Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet"

Transkript

1 Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast til en faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet. Hvis tilsynet tilslutter sig indholdet af udkastet til bekendtgørelse, vil den kunne sendes i høring. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 2. EU s energieffektivitetsdirektiv forpligter medlemsstaterne til at fastsætte mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug. Energistyrelsen har vurderet, at implementering af direktivets forpligtelser kræver udstedelse af en bekendtgørelse på varmeområdet. Sekretariatet er enig i denne vurdering, da der ikke tidligere er udstedt regler, der regulerer forholdene omfattet af direktivets mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug. Kompetencen til at udstede en faktureringsbekendtgørelse ligger hos Energitilsynet. 3. Dette er baggrunden for, at sekretariatet har affattet et udkast til en faktureringsbekendtgørelse, som hermed forelægges Energitilsynet. Udkastet sendes efterfølgende i høring. Tilsynet vil blive præsenteret for høringssvarene og sekretariatets vurdering heraf i forbindelse med forelæggelse af bekendtgørelsesudkast til endelig godkendelse på et kommende tilsynsmøde. Dette vil formentlig kunne ske på mødet i november Den nye bekendtgørelse vil herefter kunne optages i Lovtidende og træde i kraft 31. december I nærværende notat orienteres Energitilsynet også om de foreløbige overvejelser, som sekretariatet har gjort sig omkring indholdet af bekendtgørelsen.

2 2/12 Bemyndigelse 5. Energitilsynet tilsluttede sig på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering: - at sekretariatet med henblik på høring udsender det bilag 1 vedlagte udkast til faktureringsbekendtgørelse, jf. varmeforsyningslovens 23 b, stk. 3, og 34, stk. 2.

3 3/12 Sagsfremstilling Baggrund 6. EU s energieffektivitetsdirektiv 1 (herefter direktivet) indeholder forpligtelser angående fakturering og faktureringsoplysninger. Medlemsstaterne skal bl.a. sikre, at faktureringsoplysninger er nøjagtige og bygger på det faktiske forbrug i alle de sektorer, der er omfattet af direktivet; herunder varmedistribution. 7. Implementeringen af direktivets forpligtelser kræver udstedelse af en bekendtgørelse på varmeområdet. Energistyrelsen henvendte sig herom til sekretariatet ved af 18. februar Sekretariatet er først i forbindelse med denne mail blevet gjort opmærksom på direktivets nye bestemmelser, og at Energitilsynet skal udstede nærmere regler om fakturering. Direktivet indeholder forpligtelser, der går ud over Energitilsynets kompetence, ligesom enkelte forpligtelser allerede er implementeret andetsteds. Hertil kommer, at direktivet også indeholder forpligtelser, der alene relaterer sig til markederne for el og gas. Sekretariatet har derfor været i dialog med Energistyrelsen med henblik på en afklaring af, hvilke forpligtelser der skal implementeres på varmeområdet ved udstedelse af en bekendtgørelse Energitilsynet har siden haft hjemmel til at fastsætte regler om fakturering og specificering af omkostninger på varmeområdet. Ved lovændringen blev Energitilsynet givet kompetence til at tage de fornødne skridt til at sikre gennemsigtighed omkring tariffer, rabatter og andre betingelser, forudsat at disse oplysninger ikke relaterer sig til anlæggenes egentlige kommercielle aktiviteter. Tilsynet kan fastsætte regler om, hvordan sådanne oplysninger skal offentliggøres. 9. Energitilsynet kan således for at sikre gennemsigtigheden omkring tariffer, rabatter og andre betingelser fastsætte regler for, hvordan de varmeforsyningsvirksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, skal give disse oplysninger til varmekunderne, herunder hvilke oplysninger der skal fremgå ved fakturering. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF. 2 Energistyrelsens vurdering vedlægges i bilag 2. 3 Lov 451 af 31/05/2000 om ændring af lov om varmeforsyning. Der kan læses nærmere om lovændringen i lovforslag 1999/1 LSF 240 som fremsat den 29. marts 2000 af miljø- og energiministeren.

4 4/ Energitilsynet har ikke hidtil udnyttet hjemlen til at fastsætte sådanne nærmere regler. På områderne for el og gas er allerede udstedt en faktureringsbekendtgørelse Sekretariatet har i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet til faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet sikret sig, at direktivets faktureringskrav overholdes. Det drejer sig bl.a. om mindstekravene til oplysning i fakturaen omkring aktuelle faktiske priser og faktisk energiforbrug samt samlet oversigt over de aktuelle energiomkostninger. Det vil først og fremmest sige de krav, der vedrører specificering af omkostninger. Endvidere har sekretariatet forholdt sig til kravene om, at modtagelse af fakturaoplysninger skal være gratis. Bemærkninger til bekendtgørelsens enkelte bestemmelser 12. Sekretariatet gennemgår i dette afsnit bekendtgørelsens enkelte bestemmelser i hovedtræk: indeholder bekendtgørelsens anvendelsesområde, formål og definitioner. Bestemmelsen definerer bl.a., hvilke forbrugere der er omfattet af bekendtgørelsen. Det følger af bestemmelsen, at der ved forbruger forstås en fysisk eller juridisk person, som aftager energi i form af opvarmet vand, damp og gas bortset fra naturgas til egen slutanvendelse eller til viderefordeling blandt en lukket kreds af forbrugere, når denne person er i et direkte kundeforhold med en varmedistributionsvirksomhed. 14. Direktivet anvender begrebet slutkunder, der defineres som en fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse. Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven er afgrænset til de forbrugere, der har en afregningsmåler/hovedmåler. Energitilsynet har således ikke kompetence til at stille krav til, hvad der skal gælde på den anden side af disse målere, eksempelvis hvor en boligforening afregner lejere via bimålere. Disse indirekte kunder er derfor ikke omfattet af nye faktureringsregler. Definitionen i 1 er imidlertid udvidet i forhold til direktivet til også at omfatte personer, der aftager energien til videreformidling blandt en lukket kreds af forbrugere, når denne person er i et direkte kundeforhold. Baggrunden herfor er, at sekretariatet efter drøftelser med Energistyrelsen har vurderet, at det bør sikres, at i hvert fald ejeren af hovedmåleren i denne situation 4 Bekendtgørelse nr. 486 af 29. maj 2007 om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser og bekendtgørelse nr. 937 af 11/09/2006 om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser.

5 5/12 får samme grad af information som øvrige direkte kunder, der anvender energien til egen slutanvendelse. 15. Energistyrelsen har tidligere oplyst sekretariatet om, at styrelsen forventede at indføre krav, der sikrer, at slutkunder med bimålere bliver stillet informationsmæssigt lige så godt som slutbrugere med egne afregningsmålere/hovedmålere. Energistyrelsen forventede at indføre kravene i en ny målerbekendtgørelse. Energistyrelsens udkast til ny målerbekendtgørelse har været sendt i høring hos sekretariatet. Udkastet til målerbekendtgørelsen indeholdt imidlertid ikke disse krav. Retsstillingen for slutkunder med bimålere er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret. Sekretariatet forventer dog ikke, at udstedelsen af en ny målerbekendtgørelse vil føre til, at der skal foretages ændringer i faktureringsbekendtgørelsen. Sekretariatet mener endvidere, at direktivets krav vil være implementeret ved udstedelsen af faktureringsbekendtgørelsen og en ny målerbekendtgørelse. 16. Bestemmelsen indeholder endvidere definitioner af fakturaer og faktureringsoplysninger. Ved faktura forstås en opgørelse af det faktiske energiforbrug og de hermed forbundne omkostninger med betalingsanmodning. Ved faktureringsoplysninger forstås oplysninger om det faktiske energiforbrug baseret på den seneste periode og de hermed forbundne omkostninger uden betalingsanmodning vedrører varmedistributionsvirksomhedernes fremsendelse af faktura (opgørelse), herunder krav til hvor ofte varmedistributionsvirksomheden skal sende en faktura. Sekretariatet har ved udstedelsen forholdt sig til kravene til fakturering og faktureringsoplysninger i direktivets bilag VII. Ved udstedelsen af bekendtgørelsen opfylder Energitilsynet således de krav, som er fastsat i direktivet. Det fremgår bl.a. af disse mindstekrav, at faktureringen skal finde stede på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang årligt. I bestemmelsen fastlægges det derfor, at virksomhederne skal fremsende en faktura mindst en gang årligt. 18. Bestemmelsen regulerer videre varmeforsyningsvirksomhedernes mulighed for at skønne et forbrug, når forbrugeren selv foretager måleraflæsningen, det vil sige manuelt aflæste målere til forskel fra fjernaflæste målere. Det er alene, når forbrugeren ikke har givet meddelelse om måleraflæsningen for faktureringsperioden, at virksomheden kan basere faktureringen på et skønnet forbrug. Bestemmelsen fastsætter endvidere kravene til indholdet af fakturaen samt, at fakturaer kan udsendes elektronisk eller på anden måde. Det fremgår således bl.a. af bestemmelsen, at fakturaen skal indeholde oplysninger om det faktiske energiforbrug i MWh eller GJ, faktiske aktuelle priser opdelt på faste og variable bidrag, faktureringsperioden, dato for faktureringen og sidste rettidige indbetalingsdato. Det præciseres i øvrigt, at varmedistributionsvirksomheden i overensstemmelse med direktivets krav ikke må kræve særskilt betaling for udsendelse af faktura. Udsendelsen af fakturaer er ikke omkostningsfrit for virksomhederne. Det er dog

6 6/12 sekretariatets og Energistyrelsens vurdering, at der vil være tale om en administrationsomkostning, som virksomhederne kan indregne i de generelle priser i medfør af varmeforsyningslovens 20, stk vedrører faktureringsoplysninger. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, hvor ofte varmedistributionsvirksomheden skal stille faktureringsoplysninger til rådighed, og hvorledes oplysningerne skal stilles til rådighed. Bestemmelsen fastsætter på baggrund af minimumskravene til faktureringsoplysninger i direktivets bilag VII, at faktureringsoplysningerne skal stilles til rådighed mindst hver kvartal på forbrugerens anmodning, eller hvis forbrugeren har valgt elektronisk fakturering. Hvis forbrugeren selv foretager måleraflæsningen, skal forbrugeren give virksomheden oplysninger om målerstanden på en sådan måde, at aflæsningen kan modtages. 20. Bestemmelsen fastsætter endvidere, at faktureringsoplysningerne kan udsendes elektronisk eller på anden måde. Varmedistributionsvirksomheden må ikke kræve særskilt betaling for udsendelse af faktureringsoplysninger. Endelig følger det af bestemmelsen, at varmedistributionsvirksomheden skal sikre, at forbrugeren uden yderligere beregning har adgang til sine forbrugsoplysninger, samt oplyse forbrugeren om, hvor oplysningerne kan hentes indeholder sanktionsbestemmelser. Det vil i medfør af bestemmelsen være muligt med bøde at straffe de varmedistributionsvirksomheder, der ikke overholder bekendtgørelsens regler. Der henvises i den forbindelse til varmeforsyningslovens 34, stk. 2, hvoraf fremgår, at der i forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan fastsættes straf af bøder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne indeholder ikrafttrædelsesbestemmelser. Det fremgår heraf, at bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december Ikrafttrædelsesdatoen er fastsat på baggrund af artikel 10, stk. 1, i direktivet, hvoraf fremgår, at medlemsstaterne senest den 31. december 2014 skal sikre, at faktureringsoplysningerne er nøjagtige og bygger på det faktiske forbrug hvis det er teknisk muligt og økonomisk begrundet. 23. Sekretariatet har i bilag 3 udarbejdet en sammenstilling af direktivets krav og gennemførelsen heraf i udkastet til faktureringsbekendtgørelse.

7 7/12 Lovgrundlag 24. Nedenfor gengives indledningsvis Energitilsynets hjemmel i varmeforsyningsloven til at fastsætte regler om fakturering og specificering af omkostninger. Herefter gengives relevante definitioner i direktivets art. 10 og 11, om faktureringsoplysninger og omkostninger ved adgang til målingsog faktureringsoplysninger, herunder bilag VII om mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug. Det gengives alene de dele af artiklerne i direktivet, som er relevante for varmeområdet. Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 af lov om varmeforsyning med senere ændringer): 23 b. [ ] Stk. 3. Energitilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed omkring tariffer, rabatter og andre betingelser. Energitilsynet kan fastsætte regler om, hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af de af loven omfattede anlæg, og regler om fakturering og specificering af omkostninger. Direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF): Artikel 2 I dette direktiv forstås ved: Definitioner 1)»energi«: alle former for energiprodukter, brændsel, varme, vedvarende energi, elektricitet og andre former for energi som defineret i artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (1) 20)»energidistributør«: en fysisk eller juridisk person, herunder en distributionssystemoperatør, der er ansvarlig for transport af energi med henblik på levering til slutkunder eller til distributionsstationer, der sælger energi til slutkunder 21)»distributionssystemoperatør«:»distributionssystemoperatør«som defineret i henholdsvis direktiv 2009/72/EF og direktivet 2009/73/EF 22)»energileverandør i detailleddet«: en fysisk eller juridisk person, der sælger energi til slutkunder 23)»slutkunde«: en fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse

8 8/12 Artikel 10 Faktureringsoplysninger 1. Har slutkunderne ikke intelligente målere som omhandlet i direktiv 2009/72/EF og direktiv 2009/73/EF, sikrer medlems- staterne, hvis det er teknisk muligt og økonomisk begrundet, senest den 31. december 2014, at faktureringsoplysningerne er nøjagtige og bygger på det faktiske forbrug, jf. bilag VII, punkt 1.1, i alle de sektorer, der er omfattet af nærværende direktiv, herunder energidistributører, distributionssystemoperatører og energileverandører i detailleddet. 2. [ ] Denne forpligtelse kan opfyldes ved at indføre et system, hvor slutkunderne selv regelmæssigt foretager aflæsningen og under- retter energileverandøren om aflæsningerne fra deres måler. Kun i de tilfælde, hvor slutkunden ikke har givet meddelelse om måleraflæsning for en given faktureringsperiode, baseres faktureringen på et anslået forbrug eller en fast takst. 3. Uanset om der er installeret intelligente målere: a) [ ] b) skal medlemsstaterne sikre, at slutkunderne får mulighed for at vælge elektroniske faktureringsoplysninger og fakturaer, og at de på anmodning modtager en klar og letforståelig redegørelse for, hvordan deres faktura er fremkommet, navnlig hvis fakturaer ikke er baseret på det faktiske forbrug c) skal medlemsstaterne sikre, at fakturaen ledsages af relevante oplysninger, der giver slutkunderne en samlet oversigt over de aktuelle energiomkostninger, jf. bilag VII d) kan medlemsstaterne fastsætte, at oplysningerne på disse fakturaer på slutkundens anmodning ikke skal anses for at udgøre en betalingsanmodning. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at leverandører af energikilder tilbyder fleksible ordninger for faktiske betalinger e) [ ] Artikel 11 Omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger 1. Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne gratis modtager alle deres fakturaer og faktureringsoplysninger for energiforbrug, og at slutkunderne også på passende vis har gratis adgang til deres forbrugsoplysninger. 2. Uanset stk. 1 skal fordelingen af omkostningerne ved faktureringsoplysninger for individuelt forbrug af varme og køling i ejendomme med flere lejligheder og bygninger til flere formål, jf. artikel 9, stk. 3, gennemføres

9 9/12 på nonprofitbasis. Omkostninger som følge af overdragelsen af denne opgave til en tredjepart såsom en tjenesteleverandør eller den lokale energileverandør, som omfatter måling og fordeling af samt redegørelse for det faktiske individuelle forbrug i sådanne ejendomme, kan overføres til slutkunderne, for så vidt sådanne omkostninger er rimelige. BILAG VII Mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger baseret på faktisk forbrug 1. Mindstekrav til fakturering 1.1. Fakturering baseret på faktisk forbrug For at give slutkunderne mulighed for at styre deres eget energiforbrug bør faktureringen finde sted på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang årligt, og faktureringsoplysningerne bør stilles til rådighed mindst hvert kvartal, på anmodning eller hvis forbrugerne har valgt elektronisk fakturering, ellers to gange årligt. Gas, der kun anvendes til madlavning, kan fritages for dette krav Mindstekrav til oplysningerne i fakturaen Medlemsstaterne sørger for, at slutkunderne i relevant omfang får klare og letforståelige oplysninger om følgende forhold i eller sammen med fakturaer, kontrakter, transaktioner og kvitteringer fra distributionsstationer: a) faktiske aktuelle priser og faktisk energiforbrug b) sammenligning af slutkundens aktuelle energiforbrug med forbruget i samme periode året før, helst i en grafisk fremstilling c) kontaktoplysninger om slutkundeorganisationer, energimyndigheder eller lignende organer, herunder websteder, hvorfra der kan hentes oplysninger om, hvilke foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten der tilbydes, sammenlignende slutbrugerprofiler og objektive tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr. Endvidere sørger medlemsstaterne for, at slutkunderne, når det er muligt og nyttigt, får klare og letforståelige oplysninger om sammenligninger med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller referenceslutkunde i samme brugerkategori i, sammen med eller som henvisninger i fakturaer, kontrakter, transaktioner og kvitteringer fra distributionsstationer Rådgivning om energieffektivitet som bilag til fakturaer og anden feedback til slutkunder Ved afsendelse af kontrakter og kontraktændringer og i de fakturaer, kunderne modtager, eller via websteder til individuelle kunder, skal energidistributører, distributionssystemoperatører og energileverandører i detailleddet give deres kunder klare og letforståelige oplysninger om, hvordan de kan kontakte uafhængige forbrugerrådgivnings- centre, energimyndigheder eller lignende institutioner, herunder disses internetadresser, hvor de kan få

10 10/12 råd om, hvilke referenceprofiler for deres energiforbrug og tekniske specifikationer for energiforbrugende apparater, der kan tjene til at begrænse forbruget af disse apparater.

11 11/12 Vurdering 25. En af Energitilsynets opgaver er at sikre gennemsigtighed om priser, rabatter og andre betingelser på varmeområdet. En måde at udmønte dette krav på er, at forbrugerne oplyses om og har overblik over priser m.m. på deres varmeregning. Energitilsynet skal udstede en faktureringsbekendtgørelse med hjemmel i varmeforsyningslovens 23 b. Energitilsynet skal således ikke implementere direktivet, da tilsynet ikke har hjemmel hertil. Når hjemlen i 23 b udnyttes, er det imidlertid vigtigt at have for øje, at der ikke fastsættes regler i strid med direktivet. Energitilsynet kan dog ikke udvide hjemlen i 23 b med bestemmelser i direktivet. 26. Energistyrelsen har vurderet, at der ved udstedelsen af bekendtgørelsen bør tilstræbes en minimumsimplementering af direktivet. Sekretariatet er enigt i denne vurdering, da bekendtgørelsen kommer til at regulere et område, der erfaringsmæssigt har været klaret på tilfredsstillende vis mellem varmedistributionsvirksomhederne og forbrugerne ved brugen af Dansk Fjernvarmes vejledning om Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering. Sekretariatet har på denne baggrund bestræbt sig på at foretage en minimumsimplementering i faktureringsbekendtgørelsen, uden at lovens krav om gennemsigtighed tilsidesættes. 27. Dansk Fjernvarme har udarbejdet en vejledning om Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering. Vejledningen er udarbejdet i dialog med Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet, og efterfølende justeret i overensstemmelse med de anbefalinger, sekretariatet er kommet med. Vejledningens punkt 5 og 6 vedrører bl.a. forholdene om måling af fjernvarmeforbrug og betaling Af vejledningens punkt 5.5. fremgår bl.a., at der med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. For parcelhuse og lignende kan værket foranledige en årlig aflæsning, og der kan eventuelt være selvaflæsning i de tre øvrige kvartaler. 29. Det fremgår videre af vejledningens punkt 5.7., at hvis værket ikke modtager en forbrugers aflæsningskort, eller aflæsning ikke kan opnås ved værkets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på af værket beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. 30. Sekretariatet vurderer på denne baggrund, at varmedistributionsvirksomhederne i stort omfang allerede opfylder mange af de krav, som indføres med bekendtgørelsen. Det er derfor endvidere sekretariatets vurdering, at vedtagelsen af faktureringsbekendtgørelsen ikke vil medføre store reaktioner fra virksomhederne, da de fleste virksomheder ikke vil opleve store ad- 5 Et uddrag fra Dansk Fjernvarmes vejledning er vedlagt som bilag 4.

12 12/12 ministrative eller praktiske problemer som følge heraf. Der kan dog være virksomheder, hvor f.eks. en tilretning af edb-systemerne kan forsinke processen, således at virksomheden ikke kan opfylde bekendtgørelsens krav pr. 31. december Hvis det efterfølgende viser sig, at vedtagelsen af faktureringsbekendtgørelsen medfører store administrative eller praktiske problemer for enkelte varmedistributionsvirksomheder, der gør, at de ikke vil kunne overholde bekendtgørelsens krav pr. 31. december 2014, vil sekretariatet set i lyset af den korte implementeringstid i en overgangsfase dispensere fra kravene i bekendtgørelsen. Sekretariatet vil således ikke tage sanktionsmulighederne i bekendtgørelsens 4 i brug, før virksomhederne har haft en rimelig tid til at omstille sig til bekendtgørelsens krav. Bemyndigelse 32. Energitilsynet tilsluttede sig på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering: - at sekretariatet med henblik på høring udsender det bilag 1 vedlagte udkast til faktureringsbekendtgørelse, jf. varmeforsyningslovens 23 b, stk. 3, og 34, stk. 2.

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere