Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 80 Folketinget Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til kr. årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 23, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af, at barnet er 2. I 25, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af, at barnet er 3. I 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»pr. udført arbejdstime«:», jf. dog stk. 3.«4. I 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fradrages indtægter fra arbejde på op til kr. pr. år ikke i hjælpen.«stk. 2 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. januar Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr BE005994

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget udmønter dele af aftalen, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om satspuljen for 2015 på beskæftigelsesområdet. Aftalekredsen er enig om at afsætte 5 mio. kr. årligt i til at sikre, at unge på uddannelseshjælp, som deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) kan tjene op til kr. (før skat) pr. år, uden at der foretages fradrag i personens uddannelseshjælp. Ved satspuljebevillingens udløb skal der tages fornyet stilling til initiativets videreførelse. Endvidere er aftalekredsen enig om at afsætte 15 mio. kr. årligt i (ved bevillingens udløb skal der tages fornyet stilling til initiativet) til at sikre, at unge enlige forsørgere under 30 år med et anbragt barn fremover får ret til enlig-forsørgersatsen på uddannelses- og kontanthjælp eller enlig-forsørgertillæg i SU-systemet. Dette lovforslag udmønter de dele af aftalen, der vedrører Beskæftigelsesministeriets område. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Bevarelse af enlig-forsørgersatsen selvom barnet anbringes uden for hjemmet Gældende ret Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft ved lov nr. 894 af 4. juli 2013 den 1. januar 2014, blev kontanthjælpen for alle unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse afskaffet, og i stedet fik de ret til uddannelseshjælp. Grundydelsen for uddannelseshjælp blev fastsat på niveau med SU-satsen. Unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse fik ret til kontanthjælp med en ungesats. Samtidig blev SU-systemets definition af en enlig forsørger under 30 år indført i kontanthjælpssystemet. En enlig forsørger i kontanthjælpssystemet er herefter en person under 30 år, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. En person, hvis barn er anbragt uden for hjemmet, har ikke barnet hos sig og modtager ikke ekstra børnetilskud, når barnet er anbragt. En enlig forsørger under 30 år, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, og hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, opfylder derfor ikke længere uddannelses- og kontanthjælpsreglernes definition af en enlig forsørger. I kontanthjælpssystemet i øvrigt - det vil sige såvel enlige forsørgere, der er fyldt 30 år, som alle samlevende/gifte forsørgere under 30 år - er en forsørger alene defineret på baggrund af, om en person har forsørgelsespligt for et hjemmeboende barn efter de familieretlige (privatretlige) regler. Det bliver betragtet som forsørgelse af eget barn i hjemmet, hvis en person har fået anbragt et barn uden for hjemmet, hvis barnet ellers skulle have opholdt sig hos den pågældende. Det indebærer, at disse modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp også modtager forsørgersats i de tilfælde, hvor et barn er anbragt uden for hjemmet Den foreslåede ordning Det foreslås, at en ung enlig forsørger under 30 år, hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet, fremover skal kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp som enlig forsørger, selvom forælderen under anbringelsen ikke modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven. Reglerne ændres alene for den relevante målgruppe, således at børnetilskuddet bortfalder ved anbringelsen, mens personen bevarer forsørgersatsen ved modtagelse af uddannelses- og kontanthjælp. Reglerne for modtagelse af tillæg som enlig forsøger i SU-systemet ændres tilsvarende. Personer under 30 år, der får et barn anbragt uden for hjemmet, vil dermed ikke opleve en ydelsesnedgang ved overgang fra uddannelseshjælp til SU, og hensigten med kontanthjælpsreformens parallelisering af ydelsesniveauerne fastholdes. Forslaget regulerer alene hovedforsørgelsesgrundlaget og ændrer ikke ved betingelserne for ret til øvrige sociale ydelser som enlig forsørger. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Mulighed for arbejde i forbindelse med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Gældende ret Efter de gældende regler i lov om aktiv socialpolitik fratrækkes indtægter, som ansøgeren eller en eventuel ægtefælle/samlever har, i uddannelses- eller kontanthjælpen som hovedregel krone for krone. Dette er en konsekvens af, at uddannelses- eller kontanthjælp udgør det underste økonomiske sikkerhedsnet for enhver, som ikke har anden forsørgelsesmulighed. Det betyder, at egne og eventuel ægtefælles/samlevers indtægter skal anvendes, før det offentlige kan træde til med hjælp. Dette gælder som udgangspunkt uanset, hvor indtægten hidrører fra. Efter de gældende regler i lovens 31 ses der dog ved beregningen af uddannelses- eller kontanthjælp bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime, hvis ansøgeren eller dennes eventuelle ægtefælle/samlever har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. Gældende regler indeholder en udtømmende opgørelse af, hvilke indtægter, der ikke foretages fradrag i hjælpen for. Det gælder bl.a. invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse og erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af

3 3 personskade efter lov om erstatningsansvar, jf. lov om aktiv socialpolitik 33. Ud over de indtægter, der udtrykkeligt er nævnt i loven, har kommunen ikke mulighed for at se bort fra andre indtægter ved udmåling af hjælpen. Det indebærer, at de indtægter, som unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), har fra et arbejde, medfører fradrag i hjælpen, idet der dog ses bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime. Det fremgår af 1 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, at formålet med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse Den foreslåede ordning For de udsatte unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), kan et arbejde i form af et fritidsjob - udover den praktikperiode, der indgår i uddannelsen - bidrage til den unges personlige, sociale og faglige udvikling ved at give den unge yderligere nyttige erfaringer fra arbejdsmarkedet, som den unge kan bruge ved jobsøgning efter endt uddannelse. Det foreslås derfor, at unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, får mulighed for at tjene op til kr. (før skat) om året ved arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen. For indtægter fra arbejde, der overstiger kr. om året, finder reglerne i lov om aktiv socialpolitik 31, stk. 1, om fradrag af arbejdsindtægter m.v., herunder reglerne om, at der ses bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime, anvendelse. Fra det tidspunkt, hvor den unge afslutter eller afbryder en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), vil den unges indtægter fra arbejde blive omfattet af de almindelige regler om helt eller delvist fradrag for indtægter i loven. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I nedenstående tabel ses de samlede økonomiske og administrative konsekvenser af lovforslaget i Tabellen viser de direkte konsekvenser af lovforslaget og indeholder ikke de øgede udgifter til SU. Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser Mio. kr priser Samlede direkte konsekvenser af lovforslaget 31,7 31,7 31,7 31,7 Lovforslagets økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb 15,0 15,0 15,0 15,0 Der er foretaget afrundinger. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for kommunerne er omfattet af budgetgarantien og skal forhandles med de kommunale parter Bevarelse af enlig-forsørgersatsen når barnet anbringes uden for hjemmet Det foreslås, at en ung enlig forsørger under 30 år, hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet, fortsat skal kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp som enlig forsørger. Forslaget medfører øgede udgifter til kontant- og uddannelseshjælp. I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af forslaget fordelt på stat og kommuner. Tabel 2. Bevarelse af enlig-forsørgersatsen når barnet anbringes uden for hjemmet Mio. kr priser Stat 7,1 7,1 7,1 7,1 Kontant- og uddannelseshjælp 7,1 7,1 7,1 7,1 Kommune 14,9 14,9 14,9 14,9 Kontant- og uddannelseshjælp (Budgetgaranti) 14,9 14,9 14,9 14,9 I alt, før skat og tilbageløb 22,0 22,0 22,0 22,0 Der er foretaget afrundinger.

4 Mulighed for arbejde i forbindelse med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås, at unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, får mulighed for at tjene op til kr. (før skat) om året ved et arbejde, uden at indtægten fra arbejdet medfører fradrag i hjælpen. Forslaget medfører øgede udgifter til uddannelseshjælp. I nedenstående tabel fremgår de økonomiske konsekvenser af forslaget fordelt på stat og kommuner. Tabel 3. Mulighed for arbejde i forbindelse med særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Mio. kr priser Stat 2,9 2,9 2,9 2,9 Uddannelseshjælp 2,9 2,9 2,9 2,9 Kommune 6,8 6,8 6,8 6,8 Uddannelseshjælp (Budgetgaranti) 6,8 6,8 6,8 6,8 I alt, før skat og tilbageløb 9,7 9,7 9,7 9,7 Der er foretaget afrundinger. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har ikke inden fremsættelse været sendt i høring, da det ikke har været muligt af hensyn til lovforslagets ikrafttrædelsestidspunkt. Lovforslaget vil blive sendt i høring samtidig med fremsættelsen med frist for bemærkninger onsdag den 26. november 2014 hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Beskæftigelsesrådet, Danske Advokater, Danske Regioner, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, FOA Foreningen af Offentligt Ansatte, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Frivilligrådet, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere (LAP), Produktionsskoleforeningen, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte og Udbetaling Danmark. 9. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Staten: 2015: 10,0 mio. kr. 2016: 10,0 mio. kr. 2017: 10,0 mio. kr. 2018: 10,0 mio. kr. Kommunerne: 2015: 21,7 mio. kr. 2016: 21,7 mio. kr. 2017: 21,7 mio. kr. 2018: 21,7 mio. kr.

5 5 Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 og 2 Til 1 Efter de gældende bestemmelser i lovens 23, stk. 2, nr. 1, og 25, stk. 3, nr. 1, er det en betingelse for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år med satsen som enlig forsørger, at personen har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, med undtagelse af de enlige forsørgere der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af, at betingelserne i 5, stk. 1, nr. 1, eller 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ikke er opfyldt, jf. lovens 23, stk. 5 og 25, stk. 6. Med forslaget indføres endnu en undtagelse til betingelsen om, at enlige forsørgere skal have erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, idet enlige forsørgere, der ikke opfylder betingelsen i 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, efter forslagets indhold skal modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år med satsen for enlige forsørgere, således at de har mulighed for at opretholde en egnet bolig til samvær og evt. senere hjemgivelse af barnet. Det fremgår af 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, at børnetilskud kun kan udbetales, hvis barnet ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler. De foreslåede bestemmelser vedrører alene modtagelse af uddannelses- eller kontanthjælp som enlig forsørger, selvom barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om sociale service. Barnets anbringelse i en døgnforanstaltning sammen med forældremyndighedsindehaveren samt barnets forsørgelse af øvrige offentlige midler er dermed ikke situationer, der er omfattet af de foreslåede bestemmelser. Til nr. 3 I hovedreglen om fradrag af arbejdsindtægter, indsættes der en henvisning til den foreslåede bestemmelse om mulighed for arbejdsindtægter op til kr. årligt for deltagere i særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, således at det fremgår, at den foreslåede bestemmelse er en undtagelse til denne hovedregel. Til nr. 4 Det fremgår af den gældende regel i lov om aktiv socialpolitik 30, stk. 1, at har ansøgeren og ægtefællen/samleveren indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog lovens Det fremgår af lovens 31, stk. 1, at har ansøgeren eller dennes ægtefælle/samlever arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af uddannelses- eller kontanthjælp efter bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. Som en undtagelse fra hovedreglen om, at arbejdsindtægter fradrages i hjælpen, foreslås det, at personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, ikke får fradraget indtægter fra arbejde på op til kr. (før skat) pr. år i hjælpen, da et fritidsjob kan give den unge erfaringer, som den unge kan bruge ved jobsøgning efter endt uddannelse. Med forslaget får unge, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, dermed mulighed for at beholde et vist beløb om året af lønindtægt fra et arbejde, før der skal ske fradrag i hjælpen. Forslaget indebærer, at indtægter fra arbejde, der overstiger kr. om året, medfører fradrag efter lovens 30 og 31 i den unges hjælp. De kr. opgøres pr. kalenderår. Ved fradrag regnes med bruttoindtægter, dvs. indtægten før der betales skat og arbejdsmarkedsbidrag. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Unge enlige forsørgere, der har barnet anbragt uden for hjemmet, vil efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2015 få ret til uddannelses- eller kontanthjælpssats som enlig forsørger, jf. lovens 23, stk. 2, nr. 1, og 25, stk. 3, nr. 1. Unge, der deltager i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), vil fra den 1. januar 2015 ikke længere få fradrag for arbejdsindtægter, der ikke overstiger kr. om året før skat.

6 6 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, foretages følgende ændringer: 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager uddannelseshjælp. Stk Stk. 5. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i 5, stk. 1, nr. 1, eller 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes uddannelseshjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. 25. Personer, som er fyldt 30 år, og jobparate og aktivitetsparate personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp. Personer, som er omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven, modtager kontanthjælp. Stk Stk. 6. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af betingelserne i 5, stk. 1, nr. 1, eller 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontanthjælpen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Stk Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved beregningen af uddannelses- eller kontanthjælp efter bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. 2 a og 2 b. Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for omregningen. 1. I 23, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:»det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af, at barnet er 2. I 25, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:»det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud som følge af, at barnet er 3 I 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»pr. udført arbejdstime«:», jf. dog stk. 3«4. I 31 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For personer, der deltager i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, fradrages indtægter fra arbejde på op til kr. pr. år ikke i hjælpen.«stk. 2 bliver herefter stk. 3. 2

7 7 Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2013-14 Fremsat den 7. maj 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel.

Eksempel konkret sag med enlig mor og 2 børn, før og efter loftregel. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280068 Brevid. 2302095 Ref. AHA Dir. tlf. 46 31 78 50 anneh@roskilde.dk 29. marts 2016 NOTAT: Kontanthjælpsændringer i 2016 Loven om det nye kontanthjælpsloft

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2015/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 Fremsat

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere

Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere Det såkaldt moderne kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative rammer særlig

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om kontanthjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 12. juli 2004 Indholdsmæssige spørgsmål rettes til: Integrationsministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag LBK nr 1095 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSV 74 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Forslag. Lov om 2 årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) 2010/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0013762 Fremsat den 10. november

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Integration og Demokrati J.nr. 2013-5755 alb 11. december 2013 Fremsat den 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag

Læs mere

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

Forslag. lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven 2007/2 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Vækstfondens mulighed for at optage lån

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 140 Bilag 1 Offentligt (01) N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt 28. oktober 2014 J.nr. 14-2340667 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Folketingets Finansudvalget lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag LBK nr 856 af 23/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 4961

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

UDKAST. Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere UDKAST Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f, 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Side 1 af 13 Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om introduktionsydelse og startshjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 14. maj 2004 Indholdsmæssige spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 10. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om status efter igangsættelsen af de nye regler på integrationsydelse,

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. december 2009. 2. udkast. (ÆF fra undervisningsministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. december 2009. 2. udkast. (ÆF fra undervisningsministeren) Betænkning. over Uddannelsesudvalget 2009-10 L 77 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. december 2009 2. udkast (ÆF fra undervisningsministeren)

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2015-037353 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Svarfristerne i Familie-

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension

Forslag. Lov om ændring af lov om delpension Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ansvaret for plejefamiliers

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Risskov, d. 22.marts 2013 Høring om forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ligeværd takker for muligheden for at kommentere lovforslaget. Ligeværds overordnede

Læs mere

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen

De unge i kontanthjælpsreformen. Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen De unge i kontanthjælpsreformen Oplæg på temadag om unge den 13. november 2013 v/ Rikke Hassett, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for reformen Intentionerne med reformen Indholdet i reformen

Læs mere

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.

2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v. 2015/1 LSF 40 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13279 Fremsat den 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 228 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, lov

Læs mere

Forslag. Lov om kontantydelse

Forslag. Lov om kontantydelse Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om kontantydelse Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden 2009/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090088656 Fremsat den 25. februar 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven

Forslag. Lov om ændring af SU-loven Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren Forslag til Lov om ændring af SU-loven (Fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven Lovforslag nr. L 174 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. april 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af arkivloven (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2015-16 Fremsat den 18. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 1. Udlændinge-, integrations-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om fleksydelse Lovforslag nr. L 140 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af beskæftigelsesministreren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. 2008/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0023 Fremsat den 8. oktober 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere