikationen støtte og styrke medlemsorganisationernes og sydpartneres kompetencer til at udføre kirkeligt udviklingsarbejde ved at give rum for erfaringsudveksling og dialog med og for medlemsorganisationer og sydpartnere. Eksternt skal kommunikationen skabe forståelse og respekt for et helhedsorienteret, kirkeligt udviklingsarbejde, og udøve fortalervirksomhed i forbindelse med medlemsorganisationernes fælles mærkesager. I sammenhæng med dette arbejde vedtog DMR og DMRU et nyt logo, som fremtræder som en moderniseret udgave af det hidtidige. Som udmøntning af kommunikationsstrategien vil DMRU vælge et årligt tema, i 2014 kirkelige organisationers arbejde med rettigheder, for derved at samle de begrænsede ressourcer om en fælles sag. En ny hjemmeside er også undervejs, og DMRU Orientering vil fremover blive udsendt hyppigere og med fastere intervaller. Miniprogrammet Siden 2007 har DMRUs Miniprogram været optaget på finansloven, fra 2012 med en bevilling på 15 mill. kr. Med finansloven for 2014 vokser denne årlige støtte til 18 mill kr. Den største enkeltpost på bevillingen er støtte til miniprojekter, men der kan også ydes støtte til forundersøgelser, pilotprojekter, partnerskabsaktiviteter, kapacitetsudvikling af partnerorganisationer samt deres deltagelse i regionale og internationale netværk mv. Endvidere kan der ydes støtte til udsendelse af udviklingsarbejdere og korttidskonsulenter samt afholdelse af kurser for medlemsorganisationer og til oplysningsaktiviteter i Danmark. I 2013 blev der bevilget støtte til en forundersøgelse, et pilotprojekt, ti miniprojekter, seks partnerskabsaktiviteter, fem Syd-Syd-aktiviteter samt til otte kapacitetsopbygningsaktiviteter. Desuden blev der bevilget støtte til udsendelse af en korttidskonsulent. Bevillingerne fordelte sig på 13 medlemsorganisationer og gik til indsatser i elleve afrikanske lande, seks asiatiske lande og to lande i Mellemamerika i samarbejde med 26 forskellige lokale partnere. I forlængelse af anbefalingerne i kapacitetsundersøgelsen blev den maksimale støtte til miniprojekter blev fra august hævet til kr , og flere andre bevillingsgrænser blev tilsvarende justeret. Gennemgang af politikker DMRU gennemførte i 2013 to reviews, begge vedr. hvordan DMRU arbejder med tværgående hensyn i vores projektarbejde, belyst gennem gender policy samt HIV/Aids strategy. Begge rapporter peger på, at vi har relevante politikker, men at disse ofte er ganske ordrige og kunne vinde ved en større operationalisering. Det påpeges ligeledes, at vores formater for behandling af projektansøgninger ikke tilstrækkeligt tydeligt markerer, hvordan disse tværgående hensyn bringes i spil. Bestyrelsen besluttede, at DMRU i 2014 skal arbejde med at operationalisere de to sæt politikker, således at disse i højere grad anvendes i forbindelse med projektansøgninger. I forbindelse med det kommende review af rettighedsbaserede tilgange samt af advocacy policy papiret besluttes, hvordan DMRUs forskellige policies fremover kan fremme en rettighedsbaseret tilgang. Nødhjælpspuljen DMRU forvalter en nødhjælpspulje fra udenrigsministeriet for hurtigt at kunne reagere på appeller fra lokale partnerorganisationer om hjælp i akutte katastrofesituationer. Bevillingen udgør to mill. kr. om året, og bestyrelsens særlige nødhjælpsudvalg kan bevilge op til kr

4 pr. indsats. I 2013 blev der ydet i alt otte bevillinger fra Nødhjælpspuljen gennem syv forskellige medlemsorganisationer til otte forskellige partnerorganisationer i fem asiatiske og tre afrikanske lande. Det blev i 2013 aftalt med udenrigsministeriet, at der gennemføres et review af Nødhjælpspuljen, som sidst var genstand for en sådan undersøgelse i Denne opgave forventes gennemført i løbet af forår/sommer Som forberedelse hertil udarbejdede DMRU et notat med en oversigt over puljens anvendelse i perioden Den viste, at i de sidste fire år har DMRU kunnet støtte 32 indsatser fordelt på ti medlemsorganisationer og 29 partnerorganisationer i 23 forskellige lande. I denne sammenhæng indbød DMRU medlemmer, der har modtaget bidrag fra puljen, til en drøftelse af erfaringer med denne støtte fra DMRU. Enkeltprojektbevillinger Efter aftale med de enkelte medlemsorganisationer varetager DMRU forvaltningen af større enkeltprojekter, som CISU eller Danida har bevilget støtte til efter ansøgning fra den pågældende medlemsorganisation i samarbejde med DMRU. Denne opgave omfattede i 2013 forvaltning af i alt 10 enkeltprojekter i henholdsvis Egypten, Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Sri Lanka, Bangladesh og Indien i samarbejde med seks forskellige medlemsorganisationer. Dertil kom tre projekter, der er bevilget til DMRU i samarbejde med flere medlemsorganisationer. To enkeltprojekter blev afsluttet i årets løb, hvor der også blev bevilget støtte fra CISU til en ny fase af et igangværende enkeltprojekt. Endelig blev der fremsendt ansøgning om to nye enkeltprojekter, der ved årets slutning endnu ikke var påbegyndt. I slutningen af året gennemførtes en analyse af udviklingen i enkeltprojektporteføljen i de senere år samt udsigterne for de kommende år. I perioden forventes en halvering af DMRUs indtægter ved disse opgaver, pga. færre projekter som følge af omlægninger af udenrigsministeriets bevillinger til de danske NGOer, nye vilkår for adgang til CISUs bevillinger, samt to større medlemsorganisationers egne rammehenv. programaftaler. Tilsyn I forbindelse med forberedelse af nye projekter og tilsyn med igangværende miniprojekter, større enkeltprojekter, udsendte udviklingsarbejdere, GTS-bevillinger og andre aktiviteter gennemfører DMRU projekttilsyn eller andre besøg hos medlemsorganisationernes partnere. Disse opgaver har i 2013 omfattet rejser til Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Malawi, Egypten og Israel/Palæstina. Flere af de aflagte tilsynsbesøg er gennemført sammen med de pågældende medlemsorganisationer. Muligheden for at kombinere tilsyn af miniprogrambevillinger samt enkeltprojektbevillinger med GTS-tilsyn giver forbedrede økonomiske muligheder for at gennemføre besøg, hvor disse forskellige opgaver varetages på samme rejse. På fem af årets 19 medarbejderrejser til udviklingslande indgik således både GTS-opgaver og besøg hos medlemsorganisationers sydpartnere. To af rejserne omhandlede udelukkende GTS-tilsyn. Skolepenge og børnefamilieydelse DMRU administrerer ordningen vedr. refusion af skolepenge m.v. for børn, hvis forældre er udsendt af kirkelige og andre private organisationer til udviklingslande med opgaver, som indeholder et væsentligt element af humanitært og socialt udviklingsarbejde. Ordningen finansieres af Danida-midler, hvorfor kun udsendte til lande, der opfylder Danidas kriterier for udviklingsstøtte, kan nyde godt heraf. I 2013 modtog 14 organisationer i alt godt 2,2 mill. kr. i refusion af skoleudgifter afholdt i skoleåret 2012/13 og udgifter i forbindelse med børns besøgsrejser. Denne udgift afholdes indenfor bevillingsrammerne til Mini-programmet. Ligeledes administrerer DMRU ordningen vedr. børnefamilieydelser til børn af udsendte missionærer i tredje verdens lande til arbejde, der ikke finansieres af Danida-midler. Denne ordning finansieres af Indenrigs- og Socialministeriet. De udbetalte børnefamilieydelser udgjorde i ,3 mill. kr. til 24 forskellige organisationer. 4

5 Oplysningsarbejde DMRU deltog i 2013 kun i begrænset omfang i den store fælles NGO-oplysningskampagne Verdens bedste nyheder, der fokuserer på FN s otte udviklingsmål. Endvidere bidrog DMRU også i 2013 til et bredt kirkeligt samarbejde i forbindelse med Himmel og Jord teltet ved Folkemødet på Bornholm i juni måned. Genbrug til Syd DMRU overtog opgaven som værtsorganisation for udenrigsministeriets renoverings- og forsendelsesbevilling med virkning fra januar I det forgangne år har der været brugt kræfter på at etablere ordningen: udarbejdelse af vejledning, rådgivning af ansøgere, udvikling af hjemmeside, kurser for GTS brugere. Der blev også gennemført et review af oplysningsarbejdet som grundlag for en styrket indsats på dette område. Vi kunne i årets løb konstatere, at antallet af kvalificerede ansøgninger oversteg GTS bevillingen på finansloven på 7,5 mill kr. DMRU var derfor glade for, dels at det var muligt at få en tillægsbevilling på 2,5 mill. i 2013, dels at finansloven for 2014 indeholder en vækst til 10 mill. i 2014 og 12 mill. årligt de følgende år. DMRU modtog 129 ansøgninger om støtte til forsendelser i ansøgere modtog en bevilling, mens der blev givet 61 afslag. Samarbejdet med Danida DMRUs samspil med udenrigsministeriet, primært med Kontoret for Humanitær Bistand, Civilsamfundsstøtte og Personel (HCP), har i 2013 været ganske omfattende. Det skyldes dels overtagelsen af forvaltningen af renoverings- og forsendelsesbevillingen, hvor der har været behov for et løbende samarbejde for at sikre, at Genbrug til Syd kom godt i gang. Dels betød forløbet om kapacitetsundersøgelsen og afvisningen af at indgå en udvidet puljeaftale, at der blev behov for tættere kontakt. Selvom sidstnævnte sag indtil videre ikke har fået det udfald, DMRU kunne ønske, har det samlede samarbejde med udenrigsministeriet været godt og konstruktivt. Udenrigsministeriet gennemfører med jævne mellemrum, typisk en gang årligt, tilsynsbesøg hos danske organisationer, der som DMRU forvalter ministeriets bevillinger. Dette sker for at konstatere, om der er etableret procedurer, som sikrer en forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Det seneste tilsyn blev foretaget i 2010, hvorfor DMRU var glade for i november at modtage besøg fra udenrigsministeriets afdeling for kvalitetssikring (KVA) samt for efterfølgende at blive indkaldt til dialogmøde i ministeriet i december. Møderne gav ministeriet anledning til at bekræfte deres tilfredshed med DMRUs forvaltning af Danida-midler, ligesom der var anerkendelse af vores opfølgning på kapacitetsundersøgelsen. DMRU var centralt placeret i den evaluering af civilsamfundsstrategien, som blev gennemført i og som blev afsluttet med rapportens offentliggørelse i juni. Evalueringen danner grundlag for udarbejdelse af en ny civilsamfundspolitik, der forventes vedtaget i løbet af DMRU tilrettelagde i den sammenhæng en særlig workshop om trosbaserede organisationer på det store civilsamfundstræf, der blev afholdt i oktober. Andre samarbejdsrelationer DMRU blev i 2013 indvalgt for en toårig periode i NGO FORUMs Stående Udvalg som en af 14 organisationer. NGO Forum består af 63 danske udviklingsorganisationer og forvalter bl.a. en pulje til støtte for faglig kapacitetsudvikling blandt danske NGOer. Ligeledes afgiver man høringssvar og kommenterer på nye lovforslag mv. Det stående udvalg mødes regelmæssigt og lejlighedsvist med Udviklingsministeren, embedsmænd i Udenrigs- ministeriet og Folketingets Udenrigsudvalg for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. DMRU medarbejdere har deltaget i forskellige faglige NGO-netværk: Sundhedsnetværket, Børne- og Ungdomsnetværket, FORDI (om rettigheder) og Development Effectiveness -netværket. DMRU er endvidere medlem af Concord Danmark, der arbejder med EU s udviklingspolitik. Pga. vakancer i sekretariatet samt mange nye opgaver, bl.a. i forhold til Genbrug til Syd, fik disse netværksopgaver i 2013 mindre opmærksomhed. 5

6 DMRU har desuden et samarbejde med de to andre Miniprogramorganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Danske Handicaporganisationer (DH) samt med Civilsamfund i Udvikling (CISU) om spørgsmål af fælles interesse. Det årlige møde mellem DMRU, Svensk Missionsråd og Digni i Norge blev afholdt i marts i Sverige, hvor der blev udvekslet erfaringer vedr. rollen som paraplyorganisation for kirkelige organisationers udviklingsarbejde. I september var DMRU vært for et fælles møde med vore nordiske kollegaer vedr. forandringsteori. DMRU blev i 2011 medlem af Micah Network, der samler mere end 500 syd- og nordpartnere fra over 80 lande omkring integral mission, temaet for DMRUs medlemsseminar i DMRU følger løbende udviklingen i dette netværk, og støttede, at partnere fra to medlemsorganisationer i juli 2013 kunne deltage i et seminar i Côte D Ivoire for kirkelige organisationer fra de fransktalende lande i Vestafrika. Økonomi DMRUs driftsregnskab for 2013 udviser et overskud på kr i forhold til et budgetteret overskud på kr Dette er et meget tilfredsstillende resultat og skyldes bl.a. opretholdelse af et højt aktivitetsniveau trods vakancer på sekretariatet og dermed lavere lønomkostninger. Der har også været besparelser på øvrige driftsudgifter i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgør herefter 2,1 mill. kr. svarende til 41,5% af driftsudgifterne i internationalt kirkeligt samarbejde og giver gennem deling af fællesfunktioner en mere effektiv sekretariatsdrift. En aftale med DMR indebærer, at tre af DMRUs medarbejdere udfører opgaver for DMR svarende til ca. ½ årsværk. På baggrund af den ny bevilling fra Udenrigsministeriet til Genbrug til Syd samt for at besætte vikariat i forbindelse med medarbejders orlov bød vi i 2013 velkommen til tre nye medarbejdere på sekretariatet samt en medarbejder ansat i en fem-måneders periode i forbindelse med opstarten af GTS-opgaverne. Også i 2013 havde DMRU fordel af at kunne tilknytte medarbejdere med støtte fra den offentligt finansierede løntilskudsordning. Der var dels tale om en ansættelse med opgaver vedr. kapacitetsundersøgelsen frem til foråret Dels var der tale om en tidsbegrænset ansættelse med opgaver vedr. kommunikationsstrategi, nyt logo og ny hjemmeside i løbet af Forringede muligheder for at kunne fastholde en enkeltprojektportefølje af det nuværende omfang betyder desværre en vanskeligere driftsøkonomi. Bestyrelsen tilsluttede sig på den baggrund en indstilling fra sekretariatslederen om at nedlægge en af de fem stillinger som projektkonsulent for derved at tilpasse lønbudgettet til de vigende indtægtsmuligheder. I januar 2014 fik en af DMRUs medarbejdere derfor meddelt sin afsked med fratræden i løbet af foråret. Den samlede omsætning i 2013 blev på ca. 42,7 mill. kr., hvilket er ca. 6,7 mill. kr. mere end i Antallet af enkeltprojekter er faldet til 13 fra 15 i 2012, mens omsætning og indtjening påvirkes positivt af den nye bevilling til Genbrug til Syd. Der henvises i øvrigt til regnskabsberetningen i det reviderede regnskab. Sekretariatet DMRUs sekretariat indgår fortsat i et kirkeligt kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, hvori også deltager Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd. Dette åbner mulighed for informationsudveksling og samarbejde om 6

7 DMRU pr Bestyrelse Tage Kleinbeck, Det Danske Bibelselskab, (formand) Carsten Bruhn-Lauritsen, Mission Afrika (næstformand) Morten Kofoed, Baptistkirken i Danmark Linda Holst Nielsen, Dansk Ethioper Mission Anker Nielsen, Luthersk Mission Ingrid Frederiksen, Apostolsk Kirke Kristian Sloth, ekstern ressourceperson Arne Kristensen, Viva Danmark (suppleant) Sekretariat Lars Udsholt, sekretariatsleder Karen Swartz Sørensen, projektkonsulent Birgitte Stieper, projektkonsulent Ulrik Jacobsen, projektkonsulent Carsten Brinkmeyer, projektkonsulent Mette Schmidt, projektkonsulent Lisa Nørrelykke Nissen, projektassistent Helle H. Hansen, økonomisekretær Katrine Jakobsen, økonomiassistent Karin Ravnborg Borup, kommunikationsmedarbejder, tidsbegrænset ansættelse august 2013 april 2014 Birgitte Pedersen, administrativ medarbejder Tage Kleinbeck Formand Lars Udsholt Sekretariatsleder April

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Nuværende status i det Stående Udv.

Nuværende status i det Stående Udv. NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Referat fra generalforsamling i Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger den 27. marts 2008 i Aalborg Deltagere: Fra bestyrelsen: Peder Vejsig Pedersen, Thorkild Green Jensen, Tøger Nis Thomsen og Torben

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle.

Referat. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176. Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Bornholms Varme A/S 19.04.2013 176 Referat Bestyrelsesmøde nr. 26 Den 19. april 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld.

ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. Referat af 10. juni 2015 ALMENBOS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING onsdag den 27. maj 2015 kl. 17.00 i Nordre Munkegårds beboerlokaler Dalstrøget 177, kld. i Gentofte Deltagere: Almenbos medlemmer med følgende

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport Oversættelse Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport 25-01-2012 Indhold Resumé.... 2 1 Baggrund 4 2 AADK og GtS i et strategisk perspektiv. 6 2.1 Historisk perspektiv.

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere