Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT"

Transkript

1 Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland,

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Figuroversigt Indledning Møbler og beklædning Eksportudvikling for ressourceområderne Beskæftigelse i Møbler og beklædning Ressourceområdernes specialiseringsgrad Uddannelsesbaggrund i ressourceområdet Møbler og beklædning Vækst og overlevelse i nye Møbel- og beklædningsvirksomheder Konklusion Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Bilag 2 Statistikgrundlag Bilag 3 - Virksomheder inden for Møbler og beklædning i Region Midtjylland Bilag 4 Referenceliste

3 1. Resumé Livsstilsprodukterne Møbler og beklædning har historisk set altid været en af Region Midtjyllands væsentligste styrkepositioner. Møbler og beklædning er det tredjestørste eksporterhverv i Region Midtjylland med en eksportomsætning der bevæger sig omkring 20 milliarder kroner i perioden Dermed står virksomhederne i Region Midtjylland for godt halvdelen af hele den danske eksport inden for Møbler og beklædning. En gennemgang af de danske ressourceområders eksportomsætning viser, at Møbler og beklædning på landsplan har den laveste eksportomsætning af alle 8 ressourceområder i hele perioden Eksporten fra ressourceområdet ligger dog stabilt omkring 40 milliarder kroner dog med en lille nedgang i perioden De største danske eksporterhverv er Transport, Fødevarer samt Energi og miljø. Møbler og beklædning udgør sammen med Turisme og Energi og miljø samt Medico og sundhed også de mindste beskæftigelsesgrupper blandt de otte danske ressourceområder. Frem mod finanskrisen i 2008 oplevede ressourceområdet Møbler og beklædning dog en tilvækst i antallet af ansatte fra knap i 2004 til i Tilgangen forsvinder i løbet af 2008 og 2009, hvor finanskrisen alene i 2009 koster virksomhederne inden for Møbler og beklædning godt 9000 arbejdspladser - heraf 3300 i Region Midtjylland. Region Midtjylland har sammenlignet med resten af regionerne i Danmark - det største antal beskæftigede inden for Møbler og beklædning og er den region, der bliver hårdest ramt af krisen både absolut og relativt. Region Midjyllands store tab af arbejdspladser hænger sammen med regionens dominans inden for fremstillingserhvervene, der har været under størst pres af den globale konkurrence. Fremstillingserhvervene inden for Møbler og beklædning har på landsplan tabt arbejdspladser i perioden svarende til 40 procent af den samlede beskæftigelse heraf har Region Midtjylland mistet knap 8000 arbejdspladser. På landsplan udgjorde handels- og serviceerhvervene 62 procent af den samlede beskæftigelse i Møbler og beklædning i Denne andel er steget til 76 procent i I Region Midtjylland udgjorde handels- og serviceerhvervene 45 procent i Denne andel er steget til 64 procent i Uddannelsesniveauet inden for Møbler og beklædning er præget af, at en relativ stor andel af de ansatte er uden en kompetencegivende uddannelse. Denne gruppe har vist sig at være de mest sårbare under krisen. I Region Midtjylland er andelen af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse faldet med 25 procent fra 2003 til 2010, men også de erhvervsfagligt uddannede har været under pres med et fald i beskæftigelsen på 20 procent. I skærende kontrast til disse grupper står antal beskæftigede med en universitetsuddannelse. Denne uddannelsesgruppe har oplevet en samlet vækst i Region Midtjylland på hele 56 procent i samme periode. Uviklingen markerer et generelt uddannelsesløft inden for Møbler og beklædning, som også findes på landsplan. Livsstilprodukterne Møbler og beklædning er karakteriseret ved forholdsvis lave indgangsbarrierer og tilsvarende lave udgangsbarrierer især inden for handels- og serviceerhvervene. Etableringsraten dvs. virksomhedsfornyelsen - for ressourceområdet Møbler og beklædning ligger i hele perioden højere end niveauet for alle brancher. Overlevelsesraten er til gengæld generelt set lavere. Hverken etableringseller overlevelsesraten i Region Midtjylland afviger nævneværdigt fra landsgennemsnittet. 3

4 2. Figuroversigt Figur 1. Udvikling i eksport for hele landet opgjort efter ressourceområder, Figur 2. Udvikling i eksporten i Region Midtjylland opgjort efter ressourceområder, Figur 3. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i hele landet - opgjort efter ressourceområder, Figur 4. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Region Midtjylland opgjort på ressourceområder, Figur 5. Beskæftigede i Møbler og beklædning - opgjort efter region, Figur 6. Antal beskæftigede i Møbler og beklædning (fremstiling) - opgjort på regioner, Figur 7. Antal nyetablerede virksomheder Møbler og beklædning, Figur 8. Etableringsraten for alle brancher samt Møbler og beklædning, Figur 9. Etableringsraten for Møbler og beklædning opgjort efter region, Tabel 1. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og ressourceområder, 2010 Tabel 2. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og delressourceområder, 2010 Tabel 3. Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, 2010 Tabel 4, Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, Tabel 5. Overlevelsesrater ultimo 2010 for nye virksomheder,

5 3. Indledning Erhvervsmæssige ressourceområder og kompetenceklynger bliver hyppigt anvendt ved kortlægningen af regionale og tværkommunale styrkepositioner, og har i de senere år været centrale begreber i den danske erhvervspolitik. På nationalt plan kortlagde Erhvervsministeriet allerede i Erhvervsredegørelsen fra 1995 de otte ressourceområder, som dansk erhvervsliv har specialiseret sig i. Fælles for disse internt sammenhængende klynger af brancher var, at de hver især repræsenterede én af Danmarks erhvervsmæssige internationale styrkepositioner. For at en branche kan blive klassificeret som en styrkeposition, skal kriterier om høj eksportvolumen og eksportspecialisering samt evnen til at øge markedsandele, opnå høj aflønning og indtjening være opfyldt. I 90 erne udgjorde ressourceområderne 90 procent af den samlede danske eksport, hvilket understreger sammenhængen mellem styrkepositionerne og ressourceområderne, se Erhvervsministeriet (1995). Ressourceområderne blev revideret i slutningen af 90 erne og inddeles i dag i følgende otte ressourceområder: Fødevarer, Møbler og beklædning, Bygge og bolig, Turisme, It og kommunikation (ITK), Transport, Energi og miljø, Medico og sundhed samt en større restgruppe af erhverv - Øvrige erhverv -, som ikke umiddelbart kan indplaceres inden for de traditionelle styrkepositioner. Revideringen medførte at området, der i Erhvervsministeriets (1995) oprindelige opgørelse hed Forbrugsgoder, nu hedder Møbler og beklædning. I bilag 1 findes en uddybende beskrivelse af ressourceområderne. Opdelingen af erhvervslivet i ressourceområder erstatter den traditionelle inddeling i sektorer og brancher. Den traditionelle inddeling opfanger ikke altid den indbyrdes sammenhæng mellem forskellige typer af brancher, eksempelvis mellem fremstillingen af beklædning og selve engros- og detailhandlens salg. Inddelingen i ressourceområder søger at løse problemet ved at samle de brancher, der medvirker til, at en gruppe produkter med fælles karakteristika når frem til slutbrugeren. Et ressourceområde omfatter således hele værdikæden - fra primærproducent over forarbejdning til salg - samtidig med, at serviceområder og støttefunktioner som konsulentarbejde mv. er medtaget i området, såfremt hovedparten af branchens ydelser entydigt kan henføres til ressourceområdet. Ifølge definitionen fra Danmarks Statistik består hvert af ressourceområderne af op til fire delområder, nemlig primære erhverv, fremstillingserhverv, støtteerhverv og serviceerhverv. I nærværende rapport vil vi redegøre nærmere for betydningen af ressourceområdet Møbler og beklædning for Region Midtjylland, hvor fokus vil være på virksomhedernes eksport, beskæftigelse, uddannelsesniveau og nyetableringer samt aktivitets- og overlevelsesrater inden for dette ressourceområde. En detaljeret beskrivelse af det anvendte statistikgrundlag findes i bilag Møbler og beklædning På landsplan var der ifølge specialkørsler fra Danmarks Statistik i reelle firmaer i ressourceområdet Møbler og beklædning, hvoraf firmaer svarende til 27 procent - ligger i Region Midtjylland 1. Tidligere var der i Region Midtjylland mange små og mellemstore fremstillingsvirksomheder inden for Møbler og beklædning. Disser er i dag erstattet af virksomheder inden for handels og serviceerhvervene, der i dag domineres af et mindre antal større virksomheder - herunder Bestseller, Bonaparte, Idé Møbler og Jysk. I bilag 3 ses en oversigt med flere af de virksomheder, som er placeret under Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Ressourceområdet består af fremstillingserhverv inden for Møbler og beklædning, hvilket er henholdsvis fremstilling af færdige tekstilvarer, tæpper, kontormøbler mv., og dyrkning af tekstilplanter, vævning af 1 I bilag 1 findes en opgørelse af det samlede antal cvr-numre inden for ressourceområdet og ressourceområdets delbrancher. Det bemærkes, at antallet af virksomhedsregistreringer er væsentlig højere end antallet af reelle firmaer. 5

6 tekstiler samt fremstilling af beklædning, tasker mv. Desuden består ressourceområdet også af serviceerhverv, hvor det i møbelbranchen bl.a. er fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, reparation af møbler og boligudstyr samt engros- og detailhandel med møbler. Serviceerhvervene inden for beklædning dækker over engros- og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj. Historisk har ressourceområdet Møbler og beklædning stået stærkt i Region Midtjylland. Det skyldes især fremstillingserhvervene, som positionerer Region Midtjylland som en magtfaktor inden for ressourceområdet med Herning og Ikast-Brande-kommune i spidsen en styrkeposition, der er velbeskrevet i den nationale og internationale faglitteratur, se fx Maskell (1984), Hjalager (1990), Illeris, (1992) og Nielsen, (1993). 6

7 4.1 Eksportudvikling for ressourceområderne Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over firmaernes eksportomsætning viser eksportens udvikling fra 2000 til Heraf fremgår det, at ressourceområdernes andel af den samlede eksport fortsat er 90 procent, men at der er tale om markante interne forskydninger mellem styrkepositionerne. Det er især ressourceområderne Transport samt Energi og miljø, der står for væksten i den danske eksport fra årtusindeskiftet og frem til Begge ressourceområder falder dog tilbage ved den globale finanskrises start i 2008, hvor især Transporterhvervene blev hårdt ramt. Energi og miljø oplever et mindre fald, men må dog se sig overhalet af Fødevarer som Danmarks næststørste eksporterhverv, jf. figur 1. Møbler og beklædning har i hele perioden den laveste eksportomsætning blandt ressourceområderne. Eksportomsætningen vokser fra knap 37 milliarder kroner i 2000 til knap 45 milliarder kroner, da omsætningen topper i 2007, hvorefter eksporten falder tilbage til udgangspunktet på knap 37 milliarder kroner i Figur 1. Udvikling i eksport for hele landet opgjort efter ressourceområder, * Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik, Generel firmastatistik. * Bemærk: Den begrænsede direkte turisteksport er medtaget i figuren under øvrige erhverv. I Region Midtjylland er det især ressourceområdet Energi og miljø, som står for væksten i eksporten med en markant stigning fra , jf. figur 2. Energi og miljø er sammen med Fødevarer de to ressourceområder i Region Midtjylland, som også har den største eksportomsætning. Fødevarer har gennem hele perioden været det klart mest eksporterende ressourceområde, mens Energi og miljø i opgangsperioden har øget eksportomsætningen og dermed indsnævret afstanden til Fødevarer som det dominerende eksporterhverv i regionen. Ressourceområdet Møbler og beklædning er det tredjestørste eksportområde i Region Midtjylland, hvor eksportomsætningen vokser fra 17,6 milliarder kroner i 2000 til 23,4 milliarder i Herefter falder eksporten til 20 milliarder kroner i 2009, hvilket svarer til niveauet i Eksporten fra Møbler og 7

8 beklædning udgør i hele perioden omkring halvdelen af den danske eksportomsætning inden for ressourceområdet, jf. figur 1 og 2. Figur 2. Udvikling i eksporten i Region Midtjylland opgjort efter ressourceområder, Kilde: Specialkørsler fra Danmarks Statistik, Generel firmastatistik. 4.2 Beskæftigelse i Møbler og beklædning På landsplan udgør ressourceområderne Møbler og beklædning, Turisme, Energi og miljø samt Medico og sundhed de mindste beskæftigelsesgrupper. Frem mod finanskrisen i 2008 oplevede ressourceområdet Møbler og beklædning en stabil vækst fra knap beskæftigede i 2004 til beskæftigede i En vækst i antallet af ansatte, der dog stopper brat i forbindelse med finanskrisens indtræden i slutningen af 2008, jf. figur 5. I perioden til var der som konsekvens af finanskrisen tale om en tilbagegang i beskæftigelsen inden for stort set alle erhvervsområder, hvor især det konjunkturfølsomme erhverv Bygge og bolig kunne konstatere et større jobtab. Også Møbler og beklædning oplevede et fald i beskæftigelse på godt 4000 personer. De eneste ressourceområder der slap forholdsvis nådigt gennem krisen er Medico og sundhed, der som det eneste af de danske ressourceområder formåede at fastholde beskæftigelsen fra 2009 til

9 Figur 3. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i hele landet - opgjort efter ressourceområder, * Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik. * Bemærk: På grund af ændrede opgørelsesmetoder fra , skal man være varsom med fortolkningen af udviklingen i beskæftigelsen. I Region Midtjylland var beskæftigelsestilbagegangen i den private sektor 8,3 procent fra Det var en anelse større end på landsplan, hvor beskæftigelsen faldt med 6,5 procent. Fire ud af otte ressourceområder i Region Midtjylland måtte konstatere et fald på mere end 10 procent. Værst gik det ud over Transport med et fald på 12,8 procent, mens beskæftigelsen inden for Møbler og beklædning samt Bygge og Bolig faldt med henholdsvis 11,4 og 11,5 procent. 9

10 Figur 4. Udvikling i antal beskæftigede i den private sektor i Region Midtjylland opgjort på ressourceområder, Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik. Region Midtjylland har sammenlignet med resten af landet - det største antal beskæftigede inden for Møbler og beklædning, og er den region, der bliver hårdest ramt af krisen både absolut og relativt, jf. figur 5. Hovedstadsregionen og Region Syddanmark oplever også et markant fald i beskæftigelsen inden for Møbler og beklædning, mens både Region Nordjylland og Region Sjælland mister relativt færre arbejdspladser. Til trods for det store fald i antal beskæftigede er Region Midtjylland fortsat den region med flest beskæftigede inden for Møbler og beklædning. 10

11 Figur 5. Beskæftigede i Møbler og beklædning - opgjort efter region, Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik Region Midjyllands store tab af arbejdspladser hænger sammen med regionens dominans inden for fremstillingserhvervene, der har været under størst pres af den globale konkurrence. Fremstillingserhvervene inden for Møbler og beklædning har på landsplan tabt arbejdspladser i perioden svarende til 40 procent af den samlede beskæftigelse heraf har Region Midtjylland mistet knap 8000 arbejdspladser. Samlet set mister regionen godt halvdelen af alle arbejdspladser i fremstillingserhvervene, mens faldet i resten af landet er moderat. Antallet af ansatte inden for fremstillingserhvervene er dog fortsat højt i forhold til de øvrige regioner selv med den markante tilbagegang. I Region Midtjylland udgjorde fremstillingserhvervene 55 procent af den samlede beskæftigelse i Møbler og beklædning i Denne andel er faldet til 36 procent i Til sammenligning udgjorde fremstillingserhvervene kun 24 procent i 2010 på landsplan. 11

12 Figur 6. Antal beskæftigede i Møbler og beklædning (fremstiling) - opgjort på regioner, Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik bearbejdet af estatistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik 4.3 Ressourceområdernes specialiseringsgrad En måde at udtrykke Møbler og beklædnings store betydning i Region Midtjylland vises ved hjælp af et specialiseringsindeks, der er illustreret i Tabel 1. Her kan det ses, at Møbler og beklædning er det næstmest specialiserede ressourceområde i Region Midtjylland med et indeks på 139 i 2010 kun overgået af Energi og Miljø. Det vil sige, at der i regionen er 39 procent flere ansatte inden for ressourceområdet end på landsplan. Tabel 1 illustrerer ligeledes, at der er store forskelle i landets fem regioner med hensyn til erhvervsmæssig specialisering. Hovedstadsregionen står traditionelt stærkest inden for It og kommunikation samt Medico og sundhed, mens Region Midtjylland gennem mange år har haft en stærk koncentration af beskæftigede inden for livsstilserhvervene Møbler og beklædning samt Energi og miljø. De grønne felter i tabellen illustrerer, at et område i en region skiller sig særligt positivt ud i forhold til landsgennemsnittet, mens de røde felter illustrerer, at et område i en region skiller sig negativt ud. 12

13 Tabel 1. Specialiseringsindeks 2 opgjort på regioner og ressourceområder, 2010 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fødevarer Møbler og beklædning Turisme Bygge og bolig ITK Transport Energi og miljø Medico og sundhed Øvrige erhverv Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Ressourceområdet Møbler og beklædning er kendetegnet ved, at især fremstillingserhvervene inden for møbler er meget højt specialiseret i Region Midjylland med et indeks på 217, hvilket er den højeste specialiseringsgrad blandt alle delressourceområder i Danmark. Også fremstilling af beklædning ligger på et meget højt niveau. Specialiseringen er meget ujævnt fordelt i landets regioner. Region Hovedstaden og Region Sjælland har stort set ingen ansatte inden for fremstillingserhvervene, mens de i højere grad ligner Region Midtjylland og de øvrige regioner, når man ser på handels- og serviceerhvervene, jf. tabel 2. Tabel 2. Specialiseringsindeks opgjort på regioner og delressourceområder, 2010 Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. 4.4 Uddannelsesbaggrund i ressourceområdet Møbler og beklædning De største beskæftigelsesgrupper inden for Møbler og beklædning opgjort på uddannelse er forsat beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse samt beskæftigede uden kompetencegivende uddannelse både når man ser på fordelingen i hele landet og i Region Midtjylland. Andelen af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse og ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse er større inden for Møbler og beklædning end i alle brancher, jf. tabel 3. Andelen af universitetsuddannede og ansatte med kort og mellemlange uddannelser er når man ser på hele landet lavere inden for Møbler og beklædning. Region 2 Specialiseringsindekset er beregnet som den andel af beskæftigede i regionen, der arbejder inden for et bestemt ressourceområde, divideret med andelen af beskæftigede i samme ressourceområde i hele landet. 13

14 Midtjylland har en lidt højere andel af beskæftigede med en videregående uddannelse dog stadig med en lavere andel end i gennemsnittet for alle brancher i den private sektor. Tabel 3. Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, 2010 Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Tabel 4 illustrerer udviklingen i uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede inden for Møbler og beklædning i perioden Uviklingen markerer et generelt uddannelsesløft inden for ressourceområdet, hvor andelen af beskæftigede med en kort eller mellemlang videregående uddannelse er øget med 17 procent på landsplan i perioden fra 2003 til 2010 i Region Midtjylland er andelen øget med 13 procent. Samtidig er andelen af ansatte med en universitetsuddannelse øget med hele 56 procent i Region Midtjylland, mens antallet af ansatte uden en kompetencegivende uddannelse omvendt er faldet med godt og vel en fjerdedel. Jobtabet hos Møbel- og beklædningsvirksomhederne ligger primært hos den store gruppe af beskæftigede, der er uden kompetencegivende uddannelse, men beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse er også ramt, om end ikke så hårdt, jf. tabel 4. Jobtabet for disse uddannelsesgrupper er særligt markant i Region Midtjylland. Tabel 4, Beskæftigede i Møbler og beklædning i Region Midtjylland fordelt efter uddannelse, Kilde: Beregninger udført af estatistik baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. 14

15 4.5 Vækst og overlevelse i nye Møbel- og beklædningsvirksomheder Antallet af nyetablerede virksomheder inden for ressourceområdet Møbler og beklædning har generelt været stigende frem mod 2007 i alle regioner. Hvorefter væksten bliver afløst af fald i antallet af nye virksomheder i samtlige regioner fra 2007 til Region Midtjylland har gennem perioden haft det næststørste antal nye virksomheder kun overgået af Region Hovedstaden. Den største fremgang i iværksætteraktiviteten skete fra 2006 til Generelt er Møbler og beklædning karakteriseret ved en væsentlig tilgang af nye virksomheder, hvilket fremgår af etableringsraten i figur 8. Figur 7. Antal nyetablerede virksomheder Møbler og beklædning, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Etableringsraten, der er et udtryk for fornyelsen af virksomhedsbestanden, viser, at andelen af nyetablerede virksomheder inden for Møbler og beklædning er svagt stigende i perioden Etableringsraten for Møbler og beklædning ligger i hele perioden på et højere niveau end etableringsraten for alle brancher en niveauforskel der fastholdes selv gennem nedgangen i I den seksårige periode er etableringsraten i Møbler og beklædning steget fra 8,7 procent til 10,4 procent, hvorefter etableringsraten falder markant til godt 9 procent, hvilket svarer til niveauet i 2004, hvor højkonjunkturen satte ind. 15

16 Figur 8. Etableringsraten for alle brancher samt Møbler og beklædning, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Region Hovedstaden er den region, der har den højeste etableringsrate inden for ressourceområdet Møbler og beklædning. Region Sjælland når dog i 2006 Region Hovedstaden efter en stærk vækst i , hvorefter både Region Hovedstaden og Region Sjælland falder markant. I Region Midtjylland stiger etableringsraten inden for Møbler og beklædning til sit højeste niveau på godt 10 procent i 2007, hvorefter den falder i På landsplan er der generelt tale om en stigning i etableringsraten, der ligger mellem 7 og 9 procent i 2003 til et niveau mellem 8 og 10 procent i For Region Hovedstaden gælder det dog, at etableringsraten i 2003 var på hele 11 procent, men falder til 9,5 procent i Forskellen afspejler formentlig en anden branchesammensætning i Hovedstadsregionen, hvor handels- og servicevirksomhederne i højere grad dominerer end i resten af landet. 16

17 Figur 9. Etableringsraten for Møbler og beklædning opgjort på regioner, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik Overlevelsesraten er generelt lav inden for Møbler og beklædning, hvis man sammenligner med alle brancher. Det gælder for alle iværksætterårgangene med undtagelse af Der findes ikke nævneværdige regionale forskelle. Tabel 5 viser, hvor mange virksomheder etableret i årene 2003 til 2008, der fortsat var aktive i 2010 og i live ultimo året. Målt på alle brancher viser overlevelsesraterne, at kun knap halvdelen af alle de virksomheder der blev etableret i 2003 fortsat var aktive i 2010 og i live ultimo året. For ressourceområdet Møbler og beklædning er det kun 43 procent at virksomhederne etableret i 2003, der var i live ultimo Tabel 5. Overlevelsesrater ultimo 2010 for nye virksomheder, Kilde: Beregninger baseret på specialkørsler fra Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Erhvervsregisteret 17

18 5. Konklusion Ressourceområdet Møbler og beklædning er især specialiseret i Region Midtjylland, hvor beskæftigelse og eksport udgør en styrkeposition. Omvendt er ressourceområdet ikke stort på landsplan, hvor især Transport, Energi og miljø samt Fødevarer fylder meget. I Region Midtjylland fylder eksporten dog mere og de midtjyske virksomheder står for halvdelen af Danmarks eksport inden for Møbler og beklædning. Region Midtjylland er generelt meget specialiseret inden for fremstillingserhvervene i Møbler og beklædning, mens serviceerhvervene er mere jævnt fordelt ud over hele landet. Antallet af nye virksomheder inden for Møbler og beklædning er beskedent i hele landet dog med Hovedstadsregionen som den region, hvor flest nye virksomheder inden for ressourceområdet starter. Region Midtjylland har dog gennem perioden indsnævret afstanden til Hovedstadsregionen Krisen har også præget udviklingen inden for ressourceområdet Møbler og beklædning. Tabet af arbejdspladser er markant især inden for den ufaglærte beskæftigelse, hvor en fjerdedel af de beskæftigede i Region Midtjylland er forsvundet i perioden Omvendt er andelen af beskæftigede med en universitetsuddannelse øget med over 50 procent i samme periode. Andelen af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse er dog fortsat højere inden for Møbler og beklædning sammenlignet med alle brancher. 18

19 Bilag 1 - Beskrivelse af de otte ressourceområder Fødevarer: Landbrug, fiskeri og gartneri samt forarbejdelse af fødevarer. Eksempelvis både landbrug, slagterier, forarbejdningsindustrier, dyrlæger og producenter af køleanlæg. Primære erhverv: Dyrkning af korn, frugter, dyreavl, ferskvandsfiskeri mv. Fremstillingserhverv: Forarbejdning af kød, frø, fremstilling af saft, brød, færdigretter mv. Støtteerhverv: fremstilling af foder til landbrugsdyr, gødningsstoffer, landbrugsmaskiner mv. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med landbrug- og dyreavl, engroshandel og detailforretninger med fødevarer, dyrlæger mv. Møbler og beklædning: Producenter af møbler, tøj sko mv., samt virksomheder der bearbejder tekstiler, træ, plast og metal som indgår i fremstillingen af den færdige vare. Desuden indeholder området designere og markedsføring af produkterne. Fremstillingserhverv møbler: Fremstilling af færdige tekstilvarer (undtagen beklædning), tæpper, kontormøbler, madrasser mv. Fremstillingserhverv beklædning: Dyrkning af tekstilplanter, avl, vævning af tekstiler, fremstilling af beklædning, tasker, fodtøj mv. Serviceerhverv møbler: Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder, engros- og detailhandel med møbler, reparation af møbler og boligudstyr mv. Serviceerhverv beklædning: Engroshandel og detailhandel med beklædning samt reparation af skotøj og lædervarer. Turisme: Aktiviteter i forbindelse med personers rejse og ophold uden for deres normale miljø også i forretningsøjemed. Området består kun af serviceerhverv. Serviceerhverv: Hoteller, vandrehjem, campingpladser, feriecentre, restaurationer, forlystelsesparker, museer, botaniske- og zoologiske haver. Bygge og bolig: Virksomheder, der varetager projektering, opførelse, vedligeholdelse, bortskafning og drift af bygninger samt producenter af komponenter, der indgår i bygninger. Brancherne kan opdeles i produktion og service. Primære erhverv: Dyrkning af skovbrug, brydning af kalksten, gips mv., grus- og sandgravning samt anden råstofudvinding. Fremstillingserhverv: Fremstilling af træprodukter, tapet, maling, glasfiber, mursten, cement, håndværktøj mv. Støtteerhverv: Fremstilling af maskiner til råstofudvindingsindustrien, udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Serviceerhverv: Serviceydelser i forbindelse med opførelse af bygninger, anlæg af veje og jernbaner, herunder nedrivning, el-installation, VVS-forretninger, engros- og detailhandel med byggematerialer, ejendomsmæglervirksomhed, ingeniør- og arkitektvirksomheder samt rengøring i bygninger mv. 19

20 It og kommunikation: Forskning og udvikling inden for informationsteknologi, produktion og distribution af it, edb-software, tele, post, reklame, film samt grafiske erhverv. Fremstillingserhverv: Trykning af dagblade, bogbinding, fremstilling af computere, kommunikationsudstyr og elektronik til husholdningen mv. Støtteerhverv: Fremstilling af printplader, optiske produkter og fotografisk udstyr, lyslederkabler, ledninger og kabler. Serviceerhverv: Engros- og detailhandel med it og kommunikationsudstyr, udgivelse af bøger, aviser, ugeblade, computerspil og software, produktion og distribution af film, tv og video-programmer, computerprogrammering, reklamebureauer, reparationer af computere, kommunikationsudstyr, forbrugerelektronik mv. Transport: Virksomheder, som transporterer gods og personer for en andens regning, samt vedligeholdelse af transportinfrastrukturen. Fremstillingserhverv: Fremstilling af dæk, batterier, motorkøretøjer, skibe og både, luft- og rumfartøjer, motorcykler, cykler mv. Serviceerhverv: Reparation og vedligeholdelse af transportmidler, engros- og detailhandel med transport, passagertransport, godshåndtering, post- og kurertjenester, udlejning og leasing af transportmidler, køreskoler mv. Medico og sundhed: Produktion af varer og serviceydelser til sundhedsområdet, såsom hospitaler, lægepraksis samt producenter og forhandlere af lægemidler, medicoteknik mv. Opdeles i fremstillings- og serviceerhverv. Fremstillingserhverv: Fremstilling af farmaceutiske råvarer og præparater, plastprodukter samt medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Serviceerhverv: Apoteker, hospitaler, praktiserende læger, engroshandel, institutionsophold mv. Øvrige erhverv: Består af den restgruppe, der ikke falder under de øvrige otte ressourceområder. Eksempelvis fremstilling af ure, sportsudstyr, rengøringsmidler, ædelmetaller, reparation af maskiner generelt, værtshuse og diskoteker, forsikringer, juridisk bistand, revision, rejsebureauer, politi, folkeskoler, frisørsaloner mv. Energi og miljø: Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller behandler spildprodukter. Rådgivning inden for området er også i denne kategori. Området er blevet udvidet under serviceerhverv i DB07 i forhold til DB03. Området er nu mere detaljeret, og udover at el-, gas-, vand- og varmeforsyning er blevet underopdelt i flere kategorier, er der kommet flere undergrupper omkring miljøhensyn. Der er nu koder for bl.a. indsamling og behandling af affald, rensning af jord og grundvand samt demontering af udtjente køretøjer. Primære erhverv: Indvinding af råolie og naturgas, fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter, koks mv. og oparbejdning af nukleart brændsel. Fremstillingserhverv: Fremstilling af rør, elektroniske komponenter, elektroniske motorer, pumper og kompressorer, ovne og ildsteder samt genbrug af sorterede materialer. Serviceerhverv: Produktion, handel og distribution af elektricitet og gas, varme- og vandforsyning, opsamling 20

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT

estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT Møbler, beklædning og det kreative designerhverv Analyse af livsstilserhvervene Møbler, beklædning og det kreative designerhverv i Region Midtjylland estatistik 23-09-2013 Development Centre UMT 1. Resume

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Ressourceområder. Møbler og beklædning. Bygge og bolig. Fødevarer. IT og Kommunikation. Turisme. Transport. Medico og Sundhed.

Ressourceområder. Møbler og beklædning. Bygge og bolig. Fødevarer. IT og Kommunikation. Turisme. Transport. Medico og Sundhed. Ressurcemråder Opdelingen af brancher i ressurcemråder er en alternativ kategrisering af virksmhederne i frhld til den traditinelle inddeling efter sektrer sm landbrug, industri, handel service mv. Den

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv odsherred VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm PRESSEMEDDELELSE 1.maj 2009 Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND

UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN OG NORDJYLLAND 0 UDVIKLINGEN I BESKÆFTIGELSEN I DETAILHANDELEN 2001-2010 OG 2009-2010 NORDJYLLAND Indledning Detailhandelen er en vigtig branche for mange, fordi de her får deres første arbejdslivserfaringer f.eks. som

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006 Iværksættere og nye virksomheder Nøgletal 2006 August 2006 Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006 Udgivet af: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Læs mere