Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Ingen

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Fritagelse for proceskrav jf. beskæftigelsesreformen og aftale om fællessamtaler med A-kasserne (orienteringspunkt) Fællesarrangement med Creativ Company efteråret 2015 (orienteringssag) Omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats som følge af ny refusionsreform Hjertestartere inden for Socialområdet Godkendelse af Socialpolitikken Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Økonomisk genopretning og omprioritering indenfor Socialområdet Godkendelse af politisk mødeplan for Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt)...19 Underskriftsside

3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Fritagelse for proceskrav jf. beskæftigelsesreformen og aftale om fællessamtaler med A-kasserne (orienteringspunkt) Sagsnr.: 12/3411 Sagsansvarlig: Lis Elgaard Nielsen SAGSFREMSTILLING På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 27. januar 2015 sag nr. 16 blev udvalget orienteret om vedtagelsen 23. dec af lovgivningen vedr. Reformen af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Viborg har, som en del af frikommuneforsøget, søgt om fritagelse for de mange nye proceskrav omkring 6 samtaler med alle forsikrede ledige i det første ½ år af ledighedsforløbet kombineret med 2 samtaler, hvor A-kassen deltager sammen med Jobcentret. Der skal jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes månedlige samtaler med jobcentret i de første 6 måneders ledighed, en samtale for hver 3. mdr. samt en samtale efter 16 måneders ledighed. A-kassen skal deltage i samtalen efter 4 måneders ledighed samt efter 16 måneders ledighed. Fra 1. juli 2016 skal a-kassen tillige deltage i den første samtale inden for 1 til max. 6 ugers ledighed. Med udstedelsen d. 27. maj 2015 af Bekendtgørelse nr. 711 om frikommuneforsøg på beskæftigelsesog sygedagpengeområdet er Jobcenter Viborg blevet fritaget for reglerne omkring afholdelse af de fastsatte samtaler for forsikrede ledige. Der er frihed i forhold til tidspunkt for afholdelse af samtaler, antallet af samtaler, indholdet samt formen (personlig fremmøde, telefonisk eller digitalt) og for afholdelse af fællessamtaler mellem ledig, a-kasse og jobcenter. Jobcenter Viborg tilrettelægger kontakt og indsats for de ledige, så den er differentieret og målrettet i forhold til hver enkelt lediges behov og i forhold til hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse. Her indgår evt. tilbud om opkvalificering eller uddannelse forud for ansættelse i job. Der holdes tæt kontakt med ledige med risiko for langtidsledighed, mens der bruges færre ressourcer på ledige, der hurtigt selv finder job. Trods fritagelsen ønsker Jobcenter Viborg at have fælles samtaler mellem ledig, a-kasse og Jobcenter, men frigjort for proceskravene i lovgivningen og efter principperne i frikommuneforsøget. Målet er at implementere fællessamtaler koordineret og sammentænkt, så det giver mening for den ledige og understøtter formålet. Der er lavet aftaler om afholdelse af fællessamtaler med alle de 25 a-kasser, som findes i Danmark. Der vil blive afprøvet og er lavet aftaler om forskellige modeller, dels ud fra den lediges situation og behov, dels ud fra den aktuelle a-kasses ønsker, organisering og geografiske placering. Formålet med fællessamtalen er, at koordinere samtalerne på en sådan måde, at den ledige oplever at a-kassen og jobcenteret samarbejder omkring at få den ledige tilbage i job. Samtalerne skal sikre, at henholdsvis a-kassens og jobcenterets roller kombineres i fællessamtalen. Samarbejdet skal resultere i tilrettelæggelse af den lediges forløb omkring job, uddannelse eller opkvalificering. Målet er at flest mulige ufaglærte ledige kommer i uddannelse og at de faglærte kommer i job. I aftalerne lægges vægt på et fælles ansvar for, at ingen ledige falder i gennem systemet og ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet inden for den to årige ledighedsperiode. Jf. principperne i frikommuneforsøget kan samtalen finde sted, når behovet opstår, blot samtalen giver mening for den ledige. Således kan alle tre parter til enhver tid anmode om en fælles samtale. 2

4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget For at sikre en langt højere inddragelse af den ledige i eget ledighedsforløb, sender Jobcenter Viborg et indkaldelsesbrev, hvoraf rammen for mødet fremgår samt en opfordring til den ledige om, at melde tilbage til jobcenteret vedrørende ønsker til dagsorden. BILAG 1 Åben Aftale med A-kasser om fællessamtale /15 2 Åben Tillæg til aftale med A-kasser om fællessamtaler /15 INDSTILLING Direktøren for Job og Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 3

5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Fællesarrangement med Creativ Company efteråret 2015 (orienteringssag) Sagsnr.: 15/42547 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 16. juni 2015, at der skulle arbejdes videre med et styrket fokus på de lokale virksomheders sociale ansvar i regi af følgegruppen til Tværgående Udvalg for Ledige Unge. I den forbindelse arbejdes der på et bredt fællesarrangement med Creative Company A/S fra Holstebro som i maj deltog i KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum med et oplæg om socialt ansvar. Formålet med arrangementet er at inspirere virksomheder i Viborg og omegn til at påtage sig et større socialt ansvar i forhold til unge som skal i job og uddannelse. Creativ Company har gode erfaringer med at påtage sig et sådant ansvar, og kan fortælle om de gevinster og positive effekter det kan have for virksomheden. På Creativ Companys hjemmeside skriver de bl.a. Vi kan se, at det nytter at være med til at løfte et socialt ansvar samtidig med, at vi har en forretning med en god økonomi. At social ansvarlighed samtidig giver vores virksomhed en større rummelighed, mangfoldighed, dynamik og en anden dimension i arbejdet, ser vi som en meget positiv sidegevinst. Indhold Målgruppen for arrangementet er dels lokale virksomhedsejere, Viborgegnens Erhvervsråd og Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg og dels politikere fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Tværgående Udvalg for Ledige Unge samt ikke mindst følgegruppen for det Tværgående Udvalg for Ledige Unge. Det er helt afgørende for arrangementets succes, at det er muligt at få det lokale erhvervsliv til at deltage. Derfor lægger forvaltningen op til at der tænkes i en utraditionel rammesætning for arrangementet. Forvaltningen forsørger i samarbejde med Viborgegnens Erhvervsråd at finde en mellemstor lokal virksomhed som kan være medvært på arrangementet. På den måde trækkes arrangementet ud af en traditionel kommunal sammenhæng, som ofte har haft svært ved at fange erhvervslivets opmærksomhed. Det er håbet at finde en lokal medvært, som kan lægge lokaler eller driftshal til som ramme for arrangementet, og at dette i højere grad kan få deltagere fra det lokale erhvervsliv med. Forslag til program Sted: Hos medvært Tidsrum: Dato: Tirsdag den 27. oktober : Velkomst 19.10: Oplæg v. Peter Nørgaard fra Creativ Company 19.40: Oplæg fra lokal virksomhed om at have unge i praktik 20.00: Pause 20.20: Oplæg fra en ung om betydningen af at komme i praktik 20.30: Oplæg om Viborg-modellen (samarbejde mellem parterne fra KUBE (Koordineret Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv) 20.55: Afrunding og afslutning 4

6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Indstilling godkendt, idet hele byrådet inviteres til at deltage. 5

7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats som følge af ny refusionsreform Sagsnr.: 15/49395 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund På baggrund af den kommende refusionsomlægning, hvor kommunens refusionsstruktur og incitamentsstruktur for aktivering fundamentalt ændres er der behov for en omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats. Formål med omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats Hovedformålet med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er at nedbringe den samlede varighed for ledige og sygemeldte på overførselsindkomst og dermed kommunens nettoudgifter til området. Den kommende refusionsmodel understøtter netop, at jobcentrene fremover entydigt holder fokus på kerneopgaven at ledige og sygemeldte kommer i/vender tilbage til job eller uddannelse. Ligeledes skal der med omlægningen sættes fokus på optimal ressourceanvendelse mellem myndighed og tilbud. Jobcenter Viborg har med frikommuneforsøget haft fokus på borgerne som aktive medspillere i opnåelsen af resultater, ligesom frikommuneforsøget har givet en vis frihed til at afprøve alternative veje i beskæftigelsesindsatsen. De gode erfaringer, vi har gjort os i den sammenhæng, og de elementer vi ved virker, skal vi selvfølgelig bygge videre på. Der er således ikke tale om, at alt nu skal laves om, men snarere at indsatsen skal gentænkes under en ny vinkel, således at de bedste erfaringer kan udbredes og suppleres med nye tiltag, der sikrer de bedste resultater i form af en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for flest mulig af jobcenterets målgrupper. Overordnede principper for den beskæftigelsesrettede indsats Senest har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftet de overordnede principper for indsatsen og har formuleret følgende statements. Mødet med borgeren Det er vigtigt, at borgeren mødes med respekt og tillid. Borgerens ressourcer skal sættes i spil, når indsatsen for at finde plads på arbejdsmarkedet planlægges og sættes i gang herunder også forebyggelse af fravær fra arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt, at medarbejderne i Jobcenteret tror på borgerens muligheder på arbejdsmarkedet - især for de sårbare grupper er det en forudsætning for, at borgeren selv kan tro på sine muligheder. Helhedstænkning Det er vigtigt, at der tænkes i helheder, når indsatserne planlægges. Det er borgerens behov, der skal styre opgaveløsningen - og disse behov går ofte på tværs af de strukturer, der findes i kommunen og i lovgivningen i øvrigt. Der skal også tænkes i helheder i forhold til borgerens samlede livsforløb. Den langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for at sikre borgeren et godt liv også efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 6

8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsidentiteten Særligt i forhold til de unge er det vigtigt, at der er fokus på at opbygge en arbejdsidentitet. Dels en faglig arbejdsidentitet, der opbygges gennem uddannelsen, men også en medarbejderidentitet, hvor borgeren oplever, at det gør en forskel, at han/hun deltager i virksomhedens aktiviteter/produktion. Det er også vigtigt, at perioder med ledighed eller sygdom ikke fratager borgerne deres arbejdsidentitet, og at denne kan genopbygges, hvis den helt eller delvist mistes i en periode. Principper for omlægningen af indsatsen På samme måde som den enkelte sagsbehandler sætter rammen over for borgeren, sætter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med ovenstående statements en ramme for omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, og det er under iagttagelse af denne ramme, at indsatsen bliver omlagt og optimeres. I bilag 1 findes en uddybning af principperne for omlægningen af indsatsen. Omlægningen har et formål om at optimere indsatsen og flowet i den konkrete sag, med henblik på at nedbringe den samlede varighed for ledige og sygemeldte, og kun ændringer, der kan understøtte dette formål skal medtænkes. Omlægningens formål har højere prioritet end den nuværende organisering, herunder antallet af sagsbehandlere og jobkonsulenter samt evt. andre funktioner, typer og antal af tilbud m.v., og der er således ikke noget, der ikke kan tænkes omlagt. Arbejdsgrupper For at konkretisere de ovenfor beskrevne principper for indsatsen i en konkret indsatsmodel er der nedsat en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har til opgave at beskrive de konkrete omlægninger, samt hvilke indsatser der ændres og hvilke der bibeholdes. I bilag 2 findes en tids- og procesplan for arbejdsgruppernes arbejde. BILAG 1 Åben Principper for omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats /15 2 Åben Tids- og procesplan for omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Orienteringen blev taget til efterretning. 7

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Hjertestartere inden for Socialområdet Sagsnr.: 15/47851 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Det tidligere Socialudvalg drøftede på møde den 8. maj 2012 placering og brug af hjertestartere på tilbud inden for Socialudvalgets område. Her blev det besluttet at afvente en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og derefter at udarbejde et oplæg til fornyet politisk drøftelse. Vejledningen om fravalg af livsforlængende behandling fra Sundhedsstyrelsen udkom 22. januar Se bilag 1. Bemærk at vejledningen oprindeligt var relevant for det tidligere Socialudvalg, fordi vejledningen bl.a. omhandler borgere som er beboere på plejecentre. Et tilsvarende dagsordenspunkt vedrørende hjertestartere behandles på Ældre- og Sundhedsudvalget 1. september Fakta om hjertestartere i Socialområdet Der er i øjeblikket en hjertestarter på to tilbud inden for Socialområdet. Det er Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej 2 og Rusmiddelcentret begge beliggende i Viborg. Derudover har Trepas, som hører under beskæftigelsesområdet en hjertestarter. Tilgængelighed for offentligheden Ved et eventuelt indkøb af nye hjertestartere til Socialområdet kan det overvejes at tænke tilgængeligheden for lokalområdet ind. Hvis dette ønskes kan der købes hjertestartere der kan placeres udendørs og at der skiltes med officielle hjertestarterskilte. Et alternativ kunne være at indkøbe hjertestartere uden varmeskab, som derfor skal placeres indendørs på tilbuddene. Det betyder at hjertestarterne kun vil være tilgængelige i tilbuddenes åbningstider. Uanset om eventuelle hjertestartere placeres udendørs eller indendørs på tilbuddene anbefaler forvaltningen, at Socialområdets hjertestartere registreres på Trygfondens hjemmeside så det bliver muligt at finde hjertestarterne på nettet eller via Trygfondens app. Sikring af geografisk dækning af Socialområdets tilbud Det må betragtes som hovedformålet med placeringen af hjertestartere at sørge for, at Socialområdets tilbud er dækket geografisk ind i forhold til adgangen til en hjertestarter. Denne dækning kan enten opnås ved at alle tilbud indkøber en hjertestarter (scenarie 1) eller ved at kun de tilbud, der i dag ikke har en tilstrækkelig dækning fra i forvejen eksisterende hjertestartere køber selv (scenarie 2). Scenarie 1 Skal der indkøbes hjertestartere til alle Socialområdets tilbud, som ikke allerede har en drejer det sig om i alt 39 stk. Herunder også tilbuddet Nørremarken som hører under beskæftigelsesområdet. Prisoverslag scenarie 1 Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter 1200 kr. Pris pr. hjertestarter kr. Vægbeslag 800 kr. Varmeskab (til udendørs placering) * kr. Montering ** kr. Årlige driftsomkostninger kr. Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris) kr. 8

10 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Alternativer: Indkøb af i alt 39 stk. (udendørs) kr. Indkøb af i alt 39 stk. (indendørs) kr. * Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring. For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden. ** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør. Scenarie 2 Anbefalingen fra Beredskabet er, at der maksimalt er 500 m. fra tilbuddet og hen til hjertestarteren. Følges denne anbefalinger skal der købes i alt 13 hjertestartere for at sikre en tilstrækkelig geografisk dækning af alle Socialområdets tilbud. Der er taget højde for at et evt. kommende indkøb af hjertestartere til alle plejecentre på ældreområdet vil kunne dække nogle af Socialområdets tilbud ind geografisk. De tilbud der ikke skal indkøbe en hjertestarter selv vil i stedet skulle orientere medarbejdere, beboere og pårørende om hvor den nærmeste offentligt tilgængelige hjertestarter er placeret. Prisoverslag scenarie 2 Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter 1200 kr. Pris pr. hjertestarter kr. Vægbeslag 800 kr. Varmeskab (til udendørs placering) * kr. Montering ** kr. Årlige driftsomkostninger kr. Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris) kr. Alternativer: Indkøb af i alt 13 stk. (udendørs) kr. Indkøb af i alt 13 stk. (indendørs) kr. * Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden. ** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør. Indkøb og vedligeholdelse Ved et eventuelt indkøb af hjertestartere anbefaler forvaltningen, at Beredskabet inddrages. Beredskabet kan varetage både indkøb og vedligehold, samt sørge for registrering og mærkning af hjertestarterne. Beredskabet formoder at der ved en bestilling af et større antal hjertestartere kan opnås yderligere rabat på indkøbsprisen samt på reservedele. Desuden undersøges det om det er muligt at opnå ekstern finansiering til nogle af hjertestarterne. Beredskabet oplyser at de årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter ligger på ca kr. De omfatter generel vedligehold, bl.a. regelmæssig udskiftning af batterier og elektroder. Derudover sikrer Beredskabet at hjertestarterne serviceres efter brug og leveres tilbage til deres placering. BILAG 1 Åben Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, 9

11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og træffer beslutning om eventuelt indkøb af hjertestartere. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget besluttede af hensyn til sagens principelle karakter for alle kommunale tilbud at fremsende sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Anders Bertel og Ove Kent Jørgensen ønskede scenarie 2 besluttet under henvisning til sagens behandling og beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget. 10

12 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Socialpolitikken Sagsnr.: 14/42620 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund I dag præsenteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for den endelige version af den ny socialpolitik for Viborg Kommune, se bilag 1. Socialpolitikken er resultatet af en lang inddragende proces som har budt på både en tur på gågaden i Viborg, møder over kagebord og kødgryder med borgere tilknyttet Socialområdets tilbud, samt en række åbne møder hvor ikke alene borgere, men også pårørende, foreninger, organisationer og medarbejdere inden for socialområdet har bidraget med deres viden og syn på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på inden for Socialområdet i de kommende år. Socialpolitikken i høring I perioden fra 1. til 22. juni 2015 har socialpolitikken været i åben høring, hvor alle har kunne komme med kommentarer og bemærkninger til det første udkast af socialpolitikken som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for på møde 26. maj Socialpolitikken har derudover været sendt til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet. I høringsperioden er der kommet skriftlige høringsvar fra en række forskellige aktører. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i bilag 2. Derudover blev der i juni 2015 afholdt et høringsmøde hvor det var muligt for alle interesserede at give sin mening til kende omkring udkastet til socialpolitikken. I bilag 3 ses det hvordan de indkomne høringssvar, både skriftlige og fra høringsmødet, er blevet behandlet og hvilke eventuelle ændringer i socialpolitikken de har medført. Implementeringen af socialpolitikken På møde 29. september 2015 vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for den endelige plan for implementeringen af socialpolitikken. Implementeringen drøftes på et fælles ledermøder inden for Socialområdet den 26. august 2015, og det er helt centralt at få input herfra med i implementeringsplanen. De overordnede elementer i implementeringsplanen ligger dog allerede nu fast og arbejdet er allerede begyndt på nogle af områderne: Udformningen af effektmål for socialpolitikken og Mål og Midler for 2017 skal danne rammen for få fulgt op på socialpolitikkens målsætninger Udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder og ressourcetildelingsmodel for Socialområdet skal give et grundlag for det fremtidige arbejde på Socialområdet Arbejdet med fornyet fokus på Socialområdets kerneopgaver bidrager til at styrke det faglige fundament som alle gode sociale indsatser bygger på 11

13 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Herudover vil det til det fælles ledermøde den 26. august 2015 blive drøftet hvordan implementeringen skal forankres ledelsesmæssigt, hvilket er afgørende for socialpolitikkens gennemslagskraft Hvorvidt implementeringen af socialpolitikken skal ende ud i en decideret udviklingsplan for Socialområdet vil blive videre drøftet på det fælles ledermøde den 26. august Det vil ligeledes blive lagt op til drøftelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næste møde 29. september BILAG 1 Åben Socialpolitik for Viborg Kommune /15 2 Åben Høringssvar til ny socialpolitik /15 3 Åben Behandling af indkomne høringssvar til socialpolitikken /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at socialpolitik for Viborg Kommune godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at socialpolitik for Viborg Kommune godkendes. 12

14 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Sagsnr.: 15/47801 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Sammenfatning Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2016, som er behandlet i KKR Midtjylland, der anbefaler kommunerne at godkende udkastet. Udkast til Rammeaftale 2016 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Baggrund Regionerne og kommunerne skal hvert år indgå en rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Aftalen skal være godkendt i kommunerne og regionerne senest 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen. Rammeaftalen består af to dele: Faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) Kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen) KKR Midtjylland har på sit møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og her var enighed om at indstille udkastet til godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Rammeaftale 2016 Som grundlag for udarbejdelsen af udkast til Rammeaftale 2016 har alle midtjyske kommuner vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud for Overordnet vurderer kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud omfattet af rammeaftalen. I Udviklingsstrategien beskrives blandt andet en række fokusområder for det fremrettede samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Disse fokusområder er for 2016: Socialpsykiatri Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse De overordnede rammer for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år beskrives i Styringsaftalen. Netop vedrørende prisudviklingen er der enighed om, at taksterne reduceres med minimum 3 % i perioden Det specialiserede voksenområde Voksenpsykiatrien er, som det fremgår ovenfor, et af udviklingsstrategiens fokusområder for Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag - på følgende områder: Samarbejdstiltag 13

15 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mestring Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund Ovenstående tiltag falder godt i tråd med den kommende socialpolitik for Viborg Kommune samt de tiltag, der er vedtaget med baggrund i kapacitetsanalysen inden for psykiatriområdet, som blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 18. juni BILAG 1 Åben Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes. 14

16 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk genopretning og omprioritering indenfor Socialområdet Sagsnr.: 15/49377 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Socialområdet har ved seneste budgetopfølgninger konstateret yderligere udgiftsstigning, hvilket aktuelt betyder en samlet udfordring på ca. 14 mio. kr. i Hertil kommer, at de foreløbige prognoser for 2016 og 2017 viser en større tilgang af borgere inden for handicapområdet, ligesom der inden for psykiatriområdet kan konstateres et større pres på opgaveløsningen. Det foreløbige skøn er, at der i 2016 og 2017 vil være en tilgang på ca. 10 mio. kr. i 2016 stigende til 16 mio. kr. i Formål Med det formål at sikre en snarlig opbremsning i udgiftsstigningen, og samtidigt skabe det nødvendige råderum i 2016, er der brug for en snarlig tilpasning og omprioritering på området. Forvaltningen har udarbejdet plan for økonomisk genopretning, hvori beskrives konkrete tiltag på kort og længere sigt. Tiltagene er forelagt og drøftet med lederne på socialområdet og på ekstraordinært møde i FagMED. Tiltag her og nu Administration og ledelse: Midlertidigt ansættelsesstop er effektueret fra den 13. august 2015, indtil videre med virkning frem til udgangen af Der er igangsat analyse af ledelsesstruktur og administration. Ændret visitation: Ændring i sammensætning og niveau for kompetence STU: Der gennemføres en analyse af STU s økonomi, og overvejes en række kortsigtede opstramninger Produktivitetsstigning ift. de øvrige driftsområder: Der udarbejdes budget- og nøgletalsanalyser af udsatteområdet Normeringsanalyse: Der er igangsat en analyse af antal sager pr. sagsbehandler sammenlignet med andre kommuner Der etableres månedlige strategi- og driftsmøder på tværs af økonomiafdeling og socialafdeling med det formål at sikre tæt opfølgning og fremdrift På kort sigt Fælles tid inden for bofællesskaberne: Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en evt. reduktion af de ressourcer, der er givet til fællestid til bofællesskaberne Gennemgang af lovgivning og serviceniveau: Alle lovparagraffer gennemgås mhp. en vurdering af serviceniveau Kan og Skal opgaver: Der udarbejdes en oversigt over kan og skal opgaver, som indgår i den videre prioritering BPA-ordningen: Sagerne gennemgås aktuelt, og det vurderes om der er et økonomisk potentiale Botilbud med og uden døgn: Sagerne gennemgås, og det vurderes, om det vil være fordelagtigt i en periode at ansætte ekstra ressourcer til at accelerere sagsgennemgangen Senhjerneskadeområdet: Området analyseres i samarbejde med Sundhed og Omsorg, og der udarbejdes en plan for udvikling af området 15

17 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Borgere over 65 år: Muligheden for at skabe et botilbud for borgere over 65 år undersøges BTP-tid: Konsekvenserne af ændring af BTP tidsprocenten fra 52% til 60% undersøges og beskrives Forhandling af eksterne tilbud: Der er i myndighedsafdelingen ansat to medarbejdere til forhandling af priser på eksterne tilbud. Der vurderes, om der ved en forstærket indsats på området kan opnås yderligere resultater Ny ressourcetildelingsmodel: Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel med udgangspunkt i socialpolitikken. Det vurderes om en mere rehabiliterende tilgang til borgerne kan reducere udgifterne Økonomisk styring: Der er implementeret et nyt økonomi- og prognoseværktøj. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udvikle og optimere prognosearbejdet og den økonomiske styring af området Analyse af eksterne køb/tilbud; Der er iværksat en analyse af eksterne køb, samt tilbud i regi af Region Midtjylland, mhp. en vurdering af, om disse i højere grad vil kunne løses i og af Viborg Kommune. På længere sigt I forbindelse med sags gennemgangen, samt implementering af et nyt IT-system i Socialafdelingen gennemføres en opkvalificering af sagsbehandlerne. Der er gennemført en omorganisering i afdelingen, med en øget specialisering hvilket er med til at understøtte en yderligere styrkelse af fagligheden. Der udarbejdes og gennemføres en plan for den videre udvikling af socialafdelingen. Der vil på Social-og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 29. september 2015, blive forelagt en konkret tids- og handleplan for den videre proces. INDSTILLING Direktøren for Job og Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning at udvalget løbende orienteres om fremdriften med de forskellige tiltag at der udarbejdes konkrete sagsfremstillinger til beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende tiltag, der har indflydelse på serviceniveau og direkte betydning for borgerne. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Indstilling godkendt. 16

18 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af politisk mødeplan for 2016 Sagsnr.: 15/50299 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2016 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1). Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinterog efterårsferie). Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder begynder kl og afholdes i mødelokale M1.17 på Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg. Byrådets ordinære møder begynder kl og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg. Ud over de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm. Endelig oversigt over møderne i 2016 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse er under forudsætning af, at Byrådet godkender mødeplanen. BILAG 1 Åben Forslag til politisk mødeplan /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt, idet januar mødet flyttes hen som en del at døgnseminariet. 17

19 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg. Status på nyhedsbrevet Orientering om udsættelse af møde den 29. september 2015 med Integrationsrådet til foråret 2016 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt, idet nyhedsbrevene justeres. 18

20 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt) Sagsnr.: 15/35105 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Baggrund Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven 16 stk. 1, litra f). Se den reviderede mødeliste i bilag 1. BILAG 1 Åben Mødeliste 2015 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.pdf /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt. 19

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg.

Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Procedure for Odder Ældreservice vedr. borgers fravalg af livsforlængende behandling; herunder også genoplivningsforsøg. Sundhedsstyrelsens vejledning understreger vigtigheden af, at der for hver enkelt

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer

Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer Fravalg af livsforlængende behandling Regler og Etiske dilemmaer TSN-møde d. 26. november 2014 www.regionmidtjylland.dk Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning på sygehusene

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling.

Vejledning. Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Vejledning Beboernes fravalg af livsforlængende behandling. Denne vejledning anvendes når der skal træffes beslutning om den rigtige handling. Vejledningen indeholder systematisk udarbejdede 1 anvisninger,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsdagsorden Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Formål: Gældende for: Borgermålgruppe- Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning Ansvar og kompetencer:

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

UDKAST: Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse

UDKAST: Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse UDKAST: Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospital personale, hjemmeplejen,

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef

2. Tema: Kommune 3.0. oplæg v. Jette Lorentzen, Arbejdsmarkedschef Job og Velfærd Ledelsessekretariatet Dato: 24-02-2015 Referat Sagsnr.: 14/14041 Sagsbehandler: vp8mk Mødedato: 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 12.30-14.30 Mødested: Mødeleder: Referent: Viborg Rådhus,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde

Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Introduktion til Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets forvaltningsområde Job & Velfærd - Organisering Kilde: Jobindsats Fakta om Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE INVESTERINGSPROJEKT TIDLIG INDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE Ledige på dagpenge skal hurtigere i arbejde via en intensiv indsats med hyppige jobrettede samtaler først i ledighedsperioden 29. november 2016

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune.

Til de politiske udvalg i Skanderborg Kommune. Jacob Gewitz og Jens Sønderskov fik ved sidste møde i handicaprådet til opgave at se på følgende punkter i den eksisterende handicappolitik: Bolig efter behov Uddannelse og undervisning Arbejdsliv Efter

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere