Tillæg 6. - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 Tillæg 6 - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning

2 Herlev Bygade Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag 4. marts 2013 Journalnr Orientering om vedtagelse af Lokalplan 92 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse for udvidelsen af Herlev Hospital Herlev Kommunalbestyrelse besluttede den 22. februar 2013 at vedtage Lokalplan 92 og Tillæg 6 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse for udvidelsen af Herlev Hospital. Planerne er vedtaget med mindre ændringer og redaktionelle rettelser på baggrund af de indsigelser og bemærkninger der er fremkommet i den offentlige debat. Disse samt en beskrivelse af konsekvenser, der er draget af den offentlige debat, er samlet i en sammenfattende redegørelse samt hvidbog. Forslaget var i offentlig høring fra den 19.juni 2012 til den 21. august Planerne er vedtaget endeligt i henhold til planlovens 27 stk. 1 og 3. Denne orientering fremsendes i henhold til planlovens 30 og 31. Du kan se den sammenfattende redegørelse og hvidbog samt orientering om retsvirkninger af planerne og klageadgang på Du er velkommen til at kontakte os på tlf eller eller sende en mail til eller Venlig hilsen Birgitte Beenfeldt Byplanlægger Anne Hertz Dahlgren byplanarkitekt Herlev Kommune Hovednummer tlf CVR

3 Indhold Dette kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev Hospital i henhold til Hospitalsplan Kommuneplantillægget omhandler: Lovgivning Redegørelse (herunder miljøbeskrivelse) Bestemmelser 2

4 Lovgivning Om kommuneplan Kommuneplanen udtrykker Kommunalbestyrelsens overordnede politikker og mål for Herlev Kommune. Kommuneplanen består af en hovedstruktur, en rammedel, retningslinjer og kort. Hovedstrukturen handler om den den generelle udvikling og anvendelse i kommunen. Retningslinjer fastlægger arealanvendelsen, rammedelen fastlægger bestemmelser for lokalplanlægningen omkring bebyggelse, udnyttelse m.v., for de enkelte dele af kommunen. Om kommuneplantillæg Ved visse større ændringer af den gældende kommuneplan skal der gennemføres 2 høringsperioder. I den første periode kan borgerne stille forslag til ændringerne, og i den anden periode kan borgerne komme med indsigelser til ændringsforslaget. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen om det endelige forslag skal vedtages. Om miljøvurdering Kommunen skal gennemføre en miljøvurdering af en plan, hvis planen antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for anlæg omfattet af krav om miljøvurdering. Om VVM Forud for etablering af større anlæg, som forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der vedtages et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. En VVM-proces kan udføres, så den opfylder kravene i både VVM-bekendtgørelsen og i lov om miljøvurdering. Derved skal der kun gennemføres én fælles proces om indvirkninger på miljøet. 3

5 Redegørelse Indledning Kommuneplantillæg 6 omhandler planlægning af udvidelse af Herlev Hospital i henhold til hospitalsplan Tillægget er udarbejdet i henhold til 11g i planloven. Udvidelsen af Herlev Hospital er omfattet af bekendtgøresle nr af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør om lov af planlægning. Projektet er en udvidelse, men har karakter af et nyanlæg og vurderes blandt andet at være omfattet af bilag 1, pkt. 7b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse. Planlægningsarbejdet blev indledt med en offentlig høring, hvor der blev indkaldt idéer og forslag til det fortsatte arbejde. Høringen fandt sted i perioden 22. februar til 22. marts De indkomne bemærkninger er taget til efterretning og er blevet behandlet i VVM-redegørelsen. VVM-redegørelsen er udarbejdet i et særskilt hæfte. Nærværende kommuneplantillæg redegør for de planlægningsmæssige begrundelser for udbygningen af Herlev Hospital. Retsvirkninger I henhold til Planlovens 12 skal kommunalbestyrelsen virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved at udøve sine beføjelser i medfør af lovgivningen. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig, at bebyggelse opføres, og at anvendelsen af bebyggelse eller ubebyggede arealer ændres, når bebyggelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog nedlægges, når det pågældende område er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. Forbud kan ikke nedlægges, når området er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan. Forhold til anden planlægning Statslige planer Ændringen vedrører ikke kommuneplanens forhold til råstofplaner. Landsplanredegørelse I forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital er der i landsplanredegørelsen en væsentlig målsætning. Trafikaftalen En grøn transportpolitik afsætter 1,5 mia. kr. til at fremme en kollektiv trafikløsning i Ring 03-korridoren. I planlægningen af hospitalsbygningen tages der hensyn til en fremtidig letbane på Ring 03. Vandplan (Køgebugt opland) Der må som udgangspunkt ikke etableres grundvandstruende aktiviter i indvindingsopland. Fingerplan 2012 Fingerplan 2012 har været i høring indtil 6. juni fingerplanrevisionen skal blandt andet sikre 4

6 Redegørelse det fornødne grundlag for de planlagte hospitalsudbygninger. Planloven Ved udbygningen af Herlev Hospital, som er et VVMpligtigt anlæg, skal der i henhold til planlovens 11g udarbejdes nye retningslinjer til kommuneplanen. I henhold til planlovens 19 er udbygningen af Herlev Hospital omfattet af lokalplanpligt, da der er tale om et større bygge- og anlægsarbejde, der fremkalder større ændringer i det bestående miljø og som bør ses i en større planmæssig sammenhæng. Lokalplanen fastsætter bestemmelser der sikrer, at hospitalet kan udvides i overensstemmelse med hospitalsplanen og efter en godkendt helhedsplan. I henhold til planlovens 23c er ændringerne i nærværende kommuneplantillæg ikke i strid med kommuneplanens hovedprincipper. Kommuneplan Hospitalsudvidelsen er i overensstemmelse med Kommuneplan Følgende retningslinjer har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Der udlægges en kulturakse i forlængelse af den blå sti mellem Turkisvej og Herlev Hospital i nord og Stumpedal i syd Langs med aksen skal sikres gode og opholdsvenlige byrum med rekreativt genbrug af regnvand, handicapvenlige belægninger, stemningsgivende belysning og beplantning Ved udbygning af Herlev Hospital skal der etableres et varieret rumforløb mellem hospitalsindgangen og den blå sti ved Hjortespringvej De udpegede kulturarvsarealer og spor må ikke ændre tilstand, bebygges eller ændre anvendelse, hvis det forringer deres værdi som kulturarv Der udlægges areal til nye veje... en vejtilslutning fra Herlev Hospital til Hjortespringvej ved Turkisvej Krydset den blå sti og Hjortespringvej skal sidestille bløde trafikanter og biltrafik Hospitalsparken og Herlev Hospitals grund skal planlægges efter en helhedsplan i sammenhæng med kulturaksen. 5

7 Redegørelse Regnvand skal forsinkes ved kilden i henhold til gældende afledningsret, dvs. ved tag eller befæstelse på det enkelte grundstykke. Følgende generelle rammebestemmelser har direkte betydning for udbygningen af Herlev Hospital: Aa: Der fastlægges følgende regionale rækkefølgebestemmelser for udbygning af Herlev Hospital i rammeområde D12, i samarbejde med Gladsaxe og Københavns kommuner, Transportministeriet og Naturstyrelsen. Hospitalsudbygningen kan sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Ring 03, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Ring 03. Ac: Al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i energiklasse 1. Ad: Al ny bebyggelse skal genbruge taggvand til toiletskyl og tøjvask. Ae: Lokalplaner for bebyggelse og befæstelse skal sikre areal til bassiner til og samtidig forudsætte forsinkelse eller nedsivning af tag- og terrænvand før ibrugtagning. Vandafledningsretten for hver ejendom er fastlagt i Landvæsenskommissionens tinglyste kendelser for Herlev. Ai: For rammeområderne D12, B8, B1, C4, C7, C6, C13 og C20 skal der sikres arealer og anvendelser til et rumforløb som Kulturakse. Regnvand skal genbruges i byrummet til rekreative formål. Al: Al parkering skal ske på egen grund. Parkeringsnormer fastlægges som generelle normer, idet normen for antal P-pladser halveres i stationsnært kerneområde. Af kommuneplanens rammebestemmelser for rammeområde D12 fremgår det: At området fastlægges til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). At regn- og spildevand separeres i 3 fraktioner. At ny bebyggelse danner et oplevelsesrigt rumforløb fra Auditoriebygningen til den blå sti ved Hjortespringvej. At der inden for det stationsnære område, men uden for 600 m stationsnært kerneområde, kan der kun etableres kontorenheder over m2 6

8 Redegørelse etageareal, hvis det sker med supplerende virkemidler efter rammebestemmelse Ak i kapitel 1. At bebyggelsesprocenten er fastsat til 200 %. At der må bygges i maks. 6 etager dog maks 3 og min. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Hospitalsplan Hospitalsplanen inddeler Region Hovedstaden i fire nye planlægningsområder, Nord, Midt, Byen og Syd. I hvert af de fire planlægningsområder placeres et områdehospital, som tager sig af den akutte behandling inden for kirugi og medicin. Herlev Hospital er områdehospital i planlægningsområde Midt. De fire områdehospitaler har en døgnåben fælles akutmodtagelse som placeres i Herlev Hospitalsplanen indebærer at Herlev Hospital skal; varetage kvinde/barn specialerne med et nyt center, der bland andet skal rumme børneafdeling, gynækologisk afdeling og en fødegang. varetage den nye fælles akut modtagelse der samler skadestue, medicinsk modtagelse og de enklete afdelingers modtagelse i én ny enhed. fortsætte med deres profil som højt specialiseret kræfthospital. Miljøvurdering Lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet miljøvurderet, idet anlægsprojektet har gennemgået en VVM-proces udført i kombination med en miljøvurdering. Baggrund for Planændring I 2007 udarbejdede Region Hovedstaden en hospitalsplan, der er første skridt på vejen til et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Planen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Gennemførelse af hospitalsplanen forudsætter væsentlige investeringer til ombygning og udbygning af Herlev Hospital. Der er givet er foreløbigt tilsagn om finansiering af en udbygning af Herlev Hospital med en totalramme på 2,25 mia. kr. Endeligt tilsagn gives, når en detaljeret beskrivelse af hospitalsprojektet er udarbejdet og godkendt. 7

9 Redegørelse Alternativer Regionen Hovedstaden har udpeget Herlev Hospital til nyt områdehospital. Alternative placeringer af de nye hospitalsfunktioner har derfor ikke været på tale. Planændringens indhold For rammeområde D12 ændres følgende: For at muliggøre de nye funktioner på Herlev Hospital tilføjes følgende anvendelser til rammeområdet; bederum, konference, helikopterlandingsplads for ambulanceflyvning, hotel, café og restaurant, patientforeninger samt mindre butikker, kulturakse, nødstrømsanlæg med tilhørende skorstene og veje, stier, p-huse, parkeringsareal, rensningsanlæg for spildevand, affaldsplads og tjenesteboliger. Gymnasium og institutionsbyggeri udgår og erstattes af undervisning. B20 B8 D9 D15 D14 D8 F8 D7 D12 D12 Da bygningsreglement 2010 har indført nye lavenergiklasser er energiklasse 1 ikke længere den anvendte klasse. Desuden er der særlige krav til et hospital, der gør, at det bliver behandlet særskilt. Derfor ændres rammebestemmelse Ac til følgende; al ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til gældende lovgivning på ansøgningstidspunktet. Ad, udgår da det er uforligneligt med hospitalsbyggeri. B1 D2 B2 B5 Rammeområde D12 C4 C7 C6 C1 D5 C5 D13 B7 D24 Oprindeligt var der en forventning om at separere spildevandet fra hospitalet i 2 fraktioner, men forsøg har vist, at det ikke er hensigtsmæssigt derfor skal regn- og spildevand ikke separeres i 3 fraktioner, men kun i 2. For at imødekomme senere udbygninger, er der lavet en plan med differintierede bebyggelseshøjder. I dag må der bygges i maks. 6 etager, dog maks 3 etager og maks. 13 m fra vej, langs de omkransende veje. Fremover gives der lov til at bygge i op til henholdvis 5, 10, 40 og 80 m inden for bestemte zoner jf. rammekort 4.1, se side 32. Desuden tilføjes nye retningslinjer om trafiksikkerhed samt støj og sikkerhed i forhold til ambulanceflyvning med helikopter. 8

10 Redegørelse Støjberegningsmetoder Lden Denne metode anvendes, når man skal vise den gennemsnitlige støjbelastning på et typisk døgn, hvor der tillægges en strafstøjbelastning på den støj der genereres i aften- og natperioden. Med andre ord midles alle starter og landingers støjbidrag ud over et helt døgn. LAeq Denne metode anvendes, når man skal vise støjbelastningen for en given hændelse i det tidsrum hvor støjbelastningen er tilstede, dvs. hvor meget den enkelte hændelse støjer. LAmax Denne metode anvendes, når man skal vise den maksimale støjbelastning. Den bruges normalt til at vise støjen i natperioden, dvs. hvor meget en hændelse generer mens man sover. Hindringsfri ind- og udflyvning For at sikre, at helikopterne kan flyve frit til og fra landingspladsen, må der i ind- og udflyvningskorridorerne ikke etableres bebyggelse på over 25 m. De vejledende ind- og udflyvningskorridorer kan ses på retningslinjekort 1.2.3, se side 33. Den præcise udstrækning af korridorerne afhænger af helikopterlandingspladsens konkrete placering. Støjkonsekvensområder I henhold til planlovens 11a stk. 8 skal en kommuneplan sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til ny støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener i henhold til 15a. Ambulanceflyvning er fritaget for støjregulering og er derfor ikke omfattet af miljøministreriets vejledning om grænseværdier for støj. Ikke desto mindre skal man i planmæssig sammenhæng tage højde for støjen, da der ikke må planlægges for ny støjfølsom anvendelse i de områder, hvor grænseværdierne bliver overskredet. Miljøminsteriet oplyser er, at grænseværdierne for en almen flyveplads som udgangspunkt også kan anvendes til vurdering af ambulanceflyvning. I henhold til Miljøministeriets vejledning nr. 5 fra1994 om støj fra flyvepladser, er støjgrænsen for en almen flyveplads 45 db L DEN i et boligområde. Hvis flyvepladsen anses for regionalt vigtig i regionplanmæssig sammenhæng, efter amtsrådets nærmere vurdering, er den vejledende grænseværdi 50 db L DEN. Maksimalværdien bør ikke overstige 70 db L A. Anbefalingen er, at der ikke bør udlægges nye max boliger i områder hvor middelværdien overstiger 55 db L DEN og maksimalværdien overskrider 70 db L Amax På Herlev Hospital er det planen, at både de danske lægehelikoptere og forsvarets redningshelikopter skal kunne bruges. Det forventes dog kun at være i helt særlige krisesituationer, at forsvarets redningshelikopter vil blive anvendt. På denne baggrund laves der kun støjkonsekvenszoner for lægehelikopteren. Med en trafikprognose på 100 starter og landinger pr. år, svarende til gennemsnitlig ca. 2 flyvninger pr. uge, giver det ikke mening at beregne støjen som en 9

11 Redegørelse L DEN -værdi, da dette er en midling af støjen set over et døgn. For at kunne lave en rimelig støjberegning i forhold til grænseværdierne, er der derfor regnet med 1 flyvning pr. døgn. Støjkonsekvensområdet udlægges på baggrund af L Den -værdien. Der udlægges ikke støjkonsekvensområde på baggrund af L Amax -værdien, da det ville give et uforholdsmæssigt stort konsekvensområde, der vil være ude af proportion med de få minutter på en uge, hvor maxværdien vil overskrides. Det vejledende støjkonsekvensområde kan ses på retningslinjekort 8.5.3, se side 31. Den præcise udstrækning af zonen afhænger af helikopterlandingspladsens konkrete placering. Støjberegninger efter L Den metoden for flyvning med lægehelikoptere 10

12 Redegørelse 11

13 Redegørelse Miljøbeskrivelse VVM-redegørelsen af udvidelsen af Herlev Hospital påviser, beskriver og vurderer udvidelsens direkte og indirekte virkninger på - mennesker, fauna og flora - jordbund, vand, luft, klima og landskab - materielle goder og kulturarv, og - samspillet mellem disse faktorer. Det følgende er et uddrag af VVM-redegørelsen - et ikke teknsik resume, der beskriver de vigtigste forventede konsekvenser på miljøet i anlægs- og driftsfasen. Baggrund Herlev Hospital skal i de kommende år udbygges markant. Region Hovedstaden har i 2007 vedtaget en hospitalsplan, der bl.a. har til formål at samle en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Med planen er det besluttet, at Herlev Hospital skal være områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin, foruden kvinde/barn specialerne og fødsler, samt tillige skal fastholde profilen som højt specialiseret kræfthospital. Planforslag og VVM Herlev Kommune har vurderet, at udbygningen af Herlev Hospital har et omfang, som betyder, at der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse og en lokalplan. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Formålet med VVM-redegørelsen er at belyse og vurdere de mulige miljømæssige virkninger ved hospitalets udbygning, samt foreslå afværgeforanstaltninger til at mindske eller kompensere for eventuelle negative virkninger. Formålet er samtidig at oplyse og informere offentligheden om projektet og dets miljømæssige virkninger samt at danne baggrund for en høringsfase, hvor borgere, organisationer og myndigheder har mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer og forslag til projektet inden byrådet vedtager kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget og lokalplanen er tillige omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport, der belyser væsentlige miljømæssige virkninger af planernes gennemførelse. Da de lovmæssige krav til indholdet i VVM-redegørelsen og miljørapporten stort set er identiske, er 12

14 Redegørelse VVM-redegørelsen udarbejdet, således at den opfylder begge regelsæt. Projektbeskrivelse Projektet omfatter en udbygning af Herlev Hospital med følgende elementer: En separat Kvinde/barn bygning (KBB) og Fælles akutmodtagelse (FAM) Et parkeringshus forberedt for etablering af en helikopterlandingsplads En udvidelse af Servicebygningen og Kapellet Landskabsbearbejdning, parkeringspladser samt vej- og stianlæg Mulighed for etablering af nødstrømsanlæg, rensningsanlæg, udvidelse af forsinkelsesbassin og forøget vandindvinding Herlev Hospital udgør i dag et samlet areal på m2 (bruttoetageareal). Efter udbygningen vil det samlede areal udgøre ca m 2, svarende til en udbygning på ca. 30%. En række midlertidige pavillonbygninger påregnes fjernet, når udbygningen er gennemført. De samlede bygningshøjder holdes på 5 etager, lokalt ned til 2-3 etager mod Turkisvej. En gårdhave Grønnegården omkring kantine og auditorier kitter nyt og gammelt sammen og bliver det naturlige centrum og orienteringspunkt. I basen etableres flere gårdrum, der med hver deres eget landskabstema tilpasses specifikt til de brugere, der er tilknyttet. Byggeriet forventes påbegyndt i 2014 og at være afsluttet i Byggeperioden opdeles i 4 faser: Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Forbindende koblinger (ombygning af vejkryds mv.) Etablering af ankomstplads samt supplerende parkering Opførelse af FAM og KBB Anlæggelse af veje samt terrænarbejder Der etableres en byggeplads med skurby, materialeoplag og parkeringspladser for håndværkere på arealet syd for byggeområdet for FAM & KBB. For udbygning af servicebygning, etablering af nødstrømsanlæg mv. etableres en mindre byggeplads nordvest for Blok 5, over mod hospitalsparken. I fase 1 og 4 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. I fase 2 og 3 forventes der at være håndværkere på byggepladsen. 13

15 Redegørelse I anlægsperioden vil der blive anvendt entreprenørmaskiner som gravemaskiner, gummihjulslæsser, kraner, betonkanoner mv. Antallet af entreprenørmaskiner, der er i gang samtidig, samt i hvilket anlægsområde de enkelte entreprenørmaskiner benyttes, vil variere gennem hele byggeperioden. Den mest intensive transport af materialer til- og fra projektområdet vil ske under bortkørsel af jord under udgravning til kældre ( ). Leverancer af de forskellige bygningsmaterialer vil ikke ske samtidigt. Der forventes op til 10 transporter pr. time i de travleste byggeperioder. Byggearbejdet vil primært foregå i dagtimerne kl Alternativer I forbindelse med VVM-processen er der overvejet alternativer for udvidelsen af Herlev Hospital. Alternative udformninger indgår i VVM-redegørelsen, hvor påvirkninger på miljøet er vurderet i forhold til hovedforslaget. Alternativerne omfatter etablering af en helikopterlandingsplads i terræn samt etablering af grundvandskøleanlæg eller køling med fjernvarme i stedet for konventionel køling. Lovgrundlag og planforhold I henhold til Herlev Kommuneplan kan hospitalsudbygningen sikres gennem lokalplanlægning under forudsætning af, at der træffes anlægsbeslutning om nye regionale infrastrukturanlæg i form af vejtilslutninger til Herlev Ringvej, metrostation på hospitalsgrunden eller en højklasset kollektiv trafikforbindelse langs med Herlev Ringvej. Herlev Hospital er omfattet af rammeområde D12 jf. Herlev Kommuneplan , der fastlægger området til offentlige formål (sygehus med tilhørende funktioner, sygeplejeskole, grønt område, spidsbelastningscentral for fjernvarme samt parkeringsareal, gymnasium, institutionsbyggeri, samt parkeringsareal og beplantningsbælter). Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med rammebestemmelserne udarbejdes nyt kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Området er omfattet af Lokalplan nr. 75 for servicebygning på Herlev Hospital, der udlægger området til offentlige formål. 14

16 Redegørelse Da udbygningen af Herlev Hospital ikke vurderes at være i overensstemmelse med gældende lokalplaner udarbejdes en ny lokalplan for en del af rammeområde D12. Visuelle forhold I anlægsfasen består de visuelle påvirkninger i omgivelserne som helhed af den mekaniske bearbejdning af terrænet, der er nødvendig for anlægsarbejdet samt selve byggeriet, herunder oplag af materialer og skurvogne, stilladser, kraner, lastbilkørsel mv. Samlet set vurderes påvirkningen af det visuelle miljø som helhed at være mindre betydende, da anlægsarbejderne vil foregår i lokalt begrænsede områder på hospitalsgrunden, og da der er tale om en midlertidig anlægsperiode på i alt 3-4 år, hvor anlægsarbejdet på en given lokalitet dog vil være noget kortere. Der vurderes, at det nye udbyggede hospitalskompleks ændres fra at være et meget stort hus på en flade uden uderum af betydning, til at blive en bebyggelse med en vifte af karakterfulde enheder og et hierarki af indbydende uderum. Det eksisterende visuelle hovedmotiv mod syd bestående af det vertikale tårn, auditoriernes elegante cirkelformede facon og den horisontale behandlingsbygning vil blive påvirket af en stor udbygning. Det imponerende sengetårn vil dog forblive det tydelige og uomgængelige bygningsmæssige motiv på afstand. Samlet set vurderes det nye Herlev Hospital at fremstå som et visuelt markant og dynamisk byggeri med et nutidigt udtryk. Nybygningen medvirker til at skabe en ny identitet for hospitalet, som både udfordrer og forstærker den visuelle oplevelse af det eksisterende Herlev Hospital og dets omgivelser. Den visuelle påvirkning vil være størst i nærmiljøet umiddelbart ved og omkring hospitalet, hvor de nye bygninger vil være synlige. På afstand vil udbygningen på grund af anden bymæssig bebyggelse og infrastrukturanlæg ikke være synlig, og det markante sengetårn vil fortsat fremstå som et enestående visuelt pejlemærke i Herlev-området. Der er i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdet skyggediagrammer for udvalgte tidspunkter på året. Skyggediagrammerne viser at sengetårnet fortsat er det altdominerende bygningselement for så vidt angår skyggekastning, og at de nye bygninger ikke vil afkaste skygger udenfor hospitals 15

17 Redegørelse grunden. Det vurderes dermed, at det nye hospitalsbyggeri ikke vil medføre påvirkninger i form af skyggevirkning til boligområderne nord og øst for hospitalet. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Helikopterlandsplads og p-pladser på terræn, vil stort set ikke være synlige fra omgivelserne og vurderes dermed ikke at medføre nogen væsentlig påvirkning af det visuelle miljø set uden for grunden. De vil således kun have betydning for den visuelle oplevelse inde på hospitalsgrunden. Landskabstrækket i det sydlige område tænkes som en helhed indeholdende kulturaksen samt områder med parkering. Landskabstrækket vil i delområder være mere præget af beplantet parkeringsområde end grønt område, som i hovedforslaget. Trafik Trafikken i dag (2006 og 2011) er fastlagt ud fra en række maskinelle snittællinger fra Herlev Kommune og gennemførte manuelle krydstællinger. Tællingerne er bearbejdet i en VISUM trafikmodel for området omkring Herlev Hospital. Størrelsen af trafikken i fremtidige scenarier er baseret på kørsler i en samlet trafikmodel OTM, der dækker hele København og Nordsjælland. Modellen indeholder oplysninger om byudvikling, letbane og lignende. Trafikken er fremskrevet fra 2011 til 2017 med 1-2% pr. år. På baggrund af fastlæggelsen af trafikmængderne er der gennemført trafiksimuleringer. Herlev Ringvej er en af de mest trafikerede veje i Herlev Kommune, og trafikafviklingen på Herlev Ringvej er højt prioriteret. I 2011 er aktivitetsniveauet øget på hospitalet som følge af hospitalsplanen, men trafikken på Herlev Ringvej er faldet i forhold til Faldet skyldes, at Motorring 3 er blevet udvidet, og en del af trafikken på Herlev Ringvej er flyttet over på Motorring 3. Mertrafikken fra hospitalet udgør ca. 6% af trafikken på Herlev Ringvej. I 2011 er trafikafviklingen på Herlev Ringvej generelt bedre end i 2006, men ved krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej opstår der kø på den interne vej på hospitalet. Set i forhold til trafikmængden på Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en mindre øgning af 16

18 Redegørelse trafikken. Set i forhold til højresving af lastbiler på tværs af cykelsti langs Herlev Ringvej vil anlægstrafikken medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter, for hvilket der etableres afværgende foranstaltninger. Fra anlægsfase 2 vil til- og frakørsel til hospitalet ske både ad hovedadgangen ved krydset Herlev Ring/ Herlev Hospital/Tornerosevej og ad Hjortespringvej og den nye vej langs Turkisvej. Byggepladskørsel vil ske via shunten på Herlev Ringvej. Afvikling af en del af trafikken til og fra hospitalet via krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej vurderes, som efter udbygning, at være moderat, og der etableres afværgende foranstaltninger. Fremskrivning af trafikken til 2017 viser, at biltrafikken i 2017 vil være på samme niveau som i Der forventes kun en mindre stigning i trafikken til hospitalet fra 2011 til Ved hovedindgangen etableres en stor rundkørsel, hvor udformningen fastlægges i den videre projektering således, at der opnås en optimal afvikling af trafikken til- og fra hospitalet. For at lette trafikpresset på hovedadgangsvejen krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej etableres to andre adgange til hospitalsområdet hhv. en shunt fra Herlev Ringvej og en adgang fra Hjortespringvej. Desuden ombygges krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej og Herlev Ringvej/Hjortespringvej, og Tornerosevej lukkes eventuelt, hvis det bliver nødvendigt i forhold til afvikling af trafikken i krydset. Trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Herlev Hospital/Tornerosevej forbedres betydeligt i Til gengæld bliver krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej mere belastet således, at der vil være nogen forsinkelse. Forsinkelsen opstår, idet et markant større antal biler fra syd vil svinge til venstre for at komme ind på hospitalet, samtidig med at letbanen medfører en reduceret grønttid. Den nye vejtilslutning medfører endvidere, at den højresvingende trafik fra Hjortespringvej til Ring 3 stiger. Afviklingen af trafikken vil dog være acceptabel. På den vestlige del af Hjortespringvej opstår nogen kødannelse, men på et acceptabelt niveau. 17

19 Redegørelse Den øgede trafik til og fra hospitalet vurderes at give en moderat påvirkning af trafikafviklingen. Det er specielt trafikafviklingen i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringvej der påvirkes, og der etableres afværgende foranstaltninger i form af ekstra venstresvingsbane på Herlev Ringvej, længere venstresvingsbane, øget grøntid, ændret mobilitetsmønster af hospitalspersonalet eller lignende. I den videre projektering vil de afværgende foranstaltninger blive fastlagt i samarbejde med Herlev Kommune, Politi og øvrige interessenter for Herlev Ringvej. Såfremt der etableres ekstra venstresvingsbane i krydset Herlev Ringvej/Hjortespringsvej vil det medføre ekspropriation af et mindre areal. Svingende biler på tværs af cykelsti ved ny shunt vil medføre en moderat påvirkning af sikkerheden for de bløde trafikanter. Derfor etableres afværgende foranstaltninger i form af højresvingsbane fra nord og accelerationsbane mod syd. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en vurdering af trafiksikkerheden i de kryds, der ombygges. I forbindelse med den videre projektering vil trafiksikkerheden indgå som en af parametrene for fastlæggelse af den endelige geometriske udformning af ny shunt og øvrige ombyggede kryds. Indflyvningsruterne til helikopterlandingspladsen vil kunne overholde kravene til frihøjder over veje og stier. Turbulens og vindpåvirkninger vurderes ikke at medføre problemer, dog sikres en afstand til FAM på mindst 50 m fra helikopterpladsens midte, og så skal vinduer og døre påregnes lukket under start og landing. Alternativ 1 Helikopterlandingsplads i terræn Indflyvningsområder kan udføres med samme retninger som for hovedforslaget. For at kunne overholde frigangskravene i forhold til træer og omgivende veje er det nødvendigt at hæve helikopterlandingspladsen op til 5 m over terræn. Nødvendig højde af helikopterlandingspladsen vil blive fastlagt i den videre projektering.landingsareal og sikkerhedszone til landing med lægehelikopter vil dog være lettere at indpasse end til redningshelikopter EH101. Støj En udbygning af Hospital Herlev vil have en række støjmæssige konsekvenser. Der vil være støj fra byggeaktiviteterne, fra øget trafikintensitet på de inter 18

20 Redegørelse ne og omkringliggende veje, fra flere eksterne støjkilder og fra flyvning med lægehelikopter. Da hospitalet skal fungere under hele byggeperioden, er man meget opmærksom på at benytte de mest støjsvage anlægsmetoder. Det kan dog ikke på nuværende tidspunkt udelukkes, at der vil komme til at forgå nedbankning af spuns, hvor støjen kan overskride det forventede vilkår på 70 db(a), men det vil komme til at foregå over en meget kort periode. De støjende aktiviteter forventes at kunne gennemføres inden for normal arbejdstid, og støjen fra de øvrige kilder vil ligge væsentlig under grænseværdierne. Støj fra anlægsarbejdet vurderes dermed at være mindre betydende. Selvom der skal transporteres en del materialer til byggepladsen og en del jord fra området vil antallet af transporter kun udgøre en mindre del af trafikken på Herlev Ringvej, hvorfor påvirkningsgraden mht. støj vurderes at være mindre. De områder, hvor der eventuelt skal foretages spunsning, ligger så langt fra de nærmeste boliger, at der ikke forventes at være betydende vibrationer. Udbygning af hospitalet medfører kun en mindre øgning af trafikken på offentlig vej, der kun medfører ubetydelige ændringer i støjbelastningen. Ny intern vej parallelt med Turkisvej vil medføre en moderat støjbelastning for beboerne langs Turkisvej. Der etableres afværgende foranstaltninger i form af støjdæmpende asfalt, hastighedsbegrænsning eller støjafskærmning. Afværgende foranstaltninger etableres samtidig med at vejen anlægges. Ved udbygningen etableres nye anlæg til køling og ventilation. Alle disse støjkilder skal støjdæmpes så de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dermed vil den samlede støjbelastning efter udbygningen være uændret i forhold til det nuværende. Påvirkningsgraden er ubetydelig. For nødstrømsanlægget etableres nødgeneratorerne indendørs og de separeres fra andre bygninger pga. vibrationer. De vil kun være i drift i forbindelse med test og i nødsituationer. Påvirkningsgraden er mindre. Den væsentligste støjkilde i forbindelse med helikopterens drift er fra ind- og udflyvninger, der vil påvirke et større område. Støjen ved udflyvning er den samme som ved indflyvning og vil foregå ad de 19

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Til myndigheder og interessenter Teknisk Forvaltning Plan og Byg tf@herlev.dk Den 19. juni 2012 Journal nr. 163-2012-10514 Herlev Kommunalbestyrelse vedtog den 13. juni 2012 at sende følgende i høring

Læs mere

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Forslag. Tillæg 6. - til Kommuneplan 2009-2021. med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Forslag Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Indhold Dette forslag til kommuneplantillægget omhandler udvidelse af Herlev

Læs mere

VVM-redegørelse. - udvidelse af Herlev Hospital

VVM-redegørelse. - udvidelse af Herlev Hospital VVM-redegørelse - udvidelse af Herlev Hospital PROJEKT Nyt Hospital Herlev VVM-redegørelse Herlev Hospital Projekt nr. 201964 Version 1 Dokument nr. 124295557 Udarbejdet af JBN Kontrolleret af LOE Godkendt

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen

DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen DEBATOPLÆG UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-behandling og ændring af Kommuneplanen 1. offentlighedsperiode fra den 22. februar til den 22. marts 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Tillæg 6. - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning

Tillæg 6. - til Kommuneplan med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital. Teknisk Forvaltning Tillæg 6 - til Kommuneplan 2009-2021 med samlet miljøbeskrivelse for udbygning af Herlev Hospital Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Til myndigheder, foreninger og Indsigere til planforslag

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010

TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 TILLÆG NR. 8 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR RIGSHOSPITALET Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25.08 2011 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere