RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX

2 Sags nr.: Dokument nr.: Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S Danmark (herefter benævnt Kommune(n) ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) (og tilsammen benævnt Parterne og hver for sig "Part") Aftalen med tilhørende bilag vedrørende køb/leasing af [biltype] [DELAFTALE XX] (herefter benævnt Rammeaftalen ) er indgået på følgende vilkår. 2

3 Indholdsfortegnelse PARTERNE... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BILAG INDLEDENDE BESTEMMELSER Baggrund og formål Definitioner RAMMEAFTALENS GENSTAND Aftalegrundlag Aftaleperioden Rammeaftalens omfang Miljøkrav Generelt Reduktion af miljøbelastning Arbejdsmiljø Leverandørens konkurs Leverandørens samfundsansvar Leverandørens garanti Tildeling af ordrer Levering Ejendomsret og øvrige rettigheder SAMARBEJDE Kontaktpersoner Underleverandører Kommunens kontrol og tilsyn Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Kommunens/Ordregivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ændringer Fortrolighed

4 4. ØKONOMI Priser Fakturering Betalingsbetingelser Modregning Erstatningsansvar og forsikring MISLIGHOLDELSESBESTEMMELSER Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Ordregivers forsinkelse Mangler Mangler Mangelsbeføjelser Bod Fælles regler for ophævelse Kommunens adgang til at ophæve Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Kommunens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Leverandørens ophævelse Force majeure AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Fortolkning Ændringer i Offentlig Regulering Pålagt ophør Tvister Lovvalg og værneting UNDERSKRIFTER

5 Bilag Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: Leverandørens tilbud Bilag 3A: Leasingaftale - operationel leasing (Leveringsaftale) Bilag 3B: Købsaftale (Leveringsaftale) Bilag 4: Offentlige myndigheder, som kan anvende Rammeaftalen Bilag 5: Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 6: Udbudsmateriale inkl. bilag 5

6 1. Indledende bestemmelser 1.1 Baggrund og formål Rammeaftalen er indgået efter EU-udbud nr. [20XX/S XX-XXXXXX] om [Delaftale X] i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Rammeaftalen er indgået af Kommunen, der er kontraktansvarlig. Rammeaftalen kan benyttes af de i Bilag 4 anførte offentlige myndigheder ("Ordregiverne"). Opsigelse af Rammeaftalen samt udøvelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser i henhold til Rammeaftalen tilkommer alene Kommunen. Medmindre andet følger af Rammeaftalen tilkommer adgangen til at opsige en Leveringsaftale samt udøvelse af misligholdelsesbeføjelser i henhold til en Leveringsaftale alene den Ordregiver, som er part i den pågældende Leveringsaftale. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som Københavns Kommune i forlængelse af EUudbuddet har indgået med et antal leverandører. Formålet med Rammeaftalen er at sikre Ordregiverne den rettidige og mangelfri levering af de Varer, der er omfattet af Rammeaftalen. 1.2 Definitioner Ved Aftaleperiode forstås den periode, i hvilken Rammeaftalen løber, dvs. Rammeaftalens varighed fra ikrafttræden til ophør. I det omfang Kommunen forlænger Rammeaftalen, omfatter betegnelsen Aftaleperiode også den forlængede løbetid. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kvartal forstås 3 på hinanden følgende kalendermåneder, dvs. enten månederne 1) januar, februar og marts, 2) april, maj og juni, 3) juli, august og september eller 4) oktober, november og december. Ved Leverance forstås de Varer, som er omfattet af en given Leveringsaftale. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale om levering af Varer, der indgås mellem Ordregiver og Leverandøren på baggrund af en af Ordregiveren afgivet Ordre. Leveringsaftale kan bestå af en Ordre og efterfølgende ordrebekræftelse, fx slutseddel. Ved Miniudbud forstås konkurrenceudsættelse efter fremgangsmåden i punkt 2.9. Ved "Offentlig Regulering" forstås love, bekendtgørelser, cirkulærer og bindende EU-retsakter. Ved Ordre forstås en af Ordregiver afgivet bestilling af Varer omfattet af Rammeaftalen. Ved "Ordregiver(ne)" forstås de offentlige myndigheder, som er nævnt i bilag 4. 6

7 Ved "Parterne" forstås Leverandøren og Kommunen (hver for sig benævnt "Part"). Ved "Rammeaftalen" forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført under bilagsfortegnelsen og eventuelle senere allonger. Ved "Sortiment" forstås det sortiment af Varer, som Leverandøren kan tilbyde under Rammeaftalen, jf. bilag 2. Ved (Leverandørens) "Varer" forstås alle varer, som Leverandøren skal levere til opfyldelse og overholdelse af Rammeaftalen, jf. bilag 2. Varerne omfatter navnlig [biltype]. 2. Rammeaftalens genstand 2.1 Aftalegrundlag Det samlede Aftalegrundlag udgøres af Rammeaftalen inklusive bilag. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, skal de fortolkes under anvendelse af almindelige fortolkningsprincipper i dansk aftaleret med henblik på at udfinde Parternes formål og hensigt med de relevante dokumenter. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen (inklusive bilag) og en Leveringsaftale, har Rammeaftalen dog forrang over Leveringsaftalen, medmindre det i forbindelse med den enkelte Leveringsaftale skriftligt er aftalt, at der er tilsigtet en fravigelse fra Rammeaftalen. Alle aftalte ændringer til Rammeaftalen skal for at være gyldige i forhold til Rammeaftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Rammeaftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til Rammeaftalen. 2.2 Aftaleperioden Rammeaftalen træder i kraft den [dd.mm.åååå] og løber indtil den [dd.mm.åååå], hvor den ophører uden yderligere varsel. Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele Aftaleperioden. Rammeaftalen kan i Aftaleperioden opsiges af Kommunen med et varsel på tre (3) måneder til udløbet af en måned. Opsigelse er betinget af saglig årsag og opsigelsesadgangen omfatter ikke konkrete Leverancer, der allerede er afgivet bestilling på. Opsigelsen af Rammeaftalen skal være skriftlig. Kommunens opsigelse efter dette pkt. 2.2 giver ikke Leverandøren ret til erstatning, godtgørelse eller anden form for kompensation. Kommunen kan beslutte at forlænge Rammeaftalen med op til to gange 12 måneder, dvs. til udløb senest den [dd.mm.åååå]. Såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af denne forlængelsesoption, skal Kommunen give Leverandøren skriftlig besked herom senest 1 måned før Aftaleperiodens udløb. 7

8 2.3 Rammeaftalens omfang Leverandøren forpligter sig ved Rammeaftalen til at levere Varerne på de vilkår, som fremgår af Rammeaftalen. Leverancerne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Offentlig Regulering og gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for levering. Leverandøren tillægges ved Rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af Rammeaftalen fastlagte Varer, og hverken Kommunen eller Ordregiverne har således ikke nogen aftageforpligtelse. Kommunen og Ordregiverne har fri ret til at anskaffe lignende varer hos tredjemand, herunder blandt andet ved afholdelse af nye udbud. Det er dog Kommunens forventning, at Rammeaftalen vil blive benyttet, ligesom Parterne efter nærmere aftale vil træffe fælles foranstaltninger med henblik på praktisk implementering af Rammeaftalen. 2.4 Miljøkrav Generelt Leverandøren garanterer, at Leverandøren i hele Aftaleperioden opfylder de for Rammeaftalen gældende miljøkrav, samt den til enhver tid for Leverandøren gældende miljølovgivning i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen. Kommunens beføjelser, herunder vedrørende muligheden for at kræve dokumentation for Leverandørens overholdelse af miljøkrav og muligheden for at ophæve Rammeaftalen mv., hvis kravene efter dette pkt. 2.4 ikke overholdes, fremgår af bilag 5 samt Rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse Reduktion af miljøbelastning Leverandøren arbejder aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af Rammeaftalen. Kommunen kan forlange at se dokumentation for arbejdet. Leverandøren skal overholde gældende lovgivning om miljøbeskyttelse og om kemiske stoffer og produkter samt arbejde aktivt for at fremme miljømæssige og kemisk sundhedsmæssige forhold ved opfyldelse af Rammeaftalen. 2.5 Arbejdsmiljø Leverandøren skal i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen overholde den for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herudover skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Såfremt Leverandøren får påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed i Aftaleperioden, skal Leverandøren straks skriftligt meddele dette til Kommunen. 8

9 2.6 Leverandørens konkurs I tilfælde af Leverandørens konkurs skal Leverandørens konkursbo på Kommunens forlangende uden ugrundet ophold tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i Rammeaftalen og/eller den/de underliggende og indgåede Leveringsaftaler. Kommunen har, med respekt for konkurslovens regler, ret til at bringe Rammeaftalen og/eller den/de underliggende Leveringsaftaler til ophør, såfremt Leverandørens konkursbo ikke uden ugrundet ophold tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i denne/disse. 2.7 Leverandørens samfundsansvar Ved opfyldelsen af Rammeaftalen indestår Leverandøren for egen og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Kommunens til enhver tid gældende vilkår om Leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af bilag 5 og dette pkt Hvis disse vilkår ændres i Aftaleperioden og ændringerne samlet set medfører dokumenterbare meromkostninger for Leverandøren i forhold til vilkårene ved Rammeaftalens indgåelse, er Leverandøren berettiget til dækning af sine dokumenterede meromkostninger herved. Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers manglende overholdelse af vilkår i bilag 5 og/eller dette pkt. 2.7 kan bl.a. medføre, at Kommunen kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, jf. bilag 5 og pkt Leverandørens garanti Leverandøren garanterer, at alle Leverancer er mangelfri, besidder de egenskaber og opfylder de krav, som fremgår af Rammeaftalen med tilhørende bilag. Leverandøren garanterer, at Leverancer lever op til den på leveringstidspunktet gældende Offentlige Regulering. Derudover garanterer Leverandøren følgende: Køretøjet leveres med fabriksgaranti på minimum 2 år, idet der dog kræves en længere garantiperiode for udvalgte forhold, jf. herunder. Køretøjet leveres med minimum 6 års garanti mod rustgennemtæring. Køretøjets batteripakke skal leveres med minimum 5 års/minimum KM-garanti, og skal i garantperioden opretholde mindst 70 % af batteriets oprindelige kapacitet. Garantiperioden beregnes fra tidspunktet for levering. Garantierne indebærer, at det såfremt det inden for garantiperioden konstateres, at en Leverance lider af en fejl eller mangel påhviler Leverandøren uden vederlag at foretage udbedring eller omlevering med henblik på at opfylde Leveringsaftalen og Rammeaftalen, jf. pkt Dette gælder uanset, om den påberåbte fejl eller mangel er væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke opfylder Leveringsaftalen og/eller Rammeaftalen, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at afhjælpe forholdet for Leverandørens regning eller hæve Leveringsaftalen og/eller Rammeaftalen som nærmere fastsat i Rammeaftalens bestemmelser herom. Garantien indebærer tillige, at såfremt manglen ved de pågældende mangelfulde Leverancer ikke kan afhjælpes fuldt ud, vil tabet herved skulle erstattes af Leverandøren. 9

10 2.9 Tildeling af ordrer Kommune har indgået parallelle rammeaftaler med [antal] leverandører. Tildeling vil ske ved direkte tildeling, når indkøbsbehovet omfatter ikke flere end tre Varer (biler). Ved indkøbsbehov, som overstiger dette antal, skal tildeling ske efter miniudbud. Kommunen har i forbindelse med Rammeaftalens indgåelse oplyst, at leverandørerne i overensstemmelse med det oprindelige evalueringsresultat er rangeret som følger: 1. Leverandør A 2. Leverandør B 3. Leverandør C 4. Leverandør D 5. Leverandør E Tildeling skal ske ved direkte tildeling, hvis en Ordregivers konkrete behov omfatter ikke flere end tre Varer (biler). Ved indkøbsbehov, som overstiger dette antal, skal tildeling ske efter miniudbud. Indkøbsbehovet (og dermed afgørelsen af, om der skal ske direkte tildeling eller Mini-udbud) sker på baggrund af den enkelte Ordregivers behov. "Direkte Tildeling" sker på følgende måde: 1. Ordregiver identificerer et indkøbsbehov, som er dækket af Rammeaftalen. 2. Ordregiver afgiver en Ordre hos Leverandør A. Leverandør A skal opfylde Ordren med den Vare (bil) i Leverandørens Sortiment med den laveste pris. Såfremt flere Vare (biler) i Sortimentet er tilbudt til samme (laveste) pris, kan Ordregiver vælge mellem disse. Såfremt Leverandør A ikke senest fem kalenderdage efter modtagelse af en Ordre har tilkendegivet at kunne opfylde den pågældende Ordre, tildeles Ordren til Leverandør B og så fremdeles (kaskademodellen). Såfremt Leverandør A ikke kan påvise en saglig grund for den manglende opfyldelse af en Ordre (retlig eller faktisk force majeure), er Leverandør A over for Kommunen erstatningsansvarlig og skal dække den merudgift, som opstår, som følge af, at Ordren tildeles Leverandør B. Tilsvarende gælder, såfremt Leverandør B ikke kan levere og så fremdeles. Miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse) gennemføres således, at alle leverandører har mulighed for at afgive tilbud. Det er ikke et krav, at Leverandøren afgiver tilbud på hvert miniudbud. Tildeling ved miniudbud sker efter tildelingskriteriet laveste pris. Leverandøren kan ved et Mini-udbud efter eget valg tilbyde Varer inden for Sortimentet. Uanset valg af Vare må prisen ved et mini-udbud ikke overstige prisen for den Vare (bil) i Leverandørens Sortiment med den laveste pris. Miniudbuddene vil omfatte en eller flere af de i bilag 4 anførte offentlige myndigheder. Kommunen vil være tovholder for gennemførelsen af samtlige Miniudbud. 10

11 2.10 Levering Leverandøren skal levere den i Leveringsaftalen anførte Leverance frit (franco) til den af Ordregiver anviste adresse. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringen samt risikoen for Leverancen, indtil levering er sket. Levering skal ske i overensstemmelse med de aftalte leveringsfrister Ejendomsret og øvrige rettigheder Leverandøren indestår for, at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kommunen med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal Kommunen straks skriftligt meddele Leverandøren dette. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig til i enhver henseende at holde Kommunen skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen, herunder også de enkelte Leveringsaftaler, i et omfang, som er væsentligt for Kommunen/Ordregiver, er Kommunen berettiget til, uden yderligere varsel, at ophæve Rammeaftalen. Ordregiverne er under samme betingelser berettiget til uden yderligere varsel at ophæve de berørte Leveringsaftaler. 3. Samarbejde 3.1 Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Rammeaftalen: Kommunens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal skriftligt underrette hinanden 14 Arbejdsdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af den respektive Part. 3.2 Underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen. Underleverandører skal overholde Rammeaftalens vilkår og forpligtelser. 11

12 Brug af underleverandører indebærer ikke begrænsninger i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Rammeaftalen og påvirker ikke Leverandørens ansvar over for Kommunen. 3.3 Kommunens kontrol og tilsyn Kommunen og/eller tredjemand, som Kommunen har bemyndiget dertil, er berettiget, men ikke forpligtet, til i Aftaleperioden at føre løbende kontrol med Leverandørens og eventuelle underleverandørers opfyldelse af Rammeaftalen. Bemyndiger Kommunen tredjemand til at fungere som tilsynsførende, skal Leverandøren med et rimeligt varsel oplyses derom. Kommunen og/eller den af Kommunen bemyndigede tilsynsførende har blandt andet ret til at foretage både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører. Kontrollen skal tilrettelægges, så den er til mindst mulig gene for Leverandøren hhv. den relevante underleverandør. Leverandøren skal yde Kommunen og/eller den bemyndigede tilsynsførende praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give Kommunen og/eller den bemyndigede tilsynsførende adgang til oplysninger, dokumentation, arbejdspladser, produktionssteder, installationer, værksteder, lagre og andet, som er relevant for Kommunens og/eller den bemyndigede tilsynsførende gennemførelse af en sådan kontrol. Leverandøren skal løbende give Kommunen oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som Leverandøren bliver bekendt med, herunder skal Leverandøren oplyse Kommunen, hvis Leverandøren bliver bekendt med, at Leverandøren ikke har overholdt sådanne forskrifter. 3.4 Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandøren kan ikke uden Kommunens skriftlige samtykke overdrage sine forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand. Leverandøren kan heller ikke overdrage sine rettigheder efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand, uden samtykke fra Kommunen, herunder kan Leverandøren ikke foretage fakturabelåning. [Såfremt Leverandøren er et konsortium gælder ovennævnte for hvert enkelt medlem af konsortiet.] Kommunen fraskriver sig ved Kommunens eventuelle samtykke af overdragelse af Kommunens rettigheder ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af Rammeaftalen eller en underliggende Leveringsaftale. 3.5 Kommunens/Ordregivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser Kommunen/Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler. 12

13 3.6 Ændringer Rammeaftalen og bilag hertil kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kommunen og Leverandøren. Indførte ændringer skal ske under iagttagelse af de udbudsretlige regler, og må ikke forrykke udbudsgrundlaget væsentligt. Kommune udarbejder i tilfælde af ændringer, en skriftlig allonge til Rammeaftalen. Kravene til den elektroniske faktura, jf. punkt 4.2, kan i rimelig udstrækning ændres af Kommunen, herunder f.eks. krav til dataformat og indhold. Ændrer Kommunen kravene til den elektroniske faktura, skal Leverandøren varsles i rimelig tid og senest 20 Arbejdsdage før kravene ændres. Vedrørende Sortimentet bemærkes: Kommunen er bekendt med, at de Varer, som indgår i Sortimentet undergår en løbende teknologisk udvikling. Såfremt Leverandøren derfor i Aftaleperioden over for Kommunen kan dokumentere, at der på markedet er kommet en ny Vare, som opfylder Rammeaftalen, kan Leverandøren anmode Kommunen om tilladelse til, at Sortimentet udvides med den pågældende Vare efter nedenstående retningslinjer: Enhver ny Vare skal opfylde de krav (mindstekrav og krav), som gælder for de af Rammeaftalen omfattede Varer. Varen skal tilbydes Kommunen og Ordregiverne på de vilkår, som gælder for Sortimentet, herunder i forhold til pris. Kommunen skal godkende enhver udvidelse af Sortimentet. 3.7 Fortrolighed Leverandøren, Kommunen og disses medarbejdere er forpligtet til at iagttage tavshed men hensyn til enhver oplysning, som disse bliver bekendt med i forbindelse med Rammeaftalen og den nærmere udførelse og opfyldelse heraf, og som ikke er alment kendte eller alment tilgængelige. Denne forpligtelse består også efter Rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrunden. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Leverandørens medarbejdere i relevant omfang kender og overholder de forpligtelser, der følger af dette pkt Fortrolighedsforpligtelsen viger i det omfang dette følger af Offentlig Regulering, herunder angående de for Kommunen gældende regler om aktindsigt. Leverandøren og Kommunen er berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af deres interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til Rammeaftalen. Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer til andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed, ligesom Kommunen kan videregive oplysninger til politiet, hvis der er mistanke om et begået strafbart forhold. Leverandøren må ikke uden Kommunens forudgående skriftlige samtykke bruge Kommunen som reference. Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Kommunen på en simpel referenceliste. 13

14 4. Økonomi 4.1 Priser Alle priser angives i danske kroner (DKK). Priserne er angivet inklusive levering, montering af ekstraudstyr, klargøring, afgifter, miljøtillæg og alle øvrige omkostninger. Priserne er dog eksklusive moms. 4.2 Fakturering Leverandøren skal i henhold til Lov om Offentlige Betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28/6 2007) med senere ændringer, foretage fakturering elektronisk. I henhold til Bekendtgørelse nr. 206 af 11/ (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. 354 af 26/ (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura følge standarderne/retningslinjerne i NemHandel, hvilket indebærer følgende: 1. Fakturaerne skal udarbejdes i det fælles offentlige format, OIOUBL 2. Fremsendelse af fakturaer skal ske via den fælles offentlige transportstandard OIORASP. Fremsendelse af fakturaer via OIORASP skal ske på en af følgende måder: Via Leverandørens eget økonomi- og fakturasystem, Via NemHandel Fakturablanket (til gratis afbenyttelse på https://www.virk.dk/myndigheder/stat/itst/nemhandel_fakturablanket), Via NemHandel mailklienten (til gratis afbenyttelse på Via øvrige fakturaportaler, eller Via Læs-ind Kreditnotaer skal ligeledes følge de ovenfor beskrevne standarder/retningslinjer i NemHandel. Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura. Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning samt Kommunens krav med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format. Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger: Faktureringsdato Fakturanummer (Nummer, der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens og Ordregivers navn og adresse Omfang og art af de leverede enheder Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer 14

15 Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med ovenstående krav, kan Kommunen/Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Kommunen/Ordregiver har oplyst korrekt EAN-nummer. Kommunen/Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Kommunen/Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. Kommunen/Ordregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. 4.3 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura i overensstemmelse med betingelserne herfor efter pkt. 4.2, medmindre Leverandøren og Kommunen/Ordregiver har aftalt anden forfaldsdag eller Kommunen/Ordregiver har ret til at tilbageholde vederlaget. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 4.4 Modregning Hvis Kommunen/Ordregiver mener, at der på grundlag af denne Rammeaftale skal ske fradrag i betalingerne, eller hvis Kommunen/Ordregiver har modkrav mod Leverandøren, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at modregne sådanne beløb i Leverandørens vederlag. Ved en modregning, der foretages uberettiget, skal Kommunen/Ordregiver ved senere betaling af det uberettiget tilbageholdte beløb svare morarente. Leverandøren er ikke berettiget til at undlade at opfylde efterfølgende Leveringsaftaler på grund af uenighed om betalingen. 4.5 Erstatningsansvar og forsikring Hver part er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, med de modifikationer og præciseringer, der fremgår af Rammeaftalen. Kommunen kan dog ikke blive erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren er i hele Rammeaftalens løbetid forpligtet til at tegne og opretholde alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækning for Leverandørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal pr. forsikringsår udgøre mindst DKK ,-. Leverandøren skal på Kommunens anmodning straks dokumentere forsikringernes eksistens og omfang, samt at præmierne er betalt. Der skal i øvrigt ske underretning til Kommunen, såfremt forsikringsselskabet opsiger en forsikring. 15

16 5. Misligholdelsesbestemmelser 5.1 Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt der ikke sker rettidig levering af en eller flere Leverancer. Ordregiver har i tilfælde af enhver forsinkelse af en Leverance, som Leverandøren bærer ansvaret og/eller risikoen for, ret til at ophæve leveringen af den pågældende leverance helt eller delvist, ligesom Ordregiver har ret til at kræve bod, jf. pkt Indtræffer forsinkelse, eller kan en sådan forudses, skal Leverandøren straks skriftligt underrette Ordregiver herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og det forventede nye leveringstidspunkt. Accepterer Ordregiver Leverandørens nye leveringstidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, og Ordregivers hævebeføjelse bortfalder. Ordregiver kan fastholde krav om bod Ordregivers forsinkelse Såfremt Ordregiver misligholder sine betalingsforpligtelser, jf. pkt. 4.3, er Leverandøren for den forsinkede del af Ordregivers betaling berettiget til at kræve betaling af renter fra forfaldsdagen efter rentelovens almindelige bestemmelser. Leverandøren kan hæve den relevante Leveringsaftale i overensstemmelse med pkt Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved en Leverance, hvis: a) Leverancen ikke svarer til Rammeaftalen og/eller Leveringsaftalen, herunder i forhold til art, specifikationer, mål og kvalitet. b) Leverancen ikke leveres i den i Leveringsaftalen angivne mængde og/eller til den aftalte tid. c) Leverancen ikke har den holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som Kommunen/Ordregiver efter Leverancen karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente. d) Leverancen ikke er egnet til Kommunen/Ordregivers særlige formål, i det omfang dette forud for Rammeaftalens indgåelse er oplyst til Leverandøren. e) Leverancen ikke er egnet til de formål, som varer af den pågældende type sædvanligvis anvendes til. f) Leverancen i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge Rammeaftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være. g) Leverandøren har givet ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt dette kan antages at have haft betydning for Kommunen/Ordregivers beslutning om køb af Leverancen. h) Leverancen i øvrigt ikke svarer til, hvad Kommunen/Ordregiver med føje kunne forvente. Afgørelsen af om Leverancen lider af en mangel, træffes ud fra Leverancens beskaffenhed på leveringstidspunktet. 16

17 5.2.2 Mangelsbeføjelser Kommunen/Ordregiver skal for at kunne påberåbe sig en mangel give Leverandøren meddelelse herom inden for rimelig tid efter Kommunen/Ordregiver opdagede manglen. Foreligger der under garantiperioden, jf. pkt. 2.8, en mangel, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen eller omlevering, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering hurtigst muligt og altid inden 30 Arbejdsdage efter Kommunens/Ordregivers reklamation, uden omkostning og ulempe for Kommunen/Ordregiver. Dette gælder også, hvis Kommunen/Ordregiver og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen eller omleveringen. Afhjælpning af mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungerer og fremtræder som nye. Kommunen/Ordregiver kan tilbageholde Leverandørens vederlag, jf. pkt. 4.3, indtil den krævede afhjælpning eller omlevering er sket. Hvor afhjælpning af en mangel eller omlevering er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger, kan Kommunen/Ordregiver kræve et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag efter dansk rets almindelige regler, eller foretage dækningskøb. 5.3 Bod Leverer Leverandøren ikke Varerne (køretøjer) inden for leveringsfristen jf. punkt 2.10, kan Kommunen/Ordregiver pålægge Leverandøren bod i overensstemmelse med følgende: Leverandørens forsinkelse, der kan henregnes til Leverandørens virksomhed og er under dennes kontrol berettiger Kommunen/Ordregiver til at kræve dagbod med 0,5 pct. af den forsinkede ordreværdi pr. påbegyndt arbejdsdag tidsfristen for levering overskrides jf. punkt 6. Boden kan maksimum andrage 50 pct. af den forsinkede Ordres værdi. Opkrævning af bod udelukker ikke de øvrige misligholdelsesbestemmelser angivet i punkt 5. Påløbet bod betales ugevis efter skriftligt krav fra Kommunen/Ordregiver. Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen eller Leveringsaftalen. 5.4 Fælles regler for ophævelse Leverandøren anerkender Kommunens væsentlige interesse i, at en ophævelse af Rammeaftalen skal være til mindst mulig gene for Kommunen og øvrige interessenter, herunder borgerne, og Leverandøren vil derfor loyalt bestræbe sig på at minimere sådanne gener. Leverandøren skal i forbindelse med Rammeaftalens ophævelse medvirke positivt til at sikre en gnidningsfri overgang af levering af Varer til Kommunen eller tredjemand, som anvist af Kommunen. Leverandøren skal medvirke til at fremskaffe alt relevant dokumentationsmateriale, herunder tegninger, beskrivelser, statistikker mv., når eller hvis Kommunen skal udarbejde nyt udbud. 17

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 96 63 12 00 Mail: lemvig@lemvig.dk http://www.lemvig.dk/ og

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere