På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:"

Transkript

1 !"#!$$%

2 & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby. Gynækologi og obstetrik varetages på hovedfunktionsniveau disse steder. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden Vest Århus Universitetshospital, Århus Sygehus På Regionshospitalet Silkeborg vil der være modtagelse af akutte, visiterede medicinske patienter. På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Jf. hospitalsplanen omfatter intern medicin i varierende grad følgende intern medicinske specialer: Lungesygdomme, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, endokrinologi, reumatologi, kardiologi, geriatri og infektionsmedicin. Gynækologisk obstetriske afdelinger skal have speciallæge i gynækologi og obstetrik i tilstedeværelsesvagt. Alle hospitalerne opfylder dette krav.! ##& ( ' ' Placeringen af de lægefaglige specialer i Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens hospitalsplan. Hospitalsplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. Gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau varetages 7 steder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby.!

3 Fertilitetsbehandling på hovedfunktionsniveau varetages på regionens gynækologisk-obstetriske afdelinger, dog for Regionshospitalet Viborg varetages behandlingen på Fertilitetsklinikken i Skive og for Regionshospitalet Horsens varetages behandlingen på fertilitetsklinikken i Brædstrup. Der er transport IVF på Regionshospitalet Randers, som har samarbejde omkring fertilitetsbehandlingen med klinikken i Brædstrup. Fertilitetsbehandling på højt specialiseret niveau varetages på AUH, Skejby. Der eksisterer et tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem de tre fertilitetsklinikker. Nogle af regionshospitalerne vil desuden varetage forskellige regionsfunktioner inden for specialet, se kap.3. Funktionerne varetages på nogle hospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby. For så vidt angår højt specialiserede funktioner søges nogle funktioner varetaget på regionshospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby, se kap Århus Universitetshospital, Skejby varetager behandlinger på såvel hoved- regionsog højt specialiseret niveau, jf. ansøgningens punkt 3 og 4. ) ##& Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der behov for samarbejde med anæstesiologi (intensiv afsnit niveau 2), intern medicin (bredt), neurologi samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er tradition for samarbejde med pædiatri, genetik, anæstesiologi, kirurgi, medicin, patologi, onkologi og klinisk mikrobiologi. Generelt lever de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger. For enkelte hospitaler vil enkelte samarbejdende specialer ikke være til stede på selve matriklen. Her er der samarbejde med de øvrige hospitaler. De gynækologisk-obstetriske afdelinger på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder således med de pædiatriske afdelinger på hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg. Fødestedet på Regionshospitalet Holstebro, som er en del af Hospitalsenheden Vest, samarbejder med børneafdelingen på Regionshospitalet Herning (ligeledes en del af Hospitalsenheden Vest). De øvrige hospitaler med gynækologisk-obstetriske afdelinger (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning og Århus Universitetshospital, Skejby) har alle børneafdeling med neonatalafsnit. * +## De regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på de angivne hospitaler og matrikler., -# Generelt dedikeres de fem store regionshospitaler en række særlige opgaver inden for udvalgte specialer, hvor de har en særlig udviklingsforpligtelse. Udviklingsop- )

4 gaven er et supplement til hospitalets generelle opgave med at betjene optageområdet på hovedfunktionsniveau. RH Randers har således på sigt en særlig udviklingsopgave inden for gynækologi og obstetrik. Udviklingsopgaven udgør et supplement til betjeningen af optageområdet på hovedfunktionsniveau, hvilket skal bidrage til den fortsatte udvikling og kvaliteten i behandlingen på regionshospitalerne. Udviklingsopgaven varetages i samspil med Århus Universitetshospital, Skejby, som Region Midtjylland forventer også fremover skal varetage regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner inden for specialet. *

5 ! &' '! &' Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger varetager alle hovedfunktioner i specialet inden for almen gynækologi, urogynækologi, fertilitetsbehandling, gynækologisk onkologi, og obstetrik inkl. føtalmedicin. Ved Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg og Århus Universitetshospital Skejby ligger al fertilitetsbehandling på fertilitetsklinikkerne. Der pågår p.t. et arbejde med at udarbejde fælles kliniske retningslinjer på tværs af de gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Midtjylland. Der er fødsler på Århus Universitetshospital Skejby, Regionshospitalet Silkeborg (kun forventede normale fødsler), Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens (kun forventede normale fødsler), Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro (sidstnævnte kun forventede normale fødsler)) og Regionshospitalet Viborg. På Hospitalsenheden Vest er de obstetriske funktioner i Herning og Holstebro en del af en samlet gynækologisk-obstetrisk afdeling baseret ved Regionshospitalet Herning. På Regionshospitalet Holstebro varetages udelukkende forventede normale fødsler. Alle komplicerede fødsler varetages i Herning. Der er obstetrisk speciallæge i døgndækkende tilstedeværelsesvagt.!!. &' Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør hospitaler, der varetager gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau have samarbejde med neurologi, anæstesiologi med intensiv niveau 2, intern medicin (bredt) samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er anæstesi med intensiv niveau 2 på alle hospitaler med gynækologiskobstetrisk afdeling. Der er ikke neurologi på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Horsens der er aftaler om neurologisk service til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Tilsvarende er der neurologisk service på Regionshospitalet Silkeborg Ifølge anbefalingerne bør der være samarbejde med intern medicin (bredt). Dette opfyldes på alle hospitalsenheder med gynækologisk-obstetrisk afdeling. Der er ikke pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Horsens, som i den forbindelse samarbejder med Regionshospitalet Randers. Der er ligeledes samarbejde mellem RH Silkeborg, som ikke har pædiatrisk afdeling, og Regionshospitalet Viborg. Tilsvarende er der samarbejde mellem obstetrisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro og pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Herning (begge en del af Hospitalsenheden Vest).,

6 Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger har mulighed for assistance ved umiddelbart fremmøde fra speciallæge i gynækologi og obstetrik (jf. anbefalingernes definition). Alle afdelingerne har anæstesiolog i tilstedeværelsesvagt. AUH, Skejby har neonatologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt. I forbindelse med neonatologisk service har Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og Skejby tilstedeværelsesvagt af uddannelsessøgende pædiater og pædiatrisk speciallæge i tilkaldevagt. I Silkeborg, Holstebro og Horsens varetager anæstesiologer håndtering af akut syge nyfødte. Der etableres med virkning fra medio 2009 en neonatal transportordning, med særligt transportudstyr og særlige kompetencer hos ledsagepersonalet i forbindelse med transport at kritisk syge nyfødte børn mellem hospitalerne i Region Midtjylland. Transportordningen udgår fra Århus Universitetshospital Skejby.!) 0'&' /

7 ) ' ' ) '. Region Midtjyllands placering af regionsfunktionerne inden for specialet tager udgangspunkt i sikring af såvel faglig udvikling som faglig kvalitet. Hovedparten af regionsfunktionerne søges varetaget af AUH, Skejby. I forbindelse med urogynækologi søges regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer varetaget på AUH, Skejby. Funktionen søges i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. De øvrige urogynækologiske regionsfunktioner (kolpopeksi eller re-operation for uterovaginal prolaps) varetages kun på AUH, Skejby. Funktionen Sårbare gravide: Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten varetages i det kommende Familieambulatorium, der forankres i Gynækologisk Obstetrisk afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby og med udefunktioner på regionens øvrige fødeafdelinger. Der søges om fortsat varetagelse af Center for voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor Centeret er organiseret under Ortopædkirurgisk Afdeling E, skadestuen (se skema 2b for Århus Universitetshospital, Skejby for detaljer om kravopfyldelse for funktionen) og på Regionshospitalet Herning, hvor Centeret er organiseret i regi af akutafdelingen. Vedrørende regionsfunktionen: Gestationel diabetes vurderes det, at antallet af gravide med gestationel diabetes er underrapporteret i Sundhedsstyrelsens specialevejledning, og at antallet er stigende. På baggrund af den nuværende aktivitet og erfaring søges funktionen derfor varetaget de fire steder i regionen, hvor der er børneafdeling (Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning).Samtidig varetages kontrollen på de enkelte gynækologisk-obstetriske afdelinger. Afvigelser af en vis størrelse viderevisiteres til Århus Universitetshospital, Skejby. Funktionen Vulvodyni organiseres med primær diagnostik og behandling på hovedfunktionsniveau og i speciallægepraksis. Regionshospitalet Randers har sexologisk klinik med Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark som optageområde ( ). Alle de søgte funktioner varetages i dag på de pågældende matrikler. )! 1 ' Størstedelen af regionsfunktionerne varetages ét sted i regionen, hvilket giver et befolkningsunderlag til disse funktioner på 1,2 mio. "

8 Fordelingen af de øvrige regionsfunktioner giver et befolkningsunderlag på indbyggere, alt efter hvilken funktion, der er tale om, jf. bilag 2b. Samlet set anses der dermed for at være volumen til at sikre kvalitet og erfaring i forbindelse med varetagelse af alle de ansøgte regionsfunktioner. )). ' Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. Århus Universitetshospital, Skejby lever med denne bemærkning op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen under punkt 4.3, i det afdelingen varetager alle aspekter af akutte og kroniske sygdomme og tilstande inden for fagområdet. Der er i opgavevaretagelsen ikke været skelnet mellem regionsfunktion og højtspecialiseret funktion. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har Center for voldtægtsofre (etableret i 1999), men har ikke en gynækologisk-obstetrisk afdeling. Opfølgning sker blandt andet på gynækologisk ambulatorium på Århus Universitetshospital, Skejby. Center for Voldtægtsofre ved Århus Sygehus har de seneste 2 år, sammen med Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet, haft status som nationalt videnscenter omhandlende voldtægt og modtager derfor satspuljemidler øremærkede forskning og formidling. Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers har forvagt i tilstedeværelsesvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt. Bagvagten er speciallæge eller i slutningen af sin kursustid (mangler et år af speciallægeuddannelsen). Derudover er der en bag bagvagt (overlæge) med tilkaldevagt fra bolig døgnet rundt. Der er neonatologisk assistance døgnet rundt. Herudover lever Regionshospitalet Randers op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Horsens har bagvagt i tilstedeværelsesvagt (speciallæge). I forhold til forvagt er der en reservelæge i tilstedeværelsesvagt (enten læge i introduktionsstilling eller læge i AP-blok, som er i sidste del af forløbet). Kvindeafdelingen yder assistance til FAME inden for afdelingens specialområder. Regionshospitalet Horsens sender komplicerede graviditeter og truende for tidlig fødsel uge til Regionshospitalet Randers Herudover lever Regionshospitalet Horsens op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. 2

9 Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg har døgnet rundt muligt at få assistance fra en speciallæge inden for specialet. Der er tilstedeværelsesvagt for både for- og bagvagt. Herudover lever Regionshospitalet Viborg op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Herning lever op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Center for Voldtægts- og voldsofre ved Regionshospitalet Herning er organiseret i regi af akutafdelingen (skadestuen). )* 3# # Regionsfunktionen Vulvodyni søges varetaget på Regionshospitalet Horsens i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Horsens har egentlig vulvodoniklinik med 2 speciallæger tilknyttet. Ved behov for særlig behandling varetages denne på Århus Universitetshospital, Skejby i et multidisciplinært set-up. Regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer søges i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. ), 0' ' De gynækologisk-obstetriske afdelinger anvender relevante landsdækkende databaser, jf. de tilhørende bilag 2b. Urogynækologisk aktivitet registreres løbende i DUGA-databasen. Graviditet/obstetrik: Der føres løbende kvalitetskontrol blandt andet via den føtalmedicinske database Astraia og føderegistre. Regionen har to perinatal auditgrupper, der hver mødes fire gange om året og desuden afholder to årlige fællessession. De perinatale auditgrupper har udviklet fælles elektronisk indberetningsdatabase. Fertilitetsbehandling: Behandlingsresultaterne indrapporteres årligt til Sundhedsstyrelsen samt Dansk Fertilitetsselskab. %

10 * & ' * &. ' I Region Midtjylland er Århus Universitetshospital rammen om al højt specialiseret klinisk virksomhed. Højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby, som også hidtil har varetaget en række LLfunktioner og tværamtslige funktioner inden for det gynækologisk-obstetriske speciale. I egenskab af universitetshospital varetager, fastholder og udvikler AUH, Skejby grundlaget for varetagelse af de højt specialiserede funktioner gennem forskning og udvikling. Der eksisterer et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Midtjylland, der varetager gynækologi og obstetrik på hoved- og regionsfunktionsniveau. Inden for enkelte højt specialiserede funktioner søges om varetagelse af funktionen i form af formaliseret samarbejde, jf. kap Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Funktionen vedrørende behandling af gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Jf. også kapitel 4.4 Der er enkelte højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik, der ikke varetages i Region Midtjylland: Funktionen Intrauterin blodprøvetagning og transfusion eller intrauterin drænanlæggelse : Varetages på Rigshospitalet Transseksualisme og intersex tilstande: Varetages på Rigshospitalet Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder: Varetages på Rigshospitalet Stamcelleforskning inden for fertilitetsområdet: Varetages på Rigshospitalet *! 1 ' Region Midtjylland har et samlet befolkningsunderlag på 1,2 mio., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre kvalitet i en højt specialiseret funktion. For enkelte af funktionerne er befolkningsunderlaget højere - se i øvrigt bilag 2b. *) & ' Århus Universitetshospital, Skejby: $

11 Århus Universitetshospital, Skejby, opfylder fuldt ud kravene til varetagelse af de højt specialiserede funktioner på de ansøgte områder. Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. De etablerede vagtberedskaber kombineret med antallet af ansatte overlæger sikrer, at funktionerne, hvor det er relevant, kan varetages på højtspecialiseret niveau døgnet rundt. ** 3# # Jf. skema 2a søges følgende funktioner varetaget i form af formaliseret samarbejde: Neurogene blæredysfunktioner: Varetages på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm: Varetages på Regionshospitalet Randers i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. RH Randers deltager i et internationalt multicenter forskningsprojekt vedrørende ny behandling af postmenopausale kvinders inkontinens problemer samt smerter og irritative gener fra blære og skede. Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv: Varetages på Hospitalsenheden Viborg (Regionshospitalet Skive) i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Der er alene tale om behandling af hepatitis B på Regionshospitalet Skive, hvor specialudstyret (flow-bænk) eksisterer. De HIV positive patienter behandles på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er tale om en eksisterende opdeling. Følgende funktioner søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet: Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret. Den indledende diagnostik og den efterfølgende kontrol varetages på Århus Universitetshospital, Skejby. Selve indgrebet foregår på Rigshospitalet. Funktionen Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse. Udredning og kontrol af denne patientgruppe foretages på Århus Universitetshospital, Skejby, mens selve de invasive procedurer foretages på Rigshospitalet.

12 *, 0'& ' Den gynækologisk obstetrisk afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby har inden for alle susbspecialer et udbygget internationalt netværk og deltager aktivt i forskning og udvikling nationalt som internationalt. Afdelingen har tilknyttet 3 professorer samt eget Forskningslaboratorium, som sammen med pædiatrisk afdeling, Perinatal epidemiologisk Forskningsenhed. Institut for Klinisk Eksperimentel Forskning, Århus Universitetshospital skaber rammer for udviklingen nye diagnostiske og operative procedurer. Behandling af ovariecancer er pr. 01. januar 2008 samlet ved Århus Universitetshospital, Skejby. Aktuelt eksisterer desuden samarbejde på følgende områder inden for de højt specialiserede funktioner: Transseksuelle og specielle endokrinologiske problemstillinger med Rigshospitalet IVF behandling af HIV og hepatitis smittede: Forbehandling på Århus Universitetshospital, Skejby, ægudtag og oplægning på Rigshospitalet Kryopræservering af ovarievæv: Alle procedurer udføres på Århus Universitetshospital, Skejby, frys og opbevaring på Rigshospitalet Behandling af kvinder med cervixcancer og fertilitetsønske med diagnostik på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Intrauterin transfusion: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Laserdeling af placenta pga TTTS: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Fostre med gastrointestinale misdannelser og diafragmahernie: Diagnostik og kontrol før fødsel på Århus Universitetshospital, Skejby, behandling efter fødsel på Odense Universitetshospital.!

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner

Bilag. Region Midtjylland. Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Region Midtjylland Implementering af budgetforlig 2009 - orientering om status og de første tids- og handleplaner Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 16 Samarbejdsaftale mellem

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere