Tillæg 6. - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Tillæg 6 - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning

2 Herlev Bygade Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag 4. marts 2013 Journalnr Orientering om vedtagelse af Lokalplan 92 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse for udvidelsen af Herlev Hospital Herlev Kommunalbestyrelse besluttede den 22. februar 2013 at vedtage Lokalplan 92 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse for udvidelsen af Herlev Hospital. Planerne er vedtaget med mindre ændringer og redaktionelle rettelser på baggrund af de indsigelser og bemærkninger der er fremkommet i den offentlige debat. Disse samt en beskrivelse af konsekvenser, der er draget af den offentlige debat, er samlet i en sammenfattende redegørelse samt hvidbog. Forslaget var i offentlig høring fra den 19.juni 2012 til den 21. august Planerne er vedtaget endeligt i henhold til planlovens 27 stk. 1 og 3. Denne orientering fremsendes i henhold til planlovens 30 og 31. Du kan se den sammenfattende redegørelse og hvidbog samt orientering om retsvirkninger af planerne og klageadgang på Du er velkommen til at kontakte os på tlf eller eller sende en mail til eller Venlig hilsen Birgitte Beenfeldt Byplanlægger Anne Hertz Dahlgren byplanarkitekt Herlev Kommune Hovednummer tlf CVR

3 Indhold Dette kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev Hospital i henhold til Hospitalsplan Kommuneplantillægget omhandler: Lovgivning Redegørelse (herunder miljøbeskrivelse) Bestemmelser 2

4 Lovgivning Om kommuneplan Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens overordnede politikker og mål for Herlev Kommune. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, en rammedel, retningslinjer og kort. Hovedstrukturen handler om den den generelle udvikling og anvendelse i kommunen. Retningslinjer fastlægger arealanvendelsen, rammedelen fastlægger bestemmelser for lokalplanlægningen omkring bebyggelse, udnyttelse m.v., for de enkelte dele af kommunen. Om kommuneplantillæg Ved visse større ændringer af den gældende kommuneplan skal der gennemføres 2 høringsperioder. I den første periode kan borgerne stille forslag til ændringerne, og i den anden periode kan borgerne komme med indsigelser til ændringsforslaget. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen om det endelige forslag skal vedtages. Om miljøvurdering Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for anlæg omfattet af krav om miljøvurdering. Om VVM Forud for etablering af større anlæg, som forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der vedtages et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. En VVM-proces kan udføres, så den opfylder kravene i både VVM-bekendtgørelsen og i lov om miljøvurdering. Derved skal der kun gennemføres én fælles proces om indvirkninger på miljøet. 3

5 Redegørelse Indledning Kommuneplantillæg 6 omhandler planlægning af udvidelse af Herlev Hospital i henhold til hospitalsplan Tillægget er udarbejdet i henhold til 11g i planloven. Udvidelsen af Herlev Hospital er omfattet af bekendtgøresle nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov af planlægning. Projektet er en udvidelse, men har karakter af et nyanlæg og vurderes blandt andet at være omfattet af bilag 1, pkt. 7b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse. Planlægningsarbejdet blev indledt med en offentlig høring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til det fortsatte arbejde. Høringen fandt sted i perioden 22. februar til 22. marts De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og er blevet behandlet i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen er udarbejdet i et særskilt hæfte. Nærværende kommuneplantillæg redegør for de planlægningsmæssige begrundelser for udbygningen af Herlev Hospital. Retsvirkninger I henhold til Planlovens 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved at udøve sine beføjelser i medfør af lovgivningen. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at bebyggelse opføres, og at anvendelsen af bebyggelse eller ubebyggede arealer ændres, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog nedlægges, når det pågældende område er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. Forbud kan ikke nedlægges, når området er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. Forhold til anden planlægning Statslige planer Ændringen vedrører ikke kommuneplanens forhold til råstofplaner. Landsplanredegørelse I forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital er der i landsplanredegørelsen en væsentlig målsætning. Trafikaftalen En grøn transportpolitik afsætter 1,5 mia. kr. til at fremme en kollektiv trafikløsning i Ring 03-korridoren. I planlægningen af hospitalsbygningen tages der hensyn til en fremtidig letbane på Ring 03. Vandplan (Køgebugt opland) Der må som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviter i indvindingsopland. Fingerplan 2012 Fingerplan 2012 har været i høring indtil 6. juni fingerplanrevisionen skal blandt andet sikre 4

6 Redegørelse det fornødne grundlag for de planlagte hospitalsudbygninger. Planloven Ved udbygningen af Herlev Hospital, som er et VVMpligtigt anlæg, skal der i henhold til planlovens 11g udarbejdes nye retningslinjer til kommuneplanen. I henhold til planlovens 19 er udbygningen af Herlev Hospital omfattet af lokalplanpligt, da der er tale om et større bygge- og anlægsarbejde, der fremkalder større ændringer i det bestående miljø og som bør ses i en større planmæssig sammenhæng. Lokalplanen fastsætter bestemmelser der sikrer, at hospitalet kan udvides i overensstemmelse med hospitalsplanen og efter en godkendt helhedsplan. I henhold til planlovens 23c er ændringerne i nærværende kommuneplantillæg ikke i strid med kommuneplanens hovedprincipper. Kommuneplan Hospitalsudvidelsen er i overensstemmelse med Kommuneplan Følgende retningslinjer har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Der udlægges en kulturakse i forlængelse af den blå sti mellem Turkisvej og Herlev Hospital i nord og Stumpedal i syd Langs med aksen skal sikres gode og opholdsvenlige byrum med rekreativt genbrug af regnvand, handicapvenlige belægninger, stemningsgivende belysning og beplantning Ved udbygning af Herlev Hospital skal der etableres et varieret rumforløb mellem hospitalsindgangen og den blå sti ved Hjortespringvej De udpegede kulturarvsarealer og spor må ikke ændre tilstand, bebygges eller ændre anvendelse, hvis det forringer deres værdi som kulturarv Der udlægges areal til nye veje... en vejtilslutning fra Herlev Hospital til Hjortespringvej ved Turkisvej Krydset den blå sti og Hjortespringvej skal sidestille bløde trafikanter og biltrafik Hospitalsparken og Herlev Hospitals grund skal planlægges efter en helhedsplan i sammenhæng med kulturaksen. 5

7 Redegørelse Regnvand skal forsinkes ved kilden i henhold til gældende afledningsret, dvs. ved tag eller befæstelse på det enkelte grundstykke. Følgende generelle rammebestemmelser har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Aa: Der fastlægges følgende regionale rækkefølgebestemmelser for udbygning af Herlev Hospital i rammeområde D12, i samarbejde med Gladsaxe og Københavns kommuner, Transportministeriet og Naturstyrelsen. Hospitalsudbygningen kan sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Ring 03, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Ring 03. Ac: Al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i energiklasse 1. Ad: Al ny bebyggelse skal genbruge taggvand til toiletskyl og tøjvask. Ae: Lokalplaner for bebyggelse og befæstelse skal sikre areal til bassiner til og samtidig forudsætte forsinkelse eller nedsivning af tag- og terrænvand før ibrugtagning. Vandafledningsretten for hver ejendom er fastlagt i Landvæsenskommissionens tinglyste kendelser for Herlev. Ai: For rammeområderne D12, B8, B1, C4, C7, C6, C13 og C20 skal der sikres arealer og anvendelser til et rumforløb som Kulturakse. Regnvand skal genbruges i byrummet til rekreative formål. Al: Al parkering skal ske på egen grund. Parkeringsnormer fastlægges som generelle normer, idet normen for antal P-pladser halveres i stationsnært kerneområde. Af kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde D12 fremgår det: At området fastlægges til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). At regn- og spildevand separeres i 3 fraktioner. At ny bebyggelse danner et oplevelsesrigt rumforløb fra Auditoriebygningen til den blå sti ved Hjortespringvej. At der inden for det stationsnære område, men uden for 600 m stationsnært kerneområde, kan der kun etableres kontorenheder over m2 6

8 Redegørelse etageareal, hvis det sker med supplerende virkemidler efter rammebestemmelse Ak i kapitel 1. At bebyggelsesprocenten er fastsat til 200 %. At der må bygges i maks. 6 etager dog maks 3 og min. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Hospitalsplan Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstaden i fire nye planlægningsområder, Nord, Midt, Byen og Syd. I hvert af de fire planlægningsområder placeres et områdehospital, som tager sig af den akutte behandling inden for kirugi og medicin. Herlev Hospital er områdehospital i planlægningsområde Midt. De fire områdehospitaler har en døgnåben fælles akutmodtagelse som placeres i Herlev Hospitalsplanen indebærer at Herlev Hospital skal; varetage kvinde/barn specialerne med et nyt center, der bland andet skal rumme børneafdeling, gynækologisk afdeling og en fødegang. varetage den nye fælles akut modtagelse der samler skadestue, medicinsk modtagelse og de enklete afdelingers modtagelse i én ny enhed. fortsætte med deres profil som højt specialiseret kræfthospital. Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet miljøvurderet, idet anlægsprojektet har gennemgået en VVM-proces udført i kombination med en miljøvurdering. Baggrund for Planændring I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitalsplan, der er første skridt på vejen til et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Planen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Gennemførelse af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og udbygning af Herlev Hospital. Der er givet er foreløbigt tilsagn om finansiering af en udbygning af Herlev Hospital med en totalramme på 2,25 mia. kr. Endeligt tilsagn gives, når en detaljeret beskrivelse af hospitalsprojektet er udarbejdet og godkendt. 7

9 Redegørelse Alternativer Regionen Hovedstaden har udpeget Herlev Hospital til nyt områdehospital. Alternative placeringer af de nye hospitalsfunktioner har derfor ikke været på tale. Planændringens indhold For rammeområde D12 ændres følgende: For at muliggøre de nye funktioner på Herlev Hospital tilføjes følgende anvendelser til rammeområdet; bederum, konference, helikopterlandingsplads for ambulanceflyvning, hotel, café og restaurant, patientforeninger samt mindre butikker, kulturakse, nødstrømsanlæg med tilhørende skorstene og veje, stier, p-huse, parkeringsareal, rensningsanlæg for spildevand, affaldsplads og tjenesteboliger. Gymnasium og institutionsbyggeri udgår og erstattes af undervisning. B20 B8 D9 D15 D14 D8 F8 D7 D12 D12 Da bygningsreglement 2010 har indført nye lavenergiklasser er energiklasse 1 ikke længere den anvendte klasse. Desuden er der særlige krav til et hospital, der gør, at det bliver behandlet særskilt. Derfor ændres rammebestemmelse Ac til følgende; al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende lovgivning på ansøgningstidspunktet. Ad, udgår da det er uforligneligt med hospitalsbyggeri. B1 D2 B2 B5 Rammeområde D12 C4 C7 C6 C1 D5 C5 D13 B7 D24 Oprindeligt var der en forventning om at separere spildevandet fra hospitalet i 2 fraktioner, men forsøg har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt derfor skal regn- og spildevand ikke separeres i 3 fraktioner, men kun i 2. For at imødekomme senere udbygninger, er der lavet en plan med differintierede bebyggelseshøjder. I dag må der bygges i maks. 6 etager, dog maks 3 etager og maks. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Fremover gives der lov til at bygge i op til henholdvis 5, 10, 40 og 80 m inden for bestemte zoner jf. rammekort 4.1, se side 32. Desuden tilføjes nye retningslinjer om trafiksikkerhed samt støj og sikkerhed i forhold til ambulanceflyvning med helikopter. 8

10 Redegørelse Støjberegningsmetoder Lden Denne metode anvendes, når man skal vise den gennemsnitlige støjbelastning på et typisk døgn, hvor der tillægges en strafstøjbelastning på den støj der genereres i aften- og natperioden. Med andre ord midles alle starter og landingers støjbidrag ud over et helt døgn. LAeq Denne metode anvendes, når man skal vise støjbelastningen for en given hændelse i det tidsrum hvor støjbelastningen er tilstede, dvs. hvor meget den enkelte hændelse støjer. LAmax Denne metode anvendes, når man skal vise den maksimale støjbelastning. Den bruges normalt til at vise støjen i natperioden, dvs. hvor meget en hændelse generer mens man sover. Hindringsfri ind- og udflyvning For at sikre, at helikopterne kan flyve frit til og fra landingspladsen, må der i ind- og udflyvningskorridorerne ikke etableres bebyggelse på over 25 m. De vejledende ind- og udflyvningskorridorer kan ses på retningslinjekort 1.2.3, se side 33. Den præcise udstrækning af korridorerne afhænger af helikopterlandingspladsens konkrete placering. Støjkonsekvensområder I henhold til planlovens 11a stk. 8 skal en kommuneplan sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til ny støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener i henhold til 15a. Ambulanceflyvning er fritaget for støjregulering og er derfor ikke omfattet af miljøministreriets vejledning om grænseværdier for støj. Ikke desto mindre skal man i planmæssig sammenhæng tage højde for støjen, da der ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse i de områder, hvor grænseværdierne bliver overskredet. Miljøminsteriet oplyser er, at grænseværdierne for en almen flyveplads som udgangspunkt også kan anvendes til vurdering af ambulanceflyvning. I henhold til Miljøministeriets vejledning nr. 5 fra1994 om støj fra flyvepladser, er støjgrænsen for en almen flyveplads 45 db L DEN i et boligområde. Hvis flyvepladsen anses for regionalt vigtig i regionplanmæssig sammenhæng, efter amtsrådets nærmere vurdering, er den vejledende grænseværdi 50 db L DEN. Maksimalværdien bør ikke overstige 70 db L A. Anbefalingen er, at der ikke bør udlægges nye max boliger i områder hvor middelværdien overstiger 55 db L DEN og maksimalværdien overskrider 70 db L Amax På Herlev Hospital er det planen, at både de danske lægehelikoptere og forsvarets redningshelikopter skal kunne bruges. Det forventes dog kun at være i helt særlige krisesituationer, at forsvarets redningshelikopter vil blive anvendt. På denne baggrund laves der kun støjkonsekvenszoner for lægehelikopteren. Med en trafikprognose på 100 starter og landinger pr. år, svarende til gennemsnitlig ca. 2 flyvninger pr. uge, giver det ikke mening at beregne støjen som en 9

11 Redegørelse L DEN -værdi, da dette er en midling af støjen set over et døgn. For at kunne lave en rimelig støjberegning i forhold til grænseværdierne, er der derfor regnet med 1 flyvning pr. døgn. Støjkonsekvensområdet udlægges på baggrund af L Den -værdien. Der udlægges ikke støjkonsekvensområde på baggrund af L Amax -værdien, da det ville give et uforholdsmæssigt stort konsekvensområde, der vil være ude af proportion med de få minutter på en uge, hvor maxværdien vil overskrides. Det vejledende støjkonsekvensområde kan ses på retningslinjekort 8.5.3, se side 31. Den præcise udstrækning af zonen afhænger af helikopterlandingspladsens konkrete placering. Støjberegninger efter L Den metoden for flyvning med lægehelikoptere 10

12 Redegørelse 11

13 Redegørelse Miljøbeskrivelse VVM-redegørelsen af udvidelsen af Herlev Hospital påviser, beskriver og vurderer udvidelsens direkte og indirekte virkninger på - mennesker, fauna og flora - jordbund, vand, luft, klima og landskab - materielle goder og kulturarv, og - samspillet mellem disse faktorer. Det følgende er et uddrag af VVM-redegørelsen - et ikke teknsik resume, der beskriver de vigtigste forventede konsekvenser på miljøet i anlægs- og driftsfasen. Baggrund Herlev Hospital skal i de kommende år udbygges markant. Region Hovedstaden har i 2007 vedtaget en hospitalsplan, der bl.a. har til formål at samle en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Med planen er det besluttet, at Herlev Hospital skal være områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, foruden kvinde/barn specialerne og fødsler, samt tillige skal fastholde profilen som højt specialiseret kræfthospital. Planforslag og VVM Herlev Kommune har vurderet, at udbygningen af Herlev Hospital har et omfang, som betyder, at der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Formålet med VVM-redegørelsen er at belyse og vurdere de mulige miljømæssige virkninger ved hospitalets udbygning, samt foreslå afværgeforanstaltninger til at mindske eller kompensere for eventuelle negative virkninger. Formålet er samtidig at oplyse og informere offentligheden om projektet og dets miljømæssige virkninger samt at danne baggrund for en høringsfase, hvor borgere, organisationer og myndigheder har mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og forslag til projektet inden byrådet vedtager kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget og lokalplanen er tillige omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport, der belyser væsentlige miljømæssige virkninger af planernes gennemførelse. Da de lovmæssige krav til indholdet i VVM-redegørelsen og miljørapporten stort set er identiske, er 12

14 Redegørelse VVM-redegørelsen udarbejdet, således at den opfylder begge regelsæt. Projektbeskrivelse Projektet omfatter en udbygning af Herlev Hospital med følgende elementer: En separat Kvinde/barn bygning (KBB) og Fælles akutmodtagelse (FAM) Et parkeringshus forberedt for etablering af en helikopterlandingsplads En udvidelse af Servicebygningen og Kapellet Landskabsbearbejdning, parkeringspladser samt vej- og stianlæg Mulighed for etablering af nødstrømsanlæg, rensningsanlæg, udvidelse af forsinkelsesbassin og forøget vandindvinding Herlev Hospital udgør i dag et samlet areal på m2 (bruttoetageareal). Efter udbygningen vil det samlede areal udgøre ca m 2, svarende til en udbygning på ca. 30%. En række midlertidige pavillonbygninger påregnes fjernet, når udbygningen er gennemført. De samlede bygningshøjder holdes på 5 etager, lokalt ned til 2-3 etager mod Turkisvej. En gårdhave Grønnegården omkring kantine og auditorier kitter nyt og gammelt sammen og bliver det naturlige centrum og orienteringspunkt. I basen etableres flere gårdrum, der med hver deres eget landskabstema tilpasses specifikt til de brugere, der er tilknyttet. Byggeriet forventes påbegyndt i 2014 og at være afsluttet i Byggeperioden opdeles i 4 faser: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forbindende koblinger (ombygning af vejkryds mv.) Etablering af ankomstplads samt supplerende parkering Opførelse af FAM og KBB Anlæggelse af veje samt terrænarbejder Der etableres en byggeplads med skurby, materialeoplag og parkeringspladser for håndværkere på arealet syd for byggeområdet for FAM & KBB. For udbygning af servicebygning, etablering af nødstrømsanlæg mv. etableres en mindre byggeplads nordvest for Blok 5, over mod hospitalsparken. I fase 1 og 4 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. I fase 2 og 3 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. 13

15 Redegørelse I anlægsperioden vil der blive anvendt entreprenørmaskiner som gravemaskiner, gummihjulslæsser, kraner, betonkanoner mv. Antallet af entreprenørmaskiner, der er i gang samtidig, samt i hvilket anlægsområde de enkelte entreprenørmaskiner benyttes, vil variere gennem hele byggeperioden. Den mest intensive transport af materialer til- og fra projektområdet vil ske under bortkørsel af jord under udgravning til kældre ( ). Leverancer af de forskellige bygningsmaterialer vil ikke ske samtidigt. Der forventes op til 10 transporter pr. time i de travleste byggeperioder. Byggearbejdet vil primært foregå i dagtimerne kl Alternativer I forbindelse med VVM-processen er der overvejet alternativer for udvidelsen af Herlev Hospital. Alternative udformninger indgår i VVM-redegørelsen, hvor påvirkninger på miljøet er vurderet i forhold til hovedforslaget. Alternativerne omfatter etablering af en helikopterlandingsplads i terræn samt etablering af grundvandskøleanlæg eller køling med fjernvarme i stedet for konventionel køling. Lovgrundlag og planforhold I henhold til Herlev Kommuneplan kan hospitalsudbygningen sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Herlev Ringvej, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Herlev Ringvej. Herlev Hospital er omfattet af rammeområde D12 jf. Herlev Kommuneplan , der fastlægger området til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme samt parkeringsareal, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med rammebestemmelserne udarbejdes nyt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Området er omfattet af Lokalplan nr. 75 for servicebygning på Herlev Hospital, der udlægger området til offentlige formål. 14

16 Redegørelse Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med gældende lokalplaner udarbejdes en ny lokalplan for en del af rammeområde D12. Visuelle forhold I anlægsfasen består de visuelle påvirkninger i omgivelserne som helhed af den mekaniske bearbejdning af terrænet, der er nødvendig for anlægsarbejdet samt selve byggeriet, herunder oplag af materialer og skurvogne, stilladser, kraner, lastbilkørsel mv. Samlet set vurderes påvirkningen af det visuelle miljø som helhed at være mindre betydende, da anlægsarbejderne vil foregår i lokalt begrænsede områder på hospitalsgrunden, og da der er tale om en midlertidig anlægsperiode på i alt 3-4 år, hvor anlægsarbejdet på en given lokalitet dog vil være noget kortere. Der vurderes, at det nye udbyggede hospitalskompleks ændres fra at være et meget stort hus på en flade uden uderum af betydning, til at blive en bebyggelse med en vifte af karakterfulde enheder og et hierarki af indbydende uderum. Det eksisterende visuelle hovedmotiv mod syd bestående af det vertikale tårn, auditoriernes elegante cirkelformede facon og den horisontale behandlingsbygning vil blive påvirket af en stor udbygning. Det imponerende sengetårn vil dog forblive det tydelige og uomgængelige bygningsmæssige motiv på afstand. Samlet set vurderes det nye Herlev Hospital at fremstå som et visuelt markant og dynamisk byggeri med et nutidigt udtryk. Nybygningen medvirker til at skabe en ny identitet for hospitalet, som både udfordrer og forstærker den visuelle oplevelse af det eksisterende Herlev Hospital og dets omgivelser. Den visuelle påvirkning vil være størst i nærmiljøet umiddelbart ved og omkring hospitalet, hvor de nye bygninger vil være synlige. På afstand vil udbygningen på grund af anden bymæssig bebyggelse og infrastrukturanlæg ikke være synlig, og det markante sengetårn vil fortsat fremstå som et enestående visuelt pejlemærke i Herlev-området. Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet skyggediagrammer for udvalgte tidspunkter på året. Skyggediagrammerne viser at sengetårnet fortsat er det altdominerende bygningselement for så vidt angår skyggekastning, og at de nye bygninger ikke vil afkaste skygger udenfor hospitals 15

17 Redegørelse grunden. Det vurderes dermed, at det nye hospitalsbyggeri ikke vil medføre påvirkninger i form af skyggevirkning til boligområderne nord og øst for hospitalet. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Helikopterlandsplads og p-pladser på terræn, vil stort set ikke være synlige fra omgivelserne og vurderes dermed ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af det visuelle miljø set uden for grunden. De vil således kun have betydning for den visuelle oplevelse inde på hospitalsgrunden. Landskabstrækket i det sydlige område tænkes som en helhed indeholdende kulturaksen samt områder med parkering. Landskabstrækket vil i delområder være mere præget af beplantet parkeringsområde end grønt område, som i hovedforslaget. Trafik Trafikken i dag (2006 og 2011) er fastlagt ud fra en række maskinelle snittællinger fra Herlev Kommune og gennemførte manuelle krydstællinger. Tællingerne er bearbejdet i en VISUM trafikmodel for området omkring Herlev Hospital. Størrelsen af trafikken i fremtidige scenarier er baseret på kørsler i en samlet trafikmodel OTM, der dækker hele København og Nordsjælland. Modellen indeholder oplysninger om byudvikling, letbane og lignende. Trafikken er fremskrevet fra 2011 til 2017 med 1-2% pr. år. På baggrund af fastlæggelsen af trafikmængderne er der gennemført trafiksimuleringer. Herlev Ringvej er en af de mest trafikerede veje i Herlev Kommune, og trafikafviklingen på Herlev Ringvej er højt prioriteret. I 2011 er aktivitetsniveauet øget på hospitalet som følge af hospitalsplanen, men trafikken på Herlev Ringvej er faldet i forhold til Faldet skyldes, at Motorring 3 er blevet udvidet, og en del af trafikken på Herlev Ringvej er flyttet over på Motorring 3. Mertrafikken fra hospitalet udgør ca. 6% af trafikken på Herlev Ringvej. I 2011 er trafikafviklingen på Herlev Ringvej generelt bedre end i 2006, men ved krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej opstår der kø på den interne vej på hospitalet. Set i forhold til trafikmængden på Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en mindre øgning af 16

18 Redegørelse trafikken. Set i forhold til højresving af lastbiler på tværs af cykelsti langs Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, for hvilket der etableres afværgende foranstaltninger. Fra anlægsfase 2 vil til- og frakørsel til hospitalet ske både ad hovedadgangen ved krydset Herlev Ring/ Herlev Hospital/Tornerosevej og ad Hjortespringvej og den nye vej langs Turkisvej. Byggepladskørsel vil ske via shunten på Herlev Ringvej. Afvikling af en del af trafikken til og fra hospitalet via krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej vurderes, som efter udbygning, at være moderat, og der etableres afværgende foranstaltninger. Fremskrivning af trafikken til 2017 viser, at biltrafikken i 2017 vil være på samme niveau som i Der forventes kun en mindre stigning i trafikken til hospitalet fra 2011 til Ved hovedindgangen etableres en stor rundkørsel, hvor udformningen fastlægges i den videre projektering således, at der opnås en optimal afvikling af trafikken til- og fra hospitalet. For at lette trafikpresset på hovedadgangsvejen krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej etableres to andre adgange til hospitalsområdet hhv. en shunt fra Herlev Ringvej og en adgang fra Hjortespringvej. Desuden ombygges krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej og Herlev Ringvej/Hjortespringvej, og Tornerosevej lukkes eventuelt, hvis det bliver nødvendigt i forhold til afvikling af trafikken i krydset. Trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej forbedres betydeligt i Til gengæld bliver krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej mere belastet således, at der vil være nogen forsinkelse. Forsinkelsen opstår, idet et markant større antal biler fra syd vil svinge til venstre for at komme ind på hospitalet, samtidig med at letbanen medfører en reduceret grønttid. Den nye vejtilslutning medfører endvidere, at den højresvingende trafik fra Hjortespringvej til Ring 3 stiger. Afviklingen af trafikken vil dog være acceptabel. På den vestlige del af Hjortespringvej opstår nogen kødannelse, men på et acceptabelt niveau. 17

19 Redegørelse Den øgede trafik til og fra hospitalet vurderes at give en moderat påvirkning af trafikafviklingen. Det er specielt trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej der påvirkes, og der etableres afværgende foranstaltninger i form af ekstra venstresvingsbane på Herlev Ringvej, længere venstresvingsbane, øget grøntid, ændret mobilitetsmønster af hospitalspersonalet eller lignende. I den videre projektering vil de afværgende foranstaltninger blive fastlagt i samarbejde med Herlev Kommune, Politi og øvrige interessenter for Herlev Ringvej. Såfremt der etableres ekstra venstresvingsbane i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringsvej vil det medføre ekspropriation af et mindre areal. Svingende biler på tværs af cykelsti ved ny shunt vil medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter. Derfor etableres afværgende foranstaltninger i form af højresvingsbane fra nord og accelerationsbane mod syd. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en vurdering af trafiksikkerheden i de kryds, der ombygges. I forbindelse med den videre projektering vil trafiksikkerheden indgå som en af parametrene for fastlæggelse af den endelige geometriske udformning af ny shunt og øvrige ombyggede kryds. Indflyvningsruterne til helikopterlandingspladsen vil kunne overholde kravene til frihøjder over veje og stier. Turbulens og vindpåvirkninger vurderes ikke at medføre problemer, dog sikres en afstand til FAM på mindst 50 m fra helikopterpladsens midte, og så skal vinduer og døre påregnes lukket under start og landing. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Indflyvningsområder kan udføres med samme retninger som for hovedforslaget. For at kunne overholde frigangskravene i forhold til træer og omgivende veje er det nødvendigt at hæve helikopterlandingspladsen op til 5 m over terræn. Nødvendig højde af helikopterlandingspladsen vil blive fastlagt i den videre projektering.landingsareal og sikkerhedszone til landing med lægehelikopter vil dog være lettere at indpasse end til redningshelikopter EH101. Støj En udbygning af Hospital Herlev vil have en række støjmæssige konsekvenser. Der vil være støj fra byggeaktiviteterne, fra øget trafikintensitet på de inter 18

20 Redegørelse ne og omkringliggende veje, fra flere eksterne støjkilder og fra flyvning med lægehelikopter. Da hospitalet skal fungere under hele byggeperioden, er man meget opmærksom på at benytte de mest støjsvage anlægsmetoder. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt udelukkes, at der vil komme til at forgå nedbankning af spuns, hvor støjen kan overskride det forventede vilkår på 70 db(a), men det vil komme til at foregå over en meget kort periode. De støjende aktiviteter forventes at kunne gennemføres inden for normal arbejdstid, og støjen fra de øvrige kilder vil ligge væsentlig under grænseværdierne. Støj fra anlægsarbejdet vurderes dermed at være mindre betydende. Selvom der skal transporteres en del materialer til byggepladsen og en del jord fra området vil antallet af transporter kun udgøre en mindre del af trafikken på Herlev Ringvej, hvorfor påvirkningsgraden mht. støj vurderes at være mindre. De områder, hvor der eventuelt skal foretages spunsning, ligger så langt fra de nærmeste boliger, at der ikke forventes at være betydende vibrationer. Udbygning af hospitalet medfører kun en mindre øgning af trafikken på offentlig vej, der kun medfører ubetydelige ændringer i støjbelastningen. Ny intern vej parallelt med Turkisvej vil medføre en moderat støjbelastning for beboerne langs Turkisvej. Der etableres afværgende foranstaltninger i form af støjdæmpende asfalt, hastighedsbegrænsning eller støjafskærmning. Afværgende foranstaltninger etableres samtidig med at vejen anlægges. Ved udbygningen etableres nye anlæg til køling og ventilation. Alle disse støjkilder skal støjdæmpes så de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dermed vil den samlede støjbelastning efter udbygningen være uændret i forhold til det nuværende. Påvirkningsgraden er ubetydelig. For nødstrømsanlægget etableres nødgeneratorerne indendørs og de separeres fra andre bygninger pga. vibrationer. De vil kun være i drift i forbindelse med test og i nødsituationer. Påvirkningsgraden er mindre. Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvninger, der vil påvirke et større område. Støjen ved udflyvning er den samme som ved indflyvning og vil foregå ad de 19

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Til myndigheder og interessenter Teknisk Forvaltning Plan og Byg tf@herlev.dk Den 19. juni 2012 Journal nr. 163-2012-10514 Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 13. juni 2012 at sende følgende i høring

Læs mere

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Forslag Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Indhold Dette forslag til kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev

Læs mere

VVM-redegørelse. - udvidelse af Herlev Hospital

VVM-redegørelse. - udvidelse af Herlev Hospital VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital PROJEKT Nyt Hospital Herlev VVM-redegørelse Herlev Hospital Projekt nr. 201964 Version 1 Dokument nr. 124295557 Udarbejdet af JBN Kontrolleret af LOE Godkendt

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere