Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012"

Transkript

1 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende selskab til sikkerhed for en tredjemands gæld over for et pengeinstitut, da pengeinstituttet ved pantets stiftelse var bekendt med, at pantsætningen kunne udgøre en utilbørlig fordel for hovedaktionærerne i det pantsættende aktieselskab og undlod at sikre sig, at minoritetsaktionærerne i det pantsættende aktieselskab havde godkendt pantsætningen. Dommen indeholder en række udsagn, som bør haves for øje ved etableringen af fremtidige panterettigheder. I rettens begrundelse, som er gengivet mere udførligt nedenfor, anføres blandt andet, at det er helt sædvanlig bankpraksis at sikre sig, at minoritetsaktionærerne tiltræder en pantsætning, hvor denne ikke er godkendt på en generalforsamling, og navnlig hvor det ikke kan udelukkes, at pantsætningen falder uden for selskabets egentlige formålsbestemmelse. Dette gælder ifølge retten også for dispositioner, der måtte ligge i en gråzone. Dommens resultat begrundes ud fra en helhedsbedømmelse af en række konkrete forhold. Rækkevidden af dommen, ikke mindst de heri indeholdte mere generelle udsagn, skal således vurderes med en vis forsigtighed. Rettens ovennævnte mere generelle udsagn om opfattelsen af bankpraksis understreger dog vigtigheden af, at pantsætternes ejerforhold overvejes ved etablering af pantsætningen. Det er som udtrykt ved dommen ikke altid tilstrækkeligt for en pantsætnings bindende virkning, at tegningsreglen overholdes. Tegningsreglen bør sammenholdes med ejerforholdene og i øvrigt selskabets vedtægtsbestemte formål. Ved tvivl om formålets overholdelse eller i øvrigt ejerforholdenes afspejling i tegningsreglen, bør der indhentes supplerende underskrifter fra aktionærerne eller referater fra generalforsamlingerne indeholdende en godkendelse af pantsætningen. En bestyrelsesbeslutning synes ikke tilstrækkelig, da denne ikke altid afspejler ejerforholdene, hvilket dommen også er et bevis på (minoritetsaktionærerne var ikke repræsenteret i bestyrelsen). Dommen vedrører et aktieselskabs pantsætning. Resultatet må antages at kunne overføres til andre kapitalselskaber. De faktiske omstændigheder for dommen, regelgrundlaget, forklaringerne og rettens begrundelse er gennemgået mere udførligt nedenfor.

2 Side 2 Faktiske omstændigheder Den 30. maj 2008 underskrev selskab A et gældsbrev, hvori det anerkendte at skylde et pengeinstitut sammenlagt DKK 8,625 mio. Pengeinstituttet modtog en række sikkerheder, blandt andet en kaution fra selskab B, en kaution fra person D og et håndpant fra selskab C. Håndpantet gav pant i fire ejerpantebreve. Ejerpantebrevene var tinglyste på en række ejendomme. Håndpantsætningen var underskrevet samme dag som gældsbrevet. Håndpantsætningen var udtryk for en tredjemandspantsætning. Selskab A og selskab B var koncernforbundne, hvilket dog ikke var tilfældet for selskab C. Ledelsen i selskab A og selskab B var dog delvist sammenfaldende med ledelsen i selskab C. Person D var den ultimative ejer af selskab A og selskab B. Person D havde underskrevet gældsbrevet for selskab A, kautionen for selskab B og været medunderskrivende sammen med person F for selskab C. Tegningsreglerne for selskab A, B og C var ubestridt overholdt. Under sagen blev fremlagt en intern korrespondance hos pengeinstituttet. Det fremgik af denne korrespondance, at pengeinstituttet havde drøftet sikkerhedsstillelsen med person F, der skulle medunderskrive for selskab C. Denne person havde forespurgt pengeinstituttet, om de kunne forklare, hvorfor selskab C skulle stille sikkerhed for tredjemands selskab A. Pengeinstituttet havde hertil oplyst, at man var blevet tilbudt denne sikkerhed, og at engagementerne med selskab A skulle sikres yderligere. Selskab A betalte ikke renter og afdrag til tiden. Pengeinstituttet anmodede derfor den 9. oktober 2008 selskab C om betaling af midlerne. Den 17. november 2008 blev selskab A og selskab B taget under konkursbehandling. Den 3. februar 2009 blev bestyrelsen i selskab C udskiftet. Den nye bestyrelse protesterede mod pantsætningen. Bestyrelsen konstaterede dog, at selskab C var insolvent, hvorfor selskab C den 1. april 2009 blev taget under konkursbehandling. Selskabets kurator har efterfølgende ikke anerkendt pantsætningen, hvorfor pengeinstituttet anlagde sagen til afklaringen af gyldigheden heraf. Pantsætter havde ifølge sine vedtægter til formål at købe, eje, administrere, udleje og sælge fast ejendom, at udøve virksomhed i forbindelse hermed og at drive anden investeringsvirksomhed efter bestyrelsens bestemmelse. Pantsætter tegnedes blandt andet af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ifølge pantsætters offentliggjorte og 2007-årsrapporter fandtes i selskabet 10 aktionærer. I forbindelse med pengeinstituttets behandling af kreditsagen, ikke mindst overvejelserne omkring de supplerende sikkerheder, anmodede pengeinstituttets advokat selskab A om bekræftelse på, at alle aktionærerne i det pågældende selskab er indforstået med en pantsætning af det pågældende selskabs ejendomme. Der blev i øvrigt den 2. januar 2008 indgået kautionsfee-aftaler mellem selskab A og selskab C. Vederlaget var anført til 10 % p.a.

3 Side 3 Forklaringer Pengeinstituttets kreditchef forklarede blandt andet under sagen, at de vidste således godt, at der var minoritetsaktionærer Det var også derfor, de henvendte sig til det uvildige bestyrelsesmedlem [person F]... når de fraveg kravet, som fremgår af advokatens brev om bekræftelse fra alle aktionærer, så skyldtes det tidsfaktoren, idet pengeinstituttet ville sikre sig mod indsigelsen om pant for gammel gæld og dermed risikoen for omstødelse. Pengeinstituttet accepterede en underskrift fra det uvildige bestyrelsesmedlem [person F], der var partner i et advokatfirma, og som havde en selvstændig ansvarsforsikring. Kreditchefen bekræftede i øvrigt, at de havde kontrolleret selskabets vedtægter og konstateret, at der var en elastikbestemmelse, hvorefter selskabet også måtte drive anden virksomhed efter bestyrelsens bestemmelser, og de fandt derfor, at dette også omfattede en håndpantsætning. Det blev i øvrigt bekræftet af kreditchefen, at man formentligt ville have indgivet en konkursbegæring over for selskab A, såfremt de supplerende sikkerheder ikke var stillet af selskab C. Person F, ønskede ifølge sin forklaring en forretningsmæssig begrundelse, før en underskrivelse af pantsætningen kunne gennemføres. Først da den forelå, underskrev advokaten pantsætningsaftalen. Som forretningsmæssig begrundelse anførte de øvrige bestyrelsesmeldlemmer over for advokaten, at selskab C modtog en betaling herfor i form af et kautionsfee. Advokaten havde set dokumentet og dermed efter eget udsagn sikret sig en forretningsmæssig begrundelse for underskrivelsen. Kurator for selskab C udtalte i forbindelse med sin afhøring, at kautionsfee-aftalerne ikke havde medført nogen form for effektiv betaling. Rettens afgørelse Retten bestående af fem dommere bemærkede indledningsvist, at formålet med håndpantsætningen navnligt var en sikring af lån ydet til selskab A, hvilket lån var nødlidende. Desuden var formålet at afværge, at misligholdelsen fik afsmittende virkning på person D og E s øvrige direkte eller indirekte ejede selskaber. Håndpantsætningen havde således ifølge retten udelukkende tjent i deres interesse. Kautionsfee-aftalerne, der var uden tidsmæssig sammenhæng med håndpantsætningerne, og som efter indholdet alene havde karakter af en risikopræmie, fandtes ikke at være tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse for dispositionerne. Det var ikke investeringsvirksomhed. Retten lagde desuden efter bevisførelsen til grund, at pengeinstituttet utvivlsomt forud for underskrivelsen af håndpantsætningserklæringerne var klar over, at håndpantsætningen ikke tjente minoritetsaktionærernes interesser. Retten udtalte herefter, at det var helt sædvanlig bankpraksis at sikre sig, at minoritetsaktionærer tiltræder en håndpantsætning, hvor denne ikke er godkendt på en generalforsamling, og navnligt hvor det ikke ganske kan udelukkes, at en sådan håndpantsætning falder uden for selskabets egentlige formålsbestemmelse. Dette gælder også dispositioner, der måtte ligge i en gråzone.

4 Side 4 Person D og E havde dermed ifølge retten disponeret på en sådan måde, at de og deres selskaber - opnåede en utilbørlig fordel på bekostning af de øvrige aktionærer og selskab C. Dette skete på grundlag af en disposition, som faldt uden for selskabets formålsbestemmelse. Da pengeinstituttet var vidende herom, og da pengeinstituttet ved at undlade at kræve dokumentation for, at minoritetsaktionærerne havde godkendt håndpantsætningen eller dog sikret sig, at denne var godkendt på en generalforsamling, der blev afholdt dagen inden underskrivelsen af håndpantsætningserklæringerne, og da den benyttede fremgangsmåde, hvorefter banken blot sikrede sig en underskrift fra person F alene med det formål at sikre en hurtig ekspedition, således af man minimerede omstødelsesrisikoen for pengeinstituttet, fandt retten, at håndpantsætningen var åbenbart i strid med aktieselskabsloven ( 61 og 63). Retten fandt det uden betydning, at person F havde udtrykt tvivl om berettigelsen af pantsætningen, inden sin underskrivelse heraf, idet person F ikke repræsenterede minoritetsaktionærerne, hvilket person F ikke havde givet udtryk for eller i øvrigt skabt en berettiget forventning om. Selskab C blev som en konsekvens heraf frifundet over for pengeinstituttet, der ikke alene skulle betale sagens omkostninger, men også blev dømt til en udlevering af de originale ejerpantebreve til selskab C eller foranledige disse aflyst fra tingbogen. Regelgrundlaget De i afgørelsen citerede regler har følgende ordlyd: En retshandel, der er indgået på selskabets vegne af nogen, der efter 60 har tegningsret, forpligter selskabet, medmindre 1) de tegningsberettigede har handlet i strid med de begrænsninger i deres beføjelser, som er fastsat i denne lov, eller 2) retshandelen falder uden for selskabets formål, og selskabet godtgør, at tredjemand vidste dette, eller det ikke kunne være den pågældende ubekendt (daværende Aktieselskabslov 61 stk. 1, nu Selskabslovens 136, stk. 1, nr. 1) og 2)). De, der efter reglerne i er bemyndiget til at repræsentere selskabet, må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. Ej heller må de efterkomme generalforsamlingsbeslutninger eller beslutninger af andre selskabsorganer, for så vidt beslutningen måtte være ugyldig som stridende mod denne lov eller selskabets vedtægter (daværende Aktieselskabslov 63 stk. 1, nu Selskabslovens 127 stk. 1)

5 Side 5 Kontakt: Lotte Eskesen Direct Mobile Michael Steen Jensen Direct Mobile Claus Jespersen Direct Mobile Denne orientering er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Gorrissen Federspiel påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af orienteringen.

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere