Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr /3. Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr /3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til samtlige relevante afdelingschefer og nøglepersoner med henblik på at indsamle høringssvar til de enkelte pakker. Høringssvaret er efterfølgende blevet udarbejdet således, at der er udarbejdet en overordnet del, der adresserer de mere generelle kommentarer samt 5 mere specifikke høringssvar der retter sig mod hver af de 5 pakker. Der har i processen været et stort engagement fra en lang række afdelinger, - hvilket omfanget af høringssvaret også vidner om. Engagementet er lovende for en kommende tværgående implementering af forebyggelsespakkerne i Silkeborg Kommune. Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? A) For Silkeborg Kommune er forebyggelsespakkerne et længe ventet og meget velkomment input til den politiske såvel som den administrative prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatserne i kommunen. I den nuværende form kan de i høj grad bidrage til en ledelsesmæssig såvel som politisk prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen. Desuden er pakkerne et godt afsæt for at styrke indsatser på tværs af kommunens afdelinger og politiske udvalg og de kan blive en katalysator for et styrket samarbejde med de afdelinger der ikke i deres kerneydelse arbejder systematisk med sundhedsfremme og forebyggelse. For at forebyggelsespakkerne i endnu højere grad kan bidrage til ledelsesmæssig prioritering, vil vi foreslå følgende: Præcisere anbefalinger: At det fra sundhedsstyrelsens side udspecificeres, hvad anbefalinger betyder. Helt konkret er det væsentligt for det videre arbejde med forebyggelsespakkerne, at det gøres helt tydeligt, hvad der ligger i anbefalinger. Skal det fx opfattes sådan, at grundniveauet er det serviceniveau, som borgeren som et minimum kan forvente i en given kommune, og om udviklingsniveauet skal betragtes som en kan opgave? Støtte op om sundhed på tværs ved at samarbejde på tværs: For at potentialet forebyggelsespakkerne i skal kunne prioriteres optimalt og implementeres på tværs af de enkelte afdelinger i kommunen, er det vigtigt at der i formidlingen omkring forebyggelsespakkerne inddrages relevante aktører. Her tænker vi bl.a. KL som en vigtig samarbejdspartner. Desuden forventer vi, at der samarbejdes på tværs, med de relevante ministerier og styrelser, således at anbefalingerne stemmer overens med anbefalinger og lovpakker på andre områder, fx på skoleområdet og inden for social og arbejdsmarkedsområdet. Økonomi: Hvis det skal være muligt at gennemføre forebyggelsespakkerne i driften forventer vi ligeledes at der tilføres nye midler f.eks. gennem økonomiforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne. Fx. er kompetenceudvikling af frontpersonale 1

2 og selve udførslen af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forhold til målgrupperne omkostningstunge opgaver. Selv om man inden for forebyggelsesområdet i mange tilfælde kan spare penge på lang sigt, er opstarten samt implementeringen af indsatser meget ressourcekrævende og en omfattende investering ift. at der på de fleste områder arbejdes med at reducerer forbruget i øjeblikket. B) Forebyggelsespakkerne kan i høj grad bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling i kommunen. At der er angivet mulighed for at arbejde både på grundniveau og efterfølgende på udviklingsniveau, giver mulighed for gradvis prioritering og udvikling af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Med anbefalingerne sikres det, at der arbejdes ud fra evidensbaseret viden, og at risikoen for, at det bliver normer og myter, som er styrende for handlinger på området mindskes. Vi har således i forebyggelsespakkerne, fået et brugbart redskab, som vi kan følge i forhold til at sikre kvaliteten af indsatserne. Som et forslag til udvikling vil vi forslå at sundhedsfremme og forebyggelsespakkerne blev tænkt sammen med den danske kvalitetsmodel og således styrkede samarbejdet mellem region og kommune. C) Ambitionsniveauet ligger, for Silkeborg Kommune, på langt de fleste områder på et rimeligt niveau og med tilførsel af den fornødne finansiering ligger forebyggelsespakkernes grundniveau inden for rækkevidde. Konkret kan de anbefalende indsatser i forhold til udsatte borger virke lidt for ambitiøse, og der savnes generelt forslag til indsatser som retter sig mod at sikre en større lighed i sundhed. Pakkerne samt introduktionen henvender sig i sprog og referencer til administrative fagfolk og fordrer indsigt i sundhedsvæsenets opbygning og funktion. Det anser vi som en nødvendighed i forhold til pakkernes ambitionsniveau og potentiale. Vi vil dog opfordre til, at man efterfølgende udarbejder en pixi-oversigt som henvender sig til frontpersonale og politikere, der ikke har sundhed som fagområde. Afsluttende anbefaler vi, at der planlægges en kontinuerlig revidering af pakkerne, således at det fra Sundhedsstyrelsens side sikres, at de til stadighed er opdateret med den nyeste viden inden for de relevante indsatsområder. Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de foreligger? Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret ift. implementeringen? Er der væsentlige anbefalinger som mangler? I de nedenstående områdeopdelte høringssvar er anvendelighed af de enkelte pakker udspecificeret. I overordnede træk er de meget anvendelige. Vi ser gerne at anbefalinger til indsatser rettet mod ulighed i sundhed prioriteres og udspecificeres i endnu højere grad. 2

3 3

4 Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr /3 FYSISK AKTIVITET Silkeborg Kommune Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Forebyggelsespakkerne er et yderst konkret og nyttigt redskab at benytte i prioriteringen af indsatser inden for fysisk aktivitet. Det kunne være relevant at indlede med en kort opsummering af fakta, der tydeliggør, at ved at fremme borgernes fysiske aktivitetsniveau, er der store økonomiske og sundhedsmæssige gevinster at hente. Vi vil dog påpege, at den manglende evidens i forhold til hvilke indsatser, der virker, ikke må begrænse kommunerne i at søge ny viden og begrænse nye initiativer. Der er god mening i at tænke sundhed og fysisk aktivitet ind på tværs af kommunale afdelinger og forebyggelsespakkerne er med til at tydeliggøre dette. Det giver overblik og forståelse, når målsætninger, indsatser, handleplaner og handlinger har sammenhæng på tværs af sektorer/afdelinger. For at sundhedsafdelingen kan tage lederskabet skal der være opbakning i det politiske system, og det skal være en klar prioriteret opgave. For at sikre systematik og udvikling vil det være gavnligt at benytte målemetoder og evalueringsværktøjer, der er fastlagt på forhånd, for at sikre at data er sammenlignelige. Metoderne og værktøjerne skal være gennemprøvede, reliable og valide. Systematik og kvalitetsudvikling skal bero på, at alle kommuner forpligter sig til at gennemføre udvalgte områder indenfor forebyggelsespakkernes grundniveau og der skal være konsensus om hvordan der måles og evalueres. Forebyggelsespakkerne kan være med til at definere, hvad der skal indeholdes i kommunens politikker og sikre, at afdelingerne arbejder mod samme mål. Ambitionsniveauet er realistisk men tingene udvikler sig ikke af sig selv. Der skal medfølge finansiering samt en tydeliggørelse af om grundniveauet er en skalopgave og retningslinjer for ikrafttræden. Tilførsel af ressourcer for at løfte opgaven indenfor fysisk aktivitet et generelt ankepunkt fra de forskellige afdelinger i Silkeborg Kommune. Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de foreligger? Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret ift. implementeringen? 4

5 Er der væsentlige anbefalinger som mangler? Anbefalingerne er anvendelige og fint med mange henvisninger til handlingsinspiration. Kommunen er i gang på mange af områderne men at skabe sig overblik over inspirationsmaterialet kræver længere tid. Det ville lette læsningen med flere konkrete eksempler i tillæg til anbefalingerne frem for blot kildehenvisninger. Det er dog vanskeligt at løfte opgaven i den kommunale virkelighed uden ekstra ressourcer. Aktiviteterne koster både økonomiske som personalemæssige ressourcer. Mht. at løfte indsatsen tværsektorielt ville det være ønskeligt, at der gives kildehenvisninger inden for både social og skoleområdet. Fysisk aktivitet kan f.eks. bruges på skoleområdet til at fremme elevernes præstationsevne i boglige fag. Denne sammenhæng ville blive mere tydelig med henvisning til god dokumentation og dermed lette arbejdet for at integrere den fysiske aktivitet i de andre afdelinger Mangler i udkastet: 1) Der mangler anbefalinger til monitorering af, i hvilken grad der leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området fysisk aktivitet. For at kende til hvornår man opnår de sundhedsmæssige effekter ved fysisk aktivitet skal visse termer (Puls/Borgskala m.v.) kendes og benyttes, så vi ved, om træningen har den rette intensitet. Det skal være tydeligt, hvad moderat/intensiv aktivitet dækker over. Det anbefales at der i anbefalingerne for fysisk aktivitet tydeliggøres, at perioderne med høj intensitet (2-3 gange ugl i 20/30 min) kan indeholdes i de 30/60 minutter og ikke tidsmæssigt skal ligge udover de 30/60 minutter. Pædagogiske overvejelser om hvordan kendskabet til anbefalingerne udbredes og fokus på at små skridt på vej mod opfyldelsen af anbefalingerne kan være væsentligt for mange målgrupper, dette foreslås indskrevet. 2) Der mangler anbefalinger til området for psykisk syge/sårbare og hvordan der kan tilrettelægges tilbud til denne målgruppe. Det kunne øge opmærksomheden hos omgivelserne og hos personalet, at fysisk aktivitet for denne målgruppe, er et væsentligt element. Dette kunne medvirke til at skabe mere lighed i sundhed. For at sætte fokus på, at målgruppen har specielle udfordringer i forhold til at benytte ordinære tilbud (fx haller, svømmehaller m.v.), og kan have behov for specielle rammer og støtte, er det væsentligt at sikre borgerinddragelse i udviklingen af tilbud til målgruppen. Dette kan med fordel prioriteres Publikationen: Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Er publikationen anvendelig som introduktion til de enkelte forebyggelsespakker? Er publikationen hjælpsom ift. implementeringen af forebyggelsespakkerne? Dette er bevaret i den overordnede del af høringssvaret. 5

6 Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr /3 Mental sundhed Silkeborg Kommune Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? Se samlet svar forrest. Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Forebyggelsespakken for mental sundhed kan overordnet blive mere ambitiøs i forhold til at synliggøre særligt sårbare borgergrupper på voksenområdet, som ikke nødvendigvis er diagnosticerede, men som af forskellige årsager i perioder oplever dårlig mental sundhed. Den dårlige mentale sundhed står ofte i vejen for andre indsatser i forhold til borgeren, fordi det skaber ustabilitet og frafald i forhold til diverse tilbud, som borgeren indgår i. Vi synes derfor, at det er væsentlig at have langt større fokus på metoder til rekruttering og fastholdelse i forhold til alle pakkens anbefalinger. Konkret i forhold til anbefalingen om at sikre aktivering og procedure for at sikre tilbagevenden til arbejdsmarked kan ambitionsniveauet virke højt for nogle af socialpsykiatriens borgere. Der er borgere, der i perioder ikke kan sikres aktivering, og hvor kravet om aktivering kan give en dårligere mental sundhed, fordi kravet skaber stress. Der vil i stedet være behov for at kunne lave individuelle forløb og for at træde ud af foreskrevne procedurer. Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de foreligger? Generelt omhandler mange af pakkens anbefalinger børn, unge og ældre. Forebyggelsespakken er ikke særlig tydelig set i forhold til den gruppe af sårbare voksne borgere, som fx socialpsykiatrien møder, hvilket netop er en borgergruppe, der har mange mentale sundhedsproblematikker. Arbejdet med denne gruppe borgere kan de fleste af pakkens anbefalinger med fordel beskrive mere præcist og konkret. Derudover savner vi overordnet anbefalinger, som retter sig mod integration- og handicapområdet. 6

7 Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret ift. implementeringen? Det vurderes, at mange af anbefalingerne kunne være mere konkrete og anvendelsesorienterede og med større fokus på, hvordan man metodemæssigt arbejder med området mental sundhed. Er mental sundhed et mål eller et middel, hvilken forskel gør det, og hvordan monitorerer vi arbejdet med mental sundhed? Er der væsentlige anbefalinger som mangler? Punktet aktivering af unge ledige og tilbagevenden til arbejde efter sygefravær Her kunne en mentorordning evt. med en mentor med kendskab til socialpsykiatrien være en væsentlig ressource for borgeren. Der vil være behov for mere information til de arbejdspladser, som skal rumme de borgere, der skal vende tilbage til et arbejde, eller de borgere som måske aldrig har været i arbejde. Punktet kursus i håndtering af kronisk sygdom Her skal man overveje, om der skal stå kronisk, da det udelukker sindslidelser, som ikke kategoriseres som kroniske sygdomme, men som sygdom man kan komme sig fra. Punktet Informationsindsatser Her skal tænkes mere bredt i forhold til de arenaer, borgerne befinder sig. Det vil være en fordel at få borgerne inddraget i, hvor de selv ville opsøge info. Yderligere anbefalinger Forebyggelsespakken for mental sundhed kunne med fordel indbefatte: - en anbefaling til forebyggelse af social isolering/ensomhed - en anbefaling til forebyggelse af stress - en anbefaling til forebyggelse af depression Derudover savnes en strategi for, hvordan virksomheder støttes i at tage et socialt ansvar i forhold til særligt udsatte borgere. Implementering og opfølgning af mental sundhed. Relevante kompetencer ud over de nævnte: - at kende forskellige metoder til rekruttering og fastholdelse af sårbare borgere i forskellige tilbud Vedr. samarbejde og partnerskaber: - borgerinddragelse vil kunne kvalificere sundhedstiltagene på såvel grund- som udviklingsniveau Når det tales om relevante medarbejdere, kunne medarbejdere fra socialpsykiatri, fysioterapi og ergoterapi med fordel medtænkes. Disse medarbejdere, følger ofte gennem længere tid en del af de borgere, som de forskellige anbefalinger retter sig mod. Publikationen: Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Er publikationen anvendelig som introduktion til de enkelte forebyggelsespakker? Er publikationen hjælpsom ift. implementeringen af forebyggelsespakkerne? Som introduktion til forebyggelsespakkerne indeholder dokumentet tilstrækkelige informationer. I forhold til implementeringen af forebyggelsespakkerne, vil der være behov for en lokal procedure i forhold til psykiatrien, idet man må forholde sig til den sårbare borger. 7

8 Der vil være behov for koordinering med alle samarbejdsparter omkring borgeren, så der ikke fra alle sider presses på i forhold til de enkelte områder fra de forskellige arenaer som borgeren bevæger sig i. Der skal således foreligge en ansvarsfordeling i forhold til det egentlige arbejde indenfor den enkelte pakke, men også i forhold til den økonomiske ramme for indsatsen. Kommentarer i øvrigt: Svar: Generelt bør der være fokus på, at information om pakkerne er synlige og gerne forskellige steder og på mange forskellige måder. Der vil i de enkelte afdelinger i kommunen være meget forskellige kulturer, i forhold til hvordan overordnet information formidles og gøres synlig og dermed også modtages og anvendes af medarbejderne. Derfor må det undersøges, hvordan man sikrer, at information når ud til de enkelte medarbejdere, som møder borgerne. 8

9 Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr /3 Seksuel sundhed Silkeborg kommune Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? Forebyggelsespakken om seksuel sundhed er i høj grad evidensbaseret og derfor et relevant grundlag for en ledelsesmæssig prioritering. I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? I særdeles høj grad materialet bidrager absolut til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af området. Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Ja absolut! De anbefalede indsatser er med til at sikre en fortsat udvikling i arbejdet med seksuel sundhed. Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de foreligger? Erfaringen fra Silkeborg Kommune er, at det er svært at få ungdomsuddannelserne til at prioritere seksuel sundhed både med hensyn til at opkvalificere undervisererne og til at afsætte tid til undervisning af de unge i skoletiden. Der vil, som nævnt i det overordnede høringssvar, kunne samarbejdes på tværs af ministerier for at sikre en styrket opmærksomhed på området. Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret ift. implementeringen? Tilføjelse: Vedr. indsatser i relation til de unges seksuelle sundhed på Ungdomsuddannelserne - kan der i Silkeborg Kommune indhentes information om resultater og erfaringer fra Projekt Unge Sex og Sundhed, herunder organiseringen og afholdelsen af temadage og rådgivning, samt elevernes udbytte og tilfredshed med samme. Evalueringsrapport foreligger juli Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen. Er der væsentlige anbefalinger som mangler? Der mangler anbefalinger, der konkretiserer hvordan behovet for fertilitetsbehandling reduceres, gennem konkret forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme. Silkeborg Kommune bakker op om behovet for at frontpersonale, med direkte borgerkontakt har kendskab til emner inden for seksuel sundhed, der er relevante for de enkelte borgergrupper. Især skal frontpersonale med kontakt til borgergrupper med særlige behov, f.eks. psykisk syge, sikres de rette kompetencer til at vejlede og rådgive disse borgergrupper. Det kunne være formålstjenstligt at inkludere seksuel sundhed i undervisning om 9

10 risikoadfærd. Ved at tage udgangspunkt i Risikoadfærd, (hvor rygning, alkohol, kriminalitet, tidlig sexdebut, og andre rusmidler inddrages) sikres en undervisning, der er tæt på de unges hverdag. Publikationen: Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Er publikationen anvendelig som introduktion til de enkelte forebyggelsespakker? Er publikationen hjælpsom ift. implementeringen af forebyggelsespakkerne? Dette punkt er bevaret i den overordnede del af høringssvaret. 10

11 Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr /2 Alkohol Silkeborg Kommune Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet i kommunerne? I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til at sikre systematik og kvalitetsudvikling af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet? Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Spørgsmålene her kan i det store hele besvares positivt Anvendeligheden af forebyggelsespakkernes anbefalinger: Forebyggelsespakkerne indeholder en række anbefalinger til en styrket kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Vurderes anbefalingerne anvendelige i den kommunale virkelighed, som de foreligger? Er inspirationsmaterialet tilknyttet de enkelte anbefalinger tilstrækkeligt konkret ift. implementeringen? Er der væsentlige anbefalinger som mangler? Tidlig opsporing side 10 Danskernes forhold til alkohol er, på godt og ondt, præget af en del ambivalens. At ændre denne tilgang til alkohol og alkoholproblemer, er en stor udfordring, som meget gerne må adresseres i forebyggelsesarbejdet, og derfor hilses den systematiske, tidlige opsporing velkommen Der er et meget stort sammenfald mellem alkoholproblemer og psykiske problemer. Mennesker med psykiske/psykiatriske problemer vil ofte stå med muligheden og fristelsen til, at selvmedicinere sig med alkohol eller stoffer. Denne gruppe mennesker er derfor i en risikogruppe for at udvikle afhængighed, og derfor har det stor betydning, at frontpersonale, læger mv. er særligt opmærksomme på dette, og spørger ind til alkoholvaner, samtidig med at der snakkes om psykiske problemer. Ligesom det er vigtigt at vejlede borgere om de markante psykiske skadevirkningerne ved alkohol, når man samtidig har psykiske problemer. Dette kan med fordel adresseres tydeligere i forebyggelsespakken. Tilbud Kortere rådgivningsforløb til storforbrugere, partner, børn og pårørende. Side 11 Det pointeres, at rådgivningssamtalerne tilpasses og placeres så det svarer til målgruppens 11

12 behov. Der er et stort behov for rådgivningssamtaler til psykiatriske borgere. Rådgivningssamtaler bør derfor placeres i nærmiljøet, hvor tilgængeligheden er nem. Det kan være en stor hurdle at skulle opsøge samtaler på alkoholambulatorier eller kommunen, da dette forbindes med at have et misbrug. Differentierede alkoholbehandlingstilbud. Side 12 Der er i nogen grad kommet et øget fokus på dobbeltfokuseret alkoholbehandling. Dog erfares det, at fokus i høj grad hviler på udredning af borgere med dobbeltdiagnose, end at der på nuværende tidspunkt forefindes behandlingstilbud til denne gruppe. Det kunne være hensigtsmæssigt, at præcisere hvordan en kommune etablerer et behandlingstilbud, som i så høj grad afhænger af samarbejde mellem forskellige instanser, og hvor vejen til behandlingen er let tilgængelig. Ligeledes bør det være tydeligt, hvordan behandlingstilbuddet er tilrettelagt, så det er specialiseret på dobbeltfokuseret alkoholbehandling. Der bør tænkes i behandlingstilbud, som er målrettet borgere med psykiske lidelser, da disse kan have svært ved at følge kommunens behandlingstilbud. Implementering af kvalitetssystemer side 12 Silkeborg Kommune bakker op om, at en væsentlig del af kvalitetsudviklingssystemet, at brugerne/borgerne høres i, hvordan de oplever tilbuddet fungere for netop dem. Afrusning. Ikke er emne, der er omtalt i forebyggelsespakken Det ville være fint, hvis der var nogle overvejelser omkring temaet afrusning i forebyggelsespakken. Når borgere er nået dertil i deres alkoholforbrug, at de har brug for afrusning, kan man selvfølgelig diskutere om det fortsat handler om forebyggelse. I en kommune som Silkeborg, er situationen imidlertid den, at borgere der har brug for afrusning, enten er henvist til ambulant afrusning, via egen læge eller indlæggelse på sygeafdeling på et forsorgshjem km fra byen. Dette vil givetvis afholde nogle borgere fra at gå i alkoholbehandling enten af frygt for abstinenser eller af frygt for den stigmatisering, der følger med indskrivning på et forsorgshjem. Kommentarer til Information og Undervisning Frontpersonale informerer om kommunens tilbud side 13 I dette afsnit er det vigtigt også at nævne socialpsykiatriske tilbud. Undervisning i folkeskoler side 13 Der er ingen lette løsninger, men et klart billede af at de unge ønsker voksne med ALKO-Holdninger, og at der alle steder bør være en fast strategi for hvordan og hvornår vi bringer alkohol ind i undervisningen. Det centrale er, at der bliver sammenhæng, og at indsatsen starter på klassetrin (før de har prøvet at drikke) og fortsættes kontinuerligt i årene frem til 9. klasse. Ved at tage udgangspunkt i Risikoadfærd, (hvor rygning, alkohol, kriminalitet, tidlig sexdebut, og andre rusmidler inddrages) kan det hele tiden laves en undervisning, der er tæt på de unges hverdag. Unge opdeler ikke deres risikoadfærd i alkohol, rygning, seksuel sundhed dette samarbejde kan med fordel tydeliggøres i de respektive 12

13 pakker. De sociale overdrivelser/ flertalsmisforståelsen har stor betydning for de unges adfærd. Erfaringerne fra Ringsted og Århus viser, at det er den mest effektive måde at lave forebyggelse på, og derfor bør denne metode refereres til i forebyggelsespakken. Ved at inddrage både de unge og deres forældre, og hele tiden sikre en dialog, kan vi øge ansvarligheden og dermed begrænse de unges brug af alkohol. Når de unge arbejder med selvvalgte emner inden for risikoadfærd, og selv søger viden, som de efterfølgende skal formidle til klasse og til forældrene, når vi en effekt der langt overstiger besøg af eksperter udefra. Der bør være undervisning og information i såvel folkeskoler, som ungdomsuddannelser. Specielt i ungdomsuddannelserne slår alkoholforbruget igennem, ligesom stofforbruget også vinder indpas i denne periode. Det er også her, at nogle af de unge begynder at slås med psykiske problemer, og evt. selvmedicinerer sig med alkohol. Det er derfor vigtigt, at denne gruppe undervises i de psykiske skadevirkninger ved et storforbrug af alkohol. Vi hører ofte om de fysiske skadevirkninger, men der bør være et øget fokus på de psykiske skadevirkninger. Det er vigtigt at denne gruppe informeres om, hvordan de søger hjælp og vejledning. Dette kan med fordel adresseres tydeligere i forebyggelsespakken. Implementering og opfølgning Kompetencer side 14 Det giver god mening, at der sikres en kompetenceudvikling af medarbejder som arbejder med alkoholbehandling, så de har en grundlæggende viden om de nævnte ting. Derudover skal der afsættes tid til, at borgernære medarbejder kan få øje på det begyndende alkoholproblem, tage snakken med borgeren om alkoholforbruget, samt har handlemuligheder til at hjælpe borgeren til det egentlige behandlingssted. Samarbejde og partnerskaber side 14 Der bør være mere fokus på handlemuligheder. Eksempelvis at ungdomsuddannelserne ved, hvad de kan tilbyde, og hvordan de kan hjælpe den unge, der har et alkoholproblem. Omkostninger Side 16 og 17 fremgår nogle estimater om ressourceforbruget i forhold til Rådgivningssamtale til pårørende, Opkvalificering af frontpersonale og Kort intervention. Det ressourceforbrug, som man beregner sig frem til, må siges at være dybt urealistisk. Eksemplet med Kort intervention, forudsætter at man er i stand til at adressere de rigtige borgere, uden at have gjort noget forarbejde, samt at de umiddelbart accepterer interventionen. Det forudsætter næsten, at de selv har erkendt problemet og har trukket et nummer og sat sig i et venteværelse. Noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til rådgivningssamtaler med pårørende. En ordentlig pårørende-samtale kræver både forberedelse og efterfølgende bearbejdning. For begge tiltags vedkommende må ressourceforbruget forventes at ligge 4-5 gange høre end beregningen. Med hensyn til opkvalificering af frontpersonale er vores erfaring at 4-5 dage er passende, men også at der efterfølgende skal ske en vedligeholdelse af de opnåede kompetencer, hvis de skal vedligeholdes. 13

14 Publikationen: Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Er publikationen anvendelig som introduktion til de enkelte forebyggelsespakker? Er publikationen hjælpsom ift. implementeringen af forebyggelsespakkerne? Dette er bevaret i den overordnede del af høringssvaret. Kommentarer i øvrigt: Tal i forebyggelsespakken, problemets omfang. Der er ganske væsentlige forskelle på de estimater der fremkommer i forebyggelsespakken. På side 1 angives det at der på landsplan er ca alkoholafhængige, hvilket svarer til ca. 2,8 % af befolkningen. For Silkeborg Kommune som har indbyggere svarer dette statistisk set til ca alkoholafhængige personer. (Dette har i de senere år været vores antagelse). I model-materialet på side 7 angives det, at man i en kommune med indbyggere vurderer at der er mellem 150 og 450 alkoholafhængige. Omregnes dette estimat til en kommune af Silkeborg Kommunes størrelse er antallet af alkoholafhængige skrumpet til at der er mellem 350 og 1050 alkoholafhængige. (0,39-1,1 % af befolkningen) Det vil være lykkeligt hvis dette estimat holder, men under alle omstændigheder er det vigtigt, når der skal tages stilling til dimensionering af såvel forebyggelses- som behandlingsmæssige indsatser, at man har en nogenlunde valid vurdering af problemets omfang. Der opfordres således til at disse estimater gennemregnes og gøres konsistente. 14

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer

FOREBYGGELSESPAKKE. stoffer FOREBYGGELSESPAKKE stoffer INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 8 Tabte leveår som følge af stoffer 10 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med stofbrug 10 Tal på sundhed i kommunen 11 Kommunale

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE

FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE FAGLIG VEJLEDNING FOR SAMTALE OM ALKOHOL ALLE BORGERE KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2014 Godkendelse, ikrafttrædelse og revidering: Den faglige vejledning er sidst blevet godkendt: I Forum for Forebyggelsescentre

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER

GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER 2007 GUIDE TIL PLANLÆGNING AF KOMMUNALE FOREBYGGELSESINDSATSER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Marie Brandhøj Wiuff Jakob Hansen Begge fra

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere