Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering"

Transkript

1 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring af arkivmæssige hensyn. Statens Arkiver fastsætter bestemmelser for anmeldelse og godkendelse af systemer. Hvis en myndighed anvender manuel journalisering af dokumenter på kartotekskort el. lign. kan nærmere retningslinier for anmeldelse fås ved henvendelse til Rigsarkivet eller et af landsarkiverne. For elektroniske arkivsystemer gælder, at der er forskellige anmeldelsesregler og tidsfrister for henholdsvis elektroniske registre (databaser) og systemer der anvendes til lagring af sager og/eller dokumenter. Dette skyldes, at den sidstnævnte gruppe af systemer skal godkendes før de bliver taget i brug, mens elektroniske registre blot skal vurderes m.h.p. at afgøre, om de skal afleveres til Statens Arkiver eller ej. Alle systemer der anvendes til registrering og/eller lagring af dokumenter skal som udgangspunkt afleveres til Statens Arkiver. Der bliver dog altid foretaget en bevarings- og kassationsvurdering af denne type systemer i forbindelse med godkendelsessagsbehandlingen se afsnittet om bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer. Anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer med sager og/eller dokumenter Statens Arkivers krav til udformningen af myndighedernes arkivsystemer har såvel kortsigtede som langsigtede mål. På kort sigt skal arkivsystemet sikre, at det bliver muligt for myndigheden: hurtigt at genfinde verserende sager og/eller dokumenter hurtigt at finde hvilende sager og/eller dokumenter, som skal genoptages

2 56 at finde sager og/eller dokumenter som kan benyttes som fortilfælde at kontrollere, at frister for sagsbehandlingen overholdes at kontrollere at svarfrister overholdes at elektroniske dokumenter ikke bliver ulæselige i løbet af arkivperioden fx som følge af skift af tekstbehandlingssystem Arkivsystemet skal derfor som minimum sikre lagring og genfinding af de dokumenter, som myndigheden modtager og producerer, men kan også tjene andre formål. Det kan fx være aktivitetsstyring, workflow management og generel vidensdeling. Statens Arkivers krav til systemerne skal primært sikre, at registreringen af sager og dokumenter sker på en hensigtsmæssig og ensartet måde, så alt sagsrelevant materiale bliver registreret. Kort sagt, at myndigheden får et godt arkiv som afspejler den faktiske sagsbehandling til glæde for såvel myndigheden selv, som fremtidige arkivbrugere. På længere sigt skal kravene sikre, at der kan afleveres en arkiveringsversion af systemet til Statens Arkiver. Dette er en fordel for såvel myndigheden som Statens Arkiver, eftersom det er af fælles interesse at afleveringssagen forløber så smertefrit som muligt, og at der ikke skal ske store ændringer i den kopi af systemet, som skal afleveres efter arkivperiodens afslutning. På lang sigt skal kravene sikre, at arkivbrugerne om 50, 100 eller 500 år kan genfinde sager og dokumenter til brug ved udforskningen af informationssamfundets historie. I hvilke tilfælde skal et system anmeldes? Alle nye systemer skal anmeldes. Derudover skal systemer anmeldes når: Arkivperioden udløber og der foretages periodeskift. Selvom myndigheden i den nye periode fortsætter med en uændret brug af systemet, skal det anmeldes til Statens Arkiver Der sker væsentlige ændringer af systemets dækningsområde. Dette er ofte tilfældet, når myndigheder nedlægges, og sagsområder overføres mellem myndigheder Der sker væsentlige ændringer af systemets registreringsdel, fx hvis sagsog dokumentregistreringerne konverteres fra et system til et andet Hvis et system udvides med elektronisk arkivering af dokumenter Hvornår skal et system anmeldes? Alle statslige myndigheder såvel centrale som lokale - skal anmelde deres system(er) senest 3 måneder, før systemet tages i brug. Systemet må ikke tages i brug, før der foreligger en godkendelse fra Statens Arkiver. Det er derfor i såvel myndighedens som Statens Arkivers interesse, at anmel-

3 57 delse foretages så tidligt som muligt. En rettidig anmeldelse er dog ingen garanti for, at systemet kan godkendes indenfor tre måneder, da dette i høj grad afhænger af, om anmeldelsen indeholder alle relevante oplysninger. Hvis en myndighed tager et system i brug, inden det er godkendt af Statens Arkiver, kan Statens Arkiver kræve ændringer i systemet, opretning af registreringer mv. tilbage til ibrugtagningstidspunktet. Hvem gør hvad? Myndighed Leverandør Statens Arkiver Tid Beslutning om indførelse af nyt system Nyt system sendes eventuelt i udbud Planlægning af nyt system Anmeldelse til Statens Arkiver Behandling af anmeldelse og eventuel formulering af supplerende spørgsmål Besvarelse af eventuelle supplerende spørgsmål Godkendelse og bevaringsbestemmelse Ibrugtagning Anmeldelse hvordan? Anmeldelsen skal foretages på Statens Arkivers anmeldelsesskema, som findes på Anmeldelsen skal udover selve skemaet indeholde en instruks for anvendelsen af systemet, oversigt over registereringssystematik samt teknisk dokumentation. Instruks Instruksen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan myndigheden planlægger at bruge systemet i forbindelse med journalisering og sagsbehandling. Formålet er at sikre, at systemet bliver brugt på en ensartet måde, og datakvaliteten bliver så høj som mulig. Instruksen er et arbejdsredskab som skal opdateres, efterhånden som myndigheden gør sig erfaringer med fx arbejdsgange (indskanning af post el. lign.). Instruksen henvender sig således til alle, som har med sager og dokumenter at gøre, dvs. systemansvarlige, sagsbehandlere og journalmedarbejdere. Mange myndigheder har (sags- og) dokumenthåndteringssystemer fra samme leveran-

4 58 dør, men den konkrete anvendelse af systemerne varierer meget fra myndighed til myndighed. Statens Arkiver anvender instruksen til at få et indblik i myndighedens konkrete anvendelse af systemet. Oplysninger om hvilke beskrivelser, der skal indgå i en instruks findes i Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer, som findes på Registreringssystematik Anmeldelsen skal indeholde en oversigt over den registreringssystematik, som skal anvendes i systemet samt en beskrivelse af, hvordan den anvendes gerne med et par konkrete eksempler. I kapitel 2 er der eksempler på registreringssystematiker, som kan anvendes til inspiration. I forbindelse med anmeldelse af systemet ser Statens Arkiver systematikken igennem og vurderer, om den muliggør en sikker fremfinding af sager og dokumenter. Teknisk dokumentation Anmeldelsen skal indeholde teknisk dokumentation af systemets logiske opbygning. Det vil oftest være systemleverandøren, der leverer dokumentationen. Dokumentationen skal indeholde et relationsdiagram (ER-diagram) samt en tabel- og feltbeskrivelse. Formålet med gennemgangen af den tekniske dokumentation er, at Statens Arkiver sikrer sig, at systemet teknisk set kan afleveres. Statens Arkivers afleveringsregler er baseret på en relationel databasemodel. Hvis systemet ikke er en relationsdatabase, skal den tekniske dokumentation derfor også indeholde en løsningsmodel for, hvordan der kan produceres en relationel arkiveringsversion af systemet. Flere myndigheder ét system Som en følge af digitaliseringen af forvaltningen bliver det mere og mere almindeligt, at flere myndigheder indgår i et servicefællesskab om udvikling og drift af IT-systemer. Hvis det er tilfældet, er det den systemansvarlige myndighed, som skal anmelde systemet til Statens Arkiver. Af anmeldelsen skal det fremgå, om der registreres i en fælles database eller separate baser for hver myndighed. Hvis der registreres i fælles base, skal der være et felt i registreringsdelen, som viser, hvilken myndighed, der har foretaget den enkelte registrering. Godkendt hvad så? Når Statens Arkiver har godkendt et ESDH-system, har myndigheden lov til at makulere alle indskannede papirdokumenter. Bemærk dog, at dokumenter eller andre medier, som af en eller anden grund ikke har kunnet indskannes fx meget store tegninger, rapporter mv. skal bevares på papir/i original version. Myndigheden bør dog gemme originaldokumenterne indtil, man har sikret sig at kvaliteten af det indskannede dokument er i orden. Endvidere bør myndigheden overveje, om visse dokumenter skal bevares i originalversionen af hen-

5 59 SAGSBEH SAG SagsbehandlerID Navn Initialer Kontor Tlf Epost SagsID Dato Sagsnr Sagstitel SagsbehandlerID Kontor Dokantal DOKUMENT DokumentID Dato Dokumenttitel SagsID M2MTABEL INDKSTRM ID SagsID IndekstermID IndekstmID Indeksterm Det er vigtigt, at myndigheden indsender en fyldestgørende dokumentation af arkivsystemet samt brugen af samme, da systemet ellers ikke kan godkendes. Et entitetsrelationsdiagram er et af de dokumenter, der skal afleveres som teknisk dokumentaion syn til bevisværdi eller lignende. Lyd- og videobånd som indgår i sagsbehandlingen bør konverteres til digtital form, så de kan lagres i ESDH-systemet. Statens Arkiver anbefaler, at myndighederne ikke opretholder skyggearkiver på papir sideløbende med ESDH-systemet, da det gør det sværere at sikre sig, at det elektroniske arkiv er komplet. Læs mere Anmeldelsen af systemer bør ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Når man skal anmelde et system, bør man derfor gennemlæse cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer samt vejledningen til samme. Cirkulæret indeholder Statens Arkivers krav til systemerne og i vejledningen bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Cirkulære og vejledning findes på

6 60 Anmeldelse af elektroniske registre Alle registre (databaser) der opsamler og arkiverer oplysninger i forbindelse med en myndigheds virksomhed skal anmeldes senest to uger, inden registret tages i brug. Dette gælder uanset registres formål, som fx kan være statistik, kontrol, administration eller forskning. Eksempler på registre er CPR, BBR, Landspatientregisteret, studieadministrative systemer, økonomisystemer og forskningsregistre. Anmeldelsen foretages på Statens Arkivers anmeldelsesskema, som findes på Det er vigtigt, at anmeldelsen indeholder så præcise og fyldige oplysninger om registrets indhold og relation til andre systemer som muligt, da vurderingen af registret sker udfra disse oplysninger. Statens Arkiver vil i nogle tilfælde kontakte myndigheden for yderligere oplysninger. Formålet med anmeldelsen er, at Statens Arkiver kan fortage en kassationsvurdering af registeret. Bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer Formålet med kassationsvurderingerne er, i henhold til arkivlovens formålsparagraf, at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder samt at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier. Det er af økonomiske årsager ikke muligt at bevare alle data, som er produceret af den statslige forvaltning. Det betyder at det er vigtigt at få udvalgt de systemer, som bedst belyser nutidens samfund, til bevaring. Data i elektroniske arkivsystemer må derfor aldrig slettes før, der er udstedt bevarings- eller kassationsbestemmelse for systemet. Det er endvidere vigtigt, at systemer med personoplysninger kassationsbehandles i forbindelse med ibrugtagning. Det skyldes, at der, for systemerne som skal bevares, skal fastsættes et afleveringstidspunkt, som er tilpasset de sletningsfrister, som er godkendt af Datatilsynet i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Sletteknappen må kun bruges, hvis der er udstedt kassationsbeslutning for data eller der er afleveret en arkiveringsversion af data, som er blevet godkendt. Som resultat af kassationsvurderingen udsteder Statens Arkiver en bestemmelse til myndigheden. Bestemmelsen fastsætter om data er bevaringsværdige og skal afleveres eller ej. Hvis data fra system skal bevares, fremgår det af bestemmelsen, hvornår systemet skal afleveres første gang, og hvor ofte det herefter skal afleveres. Et system vil typisk skulle afleveres hvert 5. år. Bestemmelsen gælder hele det system, som den er udstedt for. Når Statens Arkiver rejser afleveringssag for systemet, bliver der i samarbejde med myndigheden fastlagt præcis hvilke data (tabeller) i systemet, som skal afleveres.

7 61 Alle kassationsbestemmelser fra år 2001 og frem kan ses på Bemærk, at en anmeldelse til Datatilsynet ikke kan erstatte en anmeldelse til Statens Arkiver eller omvendt. Bevaring af EDH- og ESDH-systemer I arkiver med papirsagsdannelse bliver en stor del af sagerne kasseret, men når myndigheden overgår til fuld elektronisk sagsdannelse bevares hele arkivet. Dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt økonomisk set ikke kan betale sig at foretage delkassation i systemet, da det ikke giver besparelser i forhold til aflevering af en arkiveringsversion af systemet. Det betyder bl.a., at der ikke skal indsættes bevarings- og kassationskoder i systemerne. Tilsyn Det er Statens Arkivers erfaring, at ikke alle myndigheder er opmærksomme på anmeldelsespligten, så der kan være systemer, der ikke bliver anmeldt. For at imødegå dette problem fører Statens Arkiver med jævne mellemrum tilsyn i form af spørgeskemaundersøgelser eller besøg hos myndighederne, hvor man bliver bedt om at anmelde alle systemer, som ikke i forvejen er kendt af Statens Arkiver. Læs mere Anmeldelsen af systemer bør ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Når man anmelder et system, bør man derfor gennemlæse cirkulære om anmeldelse af statslige myndigheders elektroniske registre samt vejledningen til samme. Cirkulæret indeholder Statens Arkivers krav til systemerne og i vejledningen til cirkulæret bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Cirkulære og vejledning findes på Elektroniske arkivsystemer i daglig drift Efter godkendelse og implementering af et system skal myndigheden være opmærksom på, at der skal følges op på de forskrifter for systemets brug, som er indskrevet i instruksen. Arkivsystemet er myndighedens fælles vidensbase, og det er derfor vigtigt, at registreringerne sker på en ensartet måde, da det ellers bliver besværlig for andre medarbejdere samt fremtidige arkivbrugere at søge i systemet. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke sker et skred i registreringspraksis, da det kan give problemer med at fremsøge sager over tid. Hvis ændringer ikke kan undgås, skal det beskrives i instruksen, hvilke ændringer der er sket og hvornår. Myndigheden bør derudover med jævne mellemrum foretage en kvalitetskontrol af registreringerne i systemet for at sikre sig, at de medarbejdere der anvender systemet, overholder instruksens beskrivelser.

8 62 I det følgende opremses nogle af de områder, som ifølge Statens Arkivers erfaringer, kan give anledning til problemer i forhold til varetagelse af arkivmæssige hensyn, og som myndigheden derfor bør være særligt opmærksomme på. Journalisering eller ej Et centralt spørgsmål er, hvad der skal journaliseres i systemerne. Svaret er, at alle dokumenter som har betydning for en sags udvikling/afgørelse skal journaliseres i henhold til god forvaltningsskik. Der findes flere typer af dokumenter fx breve, e-post, fax, telefonnotater, mødereferater og interne notater. Et dokument skal journaliseres hvis, det modtages fra borgere, andre myndigheder og organisationer m.fl., og vedrører myndighedens sagsområde afsendes som officielt brev til en borger, en anden myndighed, eller organisationer m.fl., og vedrører myndighedens sagsområde indeholder oplysninger af betydning for beslutninger truffet af myndigheden indskrevet i fx interne notater og mødereferater Dette gælder uanset om dokumenterne findes i elektronisk form eller på papir. Myndigheden bør udarbejde en liste om materiale, som ikke er relevant for sagsbehandlingen og derfor ikke skal journaliseres for derved at afgrænse området. Typisk vil fx adresseændringer, aviser, bankkontoudtog, bekendtgørelser og beretninger udgivet af andre, biblioteksmateriale, ferielister, kontoudtog, korrektur, lønoversigter, sygemeldinger, takkeskrivelser, aftaler om mødetidspunkter osv. indgå i en sådan liste. Listen bør indgå i instruksen og ajourføres løbende. Omjournalisering Omjournalisering kan være nødvendigt, når en sag eller et dokument er oprettet under et forkert sagområde. Omjournalisering må ikke foretages fra én periode til en anden. Såfremt en sag skal omjournaliseres, skal der oprettes en ny korrekt sag og samtlige dokumenter skal journaliseres på den nye sag. Den gamle sag lukkes, og der laves en krydsreference mellem sagerne. Hvis myndigheden anvender papirsager, skal det tillige fremgå af sagsomslaget. Hvis et eller flere dokumenter skal omjournaliseres, vil der i de fleste systemer være en funktion til omjournalisering af dokumenter. Via denne funktion angives korrekt sagsnummer og -titel, og der vælges det eller de dokumenter, der skal omjournaliseres fra en sag til en anden. Efterfølgende er det registreret på den oprindelige sag, hvis et eller flere dokumenter er omjournaliseret.

9 63 Dobbeltjournalisering Dobbeltjournalisering af kopierede dokumenter eller dokumenter fremsendt til flere modtagere forekommer hos adskillige myndigheder. Det er ofte udtryk for, at instruksen ikke fungerer optimalt, eller ikke har taget højde for dette. Det bør derfor tydeligt fremgå af myndighedens instruks, hvem der har ansvaret for journalisering af fællesdokumenter. Registrering af dokumenter med digital signatur Med e-dag2 i år 2005 blev digital signatur indført i den offentlige sektor. Digitale signaturer kan på nuværende tidspunkt ikke opretholdes gennem længere tid eller arkiveres. Statens Arkiver anbefaler, at myndighederne sikrer sig, at der ikke indgår oplysninger i signaturen, som burde findes i arkivsystemets registreringsdel fx, hvem der er afsender af et dokument. Når en myndighed modtager et brev/e-post, der er signeret med digital signatur, anbefales det derfor, at myndigheden checker afsenderens identitet via et offentligt nøglecenter. Hos nøglecenteret skal der være registreret et gyldigt certifikat på afsenderen. Er certifikatet gyldigt bekræfter nøglecentret afsenderens identitet. Oplysningen om, at det modtagne dokument eller e-post er checket og bekræftet af nøglecenter registreres sammen med eller i tilknytning til det modtagne dokument eller e-post og afsenderens identitet registreres sammen med eller i tilknytning til det modtagne dokument eller e-post. Læs mere om digital signatur på Særligt for elektroniske journaler med papirsagsdannelse God arkivskik Til god arkivskik hører, at sager og dokumenter holdes i god orden. Dokumenter må ikke fjernes fra de sager, de tilhører, og de må ikke lægges i andre sager. Selvklæbende etiketter er nemme at sætte på, men desværre er holdbarheden ringe. Etiketter skal derfor limes på med PVA-lim. Udlån af sager til sagsbehandlere Det er vanskeligt at bevare overblikket over sagerne, hvis alle kan låne sager uden videre. Den arkivansvarlige bør udarbejde regler for udlån af sager til sagsbehandlere, dvs. hvem der har ret til at låne sager i arkivet og/eller journalen og efter hvilke retningslinier. I reglerne kan bl.a. indgå, at man ikke må låne sager uden at placere en låneseddel med angivelse af dato, navn, afdeling osv. på sagens plads. Lånet bør samtidig registreres i journalen, så det altid er muligt at lokalisere sagerne. Krav til materialer Myndighederne skal ifølge arkivloven sørge for, at arkivalier opbevares på betryggende måde. Det betyder bl.a., at man skal være opmærksom på, hvilke kontormaterialer man anvender i det daglige, da mange af dem har begrænset holdbarhed. Det gælder fx visse former for kuglepenne, papirtyper, genbrugspapir, selvkopierende formularer og faxpapir. Det samme gælder for selvklæbende etiketter på sagsmapper eller arkivæsker. Etiketterne er ikke holdbare og vil falde af efter en kort årrække. Pålimning af papiretiketter med en PVA-lim er derfor nødvendig.

10 64 Hvis man benytter materialer med kort holdbarhed til sager og dokumenter, der skal bevares, er arkivmæssige hensyn ikke varetaget. Problemet er imidlertid, at den teknologiske udvikling løbende introducerer nye medier og kvaliteter på markedet, og at den enkelte myndighed kun har ringe mulighed for at vurdere, om kvaliteterne lever op til arkivlovens krav om varetagelse af arkivmæssige hensyn. Den arkivansvarlige og sagsbehandlere skal især være opmærksomme på, om der benyttes arkivbestandige/t: Arkivæsker Papir Farvepatroner og toner til laserprinter Etiketter Lim/tape Clips og hæfteklammer Omslag/plastikcharteque Indbinding af protokoller Megen information går tabt, når der ikke er taget hensyn til materialekvaliteten. Myndigheden kan orientere sig nærmere hos Statens og Kommunernes IndkøbsService: og hos Dansk Standard: ISO-standarderne ændrer sig i takt med markedet, der er under konstant og hurtig forandring. Det anbefales derfor at man orienterer sig på ISO s hjemmeside: Der er følgende specifikke krav til materialer: Papir Papir til dokumenter: ISO Standarden vedrører papirets holdbarhed. Genbrugspapir eller miljøpapir kan anvendes i et mindre omfang til eksempelvis tryksager, der ikke skal bevares for eftertiden, men kan ikke anbefales til arkivalier. Papirformater: DS 216:2002. Standarden bestemmer de såkaldte A-formater, fx A4, A5 osv. Skriftstoffer/blæk/toner Lysægthed, holdbarhed mv.: ISO 11798:1999. Standarden omfatter holdbarhed ved skrivning, trykning og kopiering på papirdokumenter. Lim og klæbestoffer Statens Arkivers kræver, at der anvendes PVA-lim til påsætning af papiretiketter. PVA-lim sælges også under betegnelserne skolelim og bogbinderlim. Det er ikke tilladt at aflevere arkivalier med selvklæbende etiketter. Fotografiske film Der skal anvendes kemisk fremkaldt sølvfilm efter standarderne DS/ISO 10602:1998, DS/ISO 18918:2000 og ISO 18911:2000. Lyd- og videobånd Der anvendes bånd som overholder standarden ISO 18923:2000. Se også ISO s hjemmeside:

11 65 Særligt for EDH- og ESDH-systemer Dokumenter fra EDH- og ESDH-systemer skal afleveres til Statens Arkiver i en nøjagtig grafisk kopi af orginaldokumentet i formatet TIFF. Det betyder, at tekstbehandlingsdokumenter, regneark, tegninger mv. skal kunne konverteres til dette format. Konvertering til TIFF De første erfaringer med afleveringer af ESDH-systemer viser, at det er tidskrævende at konvertere ESDH-systemers dokumenter til TIFF. Det skyldes, at der ofte er en række dokumenter, som af en eller anden grund ikke kan konverteres automatisk og derfor kræver manuel konvertering. Statens Arkiver anbefaler derfor, at dokumenterne konverteres til TIFF på registreringstidspunktet, så man kan tage højde for problemerne, mens man endnu har kontakt til de brugere, som har lagret dokumentet i systemet eller evt. de personer, som har fremsendt dokumentet til myndigheden. Håndtering af dokumenter, der ikke umiddelbart kan lagres Hvis der er dokumenter, som ikke umiddelbart kan lagres i systemet, kan man forsøge følgende: Konvertere dokumentet inden det lagres, til et af de dokumentformater, som systemet anvender Konvertere dokumentet til TIFF og lagre det i dette format Udskrive dokumentet og indscanne det Returnere dokumentet til afsenderen med besked om, at dokumentet bedes fremsendt i et andet format Hvis dokumentet ikke kan udskrives (men kun ses fx af en viewer) eller konverteres til et anvendt format, må det ikke arkiveres i systemet. Håndtering af regneark Statens Arkiver har ikke mulighed for at modtage regneark i originalformat. Myndigheden bør derfor vælge at håndtere regneark på følgende måde: Konvertere regnearket til TIFF, dvs. et print af både tal- og formelark lagres i TIFF, før det arkiveres Hvis beregninger har afgørende betydning for en beslutning, fx et finanslovsforslag, beskrives beregningsgrundlaget i et særskilt notat, som efterfølgende arkiveres Der bør løbende følges op på, om dette overholdes.

12 66 Kladder I EDH- og ESDH-systemer er det almindeligt at kunne arbejde med kladdeversioner. Der kan således lagres mange versioner af det samme dokument inden det er endeligt færdigt. Det er derfor vigtigt, at have en klar afgrænsning af, hvornår et dokument skal journaliseres. Nogle myndigheder vælger at journalisere alle kladdeversioner, mens andre kun journaliserer det endelige dokument. Begge fremgangsmåder kan anvendes, men journaliseringen bør foretages ens i hele myndigheden. Når systemet skal afleveres til Statens Arkiver, er det vigtigt, at det ikke indeholder kladdeversioner, der ikke er tilknyttet en sag eller på anden måde knyttet til en registreringssystematik. Det er derfor en fordel, hvis ESDH-systemet ikke tillader at sager lukkes, før alle kladder er journaliseret eller slettet. Det kan nemlig være en uoverskuelig opgave at skulle tage stilling til en stor mængde ujournaliserede dokumenter ved lukning af en arkivperiode. Hvis man anvender et system, hvor kladder kan oprettes uden tilknytning til sager, bør man derfor enten have en funktionalitet, der begrænser varigheden af kladdeversioner i systemet rent teknisk eller indføre en administrativ procedure for at undgå, at kladdeversioner ligger uregistrerede i systemet i længere tid. Proceduren bør indgå i instruksen og kan fx indskærpe, at kladder ikke må ligge ujournaliseret i sagerne i mere 60 dage. Proceduren følges op af en løbende kontrol af registreringen af kladdeversioner. Dokumentregistreringer uden tilknyttet dokument I nogle systemer er det muligt at oprette en dokumentregistrering uden at tilknytte et dokument. En sådan registrering bruges til registrering af en hændelse på en sag, hvor der ikke findes et egentlig dokument fx en registrering i et af myndighedens registre det kaldes også en tom dokumentregistrering. Hvis man anvender denne type registrering, skal man sikre sig, at det tydeligt fremgår af systemets registreringsdel og/eller af instruksen, at det ikke er en fejl, at der ikke er et dokument tilknyttet. Dokumenter som er beskyttet af adgangskoder I mange tekstbehandlingsprogrammer og regneark er det muligt at beskytte sine dokumenter med adgangskoder. Det betyder imidlertid, at: Andre brugere ikke kan få adgang til dokumentet, og videndelingen mindskes At dokumentet ikke kan åbnes, hvis den pågældende medarbejder forlader myndigheden eller med tiden glemmer koden At dokumentet ikke kan konverteres til TIFF-format og dermed ikke kan afleveres til arkiv

13 67 Statens Arkiver anbefaler derfor, at det indskærpes over brugerne, at de ikke må anvende adgangskoder til læse- eller skrivebeskyttelse af dokumenter, men kun anvende den adgangsbegrænsning, som er i selve ESDH-systemet. Aflevering af elektroniske arkivsystemer Hvad er en arkiveringsversion? En arkiveringsversion af et elektronisk arkivsystem er det kopiudtræk af data fra systemet, som myndigheden skal aflevere til Statens Arkiver. Hvad består en arkiveringsversion af? En arkiveringsversion består af dataudtræk af arkivsystemets tabeller og eventuelle dokumenter samt dokumentation af data. En arkiveringsversion afleveres på CD-R eller en flytbar harddisk. Enhver arkiveringsversion skal bestå af følgende: Aflevering af ESDH-systemer sker som regel på USB-harddisk. På en harddisk er der plads til sager og dokumenter som i papirform ville optage mange hyldemeter. Arkivsystemets tabeller Selve dataindholdet af systemet. Tabellerne skal lagres som separate filer svarende til de enkelte tabeller i en relationel databasestruktur. Hjælpetabeller Hjælpetabeller bruges til at give Statens Arkiver informationer om arkiveringsversionen. Hjælpetabeller indeholder en række forskellige oplysninger om en arkiveringsversion, d.v.s. oplysninger om selve arkivsystemet, placeringen af arkivsystemets tabeller og systemdokumentationen. Hvis der er tale om et ESDH-system, indeholder hjælpetabellerne desuden information om placeringen af de elektroniske (sags-)dokumenter på afleveringsmediet. Metadata Metadata betyder data om data. Statens Arkiver bruger metadata til elektronisk dokumentation af arkivsystemets tabeller og deres relationer. Til beskrivelsen af metadata bruges en xml-opmærkning. Dokumenter Hvis der er tale om et ESDHsystem, skal arkiveringsversionen også indeholde systemets dokumenter. Dokumenter skal gemmes både i TIFF-format og tekstformat, fordi de to formater skal bruges til forskellige formål: TIFF formatet bruges til at gemme en nøjagtig grafisk kopi af dokumentet som det så ud, da det var i brug Tekstversionen er nødvendig for kunne foretage fritekstsøgning i dokumentet Generel information Generel information dækker over en administrativ beskrivelse af systemet som giver svar på: Hvorfor systemet er blevet oprettet samt hvordan det er blevet brugt. Til generel information hører også systemdokumentation, der kan belyse systemets struktur og funktionalitet.

14 68 Hvornår skal en arkiveringsversion af et elektronisk arkivsystem afleveres? IT-teknologiens hurtige udvikling betyder, at formater, metoder og standarder løbende ændrer sig. Arkiveringsversionen af et elektronisk arkivsystem skal derfor afleveres, mens viden om systemet og dets brug er intakt, og inden der sker sletning af poster i henhold til persondataloven. For elektroniske registre (databaser) er afleveringstidspunktet afhængigt af registrets type. Er der tale om et afsluttet register, fx en éngangsundersøgelse, afleveres der en arkiveringsversion af systemet ca. seks måneder efter sidste tilføjelse eller rettelse i registret Er der tale om et periodeopdelt register, fx et register der producerer afsluttede årsversioner, afleveres der en arkiveringsversion af hver periode ca. seks måneder efter afslutningen af perioden Er der tale om et akkumulerende register, fx et register der opdateres løbende, og som ikke benytter sig af nogen periodeopdeling, skal der med jævne mellemrum afleveres et øjebliksbillede af hele registret. Normalt skal der afleveres en arkiveringsversion hvert femte år For elektroniske journalsystemer og EDH- og ESDH-systemer gælder det, at der skal afleveres en arkiveringsversion ca. seks måneder efter en arkivperiodes afslutning. Hvem dækker omkostningerne ved aflevering? Myndighederne afholder selv alle omkostninger ved aflevering af elektroniske arkivsystemer til Statens Arkiver jf. arkivbekendtgørelsen. Omkostningerne afhænger af systemets omfang, og i hvor høj grad systemet er forberedt til at producere arkiveringsversioner til Statens Arkiver. Hvordan forløber en afleveringssag? Afleveringen af et elektronisk arkivsystem består af følgende faser: Kontakt vedr. aflevering Seks måneder før aflevering skal finde sted, henvender Statens Arkiver sig til myndigheden og gør opmærksom på: hvilken periode data skal omfatte at aflevering skal finde sted inden for de næste seks måneder Statens Arkiver vil efterfølgende kontakte myndigheden for at aftale et møde. På mødet bør myndigheden være repræsenteret ved den ansvarlige sagsbehandler samt den person, der skal producere arkiveringsversionen. Såfremt arkiveringsversionen skal produceres eksternt, bør en konsulent fra det pågældende firma deltage i mødet. Myndigheden bør inden mødet gennemgå Statens Arkivers afleveringsregler, så eventuelle spørgsmål kan afklares på mødet.

15 69 Myndighed Leverandør Statens Arkiver Tid Kontakt vedr. aflevering af arkiveringsversion af det elektroniske arkivsystem Møde om aflevering af () arkiveringsversion Udstedelse af afleverings bestemmelse Produktion og aflevering af () arkiveringsversionen Test af arkiveringsversionen Godkendelse af arkiveringsversionen Hvis en myndighed vil nedlægge et system, som der er truffet bevaringsbeslutning for, skal man altid henvende sig til Statens Arkiver, så systemet kan blive afleveret umiddelbart efter lukning. Møde På mødet gennemgås afleveringsreglerne. Desuden drøftes: Oplysninger om afleveringstype, systemnavn, arkivskabere, periodeafgrænsning Hvilke dokumenter, der skal medtages som generelle informationer om administrativ og teknisk brug af systemet Tilrettelæggelse af det kommende samarbejde, herunder hvornår afleveringen skal finde sted Mulighed for anvendelse af TEA (Test af Elektroniske Arkivsystemer), Statens Arkivers testprogram. Afleveringsbestemmelse På grundlag af mødet udformes en afleveringsbestemmelse, som bl.a. omfatter følgende spørgsmål: Hvilken periode og hvilke data arkiveringsversionen omfatter Hvilke arkiveringsversionsnummer myndigheden skal benytte sig af Hvilke dokumenter der skal indgå i generelle informationer Afleveringstidspunkt

16 70 Produktion og aflevering Når afleveringsbestemmelsen foreligger, kan myndigheden eller eventuelt dennes systemleverandør gå i gang med at producere en arkiveringsversion af det elektroniske arkivsystem. Arkiveringsversionen skal overholde Statens Arkivers afleveringsregler, som findes på Myndigheden har mulighed for at lave en testaflevering af systemet, inden den endelige aflevering finder sted. Dette vil primært være relevant i forbindelse med afleveringer fra store ESDH-systemer. På findes en række hjælpeprogrammer som kan anvendes ved produktionen. Derudover kan myndigheden indgå aftale med Statens Arkiver om anvendelse af TEA. Myndigheden har ansvaret for, at arkiveringsversionen ved aflevering sendes/ afleveres sikkert til Statens Arkiver. Myndigheden har ansvar for sikkerheden indtil Statens Arkiver har kvitteret for modtagelsen af arkiveringsversionen. Test Når Statens Arkiver har modtaget arkiveringsversionen fra myndigheden, testes den for at kontrollere, om: Arkiveringsversionen stemmer overens med bestemmelserne i afleveringsbestemmelsen Ikke godkendte arkiveringsversioner på CD-R på vej til destruktion. Der er overensstemmelse mellem dokumentation og data De generelle krav til fx CD-R eller harddiske, filformat, datarepræsentation, fil- og biblioteksstruktur og arkiveringsversionsnummer er overholdt Der er sket tekniske fejl under brændingen af den pågældende CD-R/harddisk, eller om den har fysiske skader Hvis en arkiveringsversion ikke opfylder alle bestemmelser returneres den til myndigheden, som da må producere en ny arkiveringsversion. Myndigheden må derfor ikke slette dataudtrækket, før Statens Arkiver har godkendt afleveringen. Statens Arkiver har ikke mulighed for at rette de fejl, der viser sig under testen. Godkendelse Statens Arkiver sender en godkendelse af arkiveringsversionen, når testen viser, at alle bestemmelser er overholdt.

17 71 Læs mere Afleveringen af systemer kan ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Man bør derfor gennemlæse bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer samt vejledningen til samme. Bekendtgørelsen fastsætter reglerne for aflevering og i vejledningen bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Bekendtgørelse og vejledning findes på Godkendte arkiveringsversioner på CD-R med stregkode på vej til magasinet.

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

Acadre - hvorfor og hvordan

Acadre - hvorfor og hvordan Intern kommunikation Acadre - hvorfor og hvordan Generelle retningslinjer Kvalitet Døgnet Rundt Administrationen Indholdsfortegnelse Forord...s. 3 Hvorfor journalisere...s. 4 Hvem opretter sager...s. 5

Læs mere

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks

Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Aalborg Kommunes Aalborg Arkivinstruks Generelle Retningslinjer 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Hvad er Aalborg Stadsarkiv...5 3. Hvad er arkivalier?...5 4. Hvem gælder instruksen for?...6 5.

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2011 Opdateret december 2014 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv.... 1 En vejledning

Læs mere

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat. Statens Arkiver Rigsarkivet. Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 29. august 2013 kl. 10-14.25 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner

Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv. En vejledning til kommuner og regioner Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv En vejledning til kommuner og regioner 2 Indholdsfortegnelse Aflevering af arkivalier til offentligt arkiv...1 En vejledning til kommuner og regionerindholdsfortegnelse...1

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT

Notat. Indholdsfortegnelse. Statens Arkiver. Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT TU1.UT TUFormålUT TU2.UT TUBeskrivelseUT Statens Arkiver Notat Ang.: Statens Arkivers terminologi for digital bevaring, v. 18 Til: BK-Afdelingen Fra: ALT Dato: 04.10.2010 Sagsnr.: 2008-007379 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Side 1 af 17 PS97-2CRD-E2K6 Distributionsform Email Papir Brevfletning Email cla@sa.dk Kunde Christian Larsen PS97-2CRD-E2K6 Velkommen til spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Rigsarkivets tilsyn

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012

DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 27. SEPTEMBER 2012 DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Opgaven...2 2 Krav til klargøring og håndtering...2 3 Gennemsyn for personoplysninger...4 4 Filformater og opløsning...5

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen

SOFIA. Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag. Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen SOFIA Tilgængeliggørelse og brug af digitalt skabte arkivalier Sofia på nettet og systemet bag Ann-Kristin Egeland Lone Smith Jespersen www.digitalbevaring.dk Emner www.digitalbevaring.dk Demonstration

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Referat Indsamling og Bevaring Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 26. februar 2015 kl. 10-15 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Rigsarkivet: vicedirektør Kirsten Villadsen,

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer

Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Vejledende kassationsliste for primærkommunernes IT-systemer Statens Arkiver og Kommunernes Landsforening 2005 Version 1.0 DocuLive KMD Sag KOM*IT Navision MADS Vejman Win PPR DSI Sund Vejledende kassationsliste

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Fejlbehæftede betalinger

Fejlbehæftede betalinger Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

(det grønne) Principper og retningslinjer for Nyborg Kommunes elektroniske sagsbehandling

(det grønne) Principper og retningslinjer for Nyborg Kommunes elektroniske sagsbehandling Indsæt billede Det præcise Håndbog mål skal være 14,18 x for 19 cm. og ESDH skal være placeret lige over grafikken (det grønne) Principper og retningslinjer for Nyborg Kommunes elektroniske sagsbehandling

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi

Virksomhedens informationssystem. Det elektroniske kontor. Elektronisk dokumenthåndtering Samfundet. Systembeskrivelse II IT og økonomi Virksomhedens informationssystem Systembeskrivelse II IT og økonomi Det elektroniske kontor Elektronisk dokumenthåndtering Hvordan omlægger vi arbejdsgange, så elektronikken styrker vores arbejde? Data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere