Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011

2 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning Udbuddets omfang Vognmateriel og miljøforhold Vognmateriel Miljøforhold Personaleforhold Arbejdsmiljø Chaufføruddannelse Krav til drifts- og trafikstyring Drifts- og trafikstyring Bestillingskontor Kvalitetsstyring Oplysningspligt Passagertællinger Øvrigt Betaling og regulering af betaling Kontraktperiode og kontraktindgåelse Forlængelse af kontraktperioden (option for Movia) Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Afgivelse og vurdering af tilbud Bydere Afgivelse af tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Vurdering af tilbud Tildelingskriterier Aktindsigt Offentliggørelse Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Relevante myndigheder Kontrakt... 15

3 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 3 1. Indledning Trafikselskabet Movia (i det følgende benævnt Movia) er oprettet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 (Trafikselskabsloven) som et fælleskommunalt selskab (omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse) og er i henhold til loven trafikselskab for Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Movia dækker 45 kommuner og 2 regioner. Movia skal inden for dette geografiske område bl.a. varetage offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel samt individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Hertil kan Movia efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Den kørsel, som er omfattet af nærværende udbud, udbydes som almindelig rutekørsel efter aftale med Næstved Kommune, der i forbindelse med omlægningen af den kollektive bustrafik i kommunen har ønsket at opretholde netop denne kørselsordning kaldet Oplands-Taxa som Næstved Kommune indførte i juni Der vil i forbindelse med kørslen blive anvendt et særskilt takstsystem, som kun vil gælde for passagerernes kørsel med Oplands-Taxa. Taksten fastsættes af Movia, og billetindtægten tilfalder operatøren. 2. Udbuddets omfang Næstved bys opland inddeles i 3 geografiske områder: 1. Vest-området fra Smålandshavet til Tystrup Bavelse søerne og langs Susåen 2. Nord-området fra Tystrup Bavelse søerne og langs Susåen til mellem Fensmark og Køgevej 3. Syd-øst- området fra mellem Fensmark og Køgevej til kommunegrænsen mod syd og Øst Disse områder fremgår nærmere af bilag 1 (kortoversigt), der kan downloades via udbudshjemmesiden under menupunkt Udbudsmateriale. Kørslen kan alene foregå inden for de enkelte områder, og der kan ikke befordres passagerer til og fra adresser inden for bykernen (se bilag 1) ud over til og fra Næstved station. Passager, der skal befordres inden for bykernen, henvises til det eksisterende bybusnet. Det kan dog i enkelte tilfælde blive tale om at udføre ekstrature mellem områderne. Disse vil blive bestilt og afregnet særskilt. Omfanget af denne kørsel forventes at være 2 3 ture pr. dag. Disse ture på tværs af områderne skal kunne udføres også på de tidspunkter, hvor der køres ture i de enkelte områder i henhold til køreplanen. Der skal i hvert område køres 7 ture på hverdage og 4 ture på lørdage og søn- og helligdage. Turene skal på hverdage udføres mellem kl. 06:00 og 23:00, og på lørdage og søn- og helligdage mellem kl. 08:30 og 23:00. Turene starter fra Næstved station og slutter ved Næstved station, og turen ud i de enkelte område og til bage til stationen forventes at have et forløb på op til ca. 1½ time. Kørslen udføres efter den som bilag 2 vedlagte køreplan.

4 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 4 Passagererne skal altid uanset om passagerne skal med fra stationen til et område, fra en adresse i et område til stationen eller fra én adresse til en anden inden for samme område forudbestille turen senest 30 minutter før den køreplanlagte afgang fra stationen. Operatøren skal selv oprette og bemande bestillingskontor, have den direkte kontakt med passagererne og planlægge kørslen ud fra de indkomne bestillinger og udføre kørslen inden for den fastlagte køreplans rammer (bilag 2). Kunden skal ved bestilling oplyse om afhentnings- og tilbringningsadresse, antal af passagerer og om, hvorvidt der skal medbringes sammenklappelige barnevogne, kørestole eller rollatorer, der kan medbringes uden ekstrabetaling. Passageren transporteres så vidt muligt fra/til dør eller fra/til aftalte steder, dog ikke ad markveje og lignende. Der vil blive indført et særligt takstsystem gældende for den udbudte kørsel, og anden form for rejsehjemmel kan ikke anvendes. Passageren kan således ikke anvende DSB-togkort eller billet, klippekort, periodekort, værdikort eller rejsekort, ligesom anden Movia-rejsehjemmel ej heller kan benyttes. Passageren skal kontant betale 36, - kr. pr. tur, uanset hvor og hvornår turen gennemføres. (Prisen vil blive reguleret sammen med Movias øvrige takstsystem.) Børn under 12 år kører til halv takst, og børn under 4 år kører gratis. Førerhunde og småhunde (i taske) medbringes uden ekstrabetaling, medens større hunde kan medbringes mod betaling (svarende til voksen billetpris). Skal hunde medbringes, skal dette oplyses ved bestillingen. Movia fremstiller billetter, som udleveres til operatøren. Er der ikke indkommet bestillinger til en køreplanlagt tur, skal denne ikke gennemføres, og der afregnes alene en pris for at have stået til rådighed. Er der indkommet bestillinger til en køreplanlagt tur skal denne gennemføres, og billetindtægten for den pågældende tur tilfalder operatøren. I forbindelse med tilbudsgivningen forventes det derfor fra Movias side, at prisen for gennemførte ture med kunder bliver fastsat under hensyntagen til, at operatøren modtager denne betaling for passageren. Movia har ikke nogen sikre tal for det forventede passagertal. Den tidligere Oplands-Taxa, som blev indstillet midlertidigt medio december 2011, havde på årsbasis ca kunder. Her var dog tale om en anden geografisk inddeling med kun 2 mindre områder. 3. Vognmateriel og miljøforhold 3.1 Vognmateriel De vogne, der anvendes til kørslen, skal være egnede til kørselsopgaven. Endvidere skal vognene være vel vedligeholdte, rene og fremtræde præsentable i hele kontraktperioden. Der kan til kørslen anvendes både taxaer og busser. Større busser vil dog ikke være velegnet, idet disse kan få problemer med at komme frem på de mindre veje og dermed ikke være i stand til at betjene alle adresser i områderne. Operatøren er endvidere ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de aftalte retningslinjer.

5 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 5 Alle vogne skal være udstyret med GPS-udstyr. De anvendte vogne skal kunne medbringe sammenklappelige barnevogne, kørestole og rollatorer. Tilbudsgiver anskaffer selv de drifts- og reservevogne, der skal anvendes til kørslen og er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de indgåede aftaler. Operatøren skal til enhver tid kunne indsætte reservevogne og -chauffører i forbindelse med nedbrud og lignende. Operatøren skal ved enhver køreplanlagt tur sørge for, at den nødvendige kapacitet er til stede, idet alle passagerer, der rettidigt har bestilt en tur, skal befordres på den pågældende tur (afgang). Ved indsættelse af ekstravogne, skal disse opfylde de stillede krav og leve op til den standard, som der bydes med i øvrigt. Skiltning af vognene skal ske efter Movias anvisninger. De vogne, der anvendes til kørsel for Movia, kan uden for de med Movia aftalte tidsrum anvendes af operatøren til andre former for kørsel. I de med Movia aftalte tidsrum må vognene kun anvendes til kørsel for Movia. 3.2 Miljøforhold Det er et ønske, at den udbudte kørsel i enhver henseende gennemføres på den miljømæssigt mest hensigtsmæssige måde. Lav emissionsniveau tæller positivt ved tildelingen. Uanset om kørslen udføres med taxier eller med M1-vogne, skal de af myndighederne til enhver tid stillede energi- og miljøkrav til taxier som minimum være opfyldt. Der kan her henvises til gældende bekendtgørelse nr. 826 af 25. august M2-vogne skal være påmonteret godkendt partikelfilter og opfylde emissionskrav svarende til Euro Personaleforhold 4.1 Arbejdsmiljø Det er et krav, at driften sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. I den forbindelse henviser Movia til anvisningerne for de problemområder, som er fremhævet i Arbejdstilsynets miljøvejviser nr. 30 for transport af passagerer (marts 2008). Følgende problemområder er særligt fremhævet i miljøvejviseren: Risiko for ulykker Psykisk arbejdsmiljø Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Vibrationer Indeklima Helkropsvibrationer Der henvises til driftsredegørelsen, hvor tilbudsgiver skal beskrive, hvordan arbejdsmiljølovgivningens krav på særlige, væsentlige områder opfyldes.

6 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 6 Operatøren er forpligtet til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel chauffører som øvrige medarbejdere i virksomheden. 4.2 Chaufføruddannelse Chaufførerne skal som minimum opfylde de uddannelseskrav, der stilles til førere i henhold til lovbekendtgørelse nr af 8. oktober 2009 om taxikørsel. Operatøren skal ligeledes sikre, at chaufførerne er uniformerede og i tjenesten fremtræder velsoignerede og præsentable overfor passagererne. Endvidere skal chaufførerne yde en korrekt og venlig betjening af kunderne og kunne betjene vogn og udstyr korrekt under alle forhold samt præstere en passagervenlig og energirigtig kørsel. Chaufførerne skal være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede kunderne, herunder om Movias takstsystem, som er gældende for den øvrige trafik. Chaufførerne skal være så godt kendt med det danske sprog, at de kan leve op til alle Movias servicekrav. 5. Krav til drifts- og trafikstyring Operatøren er ansvarlig for, at kørslen gennemføres efter de angivne køreplaner. For at sikre den aftalte trafikafvikling er operatøren forpligtet til at føre et løbende tilsyn med afvikling af kørslen. 5.1 Drifts- og trafikstyring I situationer, hvor trafikale eller andre ydre forhold påvirker den planlagte kørsel negativt, har operatøren pligt til straks at gribe ind, og om nødvendigt indsætte driftspersonale til afhjælpning. Operatørens dispositioner skal sikre, dels at regelmæssig kørsel genoprettes hurtigst muligt, og dels at kunderne generes mindst muligt. Operatøren har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer på den aftalte kørsel løses straks. I tilfælde af vognnedbrud og lignende er operatøren altid forpligtet til at indsætte reservevogne. 5.2 Bestillingskontor Operatøren sørger for og bekoster selv oprettelse af bestillingskontor med fast selvstændigt telefonnummer (som overtages af Movia ved kontraktudløb) og mulighed for kommunikation med de til kørslen benyttede vogne. Bestillingskontoret skal på hverdage mellem kl. 05:00 22:30 og på lørdage og søn- og helligdage mellem kl. 07:30 og 22:30 kunne tage imod bestillinger til kørsel samme dag og op til én uge frem 5.3 Kvalitetsstyring Movia lægger vægt på, at byderne kan sikre et højt kvalitets- og serviceniveau i driften. Det gælder blandt andet sikring af overholdelse af den planlagte drift, en god og effektiv kundebetjening og kundeservice (herunder overholdelse af aftalte afhentningstider, behagelig og høflig betjening m.m.) samt materiellets vedligeholdelse og rengøringsmæssige standard. Movia vil derfor til brug for vurderingen af tilbudene have redegjort for kvaliteten, jf. driftsredegørelsen. Movia vil samtidig have mulighed for at foretage stikprøvevise kundeundersøgelser. Movia ønsker i kontraktperioden mulighed for, at der kan indgås incitamentsaftaler, der målrettet kan imødekomme kundernes ønsker til en øget kvalitet.

7 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side Oplysningspligt Ændringer i operatørens organisationsplan i kontraktperioden skal skriftligt meddeles Movia. Operatøren er forpligtet til af egen drift at give Movia oplysninger om samtlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true operatørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. Operatøren har i øvrigt pligt til at orientere Movia om forhold, der kan have eller vil få betydning for valg af betjeningstid og eventuel køreplanlægning. Tilsvarende har Movia pligt til tidligst muligt at orientere operatøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse. Eventuel overordnede køreplanmæssige korrespondancer til andre bus- og baneforbindelser drøftes løbende i kontraktperioden. Operatørens oplysningspligt ved driftsuregelmæssigheder m.v. Operatøren har pligt til straks at underrette Movia og Næstved Kommune om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser og lignende, som kan have betydning for Movias og kommunens besvarelse af forespørgsler fra passagerer, pressen eller andre. I tilfælde af trafikuheld skal operatøren hurtigst muligt melde uheldet til Movia. Det skal oplyses, om der er sket personskade eller omfattende materiel skade. Operatøren har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer straks løses. Operatørens oplysningspligt i forbindelse med kundehenvendelser Skriftlige kundehenvendelser m.m. til Movia vedrørende operatøren eller om dennes medarbejdere besvares af Movia efter udtalelse fra operatøren. Henvendelser direkte til operatøren besvares af operatøren og Movia underrettes ved fremsendelse af kopi heraf og af operatørens svar. Henvendelser direkte til operatøren af generel eller principiel karakter fremsendes til besvarelse i Movia. Normalt skal kundehenvendelser besvares inden for 3 hverdage. Movia kan dog i særlige sager kræve, at operatøren svarer inden for 24 timer. Movia kan under særlige omstændigheder forlænge svarfristen, hvis operatøren anmoder herom. Svarformen er for tiden fax eller , men det forventes, at der indføres et elektronisk system, hvortil operatøren kan overføre sit svar direkte. 5.5 Passagertællinger Operatøren skal foretage løbende passagertællinger og skal ved hver måneds udløb til Movia indsende opgørelse over antallet af passager på hver af de gennemførte ture opdelt i passagergrupper (børn/voksne). På samme måde skal der løbende føres statistik over antallet af opkald/bestillinger. Den praktiske håndtering af disse tællinger aftales nærmere med Movia. 5.6 Øvrigt Movia skal i hele driftstiden kunne komme i kontakt med operatøren eller en repræsentant for denne. Operatøren skal sørge for, at vognene efterses for glemte sager og for at eventuelle fundne sager indsamles, registreres (minimum dato, vogn og kundens navn). Penge, værdipapirer, særligt værdifulde smykker og lignende skal snarest afleveres til politiet, medens andre fundne sager kan opbevares på

8 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 8 driftskontoret i op til 30 dage efter at kørslen har fundet sted og derefter afleveres til politiet. Forespørgsler til Movia om fundne sager vil blive henvist til operatøren, som derfor i almindelig kontortid, dvs. minimum i tidsrummet kl. 09:00-15:00 på hverdage, må kunne besvare forespørgsler herom fra passagererne. Movias Trafiktjeneste foretager stikprøvevis kvalitetskontrol i vognene. Operatøren skal endvidere være indforstået med at anvende tid og stille sig til rådighed ved eventuelle møder i forbindelse med evaluering af projektet, især i de første 12 måneder, der betegnes som en forsøgsperiode. 6. Betaling og regulering af betaling Operatøren indsender primo hver måned sammen med en elektronisk faktura en opgørelse over det foregående måneds kørsel, herunder antallet af passager/solgte billetter. Ekstrakørslen afregnes efter antallet af kørte minutter med udgangspunkt i den tilbudte timepris. Ikke kørte afgange (på grund af manglende bestillinger) samt de gennemførte afgange med passager afregnes efter de budte priser pr. tur (afgang). Angående afregning af de gennemførte ture med passagerer afregnes den tilbudte turpris, uanset antallet og typen af de indsatte vogne. Movia afregner beløbet inden for 30 dage efter modtagelse af godkendt elektronisk faktura. Prisen indeksreguleres ikke i forsøgsperioden. Forlænges aftalen ud over de første 12 måneder, vil prisen hver den 1. januar blive reguleret efter Nettoprisindekset (2000 = 100). Reguleringen vi ske i overensstemmelse med stigningen i nævnte indeks fra oktober til oktober Regulering vil da ske første gang med virkning fra 1. januar 2013 svarende til stigningen i nettoprisindekset fra oktober 2011 til Kontraktperiode og kontraktindgåelse Kontrakten vil træde i kraft ved underskrift, og driftsstart forventes at blive ultimo Kontraktperioden vil være 12 måneder (gældende fra driftsstart), der vil blive betragtet som forsøgsperiode. Movia vil efter tildelingen af kørslen indgå kontrakt med operatøren. Udbudsvilkårene vil indgå i kontrakten. De samlede udbudsvilkår vil således være en integreret del af kontraktgrundlaget. Ved udløbet af kontraktperioden har Movia ikke pligt til at overtage nogen del af operatørens faste ejendom, vogne, opstillingsplads/garage, radio-, IT- og telefonudstyr eller andet. 7.1 Forlængelse af kontraktperioden (option for Movia) Movia har ret til i forlængelse af forsøgsperioden at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår for hele eller dele af kontrakten (se dog nedenfor) med op til 2 år. Såfremt Movia ønsker at udnytte denne option, meddeles dette mindst 3 måneder før forlængelsen træder i kraft. Såfremt kun dele af kontrakten forlænges, justeres betalingen forholdsmæssigt.

9 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side Ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden Der vil være tale om en 12 måneders forsøgsperiode, hvor der løbende efter nærmere aftale - vil blive evalueret. Operatøren skal derfor i denne periode være rede til at deltage i møder med passende varsel, ligesom operatøren skal være indforstået med at kunne levere materiale til belysning af projektets forløb, herunder passagertal og andet relevant statistisk materiale. Måtte der i forsøgsperioden opstå behov om ændringer i køreplaner, antallet af ture m.m., skal operatøren ligeledes være indstillet på at deltage i drøftelser og forhandlinger herom samt indstillet på en hurtig omlægning af driften. Ved en eventuel forlængelse af aftalen ud over den 12 måneders forsøgsperiode, vil der for begge parter med udgangspunkt i passagertallet være mulighed for at kræve en genforhandling af de aftalte priser, for så vidt angår de gennemførte ture med passagerer. Dette gælder dog kun, hvis det gennemsnitlige passagertal i forsøgsperioden afviger mere end +/- 10% fra det estimerede passagertal, der er lagt til grund ved tilbudsgivningen. 8. Afgivelse og vurdering af tilbud 8.1 Bydere Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Byderen for selskabet, den ansvarlige leder, skal opfylde de kvalifikationskrav, der stilles i henhold til gældende lovgivning på området, og skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Der vil alene være tale om tilladelse til bus- og/eller taxikørsel. Den udbudte kørsel er almindelig rutekørsel og kan derfor udføres med såvel busser som taxi. På forlangende skal byderen til enhver tid kunne fremlægge dokumentation for sin faglige baggrund samt de nødvendige tilladelser. Hvis byderen er bosat i udlandet, skal der opgives navn på en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, som kan foretage økonomisk bindende dispositioner på byderens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på byderens vegne, og med hvem alle forhandlinger kan føres, og alle meddelelser gives med bindende virkning for byderen. 8.2 Afgivelse af tilbud Udbuddet foretages som udbud efter forhandling i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004, og udbudsmaterialet består af: Udbudsbetingelserne inkl. bilag og Kontrakt Tilbudsblanket Skema 1 - Vognoplysningsskema Skema 2 - Forbehold og bemærkninger Driftsredegørelse Erklæring indeholdende oplysning om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold Operatører, der er blevet prækvalificeret, og som er blevet opfordret til at indgive tilbud, har adgang til det samlede udbudsmateriale på udbudshjemmesiden for dette udbud /asp4/tender/movia_0403_ nsf

10 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 10 Tilbud skal afgives i overensstemmelse med udbudsmaterialets bestemmelser og krav. Tilbud baseret på anden kontraktperiode eller andre kontraktvilkår accepteres ikke. Tilbud skal afgives på dansk, ligesom al efterfølgende kommunikation, skriftlig såvel som mundtlig under den senere driftsperiode, skal foregå på dansk. Alle de i udbudsmaterialet omhandlede ydelser skal udføres i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning. Ved afgivelse af tilbud skal den særlige tilbudsblanket, der kan downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale, anvendes. Prisen skal omfatte samtlige ydelser, som operatøren skal levere - f.eks. reservevogne, administration, telefonvagt, omkostninger til tekniske hjælpemidler samt kommunikationsudstyr m.m. Tillæg accepteres ikke. Samtlige priser, der skal angives i danske kroner, skal være angivet i prisniveau gældende pr. august Alle priser skal være inkl. eventuel moms og alle afgifter. Der skal i tilbuddet afgives følgende priser: a) Pris pr. gennemført tur (køreplanlagt afgang) med passagerer - gælder også ture, hvor der er bestillinger, men hvor der køres forgæves, fordi passagererne udebliver (forgæves tur). Prisen er gældende pr. afgang, og uafhængig af, hvilken vogntype, der gennemfører turen og uafhængig af, om operatøren indsætter flere vogne på afgangen. b) Pris pr. tur (køreplanlagt afgang), der ikke gennemføres på grund af manglende bestillinger. c) Timepris for kørsel af ekstra ture, bestilt til kørsel mellem to områder For hver af de angivne priser - a), b) og c) - skal der afgives en pris gældende for hverdage og en pris gældende for lørdage samt søn- og helligdage. I forbindelse med tilbudsgivningen skal oplyses, hvilket estimeret passagertal tilbudsgiver har lagt til grund for sin prisberegning vedrørende prisen på a) ture, der gennemføres med passagerer eller køres forgæves. Tilbudsblanketten skal endvidere ledsages af følgende skemaer, der skal downloades fra udbudshjemmesiden via menupunktet Udbudsmateriale: En driftsredegørelse, hvor tilbudsgiver skal udfylde en forpligtende redegørelse for driften og de ressourcer, der vil blive anvendt i forbindelse med den tilbudte kørsel. Tilbudsgiveren skal udfylde alle punkter angivet i driftsredegørelsen. Oplysningerne i de særligt markerede felter vil tillige blive lagt til grund ved tildelingen. Vognoplysningsskema (skema 1). Såfremt der bydes ind med flere vogne med nøjagtig samme oplysninger udfyldes blot et skema. Ud fra hver vogn, der er oplyst på listen over tilbudte vogne, noteres vognoplysningsskemaets nummer. Forbehold, som tilbudsgiver ønsker taget i betragtning, og som efter udbudsbetingelserne kan tages i betragtning, skal anføres i skema 2. Eventuelle forbehold, som ikke er anført i et sådanne skema, vil således ikke være gældende. Det kræves, at forbehold så vidt muligt prissættes. Signeret erklæring indeholdende oplysninger om hensyntagen til arbejdspladsbeskyttelse samt arbejdsforhold i øvrigt. Erklæringen downloades på udbudshjemmesiden under menupunktet Udbudsmateriale og signeres med den digitale signatur.

11 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 11 Tilbud, der skal være bindende til 1. januar 2012, skal være Movia i hænde senest: Onsdag, den 24. august 2011, kl. 12:00 Tilbud kan udelukkende indsendes elektronisk via Movias udbudshjemmeside. 8.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser i form af spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedrørende proceduremæssige spørgsmål skal stilles skriftligt til Movia via udbudshjemmesiden under menupunktet Send Spørgsmål. Henvendelser med henblik på verifikation af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk. Alle skriftlige spørgsmål - samt de telefoniske forespørgsler, som Movia vurderer, kan have generel interesse for de øvrige tilbudsgivere - besvares på udbudshjemmesiden og offentliggøres under menupunktet Spørgsmål og Svar. Byderne bliver orienteret herom via . Det angives ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Spørgsmål skal indsendes senest den 16. august 2011 kl. 12:00. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret løbende og senest 6 dage inden udløb af fristen for afgivelse af tilbud. 8.4 Vurdering af tilbud Efter åbning af de indkomne tilbud vil Movia foretage en foreløbig gennemgang af tilbuddene for at afgøre, om disse er afgivet i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet stillede betingelser, herunder formkrav og mindstekrav. Under denne gennemgang kan Movia, uden på nogen måde at forpligte sig, anmode enhver tilbudsgiver om at afgive uddybende eller supplerende oplysninger om tilbuddet. De tilbudsgivere, hvis tilbud opfylder alle formkrav og de i udbudsmaterialet stillede mindstekrav, indkaldes herefter enkeltvis til et første forhandlingsmøde, hvor fordele og ulemper ved det enkelte tilbud vil blive meddelt. Tilbudsgiverne vil herefter blive opfordret til at afgive et justeret tilbud, der vil blive evalueret på baggrund af nedenstående tildelingskriterier. Der kan efter behov blive tale om flere forhandlingsrunder med de enkelte tilbudsgivere. Under denne proces kan der fra Movias side løbende ske en udskillelse af tilbudsgivere på baggrund af en evaluering af tilbuddene i henhold til tildelingskriterierne, indtil et endeligt tilbud bliver valgt. Tilbudsgivere, der bliver fravalgt, vil modtage skriftlig meddelelse herom, så snart beslutningen om fravalg er truffet. 8.5 Tildelingskriterier Tildeleringskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier: Pris 50% Kvalitet af drift 30% Kvalitet af vognmateriel og miljø 20% De nævnte delkriterier indgår i den samlede vurdering med den anførte vægtning.

12 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 12 I det følgende er nærmere beskrevet, hvad Movia vil lægge vægt på ved sin bedømmelse af de enkelte underkriterier. Pris 50% Movia vil her foretage en vurdering ud fra de priser, som tilbudsgiver har angivet. De tilbudte priser for a) kørsel med passagerer, b) ikke gennemførte ture på grund af manglende bestillinger og c) ekstrakørsel vil hver blive vægtet med henholdsvis 75%, 20% og 5%. Kvalitet af drift 30% Movia tager i sin vurdering af dette delkriterium udgangspunkt i oplysningerne i de særligt markerede punkter i driftsredegørelsen. Beskrivelse af beredskab ved sygdom og nedbrud af materiel Angivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil organisere den løbende kommunikation med Movia omkring den daglige drift, herunder indberetning af hændelser, som tilbudsgiver er pligtig til at indberette til Movia Beskrivelse af oprettelse og betjening af bestillingskontor Redegørelse for, hvordan operatøren vil sikre en høj kvalitet i udførelsen af kørselsopgaven Disse punkter vil hver blive vægtet med henholdsvis 30%, 20%, 20% og 30%. Kvalitet af materiel og miljø 20% Movia lægger ved sin vurdering af dette delkriterium vægt på: Vognenes alder Emissioner Brændstofforbrug Disse punkter vil blive vægtet med henholdsvis 20%, 40% og 40%. Movia forbeholder sig ret til i overensstemmelse med reglerne i EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv at annullere udbuddet helt eller delvist og eventuelt foretage nyt udbud af kørslen. 9. Aktindsigt Offentliggørelse Movia kan videregive oplysninger, såfremt dette er påkrævet i henhold til lovgivningen eller en afgørelse er truffet herom af en domstol eller offentlig myndighed, herunder f.eks. den danske stat, konkurrencemyndighederne eller Europakommissionen. Efter kontraktindgåelse vil der i henhold til EUs udbudsprocedure bl.a. blive afgivet følgende oplysninger til EU: Ordregivers navn og adresse Kontraktens art Beskrivelse af tjenesteydelsens art Udbudsprocedure Dato for tildeling af ordren Navn og adresse på operatøren Angivelse af om kontrakten er eller forventes udlagt til underleverandør samt værdien af denne del Kriterier for tildeling af kontrakter

13 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 13 Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Derudover vil Movia efter kontraktindgåelsen kunne offentliggøre følgende oplysninger: Navne på tilbudsgiverne Der kan ikke ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. Operatøren og Movia skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt over for hinanden. Meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedier vedrørende spørgsmål af generel trafikpolitisk karakter med relation til Movias område, bør så vidt muligt alene foretages af Movia. 10. Misligholdelse, tvistløsning og øvrige juridiske bestemmelser Reglerne vedrørende misligholdelse, modregninger i betalingen, tvistløsning samt en række andre juridiske bestemmelser er samlet i Kontrakten. Der kan ikke tages forbehold over for indholdet i kontrakten. 11. Relevante myndigheder Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt (jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Art. 39.) på følgende adresser: Skatter og afgifter Navn Adresse Tlf. nr. Fax nr. Internetadresse Skat Østbanegade 123, DK-2100 København Ø (landsdækkende kundecenter) Miljøbeskyttelse Navn Miljøstyrelsen Adresse Strandgade 29, DK-1401 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt Navn Arbejdstilsynet Adresse Landskronagade 33, DK-2100 København K

14 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 14 Tlf. nr Fax nr Internetadresse Hertil kan tilbudsgiver søge oplysning om regler for busser og regler om erhvervsmæssig personbefordring hos: Navn Trafikstyrelsen (tidl. Færdselsstyrelsen) Adresse Adelgade 13 Postbox 9039, DK-1304 København K Tlf. nr Fax nr Internetadresse

15 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 15 Kontrakt Internt nr.: vedrørende T3 - KØRSEL AF OPLANDS-TAXA I NÆSTVED KOMMUNE indgået mellem TRAFIKSELSKABET MOVIA GL. KØGE LANDEVEJ VALBY CVR-NR.: (herefter benævnt Movia) og. (herefter benævnt operatøren) 1 Formål/Forudsætninger Formålet med denne kontrakt er at regulere forholdet mellem Movia og operatøren i forbindelse med udførelsen af den i 4 nævnte kørsel. Kontrakten er et resultat af et udbud efter forhandling, som Movia har iværksat og gennemført i henhold til EUs udbudsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet).

16 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 16 2 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget for aftalen mellem parterne er denne kontrakt med følgende bilag: Bilag A: Bilag B Movias udbudsbetingelser samt bilag og Kontrakt for T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune, dateret august 2011, samt Movias rettelser til udbudsmaterialet, som disse fremgår af Movias udbudshjemmeside. Operatørens tilbud inkl. bilag af. De i stk. 1 nævnte bilag udgør en integreret del af denne kontrakt. Vilkår eller forhold i bilagene, der ikke reguleres i Kontrakten, er således gældende mellem parterne. For vilkår eller forhold i bilagene, der tillige er reguleret i denne kontrakt, vil gælde, at kontraktens ordlyd har forrang i de tilfælde, hvor der måtte være uoverensstemmelse mellem kontraktens ordlyd og det i bilagene anførte. Ved uoverensstemmelse mellem bilag, der omhandler identiske emner, er senest daterede bilag gældende, for så vidt angår den afvigende del, medmindre det fremgår af sammenhængen, at dette ikke skal være tilfældet. 3 Kontraktperioden Kontrakten er gældende fra tidspunktet, hvor begge parter har underskrevet og udløber 12 måneder efter driftsstart. (Driftsstart forventes ultimo 2011.) Kontrakten er uopsigelig i hele kontraktperioden, jf. dog 5 Ejerforhold, 11 Konkurs m.m. og 13 Misligholdelse. Movia har ret til at kræve forlængelse af kontraktperioden på uændrede vilkår for hele eller dele af kontrakten med op til 2 år. Såfremt Movia ønsker at udnytte denne option, meddeles dette mindst 3 måneder før forlængelsen træder i kraft. Der henvises til bilag A vedrørende de nærmere vilkår for denne forlængelse. 4 Operatørens og Movias ydelser Operatøren skal for Movia udføre den i bilag A beskrevne kørsel. Kørslen skal udføres i overensstemmelse med de i bilaget givne anvisninger. Den af operatøren udførte kørsel afregnes i henhold til de i bilag B angivne priser: a) Pris pr. gennemført tur (køreplanlagt afgang) kr. pr. tur b) Pris pr. tur (køreplanlagt afgang), der ikke gennemføres på grund af manglende bestillinger kr. pr. tur c) Timepris for kørsel af ekstrature kr. pr. time De aftalte priser reguleres efter Nettoprisindekset i henhold til de i bilag A fastsatte bestemmelser herom 5 Ejerforhold Såfremt operatøren er organiseret som et aktieselskab eller et anpartsselskab, kan Movia kræve oplyst,

17 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 17 hvem der ejer aktierne/anparterne. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal ikke oplyses, med mindre særlige forhold gør, at en aktionær/anpartshaver med en sådan aktie/anpartsbesiddelse har en bestemmende indflydelse i selskabet. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i den oplyste aktie-/anpartsbesiddelse, skal dette uopholdeligt meddeles skriftligt til Movia. Stk. 3 Såfremt der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne/anparterne, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet ændres, er Movia berettiget til at opsige kørselsaftalen med 3 måneders skriftligt varsel, forudsat at opsigelsen sker senest 1 måned efter, at Movia er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder opsigelsen. Stk. 4 Movia er dog alene berettiget til at opsige kørselsaftalen i henhold til stk. 3, såfremt vægtige grunde taler herfor. 6 Regnskab og budget Uanset hvordan operatørens virksomhed er organiseret, er operatøren i kontraktperioden forpligtet til på opfordring at fremsende regnskaber til Movia. Regnskaberne skal have en detaljeringsgrad og en informationsværdi svarende til, hvad der i henhold til aktieselskabsloven kræves af regnskaberne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskaberne skal være udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. De i stk. 1 nævnte økonomiske oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 7 Kontrol Movia er berettiget til at føre kontrol med operatørens opfyldelse af kørselsaftalen ved inspektion i de anvendte vogne, mens disse er i drift. En sådan kontrol fritager ikke operatøren for ansvaret for, at vognene opfylder de aftalte betingelser. Movia er endvidere berettiget til at føre kontrol ved besøg på operatørens forretningssted, herunder foretage en nærmere gennemgang af operatørens driftsmateriel. Operatøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne inspektioner. Stk. 3 Såfremt operatøren lader kørselsaftalen udføre helt eller delvist ved underleverandører, er han forpligtet til i kørselsaftalerne med underleverandørerne at indføje en bestemmelse, der giver Movia ret til inspektion hos underleverandørerne i samme omfang som beskrevet i stk. 1 og 2. 8 Underleverandører Movia skal forhåndsgodkende enhver brug af underleverandører. Brug af underleverandører frigør ikke operatøren fra nogen forpligtelse over for Movia. Såfremt operatøren ønsker at lade kørselsaftalen udføre helt eller delvist ved underleverandører, skal det

18 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 18 oplyses, hvor stor en del af kørselsaftalen, der påregnes udført ved hver enkelt underleverandør. Operatøren må påregne at oplyse navnene på underleverandørerne. Eventuelle underleverandører skal være i besiddelse af tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring/taxitilladelser. Stk. 3 Væsentlige ændringer i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængde skal uopholdeligt meddeles skriftligt til Movia. Stk. 4 Overladelse af kørsel eller antagelse af andre underleverandører efter kontraktstart skal uopholdeligt meddeles Movia, der skal godkende forholdet inden iværksættelse heraf. Stk. 5 Movia er berettiget til at nægte at godkende en ny underleverandør eller at godkende en væsentlig ændring i den indbyrdes fordeling af arbejdsmængden, såfremt vægtige grunde taler herfor. 9 Overdragelse af rettigheder Operatørens rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten kan ikke hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden Movias forudgående skriftlige godkendelse. Operatøren er kun berettiget til at overdrage sit krav på den samlede aftalte kontraktsum til sit pengeinstitut. Movia er berettiget til på uændrede vilkår at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten til anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 10 Skadeforvoldelse Såfremt operatøren eller dennes underleverandører under udførelse af sine pligter i henhold til kørselsaftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, det være sig personer eller gods operatøren har til befordring, eller tredjemands person eller gods, er alene operatøren eller dennes underleverandører ansvarlig for sådanne skader. Såfremt skadelidte rejser krav mod Movia i anledning af skader beskrevet i stk. 1, skal operatøren friholde Movia for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Movia. Stk. 3 Operatøren er pligtig til og ansvarlig for selv at tegne de nødvendige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring m.v. 11 Konkurs m.m. Såfremt operatøren anmelder konkurs eller betalingsstandsning, eller træder i betalingsstandsning, går konkurs eller træder i likvidation, er Movia berettiget til at ophæve kørselsaftalen med omgående virkning. Movia skal uden ophold skriftligt orienteres om anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs m.m., afsigelse af konkursdekret, udpegning af tilsyn eller indtrædelse af likvidation.

19 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 19 Såfremt operatøren er organiseret som en personlig drevet virksomhed, er Movia derudover berettiget til at hæve kørselsaftalen, såfremt operatøren dør, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Stk. 3 Hvis boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 2 kalenderdage give meddelelse om, hvorvidt der vil ske indtræden. 12 Erstatning Operatøren er over for Movia ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af kørselsaftalen, medmindre denne misligholdelse skyldes vejrlig, man ikke med rimelighed kan kræve, at operatøren overvinder, eller force majeure. Ophæves kontrakten delvist, kan Movia kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder, som hindrer opfyldelse af kørselsaftalen, og som opstår uden operatørens skyld ved forhold, over hvilke denne ikke er herre, og som denne ikke burde have forudset. 13 Misligholdelse Såfremt operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, kan Movia stille krav om, at operatøren afhjælper misligholdelsen inden en af Movia fastsat rimelig tidsfrist. Såfremt operatøren ikke har afhjulpet misligholdelsen inden udløbet af den nævnte frist, er Movia berettiget til at give meddelelse om, at Movia vil hæve kontrakten helt eller delvist, såfremt afhjælpning ikke er sket inden udløbet af en yderligere frist på 5 arbejdsdage. Sker sådan afhjælpning ikke efter udløbet af denne yderligere frist på 5 arbejdsdage, er Movia herefter berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist. Såfremt Movia ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, har operatøren ret til betaling for de indtil ophævelsen leverede ydelser. En ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at Movia samtidig kan kræve erstatning efter 12 Erstatning. Grove eller gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser - uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse - vil være at betragte som væsentlig misligholdelse. Stk. 3 Operatøren har ret til at hæve kontrakten, hvis Movia væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten og trods skriftlig påmindelse herom ikke afhjælper misligholdelsen. Såfremt operatøren ophæver kontrakten efter denne bestemmelse, er operatøren berettiget til betaling for de indtil ophævelsen leverede ydelser. Stk. 4 Hvis operatøren er organiseret som en forening, og denne opløses, er Movia berettiget til at ophæve kontrakten. Stk. 5 Såfremt operatørens tilladelse efter taxiloven eller busloven tilbagekaldes af kommunalbestyrelse eller Trafikstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel.

20 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 20 Stk. 6 Såfremt en af operatørens chauffører giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, som berettiger til bortvisning/opsigelse, er Movia berettiget til at kræve, at den pågældende chauffør fjernes fra den kørsel, som denne kontrakt omhandler. 14 Genforhandling Såfremt der i kontraktperioden indtræffer lovindgreb, der medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilbuddet, har hver af parterne ret til at kræve genforhandling for at justere priserne. Såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om, hvorvidt betingelserne for en justering af priserne er til stede, eller såfremt operatøren og Movia ikke kan blive enige om resultatet af en prisjustering, kan hver af parterne indbringe dette spørgsmål for domstolene, jf. 16 Tvistigheder / Lovvalg. 15 Diskretion Operatøren og Movia er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold samt om andre forhold, hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt, jf. dog bestemmelserne i bilag A om aktindsigt og offentliggørelse. Denne pligt består også efter, at kørselsaftalen er bragt til ophør uanset årsagen hertil. 16 Tvistigheder / Lovvalg Nærværende kontrakt er underlagt og skal forstås på baggrund af dansk ret og dansk lovgivning. Tvistigheder mellem operatøren og Movia berettiger ikke nogen af parterne til at standse eller udsætte leverancen af aftalte ydelser. Stk. 3 Såfremt der opstår uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne, skal disse først søges løst i mindelighed. Stk. 4 Enhver uoverensstemmelse eller tvist vedrørende det bestående kontraktforhold eller forståelsen af kontrakten, der ikke kan løses i mindelighed, kan af parterne indbringes for domstolene med Movias værneting som 1. instans.

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere