TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439"

Transkript

1 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser af dette. Forhold, der knytter sig til måden vi lever på, hvor førstegangsfødende bliver stadig ældre, og hvor mandens dalende sædkvalitet blandt andet er påvirket af miljøforhold. Samtidig har de teknologiske muligheder inden for assisteret reproduktions-teknologi udviklet sig eksplosivt, og det er glædeligt, at børn, der er født efter assisteret reproduktions-teknologier helbredsmæssigt klarer sig godt. Det er dog vigtigt at bemærke, at både infertilitet og assisterede reproduktions-teknologier kan have negative psykosociale konsekvenser for dem, som ønsker at få børn, og dette bør medtænkes i vurderingen af det samlede behandlingstilbud. God læselyst! Frans Boch Waldorff TEMA Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark Hans Jakob Ingerslev 1, Peter Humaidan 2 & Anders Nyboe Andersen 3 Den første fødsel af et barn efter in vitro-fertilisering (IVF) markerede begyndelsen til en ny æra for behandling af ufrivillig barnløshed [1]. I en dansk lærebog for gynækologi fra 1982 anføres om IVF, at»alene det meget store forbrug af ressourcer taler for, at metoden næppe vil vinde større anvendelse...«[2]. Som det fremgår af nedenstående, udførtes der i Danmark i perioden behandlinger, så denne forudsigelse holdt ikke. IVF-teknikken har givet en stigende forståelse for de reproduktionsbiologiske processer, og IVF er ikke blot et behandlingstilbud, men bidrager også med nye informationer om det enkelte pars reproduktionsbiologiske kapacitet, f.eks. ovariereserven og sædcellernes fertiliseringsevne. Assisteret reproduktionsteknologi (ART) (som omfatter IVF og afledte teknikker såsom mikroinsemination, oocytdonation og præimplantationsdiagnostik) integrerer således terapi og diagnostik. Hertil kommer, at ART har muliggjort indførelse af præimplantationsdiagnostik som et alternativ til prænatal diagnostik ved risiko for alvorlig arvelig sygdom [3]. Endelig har den viden og behandlingskapacitet, der er opbygget i forbindelse med IVF-behandling, medført en tilsvarende udvikling af andre behandlingsformer, herunder intrauterin insemination (IUI). Der kan ikke altid påvises en konkret årsag til infertilitet ved den rutinemæssige udredning af den mandlige faktor, ovulationsfunktionen og tubapassagen, men grundlæggende skyldes ufrivillig barnløshed sygelige tilstande i reproduktionssystemet. Man kan derfor tvangfrit se fertilitetsbehandling som en samfundsopgave på linje med anden sygdomsbehandling. Sygdomsbegrebet må dog anvendes med forsigtighed netop inden for forplantningen. Svanger skabsforebyggelse, herunder sterilisation, provokerede aborter og hjælp under en normal fødsel, er jo offentlige tilbud til helt overvejende raske kvinder og mænd og uden direkte relation til sygdomsbegrebet. En af de store udfordringer ved fertilitetsbehandling i dag er demografien. Kvindens alder ved første barns fødsel er stigende og er nu knap 30 år. Denne udvikling har en lang række reproduktive konsekvenser i form af stigende risiko for infertilitet, højere abortrisiko og ringere resultater efter assisteret befrugtning [4]. Infertile kvinder, der påbegynder ferti- STATUSARTIKEL Aarhus Universitetshospital 2) Fertilitetsklinikken, Odense Universitetshospital 3) Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

2 2440 VIDENSKAB Ugeskr Læger 174/41 8. oktober 2012 TABEL 1 Bekendtgørelse om nedfrysning og donation af menneskelige æg, 22. juli Sundhedsministeriet. 2.kt. j.nr /1992 Lov om kunstig befrugtning. Lovbekendtgørelse nr. 923 af 4. september 2006 Regler for donation og opbevaring af æg og sæd samt vedrørende godkendelse af nye behandlinger. Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om kunstig befrugtning Lægers indberetningspligt. Bekendtgørelse nr af 16. december 2004 om indberetning af IVF-behandling mv. samt præimplantationsdiagnostik og svangerskabsreduktion (til landets læger) Regler om vurdering af forældreuegnethed (kunstig befrugtning). Bekendtgørelse nr. 119 af 7. februar 2007 om vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med behandling med kunstig befrugtning Regler om præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde, som kræver Sundhedsstyrelsens godkendelse. Bekendtgørelse nr. 286 af 23. april 2004 om anvendelse af præimplantationsdiagnostik i særlige tilfælde Sundhedsstyrelsens vejledning til lægerne om kunstig befrugtning Børneloven, kapitel 5. Faderskab og moderskab ved kunstig befrugtning Lov nr. 273 af 1. april 2006 om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) Bekendtgørelse nr. 753 af 3. juli 2006 om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og testning (humane væv og celler) Vejledning nr. 55 af 3. juli 2006 om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og testning (humane væv og celler) IVF = in vitro-fertilisering. litetsbehandling, er i gennemsnit 33 år, men har haft ønske om graviditet lige så længe som de fertile kvinder. En anden udfordring har været at opretholde en høj graviditetsrate og samtidig minimere gener, risici og omkostninger ved behandlingen. Hensigten med nærværende statusartikel er at give Ugeskrift for Lægers læserkreds et overblik over rammer, muligheder og potentiale for de teknologier, som i dag bidrager til knap 10% af en børneårgang i Danmark. LOVGIVNING OG REGLER Som vist i Tabel 1 er barnløshedsbehandling i Danmark reguleret af en lang række love, bekendtgørelser og forordninger. Desuden er der indgået særlige aftaler om og vedtaget regler for adgang til behandling på de offentlige sygehuse. Begrebet kunstig befrugtning defineredes i forbindelse med lovgivningsarbejdet og er en lidt uheldig dansk betegnelse, som omfatter både behandling med IUI og IVF. Internationalt betegnes IVF og afledte teknikker assisted reproductive technologies, et begreb, der ikke omfatter insemination. Lov om kunstig befrugtning af juni 2006 og den tilhørende vejledning fastlægger regler for, hvem der kan modtage behandling, og hvordan den skal foregå. Behandlingen tilbydes i dag både enlige kvinder og par og må i Danmark ikke udføres, efter at kvinden er fyldt 46 år. Lovgivningen pålægger bl.a. de behandlende læger at være opmærksomme på kvindens/parrets omsorgsevne i forhold til det kommende barn. Ved tvivl kan statsforvaltningen inddrages og evt. afslå behandling. Folketinget har netop vedtaget en række lovændringer, der trådte i kraft pr. 1. oktober Loven muliggør både anonym og ikkeanonym æg- og sæddonation. Endvidere er lægelige og ikkelægelige behandlere sidestillet mhp. opfyldelse af lovgivningens krav. I»vævsloven«beskrives rammerne for den laboratoriemæssige håndtering af æg, sæd og embryoner. Herudover stilles der krav om godkendelse af behandlingsstederne, som alle har indberetningspligt. På offentlige sygehuse kan der kun ydes hjælp med kunstig befrugtning til par, som ikke har fællesbørn, eller til enlige kvinder uden børn. Ifølge en gammel interamtslig aftale behandles der ikke, når kvinden er over 40 år [6]. Ligeledes tilbydes der i offentligt regi kun tre ægoplægninger ved IVFbehandling. Af de godt behandlinger med»kunstig befrugtning«, der blev udført i Danmark i 2011, blev ca. 32% udført på offentlige klinikker, 47% på private og resten hos praktiserende speciallæger, på jordemoderklinikker og på gynækologiske afdelinger (ikkeoffentliggjorte data fra Dansk Fertilitetsselskab). FERTILITETSBEHANDLINGENS BETYDNING FOR DE NATIONALE FØDSELSRATER OG PARRETS PROGNOSE Danmark har i flere år været det land i Europa, hvor der udføres flest behandlinger med ART [7], og det land hvor den største procentdel af en fødselsårgang fødes, efter at moderen har fået behandling med ART. På verdensplan er der er til dato født ca. 4 mio. børn efter IVF-behandling. I Tabel 2 ses antal og resultater af ART udført i Danmark i perioden Aktiviteten og antallet af fødsler er fordoblet i perioden, mens fødselsraten pr. påbegyndt behandling med IVF eller intracytoplasmatisk sædcelleinjektion (ICSI) er stationær på omkring 20% på trods af, at der oplægges færre embryoner ved den enkelte behandling end tidligere, hvilket har reduceret antallet af flerfoldsgraviditeter fra 20% til omkring 15%. Det fordoblede antal behandlinger er næppe udtryk for, at hyppigheden af infertilitet stiger, men snarere en gradvist bedret tilgængelighed af behandling og bedre registrering. Fødselsraterne er aldersafhængige. I 2010 var graviditetsraten pr. påbegyndt cyklus med IVF/ICSI således 27% hos kvinder < 40 år og 13% hos kvinder 40 år. Graviditetsraten efter oplægning af optøede

3 VIDENSKAB 2441 embryoner var i 2010 på 17% pr. optøning. Hvis man adderer fødselschancen ved fryseoplægninger til fødselschancen efter en IVF/ICSI-cyklus, opnår man i gennemsnit en samlet fødselschance efter en enkelt hormonstimuleret cyklus på 27% (ikkeoffentliggjorte data fra Dansk Fertilitetsselskab). I en stor dansk kohorteundersøgelse med patienter, der var behandlet på offentlige fertilitetsklinikker, fandt man, at to ud af tre par får et barn efter det samlede behandlingsforløb [8]. Behandling med ægdonation har ikke noget væsentligt omfang i Danmark (Tabel 2), men er øget efter 2007, hvor lovgivningen tillod fertile raske kvinder at donere. Ved ægdonation opnåede 23% graviditet pr. donation i Samtidig med udviklingen i behandlinger med reagensglasbefrugtninger er der sket en markant stigning i antallet af inseminationer, det være sig med homolog sæd (IUI-H) og donorsæd (IUI-D). I 2010 var antallet af registrerede behandlinger med IUI-H og med IUI-D 9.553, altså en samlet aktivitet på behandlinger med insemination. Disse tal er steget igennem det seneste årti overvejende på grund af bedre registrering. I Dansk Fertilitetsselskab skønner man, at den samlede aktivitet med IVF/ICSI og insemination i 2010 resulterede i levedygtige fostre. Da fødselstallet i Danmark gennem de seneste år har været under bør pr. år, betyder det, at ca. 9% af de danske børn i dag kommer til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. UDFORDRINGER VED IN VITRO-FERTILISERING/ INTRACYTOPLASMATISK SÆDCELLEINJEKTION I de seneste ti år har hovedfokus inden for IVF/ICSIbehandling været at forbedre behandlingerne, bl.a. ved at optimere hormonstimulering, embryodyrkning og -nedfrysning samt give patienterne et mere skånsomt behandlingsforløb med minimeret risiko for at få overstimuleringssyndrom. Ændrede stimuleringsprotokoller Den normale fertile kvinde rekrutterer et konstant antal follikler via overvejende ukendte mekanismer. Antallet, der rekrutteres og når frem til præantralstadiet, er proportionalt med størrelsen af den pool af follikler, en given kvinde har til rådighed på et givet tidspunkt. En kvinde med stor ovariereserve kan stimuleres til at udvikle mange modne follikler, hvis hun får en tilstrækkelig dosis af follikelstimulerende hormon (FSH), mens en kvinde (oftest ældre) med lille ovariereserve kun vil kunne frembringe få modne follikler, uanset hvor stor FSH-dosis der gives. Ved måling af niveauet af serum-anti-müllersk hormon (AMH) og antralfollikeltallet med ultralydskanning er det i dag muligt at bestemme kvindens ægreserve [9, 10], hvilket gør det muligt at individualisere hormondosis og stimuleringsprotokol. Der foreligger i dag gode observationelle undersøgelser [11, 12], hvor man har fundet den ideelle stimuleringsprotokol til kvinder med lavt, normalt og højt AMH-niveau. Den hyppigst anvendte standardbehandling, er den såkaldt»lange nedregulering«, hvor behandling TABEL 2 Flerfoldsgraviditeter, År IVF/ICSI, n FER, n Ægdonation, n I alt, n Fødsler, n (%) % (20,2) 15, (19,2) 16, (21,5) 16, (19,5) 19, (18,0) 18, (20,5) 20, (18,7) 21, (18,7) 22, (19,2) 22, (19,9) (19,6) (19,5) (18,8) (18,4) I alt (19,5) 15,7-22,8 FER = oplægning af optøede embryoner; IVF = in vitro-fertilisering; ICSI = intracytoplasmatisk sædcelleinjektion. Oversigt over antallet af behandlinger med reagensglasbefrugt - ninger i Danmark i perioden Data baseres på de årlige opgørelser fra Dansk Fertilitetsselskab.

4 2442 VIDENSKAB Ugeskr Læger 174/41 8. oktober 2012 Reduktion af overstimuleringsrisiko En anden udfordring ved stimulering af ovarier med eksogene gonadotropiner er ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), som er en potentielt livstruende tilstand med bl.a. ovarieforstørrelse, ascites, væske- og elektrolytbalanceforskydning, hæmokoncentrering, tromboserisiko samt respirationsbesvær på grund af ascites og hydrothorax. I en standard- IVF-population forekommer svær, indlæggelseskrævende OHSS med en incidens på 2%, mens moderat OHSS har en incidens på 5% [14]. Hos patienter med en meget stor follikelreserve som ved polycystisk ovarie-syndrom er incidensen af svær OHSS imidlertid væsentlig højere, nemlig ca. 15% [15]. Risikoen for OHSS kan i dag reduceres, dels ved at reducere gonadotropindosis, dels ved anvendelse af den korte protokol og endelig ved at anvende et nyere koncept til ovulationsinduktion med GnRH-agonist i stedet for hcg til induktion af ovulation. Gennem de senere år har især danske studier medvirket til udvikling af denne procedure, som synes at give uændret graviditetschance og samtidig stort set eliminerer risikoen for overstimuleringssyndrom [16-20]. Kinetisk vurdering af embryoudvikling ved hjælp af time-lapse (embryoskop). påbegyndes med gonadotropinfrisættende hormon (GnRH)-agonist (hyppigst som næsespray) i midtlutealfasen, og ca. to uger senere påbegyndes stimulering med FSH frem til udvikling af modne follikler ( 17 mm) ca. 12 dage senere. En nyere protokol er den såkaldt»korte«protokol, hvor man anvender en GnRH-antagonist, som direkte blokerer receptorerne i hypofysen og derfor kan indsættes sidst i stimuleringsperioden, hvor der er risiko for spontan ægløsning. Der synes ikke at være en sikker forskel på graviditetsrater efter behandling med de to modeller, og den korte protokol vinder tiltagende indpas, bl.a. fordi den er mere patientvenlig og halverer risikoen for overstimuleringssyndrom. Behandlingsresultaterne aftager markant med kvindens alder. En af udfordringerne har her været at finde protokoller, der bedrer graviditetschancerne hos kvinder med en høj»reproduktiv alder«. Ved hormonstimulering af kvinder 35 år har man i flere subgruppeanalyser og senest et større studie peget på, at tillæg af hypofysehormonet luteiniserende hormon til FSH under stimulering kan øge andelen af embryoner, som implanteres [13]. Dyrkning og nedfrysning På de fleste danske fertilitetsklinikker oplægger man fortsat embryoner efter to døgns dyrkning, hvor embryonet er på 4-celle-stadiet. En større Cochraneanalyse har dog vist, at der specielt hos kvinder med god ovariereserve, dvs. mange høstede oocytter, opnås signifikant højere graviditetsrater ved oplægning efter fem døgns dyrkning, dvs. til blastocyststadiet [21]. I de senere år er der udviklet nye frysemetoder med anvendelse af vitrifikation, som især synes at medføre markant øget overlevelse og implantation af blastocyster efter optøning [22, 23]. En øget anvendelse af blastocystdyrkning hos kvinder med mange æg kombineret med vitrifikation er gradvist ved at vinde indpas på danske fertilitetsklinikker. UDVIKLINGSOMRÅDER Efter en periode, hvor der er oplagt færre og færre embryoner, er der set en stagnation i graviditetsraterne pr. behandling, men det må formodes, at en række nye strategier vil kunne øge graviditetschancen ved IVF/ICSI-behandling. Implantationschancen for et embryon fra en kvinde, der er i begyndelsen af 30 erne, er i dag ca. FAKTABOKS I Danmark fødes der årligt ca børn eller ca. 9% af en børneårgang efter fertilitetsbehandling. I 2011 udførtes der ca behandlinger med in vitro-fertilisering (IVF)/ intracytoplasmatisk sædcelleinjektion (ICSI) eller insemination, heraf 32% på offentlige fertilitetsklinikker. Der oplægges færre embryoner end tidligere, hvilket har bevirket et fald i tvillingeraten efter IVF/ICSI-behandling. Individualiseret hormonbehandling og ovulationsinduktion forbedrer resultaterne og reducerer bivirkningerne. Optimeret dyrkning, bedre frysemetoder og anvendelse af biomarkører forventes at kunne forbedre behandlingsresultaterne yderligere.

5 VIDENSKAB %. Der er evidens for, at andelen af aneuploide embryoner stiger med alderen, men selv hos unge kvinder er tæt ved halvdelen af embryonerne aneuploide [24]. Hos de kvinder, hvor der er flere embryoner at vælge imellem, vil nye biomarkører formentlig kunne hjælpe os til at udvælge det bedste embryon til oplægning i livmoderen. Embryonets genetiske konstitution vil kunne vurderes efter såkaldt whole genomic amplification ved hjælp af array-baseret analyse af biopserede pollegemer, blastomerer eller trofektoderm, som kan indeholde oplysninger om aneuploidi og genekspressionsmønster. Analyse med f.eks. massespektrometri eller nuclear magnetic resonance-skanning af protein- eller metabolitsammensætning af de medier, embryonerne er dyrket i, vil formentlig kunne belyse embryonets metabolisme og dermed øge identifikationen af embryoner med størst graviditetschance. I dag udvælges embryoner på baggrund af morfologisk vurdering på faste tidspunkter. Dynamisk bedømmelse af embryonets udvikling ved hjælp af time-lapse forventes at kunne forbedre grundlaget for at udvælge det bedste embryon [25]. Herudover er udvikling af teknikker til identifikation af det receptive/ikkereceptive endometrium undervejs [26]. Nedfrysning af embryoner ved fund af et ikkereceptivt endometrium og senere oplægning i kvindens naturlige cyklus kan således meget vel blive fremtiden. KORRESPONDANCE: Hans Jakob Ingerslev, Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital, 8200 Aarhus N. ANTAGET: 10. august 2012 INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk 12. Nelson SM, Yates RW, Luall H et al. Anti-Mullerian hormone-based approach to controlled ovarien stimulation for assisted conception. Hum Reprod 2009;24: Bosch E, Labarta E, Crespo J et al. Impact of luteinizing hormone administration on gonadotropin-releasing hormone antagonist cycles: an age-adjusted analysis. Fertil Steril 2011;95: Papanikolaou EG, Tournaye H, Verpoest W et al. Early and late ovarian hyperstimulation syndrome: early pregnancy outcome and profile. Hum Reprod 2005;20: Swanton A, Storey L, McVeigh E et al. IVF outcome in women with PCOS, PCO and normal ovarian morphology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;149: Humaidan P, Bungum L, Bungum M et al. Rescue of corpus luteum function with peri-ovulatory HCG supplementation in IVF/ICSI GnRH antagonist cycles in which ovulation was triggered with a GnRH agonist: a pilot study. Reprod Biomed Online 2006;13: Humaidan P, Ejdrup BH, Westergaard LG et al. 1,500 IU human chorionic gonadotropin administered at oocyte retrieval rescues the luteal phase when gonadotropin-releasing hormone agonist is used for ovulation induction: a prospective, randomized, controlled study. Fertil Steril 2010;93: Humaidan P, Kol S, Papanikolaou EG. GnRH agonist for triggering of final oocyte maturation: time for a change of practice? Hum Reprod Update 2011;17: Humaidan P. Luteal phase rescue in high-risk OHSS patients by GnRHa triggering in combination with low-dose HCG: a pilot study. Reprod Biomed Online 2009;18: Radesic B, Tremellen K. Oocyte maturation employing a GnRH agonist in combination with low-dose hcg luteal rescue minimizes the severity of ovarian hyperstimulation syndrome while maintaining excellent pregnancy rates. Hum Reprod 2011;26: Blake D, Farquhar C, Johnson N et al. Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted reproductive technology. Cochrane Dat Syst Rev 2007;4:CD Balaban B, Urman B, Ata B et al. A randomized controlled study of human day 3 embryo cryopreservation by slow freezing or vitrification: vitrification is associated with higher survival, metabolism and blastocyst formation. Hum Reprod 2008;23: AbdelHafez F, Xu J, Goldberg J et al. Vitrification in open and closed carriers at different cell stages: assessment of embryo survival, development, DNA integrity and stability during vapor phase storage for transport. BMC Biotechnol 2011;11: Munné S, Chen S, Colls P et al. Maternal age, morphology, development and chromosome abnormalities in over 6000 cleavage-stage embryos. Reprod Biomed Online 2007;14: Kirkegaard K, Agerholm IE, Ingerslev HJ. Time-lapse monitoring as a tool for clinical embryo assessment. Hum Reprod 14. mar 2012 (epub ahead of print). 26. Evans GE, Martínez-Conejero JA, Phillipson GT et al. Gene and protein expression signature of endometrial glandular and stromal compartments during the window of implantation. Fertil Steril 3. apr 2012 (epub ahead of print). LITTERATUR 1. Steptoe PC, Edwards RG. Birth after the reimplantation of a human embryo. Lancet 1978;312: Ingerslev M. Gynækologi for almen praksis. Aarhus: Universitetsforlaget i Aarhus, Ingerslev HJ, Poulsen PB, Højgaard A et al. Præimplantationsdiagnostik en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter. 2002;2(1). (27. aug 2012). 4. Schmidt L, Sobotka T, Bentzen JG et al. The ESHRE Reproduction and Society Task Force. Demographic and medical consequences of the postponement of parenthod. Hum Reprod Update 2012;18: Kunstig befrugtning. Nyttige links. Sundhedsstyrelsen. hed%20og%20forebyggelse/graviditet/kunstig%20befrugtning.aspx (www.sst. dk/publ/publ2002/praeimplant/praeimplant.pdf (27. aug 2012). 6. Westergaard LG, Rasmussen PE, Maigaard S et al. Indikationer for in vitro fertilisering (IVF) på de offentlige fertilitetsklinikker. Ugeskr Læger 1994;156: de Mouzon J, Goossens V, Bhattacharya S et al. European IVF-Monitoring (EIM); Consortium for the European Society on Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, 2007: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod 2012;27: Pinborg A, Hougaard CO, Nyboe Andersen A et al. Prospective longitudinal cohort study on cumulative 5-year delivery and adoption rates among 1338 couples initiating infertility treatment. Hum Reprod 2009;24: La Marca A, Sighinolfi G, Radi D et al. Anti-Mullerian Hormone (AMH) as a predictive marker in assisted reproductive technology (ART). Hum Reprod Update 2010;16: Broer SL, Dolleman M, Opmeer BC et al. AMH and AFC as predictors of excessive response in controlled ovarian hyperstimulation. Hum Reprod Update 2011;17: Yates AP, Rustamov OO, Roberts SA et al. Anti-Mullerian hormone-tailored stimulation protocols improve outcomes whilst reducing adverse effects and costs of IVF. Hum Reprod 2011;26:

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2010 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2013 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012

Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Fertilitetsklinikken Regionshospitalet Skive. Organisation, produktion og resultater 2012 Formål Formålet med denne rapport er, at give borgere, relevante myndigheder, instanser og kolleger et indblik

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget

Læs mere

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning

Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. L.Schmidt@pubhealth.ku.dk Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008 Dias 1 Emner Historisk rids

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig.

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE. a) Forskningsansvarlig. Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2012 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling INDHOLD: Indledning Funktionsområder Personalenormering Budget Fertilitetsklinikkens årsresultat RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK IVF behandling ICSI behandling ICSI med TESA Behandling med nedfrosne

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE

FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN, REGIONSHOSPITALET SKIVE Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Fagbiblioteket Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Tel. +45 7844 1350 fagbiblioteket@viborg.rm.dk FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSAKTIVITETER 2011 FERTILITETSKLINIKKEN,

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005

INDHOLDSFORTEGNELSE: Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning.. 3 Funktionsområder 4 RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK Personalenormering. 4 Budget.. 4 Fertilitetsklinikkens årsresultat.. 5 IVF behandling 6 ICSI behandling. 7 ICSI

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF

Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF Medicinsk Teknologivurdering Puljeprojekter 2001; 1 (1) Medicinsk teknologivurdering af lavstimulations IVF sammenlignet med standard IVF Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

Ovariel stimulering og IVF princip. P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014

Ovariel stimulering og IVF princip. P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014 Ovariel stimulering og IVF princip P Humaidan Fertilitetsklinikken, Skive og Faculty of Health Aarhus Universitet Odense Januar 2014 The hypothalamus pituitary ovarian axis Natural menstrual cycle Speroff

Læs mere

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011

RIGSHOSPITALETS FERTILITETSKLINIK ÅRSRAPPORT FOR BEHANDLINGER 2011 INDLEDNING. Rigshospitalets Fertilitetsklinik Årsrapport 2011 INDLEDNING Året 2011 har været et atypisk år for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fra 1.januar og resten af 2011 havde vi brugerbetaling på fertilitetsbehandling i Danmark. Dette havde en række konsekvenser

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed Ufrivillig barnløshed Denne folder er udarbejdet af: Ferring Lægemidler A/S i samarbejde med Anders Nyboe Andersen, professor, klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, København Indhold Indledning

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling (IVF) Reagensglasbehandling (IVF) Hvornår kan der tilbydes IVF behandling. Når kvinden har lukkede eller beskadigede æggeledere, som følge af underlivs- eller blindtarmsbetændelse, tidligere kejsersnit eller

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark. Testning Side 1 af 12 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed Stork IVF Klinik A/S Store Kongensgade 36-38 1264 København Danmark Aktiviteter Type af væv og celler Testning Forarbejdning

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

3. 81, stk. 1, affattes således: Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-5.

3. 81, stk. 1, affattes således: Sygehusbehandling efter bestemmelserne i afsnit VI, VII og VIII er vederlagsfri for patienten, jf. dog stk. 2-5. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. og lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling i forbindelse med behandling

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Kunstig befrugtning. - Etisk set. Det Etiske Råd

Kunstig befrugtning. - Etisk set. Det Etiske Råd Kunstig befrugtning - Etisk set Det Etiske Råd 2004 Indhold Forord... 3 Læsevejledning... 4 I. Hvem skal have adgang til kunstig befrugtning... 6 1. Kunstig befrugtning metoder og motiver... 6 2. Har man

Læs mere

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING?

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Elonva 100 mikrogram injektionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 100 mikrogram corifollitropin

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Kræft og infertilitet VIDENSKAB 2455

Kræft og infertilitet VIDENSKAB 2455 VIDENSKAB 2455 klamydiainfektion. Derfor må en væsentlig kreativitet tages i anvendelse, hvis man skal komme videre i forståelsen af sammenhængen mellem klamydia og infertilitet f.eks. ved anvendelse af

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Æg og sæd - med eller uden afsender

Æg og sæd - med eller uden afsender Nr. 18 maj 2004 Æg og sæd - med eller uden afsender Børn har ret til at kende ophav > Sverige: Anonymitet ophævet > Danmark mangler ægdonorer > Når et barn bliver født, skal der så et til- og frakort på

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning

INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark. Testning Side 1 af 10 INSPEKTIONSRAPPORT Vævscenter (humane væv og celler) Virksomhed StorkKlinik Store Kongensgade 40H, 1. sal 1264 København K Danmark Aktiviteter Testning Forarbejdning Konservering Opbevaring

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Henvisning til behandling... 3 Undersøgelser af kvinden... 4 Undersøgelser af manden... 4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D)... 5 Ægtransplantation

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger.

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. oktober 2010 af indenrigs og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere