G-dage. Vodroffsvej Frederiksberg tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80"

Transkript

1 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager medarbejderen dagpenge fra A-kassen på sædvanlig vis. Mange virksomheder finder reglerne om G-dage vanskelige at administrere. HORESTA har derfor udarbejdet nærværende notat, som virksomhederne kan anvende som et værktøj, når det skal vurderes, om en medarbejder har krav på G-dage. Notatet berører følgende emner: Hvem har krav på G-dage? Hvornår skal virksomheden betale G-dage? Beskæftigelseskrav Hvornår er 1., 2.og 3. ledighedsdag? Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Hvor meget skal der betales? Hvornår skal der ikke betales G-dage? Tro- og loveerklæring Virksomhedens oplysningspligt Afgørelse af tvivlspørgsmål og manglende betaling

2 1. Hvem har krav på G-dage? Kun medarbejdere, der er medlemmer af en A-kasse på fratrædelsesdagen, har krav på G-dage, når de bliver ledige. Det er naturligt at spørge medarbejderen, om han er medlem af en A-kasse eventuelt allerede ved ansættelsen, så man kan få det registreret i systemet. Alternativt kan virksomheden få oplyst hos A-kassen, om medarbejderen er medlem. Medarbejderen har ret til G-dage, selvom vedkommende ikke har ret til at modtage dagpenge fra Akassen, fordi kravet om 1 års medlemskab ikke er opfyldt. Elever Kun hvis en lærling eller elev allerede er optaget i en A-kasse før afslutningen af uddannelsen, skal virksomheden betale G-dage, hvis eleven/lærlingen fratræder efter endt uddannelse. 2. Hvornår skal arbejdsgiveren betale G-dage? Virksomheden skal betale G-dage, hvis medarbejderen bliver ledig på grund af Afskedigelse Hjemsendelse Ophør af opgave- eller tidsbestemt akkord og lign. Arbejdsfordeling Nedsættelse af arbejdstiden Afskedigelse Virksomheden skal som udgangspunkt betale G-dage ved enhver afskedigelse. Undtaget er de bortfaldsgrunde, der er omtalt nedenfor under pkt. 7. Der betales ikke G-dage, når medarbejderen selv opsiger sin stilling. Opgave-/tidsbestemt ansættelse Der betales G-dage ved ophør af både opgave- og tidsbegrænsede ansættelser, f.eks. vikariater. Reserver og kort-tidsansatte Reserver og andre medarbejdere med mindre end 3 måneders anciennitet de såkaldt kort-tidsansatte har ret til 2 G-dage ved afslutningen af et ansættelsesforhold. Medarbejderne har ligesom andre medarbejder grupper ret til op til 16 G-dage om året. Folketinget har den i december 2014 vedtaget en lovgivning, der udmønter den politiske aftale om en beskæftigelsesreform fra sommeren I den forbindelse var det intentionen, at der gradvist skulle ske en fuldstændig afskaffelse af G-dagene til kort-tidsansatte. Men med aftalen om dagpenge fra oktober 2015 er der imidlertid lagt op til at fastholde de 2 G-dage til kort-tidsansatte. Hjemmesiden vil blive opdateret, når lovgivningen herom er vedtaget.

3 Nedsættelse af arbejdstid Hvis arbejdstiden nedsættes af virksomheden, betales for den ledighed, der opstår på de første 3 dage med nedsat arbejdstid. En medarbejders arbejdstid nedsættes fra fuld tid til 4 timer om dagen. Ledigheden de første 3 dage på nedsat tid er således 7,4 4 = 3,4 timer. Det betyder, at der skal betales en halv G-dag for de første 3 dage på nedsat tid udover lønnen for det antal timer, medarbejderen arbejder de 3 dage. Fast nedsat tid/variabel beskæftigelse For så vidt angår deltidsansatte, herunder vikarer, skal der sondres mellem medarbejdere på fast nedsat tid og medarbejdere med variabel beskæftigelse. En medarbejder anses for at arbejde på fast nedsat tid, hvis hans arbejdstid er fastsat på forhånd, dvs. hvis arbejdets omfang og/eller arbejdstidens placering er fastlagt i en vagtplan, turnusordning eller kontrakt. Ved fast nedsat tid skal der ikke betales G-dage for eventuelle halve og hele fridage ind imellem arbejdsdagene. Medarbejderen er på fast nedsat tid, og skal kun arbejde mandag, tirsdag og onsdag. Der skal ikke betales G-dage for torsdag og fredag, fordi medarbejderen ikke er opsagt. En vikars arbejdstid varierer fra uge til uge, men arbejdstiden er fastsat i en vagtplan, der dækker hele vikariatet. Også her er der tale om fast nedsat tid, idet der ikke er noget krav om, at beskæftigelsen skal have samme omfang uge for uge, så længe arbejdstiden blot er fastlagt i en kontrakt, arbejdsplan eller turnusplan. Der skal derfor ikke betales G-dage for hele eller halve fridage, fordi vikaren ikke er opsagt. Er en medarbejder derimod ansat således, at hverken arbejdstidens omfang eller placering er fastlagt på forhånd, er der tale om variabel beskæftigelse. Det indebærer, at der som udgangs-punkt skal betales G-dage, når medarbejderen er ledig ind imellem arbejdsdagene, og beskæftigelseskravet omtalt under afsnit 3 i øvrigt er opfyldt. Dette omfatter typisk tilkaldevikarer og andre afløsere, der er ansat fra dag til dag. Hvis en aftalt arbejdstid ikke reelt afspejler det antal timer, medarbejderen rent faktisk arbejder, kan der også være tale om variabel beskæftigelse.

4 En reserve er ansat således, at hverken arbejdstidens omfang eller placering er kendt på forhånd. Reserven arbejder følgende antal timer: Mandag: 7,4 timer Tirsdag: 2,0 timer (1. G-dag fuld dagpengegodtgørelse) Onsdag: 6,0 timer (1. G-dag halv dagpengegodtgørelse) Torsdag: 7,4 timer Fredag: 7,4 timer Mandag: 7,4 timer Om der er tale om fast nedsat tid eller variabel arbejdstid, vil i nogle tilfælde afhænge af en meget konkret vurdering. 3. Beskæftigelseskrav Medarbejderen har kun krav på G-dage, hvis han har haft faktiske arbejdstimer, der sammenlagt svarer til 2 ugers fuld overenskomstmæssig arbejdstid, dvs. typisk 2 x 37 timer, hos samme virksomhed i de sidste 4 uger forud for arbejdets ophør. Hvis arbejdet ikke er overenskomstdækket, tages der udgangspunkt i den normale ugentlige arbejdstid i en overenskomst for tilsvarende eller lignende arbejde. En medarbejder har været beskæftiget hos virksomheden i følgende antal timer: Uge 1: 25 timer Uge 2: 20 timer Uge 3: 15 timer Uge 4: 30 timer Beskæftigelseskravet er opfyldt, når medarbejderen har arbejdet i 14 timer i uge 4, forudsat at den overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Ved opgørelsen medregnes det faktiske antal timer, hvor der er udført arbejde, dvs. også overarbejde. 4. Hvornår er 1., 2.og 3. ledighedsdag? Det er vigtigt at få konstateret hvilke dage, der er 1., 2. og 3. ledighedsdag. Det kan blandt andet få betydning for, om der skal betales halv eller hel dagpengesats, jf. afsnit 5. Hvis medarbejderen var i fuld beskæftigelse (7,4 timer) på den sidste arbejdsdag, er 1., 2. og 3. ledighedsdag de tre første ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen. Det samme gælder, selvom medarbejderen ikke havde fuld beskæftigelse (7,4 timer) den sidste dag, hvis han i den sidste

5 kalenderuge af ansættelsen havde fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Dette gælder dog ikke deltidsansatte eller dag til dag ansatte vikarer/afløsere. Hvis medarbejderen derimod kun var i delvis beskæftigelse (under 7,4 timer) den sidste arbejdsdag og ikke havde fuld overenskomstmæssig arbejdstid i den sidste kalenderuge, er 1. ledighedsdag den sidste arbejdsdag, og 2. og 3. ledighedsdage er de første to ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen. Ordinære arbejdsdage er som udgangspunkt altid mandag-fredag. Det gælder også selvom medarbejderen har holdt fri eksempelvis hver fredag. Weekender og søgnehelligdage En søgnehelligdag, en lørdag eller en søndag betragtes ikke som en G-dag, medmindre medarbejderen normalt skulle have arbejdet disse dage. Hvis f.eks. en tjener, der normalt arbejder både lørdag og søndag, har sidste arbejdsdag om lørdagen, hvor han arbejder 7,4 timer, er søndag 1. ledighedsdag. Hvis tjeneren havde været reserve, ville 1. ledighedsdag ofte først være mandag, da det ofte ikke er muligt at fastslå, om en vikar eller afløser normalt arbejder på en søgnehelligdag, en lørdag eller en søndag. Ifølge vejledningen om G-dage betragtes grundlovsdag som en halv søgnehelligdag. Konstruktionen med en halv dag er imidlertid underkendt af Arbejdsmarkedets Ankenævn. På baggrund af den konkrete sag kan der afhængig af antallet af ledighedstimer den pågældende dag placeres en halv eller en hel G-dag grundlovsdag. Forudsætningen herfor er, at grundlovsdag i den pågældende branche ikke betragtes som en søgnehelligdag. Såfremt arbejdet reguleres af en overenskomst vil det være relevant at efterse eventuelle regler om grundlovsdag heri. 1.maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ordinære arbejdsdage, hvis medarbejderen ifølge sin overenskomst har ret til at holde fri med løn disse dage. Det samme gælder, hvis det f.eks. i henhold til lukkeloven ikke er muligt at holde åbent de pågældende dage. I så tilfælde kan disse dage ikke regnes som en G-dag. 5. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Der betales tre G-dage. Satserne for G-dage reguleres hvert år og per. januar 2016 er satserne følgende: Hel dagpengegodtgørelse: kr. 836,Halv dagpengegodtgørelse: kr. 418,Reglerne om, hvornår der skal betales en hel eller halv dagpengegodtgørelse gennemgås nedenfor under afsnit 6.

6 Godtgørelse for G-dage skal betales snarest muligt, dog senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter medarbejderens fratrædelse, eller efter at medarbejderen har afgivet en tro- og love-erklæring. Læs mere om tro- og love-erklæring under afsnit 8. Betaling for en G-dag beskattes som almindelig A-indkomst. Der skal hverken beregnes feriegodtgørelse eller trækkes ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller SP-bidrag af beløbet. 6. Hvor meget skal der betales? Om der skal betales halve eller hele G-dage afhænger af, hvor mange timer medarbejderen er beskæftiget på 1., 2. og 3. ledighedsdag. Ledigheden vurderes altid i forhold til 7,4 timer, uanset om medarbejderen var deltidsansat og/eller deltidsforsikret. Hvis medarbejderen arbejdede 7,4 timer den sidste dag og straks kommer i beskæftigelse og arbejder 7,4 timer eller derover pr. dag på de første tre ordinære arbejdsdage efter fratrædelsen, skal der ikke betales G-dage, fordi medarbejderen i denne situation ikke er ledig. Hvis medarbejderens ledighed på 1., 2. og 3. ledighedsdag overstiger 4 timer pr. dag, skal der betales en hel dagpengegodtgørelse pr. dag. Hvis ledigheden er på 4 timer eller derunder, skal der kun betales halv sats. Som nævnt ovenfor gælder dette, uanset om medarbejderen tidligere arbejdede på nedsat tid. Virksomheden kan bede medarbejderen bekræfte ledighedens omfang i en tro- og loveerklæring. Virksomheden skal højst betale for 16 hele eller halve G-dage til samme medarbejder indenfor et kalenderår. Grænsen på 16 G-dage har særligt betydning ved løst tilknyttede vikarer og andre dag-tildag ansatte. Medarbejderen har over 3 måneders anciennitet og arbejdede 7,4 timer den sidste arbejdsdag. Han får straks nyt arbejde, hvor han arbejder 2 timer på 1. ledighedsdag og 7,4 timer de to følgende dage. Ledigheden på 1. ledigheds-dag er således 7,4 2 = 5,4 timer. Der skal derfor betales hel dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag og ingenting for de følgende dage. Medarbejderen har over tre måneders anciennitet og arbejdede 7,4 timer den sidste arbejdsdag. Han får straks nyt arbejde, hvor han arbejder 6 timer på 1. ledighedsdag, 2 timer på 2. ledighedsdag og 7 timer på 3. ledighedsdag. ledigheden på 1. ledighedsdag er derfor 7,4 6 = 1,4 timer. På 2. ledighedsdag er den 7,4 2 = 5,4 timer, medens den er 7,4 7 = 0,4 på 3. ledighedsdag. Der betales derfor en halv G-dag for 1. ledighedsdag, en hel G-dag for 2. ledighedsdag og en halv G-dag for 3. ledighedsdag.

7 Medarbejderen har over 3 måneders anciennitet og arbejdede 6 timer den sidste arbejdsdag, og der var ikke fuld overenskomstmæssig arbejdstid (typisk 37 timer) i kalenderugen. Sidste arbejdsdag bliver derfor 1. ledighedsdag. Denne dag er ledigheden 7,4 6 timer = 1,4 timer, og der skal derfor betales for en halv G-dag udover lønnen for det antal timer, medarbejderen arbejdede. Hvis medarbejderen arbejder i 3 timer hos en ny arbejdsgiver den første ordinære arbejdsdag og 8 timer den anden ordinære arbejdsdag efter fratrædelsen, er ledigheden 7,4 3 = 4,4 timer på 2. ledighedsdag. Der skal derfor betales for en hel G-dag for 2. ledighedsdag og ingenting for 3. ledighedsdag. Medarbejderen har over 3 måneders anciennitet og har været ansat på fast nedsat tid med 4 timer om dagen. Den sidste arbejdsdag bliver 1. ledighedsdag, fordi vedkommende har mindre end 7,4 timer denne dag. Ledigheden bliver 7,4 4 = 3,4 timer, og der skal derfor betales for en halv G-dag - udover lønnen for det antal timer, medarbejderen arbejdede. Hvis medarbejderen arbejder i 3 timer hos en ny arbejdsgiver den første ordinære arbejdsdag efter fratrædelsen og ikke arbejder 3. ledighedsdag, er ledigheden 7,4 3 = 4,4 timer på 2. ledighedsdag og 7,4 timer på 3. ledighedsdag. Der skal derfor betales for en hel G-dag begge dage. 7. Hvornår skal der ikke betales G-dage? Ved afskedigelse af en medarbejder skal der ikke betales G-dage i følgende situationer: Hvis medarbejderen inden ansættelsens ophør afslår et skriftlig tilbud om fortsat beskæftigelse af mindst samme omfang som hidtil på overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver. Hvis medarbejderen opnår fuld beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver på G-dagene, dvs. som udgangspunkt mindst 7,4 timer pr. dag. Hvis medarbejderen modtager sygedagpenge eller afholder ferie på G-dagene. Hvis medarbejderen i det væsentlige selv er skyld i afskedigelsen/arbejdsophøret. Er medarbejderen f.eks. pålagt karantæne af A-kassen på grund af selvforskyldt ledighed, skal der ikke betales for G-dage. Hvis arbejdsophøret skyldes at medarbejderen strejker/lockout es eller skyldes force majeure. Hvis virksomheden ikke kan betale dagpengegodtgørelsen på grund af konkurs eller betalingsstandsning.

8 Hvis medarbejderen er ansat som vikar for en medarbejder på børnepasningsorlov, og ansættelsen oprindeligt var aftalt til at vare mindst 3 måneder, og hvis ansættelsen reelt varer mindst 3 måneder. Denne undtagelse gælder ikke ved barselsorlov. Hvis medarbejderen har været beskæftiget med offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 8. Tro- og loveerklæring Senest 14 dage efter at medarbejderen er fratrådt, kan virksomheden forlange en såkaldt tro- og loveerklæring på, at medarbejderen hverken har haft fuld beskæftigelse, har fået sygedagpenge eller har holdt ferie på G-dagene. Medarbejderens ret til G-dage bortfalder, hvis tro- og loveerklæringen ikke er givet til virksomheden senest 14 dage efter, at han har bedt derom. Fristen regnes fra medarbejderens modtagelse af virksomhedens anmodning. Virksomheden bør sikre sig bevis for, at der er anmodet om en tro- og loveerklæring. Beviset kan f.eks. sikres ved at sende anmodningen med afleveringsattest eller som både anbefalet og almindelig post. 9. Virksomhedens oplysningspligt Fra første gang i kalenderåret, hvor virksomheden udbetaler G-dage, har han pligt til at påføre lønsedlen oplysning om hvor mange gange, der er udbetalt G-dage i indeværende kalenderår. Så længe man ikke har nået loftet på 16 G-dage pr. kalenderår, skal virksomheden give oplysning om, hvorfor der i forbindelse med en afskedigelse, hjemsendelse mv. ikke er udbetalt G-dage, eller hvorfor der kun er betalt halv dagpengesats. Oplysning herom skal gives til medarbejderen senest en uge efter medarbejderens fratrædelse, eller senest en uge efter at medarbejderen skulle have afgivet en tro- og loveerklæring. Oplysningen kan gives på lønsedlen eller en særlig blanket. Overtrædelse af oplysningspligten kan medføre bødestraf.

9 10. Afgørelse af tvivlspørgsmål og manglende betaling Både medarbejderen og virksomheden kan få Arbejdsmarkedets Ankenævn til at tage stilling til tvivlsspørgsmål om betaling af G-dage. Hvis virksomheden ikke betaler G-dagene til tiden, skal A-kassen hjælpe medarbejderen med at få virksomheden til at betale, hvis A-kassen vurderer, at medarbejderen uden tvivl har krav på betalingen. Hvis A-kassen træder ind i sagen, sender den en anmodning til virksomheden om at betale inden 14 dage. Betales der ikke inden fristens udløb, lægger A-kassen beløbet ud til medarbejderen Sagen fremsendes herefter til Arbejdsmarkedets Ankenævn, der træffer afgørelse i sagen. Hvis sagen allerede er indbragt for Arbejdsmarkedets Ankenævn, fordi én af parterne har ønsket nævnets stillingtagen til et tvivlsspørgsmål, kan A-kassen ikke lægge beløbet ud til medarbejderen. Manglende betaling for G-dage, som medarbejderen har krav på, kan medføre betaling af gebyrer og bøde. Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTA s juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf Sidst opdateret januar 2016

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 674 af 30/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-22-0013 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Om at få dagpengegodtgørelse. 1. og 2. ledighedsdag (betaling for G-dage til a-kassemedlemmer)

Om at få dagpengegodtgørelse. 1. og 2. ledighedsdag (betaling for G-dage til a-kassemedlemmer) Om at få dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (betaling for G-dage til a-kassemedlemmer) Arbejdsdirektoratet Maj 2002 Indholdsfortegnelse 1.0 Hvem skal have betaling for G-dage? 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund

Arbejde i holddrift 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund Arbejde i holddrift 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal Danske Malermestre cirkulære Gældende fra 1. januar 2011 Malerfagets nøgletal Malerfagets nøgletal - gældende fra 1. januar 2011 Udgivet af Danske Malermestre Tekst: Heinrich Søndengaard Nielsen Redaktion:

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 7. december 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 7. december 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 7. december 2015 i faglig voldgiftssag, FV 2015.0106 Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for A/S Bladkompagniet

Læs mere

TILKALDEVIKARER OM TILKALDEVIKARER

TILKALDEVIKARER OM TILKALDEVIKARER PROGRAM Hvornår må arbejdsgiver kontakte medarbejdere? Tilkaldevikarer Lov om tidsbegrænset ansættelse, herunder retten til fastansættelse Begivenhedsansættelser Kørsel i egen bil Fra deltid til fuldtid,

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015. G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring Januar 2015 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Lokale aftaler om arbejdstid

Lokale aftaler om arbejdstid Lokale aftaler om arbejdstid For pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område Pædagogernes Forhandlingsfællesskab Blegdamsvej 124 2100 København Ø Juli 2010 Indledning Denne vejledning retter

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Den 4. marts 2012 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået aftale om Transportoverenskomsten for en 2-årig periode.

Den 4. marts 2012 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået aftale om Transportoverenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Transportoverenskomsten med 3F Indgåelse af aftale på Transportområdet Den 4. marts 2012 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået aftale om Strategiske fornyelse af

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. FOA Fag Og Arbejde PBH A/S

OVERENSKOMST MELLEM. FOA Fag Og Arbejde PBH A/S CVR 20199830 OVERENSKOMST MELLEM FOA Fag Og Arbejde og PBH A/S - 2-1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter personer, der ansættes som hjemmeserviceassistenter, samt personer, der udfører tilsvarende

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2011.0147: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I (DI) for Torkilstrup Bus A/S (advokat Jesper Hollegaard) Sagen

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse F O A F A G O G A R B E J D E Virksomhedsoverdragelse Hvad betyder det for dig? Hvad skal du være opmærksom på? GODE RÅD 2 www.foa.dk En virksomhedsoverdragelse kan have stor betydning for dine ansættelsesvilkår,

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed BEK nr 702 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Juni 2012 F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold.....................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge........................................3

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører

Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører NOTAT April 2016 Digitaliseringsmodel for administrationen af 225- timersreglen - Inspiration til kommunerne og deres it-leverandører J. Nr. 16/05933 Digitalisering og Support Dette notat er tænkt som

Læs mere

Kristian Jensen / Henrik Ludolph

Kristian Jensen / Henrik Ludolph J.nr. 2007-711-0008 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Af Skatteminister Kristian

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse

Læs mere

Løntilskud Offentlig virksomhed

Løntilskud Offentlig virksomhed Løntilskud Offentlig virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du som tillidsrepræsentant kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse grund til annullering af orlov?

Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse grund til annullering af orlov? Tilkendegivelse af 13. november 2009 i faglig voldgift FV2009.0164: 3F Offentlig Gruppe (advokat Stephan Agger) mod KL for Københavns Kommune (advokat Morten Ulrich) Sygefravær afskedigelsesgrund? Opsigelse

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 013-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

News & Updates Arbejds- og Ansættelsesret. Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst

News & Updates Arbejds- og Ansættelsesret. Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst - februar 2016 Vikarer ikke omfattet af brugervirksomheds overenskomst Vikarbureauansatte vikarer var ikke omfattet af en brugervirksomheds kollektive

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage.

Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er ikke helligdage. Bilag 2b for lærere og børnehaveklasseledere 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse og det pædagogiske personale og mellem det forskellige

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten

Natpenge mv. for tjenestemænd i staten Cirkulære om Natpenge mv. for tjenestemænd i staten 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 019-06 PKAT nr. 201 J.nr. 05-426-7 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Teknisk sammenskrivning af bekendtgørelse 2009-12-14 nr. 1251 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige som ændret ved BEK nr. 863 af 20/07/2011 Bemærk særligt 3 i BEK

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for udbetaling af dagpenge... 4 3. Eksempler... 8 3.1 Eksempler

Læs mere

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. 2015 Cirkulære af 4. februar 2015 Modst. nr. 003-15 J.nr. 2015-7511-0006 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse Cirkulære om Arbejdstid mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 021-06 PKAT nr. J.nr. 06-511-25 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til aftalen... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Opslag Ferie med og uden løn

Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Overblik Indledning I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere og behandle forskellige situationer der knytter sig til lønsagsbehandling

Læs mere

Betalingssatser. Industriens Overenskomster

Betalingssatser. Industriens Overenskomster Betalingssatser Industriens Overenskomster Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3 07 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden

Læs mere

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale

H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK/KOMMUNAL vedrørende ikke-tjenestemandsansat personale --------------------------- Denne hovedaftale er indgået med bindende

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Beskatning af kunstnere

Beskatning af kunstnere - 1 Beskatning af kunstnere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I Spørg om Penge den 8. oktober 2011 er omtalt de særlige skatteregler om virksomheders fradrag for udgifter til køb af kunstnerisk

Læs mere

DIREKTØRKONTRAKT med anmeldelse til Erhvervs-- og Selskabsstyresen

DIREKTØRKONTRAKT med anmeldelse til Erhvervs-- og Selskabsstyresen Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte Kirketjenere. Samme organisationsaftale

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (9. udgave 01.03.2016) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Orientering. Landsoverenskomsten for butik. Indgåelse af aftale på butiksområdet. Aftalens indhold

Orientering. Landsoverenskomsten for butik. Indgåelse af aftale på butiksområdet. Aftalens indhold Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 23. februar 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale Strategiske om fornyelse overvejelser:

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

GENERALSEKRETÆR- KONTRAKT

GENERALSEKRETÆR- KONTRAKT 1. marts 2008 GENERALSEKRETÆR- KONTRAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tiltræden mv.... 4 2. Ansvarsområde... 4 3. Hverv under ansættelsen... 4 4. Arbejdssted og arbejdstid... 4 5. Tavshedspligt og tilbagelevering

Læs mere

Arbejdspapir: Supplerende dagpenge

Arbejdspapir: Supplerende dagpenge Arbejdspapir: Supplerende dagpenge DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1. Indledning Indretningen af supplerende dagpenge er en afvejning mellem på den ene side at tilskynde ledige til at tage alt beskæftigelse,

Læs mere