Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013"

Transkript

1 Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf fax Ansvarshavende redaktør Henrik Sandby

2 Arbejdsretten 3 Dom af 30. maj 2013 (AR ) 3 Særlige omstændigheder indebar, at arbejdsgiverforening kunne betinge sig, at en bortvist tillidsrepræsentant ikke deltog i mæglingsmøde 3 Dom af 28. juni 2013 (AR og 0269) 3 Ingen bod, da arbejdsgiversiden ikke havde været forpligtet til at opgøre arbejdstiden ved starten af lockout 3 Dom af 5. juli 2013 (AR ) 4 Bod for iværksættelse af kontrolforanstaltning inden udløb af varslingsfrist 4 Dom af 5. september 2013 (AR ) uden faglige dommere 4 Konflikt med henblik på at opnå en aftale, som indeholdt usaglige krav, var ulovlig 4 Faglige voldgiftsretter 5 Fortolkningsspørgsmål mv. 5 Spørgsmål om overenskomstbrud mv. 6 Spørgsmål om usaglig afskedigelse 6 Særligt om tillidsrepræsentanter 7 Særligt om udenlandske arbejderes løn- og ansættelsesforhold 8 De almindelige domstole 8 Vestre Landsrets ankedom af 22. februar 2013 (10. afd. B ) 8 Bevisbyrden for, at afskedigelsen af en chauffør ikke skyldtes hustruens graviditet eller forventet fravær i forbindelse med fødsel og fædreorlov, var løftet 8 Vestre Landsrets ankedom af 17. maj 2013 (4. afd. B-1077/12) 9 Afskedigelse af handicappet stred ikke mod forskelsbehandlingsloven 9 Vestre Landsrets ankedom af 22. maj 2013 (15. afd. B ) 9 Afskedigelse af medarbejder, der var blevet godkendt til adoption, stred mod ligebehandlingsloven 9 Østre Landsrets ankedom af 23. maj 2013 (11. afd og ) 10 Ansat havde krav på dækning ved kritisk sygdom i henhold til fejlagtigt oprettet pensionsordning 10 Højesterets dom af 13. juni 2013 (250/2011)11 Bortvisning af advokatsekretær på grund af ADHD var uberettiget og udgjorde forskelsbehandling 11 Afskedigelse var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold_ 11 Bevisbyrden for at en opsigelse ikke var begrundet i, at vedkommende var på barsel, ikke løftet 12 Østre Landsrets dom af 26. august 2010 (11. afd. B ) 12 Godtgørelse til skleroseramt advokat efter opsigelse 12 Højesterets dom af 27. august 2013 (183/2011) 13 En bestemmelse i en kollektiv overenskomst om pligtig afgangsalder på 67 år kunne opretholdes 13 Højesterets dom af 27. august 2013 (351/2011) 13 Lønmodtagers krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling afvist fra de almindelige domstole 14 Højesterets dom af 9. september 2013 (249/2011) 14 Fagforeningen for ledere af sprogcentre havde ikke krav på at forhandle overenskomst med KL 14 Litteratur 15 Fremstillinger 15 Artikler 15 Oversigter 15 Håndbog 16 Diverse 16 Materialesamling 17

3 Arbejdsretten Afgørelserne kan i deres helhed ses på Dom af 30. maj 2013 (AR ) LO for 3F mod DA for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Særlige omstændigheder indebar, at arbejdsgiverforening kunne betinge sig, at en bortvist tillidsrepræsentant ikke deltog i mæglingsmøde I forbindelse med en påtænkt omlægning af distrikter i et distributionsfirma, indkaldte lønmodtagersiden til mæglingsmøde. Forud for afholdelsen af dette havde tillidsrepræsentanterne efter at have afgivet en fortrolighedserklæring fået udleveret oplysninger om de påtænkte distriktsomlægninger. Distributionsfirmaet fik kendskab til, at en tillidsrepræsentant havde vist noget af materialet til en anden medarbejder og bortviste den pågældende. Arbejdsgiverforeningen betingede sig herefter med henvisning til, at der forelå særlige omstændigheder, at den bortviste tillidsrepræsentant ikke deltog i mødet. Før Arbejdsretten tog stilling til et krav fra lønmodtagersiden om bod for mæglingsvægring, havde en faglig voldgiftsret fastslået, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering, hvorefter det var tvingende nødvendigt at opsige tillidsrepræsentanten. Efter karakteren af den begåede handling og de trods alt begrænsede skadevirkninger havde bortvisningen dog ikke været berettiget. Henset til at tillidsrepræsentanten på tidspunktet for afholdelsen af mæglingsmødet var bortvist fra virksomheden og afventede en voldgiftsafgørelse om berettigelsen heraf, fandt retten, at der var en så betydelig risiko for, at den pågældende ville lade sig lede af egne personlige interesser under mødet, at arbejdsgiverforeningen efter princippet i normens 15 havde været berettiget til at modsætte sig hans deltagelse. Foreningen havde derfor ikke begået overenskomstbrud, hvorved bemærkedes at retten ikke fandt grundlag for at antage, at tillidsrepræsentanten blev bortvist for at udelukke ham fra at deltage i mæglingsmødet. Dom af 28. juni 2013 (AR og 0269) Lærernes Centralorganisation mod KL og Moderniseringsstyrelsen Ingen bod, da arbejdsgiversiden ikke havde været forpligtet til at opgøre arbejdstiden ved starten af lockout Med henvisning til at det individuelle ansættelsesforhold som udgangspunkt afbrydes og ikke blot suspenderes ved ikrafttræden af strejke eller lockout, gjorde lønmodtagersiden gældende, at arbejdstiden for de lockoutede lærere skulle opgøres ved konfliktens start med den konsekvens, de, der havde oparbejdet mertid, havde krav på betaling herfor, mens lærere med tidsmæssigt underskud som udgangspunkt ville få underskuddet nulstillet uden krav om kompensation. Arbejdsgiversiden henviste til, at fortrædelighedsklausulen i parternes hovedaftaler måtte indebære, at ansættelsesforholdene alene kunne anses for suspenderet for lærere, som genindtrådte i deres stillinger efter lockouten. Arbejdsretten udtalte, at det er fast antaget i arbejdsretlig teori og praksis, at det individuelle arbejdsforhold kun anses for suspenderet under lovlig strejke eller lockout i tilfælde, når parternes overenskomst indeholder en fortrædelighedsklausul, og lønmodtageren genoptager arbejdet efter konfliktens ophør. Som følge heraf skulle der ikke ske opgørelse af arbejdstiden ved lockoutens start, og der var derfor ikke begået overenskomstbrud. 3

4 Dom af 5. juli 2013 (AR ) LO for Dansk El-Forbund mod DA for TEKNIQ Installatørernes Organisation for Eltel Networks A/S Bod for iværksættelse af kontrolforanstaltning inden udløb af varslingsfrist Den 21. juni 2011 havde virksomheden under et møde med en medarbejder om den pågældendes måde at bruge arbejdstiden anvendt oplysninger fra en GPS for perioden fra den 8. til den 20. juni. Denne brug af GPSoplysninger havde karakter af en kontrolforanstaltning omfattet af Dansk Arbejdsgiverforenings og Landsorganisationens i Danmarks aftale af 27. oktober Da virksomheden ikke før den 19. maj 2011 eller umiddelbart herefter på tilstrækkelig klar og tydelig måde havde meddelt, at oplysninger fra GPS også ville blive brugt til kontrol af medarbejderes effektive arbejdstid, var kontrolforanstaltningen iværksat inden udløbet af den varslingsfrist på 6 uger, som var foreskrevet i aftalen herom. Virksomheden havde herved pådraget sig bodsansvar; og Arbejdsretten fastsatte boden til kr. idet man lagde vægt på, at det ikke var anfægtet, at brugen af GPSoplysningerne til kontrol var materielt retmæssig, at de anvendte oplysninger angik et tidsrum, der i det hele lå efter underretningen af medarbejderne, og at der var tale om en ikke særligt indgribende kontrol over for en enkelt medarbejder, hvor der konkret var mistanke om, at han ikke levede op til sine arbejdsforpligtelser. Dom af 5. september 2013 (AR ) uden faglige dommere Østervang Sjælland A/S mod LO for 3F for forbundets Køge Bugt afdeling Konflikt med henblik på at opnå en aftale, som indeholdt usaglige krav, var ulovlig Konflikten havde til formål at få virksomheden til at acceptere en tiltrædelsesaftale, som indeholdt flere vilkår, som var mere byrdefulde end den almindelige overenskomst på området. Lønmodtagersiden henviste herved bl.a. til, at denne foreskriver, at forbundet ikke må indgå aftale med en arbejdsgiver, som står uden for GLS-A, om løn-og arbejdsvilkår svarende til de, der fremgår af overenskomsten med arbejdsgiverorganisationen. Arbejdsretten udtalte, at der skal kunne påvises en saglig begrundelse, såfremt en lønmodtagerorganisation stiller skærpede overenskomstmæssige krav til en arbejdsgiver alene som følge af, at denne ikke er medlem af den organisation, som man har indgået overenskomst med. Et vilkår i en overenskomst om, at lønmodtagersiden ikke må indgå overenskomst med en arbejdsgiver, som står uden for arbejdsgiverorganisationen, om løn- og arbejdsvilkår svarende til de, der fremgår af overenskomsten, kan ikke håndhæves over for en uorganiseret arbejdsgiver, og en sådan aftale kan ikke i sig selv udgøre en saglig begrundelse for, at et fagforbund over for en uorganiseret stiller mere byrdefulde overenskomstkrav end de, der fremgår af overenskomsten på området. Forbundet havde desuden ikke påvist nogen saglig begrundelse for at undlade at medvirke til, at virksomheden som tilbudt kunne indmelde sig i GLS-A, for i stedet for at insistere på forhandling om en tiltrædelsesoverenskomst. Desuden var der ikke påvist nogen saglig begrundelse for at gøre forskel med hensyn til lønnens størrelse 4

5 og krav vedrørende sikring af eller kontrol med underentreprenørers overholdelse af overenskomsten. Faglige voldgiftsretter Afgørelserne kan i deres helhed ses på Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst I Kendelse af 5. august 2013 (FV ) Poul Søgaard FOA mod DI Overenskomst I for Arriva Danmark A/S Fortolkning af og afgørelser i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om medarbejdere i en paralleloverenskomstsituation løbende kan vælge mellem overenskomsterne, samt om en medarbejder, der har valgt den ene overenskomst, kan kræves anerkendt som tillidsrepræsentant for medarbejdere, der arbejder under den anden) Andre private overenskomster Kendelse af 13. juni 2013 (FV ) Mogens Kroman 3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Nordisk Film Biografer A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der var kutyme for udbetaling af sædvanlig timeløn på lukkedage den 24. og 31. december til medarbejdere, som ellers havde vagt) Overenskomst med kooperationen Forlig efter tilkendegivelse af 11. juni 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F Transportgruppen mod Coop Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om forskudttidstillæg bevares under overarbejde) Statslige overenskomster Kendelse af 9. juli 2013 (FV ) Jytte Scharling Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen Fortolkning af og afgørelse i henhold til organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (om arbejde udført af skoleassistenter er omfattet af aftalen og skal honoreres overenskomstmæssigt) Forlig efter tilkendegivelse af 29. august 2013 (FV ) Lene Pagter Kristensen Foreningen af Dansk Lægestuderende mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om studentermedhjælpere på Medicinsk Museiom er omfattet af bestemmelsen om præparatfremstillere) Regionale og kommunale overenskomster Forlig efter tilkendegivelse af 22. maj 2013/17.maj (FV ) Vibeke Rønne KTO mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn med Sundhedskartellet som biintervenient til støtte for førstnævnte Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om et forældrepar ansat på det regionale område, hvoraf den ene er omfattet af KTO s barselsaftale og den anden af Sundhedskartellets, kan anses for at være omfattet af samme aftale) 5

6 Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 / 27. august (FV ) Lene Pagter Kristensen FOA for FOA Odense mod KL for Odense Kommune Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om weekendgodtgørelse for beredskabstjeneste på lørdage) Spørgsmål om overenskomstbrud mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 23. maj 2013 (FV ) Poul Søgaard Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for G4S Security Services A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om varsling af ændret mødested efter opsigelse af lokalaftale skulle ske med den enkelte ansattes individuelle opsigelsesvarsel) Forlig efter tilkendegivelse af 17. september 2013 (FV ) Jytte Scharling CO-industri for 3F Industrigruppen, Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Beauvais Foods A/S Afgørelse (om virksomheden var berettiget til at opretholde ensidigt, men uden protest indført obligatorisk sundhedsforsikring, efter denne som følge af lovændring var blevet skattepligtig for medarbejderne) Overenskomster med Dansk Byggeri Kendelse af 24. juni 2013 (FV og 0161) Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersvende og murerarbejdsmænd på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 24. juni 2013 (FV ) Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 9. juli 2013 (FV ) Mogens Kromann 3F mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om muligheden for ændring af tidspunktet for hjemsendelse som følge af manglende ordrer) Kendelse af 9. september 2013 (FV ) Mogens Kroman 3F Randers for et murersjak på en byggeplads mod Dansk Byggeri for MMT A/S Afgørelse (om opgørelse af akkord) Overenskomst med Tekniq Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 (FV ) Poul Sørensen Dansk El-Forbund mod Tekniq for Insta A/S Afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (om virksomheden og medarbejderne havde indgået lokalaftale om betaling for rejse- og udearbejde) Spørgsmål om usaglig afskedigelse Afskedigelsesnævnet Afgørelser i henhold til hovedaftalen mellem DA og LO 6

7 Forlig efter tilkendegivelse af 4. juni 2013 (AN ) Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Miljø Team A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 13. juni 2013 (AN ) Jytte Scharling 3F for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for LW Wind Power A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 19. juni 2012 (AN ) Poul Søgaard 3F for et medlem mod DI for Lantmännen Schulstad A/S (om afskedigelse var usaglig) Andre private Forlig efter tilkendegivelse af 27. maj 2013 (FV ) Poul Sørensen CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Semler Retail A/S Afgørelse (om svends mobning af lærling gav grundlag for bortvisning) Forlig efter tilkendegivelse af 29. maj 2013 (FV ) Thomas Rørdam HK Privat mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Formula A/S Afgørelse (om medarbejders forpligtelse til at give relevant person meddelelse, før arbejdspladsen forlades på grund af sygdom, og i givet fald konsekvenserne af undladelse) Forlig efter tilkendegivelse af 12. juni 2013 (FV ) Jon Stokholm 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om arbejdsulykke ikke var selvforskyldt med den konsekvens, at virksomheden havde været uberettiget til at afskedige medarbejderen) Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 (FV ) Jon Stokholm Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for et medlem mod Tekniq for Pilegaard- Henriksen A/S Afgørelse (om bortvisning af montør skulle annulleres eller som uberettiget medføre godtgørelse) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Poul Sørensen HK Privat mod Bilfærgernes Rederiforening for Molslinien A/S Afgørelse (om en afdelingsleder indtog en ledende stilling og dermed ikke var omfattet af parternes overenskomst, og i benægtende fald om hun havde krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse) Særligt om tillidsrepræsentanter Afskedigelse mv. Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Thomas Rørdam Socialpædagogernes Landsforbund mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland Afgørelse (om bortvisning eller opsigelse af pædagogisk assistent, som bl.a. var arbejdsmiljørepræsentant, var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 (FV ) Poul Søgaard Finansforbundet for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Basisbank A/S 7

8 Afgørelse (om opsigelse af privatkunderådgiver, der var tillidsrepræsentant, kunne anses for at være tilstrækkeligt begrundet i udtalelser på facebook-profil) Andet Kendelse af 5. august 2013 (FV ) omtalt oven for under fortolkningsspørgsmål mv. Særligt om udenlandske arbejderes løn- og ansættelsesforhold Kendelse af 25. juni 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Clean-Bud Afgørelse i henhold til bygge- og anlægsoverenskomsten (om efterbetaling til udenlandske arbejdere) Kendelse af 12. juli 2013 (FV ) Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS Afgørelse i henhold til bygningsoverenskomsten (om overenskomsten kunne anses for omgået ved virksomhedens videregivelse af dele af tømrerentreprise til polske virksomheder) Kendelse af 12. august 2013 (FV ) Poul Søgaard, Poul Sørensen og Lene Pagter Kristensen Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om en dansk virksomhed hæfter for, at der udbetales overenskomstmæssig løn til udenlandske medarbejdere, der som ansatte hos en udenlandsk underentreprenør, er udstationeret til den danske virksomhed) De almindelige domstole Vestre Landsrets ankedom af 22. februar 2013 (10. afd. B ) 3F som mandatar for et medlem mod DI som mandatar for Ommersyssel Godstransport A/S Bevisbyrden for, at afskedigelsen af en chauffør ikke skyldtes hustruens graviditet eller forventet fravær i forbindelse med fødsel og fædreorlov, var løftet Chaufføren blev afskediget under sin hustrus graviditet, og han havde efter barselslovens 7, stk. 3, 9 og 10, ret til fravær i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel og yderligere ret til forældreorlov samt i henhold til overenskomst under fraværet ret til løn i 9 uger. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, jf. ligestillingslovens 9. Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten eller i det fravær, som lønmodtageren som forælder har ret til blandt andet efter de nævnte bestemmelser i barselsloven, jf. ligebehandlingslovens 16, stk. 4. Bevisbyrden kan løftes ved, at arbejdsgiveren godtgør, at han ikke var bekendt med graviditeten eller med en eventuel fertilitetsbehandling. Såfremt dette ikke er godtgjort, beror det på en samlet vurdering, om arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten eller det ventede fravær. I denne vurdering indgår, om arbejdsgiveren må anses for ved afskedigelsen at have haft kendskab til graviditeten eller fertilitetsbehandlingen. Landsretten fandt ikke, at det var godtgjort, at arbejdsgiveren ved afskedigelsen ikke havde kendskab til graviditeten eller til, at chaufførens hustru havde modtaget 8

9 fertilitetsbehandling. Ved den samlede vurdering, som herefter skulle foretages, lagde retten bl.a. vægt på, at den forklaring, som chaufføren havde afgivet om, hvornår og under hvilke omstændigheder han underrettede arbejdsgiveren om graviditeten og behovet for orlov, var upræcis og derfor vanskelig at imødegå. Retten lagde endvidere vægt på, at der var indkommet klager over chaufførens adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse med den konsekvens at arbejdsgiveren havde vægtig grund til at skride til afskedigelse også uden forudgående påtale eller advarsel. Når dette sammenholdtes med oplysningerne om de praktiske konsekvenser for virksomheden af en afskedigelse sammenholdt med de praktiske konsekvenser af chaufførens fravær som følge af den kommende fødsel, lagde retten til grund, at arbejdsgiveren reelt ikke havde noget motiv til at afskedige chaufføren i anledning af graviditeten eller det ventede fravær. Herefter fandt landsretten, at arbejdsgiveren efter en samlet vurdering havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var begrundet i graviditeten eller det ventede fravær, og stadfæstede byrettens frifindende dom. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 1578 Vestre Landsrets ankedom af 17. maj 2013 (4. afd. B-1077/12) Limo Labels A/S mod HK/Danmark som mandatar for et medlem Afskedigelse af handicappet stred ikke mod forskelsbehandlingsloven En trykker, der havde været ansat i virksomheden siden 1998, overgik efter en blodprop i hjernen i 2007 til fleksjob på nedsat tid med løntilskud. I 2009 blev han afskediget med henvisning til, at det som følge af nedgang i ordrer til den maskine, han betjente var nødvendigt at nedlægge hans stilling. Virksomheden havde forinden forsøgt at omskole trykkeren til en anden maskine, og man suspenderede efterfølgende afskedigelsen med henblik på om muligt med bistand fra HK og kommunens jobcenter at tilpasse de ændrede opgaver til hans handicap. Da det ikke lykkedes at opnå en rentabel produktion, blev afskedigelsen fastholdt; og trykkeren anlagde sag mod virksomheden med krav om en godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven svarende til 18 måneders løn. Landsrettens flertal udtalte, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede herefter trykkeren at bevise, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Efter det oplyste om trykkerens produktion over for andre medarbejderes på sammenlignelige ordrer og maskiner og de økonomiske konsekvenser heraf var der ikke grundlag for at statuere, at de ønskede produktionsmål ikke var sagligt begrundet. Trykkeren havde således ikke godtgjort, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at fastholde afskedigelsen, og den blev følgelig frifundet. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2435 Vestre Landsrets ankedom af 22. maj 2013 (15. afd. B ) Xprint.dk ved Jørgen Lorentzen mod HK/Danmark som mandatar for et medlem Afskedigelse af medarbejder, der var blevet godkendt til adoption, stred mod ligebehandlingsloven 9

10 En rentegner, der havde været ansat siden 2003, var fra december 2008 til september 2009 på barselsorlov med et barn, som hun og hendes mand havde adopteret fra Kina. Under orloven søgte de om adoption af endnu et kinesisk barn, og i maj 2009 og juni 2010 blev de godkendt hertil. I august 2010 blev rentegneren opsagt til fratrædelse med årets udgang. Ligebehandlingslovens 9 omhandler forbud mod bl.a. afskedigelser på grund af adoption. Det måtte efter bevisførelsen lægges til grund, at rentegneren på baggrund af forløbet af den tidligere adoptionssag havde en forventning om, at hun og hendes ægtefælle ville få anvist et barn kort tid efter, at de aktiverede godkendelsen, samt at arbejdsgiveren var bekendt hermed. I hvert fald under disse omstændigheder fandt landsretten, at rentegneren på opsigelsestidspunktet var omfattet af den nævnte bestemmelse. Herefter var afskedigelsen i strid med ligebehandlingslovens 9. Under hensyn til, at der ikke forelå omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af praksis på området, fandt retten, at godtgørelsen efter ligebehandlingslovens 16, stk. 3, passende kunne fastsættes svarende til 12 måneders løn. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2442 Østre Landsrets ankedom af 23. maj 2013 (11. afd og ) PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab mod A og Københavns Kommune Ansat havde krav på dækning ved kritisk sygdom i henhold til fejlagtigt oprettet pensionsordning PensionDanmark tegner på grundlag af kollektive aftaler mellem arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer arbejdsmarkedspensioner, herunder supplerende pensioner med forsikringsdækning for kritisk sygdom for bl.a. ansatte i Københavns Kommune. Pensionsordningerne oprettes ved kommunens indberetning af en overenskomstkode og indbetaling af bidrag for den enkelte ansatte i henhold til den kollektive overenskomst, som i henhold til indberetningen gælder for vedkommende. A var fra ansat på tjenestemandslignende vilkår, men ubestridt i en stilling, som, hvis han havde været overenskomstansat, indebar, at pensionsordning som sket kunne tegnes i PensionDanmark. Rettelig skulle bidrag til hans supplerende pension i henhold til den gældende rammeaftale for tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension have været indbetalt til Eik Bank, som ikke yder dækning ved kritisk sygdom. Ved en fejl fra kommunens side blev der imidlertid i stedet oprettet en supplerende pensionsordning med dækning for kritisk sygdom i PensionDanmark, hvortil kommunen også indbetalte bidrag. Efter det gældende kollektive aftalegrundlag kunne PensionDanmark ikke etablere en sådan dækning for A. Hverken dette forhold eller den omstændighed, at PensionDanmark ikke efter de gældende kollektive aftaler kunne indgå individuelle aftaler med enkelte ansatte i kommunen om dækning, som ikke havde hjemmel i den overenskomst, der gjaldt for den pågældende, udelukkede, at en meddelelse fra selskabet om dækning efter omstændighederne må anses for et bindende tilsagn; og i 2008 og 2009 sendte PensionDanmark sådanne meddelelser til A. I april 2008 fik A konstateret en kritisk sygdom, og i april 2009 ansøgte han i den anledning PensionDanmark om udbetaling af 10

11 et engangsbeløb. PensionDanmark blev i den forbindelse opmærksom på fejlen og overførte de indbetalte pensionsbidrag til Eik Bank og afslog at udbetale engangsbeløbet. Landsretten fandt imidlertid ikke, at Pension Danmark på dette tidspunkt kunne ophæve pensionsordningen, og pålagde pensionsselskabet at anerkende, at forsikringen var i kraft. Efter bevisførelsen med hensyn til antallet af fejl i indberetninger fra Københavns Kommune og om den manglende mulighed for at opdage visse typer af fejl i forbindelse hermed måtte PensionDanmark anses for at have accepteret et vist antal fejl i forbindelse med kommunens tegning af pension for sine ansatte, herunder fejl som den foreliggende, hvor en opdagelse forudsætter kendskab til de reelle ansættelsesforhold. På den baggrund fandt retten, at PensionDanmark, der har afgivet et bindende dækningstilsagn over for A, og som har modtaget pensionsbidrag som modydelse herfor, var nærmest til endeligt at afholde de mulige udgifter til erstatning for kritisk sygdom. Kommunen blev derfor frifundet for PensionDanmarks krav om, at den skulle friholde selskabet for ethvert krav, som A kunne gennemføre over for selskabet. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2530 Højesterets dom af 13. juni 2013 (250/2011) A mod HK/Danmark som mandatar for B Bortvisning af advokatsekretær på grund af ADHD var uberettiget og udgjorde forskelsbehandling Sagen angik, om en advokats bortvisning af en advokatsekretær begrundet i hendes ADHD-lidelse var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Højesteret fastslog, at advokatsekretæren havde opfyldt en eventuel oplysningspligt ved i tilknytning til ansættelsessamtalen at oplyse om sin ADHD-lidelse til de to advokatsekretærer, som deltog i samtalen sammen med advokaten. Advokatens bortvisning af advokatsekretæren under henvisning til, at hun ikke havde opfyldt sin oplysningspligt, var derfor uberettiget, og hun havde som følge heraf krav på erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden. Højesteret fastslog endvidere, at advokatsekretæren led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EU-direktiv. Da advokatsekretæren blev bortvist af advokaten med henvisning til hendes ADHD-lidelse, skulle advokaten betale hende en godtgørelse, der med udgangspunkt i de retningslinjer, som har udviklet sig i praksis ved afskedigelse på grund af graviditet, blev fastsat til 6 måneders løn. Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat. Med rettens tilladelse gengivet efter hvor hele dommen også kan ses Sø- og Handelsrettens dom af 28. juni 2013 (F ) med udvidet formandskab og sagkyndige dommere HK/Danmark som mandatar for et medlem mod DI som mandatar for en medlemsvirksomhed Afskedigelse var ikke rimeligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold I januar 2011 blev en medarbejder, der havde været ansat i virksomheden siden 1989, opsagt fra sin stilling som ekspeditionsmedarbejder. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at virksomheden med hensyn til arbejdsgange og struktur mv. var 11

12 blevet drevet på en utidssvarende og ikke rentabel måde. Som følge heraf havde den i 2010 sådanne økonomiske problemer, at der var behov for effektiviseringer i form af omstruktureringer og moderniseringer, herunder ved at indføre IT-arbejdsgange; og sådanne ændringer blev gennemført efter en ny direktørs tiltræden i september. Der var imidlertid ingen grund til at betvivle, at den pågældende medarbejder uden videre ville kunne bestride de fleste af de arbejdsopgaver, der fremgår af beskrivelsen for afdelingsledere. Under disse omstændigheder fandtes afskedigelsen ikke at have været rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, og han var derfor berettiget til en godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Under hensyn til bl.a. hans anciennitet blev godtgørelsen fastsagt svarende til 4 måneders løn. Hele dommen kan ses på Sø- og Handelsrettens dom af 5. juli 2013 (F ) med sagkyndige dommere F mod Santaris Pharma A/S Bevisbyrden for at en opsigelse ikke var begrundet i, at vedkommende var på barsel, ikke løftet Virksomheden foretog i november 2008 en nedskæring af personalet med ca. 40 %, og i en af afdelingerne var en af de 5, der blev opsagt, på barsel. Der forelå ingen dokumentation for, hvorfor det netop var den pågældende, virksomheden så sig nødsaget til at opsige, også henset til at hun som erhvervsph.d. rent økonomisk var næsten udgiftsneutral. Opsigelsen fandtes herefter at være i strid med ligebehandlingslovens 16, og medarbejderen blev tillagt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. I februar 2009 blev den pågældende yderligere bortvist med den begrundelse, at hun havde tilsidesat sin ansættelsesretlige loyalitetspligt og videregivet forretningshemmeligheder via mails. Efter en konkret og samlet vurdering af de pågældende mails, hvoraf flere ganske vist var formuleret mindre heldigt, fandtes medarbejderen ikke at have optrådt illoyalt og/eller videregivet forretningshemmeligheder. De omhandlede mails kunne derfor ikke begrunde en bortvisning, og hun havde krav på løn i resten af opsigelsesperioden. Idet selve processen med søgningen og fremfindelse af mails var foregået på en ansvarlig og ordentlig måde, havde hun ikke derudover krav på godtgørelse for tort. Hele dommen kan ses på Østre Landsrets dom af 26. august 2010 (11. afd. B ) A mod Dreist Advokater Vordingborg ApS Godtgørelse til skleroseramt advokat efter opsigelse Advokaten blev i marts 2002 ansat på fuld tid med en månedsløn på kr. under forudsætning af, at hun som følge af sin sygdom fortsat kunne oppebære offentlige tilskud til sekretærbistand. Hun var endvidere tildelt en personlig assistent. I december 2002 overgik advokaten til fleksjobansættelse med en ugentlig arbejdstid på 20 timer og halvt løntilskud og i september 2006 med en ugentlig arbejdstid på timer og 2/3 løntilskud. I maj 2007 meddelte advokaten, at hun ikke længere magtede at møde i retten, og i august 2007 blev hun opsagt til fratræden med årets udgang. Landsretten lagde til grund, at advokaten som følge af sklerosen lider af navnlig gangbesvær og føleproblemer i højre side af kroppen, og at der ikke er 12

13 udsigt til forbedring af hendes tilstand. Sklerosen har således medført en varig funktionsnedsættelse og affødt et kompensationsbehov, herunder således at der ved arbejdspladsens indretning skulle tages særlige hensyn, for at advokaten kunne fungere på lige fod med sine kolleger. Under disse omstændigheder fandtes hun at lide af et handicap i lovens forstand. Da der som begrundelse for opsigelsen bl.a. var henvist til advokatens sygdom, havde hun påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhvilede derfor advokatfirmaet at påvise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. lovens 7a. Selvom firmaet havde behov for af økonomiske årsager at tilpasse udgifterne, fandtes det ikke ved det fremlagte regnskabsmateriale og de afgivne forklaringer dokumenteret, at det var nødvendigt at opsige advokaten, ligesom det ikke fandtes godtgjort, at man havde opfyldt sine forpligtelser til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger, jf. lovens 2a. Advokatfirmaet havde således ikke godtgjort, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Opsigelsen var følgelig i strid med forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, jf. 1, stk. 2 og 3, og retten tillagde i medfør af lovens 7, stk. 1, advokaten en godtgørelse, som efter varigheden af hendes ansættelse skønsmæssigt blev fastsat til kr. Gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 side 2473 (en anke til Højesteret blev hævet) Højesterets dom af 27. august 2013 (183/2011) FTF/Lederforeningen i TDC som mandatar for A mod DI som mandatar for TDC A/S En bestemmelse i en kollektiv overenskomst om pligtig afgangsalder på 67 år kunne opretholdes Den kollektive overenskomst mellem Lederforeningen i TDC og TDC A/S indeholder en bestemmelse om, at den enkelte medarbejder, medmindre anden aftale træffes, fratræder uden opsigelse med udgangen af den måned, hvori medarbejderne fylder 67 år. A var omfattet af denne bestemmelse om pligtig afgangsalder, og hovedspørgsmålet under sagen var, om bestemmelsen om pligtig afgangsalder er ugyldig i medfør af forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1, jf. 5 a, stk. 1, eller aldersgrænsen kan opretholdes i medfør af lovens 5 a, stk. 3. Højesteret udtalte, at vilkåret om pligtig afgangsalder på 67 år måtte anses for at have som hovedformål at få en lavere gennemsnitsalder og dermed en mere hensigtsmæssig aldersfordeling samt i muligt omfang at opnå den nødvendige reduktion af arbejdsstyrken ved aldersbetinget afgang frem for afskedigelser. Højesteret tiltrådte i overensstemmelse med EU-Domstolens forståelse af artikel 6, stk. 1, i EU-direktiv 2000/78/EF, at der er tale om et vilkår, der må anses for objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål. Endvidere tiltrådte Højesteret, at fastsættelsen af en afgangsalder på 67 år er anset for et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå de omtalte formål. Højesteret fastslog herefter, at aldersgrænsen kan opretholdes i medfør af forskelsbehandlingslovens 5 a, stk. 3. A fik dermed ikke medhold i det rejste krav på godtgørelse og ventepenge, efter han fylder 67 år. Landsretten var nået til det samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet efter hvor hele dommen også kan ses 13

14 Højesterets dom af 27. august 2013 (351/2011) A mod DI som mandatar for TDC A/S Lønmodtagers krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling afvist fra de almindelige domstole Sagen angik, om en lønmodtager havde ret til at få sit krav om godtgørelse for aldersbetinget forskelsbehandling realitetsbehandlet ved de almindelige domstole. Lønmodtagerens krav var oprindelig genstand for fagretlig behandling mellem lønmodtagerorganisationerne Dansk Metal og CO-Industri og arbejdsgiverorganisationen DI. Der blev i den forbindelse rejst voldgiftsag af CO-Industri, som imidlertid kort tid efter begæringen herom hævede sagen under henvisning til fornyet drøftelse. Hovedspørgsmålet i sagen var, om disse oplysninger om forløbet var tilstrækkelige til, at lønmodtageren havde godtgjort, at CO-Industri havde opgivet at forfølge hendes krav. Lønmodtageren havde ikke tilvejebragt oplysninger om baggrunden for, at CO-Industri hævede sagen. Det var heller ikke oplyst, om hun havde anmodet CO-Industri om at begrunde beslutningen om at hæve sagen eller havde anmodet Dansk Metal eller CO-Industri om at videreføre sagen i det fagretlige regi eller forfølge sagen på anden måde. Denne bevistvivl måtte komme lønmodtageren til skade, og Højesteret fastslog herefter, at hun ikke havde godtgjort, at de faglige organisationer havde opgivet at forfølge hendes krav. Hun var derfor afskåret fra at få sit krav behandlet ved de almindelige domstole, hvilket ikke indebar en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1. Landsretten var nået til samme resultat. Med rettens tilladelse gengivet efter hvor hele dommen også kan ses Højesterets dom af 9. september 2013 (249/2011) Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, FLD, mod KL Fagforeningen for ledere af sprogcentre havde ikke krav på at forhandle overenskomst med KL Fagforeningen, der har 35 kommunalt ansatte medlemmer, som stort set alle er overenskomstansatte, ønskede at indgå særskilt overenskomst med KL. Landsforeningen afviste anmodningen bl.a. under henvisning til, at området allerede var dækket af en overenskomst med Lærernes Centralorganisation, og at KL for at sikre klarhed og forenkle administrationen af overenskomster så vidt muligt ikke ønskede at indgå parallelle overenskomster. Højesteret var enig med landsretten i, at KL ikke herved havde tilsidesat forvaltningsretlige principper, herunder princippet om ligebehandling, fordi den parallelle overenskomst, KL havde indgået med en anden mindre fagforening, efter det oplyste navnlig var begrundet i den særlige forpligtelse, KL har over for tjenestemandsansatte. Da fagforeningen har mulighed for at varetage medlemmernes interesser på en række områder generelt og i enkeltsager, og da fagforeningen repræsenterer et mindre antal ansatte, havde KL endvidere ikke tilsidesat forpligtelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om forenings- og forsamlingsfrihed, herunder sammenholdt med artikel 14 om forskelsbehandling. 14

15 Med rettens tilladelse gengivet efter hvor hele dommen også kan ses Litteratur Fremstillinger Henrik Karl Nielsen: Funktionærloven 6. udgave af den praktisk orienterede, traditionelle lovkommentar, hvor de enkelte bestemmelser gennemgås i lyset af retspraksis. KarnovGroup sider. 796 kr. + moms Jan Vinge Rasmussen og Tina Eggert Thomsen: Ferieloven Indeholder en systematisk gennemgang af ferieloven med udførlig beskrivelse af både den righoldige administrative praksis og retspraksis med henvisning forarbejder og internationale forpligtelser, herunder i henhold til EU-Domstolens praksis KarnovGroup sider kr. + moms Mikael Marstal: Bortvisning, suspension og fritstilling En praktisk orienteret gennemgang af reglerne om bortvisning og spørgsmål, en sådan rejser, både med hensyn til de praktiske konsekvenser, f.eks. vedrørende ferie og det økonomiske og erstatningsretlige opgør. KarnovGroup sider. 396 kr. + moms Snorre Andreas Kehler, Bo Lauritzen og Peer Schaumburg-Müller: Lønmodtagernes Garantifond 3. udgave af den klassiske lovkommentar, som bygger på den ganske omfattende praksis, der er udviklet på området. KarnovGroup sider. 596 kr. + moms Artikler Linda Rudolph Greisen: Handicapbegrebet i EU-domstolens praksis Med udgangspunkt i forskelsbehandlingsloven som affattet efter udvidelsen med handicapbegrebet i 2008 og EU-domstolens afgørelse af 11. april 2013 (C- 335 og 337/11) i to forelagte, danske sager om opsigelse i henhold til funktionærlovens 120 dages regel gennemgås og sammenfattes Domstolens praksis. Juristen 2013/3 side 97 Andreas Bloch Ehlers: Om grænserne for arbejdsgivers erstatningsansvar for psykiske skader Analyserer grænserne for erstatningsansvaret for skader, lønmodtagere pådrager sig med den konklusion, at det rækker ganske vidt, når der kan etableres et ansvarsgrundlag, herunder også i forhold til forskellige former for kommunikation (chikane og mobning). Juristen 2013/4 side 155 Ole Hasselbalch og Morten Rosenmeier: Ansattes værker i krydsfeltet mellem ophavsret og ansættelsesret Redegør ud fra ophavs- som ansættelsesretlige synsvinkler for, i hvilket omfang ansattes ophavsrettigheder overgår til arbejdsgiveren. Ugeskrift for Retsvæsen B 2013 side 293 Oversigter 15

16 Keld Burmølle og Linda Rudolph Greisen: Kontrolforanstaltninger Giver med udgangspunkt i aftalen mellem DA og LO samt praksis fra Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter et hurtigt overblik over regler og betingelser for indførelse af kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Charlotte Vester: Sygedagpenge 12. udgave af den praktiske orientering om medarbejderes ret til sygedagpenge og arbejdsgiverens ret til refusion fra kommunen. DA Forlag sider. 140 kr. + moms Lise Bardenfleth: Job, graviditet og barsel 18. udgave af den samlede oversigt over de love og aftaler, der regulerer medarbejderes forhold i forbindelse med graviditet, barsel og adoption. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Linda Rudolph Greisen: Forskelsbehandling 3. udgave af den overskuelige fremstilling af reglerne om forskelsbehandling på grund af bl.a. race, hudfarve, religion, +tro, social oprindelse, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap. DA Forlag sider. 120 kr. + moms Håndbog Anne-Lise Heidelberg: Løn- og personaleadministration 2013 Opslagsværk med en praktisk orienteret gennemgang af de gældende lov- og overenskomstmæssige krav opdelt i hovedafsnittene ansættelse, forhold for ansatte og fratrædelse med marginnoter og stikordsregister samt centrale blanketter og eksempler optaget som bilag. DA Forlag sider. 590 kr. + moms Diverse Jens Fejø, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø og Grith Skovgaard Ølykke (redaktører): Festskrift til Ruth Nielsen Udgivet i anledningen af professorens 67 års fødselsdag, således at de forskellige bidrag afspejler hendes interesseområder, der bl.a. tæller ligestilling, arbejdsret og EU-ret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 625 kr. Indeholder bl.a. artiklerne Agnete Andersen: Har kønsmainstreaming en fremtid som værktøj til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, Tuk Bagger: Alder som diskriminationsgrund, Stein Evju: Saklighet og lovanvendelse i Arbeidsretten, Jens Kristiansen: Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager, Hans Viggo Godsk Pedersen: Lønmodtagerstatus for samarbejdende ægtefæller og samlevere eller? samt Grith Skovgaard Ølykke og Christina D. Tvarnøe: Pligten til EU-konform fortolkning EU-domstolens afgørelse i Domigeuz sagen (C-282/10). Jens Kristiansen: Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer 16

17 Undersøger, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene. For det første de påvirkninger, der følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne og for det andet de påvirkninger, som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne, som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider (endnu ikke prissat) 256 sider. 369 nkr. Materialesamling Jens Kristiansen, Kia Dollerschell og Thorkild Justesen (redaktører): Materialesamling til grundlæggende arbejdsret Bidrager med oversigter, relevante lovbestemmelser, enkelte domme, udvalgte EU direktiver og andet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag sider. 325 kr. Stein Evju (redaktør): Cross-border Services, Posting of Workers and Multilevel Governance En engelsksprogret beskrivelse af reglerne om fri bevægelighed af arbejdskraft og tjenesteydelser i EU/EØS udgivet af det internationale, tværfaglige forskningsprojekt Formula med særlig vægt på forskellige landes regulering med hensyn til udstationering af lønmodtagere. Akademika Bokhandel, Oslo, sider. 320 nkr. Indeholder bl.a. Martin Gräs Linds artikel: Danish Law on Posting of Workers. Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard og Stein Evju: Det kollektive arbeidslivet organisationer, tariffavtaler og lønnsoppgjør 2. udgave af værket, der indeholder en grundig analyse af området med en opdateret og udvidet gennemgang af tariffavtalen som retligt fænomen. Universitetsforlaget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser

Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 7. februar 2013 FV2012.0122 Poul Søgaard Fagligt Fælles Forbund for 3F København,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret

Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Find alle bøgerne på www.karnovgroup.dk Nye bogudgivelser inden for arbejds- og ansættelsesret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere