Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns afdeling 2, Rosenhøj, har af Landsbyggefonden modtaget forhåndstilsagn om støtte i form af støttede lån til gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd på ca. 562 millioner kr. Desuden optages ustøttede lån på 265 millioner kr. Realkreditinstituttet har beregnet, at der er behov for garanti på ca. 97 % på det støttede lån på 562 millioner kr. Der er ikke behov for garanti på det ustøttede lån på 265 millioner kr. De støttede og ustøttede arbejder i helhedsplanen omfatter blandt andet renovering og omdannelse af bebyggelser og udeområder i Rosenhøj. Desuden opføres et medborgerhus i forbindelse med Søndervangskolen. Kalkværksvej Aarhus C POB/08/ Sagsnummer POB/08/00076 Sagsbehandler Trine Birk Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Lixtal: 45 Boligforeningen søger i forbindelse med finansieringen af disse arbejder endvidere om tilladelse til at optage et forhåndslån til at finansiere dele af de ustøttede arbejder med, på i alt 115 millioner kr. Boligforeningen ønsker hermed at udnytte den lave rente, der er pt., for hermed at sikre den fremtidige husleje. 2. Beslutningspunkter At 1) byrådet vedtager at yde den kommunale garanti på 97 % af det støttede lån på ca. 562 millioner kr.. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien. At 2) byrådet godkender at afdelingen optager et forhåndslån på 115 millioner kr. til delvis dækning af den ustøttede finansiering. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd

2 At 3) byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at godkende en eventuel forhøjelse af kommunegarantien ved den obligatoriske genberegning ved projektafslutning, på op til 100 % af det støttede realkreditlån, svarende til ca. 562 millioner kr.. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien. 3. Baggrund Rosenhøj består af ca. 840 boliger fordelt i 27 identiske 4-etagers betonblokke. Afdelingen er opført i slutningen af 1960erne efter principperne i Sydjyllandsplanen. Byrådet har 16. december 2009 godkendt helhedsplanen for Viby Syd. Herefter er der blevet afholdt en arkitektkonkurrence, og i marts 2011 blev vinderforslaget i konkurrencen kåret. Den 23. november 2011 godkendte byrådet konkurrencens vinderprojekt, og siden har boligforeningen Århus Omegn arbejdet videre med at konkretisere blandt andet de massive fysiske forandringer i Rosenhøj. Det er finansieringen af disse arbejder, samt boligforeningens forventede involvering i medborgerhuset, der hermed søges om kommunal garanti til. Renoveringen beløber sig til i alt ca. 880 millioner kr., hvoraf de kr. er med støtte fra Landsbyggefonden. I forbindelse med byrådets godkendelse af helhedsplanen i 2009, godkendte byrådet også, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø blev bemyndiget til at give bindende tilsagn på op til 4,5 mio. kr. i kapitaltilførsel. Det forudsættes med denne indstilling, at der ikke er brug for yderligere kommunal kapitaltilførsel, da der ikke er afsat midler til dette. Den 29. august 2012 godkendte byrådet lokalplan 930, Fornyelse af boligområdet Rosenhøj til offentlig fremlæggelse. I den forbindelse var der udarbejdet et statusnotat på implementeringen af Helhedsplan Viby Syd. Dette notat vedlægges denne indstilling, da det beskriver status på Helhedsplanens gennemførelse. Sagsgangen er, at kommunen indstiller sagen til Landsbyggefonden, som tager den endelige beslutning om støtte i henhold til almenboliglovens 91. Støtte efter 91 medfører ydelsesstøtte, hvilket vil sige at Landsbyggefonden betaler en del af den reelle ydelse på realkreditlånet. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 2 af 7

3 Lånene og støtten fra Landsbyggefonden er en forudsætning for, at helhedsplanen kan gennemføres i overensstemmelse med byrådets beslutning den 16. december Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen stiller den fornødne garanti. Boligforeningen ønsker at optage en del af den ustøttede finansiering som forhåndslån, for at udnytte det lave renteniveau. En del af den ustøttede finansiering kan optages med pant i den eksisterende ejendom. De resterende 115 millioner ligger ud over, hvad der kan optages af lån, uden ekstra sikkerhed. Kreditforeningen tager derfor midlertidigt håndpant i en tilsvarende mængde af boligorganisationens værdipapirer (obligationer). Når renoveringen er gennemført, og den endelige værdiansættelse har fundet sted, frigiver kreditforeningen håndpantet. Støttede lån kan jf. støttebekendtgørelsen 61 ikke hjemtages som forhåndslån. Der er derimod ikke noget til hinder for, at ustøttede lån hjemtages som forhåndslån. Aarhus Kommune har dog vurderet, at byrådet skal godkende optagelsen af forhåndslånet. Boligforeningens optagelse af forhåndslånet har ikke nogle økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune. 4. Den forventede effekt Målsætningen med Helhedsplanen er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives. Dette skal ske gennem blandt andet en markant fysisk forandring af bydelen, for at gøre den og boligmassen mere attraktiv. Der vil løbende blive målt på en række vedtagne indikatorer, således at effekten af tiltagene dokumenteres. Formålet med at støtte efter almenboliglovens 91 er blandt andet at sikre, at nødvendige renoveringer i almene afdelinger gennemføres, uden at dette bringer en afdeling i en situation, hvor høj husleje vanskeliggør udlejning og dermed kan starte en negativ social spiral. 5. De planlagte ydelser Renovering af Rosenhøj I alle 27 blokke gennemføres en renovering af tag og fag: Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 3 af 7

4 Alle facader efterisoleres og der arbejdes med fem nye facadematerialer for at give bebyggelsen et varieret arkitektonisk udtryk. Alle vinduer udskiftes. Der etableres åbninger i gavlene. Alle tage udskiftes. Der etableres punkthuse i Rosenhøj 2-5 ved at fjerne en opgang pr. blok (der nedlægges boliger og familierne skal permanent genhuses). Der etableres elevatorer i Rosenhøj 1-5 (i alt 11 elevatorer). I disse blokke er der herefter fuld tilgængelighed til alle boliger. I de nordvendte blokke (ulige numre fra Rosenhøj 7-27) etableres der en gennemgang fra indgangssiden til havesiden ved at nedlægge midtfor-boligerne i stueetagen. Gennemgangene sikrer endvidere niveaufri adgang til boligerne i stueetagen Der etableres nyt ventilationssystem i alle boligerne. Friarealer: Der sker en gennemgribende opkvalificering af friarealerne. Rosenhøj 6-27 parres to og to, hvorved der opstår et fælles gårdmiljø til hvert par. Beboerne i de to blokke er medbestemmende ved indretning af dele af gårdmiljøet. Der anlægges to nye interne boliggader, der opdeler Rosenhøj i mindre skalaer. I tilknytning til boliggaderne anlægges der to kvarterstorve, der er tænkt som moderne landsbytorve. Det grønne strøg er Rosenhøjs store samlende landskabsrum. Et rekreativt stisystem sikrer forbindelsen fra Torvet ved Søndervangs Allé til Odderbanens trinbræt i Rosenhøjs udkant. Renoveringen forventes påbegyndt medio Medborgerhuset Medborgerhuset kobler sig til Søndervangskolen og får fælles indgang med skolen. Projektet for medborgerhuset er siden arkitektkonkurrencen blevet justeret og der er yderligere søgt og tildelt midler fra Lokale- og anlægsfonden. Medborgerhuset etableres på skolens område og vil inddrage dele af skolens bygninger, ligesom der vil blive opført nyt byggeri. Der vil Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 4 af 7

5 blive etableret en grundejerforening for medborgerhuset, der har Aarhus Kommune og Århus Omegn som medejere. Medborgerhuset vil rumme en række multifunktionelle lokaler, der bl.a. skal danne rammerne for områdets boligsociale projekter. Der opføres en ny hal, der skal kunne bruges i sammenhæng med en ny aktivitetsplads, der anlægges/indrettes foran medborgerhuset/søndervangskolen. 6. Organisering af indsatsen Generelt varetages implementeringen af Helhedsplanens projekter i et samarbejde mellem Aarhus kommune og Århus Omegn og koordineres af Integration og Bydelsudvikling, Borgmesterens Afdeling. Implementeringen af delprojekterne påhviler de relevante bygherrer. For så vidt angår renoveringen af Rosenhøj er dette boligforeningen Århus Omegn, og opførelse af Medborgerhuset foregår i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Århus Omegn. 7. Konsekvenser for ressourcer Projektet er opdelt i en støttet og en ustøttet del: Finansieringsoversigt Landsbyggefondsstøttet realkreditlån Ustøttet realkredit lån Anvendelse af henlagte midler /div egne midler I alt Der er krav om kommunegaranti på 97 % på det støttede realkreditlån svarende til ca. 545 millioner kr. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af garantibeløbet. Garantikravet er beregnet af realkreditinstitut på baggrund af projektmaterialet. Det er et lovkrav at realkreditinstituttet genberegner garantiprocenten ved projektets afslutning. Erfaringer viser, at garantivurderingen kan ændre sig noget fra den første vurdering på projektstadie til vurderingen af det endelige afsluttede projekt. I tilfælde af at realkreditinstituttet vurderer, at der behov for en øget kommunal garanti efter projektafslutning, har byrådet reelt ikke nogen mulighed for at sige nej til denne, da byggeriet er afsluttet, og der forudsættes Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 5 af 7

6 kommunal garanti fra realkreditinstituttet i henhold til realkreditlovgivningen. For at imødegå, at byrådet i førnævnte fald præsenteres for endnu en indstilling vedrørende godkendelse af en højere garantiprocent ved projektafslutning, anbefales det, at Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende en forhøjelse af garantiprocenten på fra den nuværende 97 % op til 100 %. Garantistillelse til almene boliger påvirker ikke den generelle kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en begrænset direkte risiko. Normalt vil Landsbyggefonden i samarbejde med boligorganisationen og kommunen finde en løsning, såfremt en almen boligafdeling kommer i økonomiske problemer. Kommunale garantier til en almen boligafdeling vil således indirekte kunne medføre kommunale merudgifter, blandt andet i form af kapitaltilførsel. Det skal endvidere bemærkes, at boligforeningen ikke garanterer for afdelingernes gæld. En almen afdeling vil således selvstændigt kunne gå konkurs uden at påvirke boligforeningens økonomi. Boligforeningens optagelse af forhåndslån på 115 millioner kr. har ikke nogle økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune. Laura Hay / Lisbeth Errboe Svendsen Bilag Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Skema A Bilag 3: Status på implementeringen af Helhedsplan Viby Syd Tidligere beslutninger Den 16. december 2009 godkendte byrådet helhedsplanen for Viby Syd. Den 23. november 2011 godkendte byrådet konkurrencens vinderprojekt og det videre arbejde med delprojekterne. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 6 af 7

7 Den 29. august 2012 godkendte byrådet lokalplan 930, Fornyelse af boligområdet Rosenhøj til offentlig fremlæggelse. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd Side 7 af 7

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION

BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE DIREKTION REVISION BERETNING 2007 SIDE 2 I 64 BERETNING 2007 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Jesper Nygård, København, formand Gunnar Grangaard, Viborg, næstformand Bjarne W. Christensen, Frederikshavn Per Nielsen, Kolding

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef

BERETNING 2013. Valgt af kommunernes Landsforening Eske Groes, København DIREKTION. Bent Madsen, adm. direktør Birger R. Kristensen, sekretariatschef BERETNING 2013 BERETNING 2013 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Christian Høgsbro, København, formand Birte Flæng Møller, København, næstformand Karin Mortensen, Vejle

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere