Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København"

Transkript

1 Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 14

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Professionshøjskolen Metropols udbud af professionsbacheloruddannelsen i jordemoderkundskab i København. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet delvist opfylder kriteriet/kriterierne om: Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) fordi udbuddets fysiske faciliteter ikke i tilfredsstillende grad fremmer et godt læringsmiljø og ikke understøtter tilgængeligheden af de materielle ressourcer. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol som udbydes i København. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af professionshøjskolens skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af jordemoderuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Kirsten Læntver, jordemoder, jordemoderfaglig diplomuddannelse i uddannelse og ledelse. Censor og næstformand i censorformandskabet for jordemoderuddannelsen. Tidligere uddannelsesansvarlig jordemoder ved Sønderborg jordemodercenter. Desuden erfaring med undervisning og vejledning på jordemoderuddannelsen, opbygningen af den kliniske uddannelse af jordemoderstuderende og fra stillinger som centerjordemoder, ledende jordemoder, reservejordemoder og distriktsjordemoder. Ditte Høgsgaard, sygeplejerske, diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, bachelor i køn og kultur, cand.cur., master i public policy, sygeplejerske på Holbæk Sygehus. Formand for lektorbedømmelsesudvalget for de sociale og sundhedsfaglige professionsbachelor- og diplomuddannelser og censor ved sygeplejerskeuddannelsen og de sundhedsfaglige diplomuddannelser. Erfaring fra en række udvalg, arbejdsgrupper og projektgrupper på institutionelt og ministerielt niveau om udvikling af uddannelser på social- og sundhedsområdet. Pernille Pedersen, studerende ved jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg. Medlem af institutionens uddannelsesudvalg og formand for JordemoderStuderendes Repræsentantskab. Tove Bøttcher, jordemoder, jordemoderfaglig diplomuddannelse med speciale i pædagogik, cand.scient.san., udviklingsjordemoder på Sygehus Sønderjylland. Formand for Jordemoderfagligt Råd i Region Syddanmark og medlem af akkrediteringsnævnet for Den Danske Kvalitetsmodel. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Ellen Silleborg fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 6

7 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Jordemoderuddannelsen i København Sigurdsgade København N Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Bemærk at praktik kaldes klinisk undervisning, at den studerendes vejleder på det kliniske undervisningssted kaldes kontaktjordemoderen og jordemoderen med det overordnede ansvar for den studerendes kliniske undervisning på det kliniske undervisningssted kaldes den uddannelsesansvarlige jordemoder. Der vil typisk være flere kontaktjordemødre og en uddannelsesansvarlig jordemoder pr. klinisk undervisningssted. Udbuddets struktur Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab er, at kvalificere den studerende til at kunne fungere selvstændigt som Jordemoder efter endt uddannelsen og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for jordemoderkundskab, kvalificere den studerende inden for teoretisk og klinisk jordemoderkundskab. Uddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point (European Credit- Transfer System). I uddannelsen indgår teoretiske undervisningsdele svarende til i alt 105 ECTSpoint og kliniske undervisningsdele svarende til i alt 105 ECTS-point. Uddannelsen er opdelt i 7 semestre, Et semester har en varighed på uger og er opdelt i 2 moduler. Et tværprofessionelt modul svarende til 15 ECTS-point og et valgmodul svarende til 10 ECTS-point indgår i uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt svarende til 20 ECTS-point. Et modul er en afsluttet undervisningsenhed. Modulet indeholder teoretiske eller kliniske elementer eller en kombination heraf. I hvert modul bedømmes den studerendes opnåelse af det for modulet beskrevne læringsudbytte. Modulernes begyndelsestidspunkter er koordineret med sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne på landsplan for at øge mulighederne for tværfaglig undervisning. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 8

9 Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen professionsbachelor i jordemoderkundskab. Den uddannede kan autoriseres i medfør af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Udbuddet er ansvarlig for uddannelsen i sin helhed. Det kliniske undervisningssted er overfor uddannelsesinstitutionen ansvarlig for gennemførelsen af den kliniske undervisning i henhold til retningslinjer fastsat af uddannelsesinstitutionen. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 9

10 Udbuddets centrale fagområder Jordemoderuddannelsens faglige grundlag baseres på teoretiske og kliniske kundskaber fra jordemoderfaget i samspil med kundskaber fra sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige samt humanvidenskabelige fag. Det sundhedsvidenskabelige fagområde 78 ECTS-point: Jordemoderkundskab, obstetrik, farmakologi, sygdomslære, sundhedsinformatik, neonatologi, gynækologi og sexologi, ernæringslære, anæstesiologi, videnskabsteori og forskningsmetodologi. Det naturvidenskabelige fagområde 7,5 ECTS- point: Anatomi og fysiologi, mikrobiologi og infektionspatologi, genetik. Det humanistiske fagområde 12 ECTS-point: Filosofi og etik, kommunikation, psykologi, pædagogik, studieteknik. Det samfundsvidenskabelige fagområde 7,5 ECTS-point: Lovgivning, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi, sociologi og sundhedsantropologi. Uddannelsens kliniske del omfatter: Svangreomsorg 26 ECTS-point, fødselshjælp 46 ECTS-point, barselspleje 13,5 ECTS-point, neonatal omsorg 6 ETCS-point, gynækologi 3 ECTS-point, intensiv omsorg 2,5 ECTS-point. Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 218. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 11 Antal årsværk 11 Udbuddets centrale praktiksteder Jordemoderuddannelsen indgår på vegne af undervisningsministeriet aftale om praktik, som i jordemoderuddannelsen kaldes kliniske undervisning. For Jordemoderuddannelsen Metropol indgås aftaler med samtlige fødesteder i Region Hovedstaden og med et enkelt fødested i Region Sjælland. Det drejer sig om: Herlev Hospital Hillerød Hospital Gentofte Hospital Rigshospitalet Hvidovre Hospital Næstved/Nykøbing Falster hospitaler Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 10

11 Øvrige oplysninger Jordemoderuddannelsen Metropol lægger vægt på at udvikle sig i takt med det omgivende samfund og i samspil med det danske sundhedsvæsens efterspørgsel af sundhedsydelse i forbindelse med graviditet, fødsel og familiedannelsen. Jordemoderuddannelsen ønsker at være en aktiv medspiller i at vurdere og diskutere og bidrage til vidensgenerering og udvikling af feltet. Jordemoderuddannelsen Metropol lægger stor vægt på at bidrage til, at de studerende udvikler selvstændige kompetencer i forhold til vidensgenerering, refleksion og klinisk kompetence. Der er et meget tæt samarbejde med de kliniske undervisningssteder og der er et fælles fokus på at skabe sammenhæng mellem den kliniske og den teoretiske undervisning. Der lægges desuden vægt på internationalisering dels ved at understøtte såvel studerendes som underviseres mobilitet og dels ved, at der i vid udstrækning benyttes international forskning og litteratur i curriculum. Uddannelsen til jordemoder i København har historie helt tilbage til 1788, da de første jordemødre blev eksamineret på Rigshospitalet. I 1987 kom den første uddannelsesordning og i 1988 overgik uddannelsen fra en lønnet elevuddannelse til en SU baseret uddannelse. I 2001 kom Lov om professionsbacheloruddannelse og Studieordning til Professionsbachelor i Jordemoderkundskab. Der er siden gennemført revisioner af bekendtgørelser og studieordning både i I januar 2009 blev der godkendt ny bekendtgørelse og landsdækkende studieordning for jordemoderuddannelsen med virkning fra studiestart februar Status april 2010 er, at modul 1-6 er detaljeret lokalt beskrevet og afvikles i dette semester. Der arbejdes fortsat med beskrivelse af indhold og prøver for modul Jordemoderuddannelsen Metropol har udover de uddannelsesmæssige forandringer været involveret i flere større og mindre fusioner gennem de sidste 8 år. Udbuddet er i dag forankret i Professionshøjskolen Metropol i området Sundhed, Pleje og Rehabilitering og har siden januar 2009 fælles studierektor med Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Jordemoderuddannelsens uddannelsesleder har jordemoderfaglig uddannelsesbaggrund. Jordemoderuddannelsen Metropol har aftale med Sundhedsstyrelsen om at gennemføre vurderinger i forhold til hvorvidt jordemoderuddannelser kan sidestilles med den danske jordemoderuddannelse, når udenlandsk uddannede jordemødres søger dansk autorisation. Ligeledes står udbuddet for tilrettelæggelse og gennemførelse af afprøvningen af ansøgeres erhvervskompetencer i samarbejde med udbuddets kliniske undervisningssteder. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 43 af 26/01/2009: Mål for læringsudbytte for en professionsbachelor i jordemoderkundskab Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en jordemoder skal opnå i uddannelsen. Viden En nyuddannet professionsbachelor i jordemoderkundskab har viden om: 1) jordemoderfagets teori, metode og praksis om fødsel, barsel og det nyfødte barn. 2) jordemoderfagets teori, metode og praksis om fødsel, barsel og det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg ved den komplicerede graviditet 3) obstetrik og obstetrisk praksis 4) teknologiske hjælpemidler og apparatur samt de metoder og teknikker, der knytter sig til jordemoderfaget 5) psykologiske aspekter i forbindelse med ukompliceret og kompliceret familiedannelse 6) sociale aspekter i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 11

12 7) gynækologiske og medicinske forhold af betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og barsel 8) genetiske forhold, der er relevante for genetisk rådgivning ved familiedannelse 9) antikonception, prækonceptionel og prænatal rådgivning, fertilitetsbehandling og svangerskabsdiagnosticering 10) neonatologi - læren om det raske nyfødte barn og det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg 11) generel farmakologi og medicinering samt om specifikke farmaka og medicinering af gravide, fødende, barselskvinder og nyfødte 12) intensiv pleje og omsorg, anæstesi og analgesi og anæstesiologisk praksis inden for jordemoderfaget 13) almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer af særlig betydning for reproduktion, herunder fysiologiske forandringer under graviditet, fødsel og barsel 14) risici for fejludvikling i fostertilværelsen samt muligheder for forebyggelse af misdannelser og fosterskader 15) mikrobiologi, herunder hygiejne, sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme med relevans for jordemoderfaget 16) ernæring med særligt fokus på gravide, fødende og barslende kvinder samt nyfødte børn 17) videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskaben og professionen 18) relevante forskningsmetoder i relation til jordemoderkundskab 19) informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning 20) metoder til kvalitetsudvikling og dokumentation, herunder faglig udvikling 21) kommunikationsteorier og -metoder der er relevante ved formidling til kvinden, familien og samarbejdspartnere 22) etik, herunder jordemoderfagets værdier og etiske dilemmaer 23) forskellige opfattelser af sundhed og sygdom 24) det legale grundlag for jordemoderpraksis 25) svangreomsorgens tilrettelæggelse 26) sundhedsvæsenets opbygning, organisering og placering i samfundet, herunder sundhedsøkonomi og sundhedspolitik, samt de beslutningsprocesser, der ligger til grund for disse 27) pædagogik, didaktik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling 28) sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation 29) levevilkårs og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed 30) jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø 31) tværprofessionel virksomhed og tværfagligt samarbejde, herunder viden om andre sundhedsprofessionelles ansvar og kompetencer 32) kundskabsgrundlag og metoder relateret til jordemoderprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed 33) forskellige værdiopfattelser inden for jordemoderprofessionen og sundhedsfaglig virksomhed. Færdigheder En nyuddannet professionsbachelor i jordemoderkundskab kan: 1) tilrettelægge, varetage og udføre jordemoderfaglig omsorg ved graviditet, fødsel og barsel for kvinder, fostre og nyfødte i forbindelse med ukomplicerede og komplicerede forløb 2) undervise, vejlede og rådgive kvinden, familien og samarbejdspartnere i forbindelse med familiedannelse 3) anvende informationsteknologi til at udvælge, vurdere og organisere relevant information 4) anvende fagets teknologiske hjælpemidler og apparatur samt vurdere de fremkomne resultater 5) udfærdige optegnelservedrørende observation, vejledning, informeret samtykke, undersøgelse og behandling samt udfærdige indberetninger og anmeldelser til offentlige myndigheder 6) anvende dataindsamlingsmetoder knyttet til jordemoderfaget Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 12

13 7) analysere empiriske data ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange 8) indsamle og videregive oplysninger vedrørende observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater samt begrunde sin stillingtagen ved videregivelse af oplysninger til øvrige sundhedsprofessionelle 9) foretage risikoopsporing samt vurdere ressource- og belastningsidentifikation 10) formidle viden, som kan danne grundlag for beslutninger og valg i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperiode, ud fra kvindens og familiens forudsætninger 11) tilrettelægge og varetage observation, undersøgelse, vurdering, visitation, behandling og pleje af kvinden, familien og det nyfødte barn. Kompetencer En nyuddannet professionsbachelor i jordemoderkundskab kan: 1) følge, anvende og deltage udviklingsarbejde inden for det sundhedsfaglige område 2) organisere eget arbejde samt lede og videregive opgaver til øvrige sundhedsprofessionelle ud fra kendskab til deres kompetenceområder 3) indgå i et tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle med henblik på at skabe helhed i indsatsen ud fra kvindens og familiens behov 4) forholde sig til etiske aspekter af jordemoderfaget og dets udvikling i forhold til samfundets værdier og normer samt den sundhedspolitiske udvikling 5) varetage jordemoderfaglig omsorg med respekt for kvindens og familiens integritet, ressourcer og interesser 6) udvise faglig ansvarlighed ved faglig ajourføring i form af tilegnelse af ny viden og færdigheder inden for arbejdsområdet 7) deltage i udvikling af nye ideer og arbejdsprocesser ud fra en forståelse af egne læreprocesser og udviklingspotentialer 8) anvende relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge den seneste teori og de seneste forskningsresultater inden for jordemoderfaget 9) demonstrere grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, herunder undersøgelse, vurdering og formidling af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til jordemoderprofessionen specielt og sundhedsfaglig virksomhed generelt 10) læse, forstå og vurdere videnskabelige artikler og undersøgelser, herunder engelsksproget litteratur, der er relevante for jordemoderprofessionen. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 13

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 0 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 4 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af jordemoderuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at ikke alt datamaterialet for de tre udbud af jordemoderuddannelsen indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede professionsbachelorer i jordemoderkundskab baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen, Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 14

15 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har en dækkende kontakt med aftagere både nationalt og lokalt og på forskellige niveauer inden for de offentlige regionshospitalers obstetriske afdelinger med tilhørende jordemoder- eller sundhedscentre. Nationalt udmønter samarbejdet sig fx i en tilbagevendende jordemoderkonference for alle landets uddannelsesansvarlige jordemødre, teoretiske undervisere og uddannelsesledere. Konferencen afvikles hvert andet år og blev sidst holdt i august måned Endvidere gennemførte Jordemoderforeningen i 2006 en undersøgelse om uddannede jordemødre fra København og Aalborg der på det tidspunkt dækkede hele uddannelsen, da udbuddet i Esbjerg først blev oprettet i I undersøgelsen blev aftagerne bedt om at vurdere i hvor høj grad dimittenden var egnet til at arbejde på fødegangen og i jordemoderkonsultationen. Lokalt har udbuddet også en god aftagerkontakt. Det skyldes ikke mindst den store andel af studiet som udgøres af praktik, hvilket fører til en tæt kontakt med aftagere, fx kontakt mellem ledelsen på udbuddet og de ledende jordemødre på praktikstederne, kontakt gennem møder mellem de uddannelsesansvarlige jordemødre og udbuddets undervisere der holdes ca. seks gange årligt, og kontakt gennem udbuddets efter- og videreuddannelsesaktiviteter hvor undervisere på udbuddet eksempelvis møder kontaktjordemødre, dimittender og uddannelsesansvarlige jordemødre. Ekspertpanelet fremhæver det som positivt at udbuddet er opmærksomt på at aftagerfeltet kan udvide sig i de kommende år gennem nye typer af job dels på svangre- og barselsafdelinger og på fertilitets- og scanningsenheder, dels i form af sundhedsplanlægning og forebyggelse og fysisk, psykisk og seksuel sundhedsfremme inden for hele reproduktionen i forhold til kvinder, mænd og spædbørn. Panelet vurderer det positivt at udbuddet har særlige overvejelser i den forbindelse. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet igennem forskellige kanaler indhenter viden om centrale temaer der er relevante for udbuddet af jordemoderuddannelsen i København, herunder viden om centrale tendenser i professionen og i uddannelsen, om koblingen mellem teoretisk og klinisk undervisning, om kvaliteten af uddannelsen mv. Institutionen redegør for hvordan man på udbuddet anvender den indsamlede viden til at sikre dets fortsatte relevans igennem videndeling. Det sker eksempelvis gennem udbuddets uddannelsesudvalg, ad hoc-arbejdsgrupper, teamsamarbejder, fællesrådsmøder og den fælles it-kommunikationsplatform. Ekspertpanelet vurderer udbuddets dimittendkontakt positivt. Udbuddet har formaliseret kontakt Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 15

16 med dimittender gennem et systematisk samarbejde på nationalt niveau mellem jordemoderuddannelserne og Jordemoderforeningen. Jordemoderforeningen holder hvert halve år i marts og september et inspirationsseminar for nyuddannede jordemødre. Med til mødet er undervisere eller ledere fra udbuddene, medlemmer af Jordemoderforeningen og forrige årgangs dimittender fra alle tre udbud af jordemoderuddannelsen. Fremmødeprocenten blandt dimittender er ca. 50. Seminaret varer to dage, og overgangen fra at være studerende til at være nyuddannet jordemoder er i fokus. Udbuddet har desuden uformel kontakt til dimittender gennem praktikvejlederkurser og åbne faglige arrangementer tilrettelagt af enten udbuddet eller Jordemoderforeningen. Ekspertpanelet bemærker det derudover som positivt at Professionshøjskolen Metropol har iværksat pilotprojekter om systematiske dimittendundersøgelser på hele professionshøjskolen. Pilotprojekterne gælder både en effektevaluering med det formål at vurderer uddannelsen ved at udsende et spørgeskema til dimittender et år efter afsluttet uddannelse og dimittendundersøgelser via fokusgruppeinterview. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 14 og følgende bilag: Bilag 2A: Cirkulære og vejledning for jordemodervirksomhed Bilag 2B: Oversigt over muligheder for videreuddannelse for jordemødre Bilag 2C: Klinisk ABC for jordemoderstuderende juni 2009 Bilag 2D: Jordemoderforeningens strateginotat Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked, maj 2009 Bilag 2E: Forretningsorden for uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen Bilag 2F: Referat fra uddannelsesudvalgsmøde d Bilag 2G: Referat fra møde med chefjordemødre og klinisk uddannelsesansvarlige d Bilag 2H: BEK nr. 43 af 26/01/2009 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Bilag 2I: Udgået Bilag 2J: Referat af fællesmøde Bilag 2K: Referat af fællesmøde Bilag 2L: Program for landsmøde i Middelfart Bilag 2M: Oversigt over EVU s sundhedsfaglige diplomuddannelser Bilag 2N: Skema for kursus på EVU Bilag 2O: Referat fra møde i portfoliogruppen Bilag 2P: Forretningsorden for Fællesrådet Bilag 2Q: Referat fra møde i Fællesrådet for Jordemoderuddannelsen tirsdag Bilag 2R: Jordemoderforeningens medlemmer Bilag 2S: TFJ, december 2009, Leder, Uddannelsespolitiske workshops og SWOT-analyse Bilag 2T: Eksempel fra Jordemoderforeningens hjemmeside Bilag 2U: Aftagerundersøgelser Bilag 2V: Materiale vedr. dimittendkontakt Bilag 2X: Beskrivelse af sammenkomster i studievejledningen Bilag 2Y: Projekt evaluering af sammenhænge mellem teori og klinik Bilag 2Z: Del af referat fra konference i Middelfart august 2009 Bilag 2Æ: Litteratur vedr. undervisning i risiko. 7. sem. okt. 07 Bilag 2Ø: Program for introtur februar Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 16

17 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der i tilfredsstillende omfang tilgår udbuddet viden om centrale tendenser inden for professionens relevante beskæftigelsesområder graviditet, fødsel og barsel. Ekspertpanelet finder det positivt at udbuddet i henhold til 2001-studieordningen anvender kursusansvarlige og i henhold til 2009-studieordningen anvender fagansvarlige undervisere. De undervisere der har denne funktion, skal løbende justere kursus- eller fagbeskrivelsen i samarbejde med relevante eksterne undervisere, eksempelvis obstetrikere, farmakologer, psykologer og jordmødre fra klinisk praksis. Der ydes 4 timer pr. ECTS-point pr. semester til den kursus- eller fagansvarlige underviser. Der tilgår også udbuddet relevant viden om professionens udvikling gennem løbende mødeaktiviteter, fx i uddannelsesudvalget og mellem underviserne fra udbuddet og de klinisk uddannelsesansvarlige om eksempelvis udfærdigelse af praktikhåndbogen. Desuden sker professionsbaseringen gennem konferencer, kurser, netværk, arbejdsgrupper og lignende der er centreret om ny viden inden for beskæftigelsesområderne. Kursernes indhold kan eksempelvis være relateret til akut obstetrik og elektronisk fosterovervågning, og konferencerne arrangeres af eksempelvis International Confederation of Midwives og Nordisk Jordemoderforbund. Desuden er underviserne involveret i efter- og videreuddannelsesaktiviteter målrettet mod kursister i det sundhedsfaglige praksisfelt. Ekspertpanelet vurderer at aktiviteterne sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden. Ekspertpanelet vurderer udbuddets aktivitetsniveau positivt og mener at viden fra disse aktiviteter indgår i udbuddets videngrundlag, fx på fællesmøder og fællesrådsmøder. Fællesmøder holdes ca. seks gange årligt. Her deltager alle underviserne, praktikkoordinatoren, uddannelseslederen og alle de klinisk uddannelsesansvarlige. Fællesrådsmøderne på udbuddet er et uformelt forum der holdes ca. fire gange årligt. Her deltager uddannelseslederen, uddannelsesledersekretæren, en repræsentant fra undervisergruppen, en repræsentant fra de klinisk uddannelsesansvarlige og to studerende fra de jordemoderstuderendes råd. Desuden har udbuddet en fælles itkommunikations- og e-læringsplatform. Som et konkret eksempel på hvordan udbuddet anvender ny viden kan nævnes inddragelsen af Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 17

18 ALSO-konceptet (Advanced Life Support in Obstetrics). Konceptet blev introduceret i den kliniske undervisning og dernæst inddraget som en del af den teoretiske undervisning. I den teoretiske undervisning bliver konceptet kritisk gennemgået i forhold til evidens. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 2C: Klinisk ABC for Jordemoderstuderende Bilag 2E: Forretningsorden for Uddannelsesudvalget ved Jordemoderuddannelsen Bilag 2G: Referat af møde med chefjordemødre og kliniske uddannelsesansvarlige Bilag 2Y: Projekt evaluering af sammenhæng mellem teori og praksis på Jordemoderuddannelsen Bilag 3A: Kommissorium for arbejdsgruppe Bilag 3B: Introduktion til portfolie Bilag 3C: Referat af portfoliogruppemøde d pdf Bilag 3D: Funktionsbeskrivelse for fagansvarlig Bilag 3E: Beskrivelse af opgaver for den kursusansvarlige Bilag 3F: Invitation til 2 temadage med fokus på refleksion som læringsredskab Bilag 3G: Kursusindbydelse til kursus om moderne læreprocesser i klinisk vejledning Bilag 3H: Udgået Bilag 3I: Udkast til forslag til udviklingsprojekt Bilag 3J: Studieordning for valgmodul Obstetrisk ultralydscanning Bilag 3K: Arbejdsgrupper SST 2009 Bilag 3L: Internordisk kursus for jordemoderstuderende og undervisere Bilag 3M: Kriterier for bachelorprojekter Bilag 3N: Problemstilling og resume fra BA Bilag 3O: Oplæg til workshop om skulderdystoci Bilag 3P: Kursusbeskrivelse om Jordemoderkundskab. Rev Bilag 3Q Fagbeskrivelse: Jordemoderkundskab, herunder obstetrik Bilag 3R Lone Krebs om underkroppræsentation Bilag 3S: Refleksion i den kliniske undervisning i Jordemoderuddannelsen. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 18

19 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet i tilfredsstillende omfang gennemfører aktiviteter som løbende bidrager med relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Udbuddet nævner mange aktiviteter som bidrager med relevant viden. Ekspertpanelet vurderer det positivt at mange af disse aktiviteter sker i samarbejde med praksisfeltet. Fx har en underviser været involveret i udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. Aktuelt er udbuddet involveret i to udviklingsprojekter, begge i samarbejde med Center for Sammenhængende Forløb. Det ene udviklingsprojekt med titlen Projekt evaluering af sammenhæng mellem teori og praksis på Jordemoderuddannelsen har et delprojekt (delprojekt 6) med titlen Best practice i forhold til specifikke vidensområder i jordemoderprofessionen. Her undersøger jordemødre i samarbejde med udbuddets undervisere best practiceværktøjer om fx patienters retsstilling, anvendelsen af kejsersnit og klinisk fosterskøn. Det andet udviklingsprojekt har følgende arbejdsspørgsmål som grundlag: Hvordan finder kommende forældre en meningsfuld sammenhæng i undersøgelser, samtaler og tilbud fra sundhedsvæsenets forskellige fagpersoner i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel? Udbuddet afsætter en samlet fast pulje på 100 timer pr. underviser til udviklingsaktiviteter. Underviserne søger timer til forsøgs- og udviklingsarbejde fra denne pulje. Hver underviser har derudover 110 timer pr. år til faglig udvikling. Det vurderes positivt af ekspertpanelet at aktiviteterne der bidrager med relevant viden, også inkluderer internationale kontakter som fx studieture til National Maternity Hospital i Dublin, Irland, eller jordemoderuddannelsen i Bournemouth, England. Ekspertpanelet vurderer at de relevante beskæftigelsesområder er dækket ind af aktiviteterne, og at viden fra disse aktiviteter i tilstrækkeligt omfang indgår i udbuddets videngrundlag, eksempelvis har både flere studerende og undervisere været involveret i tidligere forsøgs- og udviklingsprojekter som fx Kendt jordemoder til gravide på hhv. Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4 og følgende bilag: Bilag 2Y: Projekt evaluering af sammenhæng mellem teori og praksis på Jordemoderuddannelsen Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 19

20 Bilag 3I: Udkast til forslag udviklingsprojekt forløbsplan Bilag 3J: Studieordning for valgmodul om obstetrisk ultralys Bilag 3K: Arbejdsgrupper SST 2009 Bilag 3S: Refleksion i den kliniske undervisning i Jordemoderuddannelsen Bilag 4A: Projektbeskrivelse - Refleksion i praksis Bilag 4B: Projektbeskrivelse - Efterfødselssamtaler og refleksion Bilag 4C: Refleksionsrum hos jordemødre Bilag 4D: Projektbeskrivelse portfolio Bilag 4E: Artikel om portfolio i PRO Bilag 4F: Modulbeskrivelse modul 5 Bilag 4G: Phd-kontrakt Bilag 4H: Resume fra Bacheloropgave og undervisningsmateriale i TS Bilag 4I: Kursuskatalog Metropol sundhedsfaglig efter og videreuddannelse Bilag 4J: Svangreanbefalinger Uddrag Bilag 4K: Fagbeskrivelse psykologi Bilag 4L: TFJ artikel om jordmoder forskning mm. Bilag 4M: Pjece fra Gentofte om valg af fødemåde Bilag 4N: Fødsel som diskurs i Irland og Danmark Bilag 4O: Fødselsaftaler Brugerundersøgelser på sygehusafdeling Bilag 4P: Resume Ba-projekt fødselsaftaler Bilag 4Q: Fagbeskrivelse jordemoderkundskab modul 2 Bilag 4R: Projekt Kendt jordemoder Hillerød Bilag 4S: Kendt jordemoder til gravide, Glostrup Bilag 4T: Den gode fødsel Bilag 4U: Kontinuitet og kendthed. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 20

21 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der i tilstrækkeligt omfang gennemføres aktiviteter der løbende bidrager med viden fra forskningsfelter der er relevante for udbuddets fagområder. Eksempelvis fremhæver ekspertpanelet en undervisers forskningsresultater om veer som et positivt eksempel på at udbuddet selv bidrager med ny viden inden for professionen. Udbuddet er involveret i et tværfagligt projekt tilknyttet Research Unit for Multiple Learning ved Aarhus Universitet hvor et delprojekt handler om diskrepansen mellem jordemoderens professionsfaglige identitet og den fødendes forventninger. Projektet afstedkom bl.a. en skriftserie der udkom i Udbuddet har tidligere deltaget i et delprojekt kaldet Efterfødselssamtale og refleksion i samarbejde med fødeafdelingen på Hvidovre Hospital. En af udbuddets undervisere har en ph.d.-ansættelse ved Aarhus Universitet, og mange af underviserne deltager i netværksarbejder, fx Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderfagligt forskningsnetværk. Desuden tilgår der viden fra forskningsfelter til udbuddets undervisere gennem deres løbende ajourføring med forskningslitteratur. Underviserne er både fag- og kursusansvarlige og holder sig derfor ajour inden for deres områder. Biblioteket understøtter løbende viden fra relevante forskningsfelter. En bibliotekar har fx indsigt i området og sender løbende fagoversigter med relevant forskningslitteratur til udbuddets undervisere. Ekspertpanelet vurderer at forskningsviden i tilstrækkeligt omfang indgår i udbuddets videngrundlag. Ekspertpanelet fremhæver det som positivt at både udbuddets tilfredshedsundersøgelser og interviewet med de studerende under besøget viser at de studerende mener at undervisningen i høj grad er baseret på den nyeste viden og har et højt fagligt niveau. Udbuddet har en faglig strategi der vægter at relevant forskning og evidens bliver inddraget, hvilket fordrer at underviserne holder sig opdateret. Det ovennævnte projekt Efterfødselssamtale og refleksion afstedkom fx ændringer i tilrettelæggelsen af den kliniske uddannelse og tilgangen til undervisningen i jordemoderkundskab i forhold til efterfødselssamtaler. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5 og 8, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 21

22 Bilag 3D: Funktionsbeskrivelse for fagansvarlig Bilag 3E: Beskrivelse af opgaver for den kursusansvarlige Bilag 3L: Internordisk kursus for Jordemoderstuderende og undervisere Bilag 3P: Kursusbeskrivelse om jordemoderkundskab rev Bilag 3Q: Fagbeskrivelse jordemoderkundskab herunder obstetrik JK6 modul Bilag 5A: Studieordning 2001 Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 5C: Referat fra pædagogisk dag Bilag 5D: Veprojekt 2007 Bilag 5E: Resume fra Bachelorprojekt om vesvækkelse Bilag 5F: Klar til barn Servicestyrelsen Bilag 5G: Parat til barn fødselsforberedelsesprojekt Bilag 5H: Suturprojekt Bilag 5I: Narrativ rapport Aberdeen Bilag 5J: PBL-mappe Hold F 2008 Bilag 5K: Resume af bachelorprojekt Bilag 5L: Undervisningsmateriale dystoci og vestimulation Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse , Jordemoder, uddannelsesrapport Bilag 5N: Udgået Bilag 5O: Veprojekt Grounded Theory Bilag 5P: Undervisningsmateriale familiedannelse Bilag 5Q: Voksenpædagogik, fødsels - og forældreforberedelse. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 22

23 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på professionsbachelorniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for jordemoderuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for professionsbachelor i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Desuden er der en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for de 14 moduler som alle udbud af uddannelsen består af, og som findes i studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab. Studieordningen beskriver modulernes læringsmål og indhold og vægtning af de centrale fag og fagområder udtrykt i ECTS-point for hhv. teoretisk og klinisk undervisning. Ifølge bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab indgår teoretiske undervisningsdele svarende til i alt 105 ECTS-point og kliniske undervisningsdele svarende til i alt 105 ECTS-point. Et tværprofessionelt modul svarende til 15 ECTS-point og et valgmodul svarende til 10 ECTS-point indgår i uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt svarende til 20 ECTS-point. I uddannelsens teoretiske dele indgår sundhedsvidenskabelige fag med 78 ECTS-point, naturvidenskabelige fag med 7,5 ECTS-point, humanistiske fag med 12 ECTS-point og samfundsvidenskabelige fag med 7,5 ECTS-point. Ekspertpanelet finder at det bekendtgørelsesfastsatte modul 5, Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner, i mindre grad end de øvrige moduler bidrager til at sikre en god sammenhæng i uddannelsen og til jordemoderuddannelsens overordnede mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet peger på to årsager til dette. For det første flytter kravet om tværfaglighed læringsudbyttet fra det jordemoderspecifikke til bredere sundhedsfaglige læringsmål, hvilket er problematisk fordi uddannelsens teoretiske dele kun er på i alt 105 ECTS-point. For det andet har jordemoderstuderende inden modul 5 realiseret flere teoretiske læringsmål og fx ofte nået et højere videnskabsteoretisk og metodisk niveau end studerende på andre sundhedsfaglige uddannelser fordi det begrænsede antal teoretiske ECTS-point fordrer en hurtigere progression. Ekspertpane- Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 23

24 let vurderer det derfor positivt at udbuddet arbejder aktivt med at udvikle en god sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og modul 5. Dette sker bl.a. gennem en velovervejet afstemning af tværfaglig og monofaglig undervisning og gennem nøje overvejelser om niveau og indhold. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7 følgende bilag: Bilag 2H: BEK nr. 43 af 26/01/2009 om uddannelse til professionsbachelor i Jordemoderkundskab Bilag 3Q: Fagbeskrivelse for Jordemoderkundskab herunder obstetrik Bilag 4F: Modulbeskrivelse af modul 5 Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 6A: Bilag 1a til studieordningen, modulbeskrivelse Bilag 6B: Modulbeskrivelse modul 1 Bilag 6C: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 6D: Modulbeskrivelse modul 3 Bilag 6E: Modulbeskrivelse modul 4 Bilag 6F: Modulbeskrivelse modul 6 Bilag 6G: Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (maj 2007) Bilag 6H: Eksamenscase 1. modul. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 24

25 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Jordemoderuddannelsen fik i begyndelsen af 2009 en ny bekendtgørelse og national studieordning. På de enkelte udbudssteder arbejdes der fortsat med udmøntningen af bekendtgørelsen, herunder med detaljerede beskrivelser af de enkelte modulers undervisningsplaner, litteratur, prøver mv. Der arbejdes tæt sammen med de klinisk uddannelsesansvarlige og på tværs af udbuddene i dette arbejde. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen havde udbuddene beskrevet og gennemført 6 ud af 14 moduler. Det har derfor kun været muligt for ekspertpanelet at vurdere det detaljerede indhold og tilrettelæggelsen af disse 6 moduler. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af de første 6 moduler har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte moduler. Institutionen redegør for det faglige indhold og viser herunder hvordan modulernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet finder at udbuddets opmærksomhed på indholdet og tilrettelæggelsen, fx den tydelige progression inspireret af Blooms taksonomi, er gennemtænkt og udførligt beskrevet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets valg af undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige i forhold til at sikre fagenes indhold. Udbuddet anvender en stor variation af undervisnings- og arbejdsformer som hold- og klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning i forbindelse med opgaveløsning, fremlæggelser foretaget af enkelte studerende eller grupper, tværfaglig undervisning med inddragelse af eksterne eksperter (fx speciallæger) og selvstudier og mesterlære. Ekspertpanelet vurderer at der er god og velovervejet sammenhæng mellem valg af undervisnings- og arbejdsform og de enkelte modulers læringsmål. Dette kom også til udtryk under interviewene med de studerende og underviserne under besøget. De studerende udtrykte eksempelvis stor tilfredshed med udbuddets indhold og tilrettelæggelse. Ekspertpanelet vurderer at institutionen har tilrettelagt uddannelsens elementer på en måde der understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Ifølge studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab kan modul 8 afvikles før modul 7, modul Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 25

26 12 kan afvikles før modul 11, og modul 14 kan afvikles før modul 13. Bindingerne har til hensigt at sikre progression fra den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel til den mere komplicerede. Ingen udbud af jordemoderuddannelsen har indtil videre afveget fra numerisk rækkefølge. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 7, supplerende dokumentation, interview med de studerende og underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2H: BEK nr. 43 af 26/10/2009 om uddannelse til professionsbachelor i Jordemoderkundskab Bilag 4F: Modullbeskrivelse for modulerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 6A: Bilag 1a til studieordningen, modulbeskrivelse Bilag 6B: Modulbeskrivelse modul 1 Bilag 6C: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 6D: Modulbeskrivelse modul 3 Bilag 6E: Modulbeskrivelse modul 4 Bilag 6F: Modulbeskrivelse modul 6 Bilag 7A: Kriterier for modulprøve 2 Bilag 7B: kriterier for modulprøve 4 Bilag 7C: Kriterier for modulprøve 1 Bilag 7D: Kriterier for modulprøve 3. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 26

27 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set har tilfredsstillende teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsmæssige kompetencer. Alle underviserne er jordemødre med klinisk erfaring og samtidig i besiddelse af enten en kandidat- eller mastergrad på nær en vikaransat adjunkt der færdiggør sin masteruddannelse maj Master- eller kandidateksaminerne er fx inden for sundhedspædagogik og public health. 9 ud af udbuddets 11 undervisere har en pædagogisk grunduddannelse, voksenpædagogisk grundkursus eller pædagogisk diplom- eller masteruddannelse. 4 ud af jordemoderuddannelsens 11 undervisere er lektorgodkendt. Ekspertpanelet vurderer det positivt at der er udarbejdet retningslinjer i forbindelse med adjunktforløb der sikrer individuelt tilrettelagte forløb. Desuden er der på udbuddet tradition for kollegial sparring hvor 2-3 undervisere overværer hinandens undervisning og gensidigt evaluerer den. Udbuddet har en fast gruppe af eksterne undervisere der videregiver relevant viden og nye kompetencer når de besøger udbuddet hvorved de bidrager til undervisernes ajourføring. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppens samlede faglige og teoretiske kompetencer dækker de fagområder der indgår i jordemoderuddannelsen, og at allokeringen af undervisere er hensigtsmæssig. Undervisergruppens deltagelse i løbende faglig kompetenceudvikling og anden faglig ajourføring er efter ekspertpanelets vurdering tilfredsstillende, og aktiviteterne omfatter hele undervisergruppen. Institutionen redegør for at underviserne tildeles 110 timer årligt til faglig udvikling og ajourføring. Undervisergruppen holder sig løbende fagligt ajour gennem deltagelse i temadage, kurser, konferencer, netværk og symposier. Desuden har enkelte undervisere aktuel berøring med pædagogiske udviklingsarbejder, fx et pædagogisk udviklingsarbejde om portfolio i samarbejde med jordemoderuddannelsen i Bournemouth, England. Under besøget fremgik det af interviewet med de studerende, at de vurderer undervisernes kvalifikationer og kompetencer positivt. Dokumentation: Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 27

28 Institutionens redegørelse for kriterium 8 og 14, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2Y: Projekt evaluering af sammenhæng mellem teori og klinik Bilag 3D: Funktionsbeskrivelse fagansvarlig Bilag 3I: Udkast til forslag om udviklingsprojekt Forløbsplan Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse 2009/10, Jordemoder, uddannelsesrapport Bilag 8A: Oversigt over interne undervisere Bilag 8B: Oversigt over eksterne undervisere Bilag 8C: Oversigt over interne underviseres pædagogiske kvalifikationer Bilag 8D: Oversigt over eksterne underviseres pædagogiske kvalifikationer Bilag 8E: Enhed for professionslæring (Epro) Bilag 8F: Funktionsbeskrivelse, mentor Bilag 8G: UFA skabelon 2010 Bilag 8H: Oversigt over kurser, konferencer m.m (interne undervisere) Bilag 8I: Publikationsliste Bilag 8J: Retningslinjer adjunktforløb Bilag 8K: Fra viden til velfærd Bilag 8L: Tilbud fra Center for sammenhængende forløb Bilag 8M: Oversigt over kurser, konferencer, andet Bilag 8N: Bevilgede kurser, konferencer, andet Bilag 8O: Referat pædagogisk møde Bilag 8P: Referat pædagogisk møde Bilag 8Q: At komplicere det ukomplicerede Bilag 8R: Referat pædagogisk møde Bilag 8S: Plan: Implementering af studieordning Bilag 8T: Program pædagogiske dage 2008 Bilag 8U: Referat pædagogisk møde Bilag 8V: Program Udviklingsseminar august 2007 Bilag 8X: Program for landsmøde august 2009 Bilag 8Y: Debatoplæg til jordemoderforeningens uddannelsespolitik Bilag 8Z: Global sundhed tværfagligt valgfag. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 28

29 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: I studieordningen er der en beskrivelse af modulernes læringsmål som også omfatter læringsudbyttet af den kliniske undervisning. Ekspertpanelet vurderer at den kliniske undervisnings omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssige og sikrer en god vekselvirkning mellem teori og praksis. Ifølge studieordningen fra 2009 udgør den kliniske undervisning 105 af uddannelsens 210 ECTS-point. Der er klinisk undervisning på modul 2 (6 ECTS-point), modul 3 (15 ECTS-point), modul 4 (6 ECTS-point), modul 5 (3 ECTS-point), modul 7 (15 ECTS-point), modul 8 (15 ECTSpoint), modul 10 (10 ECTS-point), modul 11 (15 ECTS-point), modul 12 (15 ECTS-point) og modul 13 (5 ECTS-point). I forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den kliniske undervisning vurderer ekspertpanelet at de krav udbuddet stiller til indholdet af den kliniske undervisning, er med til at sikre gode læringsforløb for den studerende. Udbuddet følger de krav til indholdet af den kliniske undervisning som er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009 og studieordningen fra Ifølge bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab er det det kliniske uddannelsessted der udarbejder en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i studieordningen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet i tilfredsstillende omfang integrerer den kliniske undervisning i den samlede uddannelse så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Institutionen redegør for at integrationen eksempelvis sker i den forberedende teoretiske undervisning hvor de studerendes viden og erfaringer inddrages gennem dialogbaseret undervisning, i projektforløb og via prøvernes tilrettelæggelse. Det sker ved introduktion til de kliniske uddannelsessteder gennem informationsmateriale og et todages introduktionsforløb på internat. Den forberedende undervisning omfatter fx undervisning i håndhygiejne, udvendig undersøgelse og håndgreb på fantom. Institutionen redegør endvidere for de studerendes portfolio og en fagcafé en gang om måneden hvor studerende tilknyttet samme kliniske uddannelsessted mødes med hinanden og med jordemødre på praktikstedet. Hvert klinisk uddannelsessted har tilknyttet en underviser i en teampartnerfunktion. Samarbejdet udmønter sig bl.a. ved at underviserne fra den teoretiske del af uddannelsen har hyppig kontakt med de uddannelsesansvarlige jordemødre og de studerende på de kliniske uddannelsessteder og deltager i forskellige aktiviteter på det pågældende sted. Underviseren i teampartnerfunktionen Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 29

30 er også medeksaminator ved de kliniske prøver. På udbuddet i København tilsigter man, at den kliniske undervisning ikke sker på samme praktiksted gennem hele uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet følger bekendtgørelsens krav om stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsesforløbet. Studieordningen stiller bl.a. krav til den kliniske undervisnings progression der viser sig ved at undervisningen i den første kliniske periode retter sig mod grundlæggende aspekter i relation til familiedannelse og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle. I anden periode udvides perspektivet til komplekse aspekter, mens det i tredje og sidste klinikperiode retter sig mod alle aspekter i relation til familiedannelse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, supplerende dokumentation for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2C: Klinisk ABC for Jordemoderstuderende juni 2009 Bilag 3B: Introduktion til Portfolio Bilag 3S: Refleksion i den kliniske undervisning i Jordemoderuddannelsen Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse 2009/10, Jordemoder, uddannelsesrapport Bilag 6A: Bilag 1a til studieordningen, Modulbeskrivelse Bilag 6C: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 6D: Modulbeskrivelse, modul 3 Bilag 6E: Modulbeskrivelse, modul 4 Bilag 6F: Modulbeskrivelse, modul 5 Bilag 7A: Kriterier for modulprøve 2 Bilag 7B: Kriterier for modulprøve 4 Bilag 9A: Studiecafeer februar 2009 til juni Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 30

31 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet på tilfredsstillende vis sikrer at bekendtgørelsens og studieordningens krav til den kliniske undervisning opfyldes. Det er ifølge bekendtgørelsen udbuddet der godkender de kliniske undervisningssteder og tilrettelægger den kliniske undervisning ud fra lokale muligheder, mens det er det kliniske undervisningssted der udarbejder en beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i studieordningen. Institutionen redegør for at udbuddet følger de beskrevne procedurer i studieordningen. Det gælder procedurer for godkendelse af kliniske undervisningssteder og procedurer for evaluering af den kliniske undervisning og opfølgning. Ekspertpanelet vurderer at evalueringen af praktikken sker løbende og med inddragelse af alle relevante parter. De studerendes evalueringer af den kliniske undervisning bidrager til den løbende sikring af praktikstederne. Afhængigt af det kliniske undervisningssteds procedurer evalueres de kliniske undervisningsperioder kvantitativt og/eller kvalitativt. De kvantitative evalueringer sker ved afslutningen af en klinisk periode hvor den studerende udfylder et standardiseret evalueringsskema. De kvalitative evalueringer foregår løbende i de kliniske undervisningsperioder, men knytter sig til specifikke undervisningsaktiviteter og såkaldte studieplanssamtaler. Sammenfatningerne af de studerendes skriftlige og mundtlige evalueringer af den kliniske uddannelse er faste punkter på fællesmøder mellem de teoretiske undervisere fra institutionen og de klinisk uddannelsesansvarlige. Evalueringerne vurderes i dette forum i forhold til om der skal ske justeringer af de kliniske perioder. De studerende der går på udbuddet, evaluerer desuden løbende kvalitetsinstrumentet portfolio. Det sker via et spørgeskema der udfyldes gruppevis af stedets studerende og dernæst tilgår en gruppe af teoretiske og kliniske undervisere der løbende samarbejder om at udvikle kvaliteten af portfolioen. Resultaterne har ført til forbedringer, fx i form af opkvalificering af kontaktjordemødrenes pædagogiske kompetencer og ekstra temadage undervejs i den kliniske undervisning. Ekspertpanelet vurderer at der mellem institutionen og de kliniske undervisningssteder er klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken, og at de to parter er opdateret med relevant viden om hinanden. På jordemoderuddannelsen i København giver praktikaftalerne fx tydelige retningslinjer for varetagelsen af opgaverne. Ekspertpanelet fremhæver det som positivt at der findes en fordelingsnøgle der sikrer at antallet af studerende passer til klinikkens størrelse. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 31

32 Ekspertpanelet bemærker det som et positivt initiativ at der er indgået aftale med lederne af jordemoderuddannelserne i Esbjerg, Aalborg og København om at udarbejde et fælles koncept for systematisk evaluering af den kliniske undervisning på jordemoderuddannelsen. Konceptet er dog endnu ikke trådt i kraft og indgår ikke i vurderingen af kriteriet. Ekspertpanelet bemærker endvidere at studieordningen fra 2009 i modsætning til studieordningen knyttet til bekendtgørelsen om jordemoderuddannelsen fra 2001 (BEK nr. 234 af 30/3/2001) ikke længere stiller krav om at kontaktjordemødre der varetager den kliniske undervisning af studerende, som minimum har gennemgået en praktikvejlederuddannelse, fx 1/6 af diplomuddannelsen. Andelen af praktik er på jordemoderuddannelsen en af de højeste på danske professionsbacheloruddannelser, nemlig på 105 ECTS-point, og dens kvalitet er derfor særligt afgørende for uddannelsen. For at sikre en så velfungerende praktik som muligt mener ekspertpanelet derfor at det er ønskværdigt at genindføre et krav om pædagogiske minimumkvalifikationer hos kontaktjordemødrene. Endvidere mener ekspertpanelet at det vil være ønskværdigt at gennemføre at de uddannelsesansvarlige jordemødre gennemgår en fuld diplomuddannelse svarende til 60 ECTSpoint, da de varetager pædagogiske opgaver som vejledning og supervision og evalueringer af den kliniske undervisning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 10 og følgende bilag: Bilag 2G: Referat af møde med chefjordemøddre kliniske uddannelsesansvarlige Bilag 2H: BEK nr. 43 af 26/01/2009 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Bilag 3F: Invitation til 2 temadage med fokus på refleksion som læringsredskab Bilag 3G: Kursusindbydelse til kursus om moderne læreprocesser i klinisk vejledning Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse 2009/10, Jordemoder Uddannelsesrapport Bilag 10A: Funktionsbeskrivelse studierektor Bilag 10B: Funktionsbeskrivelse uddannelsesleder Bilag 10C: Fordeling af studiepladser i forhold til antallet af fødsler ved kliniske uddannelsessteder tilknyttet jordemoderuddannelsen i København Bilag 10D: Praktikaftale Hvidovre Bilag 10E: Praktik aftale Gentofte Bilag 10F: Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Hillerød Hospital Bilag 10G: Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Rigshospitalet Bilag 10H: Referat fra møde d 13/3/08 med jordemoderledere, kliniske uddannelsesansvarlige og ledelsen på Jordemoderuddannelsen Bilag 10I: Evalueringsark portfolio Rigshospitalet Bilag 10J: Evaluering af Rigshospitalet - som uddannelsessted for jordemoderstuderende. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 32

33 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddets materielle ressourcer er tilstrækkelige til at de studerende kan nå målene for læringsudbyttet. Ekspertpanelet finder dog at udbuddets fysiske faciliteter ikke i tilfredsstillende grad fremmer et godt læringsmiljø og ikke understøtter tilgængeligheden af de materielle ressourcer. Kriteriet er derfor samlet set delvist opfyldt. Uddybning Ekspertpanelet vurderer at de materielle ressourcer der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere, er tilfredsstillende og tilstrækkelige til at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte, og at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende i forhold til antallet af studerende. Der er eksempelvis et godt og let tilgængeligt bibliotek med pensumbøger og fjernadgang til elektroniske tidsskrifter. Ekspertpanelet bemærker som noget positivt at fagbibliotekaren har en særlig viden om jordemoderuddannelsen. Derudover er der it-udstyr, trådløs internetadgang og tilstrækkelige og veludrustede lokaler. Ekspertpanelet vurderer dog de materielle professionsfaglige ressourcers tilgængelighed som en svaghed. Alle fantomdukker og anatomiske modeller til øvelser og praktiske redskaber knyttet til professionen er placeret i et aflåst depot, hvilket gør det svært for de studerende og underviserne at anvende dem. Desuden har udbuddet ingen faste og professionsspecifikke lokaler til faglig undervisning. Dette forhold umuliggør ophængning og udstilling af relevante plancher, plakater, fantomer og lignende og begrænser et stimulerende uddannelsesmiljø. Ekspertpanelet vurderer endvidere at udviklingen af dels et socialt miljø der understøtter opnåelsen af læringsudbyttet, dels en professionsfaglig identitet mellem de jordemoderstuderende indbyrdes og/eller mellem de studerende og underviserne på udbuddet har vanskelige forhold fordi undervisernes arbejdskontorer er placeret på afstand af undervisningslokalerne og undervisningslokalerne er spredt over et stort område. Dermed er det ikke en selvfølge at underviserne og de forskellige årgange af studerende på jordemoderuddannelsen møder hinanden. Institutionen har oplyst at udbuddet er flyttet til ny adresse pr. 1. august Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, rundvisning under institutionsbesøget, interview med underviserne og de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 33

34 Bilag 2H: BEK nr. 43 af 26/01/2009 om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Bilag 5B: Studieordningen 2009 Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse , Jordemoder, uddannelsesrapport Bilag 11A: Bygningsoversigt Campus Rådmandsmarken Bilag 11B:Udbuddets lokaler, detaljer Bilag 11C: Udbuddets lokaler indtegnet på bygningsoversigt Bilag 11D: Oversigt over udbuddets apparatur og redskaber. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 34

35 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Studieordningen giver den studerende mulighed for at afvikle enhver teoretisk eller klinisk uddannelsesdel i udlandet. Men udbuddet har tilrettelagt studieforløbet så en eller flere dele af uddannelsen først kan gennemføres i udlandet efter at det første år er gennemført og samtlige prøver og eksaminer bestået. Udbuddet har endnu ikke haft studerende der følger studieordningen fra 2009, i udlandet. På udbuddet er der blandt studerende på 2001-ordningen p.t. ikke tradition for at tage på længerevarende teoretiske uddannelsesophold i udlandet, og uddannelsesdele der gennemføres i udlandet, indgår ofte i den ordinære kliniske undervisning eller i den valgfrie del. Ekspertpanelet finder det derfor positivt at institutionen arbejder på at understøtte de studerendes muligheder for at tage deres uddannelse i udlandet gennem udbuddets internationale koordinator, professionshøjskolens internationale enhed, informationsmøder og information på institutionens hjemmeside. Der holdes også en introduktion til den valgfrie periode for studerende på 5. semester hvor de informeres om mulighederne for et studieophold i udlandet. Ekspertpanelet vurderer derfor at udbuddet på tilfredsstillende vis understøtter at de studerende kan tage en del af uddannelsen i udlandet inden for normeret studietid. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbuddet gennem netværket Nordejordemoderen har udvekslingsaftaler med institutioner i fx Baltikum og bilaterale aftaler med uddannelsessteder i fx Australien, England og Tyrkiet. Ekspertpanelet bemærker at de tre udbud af jordemoderuddannelsen ikke samarbejder om internationalisering med hinanden. Et samarbejde ville give de studerende gode muligheder for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet, fx ved at udbuddene udveksler nuværende procedurer, aftaler og kontakter på flere sprog og i fællesskab opsøger flere mulige udenlandske uddannelsesinstitutioner. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12 og følgende bilag: Bilag 3L: Internordisk kursus for jordemoderstuderende og undervisere Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 35

36 Bilag 12A: Valgfri periode Bilag 12B: Internationale aktiviteter fra jordemoderuddannelsens hjemmeside Bilag 12C: Nordejordemoderen program 2010 Bilag 12D: International Enhed, Metropol hjemmeside Bilag 12E: Indkaldelse til informationsmøde Bilag 12F: International festival poster og programmer Bilag 12G: Oversigt over valgfri periode E2006, 6. semester Bilag 12H: Oversigt over valgfriperiode F2006 Bilag 12 I: Applicationform Bilag 12J: Oversigt over valgfri periode sept. 09 Bilag 12K: Oversigt over valgfri periode feb Bilag 12L: Oversigt over øvrige febr Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 36

37 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller tilfredsstillende krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele de studerende kan tage i udlandet. Institutionen redegør for at det er institutionens internationale enhed der har det overordnede ansvar for administrationen og forvaltningen når studerende ønsker at gennemføre dele i udlandet, men at den lokale internationale koordinator på udbuddet forhåndsgodkender, kvalitetsvurderer og tildeler merit for det opnåede læringsudbytte fra den udenlandske institution. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet i tilfredsstillende omfang sikrer at kvalitetskravene opfyldes. Institutionen redegør for at kvalitetskravene svarer til de krav der stilles til uddannelsesdele gennemført i Danmark. Derfor skal institutionen bl.a. sikre at modtagerinstitutionen er anerkendt. Da nærmest alle opholdene i udlandet er kliniske, skal modtagerinstitutionen sikre at praktikstedet er godkendt, og at den studerende kan nå læringsmålene på stedet. Inden udvekslingen indgår den studerende en formel aftale om det læringsmæssige udbytte, kaldet en learning agreement. Institutionen redegør for at den hovedsagelig samarbejder med udenlandske institutioner der udbyder jordemoderuddannelsen på bachelorniveau. Hermed sikres det at underviserne har den samme formelle baggrund som de danske undervisere når det drejer sig om teoretisk undervisning. Når det drejer sig om klinisk undervisning, skal det kliniske uddannelsessted være godkendt af den udenlandske undervisningsinstitution. Den studerende anvender løbende sin learning agreement og sin portfolio for at sikre sig at vedkommende opnår det forventede læringsudbytte. Efter afslutning af et udlandsophold involveres tre parter i evalueringen af opholdet: den studerende, den udenlandske uddannelsesinstitution og institutionen. De studerende afrapporterer perioden som praksisbeskrivelser i rapportform. De udenlandske uddannelsesinstitutioner afrapporterer til faste netværk som mødes jævnligt. Her deltager institutionens internationale koordinatorer også. Derudover holder den internationale enhed på professionshøjskolen to årlige interne møder hvor kvaliteten af de studerendes udlandsophold drøftes, evalueres og kvalitetsforbedres, bl.a. på baggrund af de studerendes praksisbeskrivelser og rejsebreve. Institutionen redegør for at fokus til stadighed er på hvordan medarbejderne uddannes bedst muligt til at støtte de Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 37

38 studerende. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13 og følgende bilag: Bilag 12A: Valgfri periode Bilag 13A: Håndbog Metropol, Indeks Bilag 13B: Applicationform, student exchange Bilag 13C: Learning agreement 2009 Bilag 13D: Training agreement and quality commitment Bilag 13E: Placement contract Bilag 13F: Transcripts of records Bilag 13G: Narrative report Bilag 13H: Jordemoderstuderende i Australien, artikel. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 38

39 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de centrale forhold på udbuddet på tilfredsstillende vis undergår løbende og systematisk kvalitetssikring. Institutionen redegør for at udbuddet er i gang med at udvikle og justere sin eksisterende evalueringskultur i forhold til den centrale kvalitetsenhed på Professionshøjskolen Metropol og i forhold til jordemoderuddannelsens nye studieordning. Det er kvalitetsenheden på Professionshøjskolen Metropol der indgår som konsulent og sparringspartner for udbuddets kvalitetsarbejde. Professionshøjskolens kvalitetsenhed er i gang med at udforme og implementere et kvalitetssystem for hele Professionshøjskolen Metropol, bl.a. med brugertilfredshedsundersøgelser, aftagerundersøgelser og systematisk dimittendkontakt som dækker centrale forhold som tilrettelæggelse, indhold, undervisning og faciliteter og ressourcer. På udbuddet findes der faste procedurer for semester- og kursusevalueringer, trivselsundersøgelser, arbejdspladsvurderinger mv.. Udbuddets lokale og eksisterende evalueringskultur kompletterer det overordnede kvalitetssikringssystem, men er målrettet mod den tidligere jordemoderuddannelses opbygning i kurser der favner flere fag og afvikles over flere semestre, og er nu ved at blive tilpasset den nuværende studieordnings opbygning i enkeltfag og moduler. I overgangsfasen er der på udbuddet iværksat et udviklingsprojekt om en interaktiv evalueringsform via læringsplatformen Fronter. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har fastlagt en tilfredsstillende ansvarsfordeling af kvalitetsarbejdet. Ekspertpanelet konstaterer at kvalitetssikringen på udbuddet er styret fra centralt hold, og bemærker at den øverste ledelse bør være opmærksom på at det centrale kvalitetssikringssystem skal virke meningsfuldt for undervisergruppen på udbuddet. Ekspertpanelet vurderer i den forbindelse netværksgruppen som et positivt initiativ. Netværksgruppen er en gruppe nøglepersoner knyttet til kvalitetsenheden som giver både sparring til kvalitetsenheden og er aktive i implementeringsprocessen af systemet på egen uddannelse. Ansvaret for udførelse og videreformidling af og opfølgning på semester- og kursusevalueringer ligger hos den semesteransvarlige. Vedkommende sørger for at evalueringerne finder sted og rapporterer på pædagogisk møde til ledelsen og underviserne om resultatet. Disse offentliggøres også på skolens hjemmeside og behandles på fællesrådet. Referatet for kursusevalueringerne videreformidles også til de studerende af den semesteransvarlige. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 39

40 Ekspertpanelet vurderer at eksterne og interne interessenter inddrages på tilfredsstillende vis, fx spørges de studerende gennem en spørgeskemaundersøgelse om deres faglige udbytte og studieglæde. Underviserne på udbuddet spørges om deres trivsel gennem løbende spørgeskemaundersøgelser der behandles af ledelsen. Desuden inddrages interne interessenter gennem udbuddets fællesrådsmøder, teamsamarbejder og fællessamlinger. Eksterne interessenter inddrages bl.a. via udbuddets samarbejde med de kliniske undervisningssteder om den kliniske undervisning, via beskikkede censorer, via en fagpolitisk kontaktflade og via uddannelsesudvalget. I uddannelsesudvalget sidder også studerende fra jordemoderstuderendes råd (JSR). Ekspertpanelet vurderer at udbuddet anvender den viden der indsamles fra kvalitetssikringsaktiviteterne, til at forbedre udbuddet. Institutionen giver bl.a. eksempler på at der bliver fulgt op på resultaterne af de studerendes evalueringer via indførelsen af teoretisk undervisning i håndhygiejne og ved at tilrettelægge undervisningen på en ny måde for at øge studentertilfredsheden og gennemførelsen af et kursus i anæstesiologi. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 14 og følgende bilag: Bilag 2U: Aftagerundersøgelser Bilag 2Y: Ansøgning til SPR puljen Projekt evaluering af sammenhænge mellem teori og klinik Bilag 2V: Materiale vedr. dimittendkontakt Bilag 5M: Tilfredshedsundersøgelse 2009/10, Jordemoder, uddannelsesrapport Bilag 8J: Retningslinjer for Adjunktforløb Bilag 14A: Kvalitetsenhedens hjemmeside Bilag 14B: Notat om brugertilfredshedsundersøgelse Metropol Bilag 14C: Kommissorium for netværksgrupper Bilag 14D: Kapitel 1, udkast kvalitetshåndbog Bilag 14E: Kvalitetshåndbog 2008 et arbejdsredskab Bilag 14F: Arbejdspladsvurdering jordemoderuddannelsen 2009 Bilag 14G: Evalueringsmetoder på jordemoderuddannelsen Bilag 14H: Opgaver for den semesteransvarlige Bilag 14I: Oversigt over offentliggjorte evalueringer Bilag 14J: Undervisningsevaluering af 4. modul Bilag 14K: Evaluering af 1. og 2. semester Bilag 14L: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bilag 14M: Formål med Fællessamlinger Bilag 14N: Jordemoderstuderendes råd JSR Bilag 14O: Evaluering 4. semester F2007 Bilag 14P: Multiple choice maternelle forandringer. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 40

41 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 11 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2006, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 17 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af de ekspertpaneler som er med til at vurdere udbud af jordemoderuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for at udbuddet foretager omfattende registreringer af de studerendes frafaldsårsager. Frafaldsregistreringen sker via SIS og gennem samtaler i studievejledningen med studietvivlere. Udbuddet nævner fire hovedårsager til frafald, nemlig vilkår i professionen, de studerendes livssituation, det faglige niveau og de studerendes økonomi. Af interviewene med underviserne og ledelsen på udbuddet fremgik det at udbuddet også er opmærksomt på frafald grundet en stigning i KOT 1-ansøgere, dvs. ansøgere som ofte er yngre og ikke har nær så mange erhvervsrelevante erfaringer når de starter på studiet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har tilstrækkeligt kendskab til årsagerne for frafald. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har iværksat relevante og målrettede tiltag for at øge de studerendes gennemførelse, fx rekruttering og indslusningsvejledning, specialpædagogisk støtte, kurser i eksamensangst og udslusnings- og karrierevejledning. Af interviewene med underviserne og de studerende under besøget fremgik det at begge grupper gerne ville arbejde hen mod et fremtrædende socialt og lokalt jordemoderuddannelsesmiljø på udbuddet. Det kunne fx omfatte et fælles opholdsrum for jordemoderstuderende med fantomdukker og andet relevant jordemoderudstyr. Ekspertpanelet ser positivt på undervisernes og de studerendes ideer om et tættere studiemiljø på udbuddet og støtter tanken om at det vil være et meningsfuldt fastholdelsesinitiativ. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med ledelsen, de studerende og underviserne under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 2C: Klinisk ABC for jordemoderstuderende Bilag 2X: Beskrivelse af sammenkomster i studievejledningen Bilag 14G: Evalueringsmetoder på Jordemoderuddannelsen Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 41

42 Bilag 15A: Registreringer og tal fra SIS vedr. ophør Bilag 15B: Fuldførelsestal fra UVM Bilag 15C: Pjece for jordemoderuddannelsen 2009 Bilag 15D: Strategi for studie og karrierevejledningen på Metropol Bilag 15E: Uddannelse af studentervejledere fra 2010 Bilag 15F: Pjecen Mærk pulsen og bliv jordemoder Bilag 15G: Evalueringsnotat UUG 2010 Bilag 15H: Program og evaluering for introduktionstur februar 2010 Bilag 15I: Opgaver for den semesteransvarlige og evaluering af 3. semester E2008 Bilag 14G: Evalueringsmetoder på jordemoderuddannelsen Bilag 15J: Referat for temadage for studievejledere i SPR og TES Bilag 15K: Pjece fra jordemoderforeningen. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 42

43 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Efter hvert modul på jordemoderuddannelsen foretages en bedømmelse. Ifølge bekendtgørelsen skal mindst 1/3 af uddannelsen dokumenteres ved eksterne prøver. Ifølge den nationale studieordning er uddannelsens fem eksterne prøver placeret på modul 1, 4, 9, 12 og 14. Modulerne 1, 6, 9 og 14 er rent teoretiske moduler og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Modul 3, 7, 8, 11 og 12 er rent kliniske undervisningsmoduler. Her er 3, 7, 8 og 11 interne prøver og vurderes som enten bestået eller ikke-bestået. Uddannelsens sidste kliniske modul (modul 12) afsluttes med en ekstern prøve og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Modul 2, 4, 5, 10 og 13 er alle moduler med en kombination af teoretiske og kliniske ECTS-point. Her bedømmes alle, bortset fra modul 4, ved interne eksaminer efter 7-trins-skalaen. Pga. overgang til ny studieordning i 2009 har udbuddet kun beskrevet prøver og eksaminer for moduler der allerede er afviklet, eller som afvikles i den nærmeste fremtid. Udbuddet i København har derfor kun beskrevet modul 1-5. Det har derfor kun været muligt for ekspertpanelet at vurdere disse prøver og eksaminers velegnethed. Ekspertpanelet vurderer at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse om de studerende når uddannelseselementernes læringsmål. Prøveformerne varierer afhængigt af modulernes indhold og vægtning af teori og praksis. Ekspertpanelet finder det noget uhensigtsmæssigt at ingen af udbuddene anvender computere i forbindelse med skriftlige prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, men at de studerende skal skrive i hånden selvom pc er er de studerendes foretrukne studieredskab. Vurderingen er dog ikke tungtvejende, da ekspertpanelet fastholder at skriftlige eksaminer er velegnede til at belyse om de studerende når læringsmålene. De valgte prøveformer er følgende: Efter modul 1 finder en eksternt bedømt teoretisk prøve sted. Prøven er en individuel skriftlig prøve der tager udgangspunkt i en case. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Efter modul 2 finder en internt bedømt teoretisk prøve sted. Prøven er et mundtligt projektoplæg og en opponering. Prøven vurderes som bestået eller ikke bestået selvom det er et brud med studieordningen. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 43

44 Efter modul 3 finder en internt bedømt klinisk prøve sted. Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i en præsentationsportfolio. Prøven vurderes som bestået eller ikke bestået. Efter modul 4 finder en eksternt bedømt teoretisk prøve sted. Prøven består af et gruppeprojekt, ofte skrevet i grupper på tre, og en dertil hørende mundtlig eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Efter modul 5 finder en internt bedømt teoretisk prøve sted. Prøven er en skriftlig gruppeopgave med individuel skriftlig perspektivering og eksamination. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Selvom ikke alle udbuddets prøver og eksaminer er beskrevet endnu, vurderer panelet at det er sandsynliggjort at prøver og eksaminer vil give et tilstrækkeligt dækkende billede af om den studerende har realiseret målene for læringsudbyttet efter endt studieforløb. Panelet bygger sin vurdering dels på det forhold at der er prøver og eksaminer ved afslutningen af hvert modul som belyser om den studerende har nået modulets læringsmål, dels på panelets vurdering i forbindelse med kriterium 6 om at der er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets elementer og det overordnede mål for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, 7 og 16 og følgende bilag: Bilag 5B: Studieordning 2009 Bilag 6A: Bilag 1a til studieordningen, modulbeskrivelse Bilag 6C: Modulbeskrivelse modul 2 Bilag 6D: Modulbeskrivelse modul 3 Bilag 6F: Modulbeskrivelse modul 6 Bilag 7C: Kriterier for modulprøve 1 Bilag 16A: Prøvekriterier for modul 6. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 44

45 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 2 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 2 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af jordemoderuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de tre eksterne eksaminer for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium 17. Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen Metropol i København 45

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Metropol Att.: Ulrich Thostrup Sendt pr. e-mail: ulth@phoe.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i jordemoderkundskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Syddanmark Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens

Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Professionsbacheloruddannelse i sygepleje VIA University College, Horsens Supplerende akkreditering af eksisterende udbud, 2014 Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved professionshøjskolen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i Professionshøjskolen VIA University College Att.: Lisbeth Sørensen Sendt pr. e-mail: lso@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelse til professionsbachelor i sygepleje Akkrediteringsrådet

Læs mere

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Ace Denmark Notat Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab 1. Sammenholde data fra jeres behovsundersøgelse (aftagerundersøgelse,

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0063 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland

Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0331 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University College i Holstebro

Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University College i Holstebro Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved professionshøjskolen VIA University i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere