ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S"

Transkript

1 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

2 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S ( Saxo Privatbank ) gælder for ethvert mellemværende mellem Saxo Privatbank og dig, medmindre andet skriftligt er aftalt. Betingelserne suppleres af de øvrige aftaler, som du indgår med Saxo Privatbank. Aftalerne kan blandt andet bestå af indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. Betingelserne er altid tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside 1. DEFINITIONER I Betingelserne har nedenstående termer følgende betydning, medmindre andet fremgår af sammenhængen: Aftale eller Aftalerne betyder aftaler, som du indgår med Saxo Privatbank, herunder indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. Bankdag betyder dage, hvor Saxo Privatbank holder åbent, dvs. alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage, herunder grundlovsdag, fredagen efter kristi himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Corporate Action betyder aktiesplits / aktiesammenlægninger, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, udstedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt lignende hændelser og begivenheder. Erhvervskunder betyder kunder, der er juridiske personer eller virksomheder. Garantifonden betyder Garantifonden for indskydere og investorer. Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen betyder bekendtgørelse nr. 984 af 6. august 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. "Kontrakt" betyder enhver mundtlig eller skriftlig kontrakt, vedrørende køb eller salg af enhver vare, værdipapir, valuta eller andet finansielt instrument eller ejendom, herunder ethvert derivat eller anden transaktion i forbindelse hermed, som er aftalt mellem dig og Saxo Privatbank. Privatkunder betyder kunder, der er fysiske personer. Saxo Bank Koncernen omfatter alle enheder, herunder hovedkvarter, underafdelinger, datterselskaber, repræsentationskontorer og alle øvrige enheder som angivet på Saxo Bank A/S hjemmeside Systemet betyder Saxo Privatbanks til enhver tid værende netbank og handelssystemer. 1.1 Etablering af et kundeforhold Når du bliver kunde i Saxo Privatbank, skal du oplyse navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Navn, adresse og CPR-nr. skal dokumenteres med kopi af billedlegitimation med fortrykt CPR-nr. udstedt af en offentlig myndighed. Virksomheder skal fremvise oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. dokumenteret i form af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller anden tilsvarende legitimation. I tillæg hertil kræves det efter hvidvaskloven, at alle virksomheder oplyser om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, ligesom fuldmagtshavere, tegningsberettigede og reelle ejere skal indlevere legitimationsoplysninger. 1.2 Erkendelse og accept af risiko Du anerkender, accepterer og forstår, Side 2 af 15

3 1. at handel med værdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelige risici, 2. at gevinst og tab i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta afhænger af udsving i værdipapirets, det underliggende aktivs eller valutaens værdi, 3. at historiske afkast ikke uden videre kan benyttes til at danne forventninger om fremtidige afkast, og 4. at al handel med værdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge heraf sker på din regning og risiko. Der henvises herudover til Saxo Privatbanks risikoadvarsel, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside 2. INDHENTELSE OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG 2.1 Indsamling og brug af personoplysninger Saxo Privatbank kan bruge oplysninger indhentet om dig til udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Saxo Privatbank kan i overensstemmelse med gældende lovgivning blandt andet kræve, at du oplyser om dit kendskab til og erfaring med investering i værdipapirer. Din beholdning af værdipapirer, foretagne handler m.v. registreres løbende hos Saxo Privatbank med henblik på at gøre oplysningerne tilgængelige for dig samt at kunne opfylde lovgivningsmæssige krav, herunder Saxo Privatbanks indberetningsforpligtelse til SKAT. Ved oprettelse af en konto skal du oplyse om dit tilknytningsforhold, herunder gennem ægteskab, samliv, koncernforhold eller på anden vis, til andre personer eller virksomheder, der er kunder i et selskab i Saxo Bank Koncernen. Hvis du efter etablering af kundeforhold med Saxo Privatbank får en sådan tilknytning eller et sådant forhold ophører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Ligeledes indhentes der oplysninger ved brug af checks. Disse oplysninger indhentes alene for, at Saxo Privatbank kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter og lignende. Saxo Privatbank indhenter endvidere løbende oplysninger blandt andet fra CPR-registret (f.eks. med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre, såsom kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder bl.a. fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). Du kan altid ved henvendelse til Saxo Privatbank få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Saxo Privatbank benytter i overensstemmelse med gældende lovgivning dine kontaktoplysninger til orientering om nye produkter, kampagner og lignende. 2.2 Tavshedspligt Medmindre andet følger af Betingelserne, må ingen part videregive oplysninger, der er tilknyttet den anden parts forretning, investeringer, finanser eller andre forhold af fortrolig karakter, som parten måtte komme i besiddelse af under udførelsen af sine forpligtelser eller på anden vis, og hver part skal gøre alle rimelige bestræbelser på at forhindre enhver sådan videregivelse. Dette gælder dog ikke, hvis parten er forpligtet hertil som følge af gældende lov eller af en lovgivende eller tilsynsførende myndighed eller af anden person, der ifølge loven er berettiget til at kræve videregivelse, eller for at sætte parten tilstrækkeligt i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Betingelserne. 2.3 Videregivelse af oplysninger Når du accepterer disse Betingelser, bemyndiger du Saxo Bank til at videregive sådanne oplysninger om dig, som det kræves af enhver lov, regel eller lovgi- Side 3 af 15

4 vende myndighed, herunder enhver gældende markedsregel uden forudgående varsel til dig.. Saxo Bank kan endvidere videregive ønsket og relevant information om dig til tredjeparter indenfor eller udenfor Danmark, når dette sker for at muliggøre overførsel af midler ved brug af kreditkort, som er iværksat af dig. Misligholder du dine forpligtelser over for Saxo Privatbank, kan Saxo Privatbank indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. 2.4 Videregivelse af oplysninger inden for Saxo Bank Koncernen Med dit samtykke giver du Saxo Privatbank tilladelse til at videregive personlige oplysninger om dig indgivet til eller indhentet af Saxo Privatbank, til enhver juridisk enhed inden for Saxo Bank Koncernen. Saxo Bank Koncernen kan videregive sådanne personlige oplysninger med henblik på overholdelse af regulering (herunder hvidvaskningsloven), ydelse af investeringsrådgivning, investeringsservices og andre services, som Saxo Bank Koncernen yder, markedsføring og styring af kundeforholdet. Sådanne personlige oplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for Saxo Bank Koncernen i lande, hvis databeskyttelseslove ikke nødvendigvis giver samme grad af beskyttelse som efter dansk lovgivning. Yderligere accepterer du, at Saxo Bank Koncernen kan dele persondataene med mediebureauer og lignende, der på vegne af Saxo Bank Koncernen udarbejder kundeanalyser til brug for Saxo Bank Koncernens salg og marketingaktiviteter og med en eventuel anden finansiel virksomhed, der måtte arbejde på vegne af Saxo Bank Koncernen med det formål at gennemføre due diligence og godkendelse af din ansøgning. Du kan altid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte Saxo Privatbank. 2.5 Indsigt i Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger og eventuelle fejl i Saxo Privatbanks oplysninger Dine personlige oplysninger vil ikke blive lagret længere, end hvad der er nødvendigt for udførelsen af de i Betingelserne anførte formål. Du har ret til at anmode om korrigering, supplering, sletning eller spærring af sådanne personlige oplysninger, hvis disse er forkerte, ufuldstændige eller uden relevans for formålet med behandlingen, eller hvis de behandles på nogen måde, som ikke er lovlig. Du kan endvidere under visse omstændigheder med gyldig grund gøre indsigelse mod behandlingen af sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med de i de gældende databeskyttelsesregler anførte procedurer og gøre brug af sådanne andre retsmidler, som måtte være tilgængelige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne. 2.6 Indsigelse mod markedsføring Du kan til enhver tid meddele Saxo Privatbank, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Saxo Bank Koncernen. 2.7 Klage over Saxo Privatbanks behandling af oplysninger Hvis du er utilfreds med Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger m.v., kan du klage til Saxo Privatbank eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 3. KUNDEKATEGORI I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og implementeringen heraf i Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen kategoriserer Saxo Privatbank sine kunder som enten detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Som foreskrevet i lovgivningen tillægger Saxo Privatbank kunder inden for hver kategori forskellige grader af beskyttelse. Detailkunder nyder den høje- Side 4 af 15

5 ste beskyttelse, professionelle kunder og godkendte modparter anses som mere erfarne, velinformerede og sofistikerede med viden og erfaring til at vurdere potentielle risici, og de nyder derfor reduceret eller ingen beskyttelse. Saxo Privatbank giver sine kunder mulighed for at anmode om at skifte kategori og således øge eller reducere graden af beskyttelse. Såfremt du anmoder om en anden kategorisering (enten generelt eller på produktniveau), skal du opfylde visse kvantitative og kvalitative kriterier, der fremgår af Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. På baggrund af din anmodning foretager Saxo Privatbank en vurdering af din ekspertise, erfaring og viden for at opnå rimelig sikkerhed for, at du er kompetent til at tage egne investeringsbeslutninger og forstå de involverede risici. Hvis de ovennævnte kriterier ikke opfyldes, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til ikke at ændre din kategori i henhold til anmodningen. 4. RENTER 4.1 Rentevilkår Renten for de enkelte indlåns- og udlånskonti er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Saxo Privatbank kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. Rentekonventionen, renten beregnes som faktisk/faktisk. Du kan få oplysninger om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af ind- og udlån via de prislister eller skilte, der er fremlagt i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside eller på forespørgsel. 4.2 Ændring af variable rentesatser Saxo Privatbank kan altid ændre variable rentesatser, hvis ændringen er til fordel for dig. Variable rentesatser på indlån kan nedsættes og variable rentesatser på udlån kan forhøjes, hvis: 1. ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Saxo Privatbank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, 2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Saxo Privatbank, 3. ændringer i skatter og afgifter har betydning for Saxo Privatbank, 4. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rentevilkår, ændrer sig, eller 5. Saxo Privatbank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Saxo Privatbanks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. 4.3 Varsel og meddelelse om renteændringer Indlån Saxo Privatbank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til din fordel samt i de i punkt 4.2 nr. 1)-3) angivne tilfælde. I de i punkt 4.2 nr. 4) og 5) angivne tilfælde vil renteændringer ske med én måneds varsel. Du får enten oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev, elektronisk eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Saxo Privatbank udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annonceringen Udlån Du modtager underretning om renteændringer inden de træder i kraft. I de i punkt 4.2 nr. 4) og 5) angivne tilfælde, vil du modtage underretning én måned før ændringen træder i kraft. Dog er Saxo Side 5 af 15

6 Privatbank ikke forpligtet til at underrette dig ved nedsættelse af rentesatser på kassekreditter. Du får underretning om renteændringer ved brev eller elektronisk. I forbindelse med underretning om renteændringer får du samtidig meddelelse om størrelsen på fremtidige ydelser og om eventuelle ændringer i ydelsernes antal og hyppighed. For kassekreditter er Saxo Privatbank alene forpligtet til at give dig besked om stigning i renten. Ved refinansiering af udlån med variable rentesatser og med pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse (SDO-lån), kan ændringer i rentesatserne meddeles efter ændringens ikrafttræden. 4.4 Ret til opsigelse af indlånskonti ved renteændringer Hvis en variabel rentesats på en indlånskonto nedsættes, kan du i 14 dage efter renteændringen opsige kontoen og få udbetalt det indestående beløb straks uden hensyn til et aftalt opsigelsesvarsel og uden betaling af aftalt dekort. 5. RENTEDATO OG RENTETILSKRIVNING Dette afsnit finder ikke anvendelse for dine betalingskonti - se Vilkår for betalingskonti. En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil din løn- og budgetkonto være omfattet af begrebet. En bankdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Se definitionen i afsnit 1 for en beskrivelse af hvilke dage, der er bankdage i Saxo Privatbank. Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Der gælder følgende: 1. Når du indbetaler kontant, med check eller Dankort på en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen indbetalingsdagen. 2. Når du hæver fra en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen udbetalingsdagen. 3. Når du modtager løn, offentlige ydelser m.v. er bogføringsdagen rentedato. 4. Når du modtager andre overførsler fra en konto i et dansk pengeinstitut, er bogføringsdagen rentedato. 5.1 Tilskrivning af renter Saxo Privatbank tilskriver renter én gang årligt for indlån. Det sker ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og indsætte det samlede beløb på din konto. Første bankdag efter tilskrivningen er rentedato. Saxo Privatbank tilskriver renter for udlån enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Rentetilskrivningen foregår ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og hæve det samlede beløb på din konto. Første bankdag efter tilskrivning er rentedato. Tilskrivningen af renter fremgår af kontoudtog eller anden opgørelse. 6. KURTAGE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER Du er forpligtet til at betale den kurtage og de gebyrer, der fremgår af Saxo Privatbanks prisliste, til Saxo Privatbank. Prislisten er tilgængelig i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside og udleveres til dig på anmodning. Side 6 af 15

7 Saxo Privatbank er berettiget til at ændre sådanne kurtager og gebyrer uden varsel, når ændringen er til fordel, eller ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som Saxo Privatbank ikke har indflydelse på. Sådanne forhold er: 1) ændringer i forholdet med Saxo Privatbanks modparter, som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer, eller 2) ændringer i kurtager og gebyrer fra børser, clearingcentraler, informationsudbydere eller andre eksterne leverandører, som sendes videre til dig af Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er berettiget til at ændre kurtager og gebyrer med en måneds varsel, hvis: 1) markedsmæssige forhold, herunder blandt andet konkurrencemæssige forhold, giver grund til en ændring i Saxo Privatbanks betingelser, 2) Saxo Privatbank ønsker at ændre sin generelle kurtage- og gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, eller 3) der er sket væsentlige ændringer i dine forhold, som har været grundlag for individuelle betingelser tildelt dig. Udover sådanne kurtager og gebyrer er du forpligtet til at betale al gældende moms og andre skatter, opbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til børser og clearinghuse og alle andre gebyrer, som Saxo Privatbank er forpligtet til at afholde i forbindelse med en aftale og/eller i forbindelse med kundeforholdet med dig. Saxo Privatbank er derudover berettiget til at stille krav om, at følgende udgifter betales særskilt af dig: 1) alle ekstraordinære omkostninger som følge af kundeforholdet, for eksempel telefon, telefax, kurer og postudgifter i tilfælde, hvor du udbeder dig trykte kopier af handelsnotaer, kontoudtog osv., som Saxo Privatbank kunne have leveret i elektronisk form i medfør af punkt 11 nedenfor, 2) alle udgifter for Saxo Privatbank, som skyldes manglende opfyldelse af dine forpligtelser, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af rykkere, juridisk assistance m.v., 3) alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af udskrifter og bilag og for udarbejdelse af kopier, 4) administrationsgebyrer i forbindelse med deponering af værdipapirer og eventuelle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med et pant, hvis det er tilvejebragt, herunder eventuel betaling af forsikringspræmie, og 5) alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter, hvis sådanne ønskes af dig. Gebyrer opkræves enten som et fast beløb, svarende til de effektuerede betalinger, eller som procentdel eller timebetaling svarende til den udførte serviceydelse. Timebetalingen fremgår af prislisten. Beregningsmetoderne kan kombineres. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at indføre nye gebyrer. Saxo Privatbank er berettiget til at debitere kurtager, gebyrer, provisioner, renter m.v. hver for sig, månedsvis eller kvartalsvis. 7. OVERTRÆKSRENTE OG RYKKERGEBYRER M.V. Hvis din konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan Saxo Privatbank kræve overtræksrente/-provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkasso m.v. Størrelsen af rykkergebyret samt overtræksrenten fremgår af prislisten, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside. Saxo Privatbank kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en Side 7 af 15

8 aftale med dig, kan ikke betragtes som et afkald fra Saxo Privatbank på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt dig ved kontoudtog eller lignende. 8. INDBETALINGER OG HÆVNINGER 8.1 Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på din konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Saxo Privatbank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks trukket på konti i Saxo Privatbank. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check f.eks. viser sig at være dækningsløs, hæver Saxo Privatbank beløbet på din konto igen. Hvis der hæves på din konto, får du besked fra Saxo Privatbank. Saxo Privatbank kan tilbageføre beløb, der er indsat på din konto ved en åbenbar fejl fra Saxo Privatbanks side, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. 8.2 Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder uanset om du selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. 8.3 Regulering af ydelsen på lån Saxo Privatbank er berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. 8.4 Udskrifter Når du modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal du straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig. Er det tilfældet, skal du straks kontakte Saxo Privatbank. En udskrift fra Saxo Privatbanks registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 9. OPSIGELSE, MODREGNING OG ÆNDRING AF VIL- KÅR 9.1 Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med dig er disse angivet i aftalen med dig. Ved fastsættelse af vilkår for dit engagement har Saxo Privatbank lagt vægt på det samlede forretningsomfang med dig. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Saxo Privatbank, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. 9.2 Opsigelse Kundeforholdet løber, indtil det opsiges. Du er berettiget til straks at opsige kundeforholdet ved skriftligt varsel til Saxo Privatbank. Over for Privatkunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med to måneders varsel, og opsigelsen skal være sagligt begrundet. Over for Erhvervskunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med en måneds varsel. Disse varslingsperioder gælder kun, hvis ikke andet er aftalt. Saxo Privatbank varsler opsigelsen på et varigt medium. Opsigelse påvirker ikke allerede opståede rettigheder og forpligtelser. Ved opsigelse er du og Saxo Privatbank forpligtet til at færdiggøre alle de kontrakter, der er indgået eller er under afvikling, og vilkårene i Betingelserne er fortsat bindende i forbindelse med sådanne transaktioner. Saxo Privatbank er berettiget til at fratrække alle skyldige beløb inden overførsel af eventuelle kreditsaldi på en konto til dig og er berettiget til at udskyde en sådan overførsel, indtil alle kontrakter mellem dig og Saxo Privatbank er afslut- Side 8 af 15

9 tet. Desuden er Saxo Privatbank berettiget til at stille krav om, at du betaler eventuelle gebyrer, som er påløbet i forbindelse med overførsel af dine investeringer. Når kundeforholdet ophører, kan Saxo Privatbank opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for dig. Du er forpligtet til at frigøre Saxo Privatbank for alle forpligtelser indgået på dine vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. 9.3 Modregning Saxo Privatbank kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende som Saxo Privatbank eller et andet selskab i Saxo Bank Koncernen har mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Saxo Privatbank, medmindre andet er aftalt med Saxo Privatbank. Saxo Privatbank modregner ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendige til at dække dine almindelige leveomkostninger. Saxo Privatbank modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller særlig aftale er sikret mod kreditorforfølgning. 10. BRUG AF SYSTEMET Hvis Saxo Privatbank ikke kan komme i kontakt med dig eller mangler kundedokumentation for f.eks. identitet, bopæl, skatte-, fuldmagts- eller ejerforhold, forbeholder Saxo Privatbank sig retten til at spærre dine konti og adgang til Systemet, indtil der henholdsvis er etableret kontakt til dig eller den relevante dokumentation er indsendt. Er du en virksomhed og ændrer denne status i henhold til et officielt virksomhedsregister, forbeholder Saxo Privatbank sig ligeledes retten til at spærre dine konti og adgang til Systemet, indtil kunden har klarlagt baggrunden for statusskiftet over for Saxo Privatbank, herunder f.eks. dokumenteret ejerskabsforhold og lignende Indsigelser Hvis du er Privatkunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal du snarest mulig og senest 13 måneder efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved vurderingen af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto. Hvis du er Erhvervskunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal du snarest mulig og senest 1 måned efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved transaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, f.eks. bestillinger over internettet, skal indsigelser dog fremsættes snarest muligt efter du er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt. Hvis du ikke gør indsigelse inden udløbet af ovennævnte frister, fortaber du retten til at gøre indsigelsen gældende over for Saxo Privatbank. I øvrigt henvises til de specifikke indsigelses- og ansvarsregler gældende for Saxo Privatbanks netbank og hæve-/kreditkort. Reglerne fremgår af henholdsvis de Generelle regler for selvbetjening og de gældende kortregler for de enkelte kort. Alle reglerne er tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside Login og spærring af adgang til systemet. For at få adgang til systemet anvender du NemID. Reglerne for NemID findes på Såfremt du har mistanke om, at nogen har mulighed for at anvende dit NemID, skal du straks spærre din adgang. Du kan læse i Reglerne for NemID, hvordan du spærrer din adgang. Side 9 af 15

10 10.3 Tilbagekaldelse af ordrer En ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer anses for afgivet, når du i Saxo Privatbank handel godkender transaktionen, købet eller salget af værdipapiret. Har du afgivet en ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer, som du efterfølgende fortryder, har du mulighed for at rette forespørgsel om at få slettet ordren, frem til det tidspunkt, hvor ordren er effektueret. Du er bekendt med, at Saxo Privatbank ikke er forpligtet til at slette ordren. En forespørgsel om sletning af en ordre kan foretages via Systemet eller via telefonisk henvendelse til Saxo Privatbank. Du kan ikke anse en ordre for slettet, før du har modtaget en bekræftelse heraf. Der henvises i øvrigt til Saxo Privatbanks særlige Betingelser for betalingstjenester, jf. nedenfor Saxo Privatbanks ansvar Ved en udbetaling fra din konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af udbetalingen. Ved en indbetaling til din konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af indbetalingen, når Saxo Privatbank har modtaget beløbet. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for indirekte tab Privatkunders ansvar Hvis Systemet bruges af Privatkunder, gælder følgende bestemmelser om dit ansvar ved misbrug eller anden uberettiget anvendelse af Systemet: 1. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Systemet, når dit NemID er blevet anvendt. 2. Kan Saxo Privatbank godtgøre at: a. Du eller nogen, som du har overladt dit NemID til, ved groft uforsvarlig adfærd har gjort tredjemands uberettigede brug mulig, eller b. Du eller nogen, som du har overladt dit NemID til, ikke har underrettet Saxo Privatbank snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at dit NemID er kommet til tredjemands kendskab, eller c. den uberettigede brug er foretaget af nogen, der af dig har fået oplyst dit NemID, uden at forholdet er omfattet af punkt 3) nedenfor, hæfter du med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Systemet. 3. Du hæfter uden beløbsbegrænsning, hvis den uberettigede brug er foretaget af nogen, som du bevidst har overladt dit NemID til under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var nærliggende risiko for misbrug som følge af videregivelsen. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Systemet, der finder sted, efter at du har underrettet Saxo Privatbank Erhvervskunders ansvar Såfremt du er Erhvervskunde, accepterer du alene at benytte Saxo Privatbanks systemer, herunder konti og depoter hos Saxo Privatbank, i erhvervsmæssigt øjemed. Du er ansvarlig for ethvert misbrug, hvis dit NemID har været brugt, herunder af tredjemand. Du er ansvarlig for at sikre, at kun de personer, som er bemyndiget til at underskrive for dig, handler gennem Saxo Privatbank. Såfremt bemyndigelsen blandt dine medarbejdere ændres, skal Saxo Privatbank straks underrettes. Frem til det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Saxo Privatbank om, at dit NemID skal spærres, er Saxo Privatbank ikke ansvarlig for noget misbrug af konti og depoter, hvis dit Nem-ID har været benyttet. 11. KOMMUNIKATION Du skal omgående underrette Saxo Privatbank skriftligt om fejl og mangler ved handelsnotaer, kontoudtog m.v., der er sendt til dig elektronisk eller med almindelige post. Saxo Privatbank er ikke Side 10 af 15

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere