Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler"

Transkript

1 -1-206/ Meddelelse nr. 1/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret. (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Lovforslag om ændrede tilsynsbestemmelser m.v. Den 15. december 2004 fremsatte Undervisningsministeren som bekendt ændringsforslag til Friskoleloven vedr. skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende mv. Da folketingsvalget blev udskrevet bortfaldt lovforslaget. I løbet af valgkampen har flere venstrepolitikere talt for revision af lovforslaget, men den nye minister, Bertel Haarder, har ikke signaleret denne forståelse, og onsdag den 23. februar har han genfremsat lovforslaget i næsten uændret form. Der er næppe tvivl om, at regeringen har sikret sig flertal for lovforslaget, men Uddannelsesudvalget kan dog i sin betænkning klargøre en mere fleksibel forståelse af lovteksten, end hvad ministeriet har lagt op til i lovbemærkningerne. 2. Overenskomstfornyelse for perioden 1. april marts 2008 Den 22. februar blev der indgået forlig på det statslige område, og umiddelbart forinden var der også opnået enighed på de frie skolers område. Man skal være opmærksom på, at de indgåede forlig efterfølgende skal godkendes, og der vil således gå nogle uger, før der kan foreligge en endelig overenskomstfornyelse. På vedlagte bilag er de væsentligste ændringer omtalt.

2 -2-3. Tilbud fra Koda & Gramex Vi gennemførte i efteråret en undersøgelse til belysning af interessen for en aftale med Koda og Gramex, som har krav på afgift til rettighedsindehavere, når der på skolens anvendes musik uden for den almindelige undervisning. Undersøgelsen blev gennemført på foranledning af en henvendelse fra de to organisationer for rettighedsindehavere. Vores undersøgelse viste, at ca. 95% af besvarelserne var positive i forhold til en rabataftale, hvor skolerne for små penge kan lade musiklivet blomstre uden at bryde gældende lovgivning. Ved arrangementer med levende musik skal der fortsat indberettes repertoire, da fordelingen af afgiftskroner til komponister og sangskrivere foretages efter disse indberetninger. Som beskrevet på vedlagte bilag skal skolerne tilmelde sig ordningen inden den 15. april. Til- og framelding følger i øvrigt kalenderåret med betaling i 1. kvartal. Ordningen er kollektiv gennem Dansk Friskoleforening, der forestår den praktiske administration. 4. Computerudstyr til 3. kl. Undervisningsministeriet har medio januar udsendt skrivelse til skolerne, hvor man har gjort opmærksom på muligheden for at søge tilskud til indkøb af computerudstyr for elever på 3. klassetrin, hvis skolen af egne midler vil anvende et tilsvarende beløb til edb i undervisningen. Skolerne er blevet forsynet med kode til det elektroniske, selvinstruerende ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 1. marts. Man skal bemærke, at ansøgningsskemaet skal sendes både elektronisk og med almindelig post. Ministeriet har endvidere tilsendt skolerne oplysninger om muligheden for at deltage i koordineringsindkøb gennem Statens og Kommunernes fælles Indkøb (SKI). Skoler, der har modtaget tilskud i 2004, skal senest 1. marts huske at indsende regnskabs- og revisorerklæring om anvendelse af midlerne til Undervisningsministeriet. 5. Elektronisk fakturering til det offentlige De frie skoler er ikke omfattet af forpligtelsen til udelukkende at modtage elektroniske fakturaer, men forvirringen hos diverse leverandører primo 2005 har alligevel medført, at en del skoler er blevet afkrævet et EAN-lokationsnummer, som er en forudsætning for at kunne sende og modtage elektroniske fakturaer. Hvis enkelte friskoler handler med offentlige instanser og får behov for at sende faktura fx. til en kommune, kan man benytte et Læs Ind-bureau, som kan oversætte papirfakturaen til en elektronisk version. Det er vores opfattelse, at alle friskoler kan benytte et Læs Ind-bureau gratis.

3 -3-6. Tværministerielle ordninger bliver papirløse Økonomistyrelsen har den 1. februar meddelt, at refusionsanmodninger vedr. den statslige fleksjobordning fra 1. april skal fremsendes i elektronisk form. Dette forudsætter, at skolen erhverver et medarbejdercertifikat med digital signatur gennem TDC. For at kunne overholde tidsfristerne for refusionsanmodninger er det vigtigt, at skolerne allerede nu erhverver sig den nødvendige digitale signatur. 7. Indfrielse af afdragsfrie statslån I Meddelelse nr. 8/2004 har vi omtalt muligheden for indfrielse af statslån, som ældre skoler har fået bevilget efter tidligere lovgivning. Lånene kan indfries til en fordelagtig kurs, som for første halvår 2005 er fastsat til kurs 57. Det er varslet, at indfrielse bliver dyrere i andet halvår. Indfrielsesmuligheden gælder umiddelbart kun i 2005, og skolerne må se i øjnene, at statslån på længere sigt ikke vil rykke for anden låneoptagelse. Det er altså på mange måder fornuftigt at overveje en indfrielse, som straks vil forøge skolens egenkapital. Visse skoler må dog realistisk forvente, at der skal forhandles seriøst i længere tid med banker eller kreditforeninger for at få optaget et lån til erstatning for statslånet. Man bør derfor ikke udskyde arbejdet med indfrielse til sidst på året. 8. Pulje til naturvidenskabelige lærebøger m.v. Undervisningsministeriet har i øjeblikket udsendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til indkøb af naturvidenskabelige lærebøger til høring. Baggrunden er en finanslovsbevilling på 5 mio. kr. i 2005 og 2006, hvor skolerne efter samme mønster som IT-anskaffelser til 3. kl. kan søge et tilskud efter noget-for-noget princippet. Ansøgningsfristen i år forventes at blive 2. maj, og bekendtgørelsen kan forventes udsendt ultimo marts, hvorefter ministeriet vil oplyse nærmere om ansøgningsprocedure. 9. Kopianalyse og faglig bistand I Meddelelse nr. 8/2004 har vi omtalt muligheden for eksperthjælp ved køb eller leasing af kopimaskiner. Undervisningsministeriet har den 28. januar udsendt en analyse fra Indkøbsringen, der bl.a. fastslår, at 73% af friskolerne har dårlige kopiaftaler og 86% betaler overpris på udstyret. Det fremgår af analysen, at SKI har indgået aftale med IKR (Indkøbsringen), hvorfor SKIʼs kunder kan få uvildig rådgivning i forbindelse med køb/leasing af kopimaskiner eller vurdering af eksisterende aftaler. På Friskolernes Kontor har vi også anvendt Indkøbsringen som rådgiver i forbindelse med indkøb af nye kopimaskiner, og vi kan af egen erfaring anbefale denne bistand. Det betyder i øvrigt, at Friskolernes Kontor står

4 -4- med en brugt ældre kopimaskine, som vi gerne vil forære til en interesseret friskole eller et nyt skoleinitiativ. 10. Fastlæggelse af sommerferie m.v. Som omtalt i Meddelelse nr. 8/2004 har partierne bag det seneste folkeskoleforlig besluttet, at sommerferien i fremtiden først skal begynde sidste lørdag i juni. Denne praksis indføres fra sommerferien Hvis skolerne således planlægger, at de enkelte skoleår skal indeholde 200 skoledage, skal børnenes sommerferie i 2005 tillægges en ekstra ferieuge i august, selv om eleverne fortsat holder ferie fra lørdag den 18. juni. I 2006 begynder elevernes sommerferie lørdag den 24. juni. Disse regler er nu offentliggjort i Bekendtgørelse om begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen og fastlæggelse af prøveterminer/-datoer i skoleårene 2004/05 og 2005/06 af 16. november Gaver til Dansk Friskoleforenings gavefond Dansk Friskoleforening har i mange år været godkendt til at modtage gaver efter ligningslovens 8A med den virkning, at gavegiverne kan fratrække gaven i den skattepligtige indkomst. I løbet af 2004 har Told&Skat imidlertid strammet godkendelsesbetingelserne, og som tidligere oplyst fik Dansk Friskoleforening besked om, at den hidtidige godkendelse ophørte pr. 31. december På et møde med Told&Skat primo januar har Dansk Friskoleforening imidlertid generhvervet retten til at modtage skattefradragsberettigede gaver. I vedlagte bilag er de fremtidige krav beskrevet. I praksis vil den væsentligste ændring være, at foreningen som hovedregel ikke længere kan uddele tilskud efter tilkendegivelser på girokort, men skal gennemføre en bevillingsprocedure efter ansøgninger. Dette ændrer dog ikke på, at vi har fået lov til at beholde en ordning, som ofte har udgjort et økonomisk rygstød for skolerne, når de har haft behov for en ekstraordinær kapitaltilførsel. Med det nævnte forbehold kan vi fortsat tage hensyn til gavegivernes oplysninger om skoletilhørsforhold. 12. Osted-møde i Sjællandske Afdeling Sjællandske Afdeling har udsendt indbydelse til Ostedmøde den 11. og 12. marts på Osted Fri- og Efterskole. Tilmeldingsfristen er torsdag den 3. marts, hvis man vil deltage i Med krum hals og løftet halespids. 13. Ændringer i regnskabs- og revisionsbekendtgørelse Undervisningsministeriet har pr. 15. december 2004 udsendt ændringer til de to bekendtgørelser. Det fremgår bl.a. af ændringerne, at bestyrelserne er ansvarlige for den elektroniske indberetning af regnskabsoplysningerne og revisors korrekte

5 -5- besvarelse af revisorchecklisten. De tidligere udmeldte regnskabskrav til dagtilbud ( børnehaver ) og heltidsskolefritidsordninger er tilsvarende indarbejdet. 14. Udflugt til Videnscenteret Med denne Meddelelse udsendes en indbydelse fra Videnscenteret. Der er dels tale om en indbydelse til at aflevere arkivalier og dels en indbydelse til interesserede skoleklasser, som gerne vil høre noget om, hvordan det var at gå i friskole i gamle dage. 15. Nye kurser Vi har siden den seneste Meddelelse indbudt til følgende kurser: * Kursus i Shelterbygning på Enghaveskolen i Fåborg. Kurset finder sted i weekender her i foråret. * Udeliv på Naturcenteret Trente Mølle den april. * Arbejdsmiljøuddannelse på Kerteminde Vandrerhjem 3 dage i april og 2 dage i maj. Der er tale om det lovpligtige sikkerhedskursus. Med denne skolemeddelelse er desuden vedlagt en orientering om oprettelse af egne kurser med tilskud. Vi hører ofte fra skoler, at man savner lærerkurser i lokalområdet. Med en beskeden indsats kan kurset nemt oprettes lokalt. Læs hvordan i orienteringsbrevet. 16. Udviklingspuljen for skolebiblioteker Udviklingspuljen for skolebiblioteker afholder formidlingsdage vedr. skolebiblioteket og elevernes alsidige, personlige udvikling. Dagene afholdes den 18. april i København og den 19. april i Århus. Tilmelding via til: Vi formoder, at skolerne fra Undervisningsministeriet har modtaget indbydelse til formidlingsdagene. Man kan læse mere om udviklingspuljen på 17. Kanon-dannelse Grundtvig-Akademiet inviterer i vedlagte folder til seminar på Vartov over emnet Kanon-dannelse. Udgangspunktet er begrebet dannelse i forskellige sammenhænge, og et af emnerne er statens bidrag til dannelse via den litterære kanon, som sættes til diskussion. 18. Satsregulering for tjenesterejser m.v. Med virkning fra 1. januar er taksterne for befordringsgodtgørelse justeret som følger: Almindelig godkendt kørsel: 168 øre pr. km.

6 -6- Bemyndiget (og pålagt) kørsel indtil km. i et finansår: 310 øre pr. km. Kørsel ud over km. i et finansår: 168 øre pr. km. Hvad angår time- og dagpenge under tjenesterejser henvises til Meddelelse nr. 5/2000, hvor reglerne er omtalt mere detaljeret. Tjenesterejser med overnatning/over 24 timers varighed: Rimelige udgifter refunderes mod dokumentation eller afregnes med 350 kr. pr. døgn/14,58 kr. pr. time. Hvis skolen betaler for alle måltider: Pr. døgn: 87,50 kr. Ved rejser i udlandet er dagpengebeløbet normalt 408 kr. pr. døgn/17,00 kr. pr. time. Hvis skolen betaler for måltider, er satsen102,00 kr. pr. døgn. Yderligere oplysninger fås på Friskolernes Kontor. Højeste dagpengesats, som skal udbetales ved 1. og 2. ledighedsdag, er pr. 1. januar 654 kr. pr. dag. 19. Opsigelser og graviditet De fleste er efterhånden klar over, at opsigelse af en gravid medarbejder må påregnes at koste skolen dyrt i fratrædelsesgodtgørelse. Ligebehandlingsloven hjemler meget høje godtgørelser, og som udgangspunkt må skolen regne med, at sager rejst på baggrund af denne lov indebærer omvendt bevisbyrde. Arbejdsgiveren skal kunne bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i graviditet, barsel eller adoption m.v. Det kommer imidlertid bag på de fleste, at ligestillingsloven kan gøres gældende, selv om medarbejderen ikke er gravid på opsigelsestidspunktet. Dette gælder fx. hvis en medarbejder har aborteret for nylig, hvis medarbejderen går til fertilitetsbehandling eller hvis arbejdsgiveren er blevet gjort bekendt med, at en ansat har aktuelle planer om at blive gravid på naturlig måde. I disse sager gælder den omvendte bevisbyrde ikke pr. automatik, men afgøres i den konkrete sag af retten. På Friskolernes Kontor advarer vi generelt imod opsigelser, når der foreligger graviditet m.v. Skolerne skal virkelig kunne dokumentere, at en opsigelse er uden sammenhæng med graviditeten, hvis opsigelsen skal betragtes som saglig. 20. Regnskabsanalyse Den forsinkede regnskabsanalyse for 2003 er vedlagt denne Meddelelse. Skolernes driftsregnskaber udviser for 72% vedkommende overskud, men alligevel er skolernes likviditet som helhed forringet med 5% i forhold til En stigende optagelse af langfristede lån tyder på, at skolerne har investeret driftskapital i anlæg. Investeringer i fremtiden er i almindelighed et sundshedstegn, men da vi samtidig kan konstatere en faldende soliditet på friskolerne, ser vi grund til at advare mod overdreven optimisme. Mange skoler har behov for en

7 -7- investeringspause og opsparing af den nødvendige driftskapital. I regnskabsanalysen kan skolerne via den udleverede kodemærkat sammenligne sig med andre skoler på en række af de grafiske afbildninger 21. Vedtægtsrevision Skolerne er begyndt at fremsende nye vedtægter til godkendelse i ministeriet, og der er i tilbagemeldingerne kommet en del overraskende afgørelser. Vi skal anmode om at få tilsendt ministerielle skrivelser, som indeholder overraskende tilbagemeldinger. Hvis vi ikke har haft vedtægten til udtalelse, bedes denne medsendt. Noget tyder på, at foreningen i foråret bliver nødt til at udbede sig et møde, hvor de ministerielle tolkninger kan blive udsat for en formel forhandling. 22. Årsdagen for Trivselserklæringen Den 10. marts er det ét år siden, at grundskoleområdet underskrev den såkaldte Trivselserklæring for bedre trivsel i skolerne. Alle landets skoler opfordres således til at markere dagen ved et initiativ, der synliggør ønsket om et mobbefrit undervisningsmiljø. Vedlagt denne skolemeddelelse udsendes en fælles opfordring fra FGF, FGL og Dansk Friskoleforening til at deltage i markeringen. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 7/2007 INDHOLD. Julehilsen fra Friskolernes Kontor. Barometret. Det sker. Forside 206/1 12.12.07 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 7/2007 INDHOLD Julehilsen fra Friskolernes Kontor Forside Diverse nyheder 1. Lovprogram på undervisningsområdet 2. Forsikringssamarbejdet 3. Rejsesygesikring

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Skolemeddelelse nr. 7, november 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolemeddelelse nr. 7,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD

Skolemeddelelse. friskoler.dk. Nr. 3/2010. Ny brochure om Dansk Friskoleforening INDHOLD 206/1 09.06.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 3/2010 INDHOLD Ny brochure om Dansk Friskoleforening Diverse nyheder Administrative nyheder: 1.»Gavefonden«2. Friskolernes bidrag til genopretning af dansk

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 9. maj 2012

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere