Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT"

Transkript

1 Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland,

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Figuroversigt Indledning Møbler og beklædning Eksportudvikling for ressourceområderne Beskæftigelse i Møbler og beklædning Ressourceområdernes specialiseringsgrad Uddannelsesbaggrund i ressourceområdet Møbler og beklædning Vækst og overlevelse i nye Møbel- og beklædningsvirksomheder Konklusion Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Bilag 2 Statistikgrundlag Bilag 3 - Virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland Bilag 4 Referenceliste

3 1. Resumé Livsstilsprodukterne Møbler og beklædning har historisk set altid været en af Region Midtjyllands væsentligste styrkepositioner. Møbler og beklædning er det tredjestørste eksporterhverv i Region Midtjylland med en eksportomsætning der bevæger sig omkring 20 milliarder kroner i perioden Dermed står virksomhederne i Region Midtjylland for godt halvdelen af hele den danske eksport inden for Møbler og beklædning. En gennemgang af de danske ressourceområders eksportomsætning viser, at Møbler og beklædning på landsplan har den laveste eksportomsætning af alle 8 ressourceområder i hele perioden Eksporten fra ressourceområdet ligger dog stabilt omkring 40 milliarder kroner dog med en lille nedgang i perioden De største danske eksporterhverv er Transport, Fødevarer samt Energi og miljø. Møbler og beklædning udgør sammen med Turisme og Energi og miljø samt Medico og sundhed også de mindste beskæftigelsesgrupper blandt de otte danske ressourceområder. Frem mod finanskrisen i 2008 oplevede ressourceområdet Møbler og beklædning dog en tilvækst i antallet af ansatte fra knap i 2004 til i Tilgangen forsvinder i løbet af 2008 og 2009, hvor finanskrisen alene i 2009 koster virksomhederne inden for Møbler og beklædning godt 9000 arbejdspladser - heraf 3300 i Region Midtjylland. Region Midtjylland har sammenlignet med resten af regionerne i Danmark - det største antal beskæftigede inden for Møbler og beklædning og er den region, der bliver hårdest ramt af krisen både absolut og relativt. Region Midjyllands store tab af arbejdspladser hænger sammen med regionens dominans inden for fremstillingserhvervene, der har været under størst pres af den globale konkurrence. Fremstillingserhvervene inden for Møbler og beklædning har på landsplan tabt arbejdspladser i perioden svarende til 40 procent af den samlede beskæftigelse heraf har Region Midtjylland mistet knap 8000 arbejdspladser. På landsplan udgjorde handels- og serviceerhvervene 62 procent af den samlede beskæftigelse i Møbler og beklædning i Denne andel er steget til 76 procent i I Region Midtjylland udgjorde handels- og serviceerhvervene 45 procent i Denne andel er steget til 64 procent i Uddannelsesniveauet inden for Møbler og beklædning er præget af, at en relativ stor andel af de ansatte er uden en kompetencegivende uddannelse. Denne gruppe har vist sig at være de mest sårbare under krisen. I Region Midtjylland er andelen af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse faldet med 25 procent fra 2003 til 2010, men også de erhvervsfagligt uddannede har været under pres med et fald i beskæftigelsen på 20 procent. I skærende kontrast til disse grupper står antal beskæftigede med en universitetsuddannelse. Denne uddannelsesgruppe har oplevet en samlet vækst i Region Midtjylland på hele 56 procent i samme periode. Uviklingen markerer et generelt uddannelsesløft inden for Møbler og beklædning, som også findes på landsplan. Livsstilprodukterne Møbler og beklædning er karakteriseret ved forholdsvis lave indgangsbarrierer og tilsvarende lave udgangsbarrierer især inden for handels- og serviceerhvervene. Etableringsraten dvs. virksomhedsfornyelsen - for ressourceområdet Møbler og beklædning ligger i hele perioden højere end niveauet for alle brancher. Overlevelsesraten er til gengæld generelt set lavere. Hverken etableringseller overlevelsesraten i Region Midtjylland afviger nævneværdigt fra landsgennemsnittet. 3

4 2. Figuroversigt Figur 1. Udvikling i eksport for hele landet opgjort efter ressourceområder, Figur 2. Udvikling i eksporten i Region Midtjylland opgjort efter ressourceområder, Figur 3. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i hele landet - opgjort efter ressourceområder, Figur 4. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Region Midtjylland opgjort på ressourceområder, Figur 5. Beskæftigede i Møbler og beklædning - opgjort efter region, Figur 6. Antal beskæftigede i Møbler og beklædning (fremstiling) - opgjort på regioner, Figur 7. Antal nyetablerede virksomheder Møbler og beklædning, Figur 8. Etableringsraten for alle brancher samt Møbler og beklædning, Figur 9. Etableringsraten for Møbler og beklædning opgjort efter region, Tabel 1. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og ressourceområder, 2010 Tabel 2. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og delressourceområder, 2010 Tabel 3. Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, 2010 Tabel 4, Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, Tabel 5. Overlevelsesrater ultimo 2010 for nye virksomheder,

5 3. Indledning Erhvervsmæssige ressourceområder og kompetenceklynger bliver hyppigt anvendt ved kortlægningen af regionale og tværkommunale styrkepositioner, og har i de senere år været centrale begreber i den danske erhvervspolitik. På nationalt plan kortlagde Erhvervsministeriet allerede i Erhvervsredegørelsen fra 1995 de otte ressourceområder, som dansk erhvervsliv har specialiseret sig i. Fælles for disse internt sammenhængende klynger af brancher var, at de hver især repræsenterede én af Danmarks erhvervsmæssige internationale styrkepositioner. For at en branche kan blive klassificeret som en styrkeposition, skal kriterier om høj eksportvolumen og eksportspecialisering samt evnen til at øge markedsandele, opnå høj aflønning og indtjening være opfyldt. I 90 erne udgjorde ressourceområderne 90 procent af den samlede danske eksport, hvilket understreger sammenhængen mellem styrkepositionerne og ressourceområderne, se Erhvervsministeriet (1995). Ressourceområderne blev revideret i slutningen af 90 erne og inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe af erhverv - Øvrige erhverv -, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. Revideringen medførte at området, der i Erhvervsministeriets (1995) oprindelige opgørelse hed Forbrugsgoder, nu hedder Møbler og beklædning. I bilag 1 findes en uddybende beskrivelse af ressourceområderne. Opdelingen af erhvervslivet i ressourceområder erstatter den traditionelle inddeling i sektorer og brancher. Den traditionelle inddeling opfanger ikke altid den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, eksempelvis mellem fremstillingen af beklædning og selve engros- og detailhandlens salg. Inddelingen i ressourceområder søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden - fra primærproducent over forarbejdning til salg - samtidig med, at serviceområder og støttefunktioner som konsulentarbejde mv. er medtaget i området, såfremt hovedparten af branchens ydelser entydigt kan henføres til ressourceområdet. Ifølge definitionen fra Danmarks Statistik består hvert af ressourceområderne af op til fire delområder, nemlig primære erhverv, fremstillingserhverv, støtteerhverv og serviceerhverv. I nærværende rapport vil vi redegøre nærmere for betydningen af ressourceområdet Møbler og beklædning for Region Midtjylland, hvor fokus vil være på virksomhedernes eksport, beskæftigelse, uddannelsesniveau og nyetableringer samt aktivitets- og overlevelsesrater inden for dette ressourceområde. En detaljeret beskrivelse af det anvendte statistikgrundlag findes i bilag Møbler og beklædning På landsplan var der ifølge specialkørsler fra Danmarks Statistik i reelle firmaer i ressourceområdet Møbler og beklædning, hvoraf firmaer svarende til 27 procent - ligger i Region Midtjylland 1. Tidligere var der i Region Midtjylland mange små og mellemstore fremstillingsvirksomheder inden for Møbler og beklædning. Disser er i dag erstattet af virksomheder inden for handels og serviceerhvervene, der i dag domineres af et mindre antal større virksomheder - herunder Bestseller, Bonaparte, Idé Møbler og Jysk. I bilag 3 ses en oversigt med flere af de virksomheder, som er placeret under Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Ressourceområdet består af fremstillingserhverv inden for Møbler og beklædning, hvilket er henholdsvis fremstilling af færdige tekstilvarer, tæpper, kontormøbler mv., og dyrkning af tekstilplanter, vævning af 1 I bilag 1 findes en opgørelse af det samlede antal cvr-numre inden for ressourceområdet og ressourceområdets delbrancher. Det bemærkes, at antallet af virksomhedsregistreringer er væsentlig højere end antallet af reelle firmaer. 5

6 tekstiler samt fremstilling af beklædning, tasker mv. Desuden består ressourceområdet også af serviceerhverv, hvor det i møbelbranchen bl.a. er fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, reparation af møbler og boligudstyr samt engros- og detailhandel med møbler. Serviceerhvervene inden for beklædning dækker over engros- og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj. Historisk har ressourceområdet Møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, som positionerer Region Midtjylland som en magtfaktor inden for ressourceområdet med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen en styrkeposition, der er velbeskrevet i den nationale og internationale faglitteratur, se fx Maskell (1984), Hjalager (1990), Illeris, (1992) og Nielsen, (1993). 6

7 4.1 Eksportudvikling for ressourceområderne Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over firmaernes eksportomsætning viser eksportens udvikling fra 2000 til Heraf fremgår det, at ressourceområdernes andel af den samlede eksport fortsat er 90 procent, men at der er tale om markante interne forskydninger mellem styrkepositionerne. Det er især ressourceområderne Transport samt Energi og miljø, der står for væksten i den danske eksport fra årtusindeskiftet og frem til Begge ressourceområder falder dog tilbage ved den globale finanskrises start i 2008, hvor især Transporterhvervene blev hårdt ramt. Energi og miljø oplever et mindre fald, men må dog se sig overhalet af Fødevarer som Danmarks næststørste eksporterhverv, jf. figur 1. Møbler og beklædning har i hele perioden den laveste eksportomsætning blandt ressourceområderne. Eksportomsætningen vokser fra knap 37 milliarder kroner i 2000 til knap 45 milliarder kroner, da omsætningen topper i 2007, hvorefter eksporten falder tilbage til udgangspunktet på knap 37 milliarder kroner i Figur 1. Udvikling i eksport for hele landet opgjort efter ressourceområder, * Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik, Generel firmastatistik. * Bemærk: Den begrænsede direkte turisteksport er medtaget i figuren under øvrige erhverv. I Region Midtjylland er det især ressourceområdet Energi og miljø, som står for væksten i eksporten med en markant stigning fra , jf. figur 2. Energi og miljø er sammen med Fødevarer de to ressourceområder i Region Midtjylland, som også har den største eksportomsætning. Fødevarer har gennem hele perioden været det klart mest eksporterende ressourceområde, mens Energi og miljø i opgangsperioden har øget eksportomsætningen og dermed indsnævret afstanden til Fødevarer som det dominerende eksporterhverv i regionen. Ressourceområdet Møbler og beklædning er det tredjestørste eksportområde i Region Midtjylland, hvor eksportomsætningen vokser fra 17,6 milliarder kroner i 2000 til 23,4 milliarder i Herefter falder eksporten til 20 milliarder kroner i 2009, hvilket svarer til niveauet i Eksporten fra Møbler og 7

8 beklædning udgør i hele perioden omkring halvdelen af den danske eksportomsætning inden for ressourceområdet, jf. figur 1 og 2. Figur 2. Udvikling i eksporten i Region Midtjylland opgjort efter ressourceområder, Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik, Generel firmastatistik. 4.2 Beskæftigelse i Møbler og beklædning På landsplan udgør ressourceområderne Møbler og beklædning, Turisme, Energi og miljø samt Medico og sundhed de mindste beskæftigelsesgrupper. Frem mod finanskrisen i 2008 oplevede ressourceområdet Møbler og beklædning en stabil vækst fra knap beskæftigede i 2004 til beskæftigede i En vækst i antallet af ansatte, der dog stopper brat i forbindelse med finanskrisens indtræden i slutningen af 2008, jf. figur 5. I perioden til var der som konsekvens af finanskrisen tale om en tilbagegang i beskæftigelsen inden for stort set alle erhvervsområder, hvor især det konjunkturfølsomme erhverv Bygge og bolig kunne konstatere et større jobtab. Også Møbler og beklædning oplevede et fald i beskæftigelse på godt 4000 personer. De eneste ressourceområder der slap forholdsvis nådigt gennem krisen er Medico og sundhed, der som det eneste af de danske ressourceområder formåede at fastholde beskæftigelsen fra 2009 til

9 Figur 3. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i hele landet - opgjort efter ressourceområder, * Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik. * Bemærk: På grund af ændrede opgørelsesmetoder fra , skal man være varsom med fortolkningen af udviklingen i beskæftigelsen. I Region Midtjylland var beskæftigelsestilbagegangen i den private sektor 8,3 procent fra Det var en anelse større end på landsplan, hvor beskæftigelsen faldt med 6,5 procent. Fire ud af otte ressourceområder i Region Midtjylland måtte konstatere et fald på mere end 10 procent. Værst gik det ud over Transport med et fald på 12,8 procent, mens beskæftigelsen inden for Møbler og beklædning samt Bygge og Bolig faldt med henholdsvis 11,4 og 11,5 procent. 9

10 Figur 4. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Region Midtjylland opgjort på ressourceområder, Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik. Region Midtjylland har sammenlignet med resten af landet - det største antal beskæftigede inden for Møbler og beklædning, og er den region, der bliver hårdest ramt af krisen både absolut og relativt, jf. figur 5. Hovedstadsregionen og Region Syddanmark oplever også et markant fald i beskæftigelsen inden for Møbler og beklædning, mens både Region Nordjylland og Region Sjælland mister relativt færre arbejdspladser. Til trods for det store fald i antal beskæftigede er Region Midtjylland fortsat den region med flest beskæftigede inden for Møbler og beklædning. 10

11 Figur 5. Beskæftigede i Møbler og beklædning - opgjort efter region, Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik Region Midjyllands store tab af arbejdspladser hænger sammen med regionens dominans inden for fremstillingserhvervene, der har været under størst pres af den globale konkurrence. Fremstillingserhvervene inden for Møbler og beklædning har på landsplan tabt arbejdspladser i perioden svarende til 40 procent af den samlede beskæftigelse heraf har Region Midtjylland mistet knap 8000 arbejdspladser. Samlet set mister regionen godt halvdelen af alle arbejdspladser i fremstillingserhvervene, mens faldet i resten af landet er moderat. Antallet af ansatte inden for fremstillingserhvervene er dog fortsat højt i forhold til de øvrige regioner selv med den markante tilbagegang. I Region Midtjylland udgjorde fremstillingserhvervene 55 procent af den samlede beskæftigelse i Møbler og beklædning i Denne andel er faldet til 36 procent i Til sammenligning udgjorde fremstillingserhvervene kun 24 procent i 2010 på landsplan. 11

12 Figur 6. Antal beskæftigede i Møbler og beklædning (fremstiling) - opgjort på regioner, Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik 4.3 Ressourceområdernes specialiseringsgrad En måde at udtrykke Møbler og beklædnings store betydning i Region Midtjylland vises ved hjælp af et specialiseringsindeks, der er illustreret i Tabel 1. Her kan det ses, at Møbler og beklædning er det næstmest specialiserede ressourceområde i Region Midtjylland med et indeks på 139 i 2010 kun overgået af Energi og Miljø. Det vil sige, at der i regionen er 39 procent flere ansatte inden for ressourceområdet end på landsplan. Tabel 1 illustrerer ligeledes, at der er store forskelle i landets fem regioner med hensyn til erhvervsmæssig specialisering. Hovedstadsregionen står traditionelt stærkest inden for It og kommunikation samt Medico og sundhed, mens Region Midtjylland gennem mange år har haft en stærk koncentration af beskæftigede inden for livsstilserhvervene Møbler og beklædning samt Energi og miljø. De grønne felter i tabellen illustrerer, at et område i en region skiller sig særligt positivt ud i forhold til landsgennemsnittet, mens de røde felter illustrerer, at et område i en region skiller sig negativt ud. 12

13 Tabel 1. Specialiseringsindeks 2 opgjort på regioner og ressourceområder, 2010 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fødevarer Møbler og beklædning Turisme Bygge og bolig ITK Transport Energi og miljø Medico og sundhed Øvrige erhverv Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Ressourceområdet Møbler og beklædning er kendetegnet ved, at især fremstillingserhvervene inden for møbler er meget højt specialiseret i Region Midjylland med et indeks på 217, hvilket er den højeste specialiseringsgrad blandt alle delressourceområder i Danmark. Også fremstilling af beklædning ligger på et meget højt niveau. Specialiseringen er meget ujævnt fordelt i landets regioner. Region Hovedstaden og Region Sjælland har stort set ingen ansatte inden for fremstillingserhvervene, mens de i højere grad ligner Region Midtjylland og de øvrige regioner, når man ser på handels- og serviceerhvervene, jf. tabel 2. Tabel 2. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og delressourceområder, 2010 Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. 4.4 Uddannelsesbaggrund i ressourceområdet Møbler og beklædning De største beskæftigelsesgrupper inden for Møbler og beklædning opgjort på uddannelse er forsat beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse samt beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse både når man ser på fordelingen i hele landet og i Region Midtjylland. Andelen af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse og ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse er større inden for Møbler og beklædning end i alle brancher, jf. tabel 3. Andelen af universitetsuddannede og ansatte med kort og mellemlange uddannelser er når man ser på hele landet lavere inden for Møbler og beklædning. Region 2 Specialiseringsindekset er beregnet som den andel af beskæftigede i regionen, der arbejder inden for et bestemt ressourceområde, divideret med andelen af beskæftigede i samme ressourceområde i hele landet. 13

14 Midtjylland har en lidt højere andel af beskæftigede med en videregående uddannelse dog stadig med en lavere andel end i gennemsnittet for alle brancher i den private sektor. Tabel 3. Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, 2010 Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Tabel 4 illustrerer udviklingen i uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede inden for Møbler og beklædning i perioden Uviklingen markerer et generelt uddannelsesløft inden for ressourceområdet, hvor andelen af beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse er øget med 17 procent på landsplan i perioden fra 2003 til 2010 i Region Midtjylland er andelen øget med 13 procent. Samtidig er andelen af ansatte med en universitetsuddannelse øget med hele 56 procent i Region Midtjylland, mens antallet af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse omvendt er faldet med godt og vel en fjerdedel. Jobtabet hos Møbel- og beklædningsvirksomhederne ligger primært hos den store gruppe af beskæftigede, der er uden kompetencegivende uddannelse, men beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse er også ramt, om end ikke så hårdt, jf. tabel 4. Jobtabet for disse uddannelsesgrupper er særligt markant i Region Midtjylland. Tabel 4, Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. 14

15 4.5 Vækst og overlevelse i nye Møbel- og beklædningsvirksomheder Antallet af nyetablerede virksomheder inden for ressourceområdet Møbler og beklædning har generelt været stigende frem mod 2007 i alle regioner. Hvorefter væksten bliver afløst af fald i antallet af nye virksomheder i samtlige regioner fra 2007 til Region Midtjylland har gennem perioden haft det næststørste antal nye virksomheder kun overgået af Region Hovedstaden. Den største fremgang i iværksætteraktiviteten skete fra 2006 til Generelt er Møbler og beklædning karakteriseret ved en væsentlig tilgang af nye virksomheder, hvilket fremgår af etableringsraten i figur 8. Figur 7. Antal nyetablerede virksomheder Møbler og beklædning, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Etableringsraten, der er et udtryk for fornyelsen af virksomhedsbestanden, viser, at andelen af nyetablerede virksomheder inden for Møbler og beklædning er svagt stigende i perioden Etableringsraten for Møbler og beklædning ligger i hele perioden på et højere niveau end etableringsraten for alle brancher en niveauforskel der fastholdes selv gennem nedgangen i I den seksårige periode er etableringsraten i Møbler og beklædning steget fra 8,7 procent til 10,4 procent, hvorefter etableringsraten falder markant til godt 9 procent, hvilket svarer til niveauet i 2004, hvor højkonjunkturen satte ind. 15

16 Figur 8. Etableringsraten for alle brancher samt Møbler og beklædning, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Region Hovedstaden er den region, der har den højeste etableringsrate inden for ressourceområdet Møbler og beklædning. Region Sjælland når dog i 2006 Region Hovedstaden efter en stærk vækst i , hvorefter både Region Hovedstaden og Region Sjælland falder markant. I Region Midtjylland stiger etableringsraten inden for Møbler og beklædning til sit højeste niveau på godt 10 procent i 2007, hvorefter den falder i På landsplan er der generelt tale om en stigning i etableringsraten, der ligger mellem 7 og 9 procent i 2003 til et niveau mellem 8 og 10 procent i For Region Hovedstaden gælder det dog, at etableringsraten i 2003 var på hele 11 procent, men falder til 9,5 procent i Forskellen afspejler formentlig en anden branchesammensætning i Hovedstadsregionen, hvor handels- og servicevirksomhederne i højere grad dominerer end i resten af landet. 16

17 Figur 9. Etableringsraten for Møbler og beklædning opgjort på regioner, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Overlevelsesraten er generelt lav inden for Møbler og beklædning, hvis man sammenligner med alle brancher. Det gælder for alle iværksætterårgangene med undtagelse af Der findes ikke nævneværdige regionale forskelle. Tabel 5 viser, hvor mange virksomheder etableret i årene 2003 til 2008, der fortsat var aktive i 2010 og i live ultimo året. Målt på alle brancher viser overlevelsesraterne, at kun knap halvdelen af alle de virksomheder der blev etableret i 2003 fortsat var aktive i 2010 og i live ultimo året. For ressourceområdet Møbler og beklædning er det kun 43 procent at virksomhederne etableret i 2003, der var i live ultimo Tabel 5. Overlevelsesrater ultimo 2010 for nye virksomheder, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Erhvervsregisteret 17

18 5. Konklusion Ressourceområdet Møbler og beklædning er især specialiseret i Region Midtjylland, hvor beskæftigelse og eksport udgør en styrkeposition. Omvendt er ressourceområdet ikke stort på landsplan, hvor især Transport, Energi og miljø samt Fødevarer fylder meget. I Region Midtjylland fylder eksporten dog mere og de midtjyske virksomheder står for halvdelen af Danmarks eksport inden for Møbler og beklædning. Region Midtjylland er generelt meget specialiseret inden for fremstillingserhvervene i Møbler og beklædning, mens serviceerhvervene er mere jævnt fordelt ud over hele landet. Antallet af nye virksomheder inden for Møbler og beklædning er beskedent i hele landet dog med Hovedstadsregionen som den region, hvor flest nye virksomheder inden for ressourceområdet starter. Region Midtjylland har dog gennem perioden indsnævret afstanden til Hovedstadsregionen Krisen har også præget udviklingen inden for ressourceområdet Møbler og beklædning. Tabet af arbejdspladser er markant især inden for den ufaglærte beskæftigelse, hvor en fjerdedel af de beskæftigede i Region Midtjylland er forsvundet i perioden Omvendt er andelen af beskæftigede med en universitetsuddannelse øget med over 50 procent i samme periode. Andelen af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse er dog fortsat højere inden for Møbler og beklædning sammenlignet med alle brancher. 18

19 Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Fødevarer: Landbrug, fiskeri og gartneri samt forarbejdelse af fødevarer. Eksempelvis både landbrug, slagterier, forarbejdningsindustrier, dyrlæger og producenter af køleanlæg. Primære erhverv: Dyrkning af korn, frugter, dyreavl, ferskvandsfiskeri mv. Fremstillingserhverv: Forarbejdning af kød, frø, fremstilling af saft, brød, færdigretter mv. Støtteerhverv: fremstilling af foder til landbrugsdyr, gødningsstoffer, landbrugsmaskiner mv. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med landbrug- og dyreavl, engroshandel og detailforretninger med fødevarer, dyrlæger mv. Møbler og beklædning: Producenter af møbler, tøj sko mv., samt virksomheder der bearbejder tekstiler, træ, plast og metal som indgår i fremstillingen af den færdige vare. Desuden indeholder området designere og markedsføring af produkterne. Fremstillingserhverv møbler: Fremstilling af færdige tekstilvarer (undtagen beklædning), tæpper, kontormøbler, madrasser mv. Fremstillingserhverv beklædning: Dyrkning af tekstilplanter, avl, vævning af tekstiler, fremstilling af beklædning, tasker, fodtøj mv. Serviceerhverv møbler: Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder, engros- og detailhandel med møbler, reparation af møbler og boligudstyr mv. Serviceerhverv beklædning: Engroshandel og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj og lædervarer. Turisme: Aktiviteter i forbindelse med personers rejse og ophold uden for deres normale miljø også i forretningsøjemed. Området består kun af serviceerhverv. Serviceerhverv: Hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre, restaurationer, forlystelsesparker, museer, botaniske- og zoologiske haver. Bygge og bolig: Virksomheder, der varetager projektering, opførelse, vedligeholdelse, bortskafning og drift af bygninger samt producenter af komponenter, der indgår i bygninger. Brancherne kan opdeles i produktion og service. Primære erhverv: Dyrkning af skovbrug, brydning af kalksten, gips mv., grus- og sandgravning samt anden råstofudvinding. Fremstillingserhverv: Fremstilling af træprodukter, tapet, maling, glasfiber, mursten, cement, håndværktøj mv. Støtteerhverv: Fremstilling af maskiner til råstofudvindingsindustrien, udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med opførelse af bygninger, anlæg af veje og jernbaner, herunder nedrivning, el-installation, VVS-forretninger, engros- og detailhandel med byggematerialer, ejendomsmæglervirksomhed, ingeniør- og arkitektvirksomheder samt rengøring i bygninger mv. 19

20 It og kommunikation: Forskning og udvikling inden for informationsteknologi, produktion og distribution af it, edb-software, tele, post, reklame, film samt grafiske erhverv. Fremstillingserhverv: Trykning af dagblade, bogbinding, fremstilling af computere, kommunikationsudstyr og elektronik til husholdningen mv. Støtteerhverv: Fremstilling af printplader, optiske produkter og fotografisk udstyr, lyslederkabler, ledninger og kabler. Serviceerhverv: Engros- og detailhandel med it og kommunikationsudstyr, udgivelse af bøger, aviser, ugeblade, computerspil og software, produktion og distribution af film, tv og video-programmer, computerprogrammering, reklamebureauer, reparationer af computere, kommunikationsudstyr, forbrugerelektronik mv. Transport: Virksomheder, som transporterer gods og personer for en andens regning, samt vedligeholdelse af transportinfrastrukturen. Fremstillingserhverv: Fremstilling af dæk, batterier, motorkøretøjer, skibe og både, luft- og rumfartøjer, motorcykler, cykler mv. Serviceerhverv: Reparation og vedligeholdelse af transportmidler, engros- og detailhandel med transport, passagertransport, godshåndtering, post- og kurertjenester, udlejning og leasing af transportmidler, køreskoler mv. Medico og sundhed: Produktion af varer og serviceydelser til sundhedsområdet, såsom hospitaler, lægepraksis samt producenter og forhandlere af lægemidler, medicoteknik mv. Opdeles i fremstillings- og serviceerhverv. Fremstillingserhverv: Fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater, plastprodukter samt medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Serviceerhverv: Apoteker, hospitaler, praktiserende læger, engroshandel, institutionsophold mv. Øvrige erhverv: Består af den restgruppe, der ikke falder under de øvrige otte ressourceområder. Eksempelvis fremstilling af ure, sportsudstyr, rengøringsmidler, ædelmetaller, reparation af maskiner generelt, værtshuse og diskoteker, forsikringer, juridisk bistand, revision, rejsebureauer, politi, folkeskoler, frisørsaloner mv. Energi og miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller behandler spildprodukter. Rådgivning inden for området er også i denne kategori. Området er blevet udvidet under serviceerhverv i DB07 i forhold til DB03. Området er nu mere detaljeret, og udover at el-, gas-, vand- og varmeforsyning er blevet underopdelt i flere kategorier, er der kommet flere undergrupper omkring miljøhensyn. Der er nu koder for bl.a. indsamling og behandling af affald, rensning af jord og grundvand samt demontering af udtjente køretøjer. Primære erhverv: Indvinding af råolie og naturgas, fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter, koks mv. og oparbejdning af nukleart brændsel. Fremstillingserhverv: Fremstilling af rør, elektroniske komponenter, elektroniske motorer, pumper og kompressorer, ovne og ildsteder samt genbrug af sorterede materialer. Serviceerhverv: Produktion, handel og distribution af elektricitet og gas, varme- og vandforsyning, opsamling 20

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 ERHVERV, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er Center

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere