Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond"

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade DK København K København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger Dansk Erhvervs bemærkninger til udkast af 1. september 2014 til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond. Generelle bemærkninger Vi ved, at grønne investeringer medfører varige energimæssige besparelser og større ressourc e- udnyttelse. Ikke desto mindre oplever vi, at virksomheder ofte har svært ved at skaffe den fornødne finansiering til realisering af grøn omstilling. Den begrænsede adgang til kapital er ikke alene til skade for miljøet. Den er også til skade for erhvervslivet, som derved står med et uforløst potentiale for øget omsætning, og det er i sidste ende også til skade for samfundet, som går glip af arbejdspladser og skatteindtægter. I Dansk Erhverv tager vi derfor godt imod nyheden om, at regeringen, SF og Enhedslisten med Aftale om Et grønnere Danmark fra juni 2014 vil oprette Danmarks Grønne Investeringsfond til investeringer, der fremmer den grønne omstilling af samfundet. Med en samlet udlånskapacitet på op til 5 mia. kr. kan fonden fungere som et betydeligt supplement til det almindelige lånemarked og være en kærkommen håndsrækning for både private og offentlige selskaber og institutioner, der ønsker at optage lån til investeringer i f.eks. energirenoveringer og vedvarende energianlæg. Vi har imidlertid en række bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Væsentligt er det at fremhæve, at vi i Dansk Erhverv lægger vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde, og at der nedsættes en uafhængig bestyrelse, som får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål. Side 1/5

2 Generelle bemærkninger Politisk armslængde I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at Danmarks Grønne Investeringsfond etableres med politisk armslængde. Vi anser det for afgørende, at politiske interesser på intet tidspunkt fører til, at der gås på kompromis med kvaliteten i kreditgivningen. Følgelig finder vi det af afgørende betydning, at fondens bestyrelse får fuldt ansvar for og kompetence til at træffe alle beslutninger inden for fondens formål, fx også i relation til samarbejde med net- og distributionsselskaber eller andre kommercielle aktører, samt at sekretariatet fuldt og helt er underlagt bestyrelsens instruktionsbeføjelse. Bestyrelse med erhvervserfaring I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at fondens bestyrelse har indgående viden om energi og ressourcer, og at den samtidig kan dokumentere solid erhvervserfaring, herunder førstehåndskendskab til virksomheder inden for vækstområder som servicesektoren samt virk somheder med erfaring og indsigt i at skabe vækst på internationale markeder. Dette anses for væsentligt, da fonden med sin formålsbestemmelse har potentiale til at yde et v æ- sentligt bidrag til innovation og teknologisk udvikling i danske vækstvirksomheder. I tillæg hertil lægger vi vægt på, at bestyrelsen i sin helhed har tilstrækkelige kompetencer på kredit- og investeringsområdet til at varetage fondens formålsbestemmelse. God governance Bestyrelsen skal stilles til ansvar for, at der gennemføres grundige og økonomisk forsvarlige kreditvurderinger, som understøtter fondens formålsbestemmelse. Kreditgivningen skal herudover baseres på sunde principper for governance med checks and balance og tydelig rollefordeling. Administrationen af fonden varetages af Vækstfondens sekretariat. Med tanke på god governance foreslår vi i forlængelse af ovenstående, at man lader Vækstfondens egenkapital stå foran den udstedte statsgaranti. På denne måde kan der også i praksis sikres sammenfaldende interesser mellem Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond. Sektorneutralitet Fondens formål er grøn omstilling af samfundet ( 1, stk. 3), og dette brede sigte skal afspejles i en sektorneutral udlånspolitik. Sikres dette ikke, bliver fonden reelt et markedsforvridende initiativ. Vi opfordrer derfor til yderst varsom udformning af fondens investeringskriterier. De skal være så brede, at oplevelsesindustri eksempelvis ikke vurderes mindre omstillingsegnet end fødevareproduktion. Side 2/5

3 I forlængelse heraf opfordrer vi til, at fonden i sin årlige status inkluderer en opgørelse over udlån fordelt på brancher. Ingen statslig konkurrence med markedet Fonden har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer grøn omstilling af samfundet. Når vi i Dansk Erhverv hilser fonden velkommen, er det fordi, at det ud fra en både miljømæssig og samfundsøkonomisk betragtning kan betale sig at udstede risikovillige lån til danske virksomheder og institutioner. Vi lægger imidlertid stor vægt på, at fonden ikke optræder konkurrenceforvridende. Fonden skal ikke udkonkurrere men agere løftestang for udlån i de private pengeinstitutter. Konkret betyder dette, at ethvert udlån via fonden skal modsvares af et renteniveau, som er på niveau med markedsrenten. Samtidig skal der for den samlede udlånsportefølje sikres minimum 60 procents privat medfinansiering, jf. 2, stk. 3 samt side 6 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Fokus på små og mellemstore virksomheder Med lovforslaget lægges der op til en øvre grænse for enkeltstående lån på 100 mio. kr. I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at denne øvre grænse modsvares af en nedre grænse, som også gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at gennemføre grønne omstillingsprojekter. Til trods for, at der siden 2011 er sket en generel forbedring af finansieringsforholdene i dansk e r- hvervsliv, oplever mange især mindre virksomheder stadig problemer med at få adgang til kapital. Dette gælder i særlig grad små og mellemstore virksomheder, som er svagt polstrede med egenkapital, og som ikke kan stille sikkerheder for lån. I Dansk Erhverv opfordrer vi til at fonden i sit virke strækker sig længst muligt for også at imødekomme disse små og mellemstore virksomheders behov for grønne lån vel vidende, at der vil blive tale om mindre lån og deraf større marginale omkostninger. Danmark er en nation af små og mellemstore virksomheder, og det er her, der for alvor er potentiale for vækst og beskæftigelse. Koordinering mellem statslige lånetilbud I Dansk Erhverv lægger vi vægt på, at fonden sikrer løbende og tæt koordinering med eksisterende statslige finansieringsinitiativer. Både Vækstfonden og Eksportkreditfonden har en række låne- og garantiordninger, som retter sig mod danske virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne uanset den valgte indgang mødes af klar og modtagerorienteret kommunikation om deres finansieringsmuligheder. I forlængelse heraf opfordrer vi i Dansk Erhverv til, at der rettes særligt fokus på at sikre et fornuftigt samspil mellem Danmarks Grønne Investeringsfond og de grønne omstillingslån, som regeringen i en aftale med Enhedslisten implementerede i december 2012 i regi af Vækstfonden. Side 3/5

4 Specifikke bemærkninger Til 2, stk.2 2, Stk. 2. Fonden kan mod betaling, som modsvarer risikoen i det konkrete investeringsprojekt, yde både sidestillede og efterstillede lån med eller uden sikkerhed. Tilføj: [med eller uden sikkerhed] til en rentesats, som er på niveau med markedsrenten. Til 2, Stk. 5 Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan i bekendtgørelse hæve eller sænke grænsen for fondens finansiering målt på den samlede portefølje, jf. stk. 3, og øge eller mindske lånestørrelse og løb e- tid, jf. stk. 4. Bør udgå, jf. argumentet om politisk armslængde. Til 3 3. Danmarks Grønne Investeringsfond ledes af en bestyrelse. Tilføj: [ledes af en] uafhængig [bestyrelse]. Til 3, stk. 4 Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål. Bestyrelsens kompetencer skal både omfatte økonomiske kompetencer på kreditog investeringsområdet samt viden om energi og ressourcer. Tilføj: [ både omfatte] solid erhvervserfaring, [økonomiske kompetencer på..] Til 4, Stk. 2 Stk. 2. Bestyrelsen skal, efter indstilling fra sekretariatet, godkende bevilling af enkeltstående større lån, som opfylder bestemte kriterier fastsat af bestyrelsen. Tilføj: [..af bestyrelsen], idet der til enhver tid skal tilstræbes sektorneutralitet. Side 4/5

5 Til 8, Stk. 3 Stk. 3. Fonden offentliggør årligt en status over fondens investeringer opdelt efter formål. Tilføj: [ formål] og branche. Til Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om Danmarks Grønne Investeringsfonds ledelse, administration, økonomi, øvrige lånevilkår jf. 2, stk. 5, tilsyn, regnskab og revision m. v. Bør udgå, jf. argumentet om politisk armslængde. Afsluttende bemærkninger Med en offensiv markedsføringsindsats forventer vi i Dansk Erhverv, at der kan opdyrkes en betydelig efterspørgsel på lån til grøn omstilling. Etableres fonden med en stærk og erhvervsorienteret bestyrelse, som har den fornødne respekt for opgaven, har vi derfor tillid til, at fonden vil levere et værdifuldt bidrag til udvikling og vækst i danske virksomheder og samfundet generelt. Med disse bemærkninger kan vi i Dansk Erhverv støtte forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond, idet vi gerne stiller os til rådighed for uddybende dialog og samarbejde. Med venlig hilsen Louise Riisgaard Chefkonsulent Side 5/5

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2014

Energi & Forsyning. September 2014 Energi & Forsyning September 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion Udkast til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Høringsudkast til ny vejlov 3 4 5 I denne udgave af Energi & Forsyning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere