FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed"

Transkript

1 FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed

2 INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF SEXSYGDOMME 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 9 Kommunale omkostninger forbundet med seksuel sundhed 10 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 11 EVIDENS OG VIDENSGRUNDLAG 12 Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats 14 anbefalinger 16 RAMMER 16 TILBUD 18 INFORMATION OG UNDERVISNING 20 TIDLIG OPSPORING 22 implementering og opfølgning 24 KOMPETENCER 24 SAMARBEJDE OG PARTNERSKABER 25 MONITORERING OG INDIKATORER 26 DIMENSIONERING AF DE ANBEFALEDE INDSATSER 27 litteratur og henvisninger 28 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 3

3 Fakta Formålet med forebyggelsespakken om seksuel sundhed er at understøtte kommunens arbejde i forhold til at øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere, reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme, reducere antallet af uønskede graviditeter og reducere behovet for fertilitetsbehandling. Der ligger en særlig udfordring for kommunen i at fremme den seksuelle trivsel, da den er tæt forbundet med livsomstændigheder og livsstilsfaktorer hos borgerne. Fx er overvægt, tobaksrygning og stort alkoholforbrug faktorer, som påvirker den seksuelle trivsel negativt. Indsatser overfor disse faktorer vil derfor indirekte også gavne den seksuelle trivsel. Derudover påvirkes den seksuelle trivsel også af livsomstændigheder såsom alder, forældreskab og visse sygdomme. Her er der behov for at italesætte seksualitet i mødet de relevante borgergrupper. Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold 21. I forhold til seksuel sundhed er der således fokus på seksuel trivsel i alle livets faser, udover fokus på reduktion af sygdomme og uønskede graviditeter. Forekomst Aborter Selvom antallet af aborter per kvinder i den fertile alder har været relativt stabilt gennem de sidste mange år (cirka aborter i absolutte tal), har der inden for nogle aldersgrupper været en markant stigning i abortkvotienten 22. Det gælder særligt unge, hvor abortkvotienten steg fra 14.0 promille i 1999 til 17.6 promille i 2008 for de årige, og fra 19,7 promille til 24,8 promille for de årige. Denne er imidlertid stagneret eller faldet for unge i alderen år i 2010 og Der er en tendens til, at unge med kort eller ingen uddannelse får flere aborter end øvrige unge, ligesom en uforholdsmæssig stor andel af de unge, der har fået én abort, vil opleve at få flere provokerede aborter, inden de fylder 25 år 6. Nogle grupper af kvinder har en særlig høj abortkvotient. Det gælder bl.a. indvandrere og efterkommere fra 3. lande 23 samt stofmisbrugere SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

4 Sexsygdomme Sexsygdomme er meget udbredte i Danmark, især blandt unge i alderen år. De mest udbredte sexsygdomme, som der findes statistiske opgørelser over, er klamydia og kondylomer (kønsvorter). Det anslås, at der hvert år smittes cirka personer primært unge under 25 år med klamydia, og cirka diagnosticeres 28. Der behandles cirka borgere årligt for kondylomer 29, og af disse er cirka 60 procent under 30 år. En række undersøgelser peger på, at mellem procent af de 25-årige har haft en sexsygdom 25, 26, 27. Der ny-diagnosticeres årligt personer med hiv 30. Cirka halvdelen af disse er mænd, der har sex med mænd, og hovedparten bor i hovedstadsområdet eller Aarhus. Den resterende del udgøres primært af indvandrere fra Afrika syd for Sahara og fra Asien. En mindre andel af de ny-diagnosticerede er kvinder, heteroseksuelle danske mænd og intravenøse misbrugere. Det anslås, at cirka personer lever med hiv i Danmark, og det vurderes, at cirka af disse ikke selv er bekendt med, at de er smittede og derfor har større risiko for at smitte andre. Gonoré og syfilis er infektioner, som er særligt udbredte blandt mænd, der har sex med mænd. Siden 2004 er der konstateret en stigning i forekomsten af gonoré, og der konstateres årligt nye tilfælde 32. Syfilis blev stort set udryddet i Danmark i midten af 1990 erne, men sygdommen er nu atter i stigning, og der konstateres årligt nye tilfælde 31. Hepatitis B er særligt udbredt blandt indvandrere, intravenøse stofmisbrugere og mænd, der har sex med mænd. Der registreres årligt under 200 nye tilfælde af hepatitis B 34. HPV infektion er meget hyppig og kan udover kønsvorter bl.a. føre til, at kvinder udvikler livmoderhalskræft. Der gennemføres årligt cirka keglesnitsoperationer for at fjerne forstadier til livmoderhalskræft. Fertilitet Antallet af personer i fertilitetsbehandling er stigende, og otte-ti procent af alle børn i en fødselsårgang er skabt ved hjælp af assisteret befrugtning 17. De vigtigste årsager til nedsat frugtbarhed er høj alder hos moderen (+35 år), rygning, overvægt og sexsygdomme. Derudover søger enlige og homoseksuelle kvinder i stigende grad fertilitetsbehandling. FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed 5

5 Seksuel trivsel Den seksuelle trivsel har stor betydning for det generelle velbefindende. 90 procent af voksne danskere angiver således, at de oplever sexlivet som vigtigt eller meget vigtigt for deres trivsel 16. Den seksuelle trivsel kan påvirkes på forskellige tidspunkter i livet eller i forbindelse med sygdom og behandling 15. At få (første) barn betyder ændrede seksuelle relationer for mange par. En tredjedel af nye forældre oplever forbigående eller længerevarende seksuelle problemer i forbindelse med genoptagelse af sexlivet efter fødslen 11, 12. En nyere dansk panelundersøgelse viser, at homo- og biseksuelle samt transkønnede har en højere risiko for at have selvmordstanker (16 procent vs. syv procent i kontrolgruppen), for selvmordsforsøg (12 procent vs. tre procent i kontrolgruppen) og for at have et højrisiko drikkemønster 14. Seksuelle dysfunktioner 11 procent af voksne mænd og kvinder rapporterer at have haft en seksuel dysfunktion inden for det seneste år i form af nedsat lyst, rejsningsproblemer og skedekramper 16. Mange af disse skyldes fysisk sygdom, behandling eller uhensigtsmæssig livsstil, andre kan tilskrives aldring, mens en del formentlig har psykosociale årsager. Blandt ældre i aldersgruppen 60+ oplever 20 procent af mændene seksuelle dysfunktioner 16. Nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk påvirker borgernes seksualitet. Nogle borgere har vanskeligt ved at håndtere egen seksualitet som følge af deres funktionsnedsættelse, men rammerne kan også udgøre en forhindring for at have et velfungerende seksualliv. Pleje- og omsorgspersonalet kan potentielt hjælpe borgerne på dette område SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

6 Uønskede seksuelle oplevelser Fem procent af drenge og 22 procent af piger har, inden de er fyldt 15 år, haft seksuelle erfaringer med voksne og/eller uønskede seksuelle oplevelser med jævnaldrende. I de fleste tilfælde er der tale om uønsket berøring. Én procent af drengene og ni procent af pigerne vurderer den seksuelle oplevelse som et overgreb 19. Der ses en sammenhæng mellem at have oplevet krænkelser i denne aldersgruppe og at have risikoadfærd, som fx tidligt alkoholforbrug 19. Derudover ses en tendens til at unge, som har et fysisk eller psykisk handicap, er mere udsatte for krænkelser, ligesom også konflikter i familien hænger sammen med forekomsten af uønskede seksuelle oplevelser. Unge med tidlige, uønskede seksuelle erfaringer har ofte symptomer på mistrivsel. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 7

7 Tabte leveår som følge af sexsygdomme Usikker sex resulterer årligt i tabte leveår for mænd, og for kvinder. Årligt dør 300 personer som følge af usikker sex i Danmark 10. brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med seksuel sundhed Det anslås, at sexsygdomme og uønskede graviditeter hvert år medfører hospitalsindlæggelser, og ambulante hospitalsbesøg. 8 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

8 tal på sundhed i kommunen I en gennemsnitskommune med indbyggere skønnes der, med udgangspunkt i de nyeste registerdata, årligt at være ca.: Y Y Y Y Y Y Y Y Y 400 unge mellem år, som bliver smittet med klamydia, heraf bliver cirka 220 diagnosticeret 150 kvinder mellem år, som får foretaget en provokeret abort 200 personer, som modtager behandling for kondylomer, heraf vil de 100 være år 55 kvinder får en keglesnitsoperation To personer, som smittes med hiv 45 fødsler, som følge af assisteret befrugtning 120 kvinder, som har været i fertilitetsbehandling 200 nye forældre, som oplever forbigående eller længerevarende seksuelle problemer personer, som inden for det seneste år har oplevet seksuelle dysfunktioner. Cirka 30 piger og tre drenge under 15 år, som har haft seksuelle oplevelser, de oplever som overgreb FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 9

9 Kommunale omkostninger forbundet med seksuel sundhed Statens Institut for Folkesundhed har i 2012 opgjort de økonomiske omkostninger af seksuelle sygdomme og uønskede graviditeter til 309 mio. kr. for sundhedsvæsenets vedkommende. Dertil kommer et ikke uvæsentligt produktionstab. Ved at benytte 2012-modellen for den kommunale medfinansiering, svarer det til, at kommunerne i alt afholder 105 mio. kr. af sundhedsvæsenets nettoomkostninger som følge af usikker sex. For gennemsnitskommunen svarer det til 0,9 mio. kr. årligt. Omkostninger til diagnosticering af klamydia er af Sex & Samfund vurderet til at udgøre cirka 140 mio. kr. årligt. Det er primært omkostninger knyttet til regionale ydelser såsom konsultationshonorarer og analyser af test. 10 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

10 Lovgivning på området Da kommunerne har kontakt med borgere i alle livets faser, har kommunen gode muligheder for at understøtte fokus på seksuel sundhed både i forhold til at undgå sygdom og uønskede graviditeter og med henblik på at understøtte borgernes generelle trivsel. Kommunerne understøtter bl.a. seksuel sundhed via seksualundervisning i folkeskolen. Der ligger et potentiale i at have fokus på seksuel sundhed hos borgere, der bor i kommunens botilbud og hos borgere med særlige problemstillinger, fx udviklingsforstyrrelser og andre handicap Fremme af seksuel sundhed og forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter kan indgå i kommunens forebyggelsesindsats og er som sådan omfattet af 119 i sundhedsloven. Derudover er der en række love, bekendtgørelser, retningslinjer og vejledninger, som præciserer særlige indsatser, som kommunen skal varetage på området: Folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 998), hvori det fremgår, at der i folkeskolen skal være undervisning i sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab (kapitel 2, 7). Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (faghæfte 21). Heri præciseres trinmål for de enkelte klassetrin i forhold til hvilken viden og hvilke kompetencer, børnene skal tilegne sig. I Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge beskrives sundhedsplejerskernes opgaver i forhold til børn og unge om pubertet, prævention mv., samt i forhold til rådgivning af nye familier om familiedannelse. Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 41 fremhæver, at lægen i den kommunale stofmisbrugsbehandling bør sikre, at stofmisbrugere i substitutionsbehandling tilbydes oplysning om sikker sex, nem adgang til kondomer og prævention. Ifølge Servicelovens (lovbekendtgørelse nr. 904) 153 og underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336) har fagpersoner, der udfører offentlig tjeneste eller hverv, en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten omfatter blandt andre lærere, pædagoger, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud mv. Underretningspligten omfatter bl.a. mistanke om seksuelle overgreb. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 11

11 Evidens og vidensgrundlag Veldokumenterede metoder i forhold til at reducere forekomsten af sexsygdomme er: Korrekt brug af prævention Test ved risikoadfærd og/eller symptomer Tilstrækkelig behandling Partneropsporing Når det drejer sig om at sikre, at borgerne rent faktisk benytter prævention, og at de ikke oplever, at egne eller partners grænser overskrides, samt metoder til at fremme den seksuelle trivsel generelt, er evidensen mere usikker. Her baserer den eksisterende viden sig i vid udstrækning på meta-analyser og mere erfaringsbaseret viden primært fra andre nordiske lande. De anbefalede indsatser i denne forebyggelsespakke vil ofte have effekt på flere problemstillinger samtidigt. Fx vil en struktureret seksualundervisning med klare, centralt fastsatte læringsmål i folkeskolen have betydning for såvel forekomsten af sexsygdomme, børn og unges handlekompetencer til at leve et seksualliv svarende til deres udviklingsniveau og den generelle seksuelle trivsel. I forhold til seksualundervisningen i folkeskolen peger flere undersøgelser på, at undervisningen i særlig grad har effekt, når der er et fast pensum, når lærerne har de nødvendige kompetencer, og når seksual- og sundhedsundervisning er en del af undervisningen allerede fra indskolingen 3, 8. Tilgængelighed af prævention er effektiv i forhold til at øge præventionsbrug. Det viser danske erfaringer og internationale studier, som omfatter indsatser målrettet unge eller særlige grupper, fx prostituerede og mænd, der har sex med mænd. Det er væsentligt at præventionen er let at få adgang til, når der er brug for den (fx for unge i nattelivet), at den er gratis eller har en pris, som er tilpasset målgruppen, samt at kvinder med et stofmisbrug tilbydes langtidsvirkende prævention. Undersøgelser af betydningen af præventionens pris er dog ikke entydige. 12 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

12 Stigmatisering og diskrimination af udsatte grupper har i mange tilfælde vist sig at have en betydning for udbredelsen af sygdom. Evidensen er i dette tilfælde primært negativ, det vil sige, at man kan se, at hvor der er en høj grad af stigma og diskrimination, er der også en høj udbredelse af bl.a. hiv. Adgang til rene sprøjter og kanyler har vist sig at være effektivt mod spredning af hiv, hepatitis B og C blandt intravenøse stofmisbrugere. Derudover er der en række tilgange og indsatser, som vurderes at have en positiv effekt, men hvor der ikke er videnskabelige studier og/eller erfaringer. Det drejer sig om: Seksualundervisning på ungdomsuddannelserne kan understøtte unges adgang til information og rådgivning om seksuel sundhed på det tidspunkt, hvor hovedparten har deres seksuelle debut. Undervisningen kan både sikre adgang til lødig information og understøtte, at prævention og seksualitet italesættes blandt unge Informationskampagner. Danske såvel som udenlandske erfaringer peger på, at længerevarende informationsindsatser med såvel lokale som centrale elementer har effekt i forhold til at reducere udbredelsen af sexsygdomme. Der har gennem tiden været en række positive erfaringer med at gennemføre informationskampagner, som var gennemført som såkaldte cen-lok kampagner, hvor kommunale indsatser supplerer nationale indsatser. Således blev udbredelsen af sygdomme som syfilis og gonoré kraftigt reduceret i 1980 erne og 1990 erne. Adgang til information og rådgivning om seksuel sundhed til unge uden for folkeskolen kan imødekomme et udækket behov. Den forebyggelsesmæssige effekt er dog ikke systematisk undersøgt. FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 13

13 Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Kommunerne har gennem mange år arbejdet med fremme af seksuel sundhed. Dette har primært været i regi af folkeskolens seksualundervisning, udskolingsundersøgelser af unge, samt vejledning og rådgivning af forældre. I de senere år har en stigende andel af kommunerne desuden indskrevet seksuel sundhed som en del af deres sundhedspolitikker. Derudover har langt hovedparten af kommunerne gennem en lang årrække sikret, at der er prævention samt rene sprøjter og kanyler til misbrugere, og at der er kondomer til rådighed for borgere med særlig risiko for smitte, herunder mænd, der har sex med mænd og prostituerede. Der findes en række forebyggelsesindsatser og -metoder med kendt positiv effekt. Mange af disse indsatser gennemføres allerede i et vist omfang i kommunerne. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der er behov for øget fokus på kvaliteten af nogle indsatser (fx seksualundervisningen i folkeskolen), ligesom der mange steder mangler indsatser målrettet specifikke målgrupper (fx udsatte børn og unge eller ældre) og indsatser med fokus på den seksuelle trivsel mere generelt. I forhold til viden om ældres seksuelle trivsel er vidensgrundlaget begrænset. 14 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

14 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 15

15 Anbefalinger De anbefalede indsatser er beskrevet i et grundniveau (G) og et udviklingsniveau (U). Grundniveauet indeholder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, og udviklingsniveauet anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, og som ofte forudsætter mere opsøgende arbejde og udvikling af nye kompetencer. Anbefalingerne for hhv. grund- og udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng. Det skal tydeliggøre hvilke indsatser i udviklingsniveauet der er en videreudvikling af indsatser i grundniveauet. Læs mere om idéen bag opbygning af anbefalingerne i publikationen Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. De nedenfor beskrevne anbefalinger er udarbejdet med udgangspunkt i lovbestemte aktiviteter, samt viden om god effekt. Hvis kommunen udarbejder en plan for seksuel sundhed, kan der tages udgangspunkt i aktiviteter på grundniveau, fx etablering af rammesættende indsatser, kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen, samt understøttelse af at kommunen og kommunens skoler deltager i landsdækkende kampagneaktiviteter. For mange mellemstore og mindre kommuner vil det være formålstjenligt at samarbejde om indsatser i forhold til særlige målgrupper, som fx etniske minoriteter og mænd, der har sex med mænd. Derudover kan kommuner med fordel også henvise til og samarbejde med organisationer på disse områder. RAMMER Kommunal politik for seksuel sundhed Kommunen indarbejder seksuel sundhed med konkrete mål for indsatserne som del af en kommunal sundhedspolitik. Seksuel sundhed som del af øvrige politikker Seksuel sundhed indgår i fx ældre-, unge-, udsatte-, integrations- og handicappolitikker. Seksualpolitik på kommunens botilbud og institutioner Der udarbejdes seksualpolitikker på botilbud, institutioner mv. for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Politikkerne bidrager til at skabe rammer for at tale om seksualitet og angiver, hvordan personalet forholder sig til borgernes seksualitet. Inspiration til handling: Publikationen Seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse kan downloades på På hjemmesiden findes hjælp til at udarbejde de nævnte politikker, ligesom der kan findes inspiration på Koordinerende funktion Koordination kan hensigtsmæssigt ske med henblik på at sikre overblik i forhold til indsatser, udfordringer, centrale kampagner, samt samarbejde med andre aktører. Grundniveau Udviklingsniveau 16 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

16 Læseplaner og nøglepersoner Kommunen udarbejder fælles læseplaner til skoler, og personer med ansvar for seksuel sundhed kan med fordel udpeges på de enkelte skoler. Fx kan relevante lærere tilbydes kompetenceudvikling inden for sundheds- og seksualundervisning. Inspiration til handling: Holstebro Kommune har gennemført et program som beskrevet, der evalueres i Sex & Samfund har desuden udarbejdet fælles læseplaner for flere kommuner. Information om HPV Sundhedsplejerskerne informerer piger og deres forældre om HPV-vaccination, når de afholder pubertetsundervisning i grundskolen. Inspiration til handling: Der kan findes information på Opsporing og håndtering af overgreb Skoler og daginstitutioner har planer og retningslinjer for opsporing og håndtering af seksuelle overgreb. Inspiration til handling: Læs mere på samt i publikationen Den professionelle tvivl tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge 39. Kommunikationskompetencer Lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og andre, som er i kontakt med unge, har relevante kommunikationskvalifikationer, og er faglig opdateret. Inspiration til handling: Relevante kurser udbydes af Sex & Samfund og af Sex & Sundhed, samt flere andre private aktører. Støtte til barnet naturlige seksuelle udvikling Personalet i daginstitutioner tager i personalegruppen aktivt stilling til, hvordan man forholder sig til og bedst støtter barnets naturlige seksuelle udvikling i den aktuelle aldersgruppe. Emnet kan fx tages op løbende blandt personalet, formidles til nye ansatte og til forældregruppen, og kan indgå i relevante dokumenter, fx sundheds- eller trivselspolitik. Mulighed for privatliv Kommunale pleje- og botilbud for unge, handicappede og ældre indrettes så vidt muligt, så beboerne har mulighed for privatliv. Samtale ved forebyggende hjemmebesøg I forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år spørger plejepersonalet til den seksuelle sundhed. Det vil være gavnligt, at plejepersonalet har redskaber til at tale om ældres seksualliv. Inspiration til handling: Relevante kurser udbydes af Sex og Samfund og af Sex & Sundhed, samt af andre private aktører. Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed 17

17 TILBUD Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser Eleverne rådgives og modtager skriftlig information om seksuel sundhed og prævention i forbindelse med udskolingsundersøgelsen. Inspiration til handling: Eksempelvis Din præventionsguide, der kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning, samt Klar Besked -serien, der kan bestilles hos Sex & Samfund. Rådgivning af småbørnsfamilier Sundhedsplejersken informerer småbørnsforældre om nyere præventionsmidler og udleverer pjecen Når 2 bliver til 3, hvis denne ikke er udleveret af egen læge. Derudover kan sundhedsplejersken rådgive om seksuelle relationer og mulige problemstillinger efter fødsel. Inspiration til handling: Når 2 bliver til 3, som kan bestilles hos Sex & Samfund. Rådgivning og vejledning af udsatte unge Det er vigtigt, at udsatte unge modtager rådgivning og vejledning om seksuel sundhed på dag- og døgntilbud, samt fængsler mv. Pædagoger på disse steder kan med fordel kvalificeres til at rådgive om området, og der kan fx etableres et samarbejde mellem sundhedsplejersker og dag- og døgntilbud. Inspiration til handling: Center for Sex og Sundhed, samt Sex & Samfund har gennemført indsatser i forhold til udsatte børn og unge og kan bidrage med inspiration. Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen Unge, der har forladt folkeskolen, kan have gavn af at få tilbud om rådgivning om seksuel sundhed og prævention. Et sådan tilbud kan fx etableres i regi af sundhedsplejen, sundhedscenteret mv. Grundniveau Udviklingsniveau 18 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

18 Prævention til udsatte borgere Kvindelige stofmisbrugere skal rådgives og tilbydes langtidsvirkende ikke-samlejeafhængig prævention. Ligeledes kan kondomer gøres tilgængelige for denne gruppe samt øvrige også mandlige udsatte borgere, jf. Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling 41. Adgang til rene sprøjter og kanyler Det er vigtigt, at kommunen har fokus på, at intravenøse stofmisbrugere har adgang til rene sprøjter og kanyler for at hindre spredning af infektioner, som også kan overføres seksuelt. Tilbud om vaccination ænd, der har sex med mænd, kan tilbydes hepatitis B vaccination, jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis 40, mens stofmisbrugere skal tilbydes gratis vaccination mod hepatitis A og B, jf. National handlingsplan til forebyggelse af hepatitis C blandt stofmisbrugere 38 samt Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper (2006). Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 19

19 information og undervisning Kvalificeret seksual- og sundhedsundervisningen i grundskolen Inspiration til handling: Læs mere på Sex & Samfunds hjemmeside samt i Ministeriet for Børn og Undervisnings publikation Inspiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen 37, der kan downloades på ministeriets hjemmeside. Seksualundervisning på specialskoler Kommunen kan understøtte udvikling og kvalificering af seksualundervisningen for børn og unge på specialskoler. Inspiration til handling: Læs mere på Sex & Samfunds hjemmeside, samt som har fokus på at forebygge seksuelle overgreb blandt specialskoleelever. Seksualundervisning på ungdomsuddannelser Kommunen kan etablere et samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser med henblik på at skabe tilbud om seksualundervisning på alle ungdomsuddannelser. Denne opgave kan fx gennemføres i samarbejde med den kommunale sundhedspleje. Inspiration til handling: Rødovre Kommune publicerer i 2012 et undervisningsmateriale, som kommunens sundhedspleje har brugt på ungdomsuddannelser. Sex & Samfunds Uge Sex kampagne har også udarbejdet materialer til ungdomsuddannelserne: Deltagelse i nationale initiativer Kommunen kan understøtte lokal deltagelse i nationale kampagner og undervisningsindsatser med fokus på seksuel sundhed, fx Uge Sex, som henvender sig til folkeskoler og ungdomsuddannelser, samt kondom-kampagnerne. Inspiration til handling: Sundhedsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Sex & Samfund inspirationsmateriale til kommuner og andre aktører i forbindelse med kondom-kampagner. Sex & Samfund udsender i forbindelse med Uge Sex inspirationsmateriale til tilmeldte skoler. Grundniveau Udviklingsniveau 20 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

20 Tilbud til ældre og borgere med kroniske sygdomme Borgere med kroniske lidelser får information om, hvordan seksualitet og parforhold kan påvirkes af disse sygdomme, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres. Derudover anbefales det, at kommunen formidler information til ældre om aldersforandringers indvirkning på seksuallivet og måder at håndtere disse på. Formidling af viden om rådgivningstilbud Kommunens frontmedarbejdere med kontakt til unge informerer om relevante informationsog rådgivningstjenester. Inspiration til handling: Materiale kan bestilles på Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner tilbyder via Ungdomstelefonen råd til disse målgrupper. Ligeledes informeres der eksempelvis om check-points for hiv og syfilis i de større byer. Se yderligere hos Målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk Kommunen understøtter, at borgere med anden etnisk baggrund har adgang til information om prævention og seksualitet på deres modersmål. Inspiration til handling: Sundhedsstyrelsen har udviklet publikationer på flere sprog, og desuden tilbyder Komiteen for Sundhedsoplysning samt Sex & Samfund materiale Information om seksualundervisning til forældre med anden etnisk baggrund end dansk Forældre til børn med anden etnisk baggrund modtager information om formålet med og indhold i skolernes seksualundervisning. Inspiration til handling: Information og rådgivning om disse indsatser kan fås hos Sex & Samfund og hos Center for Sex og Sundhed. Derudover har Aarhus Kommune erfaringer fra en række indsatser i forhold til etniske minoriteter. Undervisning på sprogskoler for indvandrere Elever på sprogskoler kan tilbydes undervisning om seksualitet og prævention. Inspiration til handling: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikationer Kvinder og sundhed 35, samt Det danske sundhedsvæsen 36, som er udarbejdet på en række sprog. Grundniveau Udviklingsniveau FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 21

21 tidlig opsporing Klamydiaopsporing Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. I den forbindelse viser erfaringer, at hjemmeprøvetagning via internettet har økonomiske fordele og resulterer i, at man får fat i flere smittede. Indsatsen kan indgå i sundhedsaftalen mellem kommune og region. Inspiration til handling: Hjemmeprøvetagning via internettet er bl.a. afprøvet i Københavns Kommune i samarbejde med Sex & Samfund. Opsporing af hiv I de største byer kan der gøres en indsats i forhold til at reducere antallet af udiagnosticerede hiv-smittede personer. Dette kan gøres gennem etablering af testmuligheder for mænd, der har sex med mænd, etniske minoritetsgrupper med høj forekomst af hiv. Inspiration til handling: I København, Aarhus og Odense gennemføres forsøg med testning via de såkaldte checkpoints, som AIDS-Fondet står for. Metoden med opsporing via checkpoints vil blive vurderet inden Grundniveau Udviklingsniveau 22 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

22 FOREBYGGELSESPAKKE SEKSUEL SUNDHED 23

23 Implementering OG opfølgning kompetencer Det er vigtigt, at faggrupper, der har direkte kontakt med borgerne vedrørende seksuel sundhed, har kompetencer til at varetage disse funktioner. Det drejer sig i første omgang om lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og hjemmesygeplejersker. Relevante kompetencer er fx: Kendskab til seksualitetens betydning for den enkeltes trivsel og sundhed. Kendskab til sexsygdomme, prævention og til reproduktion mv. Teknikker til at tale om seksualitet, krop, kønsroller, grænser, følelser mm. i øjenhøjde med målgruppen. Kendskab til didaktiske teknikker i forhold til børn og unge, samt til grupper med særlige behov. Viden vedrørende seksuelle forandringer og problemstillinger i forbindelse med sygdom og livskriser. Der er en række leverandører af kompetenceudvikling, fx Sex & Samfund, Sex & Sundhed, samt en række andre private aktører. Endelig kan det være en fordel at frontpersonale med direkte borgerkontakt har kendskab til ovennævnte emner og de indsatser, der er særlig relevante for de grupper af borgere, som de har kontakt til. 24 SUNDHEDSSTYRELSEN 2012

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. seksuel. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE seksuel sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF USIKKER SEX 8 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med USIKKER SEX 8 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN

Læs mere

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Aborter Sexsygdomme Fertilitet Seksuel trivsel Tal på sundhed i kommunen Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats

Læs mere

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune

Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Sundhedsplejerske og Projektleder Lone Kjær Hein Holstebro Kommune Lone.hein@holstebro.dk 24 20 52 15 HOLSTEBRO KOMMUNE FAKTA Ca. 57.000 indbyggere Mange ungdomsudannelser -: Gymnasium, HF, VUC, Teknisk

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Forebyggelsespakken i praksis

Forebyggelsespakken i praksis Forebyggelsespakken i praksis Hvordan kan kommunerne arbejde med seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne? Morten Emmerik Wøldike og Robert Holm Jensen, projektledere, National afdeling, Sex & Samfund Sex

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen National konference om seksuel sundhed i Danmark 2009-2013. Nyborg Strand den 20. april 2009. Jan

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed

InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed StØttE til konkrete indsatser i kommnerne Inspirationskatalog 2012 1 Inspirationskatalog om seksuel sundhed er udarbejdet og udgivet af Sex & Samfund med økonomisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed

Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Sundhedsstyrelsens arbejde med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Odense 8. september 2009 Sundhedsstyrelsens vision for

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed

Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed Kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed Temadag om seksuel sundhed, KL-huset onsdag den 28. maj 2014, Lisbeth Holm Olsen, konsulent, CFP og Marlene Qvist Simoni, Fagligt Netværk Workshop

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Hansborggade 7 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Hansborggade 7 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Hansborggade 7 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21.december 2011 Sagsident: 11/30814 Sagsbehandler:

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, 12-20

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed ANALYSE AF INDIKATORER FOR KØBENHAVNERNES SEKSUELLE SUNDHED 2015

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed ANALYSE AF INDIKATORER FOR KØBENHAVNERNES SEKSUELLE SUNDHED 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed ANALYSE AF INDIKATORER FOR KØBENHAVNERNES SEKSUELLE SUNDHED 2015 INDHOLD 1. OPSAMLING... 4 2. LÆSEVEJLEDNING... 5 3. ORDFORKLARINGER...

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING

SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING SEKSUALPOLITIK FOR STENSAGERSKOLEN - SKOLE OG FRITIDSORDNING Seksualpolitiken for Stensagerskolen tager udgangspunkt i Stensagerskolens målsætning og danner ramme og giver retningslinjer for arbejdet med

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner

Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Kvalificeret seksual-og sundhedsundervisning i grundskolen et samarbejde mellem Sex & Samfund og landets kommuner Ved Rikke Christine Stobbe og Jeppe Hald Projektledere, Sex & Samfund Program for workshoppen

Læs mere

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 Regeringen 22. april 2015 Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 I aftalen for finansloven 2015 blev regeringen, SF og EL enige om at prioritere

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed

Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for sundhed Bilag 1: Gennemgang af aktuelle udfordringer i forhold til københavnernes seksuelle sundhed Indholdsfortegnelse Introduktion... 3

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne?

Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Hvordan står det til med de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne? Temadag om forebyggelse og sundhedsfremme på ungdomsuddannelser, 19. juni 2014 Specialkonsulent Maria Koch Aabel Enhed for

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 WHO s definition reproduktiv sundhed Reproductive health is a state of complete physical, mental

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.02.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 2013 2015 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland

Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland Velkommen til inspirationsmøde om seksuel sundhed for børn og unge i Region Nordjylland Robert Holm Jensen, rhj@sexogsamfund.dk Lone Smidt ls@sexogsamfund.dk Nationale projektledere i Sex & Samfund PROGRAM

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM

DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM DIALOG MED PÅRØRENDE OM INTIMITET OG SEKSUALITET SEKSUEL SUNDHED OG TRIVSEL FOR ÆLDRE OG BORGERE MED KRONISK SYGDOM RETTEN TIL SEKSUALITET HELE LIVET Seksualitet og intimitet er en vigtig del af de fleste

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere