Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Ingen

2 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Fritagelse for proceskrav jf. beskæftigelsesreformen og aftale om fællessamtaler med A-kasserne (orienteringspunkt) Fællesarrangement med Creativ Company efteråret 2015 (orienteringssag) Omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats som følge af ny refusionsreform Hjertestartere inden for Socialområdet Godkendelse af Socialpolitikken Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Økonomisk genopretning og omprioritering indenfor Socialområdet Godkendelse af politisk mødeplan for Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt)...19 Underskriftsside

3 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Fritagelse for proceskrav jf. beskæftigelsesreformen og aftale om fællessamtaler med A-kasserne (orienteringspunkt) Sagsnr.: 12/3411 Sagsansvarlig: Lis Elgaard Nielsen SAGSFREMSTILLING På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 27. januar 2015 sag nr. 16 blev udvalget orienteret om vedtagelsen 23. dec af lovgivningen vedr. Reformen af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Viborg har, som en del af frikommuneforsøget, søgt om fritagelse for de mange nye proceskrav omkring 6 samtaler med alle forsikrede ledige i det første ½ år af ledighedsforløbet kombineret med 2 samtaler, hvor A-kassen deltager sammen med Jobcentret. Der skal jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afholdes månedlige samtaler med jobcentret i de første 6 måneders ledighed, en samtale for hver 3. mdr. samt en samtale efter 16 måneders ledighed. A-kassen skal deltage i samtalen efter 4 måneders ledighed samt efter 16 måneders ledighed. Fra 1. juli 2016 skal a-kassen tillige deltage i den første samtale inden for 1 til max. 6 ugers ledighed. Med udstedelsen d. 27. maj 2015 af Bekendtgørelse nr. 711 om frikommuneforsøg på beskæftigelsesog sygedagpengeområdet er Jobcenter Viborg blevet fritaget for reglerne omkring afholdelse af de fastsatte samtaler for forsikrede ledige. Der er frihed i forhold til tidspunkt for afholdelse af samtaler, antallet af samtaler, indholdet samt formen (personlig fremmøde, telefonisk eller digitalt) og for afholdelse af fællessamtaler mellem ledig, a-kasse og jobcenter. Jobcenter Viborg tilrettelægger kontakt og indsats for de ledige, så den er differentieret og målrettet i forhold til hver enkelt lediges behov og i forhold til hurtigst muligt at opnå varig beskæftigelse. Her indgår evt. tilbud om opkvalificering eller uddannelse forud for ansættelse i job. Der holdes tæt kontakt med ledige med risiko for langtidsledighed, mens der bruges færre ressourcer på ledige, der hurtigt selv finder job. Trods fritagelsen ønsker Jobcenter Viborg at have fælles samtaler mellem ledig, a-kasse og Jobcenter, men frigjort for proceskravene i lovgivningen og efter principperne i frikommuneforsøget. Målet er at implementere fællessamtaler koordineret og sammentænkt, så det giver mening for den ledige og understøtter formålet. Der er lavet aftaler om afholdelse af fællessamtaler med alle de 25 a-kasser, som findes i Danmark. Der vil blive afprøvet og er lavet aftaler om forskellige modeller, dels ud fra den lediges situation og behov, dels ud fra den aktuelle a-kasses ønsker, organisering og geografiske placering. Formålet med fællessamtalen er, at koordinere samtalerne på en sådan måde, at den ledige oplever at a-kassen og jobcenteret samarbejder omkring at få den ledige tilbage i job. Samtalerne skal sikre, at henholdsvis a-kassens og jobcenterets roller kombineres i fællessamtalen. Samarbejdet skal resultere i tilrettelæggelse af den lediges forløb omkring job, uddannelse eller opkvalificering. Målet er at flest mulige ufaglærte ledige kommer i uddannelse og at de faglærte kommer i job. I aftalerne lægges vægt på et fælles ansvar for, at ingen ledige falder i gennem systemet og ikke opnår tilknytning til arbejdsmarkedet inden for den to årige ledighedsperiode. Jf. principperne i frikommuneforsøget kan samtalen finde sted, når behovet opstår, blot samtalen giver mening for den ledige. Således kan alle tre parter til enhver tid anmode om en fælles samtale. 2

4 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget For at sikre en langt højere inddragelse af den ledige i eget ledighedsforløb, sender Jobcenter Viborg et indkaldelsesbrev, hvoraf rammen for mødet fremgår samt en opfordring til den ledige om, at melde tilbage til jobcenteret vedrørende ønsker til dagsorden. BILAG 1 Åben Aftale med A-kasser om fællessamtale /15 2 Åben Tillæg til aftale med A-kasser om fællessamtaler /15 INDSTILLING Direktøren for Job og Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning. 3

5 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Fællesarrangement med Creativ Company efteråret 2015 (orienteringssag) Sagsnr.: 15/42547 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 16. juni 2015, at der skulle arbejdes videre med et styrket fokus på de lokale virksomheders sociale ansvar i regi af følgegruppen til Tværgående Udvalg for Ledige Unge. I den forbindelse arbejdes der på et bredt fællesarrangement med Creative Company A/S fra Holstebro som i maj deltog i KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum med et oplæg om socialt ansvar. Formålet med arrangementet er at inspirere virksomheder i Viborg og omegn til at påtage sig et større socialt ansvar i forhold til unge som skal i job og uddannelse. Creativ Company har gode erfaringer med at påtage sig et sådant ansvar, og kan fortælle om de gevinster og positive effekter det kan have for virksomheden. På Creativ Companys hjemmeside skriver de bl.a. Vi kan se, at det nytter at være med til at løfte et socialt ansvar samtidig med, at vi har en forretning med en god økonomi. At social ansvarlighed samtidig giver vores virksomhed en større rummelighed, mangfoldighed, dynamik og en anden dimension i arbejdet, ser vi som en meget positiv sidegevinst. Indhold Målgruppen for arrangementet er dels lokale virksomhedsejere, Viborgegnens Erhvervsråd og Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg og dels politikere fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Tværgående Udvalg for Ledige Unge samt ikke mindst følgegruppen for det Tværgående Udvalg for Ledige Unge. Det er helt afgørende for arrangementets succes, at det er muligt at få det lokale erhvervsliv til at deltage. Derfor lægger forvaltningen op til at der tænkes i en utraditionel rammesætning for arrangementet. Forvaltningen forsørger i samarbejde med Viborgegnens Erhvervsråd at finde en mellemstor lokal virksomhed som kan være medvært på arrangementet. På den måde trækkes arrangementet ud af en traditionel kommunal sammenhæng, som ofte har haft svært ved at fange erhvervslivets opmærksomhed. Det er håbet at finde en lokal medvært, som kan lægge lokaler eller driftshal til som ramme for arrangementet, og at dette i højere grad kan få deltagere fra det lokale erhvervsliv med. Forslag til program Sted: Hos medvært Tidsrum: Dato: Tirsdag den 27. oktober : Velkomst 19.10: Oplæg v. Peter Nørgaard fra Creativ Company 19.40: Oplæg fra lokal virksomhed om at have unge i praktik 20.00: Pause 20.20: Oplæg fra en ung om betydningen af at komme i praktik 20.30: Oplæg om Viborg-modellen (samarbejde mellem parterne fra KUBE (Koordineret Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv) 20.55: Afrunding og afslutning 4

6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Indstilling godkendt, idet hele byrådet inviteres til at deltage. 5

7 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats som følge af ny refusionsreform Sagsnr.: 15/49395 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund På baggrund af den kommende refusionsomlægning, hvor kommunens refusionsstruktur og incitamentsstruktur for aktivering fundamentalt ændres er der behov for en omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats. Formål med omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats Hovedformålet med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen er at nedbringe den samlede varighed for ledige og sygemeldte på overførselsindkomst og dermed kommunens nettoudgifter til området. Den kommende refusionsmodel understøtter netop, at jobcentrene fremover entydigt holder fokus på kerneopgaven at ledige og sygemeldte kommer i/vender tilbage til job eller uddannelse. Ligeledes skal der med omlægningen sættes fokus på optimal ressourceanvendelse mellem myndighed og tilbud. Jobcenter Viborg har med frikommuneforsøget haft fokus på borgerne som aktive medspillere i opnåelsen af resultater, ligesom frikommuneforsøget har givet en vis frihed til at afprøve alternative veje i beskæftigelsesindsatsen. De gode erfaringer, vi har gjort os i den sammenhæng, og de elementer vi ved virker, skal vi selvfølgelig bygge videre på. Der er således ikke tale om, at alt nu skal laves om, men snarere at indsatsen skal gentænkes under en ny vinkel, således at de bedste erfaringer kan udbredes og suppleres med nye tiltag, der sikrer de bedste resultater i form af en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for flest mulig af jobcenterets målgrupper. Overordnede principper for den beskæftigelsesrettede indsats Senest har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftet de overordnede principper for indsatsen og har formuleret følgende statements. Mødet med borgeren Det er vigtigt, at borgeren mødes med respekt og tillid. Borgerens ressourcer skal sættes i spil, når indsatsen for at finde plads på arbejdsmarkedet planlægges og sættes i gang herunder også forebyggelse af fravær fra arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt, at medarbejderne i Jobcenteret tror på borgerens muligheder på arbejdsmarkedet - især for de sårbare grupper er det en forudsætning for, at borgeren selv kan tro på sine muligheder. Helhedstænkning Det er vigtigt, at der tænkes i helheder, når indsatserne planlægges. Det er borgerens behov, der skal styre opgaveløsningen - og disse behov går ofte på tværs af de strukturer, der findes i kommunen og i lovgivningen i øvrigt. Der skal også tænkes i helheder i forhold til borgerens samlede livsforløb. Den langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for at sikre borgeren et godt liv også efter tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 6

8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsidentiteten Særligt i forhold til de unge er det vigtigt, at der er fokus på at opbygge en arbejdsidentitet. Dels en faglig arbejdsidentitet, der opbygges gennem uddannelsen, men også en medarbejderidentitet, hvor borgeren oplever, at det gør en forskel, at han/hun deltager i virksomhedens aktiviteter/produktion. Det er også vigtigt, at perioder med ledighed eller sygdom ikke fratager borgerne deres arbejdsidentitet, og at denne kan genopbygges, hvis den helt eller delvist mistes i en periode. Principper for omlægningen af indsatsen På samme måde som den enkelte sagsbehandler sætter rammen over for borgeren, sætter Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med ovenstående statements en ramme for omlægningen af beskæftigelsesindsatsen, og det er under iagttagelse af denne ramme, at indsatsen bliver omlagt og optimeres. I bilag 1 findes en uddybning af principperne for omlægningen af indsatsen. Omlægningen har et formål om at optimere indsatsen og flowet i den konkrete sag, med henblik på at nedbringe den samlede varighed for ledige og sygemeldte, og kun ændringer, der kan understøtte dette formål skal medtænkes. Omlægningens formål har højere prioritet end den nuværende organisering, herunder antallet af sagsbehandlere og jobkonsulenter samt evt. andre funktioner, typer og antal af tilbud m.v., og der er således ikke noget, der ikke kan tænkes omlagt. Arbejdsgrupper For at konkretisere de ovenfor beskrevne principper for indsatsen i en konkret indsatsmodel er der nedsat en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har til opgave at beskrive de konkrete omlægninger, samt hvilke indsatser der ændres og hvilke der bibeholdes. I bilag 2 findes en tids- og procesplan for arbejdsgruppernes arbejde. BILAG 1 Åben Principper for omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats /15 2 Åben Tids- og procesplan for omlægningen af den beskæftigelsesrettede indsats /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Orienteringen blev taget til efterretning. 7

9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Hjertestartere inden for Socialområdet Sagsnr.: 15/47851 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Det tidligere Socialudvalg drøftede på møde den 8. maj 2012 placering og brug af hjertestartere på tilbud inden for Socialudvalgets område. Her blev det besluttet at afvente en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og derefter at udarbejde et oplæg til fornyet politisk drøftelse. Vejledningen om fravalg af livsforlængende behandling fra Sundhedsstyrelsen udkom 22. januar Se bilag 1. Bemærk at vejledningen oprindeligt var relevant for det tidligere Socialudvalg, fordi vejledningen bl.a. omhandler borgere som er beboere på plejecentre. Et tilsvarende dagsordenspunkt vedrørende hjertestartere behandles på Ældre- og Sundhedsudvalget 1. september Fakta om hjertestartere i Socialområdet Der er i øjeblikket en hjertestarter på to tilbud inden for Socialområdet. Det er Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej 2 og Rusmiddelcentret begge beliggende i Viborg. Derudover har Trepas, som hører under beskæftigelsesområdet en hjertestarter. Tilgængelighed for offentligheden Ved et eventuelt indkøb af nye hjertestartere til Socialområdet kan det overvejes at tænke tilgængeligheden for lokalområdet ind. Hvis dette ønskes kan der købes hjertestartere der kan placeres udendørs og at der skiltes med officielle hjertestarterskilte. Et alternativ kunne være at indkøbe hjertestartere uden varmeskab, som derfor skal placeres indendørs på tilbuddene. Det betyder at hjertestarterne kun vil være tilgængelige i tilbuddenes åbningstider. Uanset om eventuelle hjertestartere placeres udendørs eller indendørs på tilbuddene anbefaler forvaltningen, at Socialområdets hjertestartere registreres på Trygfondens hjemmeside så det bliver muligt at finde hjertestarterne på nettet eller via Trygfondens app. Sikring af geografisk dækning af Socialområdets tilbud Det må betragtes som hovedformålet med placeringen af hjertestartere at sørge for, at Socialområdets tilbud er dækket geografisk ind i forhold til adgangen til en hjertestarter. Denne dækning kan enten opnås ved at alle tilbud indkøber en hjertestarter (scenarie 1) eller ved at kun de tilbud, der i dag ikke har en tilstrækkelig dækning fra i forvejen eksisterende hjertestartere køber selv (scenarie 2). Scenarie 1 Skal der indkøbes hjertestartere til alle Socialområdets tilbud, som ikke allerede har en drejer det sig om i alt 39 stk. Herunder også tilbuddet Nørremarken som hører under beskæftigelsesområdet. Prisoverslag scenarie 1 Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter 1200 kr. Pris pr. hjertestarter kr. Vægbeslag 800 kr. Varmeskab (til udendørs placering) * kr. Montering ** kr. Årlige driftsomkostninger kr. Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris) kr. 8

10 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Alternativer: Indkøb af i alt 39 stk. (udendørs) kr. Indkøb af i alt 39 stk. (indendørs) kr. * Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring. For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden. ** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør. Scenarie 2 Anbefalingen fra Beredskabet er, at der maksimalt er 500 m. fra tilbuddet og hen til hjertestarteren. Følges denne anbefalinger skal der købes i alt 13 hjertestartere for at sikre en tilstrækkelig geografisk dækning af alle Socialområdets tilbud. Der er taget højde for at et evt. kommende indkøb af hjertestartere til alle plejecentre på ældreområdet vil kunne dække nogle af Socialområdets tilbud ind geografisk. De tilbud der ikke skal indkøbe en hjertestarter selv vil i stedet skulle orientere medarbejdere, beboere og pårørende om hvor den nærmeste offentligt tilgængelige hjertestarter er placeret. Prisoverslag scenarie 2 Årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter 1200 kr. Pris pr. hjertestarter kr. Vægbeslag 800 kr. Varmeskab (til udendørs placering) * kr. Montering ** kr. Årlige driftsomkostninger kr. Pris i alt pr. hjertestarter (maks. pris) kr. Alternativer: Indkøb af i alt 13 stk. (udendørs) kr. Indkøb af i alt 13 stk. (indendørs) kr. * Varmeskab med lås, kamera og tyverisikring For at åbne skabet skal man ringe til 112 og få udleveret koden. ** Monteringsprisen afhænger af om der skal føres elkabler, og dermed benyttes en autoriseret elinstallatør. Indkøb og vedligeholdelse Ved et eventuelt indkøb af hjertestartere anbefaler forvaltningen, at Beredskabet inddrages. Beredskabet kan varetage både indkøb og vedligehold, samt sørge for registrering og mærkning af hjertestarterne. Beredskabet formoder at der ved en bestilling af et større antal hjertestartere kan opnås yderligere rabat på indkøbsprisen samt på reservedele. Desuden undersøges det om det er muligt at opnå ekstern finansiering til nogle af hjertestarterne. Beredskabet oplyser at de årlige driftsomkostninger pr. hjertestarter ligger på ca kr. De omfatter generel vedligehold, bl.a. regelmæssig udskiftning af batterier og elektroder. Derudover sikrer Beredskabet at hjertestarterne serviceres efter brug og leveres tilbage til deres placering. BILAG 1 Åben Sundhedsstyrelsens vejledning om fravalg af livsforlængende behandling /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, 9

11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og træffer beslutning om eventuelt indkøb af hjertestartere. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget besluttede af hensyn til sagens principelle karakter for alle kommunale tilbud at fremsende sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Anders Bertel og Ove Kent Jørgensen ønskede scenarie 2 besluttet under henvisning til sagens behandling og beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget. 10

12 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af Socialpolitikken Sagsnr.: 14/42620 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund I dag præsenteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for den endelige version af den ny socialpolitik for Viborg Kommune, se bilag 1. Socialpolitikken er resultatet af en lang inddragende proces som har budt på både en tur på gågaden i Viborg, møder over kagebord og kødgryder med borgere tilknyttet Socialområdets tilbud, samt en række åbne møder hvor ikke alene borgere, men også pårørende, foreninger, organisationer og medarbejdere inden for socialområdet har bidraget med deres viden og syn på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på inden for Socialområdet i de kommende år. Socialpolitikken i høring I perioden fra 1. til 22. juni 2015 har socialpolitikken været i åben høring, hvor alle har kunne komme med kommentarer og bemærkninger til det første udkast af socialpolitikken som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for på møde 26. maj Socialpolitikken har derudover været sendt til høring i Handicaprådet, Frivillighedsrådet og Integrationsrådet. I høringsperioden er der kommet skriftlige høringsvar fra en række forskellige aktører. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i bilag 2. Derudover blev der i juni 2015 afholdt et høringsmøde hvor det var muligt for alle interesserede at give sin mening til kende omkring udkastet til socialpolitikken. I bilag 3 ses det hvordan de indkomne høringssvar, både skriftlige og fra høringsmødet, er blevet behandlet og hvilke eventuelle ændringer i socialpolitikken de har medført. Implementeringen af socialpolitikken På møde 29. september 2015 vil Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blive præsenteret for den endelige plan for implementeringen af socialpolitikken. Implementeringen drøftes på et fælles ledermøder inden for Socialområdet den 26. august 2015, og det er helt centralt at få input herfra med i implementeringsplanen. De overordnede elementer i implementeringsplanen ligger dog allerede nu fast og arbejdet er allerede begyndt på nogle af områderne: Udformningen af effektmål for socialpolitikken og Mål og Midler for 2017 skal danne rammen for få fulgt op på socialpolitikkens målsætninger Udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder og ressourcetildelingsmodel for Socialområdet skal give et grundlag for det fremtidige arbejde på Socialområdet Arbejdet med fornyet fokus på Socialområdets kerneopgaver bidrager til at styrke det faglige fundament som alle gode sociale indsatser bygger på 11

13 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Herudover vil det til det fælles ledermøde den 26. august 2015 blive drøftet hvordan implementeringen skal forankres ledelsesmæssigt, hvilket er afgørende for socialpolitikkens gennemslagskraft Hvorvidt implementeringen af socialpolitikken skal ende ud i en decideret udviklingsplan for Socialområdet vil blive videre drøftet på det fælles ledermøde den 26. august Det vil ligeledes blive lagt op til drøftelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næste møde 29. september BILAG 1 Åben Socialpolitik for Viborg Kommune /15 2 Åben Høringssvar til ny socialpolitik /15 3 Åben Behandling af indkomne høringssvar til socialpolitikken /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at socialpolitik for Viborg Kommune godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at socialpolitik for Viborg Kommune godkendes. 12

14 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale Sagsnr.: 15/47801 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Sammenfatning Kommuner og regioner skal senest 15. oktober indgå rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har udarbejdet udkast til Rammeaftale 2016, som er behandlet i KKR Midtjylland, der anbefaler kommunerne at godkende udkastet. Udkast til Rammeaftale 2016 behandles sideløbende i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Baggrund Regionerne og kommunerne skal hvert år indgå en rammeaftale for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Aftalen skal være godkendt i kommunerne og regionerne senest 15. oktober. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen. Rammeaftalen består af to dele: Faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) Kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen) KKR Midtjylland har på sit møde 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og her var enighed om at indstille udkastet til godkendelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Rammeaftale 2016 Som grundlag for udarbejdelsen af udkast til Rammeaftale 2016 har alle midtjyske kommuner vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud for Overordnet vurderer kommunerne, at der er sammenhæng mellem deres behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud omfattet af rammeaftalen. I Udviklingsstrategien beskrives blandt andet en række fokusområder for det fremrettede samarbejde mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Disse fokusområder er for 2016: Socialpsykiatri Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse De overordnede rammer for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år beskrives i Styringsaftalen. Netop vedrørende prisudviklingen er der enighed om, at taksterne reduceres med minimum 3 % i perioden Det specialiserede voksenområde Voksenpsykiatrien er, som det fremgår ovenfor, et af udviklingsstrategiens fokusområder for Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag - på følgende områder: Samarbejdstiltag 13

15 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mestring Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund Ovenstående tiltag falder godt i tråd med den kommende socialpolitik for Viborg Kommune samt de tiltag, der er vedtaget med baggrund i kapacitetsanalysen inden for psykiatriområdet, som blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 18. juni BILAG 1 Åben Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd foreslår, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde bestående af Udviklingsstrategi og Styringsaftale godkendes. 14

16 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk genopretning og omprioritering indenfor Socialområdet Sagsnr.: 15/49377 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Baggrund Socialområdet har ved seneste budgetopfølgninger konstateret yderligere udgiftsstigning, hvilket aktuelt betyder en samlet udfordring på ca. 14 mio. kr. i Hertil kommer, at de foreløbige prognoser for 2016 og 2017 viser en større tilgang af borgere inden for handicapområdet, ligesom der inden for psykiatriområdet kan konstateres et større pres på opgaveløsningen. Det foreløbige skøn er, at der i 2016 og 2017 vil være en tilgang på ca. 10 mio. kr. i 2016 stigende til 16 mio. kr. i Formål Med det formål at sikre en snarlig opbremsning i udgiftsstigningen, og samtidigt skabe det nødvendige råderum i 2016, er der brug for en snarlig tilpasning og omprioritering på området. Forvaltningen har udarbejdet plan for økonomisk genopretning, hvori beskrives konkrete tiltag på kort og længere sigt. Tiltagene er forelagt og drøftet med lederne på socialområdet og på ekstraordinært møde i FagMED. Tiltag her og nu Administration og ledelse: Midlertidigt ansættelsesstop er effektueret fra den 13. august 2015, indtil videre med virkning frem til udgangen af Der er igangsat analyse af ledelsesstruktur og administration. Ændret visitation: Ændring i sammensætning og niveau for kompetence STU: Der gennemføres en analyse af STU s økonomi, og overvejes en række kortsigtede opstramninger Produktivitetsstigning ift. de øvrige driftsområder: Der udarbejdes budget- og nøgletalsanalyser af udsatteområdet Normeringsanalyse: Der er igangsat en analyse af antal sager pr. sagsbehandler sammenlignet med andre kommuner Der etableres månedlige strategi- og driftsmøder på tværs af økonomiafdeling og socialafdeling med det formål at sikre tæt opfølgning og fremdrift På kort sigt Fælles tid inden for bofællesskaberne: Der udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende en evt. reduktion af de ressourcer, der er givet til fællestid til bofællesskaberne Gennemgang af lovgivning og serviceniveau: Alle lovparagraffer gennemgås mhp. en vurdering af serviceniveau Kan og Skal opgaver: Der udarbejdes en oversigt over kan og skal opgaver, som indgår i den videre prioritering BPA-ordningen: Sagerne gennemgås aktuelt, og det vurderes om der er et økonomisk potentiale Botilbud med og uden døgn: Sagerne gennemgås, og det vurderes, om det vil være fordelagtigt i en periode at ansætte ekstra ressourcer til at accelerere sagsgennemgangen Senhjerneskadeområdet: Området analyseres i samarbejde med Sundhed og Omsorg, og der udarbejdes en plan for udvikling af området 15

17 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Borgere over 65 år: Muligheden for at skabe et botilbud for borgere over 65 år undersøges BTP-tid: Konsekvenserne af ændring af BTP tidsprocenten fra 52% til 60% undersøges og beskrives Forhandling af eksterne tilbud: Der er i myndighedsafdelingen ansat to medarbejdere til forhandling af priser på eksterne tilbud. Der vurderes, om der ved en forstærket indsats på området kan opnås yderligere resultater Ny ressourcetildelingsmodel: Der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel med udgangspunkt i socialpolitikken. Det vurderes om en mere rehabiliterende tilgang til borgerne kan reducere udgifterne Økonomisk styring: Der er implementeret et nyt økonomi- og prognoseværktøj. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udvikle og optimere prognosearbejdet og den økonomiske styring af området Analyse af eksterne køb/tilbud; Der er iværksat en analyse af eksterne køb, samt tilbud i regi af Region Midtjylland, mhp. en vurdering af, om disse i højere grad vil kunne løses i og af Viborg Kommune. På længere sigt I forbindelse med sags gennemgangen, samt implementering af et nyt IT-system i Socialafdelingen gennemføres en opkvalificering af sagsbehandlerne. Der er gennemført en omorganisering i afdelingen, med en øget specialisering hvilket er med til at understøtte en yderligere styrkelse af fagligheden. Der udarbejdes og gennemføres en plan for den videre udvikling af socialafdelingen. Der vil på Social-og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 29. september 2015, blive forelagt en konkret tids- og handleplan for den videre proces. INDSTILLING Direktøren for Job og Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning at udvalget løbende orienteres om fremdriften med de forskellige tiltag at der udarbejdes konkrete sagsfremstillinger til beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende tiltag, der har indflydelse på serviceniveau og direkte betydning for borgerne. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Indstilling godkendt. 16

18 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Godkendelse af politisk mødeplan for 2016 Sagsnr.: 15/50299 Sagsansvarlig: Eva Knudsen SAGSFREMSTILLING Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2016 for Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (bilag nr. 1). Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplan. Mødeplanen lægger op til, at der ikke afholdes møder i juli måned samt uge 7 og 42 (skolernes vinterog efterårsferie). Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder begynder kl og afholdes i mødelokale M1.17 på Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg. Byrådets ordinære møder begynder kl og afholdes i Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, Viborg. Ud over de ordinære møder indeholder planen også Byrådets temadag, Byrådets plan- og budgetkonferencer, Kommunalpolitisk Topmøde og Byrådets juleafslutning mm. Endelig oversigt over møderne i 2016 i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse er under forudsætning af, at Byrådet godkender mødeplanen. BILAG 1 Åben Forslag til politisk mødeplan /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at forslag til mødeplan 2016 godkendes for så vidt angår Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder, og under forudsætning af, at Byrådet efterfølgende godkender forslaget til mødeplan for Byrådet i BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt, idet januar mødet flyttes hen som en del at døgnseminariet. 17

19 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Meddelelser og gensidig orientering fra forvaltning og udvalg. Status på nyhedsbrevet Orientering om udsættelse af møde den 29. september 2015 med Integrationsrådet til foråret 2016 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen og meddelelserne til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt, idet nyhedsbrevene justeres. 18

20 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (fast punkt) Sagsnr.: 15/35105 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Baggrund Der er udarbejdet forslag til revideret mødeliste for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bl.a. med henblik på godkendelse af konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (Styrelsesloven 16 stk. 1, litra f). Se den reviderede mødeliste i bilag 1. BILAG 1 Åben Mødeliste 2015 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.pdf /15 INDSTILLING Direktøren for Job & Velfærd indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til den reviderede mødeliste. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN Fraværende: Gregers Laigaard Godkendt. 19

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere