FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed"

Transkript

1 FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed

2 INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF SEXSYGDOMME 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 9 Kommunale omkostninger forbundet med seksuel sundhed 10 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 11 EVIDENS OG VIDENSGRUNDLAG 12 Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats 14 anbefalinger 16 RAMMER 16 TILBUD 18 INFORMATION OG UNDERVISNING 20 TIDLIG OPSPORING 22 implementering og opfølgning 24 KOMPETENCER 24 SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER 25 MONITORERING OG INDIKATORER 26 DIMENSIONERING AF DE ANBEFALEDE INDSATSER 27 litteratur og henvisninger 28 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 3

3 Fakta Formålet med forebyggelsespakken om seksuel sundhed er at understøtte kommunens arbejde i forhold til at øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere, reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme, reducere antallet af uønskede graviditeter og reducere behovet for fertilitetsbehandling. Der ligger en særlig udfordring for kommunen i at fremme den seksuelle trivsel, da den er tæt forbundet med livsomstændigheder og livsstilsfaktorer hos borgerne. Fx er overvægt, tobaksrygning og stort alkoholforbrug faktorer, som påvirker den seksuelle trivsel negativt. Indsatser overfor disse faktorer vil derfor indirekte også gavne den seksuelle trivsel. Derudover påvirkes den seksuelle trivsel også af livsomstændigheder såsom alder, forældreskab og visse sygdomme. Her er der behov for at italesætte seksualitet i mødet de relevante borgergrupper. Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold 21. I forhold til seksuel sundhed er der således fokus på seksuel trivsel i alle livets faser, udover fokus på reduktion af sygdomme og uønskede graviditeter. Forekomst Aborter Selvom antallet af aborter per kvinder i den fertile alder har været relativt stabilt gennem de sidste mange år (cirka aborter i absolutte tal), har der inden for nogle aldersgrupper været en markant stigning i abortkvotienten 22. Det gælder særligt unge, hvor abortkvotienten steg fra 14.0 promille i 1999 til 17.6 promille i 2008 for de årige, og fra 19,7 promille til 24,8 promille for de årige. Denne er imidlertid stagneret eller faldet for unge i alderen år i 2010 og Der er en tendens til, at unge med kort eller ingen uddannelse får flere aborter end øvrige unge, ligesom en uforholdsmæssig stor andel af de unge, der har fået én abort, vil opleve at få flere provokerede aborter, inden de fylder 25 år 6. Nogle grupper af kvinder har en særlig høj abortkvotient. Det gælder bl.a. indvandrere og efterkommere fra 3. lande 23 samt stofmisbrugere SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

4 Sexsygdomme Sexsygdomme er meget udbredte i Danmark, især blandt unge i alderen år. De mest udbredte sexsygdomme, som der findes statistiske opgørelser over, er klamydia og kondylomer (kønsvorter). Det anslås, at der hvert år smittes cirka personer primært unge under 25 år med klamydia, og cirka diagnosticeres 28. Der behandles cirka borgere årligt for kondylomer 29, og af disse er cirka 60 procent under 30 år. En række undersøgelser peger på, at mellem procent af de 25-årige har haft en sexsygdom 25, 26, 27. Der ny-diagnosticeres årligt personer med hiv 30. Cirka halvdelen af disse er mænd, der har sex med mænd, og hovedparten bor i hovedstadsområdet eller Aarhus. Den resterende del udgøres primært af indvandrere fra Afrika syd for Sahara og fra Asien. En mindre andel af de ny-diagnosticerede er kvinder, heteroseksuelle danske mænd og intravenøse misbrugere. Det anslås, at cirka personer lever med hiv i Danmark, og det vurderes, at cirka af disse ikke selv er bekendt med, at de er smittede og derfor har større risiko for at smitte andre. Gonoré og syfilis er infektioner, som er særligt udbredte blandt mænd, der har sex med mænd. Siden 2004 er der konstateret en stigning i forekomsten af gonoré, og der konstateres årligt nye tilfælde 32. Syfilis blev stort set udryddet i Danmark i midten af 1990 erne, men sygdommen er nu atter i stigning, og der konstateres årligt nye tilfælde 31. Hepatitis B er særligt udbredt blandt indvandrere, intravenøse stofmisbrugere og mænd, der har sex med mænd. Der registreres årligt under 200 nye tilfælde af hepatitis B 34. HPV infektion er meget hyppig og kan udover kønsvorter bl.a. føre til, at kvinder udvikler livmoderhalskræft. Der gennemføres årligt cirka keglesnitsoperationer for at fjerne forstadier til livmoderhalskræft. Fertilitet Antallet af personer i fertilitetsbehandling er stigende, og otte-ti procent af alle børn i en fødselsårgang er skabt ved hjælp af assisteret befrugtning 17. De vigtigste årsager til nedsat frugtbarhed er høj alder hos moderen (+35 år), rygning, overvægt og sexsygdomme. Derudover søger enlige og homoseksuelle kvinder i stigende grad fertilitetsbehandling. FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed 5

5 Seksuel trivsel Den seksuelle trivsel har stor betydning for det generelle velbefindende. 90 procent af voksne danskere angiver således, at de oplever sexlivet som vigtigt eller meget vigtigt for deres trivsel 16. Den seksuelle trivsel kan påvirkes på forskellige tidspunkter i livet eller i forbindelse med sygdom og behandling 15. At få (første) barn betyder ændrede seksuelle relationer for mange par. En tredjedel af nye forældre oplever forbigående eller længerevarende seksuelle problemer i forbindelse med genoptagelse af sexlivet efter fødslen 11, 12. En nyere dansk panelundersøgelse viser, at homo- og biseksuelle samt transkønnede har en højere risiko for at have selvmordstanker (16 procent vs. syv procent i kontrolgruppen), for selvmordsforsøg (12 procent vs. tre procent i kontrolgruppen) og for at have et højrisiko drikkemønster 14. Seksuelle dysfunktioner 11 procent af voksne mænd og kvinder rapporterer at have haft en seksuel dysfunktion inden for det seneste år i form af nedsat lyst, rejsningsproblemer og skedekramper 16. Mange af disse skyldes fysisk sygdom, behandling eller uhensigtsmæssig livsstil, andre kan tilskrives aldring, mens en del formentlig har psykosociale årsager. Blandt ældre i aldersgruppen 60+ oplever 20 procent af mændene seksuelle dysfunktioner 16. Nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk påvirker borgernes seksualitet. Nogle borgere har vanskeligt ved at håndtere egen seksualitet som følge af deres funktionsnedsættelse, men rammerne kan også udgøre en forhindring for at have et velfungerende seksualliv. Pleje- og omsorgspersonalet kan potentielt hjælpe borgerne på dette område SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

6 Uønskede seksuelle oplevelser Fem procent af drenge og 22 procent af piger har, inden de er fyldt 15 år, haft seksuelle erfaringer med voksne og/eller uønskede seksuelle oplevelser med jævnaldrende. I de fleste tilfælde er der tale om uønsket berøring. Én procent af drengene og ni procent af pigerne vurderer den seksuelle oplevelse som et overgreb 19. Der ses en sammenhæng mellem at have oplevet krænkelser i denne aldersgruppe og at have risikoadfærd, som fx tidligt alkoholforbrug 19. Derudover ses en tendens til at unge, som har et fysisk eller psykisk handicap, er mere udsatte for krænkelser, ligesom også konflikter i familien hænger sammen med forekomsten af uønskede seksuelle oplevelser. Unge med tidlige, uønskede seksuelle erfaringer har ofte symptomer på mistrivsel. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 7

7 Tabte leveår som følge af sexsygdomme Usikker sex resulterer årligt i tabte leveår for mænd, og for kvinder. Årligt dør 300 personer som følge af usikker sex i Danmark 10. brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed Det anslås, at sexsygdomme og uønskede graviditeter hvert år medfører hospitalsindlæggelser, og ambulante hospitalsbesøg. 8 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

8 tal på sundhed i kommunen I en gennemsnitskommune med indbyggere skønnes der, med udgangspunkt i de nyeste registerdata, årligt at være ca.: Y Y Y Y Y Y Y Y Y 400 unge mellem år, som bliver smittet med klamydia, heraf bliver cirka 220 diagnosticeret 150 kvinder mellem år, som får foretaget en provokeret abort 200 personer, som modtager behandling for kondylomer, heraf vil de 100 være år 55 kvinder får en keglesnitsoperation To personer, som smittes med hiv 45 fødsler, som følge af assisteret befrugtning 120 kvinder, som har været i fertilitetsbehandling 200 nye forældre, som oplever forbigående eller længerevarende seksuelle problemer personer, som inden for det seneste år har oplevet seksuelle dysfunktioner. Cirka 30 piger og tre drenge under 15 år, som har haft seksuelle oplevelser, de oplever som overgreb FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 9

9 Kommunale omkostninger forbundet med seksuel sundhed Statens Institut for Folkesundhed har i 2012 opgjort de økonomiske omkostninger af seksuelle sygdomme og uønskede graviditeter til 309 mio. kr. for sundhedsvæsenets vedkommende. Dertil kommer et ikke uvæsentligt produktionstab. Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder 105 mio. kr. af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af usikker sex. For gennemsnitskommunen svarer det til 0,9 mio. kr. årligt. Omkostninger til diagnosticering af klamydia er af Sex & Samfund vurderet til at udgøre cirka 140 mio. kr. årligt. Det er primært omkostninger knyttet til regionale ydelser såsom konsultationshonorarer og analyser af test. 10 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

10 Lovgivning på området Da kommunerne har kontakt med borgere i alle livets faser, har kommunen gode muligheder for at understøtte fokus på seksuel sundhed både i forhold til at undgå sygdom og uønskede graviditeter og med henblik på at understøtte borgernes generelle trivsel. Kommunerne understøtter bl.a. seksuel sundhed via seksualundervisning i folkeskolen. Der ligger et potentiale i at have fokus på seksuel sundhed hos borgere, der bor i kommunens botilbud og hos borgere med særlige problemstillinger, fx udviklingsforstyrrelser og andre handicap Fremme af seksuel sundhed og forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter kan indgå i kommunens forebyggelsesindsats og er som sådan omfattet af 119 i sundhedsloven. Derudover er der en række love, bekendtgørelser, retningslinjer og vejledninger, som præciserer særlige indsatser, som kommunen skal varetage på området: Folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 998), hvori det fremgår, at der i folkeskolen skal være undervisning i sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab (kapitel 2, 7). Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21). Heri præciseres trinmål for de enkelte klassetrin i forhold til hvilken viden og hvilke kompetencer, børnene skal tilegne sig. I Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge beskrives sundhedsplejerskernes opgaver i forhold til børn og unge om pubertet, prævention mv., samt i forhold til rådgivning af nye familier om familiedannelse. Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 41 fremhæver, at lægen i den kommunale stofmisbrugsbehandling bør sikre, at stofmisbrugere i substitutionsbehandling tilbydes oplysning om sikker sex, nem adgang til kondomer og prævention. Ifølge Servicelovens (lovbekendtgørelse nr. 904) 153 og underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336) har fagpersoner, der udfører offentlig tjeneste eller hverv, en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten omfatter blandt andre lærere, pædagoger, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud mv. Underretningspligten omfatter bl.a. mistanke om seksuelle overgreb. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 11

11 Evidens og vidensgrundlag Veldokumenterede metoder i forhold til at reducere forekomsten af sexsygdomme er: Korrekt brug af prævention Test ved risikoadfærd og/eller symptomer Tilstrækkelig behandling Partneropsporing Når det drejer sig om at sikre, at borgerne rent faktisk benytter prævention, og at de ikke oplever, at egne eller partners grænser overskrides, samt metoder til at fremme den seksuelle trivsel generelt, er evidensen mere usikker. Her baserer den eksisterende viden sig i vid udstrækning på meta-analyser og mere erfaringsbaseret viden primært fra andre nordiske lande. De anbefalede indsatser i denne forebyggelsespakke vil ofte have effekt på flere problemstillinger samtidigt. Fx vil en struktureret seksualundervisning med klare, centralt fastsatte læringsmål i folkeskolen have betydning for såvel forekomsten af sexsygdomme, børn og unges handlekompetencer til at leve et seksualliv svarende til deres udviklingsniveau og den generelle seksuelle trivsel. I forhold til seksualundervisningen i folkeskolen peger flere undersøgelser på, at undervisningen i særlig grad har effekt, når der er et fast pensum, når lærerne har de nødvendige kompetencer, og når seksual- og sundhedsundervisning er en del af undervisningen allerede fra indskolingen 3, 8. Tilgængelighed af prævention er effektiv i forhold til at øge præventionsbrug. Det viser danske erfaringer og internationale studier, som omfatter indsatser målrettet unge eller særlige grupper, fx prostituerede og mænd, der har sex med mænd. Det er væsentligt at præventionen er let at få adgang til, når der er brug for den (fx for unge i nattelivet), at den er gratis eller har en pris, som er tilpasset målgruppen, samt at kvinder med et stofmisbrug tilbydes langtidsvirkende prævention. Undersøgelser af betydningen af præventionens pris er dog ikke entydige. 12 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

12 Stigmatisering og diskrimination af udsatte grupper har i mange tilfælde vist sig at have en betydning for udbredelsen af sygdom. Evidensen er i dette tilfælde primært negativ, det vil sige, at man kan se, at hvor der er en høj grad af stigma og diskrimination, er der også en høj udbredelse af bl.a. hiv. Adgang til rene sprøjter og kanyler har vist sig at være effektivt mod spredning af hiv, hepatitis B og C blandt intravenøse stofmisbrugere. Derudover er der en række tilgange og indsatser, som vurderes at have en positiv effekt, men hvor der ikke er videnskabelige studier og/eller erfaringer. Det drejer sig om: Seksualundervisning på ungdomsuddannelserne kan understøtte unges adgang til information og rådgivning om seksuel sundhed på det tidspunkt, hvor hovedparten har deres seksuelle debut. Undervisningen kan både sikre adgang til lødig information og understøtte, at prævention og seksualitet italesættes blandt unge Informationskampagner. Danske såvel som udenlandske erfaringer peger på, at længerevarende informationsindsatser med såvel lokale som centrale elementer har effekt i forhold til at reducere udbredelsen af sexsygdomme. Der har gennem tiden været en række positive erfaringer med at gennemføre informationskampagner, som var gennemført som såkaldte cen-lok kampagner, hvor kommunale indsatser supplerer nationale indsatser. Således blev udbredelsen af sygdomme som syfilis og gonoré kraftigt reduceret i 1980 erne og 1990 erne. Adgang til information og rådgivning om seksuel sundhed til unge uden for folkeskolen kan imødekomme et udækket behov. Den forebyggelsesmæssige effekt er dog ikke systematisk undersøgt. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 13

13 Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Kommunerne har gennem mange år arbejdet med fremme af seksuel sundhed. Dette har primært været i regi af folkeskolens seksualundervisning, udskolingsundersøgelser af unge, samt vejledning og rådgivning af forældre. I de senere år har en stigende andel af kommunerne desuden indskrevet seksuel sundhed som en del af deres sundhedspolitikker. Derudover har langt hovedparten af kommunerne gennem en lang årrække sikret, at der er prævention samt rene sprøjter og kanyler til misbrugere, og at der er kondomer til rådighed for borgere med særlig risiko for smitte, herunder mænd, der har sex med mænd og prostituerede. Der findes en række forebyggelsesindsatser og -metoder med kendt positiv effekt. Mange af disse indsatser gennemføres allerede i et vist omfang i kommunerne. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er behov for øget fokus på kvaliteten af nogle indsatser (fx seksualundervisningen i folkeskolen), ligesom der mange steder mangler indsatser målrettet specifikke målgrupper (fx udsatte børn og unge eller ældre) og indsatser med fokus på den seksuelle trivsel mere generelt. I forhold til viden om ældres seksuelle trivsel er vidensgrundlaget begrænset. 14 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

14 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 15

15 Anbefalinger De anbefalede indsatser er beskrevet i et grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, og som ofte forudsætter mere opsøgende arbejde og udvikling af nye kompetencer. Anbefalingerne for hhv. grund- og udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng. Det skal tydeliggøre hvilke indsatser i udviklingsniveauet der er en videreudvikling af indsatser i grundniveauet. Læs mere om idéen bag opbygning af anbefalingerne i publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. De nedenfor beskrevne anbefalinger er udarbejdet med udgangspunkt i lovbestemte aktiviteter, samt viden om god effekt. Hvis kommunen udarbejder en plan for seksuel sundhed, kan der tages udgangspunkt i aktiviteter på grundniveau, fx etablering af rammesættende indsatser, kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen, samt understøttelse af at kommunen og kommunens skoler deltager i landsdækkende kampagneaktiviteter. For mange mellemstore og mindre kommuner vil det være formålstjenligt at samarbejde om indsatser i forhold til særlige målgrupper, som fx etniske minoriteter og mænd, der har sex med mænd. Derudover kan kommuner med fordel også henvise til og samarbejde med organisationer på disse områder. RAMMER Kommunal politik for seksuel sundhed Kommunen indarbejder seksuel sundhed med konkrete mål for indsatserne som del af en kommunal sundhedspolitik. Seksuel sundhed som del af øvrige politikker Seksuel sundhed indgår i fx ældre-, unge-, udsatte-, integrations- og handicappolitikker. Seksualpolitik på kommunens botilbud og institutioner Der udarbejdes seksualpolitikker på botilbud, institutioner mv. for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Politikkerne bidrager til at skabe rammer for at tale om seksualitet og angiver, hvordan personalet forholder sig til borgernes seksualitet. Inspiration til handling: Publikationen Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse kan downloades på På hjemmesiden findes hjælp til at udarbejde de nævnte politikker, ligesom der kan findes inspiration på Koordinerende funktion Koordination kan hensigtsmæssigt ske med henblik på at sikre overblik i forhold til indsatser, udfordringer, centrale kampagner, samt samarbejde med andre aktører. Grundniveau Udviklingsniveau 16 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

16 Læseplaner og nøglepersoner Kommunen udarbejder fælles læseplaner til skoler, og personer med ansvar for seksuel sundhed kan med fordel udpeges på de enkelte skoler. Fx kan relevante lærere tilbydes kompetenceudvikling inden for sundheds- og seksualundervisning. Inspiration til handling: Holstebro Kommune har gennemført et program som beskrevet, der evalueres i Sex & Samfund har desuden udarbejdet fælles læseplaner for flere kommuner. Information om HPV Sundhedsplejerskerne informerer piger og deres forældre om HPV-vaccination, når de afholder pubertetsundervisning i grundskolen. Inspiration til handling: Der kan findes information på Opsporing og håndtering af overgreb Skoler og daginstitutioner har planer og retningslinjer for opsporing og håndtering af seksuelle overgreb. Inspiration til handling: Læs mere på samt i publikationen Den professionelle tvivl tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 39. Kommunikationskompetencer Lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og andre, som er i kontakt med unge, har relevante kommunikationskvalifikationer, og er faglig opdateret. Inspiration til handling: Relevante kurser udbydes af Sex & Samfund og af Sex & Sundhed, samt flere andre private aktører. Støtte til barnet naturlige seksuelle udvikling Personalet i daginstitutioner tager i personalegruppen aktivt stilling til, hvordan man forholder sig til og bedst støtter barnets naturlige seksuelle udvikling i den aktuelle aldersgruppe. Emnet kan fx tages op løbende blandt personalet, formidles til nye ansatte og til forældregruppen, og kan indgå i relevante dokumenter, fx sundheds- eller trivselspolitik. Mulighed for privatliv Kommunale pleje- og botilbud for unge, handicappede og ældre indrettes så vidt muligt, så beboerne har mulighed for privatliv. Samtale ved forebyggende hjemmebesøg I forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år spørger plejepersonalet til den seksuelle sundhed. Det vil være gavnligt, at plejepersonalet har redskaber til at tale om ældres seksualliv. Inspiration til handling: Relevante kurser udbydes af Sex og Samfund og af Sex & Sundhed, samt af andre private aktører. Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed 17

17 TILBUD Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser Eleverne rådgives og modtager skriftlig information om seksuel sundhed og prævention i forbindelse med udskolingsundersøgelsen. Inspiration til handling: Eksempelvis Din præventionsguide, der kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning, samt Klar Besked -serien, der kan bestilles hos Sex & Samfund. Rådgivning af småbørnsfamilier Sundhedsplejersken informerer småbørnsforældre om nyere præventionsmidler og udleverer pjecen Når 2 bliver til 3, hvis denne ikke er udleveret af egen læge. Derudover kan sundhedsplejersken rådgive om seksuelle relationer og mulige problemstillinger efter fødsel. Inspiration til handling: Når 2 bliver til 3, som kan bestilles hos Sex & Samfund. Rådgivning og vejledning af udsatte unge Det er vigtigt, at udsatte unge modtager rådgivning og vejledning om seksuel sundhed på dag- og døgntilbud, samt fængsler mv. Pædagoger på disse steder kan med fordel kvalificeres til at rådgive om området, og der kan fx etableres et samarbejde mellem sundhedsplejersker og dag- og døgntilbud. Inspiration til handling: Center for Sex og Sundhed, samt Sex & Samfund har gennemført indsatser i forhold til udsatte børn og unge og kan bidrage med inspiration. Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen Unge, der har forladt folkeskolen, kan have gavn af at få tilbud om rådgivning om seksuel sundhed og prævention. Et sådan tilbud kan fx etableres i regi af sundhedsplejen, sundhedscenteret mv. Grundniveau Udviklingsniveau 18 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

18 Prævention til udsatte borgere Kvindelige stofmisbrugere skal rådgives og tilbydes langtidsvirkende ikke-samlejeafhængig prævention. Ligeledes kan kondomer gøres tilgængelige for denne gruppe samt øvrige også mandlige udsatte borgere, jf. Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 41. Adgang til rene sprøjter og kanyler Det er vigtigt, at kommunen har fokus på, at intravenøse stofmisbrugere har adgang til rene sprøjter og kanyler for at hindre spredning af infektioner, som også kan overføres seksuelt. Tilbud om vaccination ænd, der har sex med mænd, kan tilbydes hepatitis B vaccination, jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis 40, mens stofmisbrugere skal tilbydes gratis vaccination mod hepatitis A og B, jf. National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere 38 samt Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (2006). Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 19

19 information og undervisning Kvalificeret seksual- og sundhedsundervisningen i grundskolen Inspiration til handling: Læs mere på Sex & Samfunds hjemmeside samt i Ministeriet for Børn og Undervisnings publikation Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen 37, der kan downloades på ministeriets hjemmeside. Seksualundervisning på specialskoler Kommunen kan understøtte udvikling og kvalificering af seksualundervisningen for børn og unge på specialskoler. Inspiration til handling: Læs mere på Sex & Samfunds hjemmeside, samt som har fokus på at forebygge seksuelle overgreb blandt specialskoleelever. Seksualundervisning på ungdomsuddannelser Kommunen kan etablere et samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser med henblik på at skabe tilbud om seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser. Denne opgave kan fx gennemføres i samarbejde med den kommunale sundhedspleje. Inspiration til handling: Rødovre Kommune publicerer i 2012 et undervisningsmateriale, som kommunens sundhedspleje har brugt på ungdomsuddannelser. Sex & Samfunds Uge Sex kampagne har også udarbejdet materialer til ungdomsuddannelserne: Deltagelse i nationale initiativer Kommunen kan understøtte lokal deltagelse i nationale kampagner og undervisningsindsatser med fokus på seksuel sundhed, fx Uge Sex, som henvender sig til folkeskoler og ungdomsuddannelser, samt kondom-kampagnerne. Inspiration til handling: Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Sex & Samfund inspirationsmateriale til kommuner og andre aktører i forbindelse med kondom-kampagner. Sex & Samfund udsender i forbindelse med Uge Sex inspirationsmateriale til tilmeldte skoler. Grundniveau Udviklingsniveau 20 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

20 Tilbud til ældre og borgere med kroniske sygdomme Borgere med kroniske lidelser får information om, hvordan seksualitet og parforhold kan påvirkes af disse sygdomme, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres. Derudover anbefales det, at kommunen formidler information til ældre om aldersforandringers indvirkning på seksuallivet og måder at håndtere disse på. Formidling af viden om rådgivningstilbud Kommunens frontmedarbejdere med kontakt til unge informerer om relevante informationsog rådgivningstjenester. Inspiration til handling: Materiale kan bestilles på Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner tilbyder via Ungdomstelefonen råd til disse målgrupper. Ligeledes informeres der eksempelvis om check-points for hiv og syfilis i de større byer. Se yderligere hos Målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk Kommunen understøtter, at borgere med anden etnisk baggrund har adgang til information om prævention og seksualitet på deres modersmål. Inspiration til handling: Sundhedsstyrelsen har udviklet publikationer på flere sprog, og desuden tilbyder Komiteen for Sundhedsoplysning samt Sex & Samfund materiale Information om seksualundervisning til forældre med anden etnisk baggrund end dansk Forældre til børn med anden etnisk baggrund modtager information om formålet med og indhold i skolernes seksualundervisning. Inspiration til handling: Information og rådgivning om disse indsatser kan fås hos Sex & Samfund og hos Center for Sex og Sundhed. Derudover har Aarhus Kommune erfaringer fra en række indsatser i forhold til etniske minoriteter. Undervisning på sprogskoler for indvandrere Elever på sprogskoler kan tilbydes undervisning om seksualitet og prævention. Inspiration til handling: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikationer Kvinder og sundhed 35, samt Det danske sundhedsvæsen 36, som er udarbejdet på en række sprog. Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 21

21 tidlig opsporing Klamydiaopsporing Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. I den forbindelse viser erfaringer, at hjemmeprøvetagning via internettet har økonomiske fordele og resulterer i, at man får fat i flere smittede. Indsatsen kan indgå i sundhedsaftalen mellem kommune og region. Inspiration til handling: Hjemmeprøvetagning via internettet er bl.a. afprøvet i Københavns Kommune i samarbejde med Sex & Samfund. Opsporing af hiv I de største byer kan der gøres en indsats i forhold til at reducere antallet af udiagnosticerede hiv-smittede personer. Dette kan gøres gennem etablering af testmuligheder for mænd, der har sex med mænd, etniske minoritetsgrupper med høj forekomst af hiv. Inspiration til handling: I København, Aarhus og Odense gennemføres forsøg med testning via de såkaldte checkpoints, som AIDS-Fondet står for. Metoden med opsporing via checkpoints vil blive vurderet inden Grundniveau Udviklingsniveau 22 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

22 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 23

23 Implementering OG opfølgning kompetencer Det er vigtigt, at faggrupper, der har direkte kontakt med borgerne vedrørende seksuel sundhed, har kompetencer til at varetage disse funktioner. Det drejer sig i første omgang om lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og hjemmesygeplejersker. Relevante kompetencer er fx: Kendskab til seksualitetens betydning for den enkeltes trivsel og sundhed. Kendskab til sexsygdomme, prævention og til reproduktion mv. Teknikker til at tale om seksualitet, krop, kønsroller, grænser, følelser mm. i øjenhøjde med målgruppen. Kendskab til didaktiske teknikker i forhold til børn og unge, samt til grupper med særlige behov. Viden vedrørende seksuelle forandringer og problemstillinger i forbindelse med sygdom og livskriser. Der er en række leverandører af kompetenceudvikling, fx Sex & Samfund, Sex & Sundhed, samt en række andre private aktører. Endelig kan det være en fordel at frontpersonale med direkte borgerkontakt har kendskab til ovennævnte emner og de indsatser, der er særlig relevante for de grupper af borgere, som de har kontakt til. 24 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Aborter Sexsygdomme Fertilitet Seksuel trivsel Tal på sundhed i kommunen Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, 12-20

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

SEKSUEL SUNDHED. den gode kommunale model

SEKSUEL SUNDHED. den gode kommunale model SEKSUEL SUNDHED den gode kommunale model Seksuel sundhed den gode kommunale model Sund By Netværket, 2010 1. udgave, 1. oplag, 2010 ISBN (trykt version): 978-87-993424-5-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-993424-6-4

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed - herunder forebyggelse af sexsygdomme, hiv/aids og uønskede graviditeter Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde er udgivet af Sex &

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen

FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen FOLKESUNDHED OG RISIKOFAKTORER tal på sundhed til kommunen 2006 Folkesundhed og risikofaktorer Tal på sundhed til kommunen Pjecen bygger på rapporten Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark udarbejdet

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag oversigt Indledning s. 36 2.1: At blive testet

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Materialeliste DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Aktiviteter til grunduddannelsen. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL Plan for grunduddannelsen liste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen MATERIALELISTE Et af vores principper for grunduddannelsen er,

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Sådan fungerer Sund Sexguide... 3 Baggrund... 4 Formålet med Sund Sexguide...

Læs mere

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet

Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Fertilitet et nyt fokusområde i forebyggelsesarbejdet Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet lone.schmidt@sund.ku.dk National Konference om Seksuel

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt

Implementering af Seksualpolitikk i boligen. NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010. Karsten Løt Implementering af Seksualpolitikk i boligen NFSS Årskonference Grand Terminus Hotel Bergen 25. marts 2010 Karsten Løt PRÆSENTATION Karsten Løt Uddannet Kgl. Dansk Folkeskolelærer Tidl. viceforstander v.

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere