Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013"

Transkript

1 Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Henrik Sandby

2 Arbejdsretten 3 Dom af 30. maj 2013 (AR ) 3 Særlige omstændigheder indebar, at arbejdsgiverforening kunne betinge sig, at en bortvist tillidsrepræsentant ikke deltog i mæglingsmøde 3 Dom af 28. juni 2013 (AR og 0269) 3 Ingen bod, da arbejdsgiversiden ikke havde været forpligtet til at opgøre arbejdstiden ved starten af lockout 3 Dom af 5. juli 2013 (AR ) 4 Bod for iværksættelse af kontrolforanstaltning inden udløb af varslingsfrist 4 Dom af 5. september 2013 (AR ) uden faglige dommere 4 Konflikt med henblik på at opnå en aftale, som indeholdt usaglige krav, var ulovlig 4 Faglige voldgiftsretter 5 Fortolkningsspørgsmål mv. 5 Spørgsmål om overenskomstbrud mv. 6 Spørgsmål om usaglig afskedigelse 6 Særligt om tillidsrepræsentanter 7 Særligt om udenlandske arbejderes løn- og ansættelsesforhold 8 De almindelige domstole 8 Vestre Landsrets ankedom af 22. februar 2013 (10. afd. B ) 8 Bevisbyrden for, at afskedigelsen af en chauffør ikke skyldtes hustruens graviditet eller forventet fravær i forbindelse med fødsel og fædreorlov, var løftet 8 Vestre Landsrets ankedom af 17. maj 2013 (4. afd. B-1077/12) 9 Afskedigelse af handicappet stred ikke mod forskelsbehandlingsloven 9 Vestre Landsrets ankedom af 22. maj 2013 (15. afd. B ) 9 Afskedigelse af medarbejder, der var blevet godkendt til adoption, stred mod ligebehandlingsloven 9 Østre Landsrets ankedom af 23. maj 2013 (11. afd og ) 10 Ansat havde krav på dækning ved kritisk sygdom i henhold til fejlagtigt oprettet pensionsordning 10 Højesterets dom af 13. juni 2013 (250/2011)11 Bortvisning af advokatsekretær på grund af ADHD var uberettiget og udgjorde forskelsbehandling 11 Afskedigelse var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold_ 11 Bevisbyrden for at en opsigelse ikke var begrundet i, at vedkommende var på barsel, ikke løftet 12 Østre Landsrets dom af 26. august 2010 (11. afd. B ) 12 Godtgørelse til skleroseramt advokat efter opsigelse 12 Højesterets dom af 27. august 2013 (183/2011) 13 En bestemmelse i en kollektiv overenskomst om pligtig afgangsalder på 67 år kunne opretholdes 13 Højesterets dom af 27. august 2013 (351/2011) 13 Lønmodtagers krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling afvist fra de almindelige domstole 14 Højesterets dom af 9. september 2013 (249/2011) 14 Fagforeningen for ledere af sprogcentre havde ikke krav på at forhandle overenskomst med KL 14 Litteratur 15 Fremstillinger 15 Artikler 15 Oversigter 15 Håndbog 16 Diverse 16 Materialesamling 17

3 Arbejdsretten Afgørelserne kan i deres helhed ses på Dom af 30. maj 2013 (AR ) LO for 3F mod DA for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Særlige omstændigheder indebar, at arbejdsgiverforening kunne betinge sig, at en bortvist tillidsrepræsentant ikke deltog i mæglingsmøde I forbindelse med en påtænkt omlægning af distrikter i et distributionsfirma, indkaldte lønmodtagersiden til mæglingsmøde. Forud for afholdelsen af dette havde tillidsrepræsentanterne efter at have afgivet en fortrolighedserklæring fået udleveret oplysninger om de påtænkte distriktsomlægninger. Distributionsfirmaet fik kendskab til, at en tillidsrepræsentant havde vist noget af materialet til en anden medarbejder og bortviste den pågældende. Arbejdsgiverforeningen betingede sig herefter med henvisning til, at der forelå særlige omstændigheder, at den bortviste tillidsrepræsentant ikke deltog i mødet. Før Arbejdsretten tog stilling til et krav fra lønmodtagersiden om bod for mæglingsvægring, havde en faglig voldgiftsret fastslået, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering, hvorefter det var tvingende nødvendigt at opsige tillidsrepræsentanten. Efter karakteren af den begåede handling og de trods alt begrænsede skadevirkninger havde bortvisningen dog ikke været berettiget. Henset til at tillidsrepræsentanten på tidspunktet for afholdelsen af mæglingsmødet var bortvist fra virksomheden og afventede en voldgiftsafgørelse om berettigelsen heraf, fandt retten, at der var en så betydelig risiko for, at den pågældende ville lade sig lede af egne personlige interesser under mødet, at arbejdsgiverforeningen efter princippet i normens 15 havde været berettiget til at modsætte sig hans deltagelse. Foreningen havde derfor ikke begået overenskomstbrud, hvorved bemærkedes at retten ikke fandt grundlag for at antage, at tillidsrepræsentanten blev bortvist for at udelukke ham fra at deltage i mæglingsmødet. Dom af 28. juni 2013 (AR og 0269) Lærernes Centralorganisation mod KL og Moderniseringsstyrelsen Ingen bod, da arbejdsgiversiden ikke havde været forpligtet til at opgøre arbejdstiden ved starten af lockout Med henvisning til at det individuelle ansættelsesforhold som udgangspunkt afbrydes og ikke blot suspenderes ved ikrafttræden af strejke eller lockout, gjorde lønmodtagersiden gældende, at arbejdstiden for de lockoutede lærere skulle opgøres ved konfliktens start med den konsekvens, de, der havde oparbejdet mertid, havde krav på betaling herfor, mens lærere med tidsmæssigt underskud som udgangspunkt ville få underskuddet nulstillet uden krav om kompensation. Arbejdsgiversiden henviste til, at fortrædelighedsklausulen i parternes hovedaftaler måtte indebære, at ansættelsesforholdene alene kunne anses for suspenderet for lærere, som genindtrådte i deres stillinger efter lockouten. Arbejdsretten udtalte, at det er fast antaget i arbejdsretlig teori og praksis, at det individuelle arbejdsforhold kun anses for suspenderet under lovlig strejke eller lockout i tilfælde, når parternes overenskomst indeholder en fortrædelighedsklausul, og lønmodtageren genoptager arbejdet efter konfliktens ophør. Som følge heraf skulle der ikke ske opgørelse af arbejdstiden ved lockoutens start, og der var derfor ikke begået overenskomstbrud. 3

4 Dom af 5. juli 2013 (AR ) LO for Dansk El-Forbund mod DA for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S Bod for iværksættelse af kontrolforanstaltning inden udløb af varslingsfrist Den 21. juni 2011 havde virksomheden under et møde med en medarbejder om den pågældendes måde at bruge arbejdstiden anvendt oplysninger fra en GPS for perioden fra den 8. til den 20. juni. Denne brug af GPSoplysninger havde karakter af en kontrolforanstaltning omfattet af Dansk Arbejdsgiverforenings og Landsorganisationens i Danmarks aftale af 27. oktober Da virksomheden ikke før den 19. maj 2011 eller umiddelbart herefter på tilstrækkelig klar og tydelig måde havde meddelt, at oplysninger fra GPS også ville blive brugt til kontrol af medarbejderes effektive arbejdstid, var kontrolforanstaltningen iværksat inden udløbet af den varslingsfrist på 6 uger, som var foreskrevet i aftalen herom. Virksomheden havde herved pådraget sig bodsansvar; og Arbejdsretten fastsatte boden til kr. idet man lagde vægt på, at det ikke var anfægtet, at brugen af GPSoplysningerne til kontrol var materielt retmæssig, at de anvendte oplysninger angik et tidsrum, der i det hele lå efter underretningen af medarbejderne, og at der var tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der konkret var mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. Dom af 5. september 2013 (AR ) uden faglige dommere Østervang Sjælland A/S mod LO for 3F for forbundets Køge Bugt afdeling Konflikt med henblik på at opnå en aftale, som indeholdt usaglige krav, var ulovlig Konflikten havde til formål at få virksomheden til at acceptere en tiltrædelsesaftale, som indeholdt flere vilkår, som var mere byrdefulde end den almindelige overenskomst på området. Lønmodtagersiden henviste herved bl.a. til, at denne foreskriver, at forbundet ikke må indgå aftale med en arbejdsgiver, som står uden for GLS-A, om løn-og arbejdsvilkår svarende til de, der fremgår af overenskomsten med arbejdsgiverorganisationen. Arbejdsretten udtalte, at der skal kunne påvises en saglig begrundelse, såfremt en lønmodtagerorganisation stiller skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at denne ikke er medlem af den organisation, som man har indgået overenskomst med. Et vilkår i en overenskomst om, at lønmodtagersiden ikke må indgå overenskomst med en arbejdsgiver, som står uden for arbejdsgiverorganisationen, om løn- og arbejdsvilkår svarende til de, der fremgår af overenskomsten, kan ikke håndhæves over for en uorganiseret arbejdsgiver, og en sådan aftale kan ikke i sig selv udgøre en saglig begrundelse for, at et fagforbund over for en uorganiseret stiller mere byrdefulde overenskomstkrav end de, der fremgår af overenskomsten på området. Forbundet havde desuden ikke påvist nogen saglig begrundelse for at undlade at medvirke til, at virksomheden som tilbudt kunne indmelde sig i GLS-A, for i stedet for at insistere på forhandling om en tiltrædelsesoverenskomst. Desuden var der ikke påvist nogen saglig begrundelse for at gøre forskel med hensyn til lønnens størrelse 4

5 og krav vedrørende sikring af eller kontrol med underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Faglige voldgiftsretter Afgørelserne kan i deres helhed ses på Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst I Kendelse af 5. august 2013 (FV ) Poul Søgaard FOA mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S Fortolkning af og afgørelser i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om medarbejdere i en paralleloverenskomstsituation løbende kan vælge mellem overenskomsterne, samt om en medarbejder, der har valgt den ene overenskomst, kan kræves anerkendt som tillidsrepræsentant for medarbejdere, der arbejder under den anden) Andre private overenskomster Kendelse af 13. juni 2013 (FV ) Mogens Kroman 3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Nordisk Film Biografer A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der var kutyme for udbetaling af sædvanlig timeløn på lukkedage den 24. og 31. december til medarbejdere, som ellers havde vagt) Overenskomst med kooperationen Forlig efter tilkendegivelse af 11. juni 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F Transportgruppen mod Coop Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om forskudttidstillæg bevares under overarbejde) Statslige overenskomster Kendelse af 9. juli 2013 (FV ) Jytte Scharling Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen Fortolkning af og afgørelse i henhold til organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (om arbejde udført af skoleassistenter er omfattet af aftalen og skal honoreres overenskomstmæssigt) Forlig efter tilkendegivelse af 29. august 2013 (FV ) Lene Pagter Kristensen Foreningen af Dansk Lægestuderende mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om studentermedhjælpere på Medicinsk Museiom er omfattet af bestemmelsen om præparatfremstillere) Regionale og kommunale overenskomster Forlig efter tilkendegivelse af 22. maj 2013/17.maj (FV ) Vibeke Rønne KTO mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn med Sundhedskartellet som biintervenient til støtte for førstnævnte Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om et forældrepar ansat på det regionale område, hvoraf den ene er omfattet af KTO s barselsaftale og den anden af Sundhedskartellets, kan anses for at være omfattet af samme aftale) 5

6 Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 / 27. august (FV ) Lene Pagter Kristensen FOA for FOA Odense mod KL for Odense Kommune Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om weekendgodtgørelse for beredskabstjeneste på lørdage) Spørgsmål om overenskomstbrud mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 23. maj 2013 (FV ) Poul Søgaard Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for G4S Security Services A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om varsling af ændret mødested efter opsigelse af lokalaftale skulle ske med den enkelte ansattes individuelle opsigelsesvarsel) Forlig efter tilkendegivelse af 17. september 2013 (FV ) Jytte Scharling CO-industri for 3F Industrigruppen, Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Beauvais Foods A/S Afgørelse (om virksomheden var berettiget til at opretholde ensidigt, men uden protest indført obligatorisk sundhedsforsikring, efter denne som følge af lovændring var blevet skattepligtig for medarbejderne) Overenskomster med Dansk Byggeri Kendelse af 24. juni 2013 (FV og 0161) Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersvende og murerarbejdsmænd på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 24. juni 2013 (FV ) Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 9. juli 2013 (FV ) Mogens Kromann 3F mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om muligheden for ændring af tidspunktet for hjemsendelse som følge af manglende ordrer) Kendelse af 9. september 2013 (FV ) Mogens Kroman 3F Randers for et murersjak på en byggeplads mod Dansk Byggeri for MMT A/S Afgørelse (om opgørelse af akkord) Overenskomst med Tekniq Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 (FV ) Poul Sørensen Dansk El-Forbund mod Tekniq for Insta A/S Afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (om virksomheden og medarbejderne havde indgået lokalaftale om betaling for rejse- og udearbejde) Spørgsmål om usaglig afskedigelse Afskedigelsesnævnet Afgørelser i henhold til hovedaftalen mellem DA og LO 6

7 Forlig efter tilkendegivelse af 4. juni 2013 (AN ) Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Miljø Team A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 13. juni 2013 (AN ) Jytte Scharling 3F for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for LW Wind Power A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 19. juni 2012 (AN ) Poul Søgaard 3F for et medlem mod DI for Lantmännen Schulstad A/S (om afskedigelse var usaglig) Andre private Forlig efter tilkendegivelse af 27. maj 2013 (FV ) Poul Sørensen CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Semler Retail A/S Afgørelse (om svends mobning af lærling gav grundlag for bortvisning) Forlig efter tilkendegivelse af 29. maj 2013 (FV ) Thomas Rørdam HK Privat mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Formula A/S Afgørelse (om medarbejders forpligtelse til at give relevant person meddelelse, før arbejdspladsen forlades på grund af sygdom, og i givet fald konsekvenserne af undladelse) Forlig efter tilkendegivelse af 12. juni 2013 (FV ) Jon Stokholm 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om arbejdsulykke ikke var selvforskyldt med den konsekvens, at virksomheden havde været uberettiget til at afskedige medarbejderen) Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 (FV ) Jon Stokholm Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for et medlem mod Tekniq for Pilegaard- Henriksen A/S Afgørelse (om bortvisning af montør skulle annulleres eller som uberettiget medføre godtgørelse) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Poul Sørensen HK Privat mod Bilfærgernes Rederiforening for Molslinien A/S Afgørelse (om en afdelingsleder indtog en ledende stilling og dermed ikke var omfattet af parternes overenskomst, og i benægtende fald om hun havde krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse) Særligt om tillidsrepræsentanter Afskedigelse mv. Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Thomas Rørdam Socialpædagogernes Landsforbund mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland Afgørelse (om bortvisning eller opsigelse af pædagogisk assistent, som bl.a. var arbejdsmiljørepræsentant, var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Poul Søgaard Finansforbundet for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Basisbank A/S 7

8 Afgørelse (om opsigelse af privatkunderådgiver, der var tillidsrepræsentant, kunne anses for at være tilstrækkeligt begrundet i udtalelser på facebook-profil) Andet Kendelse af 5. august 2013 (FV ) omtalt oven for under fortolkningsspørgsmål mv. Særligt om udenlandske arbejderes løn- og ansættelsesforhold Kendelse af 25. juni 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Clean-Bud Afgørelse i henhold til bygge- og anlægsoverenskomsten (om efterbetaling til udenlandske arbejdere) Kendelse af 12. juli 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS Afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (om overenskomsten kunne anses for omgået ved virksomhedens videregivelse af dele af tømrerentreprise til polske virksomheder) Kendelse af 12. august 2013 (FV ) Poul Søgaard, Poul Sørensen og Lene Pagter Kristensen Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om en dansk virksomhed hæfter for, at der udbetales overenskomstmæssig løn til udenlandske medarbejdere, der som ansatte hos en udenlandsk underentreprenør, er udstationeret til den danske virksomhed) De almindelige domstole Vestre Landsrets ankedom af 22. februar 2013 (10. afd. B ) 3F som mandatar for et medlem mod DI som mandatar for Ommersyssel Godstransport A/S Bevisbyrden for, at afskedigelsen af en chauffør ikke skyldtes hustruens graviditet eller forventet fravær i forbindelse med fødsel og fædreorlov, var løftet Chaufføren blev afskediget under sin hustrus graviditet, og han havde efter barselslovens 7, stk. 3, 9 og 10, ret til fravær i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel og yderligere ret til forældreorlov samt i henhold til overenskomst under fraværet ret til løn i 9 uger. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, jf. ligestillingslovens 9. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten eller i det fravær, som lønmodtageren som forælder har ret til blandt andet efter de nævnte bestemmelser i barselsloven, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Bevisbyrden kan løftes ved, at arbejdsgiveren godtgør, at han ikke var bekendt med graviditeten eller med en eventuel fertilitetsbehandling. Såfremt dette ikke er godtgjort, beror det på en samlet vurdering, om arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten eller det ventede fravær. I denne vurdering indgår, om arbejdsgiveren må anses for ved afskedigelsen at have haft kendskab til graviditeten eller fertilitetsbehandlingen. Landsretten fandt ikke, at det var godtgjort, at arbejdsgiveren ved afskedigelsen ikke havde kendskab til graviditeten eller til, at chaufførens hustru havde modtaget 8

9 fertilitetsbehandling. Ved den samlede vurdering, som herefter skulle foretages, lagde retten bl.a. vægt på, at den forklaring, som chaufføren havde afgivet om, hvornår og under hvilke omstændigheder han underrettede arbejdsgiveren om graviditeten og behovet for orlov, var upræcis og derfor vanskelig at imødegå. Retten lagde endvidere vægt på, at der var indkommet klager over chaufførens adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse med den konsekvens at arbejdsgiveren havde vægtig grund til at skride til afskedigelse også uden forudgående påtale eller advarsel. Når dette sammenholdtes med oplysningerne om de praktiske konsekvenser for virksomheden af en afskedigelse sammenholdt med de praktiske konsekvenser af chaufførens fravær som følge af den kommende fødsel, lagde retten til grund, at arbejdsgiveren reelt ikke havde noget motiv til at afskedige chaufføren i anledning af graviditeten eller det ventede fravær. Herefter fandt landsretten, at arbejdsgiveren efter en samlet vurdering havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten eller det ventede fravær, og stadfæstede byrettens frifindende dom. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 1578 Vestre Landsrets ankedom af 17. maj 2013 (4. afd. B-1077/12) Limo Labels A/S mod HK/Danmark som mandatar for et medlem Afskedigelse af handicappet stred ikke mod forskelsbehandlingsloven En trykker, der havde været ansat i virksomheden siden 1998, overgik efter en blodprop i hjernen i 2007 til fleksjob på nedsat tid med løntilskud. I 2009 blev han afskediget med henvisning til, at det som følge af nedgang i ordrer til den maskine, han betjente var nødvendigt at nedlægge hans stilling. Virksomheden havde forinden forsøgt at omskole trykkeren til en anden maskine, og man suspenderede efterfølgende afskedigelsen med henblik på om muligt med bistand fra HK og kommunens jobcenter at tilpasse de ændrede opgaver til hans handicap. Da det ikke lykkedes at opnå en rentabel produktion, blev afskedigelsen fastholdt; og trykkeren anlagde sag mod virksomheden med krav om en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven svarende til 18 måneders løn. Landsrettens flertal udtalte, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede herefter trykkeren at bevise, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Efter det oplyste om trykkerens produktion over for andre medarbejderes på sammenlignelige ordrer og maskiner og de økonomiske konsekvenser heraf var der ikke grundlag for at statuere, at de ønskede produktionsmål ikke var sagligt begrundet. Trykkeren havde således ikke godtgjort, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at fastholde afskedigelsen, og den blev følgelig frifundet. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2435 Vestre Landsrets ankedom af 22. maj 2013 (15. afd. B ) Xprint.dk ved Jørgen Lorentzen mod HK/Danmark som mandatar for et medlem Afskedigelse af medarbejder, der var blevet godkendt til adoption, stred mod ligebehandlingsloven 9

10 En rentegner, der havde været ansat siden 2003, var fra december 2008 til september 2009 på barselsorlov med et barn, som hun og hendes mand havde adopteret fra Kina. Under orloven søgte de om adoption af endnu et kinesisk barn, og i maj 2009 og juni 2010 blev de godkendt hertil. I august 2010 blev rentegneren opsagt til fratrædelse med årets udgang. Ligebehandlingslovens 9 omhandler forbud mod bl.a. afskedigelser på grund af adoption. Det måtte efter bevisførelsen lægges til grund, at rentegneren på baggrund af forløbet af den tidligere adoptionssag havde en forventning om, at hun og hendes ægtefælle ville få anvist et barn kort tid efter, at de aktiverede godkendelsen, samt at arbejdsgiveren var bekendt hermed. I hvert fald under disse omstændigheder fandt landsretten, at rentegneren på opsigelsestidspunktet var omfattet af den nævnte bestemmelse. Herefter var afskedigelsen i strid med ligebehandlingslovens 9. Under hensyn til, at der ikke forelå omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af praksis på området, fandt retten, at godtgørelsen efter ligebehandlingslovens 16, stk. 3, passende kunne fastsættes svarende til 12 måneders løn. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2442 Østre Landsrets ankedom af 23. maj 2013 (11. afd og ) PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab mod A og Københavns Kommune Ansat havde krav på dækning ved kritisk sygdom i henhold til fejlagtigt oprettet pensionsordning PensionDanmark tegner på grundlag af kollektive aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer arbejdsmarkedspensioner, herunder supplerende pensioner med forsikringsdækning for kritisk sygdom for bl.a. ansatte i Københavns Kommune. Pensionsordningerne oprettes ved kommunens indberetning af en overenskomstkode og indbetaling af bidrag for den enkelte ansatte i henhold til den kollektive overenskomst, som i henhold til indberetningen gælder for vedkommende. A var fra ansat på tjenestemandslignende vilkår, men ubestridt i en stilling, som, hvis han havde været overenskomstansat, indebar, at pensionsordning som sket kunne tegnes i PensionDanmark. Rettelig skulle bidrag til hans supplerende pension i henhold til den gældende rammeaftale for tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension have været indbetalt til Eik Bank, som ikke yder dækning ved kritisk sygdom. Ved en fejl fra kommunens side blev der imidlertid i stedet oprettet en supplerende pensionsordning med dækning for kritisk sygdom i PensionDanmark, hvortil kommunen også indbetalte bidrag. Efter det gældende kollektive aftalegrundlag kunne PensionDanmark ikke etablere en sådan dækning for A. Hverken dette forhold eller den omstændighed, at PensionDanmark ikke efter de gældende kollektive aftaler kunne indgå individuelle aftaler med enkelte ansatte i kommunen om dækning, som ikke havde hjemmel i den overenskomst, der gjaldt for den pågældende, udelukkede, at en meddelelse fra selskabet om dækning efter omstændighederne må anses for et bindende tilsagn; og i 2008 og 2009 sendte PensionDanmark sådanne meddelelser til A. I april 2008 fik A konstateret en kritisk sygdom, og i april 2009 ansøgte han i den anledning PensionDanmark om udbetaling af 10

11 et engangsbeløb. PensionDanmark blev i den forbindelse opmærksom på fejlen og overførte de indbetalte pensionsbidrag til Eik Bank og afslog at udbetale engangsbeløbet. Landsretten fandt imidlertid ikke, at Pension Danmark på dette tidspunkt kunne ophæve pensionsordningen, og pålagde pensionsselskabet at anerkende, at forsikringen var i kraft. Efter bevisførelsen med hensyn til antallet af fejl i indberetninger fra Københavns Kommune og om den manglende mulighed for at opdage visse typer af fejl i forbindelse hermed måtte PensionDanmark anses for at have accepteret et vist antal fejl i forbindelse med kommunens tegning af pension for sine ansatte, herunder fejl som den foreliggende, hvor en opdagelse forudsætter kendskab til de reelle ansættelsesforhold. På den baggrund fandt retten, at PensionDanmark, der har afgivet et bindende dækningstilsagn over for A, og som har modtaget pensionsbidrag som modydelse herfor, var nærmest til endeligt at afholde de mulige udgifter til erstatning for kritisk sygdom. Kommunen blev derfor frifundet for PensionDanmarks krav om, at den skulle friholde selskabet for ethvert krav, som A kunne gennemføre over for selskabet. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2530 Højesterets dom af 13. juni 2013 (250/2011) A mod HK/Danmark som mandatar for B Bortvisning af advokatsekretær på grund af ADHD var uberettiget og udgjorde forskelsbehandling Sagen angik, om en advokats bortvisning af en advokatsekretær begrundet i hendes ADHD-lidelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Højesteret fastslog, at advokatsekretæren havde opfyldt en eventuel oplysningspligt ved i tilknytning til ansættelsessamtalen at oplyse om sin ADHD-lidelse til de to advokatsekretærer, som deltog i samtalen sammen med advokaten. Advokatens bortvisning af advokatsekretæren under henvisning til, at hun ikke havde opfyldt sin oplysningspligt, var derfor uberettiget, og hun havde som følge heraf krav på erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden. Højesteret fastslog endvidere, at advokatsekretæren led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv. Da advokatsekretæren blev bortvist af advokaten med henvisning til hendes ADHD-lidelse, skulle advokaten betale hende en godtgørelse, der med udgangspunkt i de retningslinjer, som har udviklet sig i praksis ved afskedigelse på grund af graviditet, blev fastsat til 6 måneders løn. Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat. Med rettens tilladelse gengivet efter hvor hele dommen også kan ses Sø- og Handelsrettens dom af 28. juni 2013 (F ) med udvidet formandskab og sagkyndige dommere HK/Danmark som mandatar for et medlem mod DI som mandatar for en medlemsvirksomhed Afskedigelse var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold I januar 2011 blev en medarbejder, der havde været ansat i virksomheden siden 1989, opsagt fra sin stilling som ekspeditionsmedarbejder. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at virksomheden med hensyn til arbejdsgange og struktur mv. var 11

12 blevet drevet på en utidssvarende og ikke rentabel måde. Som følge heraf havde den i 2010 sådanne økonomiske problemer, at der var behov for effektiviseringer i form af omstruktureringer og moderniseringer, herunder ved at indføre IT-arbejdsgange; og sådanne ændringer blev gennemført efter en ny direktørs tiltræden i september. Der var imidlertid ingen grund til at betvivle, at den pågældende medarbejder uden videre ville kunne bestride de fleste af de arbejdsopgaver, der fremgår af beskrivelsen for afdelingsledere. Under disse omstændigheder fandtes afskedigelsen ikke at have været rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, og han var derfor berettiget til en godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Under hensyn til bl.a. hans anciennitet blev godtgørelsen fastsagt svarende til 4 måneders løn. Hele dommen kan ses på Sø- og Handelsrettens dom af 5. juli 2013 (F ) med sagkyndige dommere F mod Santaris Pharma A/S Bevisbyrden for at en opsigelse ikke var begrundet i, at vedkommende var på barsel, ikke løftet Virksomheden foretog i november 2008 en nedskæring af personalet med ca. 40 %, og i en af afdelingerne var en af de 5, der blev opsagt, på barsel. Der forelå ingen dokumentation for, hvorfor det netop var den pågældende, virksomheden så sig nødsaget til at opsige, også henset til at hun som erhvervsph.d. rent økonomisk var næsten udgiftsneutral. Opsigelsen fandtes herefter at være i strid med ligebehandlingslovens 16, og medarbejderen blev tillagt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. I februar 2009 blev den pågældende yderligere bortvist med den begrundelse, at hun havde tilsidesat sin ansættelsesretlige loyalitetspligt og videregivet forretningshemmeligheder via mails. Efter en konkret og samlet vurdering af de pågældende mails, hvoraf flere ganske vist var formuleret mindre heldigt, fandtes medarbejderen ikke at have optrådt illoyalt og/eller videregivet forretningshemmeligheder. De omhandlede mails kunne derfor ikke begrunde en bortvisning, og hun havde krav på løn i resten af opsigelsesperioden. Idet selve processen med søgningen og fremfindelse af mails var foregået på en ansvarlig og ordentlig måde, havde hun ikke derudover krav på godtgørelse for tort. Hele dommen kan ses på Østre Landsrets dom af 26. august 2010 (11. afd. B ) A mod Dreist Advokater Vordingborg ApS Godtgørelse til skleroseramt advokat efter opsigelse Advokaten blev i marts 2002 ansat på fuld tid med en månedsløn på kr. under forudsætning af, at hun som følge af sin sygdom fortsat kunne oppebære offentlige tilskud til sekretærbistand. Hun var endvidere tildelt en personlig assistent. I december 2002 overgik advokaten til fleksjobansættelse med en ugentlig arbejdstid på 20 timer og halvt løntilskud og i september 2006 med en ugentlig arbejdstid på timer og 2/3 løntilskud. I maj 2007 meddelte advokaten, at hun ikke længere magtede at møde i retten, og i august 2007 blev hun opsagt til fratræden med årets udgang. Landsretten lagde til grund, at advokaten som følge af sklerosen lider af navnlig gangbesvær og føleproblemer i højre side af kroppen, og at der ikke er 12

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser

Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 7. februar 2013 FV2012.0122 Poul Søgaard Fagligt Fælles Forbund for 3F København,

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret September 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009

NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 NYT om Kollektiv Arbejdsret December 2009 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 3395

Læs mere

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Årsberetning 2014 Forord Årsberetningen for 2014 omfatter såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder, 2012 Mekanisk, fotografisk eller anden form for gengivelse af Status

Læs mere

Afskedigelse i det offentlige

Afskedigelse i det offentlige 2013 Afskedigelse i det offentlige En komparativ analyse mellem offentlig og privat arbejdsret. Kandidatafhandling Forfatter: Anne Margrete Olsen Studienr.: 283777 Institut: Juridisk institut Studieretning:

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Redaktionsgruppe: Sekretariatet

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere