Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011

2 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning Udbuddets omfang Vognmateriel og miljøforhold Vognmateriel Miljøforhold Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Krav til drifts- og trafikstyring Drifts- og trafikstyring Bestillingskontor Kvalitetsstyring Oplysningspligt Passagertællinger Øvrigt Betaling og regulering af betaling Kontraktperiode og kontraktindgåelse Forlængelse af kontraktperioden (option for Movia) Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Afgivelse og vurdering af tilbud Bydere Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Tildelingskriterier Aktindsigt Offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Relevante myndigheder Kontrakt... 15

3 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 3 1. Indledning Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 (Trafikselskabsloven) som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse) og er i henhold til loven trafikselskab for Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Movia dækker 45 kommuner og 2 regioner. Movia skal inden for dette geografiske område bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Hertil kan Movia efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Den kørsel, som er omfattet af nærværende udbud, udbydes som almindelig rutekørsel efter aftale med Næstved Kommune, der i forbindelse med omlægningen af den kollektive bustrafik i kommunen har ønsket at opretholde netop denne kørselsordning kaldet Oplands-Taxa som Næstved Kommune indførte i juni Der vil i forbindelse med kørslen blive anvendt et særskilt takstsystem, som kun vil gælde for passagerernes kørsel med Oplands-Taxa. Taksten fastsættes af Movia, og billetindtægten tilfalder operatøren. 2. Udbuddets omfang Næstved bys opland inddeles i 3 geografiske områder: 1. Vest-området fra Smålandshavet til Tystrup Bavelse søerne og langs Susåen 2. Nord-området fra Tystrup Bavelse søerne og langs Susåen til mellem Fensmark og Køgevej 3. Syd-øst- området fra mellem Fensmark og Køgevej til kommunegrænsen mod syd og Øst Disse områder fremgår nærmere af bilag 1 (kortoversigt), der kan downloades via udbudshjemmesiden under menupunkt Udbudsmateriale. Kørslen kan alene foregå inden for de enkelte områder, og der kan ikke befordres passagerer til og fra adresser inden for bykernen (se bilag 1) ud over til og fra Næstved station. Passager, der skal befordres inden for bykernen, henvises til det eksisterende bybusnet. Det kan dog i enkelte tilfælde blive tale om at udføre ekstrature mellem områderne. Disse vil blive bestilt og afregnet særskilt. Omfanget af denne kørsel forventes at være 2 3 ture pr. dag. Disse ture på tværs af områderne skal kunne udføres også på de tidspunkter, hvor der køres ture i de enkelte områder i henhold til køreplanen. Der skal i hvert område køres 7 ture på hverdage og 4 ture på lørdage og søn- og helligdage. Turene skal på hverdage udføres mellem kl. 06:00 og 23:00, og på lørdage og søn- og helligdage mellem kl. 08:30 og 23:00. Turene starter fra Næstved station og slutter ved Næstved station, og turen ud i de enkelte område og til bage til stationen forventes at have et forløb på op til ca. 1½ time. Kørslen udføres efter den som bilag 2 vedlagte køreplan.

4 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 4 Passagererne skal altid uanset om passagerne skal med fra stationen til et område, fra en adresse i et område til stationen eller fra én adresse til en anden inden for samme område forudbestille turen senest 30 minutter før den køreplanlagte afgang fra stationen. Operatøren skal selv oprette og bemande bestillingskontor, have den direkte kontakt med passagererne og planlægge kørslen ud fra de indkomne bestillinger og udføre kørslen inden for den fastlagte køreplans rammer (bilag 2). Kunden skal ved bestilling oplyse om afhentnings- og tilbringningsadresse, antal af passagerer og om, hvorvidt der skal medbringes sammenklappelige barnevogne, kørestole eller rollatorer, der kan medbringes uden ekstrabetaling. Passageren transporteres så vidt muligt fra/til dør eller fra/til aftalte steder, dog ikke ad markveje og lignende. Der vil blive indført et særligt takstsystem gældende for den udbudte kørsel, og anden form for rejsehjemmel kan ikke anvendes. Passageren kan således ikke anvende DSB-togkort eller billet, klippekort, periodekort, værdikort eller rejsekort, ligesom anden Movia-rejsehjemmel ej heller kan benyttes. Passageren skal kontant betale 36, - kr. pr. tur, uanset hvor og hvornår turen gennemføres. (Prisen vil blive reguleret sammen med Movias øvrige takstsystem.) Børn under 12 år kører til halv takst, og børn under 4 år kører gratis. Førerhunde og småhunde (i taske) medbringes uden ekstrabetaling, medens større hunde kan medbringes mod betaling (svarende til voksen billetpris). Skal hunde medbringes, skal dette oplyses ved bestillingen. Movia fremstiller billetter, som udleveres til operatøren. Er der ikke indkommet bestillinger til en køreplanlagt tur, skal denne ikke gennemføres, og der afregnes alene en pris for at have stået til rådighed. Er der indkommet bestillinger til en køreplanlagt tur skal denne gennemføres, og billetindtægten for den pågældende tur tilfalder operatøren. I forbindelse med tilbudsgivningen forventes det derfor fra Movias side, at prisen for gennemførte ture med kunder bliver fastsat under hensyntagen til, at operatøren modtager denne betaling for passageren. Movia har ikke nogen sikre tal for det forventede passagertal. Den tidligere Oplands-Taxa, som blev indstillet midlertidigt medio december 2011, havde på årsbasis ca kunder. Her var dog tale om en anden geografisk inddeling med kun 2 mindre områder. 3. Vognmateriel og miljøforhold 3.1 Vognmateriel De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. Endvidere skal vognene være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable i hele kontraktperioden. Der kan til kørslen anvendes både taxaer og busser. Større busser vil dog ikke være velegnet, idet disse kan få problemer med at komme frem på de mindre veje og dermed ikke være i stand til at betjene alle adresser i områderne. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de aftalte retningslinjer.

5 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 5 Alle vogne skal være udstyret med GPS-udstyr. De anvendte vogne skal kunne medbringe sammenklappelige barnevogne, kørestole og rollatorer. Tilbudsgiver anskaffer selv de drifts- og reservevogne, der skal anvendes til kørslen og er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de indgåede aftaler. Operatøren skal til enhver tid kunne indsætte reservevogne og -chauffører i forbindelse med nedbrud og lignende. Operatøren skal ved enhver køreplanlagt tur sørge for, at den nødvendige kapacitet er til stede, idet alle passagerer, der rettidigt har bestilt en tur, skal befordres på den pågældende tur (afgang). Ved indsættelse af ekstravogne, skal disse opfylde de stillede krav og leve op til den standard, som der bydes med i øvrigt. Skiltning af vognene skal ske efter Movias anvisninger. De vogne, der anvendes til kørsel for Movia, kan uden for de med Movia aftalte tidsrum anvendes af operatøren til andre former for kørsel. I de med Movia aftalte tidsrum må vognene kun anvendes til kørsel for Movia. 3.2 Miljøforhold Det er et ønske, at den udbudte kørsel i enhver henseende gennemføres på den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde. Lav emissionsniveau tæller positivt ved tildelingen. Uanset om kørslen udføres med taxier eller med M1-vogne, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. Der kan her henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august M2-vogne skal være påmonteret godkendt partikelfilter og opfylde emissionskrav svarende til Euro Personaleforhold 4.1 Arbejdsmiljø Det er et krav, at driften sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henviser Movia til anvisningerne for de problemområder, som er fremhævet i Arbejdstilsynets miljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer (marts 2008). Følgende problemområder er særligt fremhævet i miljøvejviseren: Risiko for ulykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Vibrationer Indeklima Helkropsvibrationer Der henvises til driftsredegørelsen, hvor tilbudsgiver skal beskrive, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på særlige, væsentlige områder opfyldes.

6 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 6 Operatøren er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel chauffører som øvrige medarbejdere i virksomheden. 4.2 Chaufføruddannelse Chaufførerne skal som minimum opfylde de uddannelseskrav, der stilles til førere i henhold til lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009 om taxikørsel. Operatøren skal ligeledes sikre, at chaufførerne er uniformerede og i tjenesten fremtræder velsoignerede og præsentable overfor passagererne. Endvidere skal chaufførerne yde en korrekt og venlig betjening af kunderne og kunne betjene vogn og udstyr korrekt under alle forhold samt præstere en passagervenlig og energirigtig kørsel. Chaufførerne skal være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede kunderne, herunder om Movias takstsystem, som er gældende for den øvrige trafik. Chaufførerne skal være så godt kendt med det danske sprog, at de kan leve op til alle Movias servicekrav. 5. Krav til drifts- og trafikstyring Operatøren er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de angivne køreplaner. For at sikre den aftalte trafikafvikling er operatøren forpligtet til at føre et løbende tilsyn med afvikling af kørslen. 5.1 Drifts- og trafikstyring I situationer, hvor trafikale eller andre ydre forhold påvirker den planlagte kørsel negativt, har operatøren pligt til straks at gribe ind, og om nødvendigt indsætte driftspersonale til afhjælpning. Operatørens dispositioner skal sikre, dels at regelmæssig kørsel genoprettes hurtigst muligt, og dels at kunderne generes mindst muligt. Operatøren har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer på den aftalte kørsel løses straks. I tilfælde af vognnedbrud og lignende er operatøren altid forpligtet til at indsætte reservevogne. 5.2 Bestillingskontor Operatøren sørger for og bekoster selv oprettelse af bestillingskontor med fast selvstændigt telefonnummer (som overtages af Movia ved kontraktudløb) og mulighed for kommunikation med de til kørslen benyttede vogne. Bestillingskontoret skal på hverdage mellem kl. 05:00 22:30 og på lørdage og søn- og helligdage mellem kl. 07:30 og 22:30 kunne tage imod bestillinger til kørsel samme dag og op til én uge frem 5.3 Kvalitetsstyring Movia lægger vægt på, at byderne kan sikre et højt kvalitets- og serviceniveau i driften. Det gælder blandt andet sikring af overholdelse af den planlagte drift, en god og effektiv kundebetjening og kundeservice (herunder overholdelse af aftalte afhentningstider, behagelig og høflig betjening m.m.) samt materiellets vedligeholdelse og rengøringsmæssige standard. Movia vil derfor til brug for vurderingen af tilbudene have redegjort for kvaliteten, jf. driftsredegørelsen. Movia vil samtidig have mulighed for at foretage stikprøvevise kundeundersøgelser. Movia ønsker i kontraktperioden mulighed for, at der kan indgås incitamentsaftaler, der målrettet kan imødekomme kundernes ønsker til en øget kvalitet.

7 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side Oplysningspligt Ændringer i operatørens organisationsplan i kontraktperioden skal skriftligt meddeles Movia. Operatøren er forpligtet til af egen drift at give Movia oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true operatørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Operatøren har i øvrigt pligt til at orientere Movia om forhold, der kan have eller vil få betydning for valg af betjeningstid og eventuel køreplanlægning. Tilsvarende har Movia pligt til tidligst muligt at orientere operatøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Eventuel overordnede køreplanmæssige korrespondancer til andre bus- og baneforbindelser drøftes løbende i kontraktperioden. Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder m.v. Operatøren har pligt til straks at underrette Movia og Næstved Kommune om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, som kan have betydning for Movias og kommunens besvarelse af forespørgsler fra passagerer, pressen eller andre. I tilfælde af trafikuheld skal operatøren hurtigst muligt melde uheldet til Movia. Det skal oplyses, om der er sket personskade eller omfattende materiel skade. Operatøren har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer straks løses. Operatørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser Skriftlige kundehenvendelser m.m. til Movia vedrørende operatøren eller om dennes medarbejdere besvares af Movia efter udtalelse fra operatøren. Henvendelser direkte til operatøren besvares af operatøren og Movia underrettes ved fremsendelse af kopi heraf og af operatørens svar. Henvendelser direkte til operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til besvarelse i Movia. Normalt skal kundehenvendelser besvares inden for 3 hverdage. Movia kan dog i særlige sager kræve, at operatøren svarer inden for 24 timer. Movia kan under særlige omstændigheder forlænge svarfristen, hvis operatøren anmoder herom. Svarformen er for tiden fax eller , men det forventes, at der indføres et elektronisk system, hvortil operatøren kan overføre sit svar direkte. 5.5 Passagertællinger Operatøren skal foretage løbende passagertællinger og skal ved hver måneds udløb til Movia indsende opgørelse over antallet af passager på hver af de gennemførte ture opdelt i passagergrupper (børn/voksne). På samme måde skal der løbende føres statistik over antallet af opkald/bestillinger. Den praktiske håndtering af disse tællinger aftales nærmere med Movia. 5.6 Øvrigt Movia skal i hele driftstiden kunne komme i kontakt med operatøren eller en repræsentant for denne. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager og for at eventuelle fundne sager indsamles, registreres (minimum dato, vogn og kundens navn). Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest afleveres til politiet, medens andre fundne sager kan opbevares på

8 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 8 driftskontoret i op til 30 dage efter at kørslen har fundet sted og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Movia om fundne sager vil blive henvist til operatøren, som derfor i almindelig kontortid, dvs. minimum i tidsrummet kl. 09:00-15:00 på hverdage, må kunne besvare forespørgsler herom fra passagererne. Movias Trafiktjeneste foretager stikprøvevis kvalitetskontrol i vognene. Operatøren skal endvidere være indforstået med at anvende tid og stille sig til rådighed ved eventuelle møder i forbindelse med evaluering af projektet, især i de første 12 måneder, der betegnes som en forsøgsperiode. 6. Betaling og regulering af betaling Operatøren indsender primo hver måned sammen med en elektronisk faktura en opgørelse over det foregående måneds kørsel, herunder antallet af passager/solgte billetter. Ekstrakørslen afregnes efter antallet af kørte minutter med udgangspunkt i den tilbudte timepris. Ikke kørte afgange (på grund af manglende bestillinger) samt de gennemførte afgange med passager afregnes efter de budte priser pr. tur (afgang). Angående afregning af de gennemførte ture med passagerer afregnes den tilbudte turpris, uanset antallet og typen af de indsatte vogne. Movia afregner beløbet inden for 30 dage efter modtagelse af godkendt elektronisk faktura. Prisen indeksreguleres ikke i forsøgsperioden. Forlænges aftalen ud over de første 12 måneder, vil prisen hver den 1. januar blive reguleret efter Nettoprisindekset (2000 = 100). Reguleringen vi ske i overensstemmelse med stigningen i nævnte indeks fra oktober til oktober Regulering vil da ske første gang med virkning fra 1. januar 2013 svarende til stigningen i nettoprisindekset fra oktober 2011 til Kontraktperiode og kontraktindgåelse Kontrakten vil træde i kraft ved underskrift, og driftsstart forventes at blive ultimo Kontraktperioden vil være 12 måneder (gældende fra driftsstart), der vil blive betragtet som forsøgsperiode. Movia vil efter tildelingen af kørslen indgå kontrakt med operatøren. Udbudsvilkårene vil indgå i kontrakten. De samlede udbudsvilkår vil således være en integreret del af kontraktgrundlaget. Ved udløbet af kontraktperioden har Movia ikke pligt til at overtage nogen del af operatørens faste ejendom, vogne, opstillingsplads/garage, radio-, IT- og telefonudstyr eller andet. 7.1 Forlængelse af kontraktperioden (option for Movia) Movia har ret til i forlængelse af forsøgsperioden at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for hele eller dele af kontrakten (se dog nedenfor) med op til 2 år. Såfremt Movia ønsker at udnytte denne option, meddeles dette mindst 3 måneder før forlængelsen træder i kraft. Såfremt kun dele af kontrakten forlænges, justeres betalingen forholdsmæssigt.

9 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Der vil være tale om en 12 måneders forsøgsperiode, hvor der løbende efter nærmere aftale - vil blive evalueret. Operatøren skal derfor i denne periode være rede til at deltage i møder med passende varsel, ligesom operatøren skal være indforstået med at kunne levere materiale til belysning af projektets forløb, herunder passagertal og andet relevant statistisk materiale. Måtte der i forsøgsperioden opstå behov om ændringer i køreplaner, antallet af ture m.m., skal operatøren ligeledes være indstillet på at deltage i drøftelser og forhandlinger herom samt indstillet på en hurtig omlægning af driften. Ved en eventuel forlængelse af aftalen ud over den 12 måneders forsøgsperiode, vil der for begge parter med udgangspunkt i passagertallet være mulighed for at kræve en genforhandling af de aftalte priser, for så vidt angår de gennemførte ture med passagerer. Dette gælder dog kun, hvis det gennemsnitlige passagertal i forsøgsperioden afviger mere end +/- 10% fra det estimerede passagertal, der er lagt til grund ved tilbudsgivningen. 8. Afgivelse og vurdering af tilbud 8.1 Bydere Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen for selskabet, den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der stilles i henhold til gældende lovgivning på området, og skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Der vil alene være tale om tilladelse til bus- og/eller taxikørsel. Den udbudte kørsel er almindelig rutekørsel og kan derfor udføres med såvel busser som taxi. På forlangende skal byderen til enhver tid kunne fremlægge dokumentation for sin faglige baggrund samt de nødvendige tilladelser. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal der opgives navn på en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, som kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på byderens vegne, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. 8.2 Afgivelse af tilbud Udbuddet foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004, og udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelserne inkl. bilag og Kontrakt Tilbudsblanket Skema 1 - Vognoplysningsskema Skema 2 - Forbehold og bemærkninger Driftsredegørelse Erklæring indeholdende oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold Operatører, der er blevet prækvalificeret, og som er blevet opfordret til at indgive tilbud, har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden for dette udbud /asp4/tender/movia_0403_ nsf

10 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 10 Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav. Tilbud baseret på anden kontraktperiode eller andre kontraktvilkår accepteres ikke. Tilbud skal afgives på dansk, ligesom al efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Ved afgivelse af tilbud skal den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale, anvendes. Prisen skal omfatte samtlige ydelser, som operatøren skal levere - f.eks. reservevogne, administration, telefonvagt, omkostninger til tekniske hjælpemidler samt kommunikationsudstyr m.m. Tillæg accepteres ikke. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være angivet i prisniveau gældende pr. august Alle priser skal være inkl. eventuel moms og alle afgifter. Der skal i tilbuddet afgives følgende priser: a) Pris pr. gennemført tur (køreplanlagt afgang) med passagerer - gælder også ture, hvor der er bestillinger, men hvor der køres forgæves, fordi passagererne udebliver (forgæves tur). Prisen er gældende pr. afgang, og uafhængig af, hvilken vogntype, der gennemfører turen og uafhængig af, om operatøren indsætter flere vogne på afgangen. b) Pris pr. tur (køreplanlagt afgang), der ikke gennemføres på grund af manglende bestillinger. c) Timepris for kørsel af ekstra ture, bestilt til kørsel mellem to områder For hver af de angivne priser - a), b) og c) - skal der afgives en pris gældende for hverdage og en pris gældende for lørdage samt søn- og helligdage. I forbindelse med tilbudsgivningen skal oplyses, hvilket estimeret passagertal tilbudsgiver har lagt til grund for sin prisberegning vedrørende prisen på a) ture, der gennemføres med passagerer eller køres forgæves. Tilbudsblanketten skal endvidere ledsages af følgende skemaer, der skal downloades fra udbudshjemmesiden via menupunktet Udbudsmateriale: En driftsredegørelse, hvor tilbudsgiver skal udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i driftsredegørelsen. Oplysningerne i de særligt markerede felter vil tillige blive lagt til grund ved tildelingen. Vognoplysningsskema (skema 1). Såfremt der bydes ind med flere vogne med nøjagtig samme oplysninger udfyldes blot et skema. Ud fra hver vogn, der er oplyst på listen over tilbudte vogne, noteres vognoplysningsskemaets nummer. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal anføres i skema 2. Eventuelle forbehold, som ikke er anført i et sådanne skema, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Signeret erklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt. Erklæringen downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale og signeres med den digitale signatur.

11 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 11 Tilbud, der skal være bindende til 1. januar 2012, skal være Movia i hænde senest: Onsdag, den 24. august 2011, kl. 12:00 Tilbud kan udelukkende indsendes elektronisk via Movias udbudshjemmeside. 8.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movia via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar. Byderne bliver orienteret herom via . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål skal indsendes senest den 16. august 2011 kl. 12:00. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret løbende og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud. 8.4 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig gennemgang af tilbuddene for at afgøre, om disse er afgivet i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet stillede betingelser, herunder formkrav og mindstekrav. Under denne gennemgang kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbuddet. De tilbudsgivere, hvis tilbud opfylder alle formkrav og de i udbudsmaterialet stillede mindstekrav, indkaldes herefter enkeltvis til et første forhandlingsmøde, hvor fordele og ulemper ved det enkelte tilbud vil blive meddelt. Tilbudsgiverne vil herefter blive opfordret til at afgive et justeret tilbud, der vil blive evalueret på baggrund af nedenstående tildelingskriterier. Der kan efter behov blive tale om flere forhandlingsrunder med de enkelte tilbudsgivere. Under denne proces kan der fra Movias side løbende ske en udskillelse af tilbudsgivere på baggrund af en evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingskriterierne, indtil et endeligt tilbud bliver valgt. Tilbudsgivere, der bliver fravalgt, vil modtage skriftlig meddelelse herom, så snart beslutningen om fravalg er truffet. 8.5 Tildelingskriterier Tildeleringskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Pris 50% Kvalitet af drift 30% Kvalitet af vognmateriel og miljø 20% De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med den anførte vægtning.

12 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 12 I det følgende er nærmere beskrevet, hvad Movia vil lægge vægt på ved sin bedømmelse af de enkelte underkriterier. Pris 50% Movia vil her foretage en vurdering ud fra de priser, som tilbudsgiver har angivet. De tilbudte priser for a) kørsel med passagerer, b) ikke gennemførte ture på grund af manglende bestillinger og c) ekstrakørsel vil hver blive vægtet med henholdsvis 75%, 20% og 5%. Kvalitet af drift 30% Movia tager i sin vurdering af dette delkriterium udgangspunkt i oplysningerne i de særligt markerede punkter i driftsredegørelsen. Beskrivelse af beredskab ved sygdom og nedbrud af materiel Angivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil organisere den løbende kommunikation med Movia omkring den daglige drift, herunder indberetning af hændelser, som tilbudsgiver er pligtig til at indberette til Movia Beskrivelse af oprettelse og betjening af bestillingskontor Redegørelse for, hvordan operatøren vil sikre en høj kvalitet i udførelsen af kørselsopgaven Disse punkter vil hver blive vægtet med henholdsvis 30%, 20%, 20% og 30%. Kvalitet af materiel og miljø 20% Movia lægger ved sin vurdering af dette delkriterium vægt på: Vognenes alder Emissioner Brændstofforbrug Disse punkter vil blive vægtet med henholdsvis 20%, 40% og 40%. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbuddet helt eller delvist og eventuelt foretage nyt udbud af kørslen. 9. Aktindsigt Offentliggørelse Movia kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europakommissionen. Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EUs udbudsprocedure bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på operatøren Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandør samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakter

13 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 13 Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Derudover vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på tilbudsgiverne Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Operatøren og Movia skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til Movias område, bør så vidt muligt alene foretages af Movia. 10. Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Reglerne vedrørende misligholdelse, modregninger i betalingen, tvistløsning samt en række andre juridiske bestemmelser er samlet i Kontrakten. Der kan ikke tages forbehold over for indholdet i kontrakten. 11. Relevante myndigheder Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt (jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Art. 39.) på følgende adresser: Skatter og afgifter Navn Adresse Tlf. nr. Fax nr. Internetadresse Skat Østbanegade 123, DK-2100 København Ø (landsdækkende kundecenter) Miljøbeskyttelse Navn Miljøstyrelsen Adresse Strandgade 29, DK-1401 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Navn Arbejdstilsynet Adresse Landskronagade 33, DK-2100 København K

14 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 14 Tlf. nr Fax nr Internetadresse Hertil kan tilbudsgiver søge oplysning om regler for busser og regler om erhvervsmæssig personbefordring hos: Navn Trafikstyrelsen (tidl. Færdselsstyrelsen) Adresse Adelgade 13 Postbox 9039, DK-1304 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse

15 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 15 Kontrakt Internt nr.: vedrørende T3 - KØRSEL AF OPLANDS-TAXA I NÆSTVED KOMMUNE indgået mellem TRAFIKSELSKABET MOVIA GL. KØGE LANDEVEJ VALBY CVR-NR.: (herefter benævnt Movia) og. (herefter benævnt operatøren) 1 Formål/Forudsætninger Formålet med denne kontrakt er at regulere forholdet mellem Movia og operatøren i forbindelse med udførelsen af den i 4 nævnte kørsel. Kontrakten er et resultat af et udbud efter forhandling, som Movia har iværksat og gennemført i henhold til EUs udbudsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet).

16 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 16 2 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget for aftalen mellem parterne er denne kontrakt med følgende bilag: Bilag A: Bilag B Movias udbudsbetingelser samt bilag og Kontrakt for T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune, dateret august 2011, samt Movias rettelser til udbudsmaterialet, som disse fremgår af Movias udbudshjemmeside. Operatørens tilbud inkl. bilag af. De i stk. 1 nævnte bilag udgør en integreret del af denne kontrakt. Vilkår eller forhold i bilagene, der ikke reguleres i Kontrakten, er således gældende mellem parterne. For vilkår eller forhold i bilagene, der tillige er reguleret i denne kontrakt, vil gælde, at kontraktens ordlyd har forrang i de tilfælde, hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og det i bilagene anførte. Ved uoverensstemmelse mellem bilag, der omhandler identiske emner, er senest daterede bilag gældende, for så vidt angår den afvigende del, medmindre det fremgår af sammenhængen, at dette ikke skal være tilfældet. 3 Kontraktperioden Kontrakten er gældende fra tidspunktet, hvor begge parter har underskrevet og udløber 12 måneder efter driftsstart. (Driftsstart forventes ultimo 2011.) Kontrakten er uopsigelig i hele kontraktperioden, jf. dog 5 Ejerforhold, 11 Konkurs m.m. og 13 Misligholdelse. Movia har ret til at kræve forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår for hele eller dele af kontrakten med op til 2 år. Såfremt Movia ønsker at udnytte denne option, meddeles dette mindst 3 måneder før forlængelsen træder i kraft. Der henvises til bilag A vedrørende de nærmere vilkår for denne forlængelse. 4 Operatørens og Movias ydelser Operatøren skal for Movia udføre den i bilag A beskrevne kørsel. Kørslen skal udføres i overensstemmelse med de i bilaget givne anvisninger. Den af operatøren udførte kørsel afregnes i henhold til de i bilag B angivne priser: a) Pris pr. gennemført tur (køreplanlagt afgang) kr. pr. tur b) Pris pr. tur (køreplanlagt afgang), der ikke gennemføres på grund af manglende bestillinger kr. pr. tur c) Timepris for kørsel af ekstrature kr. pr. time De aftalte priser reguleres efter Nettoprisindekset i henhold til de i bilag A fastsatte bestemmelser herom 5 Ejerforhold Såfremt operatøren er organiseret som et aktieselskab eller et anpartsselskab, kan Movia kræve oplyst,

17 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 17 hvem der ejer aktierne/anparterne. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal ikke oplyses, med mindre særlige forhold gør, at en aktionær/anpartshaver med en sådan aktie/anpartsbesiddelse har en bestemmende indflydelse i selskabet. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i den oplyste aktie-/anpartsbesiddelse, skal dette uopholdeligt meddeles skriftligt til Movia. Stk. 3 Såfremt der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne/anparterne, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet ændres, er Movia berettiget til at opsige kørselsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel, forudsat at opsigelsen sker senest 1 måned efter, at Movia er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder opsigelsen. Stk. 4 Movia er dog alene berettiget til at opsige kørselsaftalen i henhold til stk. 3, såfremt vægtige grunde taler herfor. 6 Regnskab og budget Uanset hvordan operatørens virksomhed er organiseret, er operatøren i kontraktperioden forpligtet til på opfordring at fremsende regnskaber til Movia. Regnskaberne skal have en detaljeringsgrad og en informationsværdi svarende til, hvad der i henhold til aktieselskabsloven kræves af regnskaberne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskaberne skal være udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. De i stk. 1 nævnte økonomiske oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 7 Kontrol Movia er berettiget til at føre kontrol med operatørens opfyldelse af kørselsaftalen ved inspektion i de anvendte vogne, mens disse er i drift. En sådan kontrol fritager ikke operatøren for ansvaret for, at vognene opfylder de aftalte betingelser. Movia er endvidere berettiget til at føre kontrol ved besøg på operatørens forretningssted, herunder foretage en nærmere gennemgang af operatørens driftsmateriel. Operatøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne inspektioner. Stk. 3 Såfremt operatøren lader kørselsaftalen udføre helt eller delvist ved underleverandører, er han forpligtet til i kørselsaftalerne med underleverandørerne at indføje en bestemmelse, der giver Movia ret til inspektion hos underleverandørerne i samme omfang som beskrevet i stk. 1 og 2. 8 Underleverandører Movia skal forhåndsgodkende enhver brug af underleverandører. Brug af underleverandører frigør ikke operatøren fra nogen forpligtelse over for Movia. Såfremt operatøren ønsker at lade kørselsaftalen udføre helt eller delvist ved underleverandører, skal det

18 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 18 oplyses, hvor stor en del af kørselsaftalen, der påregnes udført ved hver enkelt underleverandør. Operatøren må påregne at oplyse navnene på underleverandørerne. Eventuelle underleverandører skal være i besiddelse af tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring/taxitilladelser. Stk. 3 Væsentlige ændringer i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængde skal uopholdeligt meddeles skriftligt til Movia. Stk. 4 Overladelse af kørsel eller antagelse af andre underleverandører efter kontraktstart skal uopholdeligt meddeles Movia, der skal godkende forholdet inden iværksættelse heraf. Stk. 5 Movia er berettiget til at nægte at godkende en ny underleverandør eller at godkende en væsentlig ændring i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængden, såfremt vægtige grunde taler herfor. 9 Overdragelse af rettigheder Operatørens rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten kan ikke hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden Movias forudgående skriftlige godkendelse. Operatøren er kun berettiget til at overdrage sit krav på den samlede aftalte kontraktsum til sit pengeinstitut. Movia er berettiget til på uændrede vilkår at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 10 Skadeforvoldelse Såfremt operatøren eller dennes underleverandører under udførelse af sine pligter i henhold til kørselsaftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, det være sig personer eller gods operatøren har til befordring, eller tredjemands person eller gods, er alene operatøren eller dennes underleverandører ansvarlig for sådanne skader. Såfremt skadelidte rejser krav mod Movia i anledning af skader beskrevet i stk. 1, skal operatøren friholde Movia for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Movia. Stk. 3 Operatøren er pligtig til og ansvarlig for selv at tegne de nødvendige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring m.v. 11 Konkurs m.m. Såfremt operatøren anmelder konkurs eller betalingsstandsning, eller træder i betalingsstandsning, går konkurs eller træder i likvidation, er Movia berettiget til at ophæve kørselsaftalen med omgående virkning. Movia skal uden ophold skriftligt orienteres om anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs m.m., afsigelse af konkursdekret, udpegning af tilsyn eller indtrædelse af likvidation.

19 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 19 Såfremt operatøren er organiseret som en personlig drevet virksomhed, er Movia derudover berettiget til at hæve kørselsaftalen, såfremt operatøren dør, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Stk. 3 Hvis boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 2 kalenderdage give meddelelse om, hvorvidt der vil ske indtræden. 12 Erstatning Operatøren er over for Movia ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af kørselsaftalen, medmindre denne misligholdelse skyldes vejrlig, man ikke med rimelighed kan kræve, at operatøren overvinder, eller force majeure. Ophæves kontrakten delvist, kan Movia kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, som hindrer opfyldelse af kørselsaftalen, og som opstår uden operatørens skyld ved forhold, over hvilke denne ikke er herre, og som denne ikke burde have forudset. 13 Misligholdelse Såfremt operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, kan Movia stille krav om, at operatøren afhjælper misligholdelsen inden en af Movia fastsat rimelig tidsfrist. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet misligholdelsen inden udløbet af den nævnte frist, er Movia berettiget til at give meddelelse om, at Movia vil hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt afhjælpning ikke er sket inden udløbet af en yderligere frist på 5 arbejdsdage. Sker sådan afhjælpning ikke efter udløbet af denne yderligere frist på 5 arbejdsdage, er Movia herefter berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Såfremt Movia ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, har operatøren ret til betaling for de indtil ophævelsen leverede ydelser. En ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at Movia samtidig kan kræve erstatning efter 12 Erstatning. Grove eller gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser - uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse - vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. Stk. 3 Operatøren har ret til at hæve kontrakten, hvis Movia væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten og trods skriftlig påmindelse herom ikke afhjælper misligholdelsen. Såfremt operatøren ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, er operatøren berettiget til betaling for de indtil ophævelsen leverede ydelser. Stk. 4 Hvis operatøren er organiseret som en forening, og denne opløses, er Movia berettiget til at ophæve kontrakten. Stk. 5 Såfremt operatørens tilladelse efter taxiloven eller busloven tilbagekaldes af kommunalbestyrelse eller Trafikstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel.

20 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 20 Stk. 6 Såfremt en af operatørens chauffører giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, som berettiger til bortvisning/opsigelse, er Movia berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den kørsel, som denne kontrakt omhandler. 14 Genforhandling Såfremt der i kontraktperioden indtræffer lovindgreb, der medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbuddet, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling for at justere priserne. Såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om, hvorvidt betingelserne for en justering af priserne er til stede, eller såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om resultatet af en prisjustering, kan hver af parterne indbringe dette spørgsmål for domstolene, jf. 16 Tvistigheder / Lovvalg. 15 Diskretion Operatøren og Movia er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold samt om andre forhold, hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt, jf. dog bestemmelserne i bilag A om aktindsigt og offentliggørelse. Denne pligt består også efter, at kørselsaftalen er bragt til ophør uanset årsagen hertil. 16 Tvistigheder / Lovvalg Nærværende kontrakt er underlagt og skal forstås på baggrund af dansk ret og dansk lovgivning. Tvistigheder mellem operatøren og Movia berettiger ikke nogen af parterne til at standse eller udsætte leverancen af aftalte ydelser. Stk. 3 Såfremt der opstår uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne, skal disse først søges løst i mindelighed. Stk. 4 Enhver uoverensstemmelse eller tvist vedrørende det bestående kontraktforhold eller forståelsen af kontrakten, der ikke kan løses i mindelighed, kan af parterne indbringes for domstolene med Movias værneting som 1. instans.

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Udbudsbetingelser B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Maj 2008 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Forsikringsmæglerbistand

Forsikringsmæglerbistand Samarbejdsaftale Forsikringsmæglerbistand Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit II i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere