På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:"

Transkript

1 !"#!$$%

2 & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby. Gynækologi og obstetrik varetages på hovedfunktionsniveau disse steder. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden Vest Århus Universitetshospital, Århus Sygehus På Regionshospitalet Silkeborg vil der være modtagelse af akutte, visiterede medicinske patienter. På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: Intern medicin Ortopædisk kirurgi Kirurgi (parenkym) Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Jf. hospitalsplanen omfatter intern medicin i varierende grad følgende intern medicinske specialer: Lungesygdomme, medicinsk gastroenterologi og hepatologi, endokrinologi, reumatologi, kardiologi, geriatri og infektionsmedicin. Gynækologisk obstetriske afdelinger skal have speciallæge i gynækologi og obstetrik i tilstedeværelsesvagt. Alle hospitalerne opfylder dette krav.! ##& ( ' ' Placeringen af de lægefaglige specialer i Region Midtjylland tager udgangspunkt i regionens hospitalsplan. Hospitalsplanen udstikker blandt andet de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. Gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau varetages 7 steder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Horsens og Århus Universitetshospital, Skejby.!

3 Fertilitetsbehandling på hovedfunktionsniveau varetages på regionens gynækologisk-obstetriske afdelinger, dog for Regionshospitalet Viborg varetages behandlingen på Fertilitetsklinikken i Skive og for Regionshospitalet Horsens varetages behandlingen på fertilitetsklinikken i Brædstrup. Der er transport IVF på Regionshospitalet Randers, som har samarbejde omkring fertilitetsbehandlingen med klinikken i Brædstrup. Fertilitetsbehandling på højt specialiseret niveau varetages på AUH, Skejby. Der eksisterer et tæt samarbejde og erfaringsudveksling mellem de tre fertilitetsklinikker. Nogle af regionshospitalerne vil desuden varetage forskellige regionsfunktioner inden for specialet, se kap.3. Funktionerne varetages på nogle hospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby. For så vidt angår højt specialiserede funktioner søges nogle funktioner varetaget på regionshospitaler i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby, se kap Århus Universitetshospital, Skejby varetager behandlinger på såvel hoved- regionsog højt specialiseret niveau, jf. ansøgningens punkt 3 og 4. ) ##& Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der behov for samarbejde med anæstesiologi (intensiv afsnit niveau 2), intern medicin (bredt), neurologi samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er tradition for samarbejde med pædiatri, genetik, anæstesiologi, kirurgi, medicin, patologi, onkologi og klinisk mikrobiologi. Generelt lever de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger. For enkelte hospitaler vil enkelte samarbejdende specialer ikke være til stede på selve matriklen. Her er der samarbejde med de øvrige hospitaler. De gynækologisk-obstetriske afdelinger på Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg samarbejder således med de pædiatriske afdelinger på hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Viborg. Fødestedet på Regionshospitalet Holstebro, som er en del af Hospitalsenheden Vest, samarbejder med børneafdelingen på Regionshospitalet Herning (ligeledes en del af Hospitalsenheden Vest). De øvrige hospitaler med gynækologisk-obstetriske afdelinger (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning og Århus Universitetshospital, Skejby) har alle børneafdeling med neonatalafsnit. * +## De regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner, som der søges om, udføres allerede i dag på de angivne hospitaler og matrikler., -# Generelt dedikeres de fem store regionshospitaler en række særlige opgaver inden for udvalgte specialer, hvor de har en særlig udviklingsforpligtelse. Udviklingsop- )

4 gaven er et supplement til hospitalets generelle opgave med at betjene optageområdet på hovedfunktionsniveau. RH Randers har således på sigt en særlig udviklingsopgave inden for gynækologi og obstetrik. Udviklingsopgaven udgør et supplement til betjeningen af optageområdet på hovedfunktionsniveau, hvilket skal bidrage til den fortsatte udvikling og kvaliteten i behandlingen på regionshospitalerne. Udviklingsopgaven varetages i samspil med Århus Universitetshospital, Skejby, som Region Midtjylland forventer også fremover skal varetage regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner inden for specialet. *

5 ! &' '! &' Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger varetager alle hovedfunktioner i specialet inden for almen gynækologi, urogynækologi, fertilitetsbehandling, gynækologisk onkologi, og obstetrik inkl. føtalmedicin. Ved Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Viborg og Århus Universitetshospital Skejby ligger al fertilitetsbehandling på fertilitetsklinikkerne. Der pågår p.t. et arbejde med at udarbejde fælles kliniske retningslinjer på tværs af de gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Midtjylland. Der er fødsler på Århus Universitetshospital Skejby, Regionshospitalet Silkeborg (kun forventede normale fødsler), Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens (kun forventede normale fødsler), Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro (sidstnævnte kun forventede normale fødsler)) og Regionshospitalet Viborg. På Hospitalsenheden Vest er de obstetriske funktioner i Herning og Holstebro en del af en samlet gynækologisk-obstetrisk afdeling baseret ved Regionshospitalet Herning. På Regionshospitalet Holstebro varetages udelukkende forventede normale fødsler. Alle komplicerede fødsler varetages i Herning. Der er obstetrisk speciallæge i døgndækkende tilstedeværelsesvagt.!!. &' Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør hospitaler, der varetager gynækologi og obstetrik på hovedfunktionsniveau have samarbejde med neurologi, anæstesiologi med intensiv niveau 2, intern medicin (bredt) samt pædiatri med kompetence i neonatologi. Der er anæstesi med intensiv niveau 2 på alle hospitaler med gynækologiskobstetrisk afdeling. Der er ikke neurologi på Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Horsens der er aftaler om neurologisk service til Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Tilsvarende er der neurologisk service på Regionshospitalet Silkeborg Ifølge anbefalingerne bør der være samarbejde med intern medicin (bredt). Dette opfyldes på alle hospitalsenheder med gynækologisk-obstetrisk afdeling. Der er ikke pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Horsens, som i den forbindelse samarbejder med Regionshospitalet Randers. Der er ligeledes samarbejde mellem RH Silkeborg, som ikke har pædiatrisk afdeling, og Regionshospitalet Viborg. Tilsvarende er der samarbejde mellem obstetrisk afdeling på Regionshospitalet Holstebro og pædiatrisk afdeling på Regionshospitalet Herning (begge en del af Hospitalsenheden Vest).,

6 Alle de gynækologisk-obstetriske afdelinger har mulighed for assistance ved umiddelbart fremmøde fra speciallæge i gynækologi og obstetrik (jf. anbefalingernes definition). Alle afdelingerne har anæstesiolog i tilstedeværelsesvagt. AUH, Skejby har neonatologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt. I forbindelse med neonatologisk service har Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers og Skejby tilstedeværelsesvagt af uddannelsessøgende pædiater og pædiatrisk speciallæge i tilkaldevagt. I Silkeborg, Holstebro og Horsens varetager anæstesiologer håndtering af akut syge nyfødte. Der etableres med virkning fra medio 2009 en neonatal transportordning, med særligt transportudstyr og særlige kompetencer hos ledsagepersonalet i forbindelse med transport at kritisk syge nyfødte børn mellem hospitalerne i Region Midtjylland. Transportordningen udgår fra Århus Universitetshospital Skejby.!) 0'&' /

7 ) ' ' ) '. Region Midtjyllands placering af regionsfunktionerne inden for specialet tager udgangspunkt i sikring af såvel faglig udvikling som faglig kvalitet. Hovedparten af regionsfunktionerne søges varetaget af AUH, Skejby. I forbindelse med urogynækologi søges regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer varetaget på AUH, Skejby. Funktionen søges i et formaliseret samarbejde med AUH, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. De øvrige urogynækologiske regionsfunktioner (kolpopeksi eller re-operation for uterovaginal prolaps) varetages kun på AUH, Skejby. Funktionen Sårbare gravide: Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling udover SSRI i graviditeten varetages i det kommende Familieambulatorium, der forankres i Gynækologisk Obstetrisk afd. Y, Århus Universitetshospital, Skejby og med udefunktioner på regionens øvrige fødeafdelinger. Der søges om fortsat varetagelse af Center for voldtægtsofre på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor Centeret er organiseret under Ortopædkirurgisk Afdeling E, skadestuen (se skema 2b for Århus Universitetshospital, Skejby for detaljer om kravopfyldelse for funktionen) og på Regionshospitalet Herning, hvor Centeret er organiseret i regi af akutafdelingen. Vedrørende regionsfunktionen: Gestationel diabetes vurderes det, at antallet af gravide med gestationel diabetes er underrapporteret i Sundhedsstyrelsens specialevejledning, og at antallet er stigende. På baggrund af den nuværende aktivitet og erfaring søges funktionen derfor varetaget de fire steder i regionen, hvor der er børneafdeling (Århus Universitetshospital, Skejby, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Herning).Samtidig varetages kontrollen på de enkelte gynækologisk-obstetriske afdelinger. Afvigelser af en vis størrelse viderevisiteres til Århus Universitetshospital, Skejby. Funktionen Vulvodyni organiseres med primær diagnostik og behandling på hovedfunktionsniveau og i speciallægepraksis. Regionshospitalet Randers har sexologisk klinik med Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark som optageområde ( ). Alle de søgte funktioner varetages i dag på de pågældende matrikler. )! 1 ' Størstedelen af regionsfunktionerne varetages ét sted i regionen, hvilket giver et befolkningsunderlag til disse funktioner på 1,2 mio. "

8 Fordelingen af de øvrige regionsfunktioner giver et befolkningsunderlag på indbyggere, alt efter hvilken funktion, der er tale om, jf. bilag 2b. Samlet set anses der dermed for at være volumen til at sikre kvalitet og erfaring i forbindelse med varetagelse af alle de ansøgte regionsfunktioner. )). ' Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. Århus Universitetshospital, Skejby lever med denne bemærkning op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen under punkt 4.3, i det afdelingen varetager alle aspekter af akutte og kroniske sygdomme og tilstande inden for fagområdet. Der er i opgavevaretagelsen ikke været skelnet mellem regionsfunktion og højtspecialiseret funktion. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har Center for voldtægtsofre (etableret i 1999), men har ikke en gynækologisk-obstetrisk afdeling. Opfølgning sker blandt andet på gynækologisk ambulatorium på Århus Universitetshospital, Skejby. Center for Voldtægtsofre ved Århus Sygehus har de seneste 2 år, sammen med Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet, haft status som nationalt videnscenter omhandlende voldtægt og modtager derfor satspuljemidler øremærkede forskning og formidling. Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers har forvagt i tilstedeværelsesvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt. Bagvagten er speciallæge eller i slutningen af sin kursustid (mangler et år af speciallægeuddannelsen). Derudover er der en bag bagvagt (overlæge) med tilkaldevagt fra bolig døgnet rundt. Der er neonatologisk assistance døgnet rundt. Herudover lever Regionshospitalet Randers op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Horsens har bagvagt i tilstedeværelsesvagt (speciallæge). I forhold til forvagt er der en reservelæge i tilstedeværelsesvagt (enten læge i introduktionsstilling eller læge i AP-blok, som er i sidste del af forløbet). Kvindeafdelingen yder assistance til FAME inden for afdelingens specialområder. Regionshospitalet Horsens sender komplicerede graviditeter og truende for tidlig fødsel uge til Regionshospitalet Randers Herudover lever Regionshospitalet Horsens op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. 2

9 Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Viborg har døgnet rundt muligt at få assistance fra en speciallæge inden for specialet. Der er tilstedeværelsesvagt for både for- og bagvagt. Herudover lever Regionshospitalet Viborg op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner. Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Herning lever op til kravene til varetagelse af regionsfunktioner i gynækologi og obstetrik. Center for Voldtægts- og voldsofre ved Regionshospitalet Herning er organiseret i regi af akutafdelingen (skadestuen). )* 3# # Regionsfunktionen Vulvodyni søges varetaget på Regionshospitalet Horsens i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Kvindeafdelingen på Regionshospitalet Horsens har egentlig vulvodoniklinik med 2 speciallæger tilknyttet. Ved behov for særlig behandling varetages denne på Århus Universitetshospital, Skejby i et multidisciplinært set-up. Regionsfunktionen Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer søges i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby varetaget på følgende regionshospitaler: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Silkeborg. Bulking varetages alene på Århus Universitetshospital, Skejby. ), 0' ' De gynækologisk-obstetriske afdelinger anvender relevante landsdækkende databaser, jf. de tilhørende bilag 2b. Urogynækologisk aktivitet registreres løbende i DUGA-databasen. Graviditet/obstetrik: Der føres løbende kvalitetskontrol blandt andet via den føtalmedicinske database Astraia og føderegistre. Regionen har to perinatal auditgrupper, der hver mødes fire gange om året og desuden afholder to årlige fællessession. De perinatale auditgrupper har udviklet fælles elektronisk indberetningsdatabase. Fertilitetsbehandling: Behandlingsresultaterne indrapporteres årligt til Sundhedsstyrelsen samt Dansk Fertilitetsselskab. %

10 * & ' * &. ' I Region Midtjylland er Århus Universitetshospital rammen om al højt specialiseret klinisk virksomhed. Højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby, som også hidtil har varetaget en række LLfunktioner og tværamtslige funktioner inden for det gynækologisk-obstetriske speciale. I egenskab af universitetshospital varetager, fastholder og udvikler AUH, Skejby grundlaget for varetagelse af de højt specialiserede funktioner gennem forskning og udvikling. Der eksisterer et tæt samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Midtjylland, der varetager gynækologi og obstetrik på hoved- og regionsfunktionsniveau. Inden for enkelte højt specialiserede funktioner søges om varetagelse af funktionen i form af formaliseret samarbejde, jf. kap Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Funktionen vedrørende behandling af gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse søges varetaget i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet. Jf. også kapitel 4.4 Der er enkelte højt specialiserede funktioner inden for gynækologi og obstetrik, der ikke varetages i Region Midtjylland: Funktionen Intrauterin blodprøvetagning og transfusion eller intrauterin drænanlæggelse : Varetages på Rigshospitalet Transseksualisme og intersex tilstande: Varetages på Rigshospitalet Graft-versus-host reaktion i vagina hos organtransplanterede kvinder: Varetages på Rigshospitalet Stamcelleforskning inden for fertilitetsområdet: Varetages på Rigshospitalet *! 1 ' Region Midtjylland har et samlet befolkningsunderlag på 1,2 mio., hvilket er tilstrækkeligt til at sikre kvalitet i en højt specialiseret funktion. For enkelte af funktionerne er befolkningsunderlaget højere - se i øvrigt bilag 2b. *) & ' Århus Universitetshospital, Skejby: $

11 Århus Universitetshospital, Skejby, opfylder fuldt ud kravene til varetagelse af de højt specialiserede funktioner på de ansøgte områder. Århus Universitetshospital, Skejby er en del af Århus Universitetshospital, og der er derved sikret adgang til samarbejde med alle relevante specialer såvel kliniske som parakliniske, som ikke forefindes på matriklen, Skejby. De etablerede vagtberedskaber kombineret med antallet af ansatte overlæger sikrer, at funktionerne, hvor det er relevant, kan varetages på højtspecialiseret niveau døgnet rundt. ** 3# # Jf. skema 2a søges følgende funktioner varetaget i form af formaliseret samarbejde: Neurogene blæredysfunktioner: Varetages på Regionshospitalet Viborg i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm: Varetages på Regionshospitalet Randers i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. RH Randers deltager i et internationalt multicenter forskningsprojekt vedrørende ny behandling af postmenopausale kvinders inkontinens problemer samt smerter og irritative gener fra blære og skede. Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv: Varetages på Hospitalsenheden Viborg (Regionshospitalet Skive) i et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital, Skejby. Der er alene tale om behandling af hepatitis B på Regionshospitalet Skive, hvor specialudstyret (flow-bænk) eksisterer. De HIV positive patienter behandles på Århus Universitetshospital, Skejby. Der er tale om en eksisterende opdeling. Følgende funktioner søges varetaget på Århus Universitetshospital, Skejby i et formaliseret samarbejde med Rigshospitalet: Funktionen Gravide, som kan få behov for intrauterin transfusion fundet ved PSV, dvs. svær immunisering, alloimmun trombocytopeni eller parvovirusinfektion, som påvirker fostret. Den indledende diagnostik og den efterfølgende kontrol varetages på Århus Universitetshospital, Skejby. Selve indgrebet foregår på Rigshospitalet. Funktionen Gravide med flerfoldsgraviditet og transfusionssyndrom med behov for laserseparation af placenta samt intrauterin blodprøvetagning og -transfusion eller intrauterin drænanlæggelse. Udredning og kontrol af denne patientgruppe foretages på Århus Universitetshospital, Skejby, mens selve de invasive procedurer foretages på Rigshospitalet.

12 *, 0'& ' Den gynækologisk obstetrisk afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby har inden for alle susbspecialer et udbygget internationalt netværk og deltager aktivt i forskning og udvikling nationalt som internationalt. Afdelingen har tilknyttet 3 professorer samt eget Forskningslaboratorium, som sammen med pædiatrisk afdeling, Perinatal epidemiologisk Forskningsenhed. Institut for Klinisk Eksperimentel Forskning, Århus Universitetshospital skaber rammer for udviklingen nye diagnostiske og operative procedurer. Behandling af ovariecancer er pr. 01. januar 2008 samlet ved Århus Universitetshospital, Skejby. Aktuelt eksisterer desuden samarbejde på følgende områder inden for de højt specialiserede funktioner: Transseksuelle og specielle endokrinologiske problemstillinger med Rigshospitalet IVF behandling af HIV og hepatitis smittede: Forbehandling på Århus Universitetshospital, Skejby, ægudtag og oplægning på Rigshospitalet Kryopræservering af ovarievæv: Alle procedurer udføres på Århus Universitetshospital, Skejby, frys og opbevaring på Rigshospitalet Behandling af kvinder med cervixcancer og fertilitetsønske med diagnostik på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Intrauterin transfusion: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Laserdeling af placenta pga TTTS: Diagnostik og kontrol før og efter på Århus Universitetshospital, Skejby og operation på Rigshospitalet Fostre med gastrointestinale misdannelser og diafragmahernie: Diagnostik og kontrol før fødsel på Århus Universitetshospital, Skejby, behandling efter fødsel på Odense Universitetshospital.!

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET

ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Bilag 1 - Side -1 af 29 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød ANALYSE AF FØDSELSOMRÅDET Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Specialevejledning for thoraxkirurgi

Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledning for thoraxkirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006

Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Specialebeskrivelse for Gynækologi & Obstetrik Februar 2006 Beskrivelse af specialet Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, diagnostik

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Oversigt: Her får du den bedste hospitalsbehandling INDHOLD: Landets bedste behandling Her får du den bedste

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet,

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik, JMC, Rigshospitalet, Februar 2011 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse der er udarbejdet

Læs mere

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold.

at forøge andelen af patienter med knogleproblemer relateret til cancer, medicinske lidelser og alment aldersrelaterede forhold. ! "!#$#%%& ' ( ' )( I akutplanen for Region Midtjylland er det fastlagt, at der vil være fælles akutmodtagelser 5 steder i Region Midtjylland. Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi

Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Specialebeskrivelse Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi omfatter

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi. Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus. Region Sjælland Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Billeddiagnostisk afd. Roskilde Sygehus Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019

Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 Høringssvar fra LMU Kvindesygdomme og Fødsler til Koncernledelsens oplæg til spareplan 2015-2019 LMU i Kvindesygdomme og Fødsler har ved ekstraordinært møde d. 4.5.2015 drøftet forslagene til Spareplan

Læs mere

Familieambulatorium for Region Nordjylland

Familieambulatorium for Region Nordjylland AALBORG SYGEHUS Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Oktober 2010 Familieambulatorium for Region Nordjylland Familieambulatoriet er et specialtilbud for både gravide med tidligere eller aktuelt forbrug af

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik

Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik Godkendte timetal fra Vurderingsudvalget Kriterium 1c og 1d. Gynækologi/Obstetrik Generelt: Obligatoriske og interne kurser kan ikke tælles med i time-tallet. For ansøgere efter ny ordning vil der således

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC. Gentofte Hospital og Rigshospitalet Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik i JMC på Gentofte Hospital og Rigshospitalet April 2010 Uddannelsesprogrammet er baseret på den målbeskrivelse

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark

Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Integration af den lægelige videreuddannelse i de fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Klinisk undervisning i Aarhus

Klinisk undervisning i Aarhus Klinisk undervisning i Aarhus Aarhus Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y Brendstrupgårdsvej 1000 8200 Aarhus N Link til grunduddannelserne på AUH:http://auh.intranet.rm.dk/personale/uddannelse/grunduddannelse

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere