Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9"

Transkript

1 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten. Opfølgningsrapporten har hidtil dannet grundlag for drøftelserne på de kvartalsvise møder mellem jobcentrene og Beskæftigelsesregion. Rapporten har haft både embedsmænd og lokale politikere som målgruppe. Den nye opfølgningsrapport har primært embedsmænd på ledelsesniveau som målgruppe. Der er flere tabeller i den nye opfølgningsrapport i forhold til den tidligere opfølgningsrapport. Samtidig er der kommet større fokus på resultater i forhold til den lokale beskæftigelsesplan og effekter af indsatsen er som noget nyt inddraget i målingerne. Fremover vil der være kommunikation mellem beskæftigelsesregionen og det politiske niveau i kommunen i det kvartalsvise produkt, som udarbejdes sideløbende med opfølgningsrapporten til embedsmændene. Hvor embedsmandsrapporten er særligt målrettet drøftelserne i det kvartalsvise dialogmøde er politikerrapporten særligt målrettet drøftelserne på politisk niveau. Målingerne i opfølgningsrapporterne er udelukkende baseret på datamateriale fra jobindsats.dk og egne beregninger. I løbet af 1 er der sket en række ændringer i jobindsats.dk, bl.a. som følge af den nye matchmodel, men også for at harmonisere målingerne på dagpenge- og kontanthjælp. Væsentligst er her den nye definition på arbejdskraftreserven og de nye rettidighedsmålinger. Dette notat beskriver dels hvad graferne viser og hvordan de er beregnet og dels hvad målingerne i jobindsats.dk beskriver, herunder de nye målemetoder. Oversigtssymboler Oversigtssymbolerne i opfølgningsrapporten har til formål at give et hurtigt overblik over status på ministermålene. Symbolerne giver en indikation på, hvilken retning resultaterne i jobcentret bevæger sig. Der er kun pile for ministermålene og altså ikke for indsats og effekt. Det hænger sammen med, at jobcentrets indsats og heraf afledte effekter forplantes i de målsætninger, som er sat i ministerens mål. Udvikling: p Niveau: n Symbolerne indeholder information om udviklingen i det enkelte ministermål og hvilket udgangspunkt jobcentret har haft i forbindelse med målingen. Pilenes retning angiver, om der har været et positivt, uændret eller negativt resultat sammenlignet med samme måned året før. Bemærk, at en pil, der vender opad er udtryk for et positivt resultat, også selvom der er tale om en reduktion, såfremt målet er en reduktion. Uændret er et udtryk for, at der ikke har været en udvikling, som ligger ud over en Side 1 af 9

2 buffer i forhold til samme måned året før. Bufferen er indlagt for at undgå fejlfortolkninger. Afhængig af ministermålet er størrelsen på bufferen forskellig: Ministermål 1: +/- 5 % Ministermål 2: +/- 1 % Ministermål 3 +/- 1 % Ministermål 4: +/- 1 % Samtidig er der koblet en farvekode på pilene, som angiver hvordan jobcentrets udvikling har været i forhold til de øvrige jobcentre i. Farven på pilen angiver om jobcentret har haft en af de 5 højeste, 9 mellemste eller 5 laveste procentvise udvikling i resultatet efter farveskalaen grøn, gul eller rød. En grøn pil, der vender opad angiver eksempelvis, at der er blevet færre i målgruppen og er blandt de jobcentre, som har haft den procentvis bedste udvikling i forhold til samme måned året før, mens en grøn pil, der vender nedad angiver, at der er blevet flere i målgruppen, men er blandt de jobcentre, som har haft den bedste udvikling. Alle jobcentre i har forskellige udgangspunkter. Har jobcentret eksempelvis et udgangspunkt med få personer i målgruppen og der skal reduceres yderligere i henhold til beskæftigelsesplanen vil det alt andet lige være vanskeligere at reducere i samme grad, som jobcentre med et højere udgangspunkt. Derfor indeholder rapporten også et niveausystem, som angiver jobcentrets niveau i forhold til de øvrige jobcentre i regionen ved hjælp af en cirkel med en farvekode. Farvekoden er bygget op på samme måde som pilene, dvs. grøn angiver, at man er blandt de 5 jobcentre med det bedste niveau, gul angiver de 9 mellemste og rød de 5 jobcentre med det dårligste niveau. Eksempler på oversigtssymboler p u q Der er kommet færre i målgruppen og er blandt de jobcentre i regionen, som har haft den procentvis største fremgang i forhold til samme måned året før. Jobcentret har haft en uændret udvikling mod sit mål (+/- 1 eller 5 %) og er blandt de 9 mellemste jobcentre i regionen i forhold til samme måned året før. Der er kommet flere i målgruppen og er blandt de jobcentre i regionen, som har haft den procentvis største tilbagegang i forhold til samme måned året før. n n n Jobcentret er blandt de 5 jobcentre i regionen med det bedste niveau Jobcentret er blandt de 9 mellemste jobcentre i regionen i forhold til niveau Jobcentret er blandt de 5 jobcentre i regionen med det dårligste niveau Niveauerne defineres forskelligt fra ministermål til ministermål: Ministermål 1 Ministermål 2 Ministermål 3 Ministermål 4 Andel af ledighedsberørte i arbejdskraftreserven Andel af befolkningen på permanente ydelser Andel af befolkningen mellem år, der er ledige Andel af befolkningen, der er ikke-vestlige indvandrer eller efterkommer, som er ledige Det betyder, at det bedste udgangspunkt er så lavt som muligt, også selv om det dermed er sværere at reducere yderligere. 2

3 Grafer I opfølgningsrapporten er der en grafisk fremstilling af en række målinger, som har til formål at lette overblikket over status i jobcentret. I opsummeringen er der en graf for hvert ministermål, som viser hvordan udviklingen har været siden samme måned året før. Målene for 11 er formuleret således, at måltallet skal være nået (eller begrænset til) et bestemt måltal i december 11. Måltallet er anført i kommunens beskæftigelsesplan for 11. Det er angivet med en rød streg i figuren. Den blå streg angiver udviklingen i løbet af året månedsvist og opdateres i løbet af året. Der illustreres for rullende år, dvs for de 12 måneder forud for den seneste opdatering, også selv om månederne ikke ligger i 11 (kontraktperioden). Det er også værd at bemærke, at målene for ministermålenes vedkommende er formuleret således, at målgruppen skal begrænses til. Det har en betydning for, hvordan grafen skal læses. Det er således godt at holde sig under målstregen, men bryder man målstregen nedefra er man ikke længere på vej mod at opfylde sit mål. Det bedste er således at bevæge sig væk fra målstregen i nedadgående retning. Det samme gælder, hvis udgangspunktet er højere end målstregen. Her skal målstregen brydes oppefra. Eksempel på graf i opsummeringen Udvikling Mål Det har også konsekvens for andelen af målopfyldelsen, at målet er formuleret således. Andelen af målopfyldelsen fremgår af tabellerne under hvert ministermål. Her er måltallet anført, det aktuelle niveau og hvor langt jobcentret er fra målet i %. Når målgruppen skal begrænses, er udgangspunktet over 1 %. Det er godt at blive over 1 % af målopfyldelsen og i takt med at jobcentret nærmer sig målstregen falder andelen af målopfyldelsen, således at målopfyldelsen falder til under 1 %, hvis målstregen brydes nedefra. Eksempel på måltal og andel af målopfyldelse Måltal: 94 Aktuelt: 912 % af målopfyldelse: 13 % Her gælder det, at: Målopfyldelsen er 1 % eller derover Målopfyldelsen er under 1 % I ovenstående eksempel er måltallet en begrænsning af stigningen til 94 fuldtidspersoner. På måletidspunktet var der 912 fuldtidspersoner og dermed er målet foreløbigt nået med 97 %, hvilket betyder, at jobcentret er på vej til at opfylde måltallet i december 11, såfremt niveauet kan holdes. Andel af målopfyldelsen er beregnet ud fra følgende formel: Måltal Status = Andel af målopfyldelse x 1 3

4 Grafer ministermål 1 Udvikling i arbejdskraftreserven, pct. 8,%,% 4,%,%,% -,% -4,% Dagpenge Kontanthjælp Udvikling i % i arbejdskraftreserven fra seneste opdaterede måned til samme måned året før. Der er opdeling på dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Sammenligningsgrundlaget er: Gennemsnittet i klyngen n 2 nabojobcentre, udpeget i dialog med jobcentret. Udvikling i arbejdskraftreserven fra seneste opdaterede måned set i forhold til samme måned året før målt som et indeks. Der er opdeling på dagpengeog kontanthjælpsmodtagere (jobklare) og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet i klyngen. 1 Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 nov-9 - dp Klynge - dp dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 - kthj Klynge - kthj apr-1 maj-1 jun-1 I denne graf er det positivt, at være under x-aksen. Udvikling i arbejdskraftreserven, indeks jun-9 aug-9 okt-9 dec-9 - dp Klynge - dp feb-1 apr-1 - kthj Klynge - kthj Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven fra seneste opdaterede måned til samme måned året før. Der er opdeling på dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet i klyngen. Andel af selvforsørgende 3 måneder efter Selvforsørgende 3 måneder efter nyledighed. Selvforsørgende defineres her som ingen påbegyndt forløb offentlige forsørgelsesydelser i ugerne efter 45% 4% nyledighed. Målingen foretages kvartalsvist på 35% rullende år. Der er opdeling på dagpenge- og 3% 25% kontanthjælpsmodtagere (jobklare) og % sammenligningsgrundlaget er gennemsnit og bedste i 15% klyngen, og 2 nabojobcentre. 1% Dagpenge Kontanthjælp jun-1 1 Bemærk: I alle målinger indgår jobcentret i gennemsnittet i klyngen. 4

5 Grafer ministermål 2 Udvikling i antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% Permanente i alt Fleksjob/ledighedsy. Førtidspension Antal påbegyndte forløb på permanente forsørgelsesydelser fra seneste opdaterede kvartal og 12 kvartaler bagud. Der er opdeling på fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension og der er ingen sammenligningsgrundlag. Udvikling i % i antal fuldtidspersoner på permanente forsørgelsesydelser fra seneste opdaterede måned til samme måned året før. Der er opdeling på fleksjob/ledighedsydelse, førtidspension og i alt. Sammenligningsgrundlaget er: Gennemsnittet i klyngen n 2 nabojobcentre, udpeget i dialog med jobcentret. I denne graf er det positivt, at være under x-aksen. Antal påbegyndte forløb på permante forsørgelsesydelser Påbegyndte forløb kvt 7 3. kvt 7 1. kvt 8 3. kvt 8 1. kvt 9 3. kvt 9 1. kvt 1 3. kvt 1 Tilgang og bestand på førtidspension Tilgang i % af bef. (16-66 år) 3. kvt kvt. 1 3,% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,% 1,8% Høj tilgang / lav bestand Faaborg- Midtfyn Høj tilgang / høj bestand 1,6% Lav tilgang / lav Lav tilgang / høj bestand bestand 1,4% 6,% 8,% 1,% 12,% 14,% Andel af bef. (16-66 år) på perm. ydelse jun. 9 Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Andel og tilgang i bestand på førtidspension. Andel er beregnet som andel af befolkningen fra år på permanente ydelser i seneste måned i forhold til hele befolkningen fra år som seneste tilgængelige tal (typisk 1. januar). Tilgang er beregnet som andel af tilgangen af årige til førtidspension på rullende år i forhold til hele befolkningen fra år. Udviklingen i de grupper, som er i risiko for at komme på permanente forsørgelsesydelser fra seneste måned til samme måned året før. Der er opdeling på indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengeforløb over 26 uger. Sammenligningsgrundlaget er gennemsnit og bedst i klyngen, og 2 nabojobcentre. Udvikling i risikogrupper for tilgang til permanent forsørgelse, pct. 1,% 8,%,% 4,%,%,% -,% -4,% -,% -8,% -1,% Kthj. indsatsklar Kthj. midl. passive SDP over 26 uger 5

6 Grafer ministermål 3/4 Udvikling i antal fuldtidspersoner i målgruppen på offentlig forsørgelse, pct.,% 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Udvikling i antal fuldtidspersoner i målgruppen på offentlig forsørgelse fra seneste opdaterede måned til samme måned året før. Der er opdeling på dagpenge, kontanthjælp 2, sygedagpenge, revalidering, fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension og der er ingen sammenligningsgrundlag. Udvikling i antal fuldtidspersoner i målgruppen på offentlig forsørgelse, indeks Indeks (juli 9 = 1) jul-9 sep-9 nov-9 jan-1 mar-1 maj-1 jul-1 Udvikling i % i antal fuldtidspersoner i målgruppen på offentlig forsørgelse fra seneste opdaterede måned til samme måned året før. Sammenligningsgrundlaget er: Gennemsnittet i klyngen n 2 nabojobcentre, udpeget i dialog med jobcentret. I denne graf er det positivt, at være under x-aksen. Antal i målgruppen på offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 Førtidpension Sygedagpenge Kontanthjælp nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 Fleksjob/ledighedsyd. Revalidering Dagpenge mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 jul-1 Udvikling i samlet antal fuldtidspersoner i målgruppen på offentlig forsørgelse fra seneste opdaterede måned til samme måned året før som indeks. Sammenligningsgrundlaget er klyngen og. Klynge Andel af befolkningen i målgruppen, som er på offentlig forsørgelse. Der er opdeling på dagpenge, kontanthjælp 2, sygedagpenge, revalidering, fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension. Sammenligningsgrundlaget er: Gennemsnittet i klyngen n 2 nabojobcentre, udpeget i dialog med jobcentret. Andel af befolkning i målgruppen på offentlig forsørgelse 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Førtidpension Sygedagpenge Kontanthjælp Fleksjob/ledighedsyd. Revalidering Dagpenge 2 I denne måling er kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse slået sammen. 6

7 Tidlig indsats og virksomhedsrettet indsats og effekter af indsatsen Tidlig indsats - samtaler. 1. samtale inden for 1 måned Tidlig indsats Andel af samtaler, som er afholdt inden for den første måned af ledighedsforløbet i forhold til alle samtaler. Der er opdeling på dagpenge og kontant-/starthjælp og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet for hele. Perioden er seneste måned og månedsvis bagud til samme måned året før. jun-9 aug-9 okt-9 dec-9 feb-1 apr-1 jun-1 Jobcenter - DP Jobcenter - Kthj - DP - kthj Andel af aktiveringstilbud, som er påbegyndt inden for de første 3 måneder af ledighedsforløbet i forhold til alle aktiveringstilbud. Der er opdeling på dagpenge og kontant-/starthjælp og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet for hele. Perioden er seneste måned og månedsvis bagud til samme måned året før. Samtaleintensitet. Mindst 2 samtaler inden for 3 måneder apr-9 jun-9 Jobcenter - DP aug-9 Jobcenter - Kthj okt-9 dec-9 feb-1 - DP - kthj apr-1 Tidlig indsats - aktive tilbud. 1. tilbud inden for 3 måneder maj-9 jun-9 jul-9 aug-9 Jobcenter - DP Jobcenter - Kthj sep-9 okt-9 nov-9 dec-9 jan-1 feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 - DP - kthj Andel af forløb, hvor der har været mindst 2 samtaler inden for 3 måneder i forhold til alle forløb. Der er opdeling på dagpenge og kontant-/starthjælp og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet for hele. Perioden er seneste måned og månedsvis bagud til samme måned året før. Virksomhedsrettet indsats Andel af fuldtidsledige dagpengemodtagere, som Virksomhedsrettet indsats, andel deltager i et virksomhedsrettet tilbud i forhold til alle fuldtidsledige i virksomhedsrettet aktiverede. Virksomhedsrettede tilbud omfatter offentlig aktivering og privat løntilskud samt virksomhedspraktik. 8 7 Sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet for hele. Perioden er seneste måned og 4 månedsvis bagud til samme måned året før. 3 1 jun-9 jul-9 aug-9 sep-9 okt-9 Jobcenter - DP nov-9 dec-9 jan-1 - DP feb-1 mar-1 apr-1 maj-1 jun-1 7

8 Virksomhedsrettet indsats, andel fuldtidsledige i virksomhedsrettet aktivering jun-9 aug-9 okt-9 dec-9 feb-1 apr-1 jun-1 Andel af fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som deltager i et virksomhedsrettet tilbud i forhold til alle aktiverede. Virksomhedsrettede tilbud omfatter offentlig og privat løntilskud samt virksomhedspraktik. Der er opdeling på jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og sammenligningsgrundlaget er gennemsnittet for hele. Perioden er seneste måned og månedsvis bagud til samme måned året før. Jobcenter - Kt-jobklar Jobcenter - Kt-indsatsklar - Kt-jobklar - Kt-indsatsklar Effekter af indsatsen Andel af dagpengemodtagere, som er i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb fordelt på redskaberne Vejledning og opkvalificering Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik I alt Perioden er seneste kvartal og sammenligningsgrundlaget er. Andel i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb, jobklare kontanthjælpsmodtagere, forløb afsluttet Tilbud i alt Vejl. og Privat løntilskud Off. løntilskud Virksomhedspraktik opkvalificering assens Andel i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb, dagpengemodtagere, forløb afsluttet Tilbud i alt Vejl. og Privat løntilskudoff. løntilskud Virksomhedspraktik opkvalificering assens Andel af jobklare kontanthjælpsmodtagere, som er i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb fordelt på redskaberne Vejledning og opkvalificering Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik I alt Perioden er seneste kvartal og sammenligningsgrundlaget er. Andel af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, som er i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb fordelt på redskaberne Vejledning og opkvalificering Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik I alt Perioden er seneste kvartal og sammenligningsgrundlaget er. Andel i selvforsørgelse 3 måneder efter endt forløb, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, forløb afsluttet Tilbud i alt Vejl. og Privat løntilskudoff. løntilskud Virksomhedspraktik opkvalificering assens 8

9 Målinger Alle data i opfølgningsrapporten er trukket fra jobindsats.dk og bearbejdet af Beskæftigelsesregion. For hver måling i jobindsats.dk er der udarbejdet en forklaring, som er tilgængelig ud for målingen. I løbet af 1 er der sket en række ændringer i målingerne i jobindsats.dk. Beskrivelse af de nye målinger kan findes i notater, som er udarbejdet af AMS og som kan findes på Beskæftigelsesregionen s hjemmeside For rettidighedsmålingerne er data i rapporten for 4. kvt. 1 et gennemsnit af de seneste 3 måneder. Det vil dog ændres til månedsvis med den nye rettidighedsmåling. Aktiveringsgraden er ikke præcis som de tal, som trækkes i jobindsats.dk. Det hænger sammen med, at aktiveringsgraden er beregnet ud fra antallet af fuldtidsaktiverede delt med antallet af fuldtidspersoner. I praksis er der dog kun meget lille forskel på de 2 tal. 9

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Jobcenterchefmøde 2. december 2010 Nyt i jobindsats.dk Opsamling på Niels.. Nye ministermål På tværs-målinger Flow på match Tilmeldinger Aktivering for sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Lediges afgang til selvforsørgelse

Lediges afgang til selvforsørgelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 22. oktober 2010 Jnr. 2009-0020322/AHE Lediges afgang til selvforsørgelse Sammenfattende vurdering af afgangen til selvforsørgelse i Allerød Kommune. Målingerne

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere