På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:"

Transkript

1 !"#!$$%

2 & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby. Gynækologi og obstetrik varetages på hovedfunktionsniveau disse steder. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden Vest Århus Universitetshospital, Århus Sygehus På Regionshospitalet Silkeborg vil der være modtagelse af akutte, visiterede medicinske patienter. På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Jf. hospitalsplanen omfatter intern medicin i varierende grad følgende intern medicinske specialer: Lungesygdomme, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, endokrinologi, reumatologi, kardiologi, geriatri og infektionsmedicin. Gynækologisk obstetriske afdelinger skal have speciallæge i gynækologi og obstetrik i tilstedeværelsesvagt. Alle hospitalerne opfylder dette krav.! ##& ( ' ' Placeringen af de lægefaglige specialer i Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens hospitalsplan. Hospitalsplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. Gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau varetages 7 steder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby.!

3 Fertilitetsbehandling på hovedfunktionsniveau varetages på regionens gynækologisk-obstetriske afdelinger, dog for Regionshospitalet Viborg varetages behandlingen på Fertilitetsklinikken i Skive og for Regionshospitalet Horsens varetages behandlingen på fertilitetsklinikken i Brædstrup. Der er transport IVF på Regionshospitalet Randers, som har samarbejde omkring fertilitetsbehandlingen med klinikken i Brædstrup. Fertilitetsbehandling på højt specialiseret niveau varetages på AUH, Skejby. Der eksisterer et tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem de tre fertilitetsklinikker. Nogle af regionshospitalerne vil desuden varetage forskellige regionsfunktioner inden for specialet, se kap.3. Funktionerne varetages på nogle hospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby. For så vidt angår højt specialiserede funktioner søges nogle funktioner varetaget på regionshospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby, se kap Århus Universitetshospital, Skejby varetager behandlinger på såvel hoved- regionsog højt specialiseret niveau, jf. ansøgningens punkt 3 og 4. ) ##& Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der behov for samarbejde med anæstesiologi (intensiv afsnit niveau 2), intern medicin (bredt), neurologi samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er tradition for samarbejde med pædiatri, genetik, anæstesiologi, kirurgi, medicin, patologi, onkologi og klinisk mikrobiologi. Generelt lever de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger. For enkelte hospitaler vil enkelte samarbejdende specialer ikke være til stede på selve matriklen. Her er der samarbejde med de øvrige hospitaler. De gynækologisk-obstetriske afdelinger på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder således med de pædiatriske afdelinger på hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg. Fødestedet på Regionshospitalet Holstebro, som er en del af Hospitalsenheden Vest, samarbejder med børneafdelingen på Regionshospitalet Herning (ligeledes en del af Hospitalsenheden Vest). De øvrige hospitaler med gynækologisk-obstetriske afdelinger (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning og Århus Universitetshospital, Skejby) har alle børneafdeling med neonatalafsnit. * +## De regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på de angivne hospitaler og matrikler., -# Generelt dedikeres de fem store regionshospitaler en række særlige opgaver inden for udvalgte specialer, hvor de har en særlig udviklingsforpligtelse. Udviklingsop- )

4 gaven er et supplement til hospitalets generelle opgave med at betjene optageområdet på hovedfunktionsniveau. RH Randers har således på sigt en særlig udviklingsopgave inden for gynækologi og obstetrik. Udviklingsopgaven udgør et supplement til betjeningen af optageområdet på hovedfunktionsniveau, hvilket skal bidrage til den fortsatte udvikling og kvaliteten i behandlingen på regionshospitalerne. Udviklingsopgaven varetages i samspil med Århus Universitetshospital, Skejby, som Region Midtjylland forventer også fremover skal varetage regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner inden for specialet. *

5 ! &' '! &' Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger varetager alle hovedfunktioner i specialet inden for almen gynækologi, urogynækologi, fertilitetsbehandling, gynækologisk onkologi, og obstetrik inkl. føtalmedicin. Ved Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg og Århus Universitetshospital Skejby ligger al fertilitetsbehandling på fertilitetsklinikkerne. Der pågår p.t. et arbejde med at udarbejde fælles kliniske retningslinjer på tværs af de gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Midtjylland. Der er fødsler på Århus Universitetshospital Skejby, Regionshospitalet Silkeborg (kun forventede normale fødsler), Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens (kun forventede normale fødsler), Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro (sidstnævnte kun forventede normale fødsler)) og Regionshospitalet Viborg. På Hospitalsenheden Vest er de obstetriske funktioner i Herning og Holstebro en del af en samlet gynækologisk-obstetrisk afdeling baseret ved Regionshospitalet Herning. På Regionshospitalet Holstebro varetages udelukkende forventede normale fødsler. Alle komplicerede fødsler varetages i Herning. Der er obstetrisk speciallæge i døgndækkende tilstedeværelsesvagt.!!. &' Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør hospitaler, der varetager gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau have samarbejde med neurologi, anæstesiologi med intensiv niveau 2, intern medicin (bredt) samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er anæstesi med intensiv niveau 2 på alle hospitaler med gynækologiskobstetrisk afdeling. Der er ikke neurologi på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Horsens der er aftaler om neurologisk service til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Tilsvarende er der neurologisk service på Regionshospitalet Silkeborg Ifølge anbefalingerne bør der være samarbejde med intern medicin (bredt). Dette opfyldes på alle hospitalsenheder med gynækologisk-obstetrisk afdeling. Der er ikke pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Horsens, som i den forbindelse samarbejder med Regionshospitalet Randers. Der er ligeledes samarbejde mellem RH Silkeborg, som ikke har pædiatrisk afdeling, og Regionshospitalet Viborg. Tilsvarende er der samarbejde mellem obstetrisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro og pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Herning (begge en del af Hospitalsenheden Vest).,

6 Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger har mulighed for assistance ved umiddelbart fremmøde fra speciallæge i gynækologi og obstetrik (jf. anbefalingernes definition). Alle afdelingerne har anæstesiolog i tilstedeværelsesvagt. AUH, Skejby har neonatologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt. I forbindelse med neonatologisk service har Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og Skejby tilstedeværelsesvagt af uddannelsessøgende pædiater og pædiatrisk speciallæge i tilkaldevagt. I Silkeborg, Holstebro og Horsens varetager anæstesiologer håndtering af akut syge nyfødte. Der etableres med virkning fra medio 2009 en neonatal transportordning, med særligt transportudstyr og særlige kompetencer hos ledsagepersonalet i forbindelse med transport at kritisk syge nyfødte børn mellem hospitalerne i Region Midtjylland. Transportordningen udgår fra Århus Universitetshospital Skejby.!) 0'&' /

7 ) ' ' ) '. Region Midtjyllands placering af regionsfunktionerne inden for specialet tager udgangspunkt i sikring af såvel faglig udvikling som faglig kvalitet. Hovedparten af regionsfunktionerne søges varetaget af AUH, Skejby. I forbindelse med urogynækologi søges regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer varetaget på AUH, Skejby. Funktionen søges i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. De øvrige urogynækologiske regionsfunktioner (kolpopeksi eller re-operation for uterovaginal prolaps) varetages kun på AUH, Skejby. Funktionen Sårbare gravide: Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten varetages i det kommende Familieambulatorium, der forankres i Gynækologisk Obstetrisk afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby og med udefunktioner på regionens øvrige fødeafdelinger. Der søges om fortsat varetagelse af Center for voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor Centeret er organiseret under Ortopædkirurgisk Afdeling E, skadestuen (se skema 2b for Århus Universitetshospital, Skejby for detaljer om kravopfyldelse for funktionen) og på Regionshospitalet Herning, hvor Centeret er organiseret i regi af akutafdelingen. Vedrørende regionsfunktionen: Gestationel diabetes vurderes det, at antallet af gravide med gestationel diabetes er underrapporteret i Sundhedsstyrelsens specialevejledning, og at antallet er stigende. På baggrund af den nuværende aktivitet og erfaring søges funktionen derfor varetaget de fire steder i regionen, hvor der er børneafdeling (Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning).Samtidig varetages kontrollen på de enkelte gynækologisk-obstetriske afdelinger. Afvigelser af en vis størrelse viderevisiteres til Århus Universitetshospital, Skejby. Funktionen Vulvodyni organiseres med primær diagnostik og behandling på hovedfunktionsniveau og i speciallægepraksis. Regionshospitalet Randers har sexologisk klinik med Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark som optageområde ( ). Alle de søgte funktioner varetages i dag på de pågældende matrikler. )! 1 ' Størstedelen af regionsfunktionerne varetages ét sted i regionen, hvilket giver et befolkningsunderlag til disse funktioner på 1,2 mio. "

8 Fordelingen af de øvrige regionsfunktioner giver et befolkningsunderlag på indbyggere, alt efter hvilken funktion, der er tale om, jf. bilag 2b. Samlet set anses der dermed for at være volumen til at sikre kvalitet og erfaring i forbindelse med varetagelse af alle de ansøgte regionsfunktioner. )). ' Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. Århus Universitetshospital, Skejby lever med denne bemærkning op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen under punkt 4.3, i det afdelingen varetager alle aspekter af akutte og kroniske sygdomme og tilstande inden for fagområdet. Der er i opgavevaretagelsen ikke været skelnet mellem regionsfunktion og højtspecialiseret funktion. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har Center for voldtægtsofre (etableret i 1999), men har ikke en gynækologisk-obstetrisk afdeling. Opfølgning sker blandt andet på gynækologisk ambulatorium på Århus Universitetshospital, Skejby. Center for Voldtægtsofre ved Århus Sygehus har de seneste 2 år, sammen med Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet, haft status som nationalt videnscenter omhandlende voldtægt og modtager derfor satspuljemidler øremærkede forskning og formidling. Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers har forvagt i tilstedeværelsesvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt. Bagvagten er speciallæge eller i slutningen af sin kursustid (mangler et år af speciallægeuddannelsen). Derudover er der en bag bagvagt (overlæge) med tilkaldevagt fra bolig døgnet rundt. Der er neonatologisk assistance døgnet rundt. Herudover lever Regionshospitalet Randers op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Horsens har bagvagt i tilstedeværelsesvagt (speciallæge). I forhold til forvagt er der en reservelæge i tilstedeværelsesvagt (enten læge i introduktionsstilling eller læge i AP-blok, som er i sidste del af forløbet). Kvindeafdelingen yder assistance til FAME inden for afdelingens specialområder. Regionshospitalet Horsens sender komplicerede graviditeter og truende for tidlig fødsel uge til Regionshospitalet Randers Herudover lever Regionshospitalet Horsens op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. 2

9 Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg har døgnet rundt muligt at få assistance fra en speciallæge inden for specialet. Der er tilstedeværelsesvagt for både for- og bagvagt. Herudover lever Regionshospitalet Viborg op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Herning lever op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Center for Voldtægts- og voldsofre ved Regionshospitalet Herning er organiseret i regi af akutafdelingen (skadestuen). )* 3# # Regionsfunktionen Vulvodyni søges varetaget på Regionshospitalet Horsens i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Horsens har egentlig vulvodoniklinik med 2 speciallæger tilknyttet. Ved behov for særlig behandling varetages denne på Århus Universitetshospital, Skejby i et multidisciplinært set-up. Regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer søges i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. ), 0' ' De gynækologisk-obstetriske afdelinger anvender relevante landsdækkende databaser, jf. de tilhørende bilag 2b. Urogynækologisk aktivitet registreres løbende i DUGA-databasen. Graviditet/obstetrik: Der føres løbende kvalitetskontrol blandt andet via den føtalmedicinske database Astraia og føderegistre. Regionen har to perinatal auditgrupper, der hver mødes fire gange om året og desuden afholder to årlige fællessession. De perinatale auditgrupper har udviklet fælles elektronisk indberetningsdatabase. Fertilitetsbehandling: Behandlingsresultaterne indrapporteres årligt til Sundhedsstyrelsen samt Dansk Fertilitetsselskab. %

10 * & ' * &. ' I Region Midtjylland er Århus Universitetshospital rammen om al højt specialiseret klinisk virksomhed. Højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby, som også hidtil har varetaget en række LLfunktioner og tværamtslige funktioner inden for det gynækologisk-obstetriske speciale. I egenskab af universitetshospital varetager, fastholder og udvikler AUH, Skejby grundlaget for varetagelse af de højt specialiserede funktioner gennem forskning og udvikling. Der eksisterer et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Midtjylland, der varetager gynækologi og obstetrik på hoved- og regionsfunktionsniveau. Inden for enkelte højt specialiserede funktioner søges om varetagelse af funktionen i form af formaliseret samarbejde, jf. kap Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Funktionen vedrørende behandling af gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Jf. også kapitel 4.4 Der er enkelte højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik, der ikke varetages i Region Midtjylland: Funktionen Intrauterin blodprøvetagning og transfusion eller intrauterin drænanlæggelse : Varetages på Rigshospitalet Transseksualisme og intersex tilstande: Varetages på Rigshospitalet Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder: Varetages på Rigshospitalet Stamcelleforskning inden for fertilitetsområdet: Varetages på Rigshospitalet *! 1 ' Region Midtjylland har et samlet befolkningsunderlag på 1,2 mio., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre kvalitet i en højt specialiseret funktion. For enkelte af funktionerne er befolkningsunderlaget højere - se i øvrigt bilag 2b. *) & ' Århus Universitetshospital, Skejby: $

11 Århus Universitetshospital, Skejby, opfylder fuldt ud kravene til varetagelse af de højt specialiserede funktioner på de ansøgte områder. Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. De etablerede vagtberedskaber kombineret med antallet af ansatte overlæger sikrer, at funktionerne, hvor det er relevant, kan varetages på højtspecialiseret niveau døgnet rundt. ** 3# # Jf. skema 2a søges følgende funktioner varetaget i form af formaliseret samarbejde: Neurogene blæredysfunktioner: Varetages på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm: Varetages på Regionshospitalet Randers i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. RH Randers deltager i et internationalt multicenter forskningsprojekt vedrørende ny behandling af postmenopausale kvinders inkontinens problemer samt smerter og irritative gener fra blære og skede. Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv: Varetages på Hospitalsenheden Viborg (Regionshospitalet Skive) i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Der er alene tale om behandling af hepatitis B på Regionshospitalet Skive, hvor specialudstyret (flow-bænk) eksisterer. De HIV positive patienter behandles på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er tale om en eksisterende opdeling. Følgende funktioner søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet: Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret. Den indledende diagnostik og den efterfølgende kontrol varetages på Århus Universitetshospital, Skejby. Selve indgrebet foregår på Rigshospitalet. Funktionen Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse. Udredning og kontrol af denne patientgruppe foretages på Århus Universitetshospital, Skejby, mens selve de invasive procedurer foretages på Rigshospitalet.

12 *, 0'& ' Den gynækologisk obstetrisk afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby har inden for alle susbspecialer et udbygget internationalt netværk og deltager aktivt i forskning og udvikling nationalt som internationalt. Afdelingen har tilknyttet 3 professorer samt eget Forskningslaboratorium, som sammen med pædiatrisk afdeling, Perinatal epidemiologisk Forskningsenhed. Institut for Klinisk Eksperimentel Forskning, Århus Universitetshospital skaber rammer for udviklingen nye diagnostiske og operative procedurer. Behandling af ovariecancer er pr. 01. januar 2008 samlet ved Århus Universitetshospital, Skejby. Aktuelt eksisterer desuden samarbejde på følgende områder inden for de højt specialiserede funktioner: Transseksuelle og specielle endokrinologiske problemstillinger med Rigshospitalet IVF behandling af HIV og hepatitis smittede: Forbehandling på Århus Universitetshospital, Skejby, ægudtag og oplægning på Rigshospitalet Kryopræservering af ovarievæv: Alle procedurer udføres på Århus Universitetshospital, Skejby, frys og opbevaring på Rigshospitalet Behandling af kvinder med cervixcancer og fertilitetsønske med diagnostik på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Intrauterin transfusion: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Laserdeling af placenta pga TTTS: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Fostre med gastrointestinale misdannelser og diafragmahernie: Diagnostik og kontrol før fødsel på Århus Universitetshospital, Skejby, behandling efter fødsel på Odense Universitetshospital.!

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i gynækologi og obstetrik Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik j.nr. 7-203-01-90/38 Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialebeskrivelse Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer,

Læs mere

Kravsopfyldelse for funktionerne. Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer. 220000 n 2 ej rel j j. (urolo g) (neon atolog

Kravsopfyldelse for funktionerne. Krav til eget speciale (egen afdeling) Samarbejde med andre specialer. 220000 n 2 ej rel j j. (urolo g) (neon atolog Formalis eret samarb. Har afd. forsknings- eller udviklingsaktiviteter relateret til? Indberettes til relevante landsdækkende kliniske databaser? Har afd. instrukser i overensstemmelse med nationale patientforløbsbeskrivelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne 1. Forslag nr.: 4.1 2. Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik

Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialevejledning for gynækologi og obstetrik Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken)

Regionsfunktionen: Transluminal nefroskopi er ændret til: Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af nyrebækken) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i urologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i ovennævnte

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter.

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter. !!" # $ # %& '$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet at der vil være anæstesiologiske afdelinger på følgende hospitaler: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

" # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på:

 # Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: ! " # " $%# Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet.

$ %& Der er tre afdelinger i Region Midtjylland, som varetager behandling på hovedfunktionsniveau inden for øre-næse-hals-specialet. !""# $ $ %&!' Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. 42. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. 42. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning R E F E R A T Emne 42. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Onsdag den 13. januar 2016 kl. 15-16.30 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin

Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledning for intern medicin: infektionsmedicin Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere