KONKURRENCESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCESTYRELSEN"

Transkript

1 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2003

2 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2003 Maj 2003

3 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen Konkurrencestyrelsen Nørregade København K Tlf.: Fax: On-Line ISBN ISBN On-Line ISSN ISSN Layout og grafisk produktion Schultz Grafisk A/S Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrencestyrelsen. Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af: Kapitel 2: Helle Cwarzko Jensen, Helene Waagstein Kapitel 3: Morten Hvidt, Helle Lange Kapitel 4: Lisbeth Spenner, Henning Wacker Kapitel 5: Carsten Kvetny, Ole Skotner Kapitel 6: Carsten Smidt Kapitel 7: Mogens Jensen, Torben Thorø Kapitel 8: Mogens Jensen, Carsten Smith Kapitel 9: Kirsten Levinsen Kapitel 10: Marianne K. Larsen, Helene Bang Schmidt Kapitel 11: Ole Skotner Kapitel 12: Jytte Boesgaard Kapitel 13: Susanne Hansen, Lasse Sundahl Kapitel 14: Milena A. Krogsgaard, Marianne K. Larsen Kapitel 15: Morten Qvist Fog

4 Forord Konkurrenceredegørelse 2003 er den sjette i rækken. Som i de tidligere år har vi bestræbt os på at dække et bredt spektrum af emner. Kapitlerne i redegørelsens første del behandler både problemer i den private sektor og i sektorer, der er offentligt reguleret eller ejet. Som noget nyt har organisationer og virksomheder, der kritiseres, mulighed for at få offentliggjort en kommentar på Konkurrencestyrelsens hjemmeside sammen med Konkurrenceredegørelsen. Redegørelsens årbogsdel er traditionen tro bygget op som et opslagsværk, hvor der findes en kort beskrivelse af årets afgørelser. Yderligere oplysninger om sagerne findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside. Vi håber, at redegørelsen vil bidrage til den offentlige debat om konkurrenceforhold og konkurrencepolitik. God læselyst! Finn Lauritzen

5 KONKURRENCE REDEGØRELSE Indhold Kapitel 1 Konkurrenceforholdene 1.1 Status Internationalt samarbejde Konkurrenceregulering Retshåndhævelse Konkurrencesager Brancheundersøgelser Temaerne i redegørelsen Kapitel 2 Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi 2.1 Resumé og konklusioner Konkurrence og vækst Koncentration Mobilitet i markedsandele Tilgang af nye virksomheder Indtjening Lønpræmier Priser Konkurrencesituationen i de konkurrencesvage brancher Kapitel 3 Vækst i danske havne 3.1 Resumé og konklusioner Danske havne Havnetjenesteydelser Prisforskelle på havnetjenesteydelser

6 Kapitel 4 Vandmarkedet 4.1 Resumé og konklusioner Vandmarkedet Benchmark af renseanlæg Benchmark af vandforsyninger Et velfungerende marked Kapitel 5 Feriemarkederne 5.1 Resumé og konklusioner Ferie- og turismemarkederne i Danmark Offentlig støtte Konkurrenceproblemer Kapitel 6 Handel med værdipapirer 6.1 Resumé og konklusioner Markedet for handel med værdipapirer i Danmark Aktier Obligationer Investeringsbeviser Kapitel 7 Sygehusydelser 7.1 Resumé og konklusioner Pres på sundhedsvæsnet stiller krav til effektiviseringer Organisering og finansiering af hospitalerne Barrierer for konkurrence Målestokskonkurrence Frit brugervalg Interne markeder Udbud og udliciering Forsikringer

7 KONKURRENCE REDEGØRELSE Kapitel 8 Afgrænsning af det relevante marked 8.1 Resumé og konklusioner Grundlaget for markedsafgrænsning Markedsafgrænsning i praksis Fremtidig udvikling Substantial lessening of competition Kapitel 9 Modernisering af de europæiske konkurrenceregler 9.1 Resumé og konklusioner Hovedelementerne i de nye regler Konkurrenceregulering i historisk og globalt perspektiv Retssikkerhed Forskellige afgørelser? Bliver netværket effektivt? Privat retshåndhævelse Betydningen for nationale konkurrencelove Kapitel 10 Nye udbudsregler i EU 10.1 Resumé og konklusioner Erfaringer med EU-udbud Lovpakken: Status og opnåede resultater Rammeaftaler Brug af IT i udbudsprocessen Elektroniske indkøb Konkurrencepræget dialog Miljøhensyn og sociale hensyn Vægtningen af tildelingskriterierne

8 Kapitel 11 Konkurrenceloven i Indledning Straffesager Offentligt reguleret virksomhed ( 2) Konkurrenceegrænsende aftaler ( 6-10) Misbrug af dominerende stilling ( 11) Afgørelser der både vedrører konkurrencebegrænsende aftaler ( 6-10) og misbrug af dominerende stilling ( 11) Offentlig støtte til erhvervsvirksomhed ( 11A) Fusionskontrol ( 12) Oversigt over afgørelser afgjort af styrelse og råd i Konkurrencestyrelsens udgivelser om konkurrenceforhold i Kapitel 12 EU-Konkurrencereglerne i Indledning Konkurrencesager Beslutninger om forbud med bøder Beslutninger om fritagelse Andre principielle sager Fusioner Retten og domstolen Nye retsakter på konkurrenceområdet Internationalt samarbejde Nordisk samarbejde

9 KONKURRENCE REDEGØRELSE Kapitel 13 Konkurrence i energisektoren 13.1 Indledning Elpriserne efter elreformen Konkurrence på engrosmarkedet for el i norden Vinterens elpriser og forsyningssikkerheden Ejerstrukturer i elsektoren Forsyningspligt i elsektoren Naturgas Fjernvarme Olie og benzin Kapitel 14 Offentlige udbud i Indledning Afslutning af pilotprojektet/etablering af udbudsnetværk Ny bekendtgørelse til tilbudsloven Vejledning og sagsbehandling Konkurrencestyrelsens udtalelser Kendelser og domme Kapitel 15 Statsstøttereglerne i Indledning Rådskonklusioner vedtaget under det danske formandskab Kommissionens statusrapport om mindskelse og omlægning af statsstøtte Statsstøtteniveauet i EU og i kandidatlandene Konkurrencestyrelsens kontrol af de minimis-reglens overholdelse Nye regler i Beslutninger og domme

10 9

11 KONKURRENCE REDEGØRELSE 10

12 KAPITEL 1 Konkurrenceforholdene 1.1 STATUS 2002 blev reformernes år. Under det danske formandsskab blev den mest gennemgribende ændring af EU s konkurrenceregler nogensinde vedtaget. Reformen vil få væsentlige konsekvenser for den måde, konkurrencereglerne administreres på i hele Europa. Der blev også opnået politisk enighed om en revision af EU s udbudsregler. Revisionen giver mere brugervenlige regler, tilskynder til digital kommunikation og muliggør mere konkurrence om offentlige indkøb. Fra Kommissionen kom også forslag til en ændring af fusionskontrollen. Formålet er bl.a. at øge retssikkerheden for virksomheder, der fusionerer. Den danske konkurrencelov blev også ændret i Bødeniveauet blev hævet til samme niveau som i andre europæiske lande. Hermed har Danmark fået en lovgivning, der på de væsentligste områder har international standard. Stramningen af den danske lovgivning, som er sket i tre tempi 1998, 2000 og 2002 har endnu ikke medført, at konkurrenceintensiteten, når man måler den med økonomiske indikatorer, helt er på højde med resten af Europa. Der er stadig mange brancher med konkurrenceproblemer, ligesom de danske forbrugerpriser (renset for afgifter) er 4 pct. højere end i de lande, vi sammenligner os med. Som debatten efter de tidligere års konkurrenceredegørelser har vist, skyldes dette ikke kun konkurrenceforholdene. Lønniveauet eller lønstrukturen (forholdet mellem lønninger i udlandskonkurrerende og hjemmemarkedsorienterede erhverv) kan spille en rolle. Også det danske markeds beskedne størrelse kan have betydning. Det gælder især på områder, hvor der er danske standarder eller særregler. Det sidste forhold illustrerer imidlertid blot, at konkurrencepolitikken må have et bredt sigte og konstant må have et kritisk øje på reguleringen af alle erhverv. Styrelsen deltager derfor i et projekt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement og Finansministeriet. Formålet er at identificere regler, som kan begrænse konkurrencen. En række regler har været behandlet i de senere år, bl.a. i Konkurrenceredegørelserne, men gennemgangen vil også omfatte regler, der hver for sig har mindre betydning, men som samlet kan have en mærkbar virkning. Undersøgelsen skal være færdig primo

13 KONKURRENCE REDEGØRELSE Det er regeringens målsætning, at antallet af konkurrencebegrænsende erhverv skal halveres inden De danske priser (renset for afgifter) skal ned på et niveau, som svarer til gennemsnittet af de andre, mest velstillede EUlande. Hvis det lykkes, vil konkurrencepolitikken have ydet et pænt bidrag til at fremme den økonomiske vækst. Reformerne af lovgivningen i EU, i Danmark og i andre lande har ledt til, at styrelsen har overvejet, hvordan vi bedst bliver klædt på til de strategiske udfordringer, som fremtiden bringer. I den forbindelse har styrelsen formuleret en ny mission, vision og værdigrundlag (som kan ses på styrelsens hjemmeside, Overgangen til forbudsprincippet i 1998 lagde op til en øget kontrolindsats, bl.a. de såkaldte dawn-raids. Det blev afspejlet i styrelsens idegrundlag, konkurrence hindrer misbrug af magt. Udviklingen har vist, at denne prioritering var nødvendig, og den vil blive fastholdt fremover. Men samtidig er det vigtigt at videreudvikle vores rådgivning og dialog med virksomheder, organisationer og forskere. Dette signaleres med den nye mission, konkurrence fremmer velstand og fornyelse. Som den væsentligste af flere værdier er der sat fokus på internationalt perspektiv. EU-reformen vil nødvendiggøre et meget tættere samarbejde både med EU-Kommissionen og med andre lande. Reformen betyder, at styrelsen skal anvende EU-reglerne, når en aftale eller et misbrug påvirker forbrugere eller virksomheder i andre lande. Samtidig er det af hensyn til danske virksomheder vigtigt at tænke internationalt, dvs. at bruge samme lovfortolkninger som i andre lande, og løbende at overveje, hvornår markedsafgrænsningerne skal være bredere end Danmark. Ambitionen er ikke blot at medvirke til at opfylde regeringens målsætninger om vækst. Ambitionen er også at gøre vores arbejde på en måde, så vi kan måle os med de bedste konkurrencemyndigheder. Der vil altid være delte meninger om sådanne sammenligninger. Men styrelsen har taget initiativ til et nordisk projekt, der bl.a. ser på sagsbehandlingstider, produktivitet og brugertilfredshedsmålinger i de enkelte nordiske lande. En vigtig værdi vil fortsat være en bred formidling og en åben holdning, så offentligheden kan følge med i styrelsens arbejde. Det er også vigtigt, at forbrugere og virksomheder har adgang til informationer, så de kan varetage deres interesser, fx gennem erstatningssager. Det skal ske under hensyn til de virksomheder, der er under anklage. 12

14 KAPITEL 1 For at sikre denne balance vil styrelsen fremover ikke offentliggøre, om sager er oversendt til SØK (Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet, i daglig tale Bagmandspolitiet). Det gælder også sager, der i forvejen er offentlig kendt. Hvis SØK henlægger straffesager på grund af bevisets stilling, vil styrelsen kun offentliggøre det, hvis sagen er offentlig kendt, og virksomheden selv er interesseret i offentliggørelsen. Til gengæld vil der blive større offentlighed om de sager, hvor virksomheder vedtager eller idømmes bøder. Det store flertal af sager, hvor virksomhederne betaler en bøde uden at være dømt af domstolene, bliver ikke offentliggjort. Det er utilfredsstillende og afviger fra forholdene i de fleste andre OECDlande, hvor det ikke er muligt at betale hemmelige bøder. Kun i særlige tilfælde som elkartellet, hvor en betydelig del af virksomhederne er enkeltmandsejede, kan hensynet til privatpersoner gå forud. I disse sager kan skadelidte dog gennem SØK få de fornødne oplysninger. I øvrige sager vil styrelsen løbende offentliggøre bøder i den månedlige direktørberetning samt for hele år i Konkurrenceredegørelsen. 1.2 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Som nævnt er der i 2002 vedtaget en ny EU-forordning, som indeholder reglerne for behandlingen af konkurrencesager. Reformen betyder for det første, at Konkurrencerådet og andre EU-landes myndigheder skal behandle nogle af de sager, som Kommissionen hidtil har behandlet. For det andet får myndighederne pligt til at anvende EU-Traktatens regler om konkurrence fremfor deres nationale konkurrencelove, hvis sagen påvirker handlen over grænserne. Det betyder, at et større antal sager fremover skal behandles efter Traktatens artikel 81 og 82. Det har stor betydning for virksomhederne, fordi de hermed får større sikkerhed for, at en sag behandles efter samme regler, uanset hvem der behandler sagen. For det tredje betyder reformen, at styrelsen fremover skal indgå i et væsentligt mere forpligtende samarbejde med Kommissionen og konkurrencemyndigheder i andre EU-lande. Et sådan samarbejde forudsætter, at myndighederne har gensidig tillid til hinanden, at de kan hjælpe hinanden med at løse sagerne, og at de kan deltage i fordomsfrie diskussioner af, hvordan man bedst løser en sag. Derfor får myn- 13

15 KONKURRENCE REDEGØRELSE dighederne nye muligheder for at udveksle informationer og hjælpe hinanden med at foretage kontrolbesøg. Endvidere får Kommissionen adgang til at foretage kontrolbesøg i private hjem, hvis der er tale om en alvorlig overtrædelse. Behovet for øget samarbejde skyldes bl.a., at virksomhederne på de nationale markeder i stadig større omfang bliver de samme. Men det skyldes også, at virksomheder i stigende grad samarbejder over grænserne. Det gælder både karteller og i andre konkurrencesager. Opstår der sager, hvor myndighederne ikke kan finde fælles fodslag, kan Kommissionen overtage sagen. Det samme gælder, hvis Kommissionen ikke er enig i den måde, som en myndighed håndterer sagen på. Endelig vil Kommissionen behandle sager, der berører tre eller flere lande, eller som i øvrigt er principielle. En fjerde vigtig nyhed er, at virksomhederne fra 1. maj 2004 ikke mere kan anmelde aftaler til Kommissionen. Denne ændring er en forudsætning for, at landene reelt kan samarbejde. Anmeldelsessystemet forudsatte, at Kommissionen havde enekompetence til at fritage fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Kommissionen får hermed frigjort ressourcer, som er en forudsætning for, at den kan behandle de store sager, der løbende opstår. Antallet af sager vil nemlig stige kraftigt, når EU i 2004 bliver udvidet med 10 nye lande. Reglerne vil forhåbentlig medføre mere konkurrence. Det vil gavne såvel forbrugere som virksomheder i hele Europa. Men der er også risiko for ineffektivitet og for, at retssikkerheden ikke bliver høj nok. Sammen med vores søstermyndigheder vil styrelsen derfor give det høj prioritet at udvikle et velfungerende netværk mellem myndighederne. Styrelsen vil også give danske virksomheder vejledning som erstatning for, at virksomhederne ikke længere kan anmelde aftalerne til EU. EU s gruppefritagelser bliver løbende revideret. I 2002 var det navnlig gruppefritagelsen for motorkøretøjer, der tiltrak sig opmærksomhed. Ændringer var tiltrængt, idet bilproducenternes stilling er for stærk både i forhold til bilforhandlerne og værkstederne. Fremover må producenterne vælge imellem at anvende et eneforhandlingssystem hvor hver forhandler har sit salgsområde eller selektiv distribution, hvor man udvælger forhandlerne efter objektive kriterier. Producenterne må ikke kombinere de to systemer i et enkelt land. Det bliver endvidere muligt for bilforhandlere at sælge forskellige mærker. Alle værksteder, der opfylder producentens objektive betingelser, har nu krav på at blive autoriseret. Producenterne kan ikke begrænse antallet af værk- 14

16 KAPITEL 1 steder, og de kan ikke holde de såkaldte uafhængige værksteder ude. Det bliver samtidig lettere for de uafhængige værksteder at få adgang til undervisning, værktøj, fejlfindingsudstyr samt tekniske informationer om de enkelte biltyper. Endelig ændrer man begrebet originale reservedele. Reservedele til et bestemt bilmærke, som en reservedelsproducent fremstiller i eget navn, må man fremover også kalde originale, hvis producenten samtidig leverer de tilsvarende varer til bilproducenten. Reformen vil betyde, at priserne (renset for afgifter og moms) såvel på biler som på reservedele bliver mere ensartede i EU-landene. For Danmark vil det betyde højere bilpriser, mens priserne for reservedele og værkstedsbesøg gerne skulle blive lavere. Også inden for statsstøtte blev der opnået resultater under det danske formandskab. Ministerrådet vedtog nogle rådskonklusioner om at nedbringe statsstøtten, om større gennemsigtighed og om bedre analyser af støttens virkninger. Fremover vil procedurerne i statsstøttesager blive klarere. Kommissionen vil endvidere afholde et årligt seminar med landene om blandt andet anvendelsen af konkurrenceanalyser i statsstøttesager. Som led i EU-formandskabet afholdt styrelsen den europæiske konkurrencedag i november Konkurrencedagen havde til formål at udbrede kendskabet til konkurrencepolitikken. Den danske konkurrencedag satte fokus på, hvordan konkurrence bidrager til at skabe fornyelse og forbrugervelfærd. Et andet hovedtema var konkurrence og forbrugere i EU sammenlignet med andre regioner. Også EU s rolle i en global konkurrencepolitik var på dagsordenen. Samarbejdet mellem myndighederne foregår ikke kun i EU. I 2002 så en ny organisation dagens lys, nemlig International Competition Network (ICN). Myndigheder fra ca. 60 lande, herunder Danmark, er medlem af ICN, som har holdt sit første møde i Italien. 1.3 KONKURRENCEREGULERING Konkurrenceloven blev som nævnt ændret i Den vigtigste ændring er forhøjelsen af bødeniveauet. Den hidtil største bøde udgjorde ca. 3 mio. kr. Med lovændringen forventer Folketinget en klar forhøjelse af bødeniveauet. Af bemærkningerne til loven fremgår det således, at meget alvorlige overtrædelser det vil typisk være karteller og grov misbrug af dominerende 15

17 KONKURRENCE REDEGØRELSE stilling straffes med bøder fra 15 mio. kr. og derover. For alvorlige overtrædelser eksempelvis bindende videresalgspriser og misbrug af dominerende stilling bør grundbeløbet ligge mellem og 15 mio. kr. For mindre alvorlige overtrædelser bør grundbeløbet ligge mellem og kr. Bøderne kan forhøjes, hvis overtrædelsen er af længere varighed. I så fald forhøjer man de nævnte grundbeløb med 10 pct. for hvert år, overtrædelsen har varet. Det er vigtigt at forbedre mulighederne for at opklare overtrædelser af loven. Det er derfor i lovbemærkningerne forudsat, at anklagemyndigheden og domstolene fuldt ud udnytter mulighederne i straffeloven for strafnedsættelse, hvis den tiltalte har bidraget væsentligt til sagens opklaring. Folketinget forudsætter samtidig, at man kan give nedsættelser på væsentligt mere end 20 pct., som hidtil har været loftet. De momenter, der bør indgå ved en bødenedsættelse, er beskrevet i lovbemærkningerne. Det kan fx være, om den tiltalte har givet oplysninger, som er af afgørende betydning for påvisning af lovovertrædelsen, og som i væsentlig grad medvirker til at fastslå, hvem der deltager i overtrædelsen, og hvori overtrædelsen består. Endvidere kan det indgå, om den tiltalte er den første, der giver sådanne oplysninger, og om oplysningerne gør det muligt at fastlægge overtrædelsens tidsmæssige, produktmæssige og geografiske udstrækning. Det er op til domstolene eller ved bødeforelæg SØK at fastsætte, hvor stor en eventuel bødenedsættelse skal være, når en virksomhed samarbejder med Konkurrencestyrelsen og SØK om opklaringen. Med lovændringen er styrelsens muligheder for at undersøge en sag også blevet forbedret på anden måde. Styrelsen får således mulighed for at medtage materiale, herunder computere, når styrelsen under et kontrolbesøg ikke kan kopiere materiale på stedet, og dette skyldes forhold hos virksomheden. Endelig bliver lokale priskarteller forbudt. Prisaftaler mellem virksomheder, der tilsammen har en omsætning på under 150 mio. kr., er fremover omfattet af forbudet mod aftaler, der begrænser konkurrencen. På det offentlige område indebærer lovændringen, at kommuner og amter ikke længere selv skal vurdere, om fx en kommunal beslutning, som begrænser konkurrencen, er nødvendigt for at leve op til anden lovgivning. En sådan vurdering foretager den minister, der har ansvaret for den pågældende lovgivning. Endelig skal ressortministeren drøfte med økonomi- og erhvervsministeren, hvor vidt man ønsker at følge en anbefaling fra Konkurrencerådet om ændring af offentlig regulering. 16

18 KAPITEL RETSHÅNDHÆVELSE Straffebestemmelserne fik stor betydning i 2002, som satte en rekord, der forhåbentlig aldrig bliver slået. Samlet modtog 258 virksomheder bøder eller bødeforlæg for at have deltaget i det såkaldte elkartel. Heraf har langt de fleste erkendt deres skyld og betalt bøden. På andre områder har 5 virksomheder betalt bøder. Bødesagerne starter ofte med en kontrolundersøgelse. Siden 1998 har styrelsen gennemført i gennemsnit 4-5 undersøgelser om året. Nogle undersøgelser omfatter kun en eller få virksomheder, andre mange. Nogle af undersøgelserne angår misbrug af dominerende stilling, som var straffrit indtil 1. juli 2002, men hvor styrelsen vurderede, at det var vigtigt at få adgang til beviser. Der har været enkelte straffesager, som ikke er startet med en kontrolundersøgelse, men hvor styrelsen på andre måder er blevet opmærksom på lovovertrædelsen. Styrelsens politik er at foretage en grundig vurdering af mulige straffesager, inden vi sender sagerne til SØK. Hvis en sag har ringe betydning, eller beviserne ikke er klare, vil den ikke blive sendt til SØK. SØK gennemgår herefter sagerne grundigt, og SØK kan lede efter yderligere bevismateriale. SØK bruger normalt 1-2 år på at behandle sagen. SØK har mulighed for at henlægge en sag på grund af bevisets stilling. Det er hidtil sket i 3 ud af de 17 sagskomplekser, som styrelsen har sendt til SØK. Det kan ikke realistisk forventes, at dette niveau kan nedbringes yderligere. Samtidig er det vigtigt at understrege, at retshåndhævelsen ikke kan stå alene. Straffene vedrører kun det sorte område dvs. sager som fx karteller, der uden skygge af tvivl er ulovlige. Som nævnt er vejledning samt løbende behandling af klager og anmeldelser vedrørende det såkaldte grå område lige så vigtige. Det vil i fremtiden være afgørende, at forbrugere og virksomheder selv bidrager mere både til retshåndhævelsen og til, at konkurrencen i det hele taget fungerer godt. Det kan ske ved, at en virksomhed eller forbruger klager til styrelsen eller giver os et tip. Men virksomheden kan også være mere aktiv, fx i form af biintervention for Konkurrenceankenævnet og erstatningssager ved domstolene. Da styrelsen har begrænsede ressourcer kan privat retshåndhævelse kun bydes velkommen. Samtidig understreger den, at styrelsens væsentligste rolle ikke er at være anklagemyndighed. I alle sager er der parter på begge sider af bordet, og styrelsens rolle er ofte at være opmand. 17

19 KONKURRENCE REDEGØRELSE Det er derfor interessant, at der er tegn på, at private erstatningssager langsomt, men gradvist får større betydning. Og udviklingen kan blive forstærket af EU-reformen, fordi virksomhederne ikke mere kan anmelde aftaler til EU og derved få dem godkendt. Fremover må virksomhederne søge rådgivning bl.a. hos advokater og de nationale myndigheder men med risiko for erstatningskrav, hvis de har skønnet forkert. Også når der alene er tale om dårligt fungerende markeder, er det vigtigt, at forbrugere og virksomheder selv tager et ansvar. Styrelsen kan, evt. i samarbejde med fx forbrugermyndighederne, skabe større gennemsigtighed. Men det er den enkelte forbrugers og virksomheds ansvar at benytte en sådan gennemsigtighed til at fremme konkurrencen. Myndighederne kan ikke alene sikre velfungerende markeder. 1.5 KONKURRENCESAGER 2002 har været et travlt år, blandt andet fordi styrelsen både har skulle løse et stort antal sager og her ud over har haft en række opgaver under det danske EU-formandskab. Sagerne i 2002 angik stort set alle sektorer. I landbruget og fødevarebranchen var det navnlig fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg samt DLG s overtagelse af dele af KFK s aktiviteter, der var vigtige. Slagterifusionen blev godkendt på vilkår. Kravene var bl.a. salg af slagteriet i Struer og en 10-årig forsyningspligt til forædlingsindustrien. Også DLG s opkøb af KFK blev godkendt på vilkår. Her var kravene blandt andet, at DLG skal sælge foderfabrikkerne i Høng og Horsens samt sin aktiepost i Hedegaard. Endvidere skal DLG give konkurrenterne adgang til samlaster og til at losse på sine faciliteter i Århus Havn. Endvidere godkendte Rådet et samarbejde mellem Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten om en fælles nyhedsdatabase (FAS). FAS sælger elektronisk presseovervågning af de tre dagblade. De tre dagblade gav tilsagn om, at de efter udløbet af en vis periode skal levere elektroniske presseklip direkte til FAS s konkurrenter. I en klagesag fandt Konkurrencerådet, at Arla Foods ved at opkræve afgifter af nye andelshavere havde misbrugt sin dominerende stilling. Afgifterne oversteg nemlig Arla Foods omkostninger ved at optage nye andelshavere. 18

20 KAPITEL 1 Derimod kunne Arla Foods godt afvise nye andelshavere som økologiske leverandører, idet Arla Foods i forvejen havde et stort overskud af økologisk mælk, som ikke blev anvendt til økologiske produkter. Rådet fastslog i en anden sag, at Berlingske Gratisaviser havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sælge annoncer i Urban for billigt. Den konkurrerende gratisavis (MetroXpress) havde selv solgt annoncer til unaturligt lave priser. Derfor måtte Urban forsvare sin kundekreds og sælge annoncer til lave priser. Urban måtte dog ikke underbyde MetroXpress annoncepriser. I en tilsvarende sag havde rederiet Svitzer misbrugt sin dominerende stilling ved i Kalundborg Havn at bugsere skibe til for lave priser. Herved gjorde Svitzer det vanskeligt for andre rederier at konkurrere. Svitzer har afgivet tilsagn om, at rederiet fremover som udgangspunkt ikke går længere ned i pris end de gennemsnitlige, variable omkostninger. For at give styrelsen mulighed for at følge markedet vil Svitzer i en periode indberette alle priser til styrelsen. De tre sager er eksempler på, at virksomhedernes prispolitik udgør en ganske stor del af klagerne over misbrug. Det gælder både klager over dumping eller predatory pricing (for lave priser med det formål at fjerne konkurrenter fra eller holde dem ude af markedet), og klager over for høje priser. Rådet har hidtil været tilbageholdende med at gribe ind i sådanne sager, idet prisindgreb har en række uhensigtsmæssige virkninger. For det første er det vanskeligt at fastsætte en korrekt pris. For det andet virker prisindgreb normerende på samtlige aktører på markedet. Endvidere er der risiko for, at man må regulere prisen i en længere årrække, når man først er begyndt med prisindgreb var også året, hvor styrelsen for første gang anvendte Traktatens artikel 81. Det nye retursystem for øl- og sodavandsemballage var endnu ikke i funktion på det tidspunkt, hvor dåseforbudet blev ophævet. Derfor aftalte samtlige udbydere af øl og sodavand og næsten alle dagligvareforretninger, at de ikke ville sælge øl og sodavand i dåser, før det nye retursystem fungerede. Det medvirkede til at holde importerede øl ude fra det danske marked og var i øvrigt en forlængelse af det dåseforbud, EU-Domstolen formentlig var på vej til at kende ulovligt. Styrelsen fandt, at aftalen var omfattet af konkurrencelovens 6, at den ikke kunne få en fritagelse, og at den også stred mod artikel 81. Virksomhederne kan indbringe rådets og styrelsens afgørelser for Konkurrenceankenævnet, som består af en højesteretsdommer samt to sagkyndige i hhv. konkurrenceret og økonomi. Hvert år indbringer virksomhederne sager, hvilket kun svarer til 3-4 pct. af afgørelserne. Ankenævnet har siden 1998 omgjort ca. 40 pct. af de sager, der er indbragt for ankenævnet. 19

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1

Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om status for liberalisering af infrastrukturområdet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere