RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER"

Transkript

1 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX

2 Sags nr.: Dokument nr.: Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S Danmark (herefter benævnt Kommune(n) ) og medundertegnede [Part 2] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] (herefter benævnt Leverandøren ) (og tilsammen benævnt Parterne og hver for sig "Part") Aftalen med tilhørende bilag vedrørende køb/leasing af [biltype] [DELAFTALE XX] (herefter benævnt Rammeaftalen ) er indgået på følgende vilkår. 2

3 Indholdsfortegnelse PARTERNE... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 BILAG INDLEDENDE BESTEMMELSER Baggrund og formål Definitioner RAMMEAFTALENS GENSTAND Aftalegrundlag Aftaleperioden Rammeaftalens omfang Miljøkrav Generelt Reduktion af miljøbelastning Arbejdsmiljø Leverandørens konkurs Leverandørens samfundsansvar Leverandørens garanti Tildeling af ordrer Levering Ejendomsret og øvrige rettigheder SAMARBEJDE Kontaktpersoner Underleverandører Kommunens kontrol og tilsyn Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Kommunens/Ordregivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser Ændringer Fortrolighed

4 4. ØKONOMI Priser Fakturering Betalingsbetingelser Modregning Erstatningsansvar og forsikring MISLIGHOLDELSESBESTEMMELSER Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Ordregivers forsinkelse Mangler Mangler Mangelsbeføjelser Bod Fælles regler for ophævelse Kommunens adgang til at ophæve Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Kommunens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Økonomisk opgør ved Leverandørens ophævelse Force majeure AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Fortolkning Ændringer i Offentlig Regulering Pålagt ophør Tvister Lovvalg og værneting UNDERSKRIFTER

5 Bilag Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: Leverandørens tilbud Bilag 3A: Leasingaftale - operationel leasing (Leveringsaftale) Bilag 3B: Købsaftale (Leveringsaftale) Bilag 4: Offentlige myndigheder, som kan anvende Rammeaftalen Bilag 5: Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 6: Udbudsmateriale inkl. bilag 5

6 1. Indledende bestemmelser 1.1 Baggrund og formål Rammeaftalen er indgået efter EU-udbud nr. [20XX/S XX-XXXXXX] om [Delaftale X] i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Rammeaftalen er indgået af Kommunen, der er kontraktansvarlig. Rammeaftalen kan benyttes af de i Bilag 4 anførte offentlige myndigheder ("Ordregiverne"). Opsigelse af Rammeaftalen samt udøvelse af øvrige misligholdelsesbeføjelser i henhold til Rammeaftalen tilkommer alene Kommunen. Medmindre andet følger af Rammeaftalen tilkommer adgangen til at opsige en Leveringsaftale samt udøvelse af misligholdelsesbeføjelser i henhold til en Leveringsaftale alene den Ordregiver, som er part i den pågældende Leveringsaftale. Rammeaftalen er en af flere tilsvarende rammeaftaler, som Københavns Kommune i forlængelse af EUudbuddet har indgået med et antal leverandører. Formålet med Rammeaftalen er at sikre Ordregiverne den rettidige og mangelfri levering af de Varer, der er omfattet af Rammeaftalen. 1.2 Definitioner Ved Aftaleperiode forstås den periode, i hvilken Rammeaftalen løber, dvs. Rammeaftalens varighed fra ikrafttræden til ophør. I det omfang Kommunen forlænger Rammeaftalen, omfatter betegnelsen Aftaleperiode også den forlængede løbetid. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kvartal forstås 3 på hinanden følgende kalendermåneder, dvs. enten månederne 1) januar, februar og marts, 2) april, maj og juni, 3) juli, august og september eller 4) oktober, november og december. Ved Leverance forstås de Varer, som er omfattet af en given Leveringsaftale. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale om levering af Varer, der indgås mellem Ordregiver og Leverandøren på baggrund af en af Ordregiveren afgivet Ordre. Leveringsaftale kan bestå af en Ordre og efterfølgende ordrebekræftelse, fx slutseddel. Ved Miniudbud forstås konkurrenceudsættelse efter fremgangsmåden i punkt 2.9. Ved "Offentlig Regulering" forstås love, bekendtgørelser, cirkulærer og bindende EU-retsakter. Ved Ordre forstås en af Ordregiver afgivet bestilling af Varer omfattet af Rammeaftalen. Ved "Ordregiver(ne)" forstås de offentlige myndigheder, som er nævnt i bilag 4. 6

7 Ved "Parterne" forstås Leverandøren og Kommunen (hver for sig benævnt "Part"). Ved "Rammeaftalen" forstås nærværende dokument med tilhørende bilag som anført under bilagsfortegnelsen og eventuelle senere allonger. Ved "Sortiment" forstås det sortiment af Varer, som Leverandøren kan tilbyde under Rammeaftalen, jf. bilag 2. Ved (Leverandørens) "Varer" forstås alle varer, som Leverandøren skal levere til opfyldelse og overholdelse af Rammeaftalen, jf. bilag 2. Varerne omfatter navnlig [biltype]. 2. Rammeaftalens genstand 2.1 Aftalegrundlag Det samlede Aftalegrundlag udgøres af Rammeaftalen inklusive bilag. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem disse dokumenter, skal de fortolkes under anvendelse af almindelige fortolkningsprincipper i dansk aftaleret med henblik på at udfinde Parternes formål og hensigt med de relevante dokumenter. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem Rammeaftalen (inklusive bilag) og en Leveringsaftale, har Rammeaftalen dog forrang over Leveringsaftalen, medmindre det i forbindelse med den enkelte Leveringsaftale skriftligt er aftalt, at der er tilsigtet en fravigelse fra Rammeaftalen. Alle aftalte ændringer til Rammeaftalen skal for at være gyldige i forhold til Rammeaftalens vilkår, udarbejdes i form af skriftlige allonger til Rammeaftalen. Allongerne dateres og underskrives særskilt. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til Rammeaftalen. 2.2 Aftaleperioden Rammeaftalen træder i kraft den [dd.mm.åååå] og løber indtil den [dd.mm.åååå], hvor den ophører uden yderligere varsel. Rammeaftalen er uopsigelig for Leverandøren i hele Aftaleperioden. Rammeaftalen kan i Aftaleperioden opsiges af Kommunen med et varsel på tre (3) måneder til udløbet af en måned. Opsigelse er betinget af saglig årsag og opsigelsesadgangen omfatter ikke konkrete Leverancer, der allerede er afgivet bestilling på. Opsigelsen af Rammeaftalen skal være skriftlig. Kommunens opsigelse efter dette pkt. 2.2 giver ikke Leverandøren ret til erstatning, godtgørelse eller anden form for kompensation. Kommunen kan beslutte at forlænge Rammeaftalen med op til to gange 12 måneder, dvs. til udløb senest den [dd.mm.åååå]. Såfremt Kommunen ønsker at gøre brug af denne forlængelsesoption, skal Kommunen give Leverandøren skriftlig besked herom senest 1 måned før Aftaleperiodens udløb. 7

8 2.3 Rammeaftalens omfang Leverandøren forpligter sig ved Rammeaftalen til at levere Varerne på de vilkår, som fremgår af Rammeaftalen. Leverancerne skal, medmindre andet er aftalt, erlægges i en sædvanlig god kvalitet og i overensstemmelse med gældende Offentlig Regulering og gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter på tidspunktet for levering. Leverandøren tillægges ved Rammeaftalen en ikke-eksklusiv ret til at levere de af Rammeaftalen fastlagte Varer, og hverken Kommunen eller Ordregiverne har således ikke nogen aftageforpligtelse. Kommunen og Ordregiverne har fri ret til at anskaffe lignende varer hos tredjemand, herunder blandt andet ved afholdelse af nye udbud. Det er dog Kommunens forventning, at Rammeaftalen vil blive benyttet, ligesom Parterne efter nærmere aftale vil træffe fælles foranstaltninger med henblik på praktisk implementering af Rammeaftalen. 2.4 Miljøkrav Generelt Leverandøren garanterer, at Leverandøren i hele Aftaleperioden opfylder de for Rammeaftalen gældende miljøkrav, samt den til enhver tid for Leverandøren gældende miljølovgivning i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen. Kommunens beføjelser, herunder vedrørende muligheden for at kræve dokumentation for Leverandørens overholdelse af miljøkrav og muligheden for at ophæve Rammeaftalen mv., hvis kravene efter dette pkt. 2.4 ikke overholdes, fremgår af bilag 5 samt Rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse Reduktion af miljøbelastning Leverandøren arbejder aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af Rammeaftalen. Kommunen kan forlange at se dokumentation for arbejdet. Leverandøren skal overholde gældende lovgivning om miljøbeskyttelse og om kemiske stoffer og produkter samt arbejde aktivt for at fremme miljømæssige og kemisk sundhedsmæssige forhold ved opfyldelse af Rammeaftalen. 2.5 Arbejdsmiljø Leverandøren skal i forbindelse med udførelsen af Rammeaftalen overholde den for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning og sikre, at egne arbejdsforhold er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Herudover skal det bl.a. sikres, at der er udarbejdet arbejdspladsvurdering og lavet en arbejdsmiljøorganisation, såfremt den for Leverandøren gældende lovgivning påbyder Leverandøren dette. Såfremt Leverandøren får påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed i Aftaleperioden, skal Leverandøren straks skriftligt meddele dette til Kommunen. 8

9 2.6 Leverandørens konkurs I tilfælde af Leverandørens konkurs skal Leverandørens konkursbo på Kommunens forlangende uden ugrundet ophold tage stilling til, om konkursboet vil indtræde i Rammeaftalen og/eller den/de underliggende og indgåede Leveringsaftaler. Kommunen har, med respekt for konkurslovens regler, ret til at bringe Rammeaftalen og/eller den/de underliggende Leveringsaftaler til ophør, såfremt Leverandørens konkursbo ikke uden ugrundet ophold tager stilling til, om konkursboet vil indtræde i denne/disse. 2.7 Leverandørens samfundsansvar Ved opfyldelsen af Rammeaftalen indestår Leverandøren for egen og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Kommunens til enhver tid gældende vilkår om Leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af bilag 5 og dette pkt Hvis disse vilkår ændres i Aftaleperioden og ændringerne samlet set medfører dokumenterbare meromkostninger for Leverandøren i forhold til vilkårene ved Rammeaftalens indgåelse, er Leverandøren berettiget til dækning af sine dokumenterede meromkostninger herved. Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers manglende overholdelse af vilkår i bilag 5 og/eller dette pkt. 2.7 kan bl.a. medføre, at Kommunen kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvist, jf. bilag 5 og pkt Leverandørens garanti Leverandøren garanterer, at alle Leverancer er mangelfri, besidder de egenskaber og opfylder de krav, som fremgår af Rammeaftalen med tilhørende bilag. Leverandøren garanterer, at Leverancer lever op til den på leveringstidspunktet gældende Offentlige Regulering. Derudover garanterer Leverandøren følgende: Køretøjet leveres med fabriksgaranti på minimum 2 år, idet der dog kræves en længere garantiperiode for udvalgte forhold, jf. herunder. Køretøjet leveres med minimum 6 års garanti mod rustgennemtæring. Køretøjets batteripakke skal leveres med minimum 5 års/minimum KM-garanti, og skal i garantperioden opretholde mindst 70 % af batteriets oprindelige kapacitet. Garantiperioden beregnes fra tidspunktet for levering. Garantierne indebærer, at det såfremt det inden for garantiperioden konstateres, at en Leverance lider af en fejl eller mangel påhviler Leverandøren uden vederlag at foretage udbedring eller omlevering med henblik på at opfylde Leveringsaftalen og Rammeaftalen, jf. pkt Dette gælder uanset, om den påberåbte fejl eller mangel er væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke opfylder Leveringsaftalen og/eller Rammeaftalen, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at afhjælpe forholdet for Leverandørens regning eller hæve Leveringsaftalen og/eller Rammeaftalen som nærmere fastsat i Rammeaftalens bestemmelser herom. Garantien indebærer tillige, at såfremt manglen ved de pågældende mangelfulde Leverancer ikke kan afhjælpes fuldt ud, vil tabet herved skulle erstattes af Leverandøren. 9

10 2.9 Tildeling af ordrer Kommune har indgået parallelle rammeaftaler med [antal] leverandører. Tildeling vil ske ved direkte tildeling, når indkøbsbehovet omfatter ikke flere end tre Varer (biler). Ved indkøbsbehov, som overstiger dette antal, skal tildeling ske efter miniudbud. Kommunen har i forbindelse med Rammeaftalens indgåelse oplyst, at leverandørerne i overensstemmelse med det oprindelige evalueringsresultat er rangeret som følger: 1. Leverandør A 2. Leverandør B 3. Leverandør C 4. Leverandør D 5. Leverandør E Tildeling skal ske ved direkte tildeling, hvis en Ordregivers konkrete behov omfatter ikke flere end tre Varer (biler). Ved indkøbsbehov, som overstiger dette antal, skal tildeling ske efter miniudbud. Indkøbsbehovet (og dermed afgørelsen af, om der skal ske direkte tildeling eller Mini-udbud) sker på baggrund af den enkelte Ordregivers behov. "Direkte Tildeling" sker på følgende måde: 1. Ordregiver identificerer et indkøbsbehov, som er dækket af Rammeaftalen. 2. Ordregiver afgiver en Ordre hos Leverandør A. Leverandør A skal opfylde Ordren med den Vare (bil) i Leverandørens Sortiment med den laveste pris. Såfremt flere Vare (biler) i Sortimentet er tilbudt til samme (laveste) pris, kan Ordregiver vælge mellem disse. Såfremt Leverandør A ikke senest fem kalenderdage efter modtagelse af en Ordre har tilkendegivet at kunne opfylde den pågældende Ordre, tildeles Ordren til Leverandør B og så fremdeles (kaskademodellen). Såfremt Leverandør A ikke kan påvise en saglig grund for den manglende opfyldelse af en Ordre (retlig eller faktisk force majeure), er Leverandør A over for Kommunen erstatningsansvarlig og skal dække den merudgift, som opstår, som følge af, at Ordren tildeles Leverandør B. Tilsvarende gælder, såfremt Leverandør B ikke kan levere og så fremdeles. Miniudbud (fornyet konkurrenceudsættelse) gennemføres således, at alle leverandører har mulighed for at afgive tilbud. Det er ikke et krav, at Leverandøren afgiver tilbud på hvert miniudbud. Tildeling ved miniudbud sker efter tildelingskriteriet laveste pris. Leverandøren kan ved et Mini-udbud efter eget valg tilbyde Varer inden for Sortimentet. Uanset valg af Vare må prisen ved et mini-udbud ikke overstige prisen for den Vare (bil) i Leverandørens Sortiment med den laveste pris. Miniudbuddene vil omfatte en eller flere af de i bilag 4 anførte offentlige myndigheder. Kommunen vil være tovholder for gennemførelsen af samtlige Miniudbud. 10

11 2.10 Levering Leverandøren skal levere den i Leveringsaftalen anførte Leverance frit (franco) til den af Ordregiver anviste adresse. Leverandøren bærer alle omkostninger ved leveringen samt risikoen for Leverancen, indtil levering er sket. Levering skal ske i overensstemmelse med de aftalte leveringsfrister Ejendomsret og øvrige rettigheder Leverandøren indestår for, at Varerne ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kommunen med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal Kommunen straks skriftligt meddele Leverandøren dette. Leverandøren overtager herefter sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger og er pligtig til i enhver henseende at holde Kommunen skadesløs. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen, herunder også de enkelte Leveringsaftaler, i et omfang, som er væsentligt for Kommunen/Ordregiver, er Kommunen berettiget til, uden yderligere varsel, at ophæve Rammeaftalen. Ordregiverne er under samme betingelser berettiget til uden yderligere varsel at ophæve de berørte Leveringsaftaler. 3. Samarbejde 3.1 Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende Rammeaftalen: Kommunens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal skriftligt underrette hinanden 14 Arbejdsdage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Rammeaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af den respektive Part. 3.2 Underleverandører Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af Rammeaftalen. Underleverandører skal overholde Rammeaftalens vilkår og forpligtelser. 11

12 Brug af underleverandører indebærer ikke begrænsninger i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i Rammeaftalen og påvirker ikke Leverandørens ansvar over for Kommunen. 3.3 Kommunens kontrol og tilsyn Kommunen og/eller tredjemand, som Kommunen har bemyndiget dertil, er berettiget, men ikke forpligtet, til i Aftaleperioden at føre løbende kontrol med Leverandørens og eventuelle underleverandørers opfyldelse af Rammeaftalen. Bemyndiger Kommunen tredjemand til at fungere som tilsynsførende, skal Leverandøren med et rimeligt varsel oplyses derom. Kommunen og/eller den af Kommunen bemyndigede tilsynsførende har blandt andet ret til at foretage både anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører. Kontrollen skal tilrettelægges, så den er til mindst mulig gene for Leverandøren hhv. den relevante underleverandør. Leverandøren skal yde Kommunen og/eller den bemyndigede tilsynsførende praktisk bistand og imødekommenhed i forbindelse med kontrol og er forpligtet til uden særskilt vederlag at give Kommunen og/eller den bemyndigede tilsynsførende adgang til oplysninger, dokumentation, arbejdspladser, produktionssteder, installationer, værksteder, lagre og andet, som er relevant for Kommunens og/eller den bemyndigede tilsynsførende gennemførelse af en sådan kontrol. Leverandøren skal løbende give Kommunen oplysninger om alle relevante forhold om overholdelse af gældende miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter, som Leverandøren bliver bekendt med, herunder skal Leverandøren oplyse Kommunen, hvis Leverandøren bliver bekendt med, at Leverandøren ikke har overholdt sådanne forskrifter. 3.4 Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser Leverandøren kan ikke uden Kommunens skriftlige samtykke overdrage sine forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand. Leverandøren kan heller ikke overdrage sine rettigheder efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til tredjemand, uden samtykke fra Kommunen, herunder kan Leverandøren ikke foretage fakturabelåning. [Såfremt Leverandøren er et konsortium gælder ovennævnte for hvert enkelt medlem af konsortiet.] Kommunen fraskriver sig ved Kommunens eventuelle samtykke af overdragelse af Kommunens rettigheder ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af Rammeaftalen eller en underliggende Leveringsaftale. 3.5 Kommunens/Ordregivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser Kommunen/Ordregiver kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, til en anden offentlig institution, eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige direkte eller indirekte drives for offentlige midler. 12

13 3.6 Ændringer Rammeaftalen og bilag hertil kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Kommunen og Leverandøren. Indførte ændringer skal ske under iagttagelse af de udbudsretlige regler, og må ikke forrykke udbudsgrundlaget væsentligt. Kommune udarbejder i tilfælde af ændringer, en skriftlig allonge til Rammeaftalen. Kravene til den elektroniske faktura, jf. punkt 4.2, kan i rimelig udstrækning ændres af Kommunen, herunder f.eks. krav til dataformat og indhold. Ændrer Kommunen kravene til den elektroniske faktura, skal Leverandøren varsles i rimelig tid og senest 20 Arbejdsdage før kravene ændres. Vedrørende Sortimentet bemærkes: Kommunen er bekendt med, at de Varer, som indgår i Sortimentet undergår en løbende teknologisk udvikling. Såfremt Leverandøren derfor i Aftaleperioden over for Kommunen kan dokumentere, at der på markedet er kommet en ny Vare, som opfylder Rammeaftalen, kan Leverandøren anmode Kommunen om tilladelse til, at Sortimentet udvides med den pågældende Vare efter nedenstående retningslinjer: Enhver ny Vare skal opfylde de krav (mindstekrav og krav), som gælder for de af Rammeaftalen omfattede Varer. Varen skal tilbydes Kommunen og Ordregiverne på de vilkår, som gælder for Sortimentet, herunder i forhold til pris. Kommunen skal godkende enhver udvidelse af Sortimentet. 3.7 Fortrolighed Leverandøren, Kommunen og disses medarbejdere er forpligtet til at iagttage tavshed men hensyn til enhver oplysning, som disse bliver bekendt med i forbindelse med Rammeaftalen og den nærmere udførelse og opfyldelse heraf, og som ikke er alment kendte eller alment tilgængelige. Denne forpligtelse består også efter Rammeaftalens ophør, uanset ophørsgrunden. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at Leverandørens medarbejdere i relevant omfang kender og overholder de forpligtelser, der følger af dette pkt Fortrolighedsforpligtelsen viger i det omfang dette følger af Offentlig Regulering, herunder angående de for Kommunen gældende regler om aktindsigt. Leverandøren og Kommunen er berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af deres interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til Rammeaftalen. Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer til andre relevante myndigheder, såfremt videregivelsen vurderes at være af betydning for myndighedernes virksomhed, ligesom Kommunen kan videregive oplysninger til politiet, hvis der er mistanke om et begået strafbart forhold. Leverandøren må ikke uden Kommunens forudgående skriftlige samtykke bruge Kommunen som reference. Dog er Leverandøren berettiget til at medtage Kommunen på en simpel referenceliste. 13

14 4. Økonomi 4.1 Priser Alle priser angives i danske kroner (DKK). Priserne er angivet inklusive levering, montering af ekstraudstyr, klargøring, afgifter, miljøtillæg og alle øvrige omkostninger. Priserne er dog eksklusive moms. 4.2 Fakturering Leverandøren skal i henhold til Lov om Offentlige Betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28/6 2007) med senere ændringer, foretage fakturering elektronisk. I henhold til Bekendtgørelse nr. 206 af 11/ (om elektronisk afregning med offentlige myndigheder) og Bekendtgørelse nr. 354 af 26/ (om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder) skal den elektroniske faktura følge standarderne/retningslinjerne i NemHandel, hvilket indebærer følgende: 1. Fakturaerne skal udarbejdes i det fælles offentlige format, OIOUBL 2. Fremsendelse af fakturaer skal ske via den fælles offentlige transportstandard OIORASP. Fremsendelse af fakturaer via OIORASP skal ske på en af følgende måder: Via Leverandørens eget økonomi- og fakturasystem, Via NemHandel Fakturablanket (til gratis afbenyttelse på https://www.virk.dk/myndigheder/stat/itst/nemhandel_fakturablanket), Via NemHandel mailklienten (til gratis afbenyttelse på Via øvrige fakturaportaler, eller Via Læs-ind Kreditnotaer skal ligeledes følge de ovenfor beskrevne standarder/retningslinjer i NemHandel. Leverandøren skal selv afholde alle omkostningerne ved elektronisk fakturering og kan derfor ikke opkræve gebyr for fremsendelse af elektronisk faktura. Leverandøren skal sikre, at fremsendte fakturaer opfylder den til enhver tid gældende lovgivning samt Kommunens krav med hensyn til indhold, udformning og elektronisk format. Den elektroniske faktura skal indeholde følgende oplysninger: Faktureringsdato Fakturanummer (Nummer, der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens og Ordregivers navn og adresse Omfang og art af de leverede enheder Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos Ordregiver Rekvisitionsnummer 14

15 Leverer Leverandøren ikke en eller flere elektroniske fakturaer i overensstemmelse med ovenstående krav, kan Kommunen/Ordregiver udskyde betalingen af den eller de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Kommunen/Ordregiver har oplyst korrekt EAN-nummer. Kommunen/Ordregiver underretter i så fald Leverandøren om, at fakturaerne ikke kan betales og baggrunden herfor. Kommunen/Ordregiver kan ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. Kommunen/Ordregiver er til enhver tid berettiget til at lade sin revisor gennemgå fakturagrundlaget. Leverandøren skal stille enhver tilgængelig information til rådighed for en sådan gennemgang. 4.3 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter Leverandørens fremsendelse af fyldestgørende elektronisk faktura i overensstemmelse med betingelserne herfor efter pkt. 4.2, medmindre Leverandøren og Kommunen/Ordregiver har aftalt anden forfaldsdag eller Kommunen/Ordregiver har ret til at tilbageholde vederlaget. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 4.4 Modregning Hvis Kommunen/Ordregiver mener, at der på grundlag af denne Rammeaftale skal ske fradrag i betalingerne, eller hvis Kommunen/Ordregiver har modkrav mod Leverandøren, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at modregne sådanne beløb i Leverandørens vederlag. Ved en modregning, der foretages uberettiget, skal Kommunen/Ordregiver ved senere betaling af det uberettiget tilbageholdte beløb svare morarente. Leverandøren er ikke berettiget til at undlade at opfylde efterfølgende Leveringsaftaler på grund af uenighed om betalingen. 4.5 Erstatningsansvar og forsikring Hver part er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, med de modifikationer og præciseringer, der fremgår af Rammeaftalen. Kommunen kan dog ikke blive erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Leverandøren er i hele Rammeaftalens løbetid forpligtet til at tegne og opretholde alle lovpligtige forsikringer, herunder lovpligtig arbejdsskadeforsikring, samt kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Dækning for Leverandørens erhvervs- og produktansvarsforsikring skal pr. forsikringsår udgøre mindst DKK ,-. Leverandøren skal på Kommunens anmodning straks dokumentere forsikringernes eksistens og omfang, samt at præmierne er betalt. Der skal i øvrigt ske underretning til Kommunen, såfremt forsikringsselskabet opsiger en forsikring. 15

16 5. Misligholdelsesbestemmelser 5.1 Forsinkelse Leverandørens forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt der ikke sker rettidig levering af en eller flere Leverancer. Ordregiver har i tilfælde af enhver forsinkelse af en Leverance, som Leverandøren bærer ansvaret og/eller risikoen for, ret til at ophæve leveringen af den pågældende leverance helt eller delvist, ligesom Ordregiver har ret til at kræve bod, jf. pkt Indtræffer forsinkelse, eller kan en sådan forudses, skal Leverandøren straks skriftligt underrette Ordregiver herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen og det forventede nye leveringstidspunkt. Accepterer Ordregiver Leverandørens nye leveringstidspunkt, erstatter dette det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt, og Ordregivers hævebeføjelse bortfalder. Ordregiver kan fastholde krav om bod Ordregivers forsinkelse Såfremt Ordregiver misligholder sine betalingsforpligtelser, jf. pkt. 4.3, er Leverandøren for den forsinkede del af Ordregivers betaling berettiget til at kræve betaling af renter fra forfaldsdagen efter rentelovens almindelige bestemmelser. Leverandøren kan hæve den relevante Leveringsaftale i overensstemmelse med pkt Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved en Leverance, hvis: a) Leverancen ikke svarer til Rammeaftalen og/eller Leveringsaftalen, herunder i forhold til art, specifikationer, mål og kvalitet. b) Leverancen ikke leveres i den i Leveringsaftalen angivne mængde og/eller til den aftalte tid. c) Leverancen ikke har den holdbarhed og øvrige egenskaber samt emballering, som Kommunen/Ordregiver efter Leverancen karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente. d) Leverancen ikke er egnet til Kommunen/Ordregivers særlige formål, i det omfang dette forud for Rammeaftalens indgåelse er oplyst til Leverandøren. e) Leverancen ikke er egnet til de formål, som varer af den pågældende type sædvanligvis anvendes til. f) Leverancen i øvrigt er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge Rammeaftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være. g) Leverandøren har givet ufuldstændige, mangelfulde, urigtige eller vildledende oplysninger, såfremt dette kan antages at have haft betydning for Kommunen/Ordregivers beslutning om køb af Leverancen. h) Leverancen i øvrigt ikke svarer til, hvad Kommunen/Ordregiver med føje kunne forvente. Afgørelsen af om Leverancen lider af en mangel, træffes ud fra Leverancens beskaffenhed på leveringstidspunktet. 16

17 5.2.2 Mangelsbeføjelser Kommunen/Ordregiver skal for at kunne påberåbe sig en mangel give Leverandøren meddelelse herom inden for rimelig tid efter Kommunen/Ordregiver opdagede manglen. Foreligger der under garantiperioden, jf. pkt. 2.8, en mangel, er Kommunen/Ordregiver berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen eller omlevering, såfremt afhjælpning eller omlevering ikke er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren skal opfylde krav om afhjælpning eller omlevering hurtigst muligt og altid inden 30 Arbejdsdage efter Kommunens/Ordregivers reklamation, uden omkostning og ulempe for Kommunen/Ordregiver. Dette gælder også, hvis Kommunen/Ordregiver og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen eller omleveringen. Afhjælpning af mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungerer og fremtræder som nye. Kommunen/Ordregiver kan tilbageholde Leverandørens vederlag, jf. pkt. 4.3, indtil den krævede afhjælpning eller omlevering er sket. Hvor afhjælpning af en mangel eller omlevering er umulig eller vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger, kan Kommunen/Ordregiver kræve et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens vederlag efter dansk rets almindelige regler, eller foretage dækningskøb. 5.3 Bod Leverer Leverandøren ikke Varerne (køretøjer) inden for leveringsfristen jf. punkt 2.10, kan Kommunen/Ordregiver pålægge Leverandøren bod i overensstemmelse med følgende: Leverandørens forsinkelse, der kan henregnes til Leverandørens virksomhed og er under dennes kontrol berettiger Kommunen/Ordregiver til at kræve dagbod med 0,5 pct. af den forsinkede ordreværdi pr. påbegyndt arbejdsdag tidsfristen for levering overskrides jf. punkt 6. Boden kan maksimum andrage 50 pct. af den forsinkede Ordres værdi. Opkrævning af bod udelukker ikke de øvrige misligholdelsesbestemmelser angivet i punkt 5. Påløbet bod betales ugevis efter skriftligt krav fra Kommunen/Ordregiver. Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen eller Leveringsaftalen. 5.4 Fælles regler for ophævelse Leverandøren anerkender Kommunens væsentlige interesse i, at en ophævelse af Rammeaftalen skal være til mindst mulig gene for Kommunen og øvrige interessenter, herunder borgerne, og Leverandøren vil derfor loyalt bestræbe sig på at minimere sådanne gener. Leverandøren skal i forbindelse med Rammeaftalens ophævelse medvirke positivt til at sikre en gnidningsfri overgang af levering af Varer til Kommunen eller tredjemand, som anvist af Kommunen. Leverandøren skal medvirke til at fremskaffe alt relevant dokumentationsmateriale, herunder tegninger, beskrivelser, statistikker mv., når eller hvis Kommunen skal udarbejde nyt udbud. 17

18 Såfremt Leverandøren ved Rammeaftalens ophævelse ikke overholder det i ovenfor stående afsnit anførte forpligtelser under dette pkt. 5.4, er Kommunen berettiget til på anden vis at tilvejebringe det nødvendige materiale og gøre heraf følgende betalingskrav gældende mod Leverandøren, herunder ved modregning. 5.5 Kommunens adgang til at ophæve Rammeaftalen Kommunen kan ophæve Rammeaftalen helt eller delvis, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen fra Leverandørens side. Ophævelse på grund af mangler forudsætter, at der inden for en periode på 6 måneder gentagne gange (dvs. mere end 1 gang) konstateres mangler, der ikke inden for rimelig tid er afhjulpet enten ved afhjælpning eller omlevering, og hvor den manglende afhjælpning eller omlevering har udløst maksimal bodsbetaling til Kommunen/Ordregiver. Ophævelse på grund af forsinkelse forudsætter, at der inden for 6 måneder er tale om gentagne (dvs. mere end 1) forsinkelser af Leverancer, der har udløst maksimal bodsbetaling til Kommunen/Ordregiver. Der foreligger herudover blandt andet væsentlig misligholdelse i følgende ikke kumulative tilfælde: a) Gentagen og væsentlig misligholdelse af de i Rammeaftalen fastsatte forpligtelser. b) Manglende overholdelse af gældende Offentlig Regulering, såfremt der er afsagt endelig dom herom mod Leverandøren, Leverandøren erkender overtrædelsen, eller Leverandøren ikke senest tyve (20) hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Kommunen dokumenterer, at den gældende Offentlige Regulering er overholdt. c) Misligholdelse/overtrædelse af bilag 5 og/eller pkt. 2.7 om sociale og etiske hensyn for så vidt misligholdelsen udløser maksimal bodsbetaling til Kommunen. Herudover er Kommunen berettiget til at ophæve Rammeaftalen i følgende øvrige tilfælde: a) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. b) Manglende opfyldelse af kravene til forsikring og dokumentation heraf, jf. pkt c) Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter med føje væsentligt svækker Kommunens tillid til Leverandøren. Kommunen kan ophæve Rammeaftalen ved Leverandørens konkurs med de begrænsninger, der følger af konkursloven. Kommunen kan straks ophæve Rammeaftalen, såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at Leverandøren må antages at være ude af stand til at opfylde Rammeaftalen. Hvis Leverandøren er et kapitalselskab, kan Kommunen ophæve Rammeaftalen, hvis selskabet kræves opløst af Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende national myndighed. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis Leverandøren inden 10 Arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra Kommunen dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede. Eventuel ophævelse af Rammeaftalen sker med virkning ex nunc. 5.6 Økonomisk opgør ved Kommunens ophævelse af Rammeaftalen Ved Kommunens berettigede ophævelse af Rammeaftalen, jf. pkt. 5.5, skal Leverandøren betale bod i overensstemmelse med pkt

19 Leverandøren skal svare erstatning i henhold dansk rets almindelige regler, herunder erstatte de positivt dokumenterede udgifter, som Kommunen har ved, at Rammeaftalen ophæves førtidigt, udgifterne til fornyet udbud af Leverandørens ydelser og en eventuel merpris ved dækningskøb. Ved Kommunens ophævelse af Rammeaftalen tilbagebetaler Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke leverede Leverancer, og Kommunen betaler for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte Leverancer. Parterne og Kommunen leverer så vidt muligt aktiver, de har stillet til rådighed for hinanden i forbindelse med Rammeaftalen, tilbage ved ophævelse af Rammeaftalen. 5.7 Leverandørens adgang til at ophæve Leveringsaftaler og Rammeaftalen Leverandøren er berettiget til at ophæve en konkret Leveringsaftale helt eller delvist, såfremt Ordregiver væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den konkrete Leveringsaftale. Der foreligger væsentlig misligholdelse af en Leveringsaftale, hvis Ordregiver ikke senest 20 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav om manglende betaling efter forfaldsdagen, jf. pkt. 4.3, har betalt det skyldige beløb til Leverandøren eller deponeret beløbet. Påkravet fra Leverandøren skal for at være gyldigt og kunne medføre ophævelse af Leveringsaftalen indeholde en beskrivelse af den nærmere måde Ordregiver har misligholdt sin betalingsforpligtelse samt en angivelse af, at Leverandøren helt eller delvist vil ophæve Leveringsaftalen, hvis Ordregiver ikke inden en frist på 20 kalenderdage fra modtagelsen af påkravet har betalt eller deponeret det skyldige beløb. Leverandøren er herudover berettiget til at ophæve Rammeaftalen, hvis Kommunen flere gange væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, og en sådan misligholdelse ikke udbedres inden rimelig tid. Eventuel ophævelse af Rammeaftalen sker med virkning ex nunc. 5.8 Økonomisk opgør ved Leverandørens ophævelse Ved Leverandørens berettigede ophævelse af Rammeaftalen skal Kommunen svare erstatning i henhold dansk rets almindelige regler. Ved Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen tilbagebetaler Leverandøren eventuelt modtaget vederlag for endnu ikke leverede Leverancer, og Kommunen betaler for eventuelt modtagne, men endnu ikke betalte Leverancer. Parterne og Kommunen leverer så vidt muligt aktiver, de har stillet til rådighed for hinanden i forbindelse med Rammeaftalen, tilbage ved ophævelse af Rammeaftalen. 5.9 Force majeure Leverandøren og Kommunen/Ordregiver er ansvarsfri, når deres korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, herunder de enkelte Leveringsaftaler, er umulig som følge af force majeure. Force majeure foreligger, når den korrekte opfyldelse af Rammeaftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som lå uden for den respektive parts kontrol, og som denne part ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset, så som krig, naturkatastrofer, brand, strejker eller lockouts. Den forhindrede part skal inden syv (7) dage efter den opståede hændelse give den anden part en detaljeret redegørelse om konsekvenser af force majeure hændelsen. Redegørelsen skal indeholde detaljer om, hvordan force majeure hændelsen påvirkede og/eller forventes at påvirke Leveringsaftalen/Leveringsaftalerne samt forslag til afhjælpningsforanstaltninger. 19

20 Leverandøren og Kommunen skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en force majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af forpligtelser under Rammeaftalen. Den forhindrede part skal straks efter force majeure situationens ophør genoptage sine forpligtelser i henhold til Rammeaftalen. Udskydes, suspenderes eller bortfalder en eller flere Leverancer på grund af force majeure, har dette samme virkning for de dertil hørende betalinger. Leverandøren og Kommunen afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure. Såfremt en force majeure hændelse umuliggør opfyldelse af væsentlige dele af Rammeaftalen eller en eller flere Leveringsaftaler, i 30 på hinanden følgende dage, er den part, som ikke er den forhindrede part, berettiget til at opsige den eller de påvirkede Leveringsaftaler, helt eller delvist med syv (7) dages skriftligt varsel, uden at det kan medføre krav mellem parterne. 6. Afsluttende bestemmelser 6.1 Fortolkning Rammeaftalen indeholder de vilkår, der skal gælde i retsforholdet mellem Kommunen og Leverandøren, og Ordregiver og Leverandøren. Rammeaftalen fastsætter udtømmende de vilkår, som Parterne er blevet enige om. Der kan således ikke støttes ret på forhold, der fremgår af dokumenter, der er blevet udarbejdet forud for Rammeaftalens underskrift, hvis sådanne dokumenter ikke genfindes i Rammeaftalen. Hvor det i Rammeaftalen er anført, at en Part eller Ordregiver skal give meddelelse, godkendelse, anmodning, påkrav eller tilsvarende til anden part eller i øvrigt reagere over for anden part, skal sådanne meddelelser, godkendelser, anmodninger/reaktioner og påkrav være skriftlige, medmindre andet fremgår. Overskrifterne til bestemmelserne i Rammeaftalen er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Rammeaftalen skal der ses bort fra disse overskrifter. Kommunen afgør selv, hvorvidt Kommunen vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt Kommunen i medfør af Rammeaftalen. Afkald på rettigheder i én situation medfører ikke fortabelse af rettigheder i en anden situation. 6.2 Ændringer i Offentlig Regulering Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at opfyldelsen af Rammeaftalen sker under overholdelse af den til enhver tid gældende Offentlige Regulering. 6.3 Pålagt ophør Pålægges Kommunen af en domstol, kompetent offentlig myndighed eller en af Voldgiftsinstituttet nedsat voldgiftsret at bringe Rammeaftalen helt eller delvist til ophør, er Kommunen berettiget hertil med rimeligt varsel. I tilfælde heraf har Leverandøren alene krav på en erstatning svarende til negativ kontraktinteresse og rimeligt vederlag for sin ophørsbistand. Derudover har Leverandøren intet krav mod Kommunen og/eller Ordregiver. 20

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM.

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015. Sagsnr. 2015-0074688. Aftale MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 04-05-2015 Aftale Sagsnr. 2015-0074688 MINIBUSSER OPERATIONEL LEASING 48 MDR. 15.000 KM. ÅRLIGT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalevilkår og fortolkning... 5

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER

RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM TIL- STANDSREGISTRERING AF KØ- REBANER OG CYKELSTIER DATO: [XX/XX XXXX] Sags nr.: 2014-0191043 Dokument nr.: 2014-0191043-17 Parterne Undertegnede

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Aftale (udkast af 19. juni 2015)

Aftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5 Aftale (udkast af 19. juni 2015) OPERATIONEL LEASING. GUMMIHJULSLÆSSERE OG GRAVEMASKINE TIL AFATEK AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014

RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- STIER. Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen VERSION SEPTEMBER 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE FOR OM TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OGOG CYKEL- VERSION SEPTEMBER 2014 STIER. DATO 07/01/2015: [XX/XX XXXX] Sags nr..: 2014-0191043 Dokument

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere