Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering"

Transkript

1 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring af arkivmæssige hensyn. Statens Arkiver fastsætter bestemmelser for anmeldelse og godkendelse af systemer. Hvis en myndighed anvender manuel journalisering af dokumenter på kartotekskort el. lign. kan nærmere retningslinier for anmeldelse fås ved henvendelse til Rigsarkivet eller et af landsarkiverne. For elektroniske arkivsystemer gælder, at der er forskellige anmeldelsesregler og tidsfrister for henholdsvis elektroniske registre (databaser) og systemer der anvendes til lagring af sager og/eller dokumenter. Dette skyldes, at den sidstnævnte gruppe af systemer skal godkendes før de bliver taget i brug, mens elektroniske registre blot skal vurderes m.h.p. at afgøre, om de skal afleveres til Statens Arkiver eller ej. Alle systemer der anvendes til registrering og/eller lagring af dokumenter skal som udgangspunkt afleveres til Statens Arkiver. Der bliver dog altid foretaget en bevarings- og kassationsvurdering af denne type systemer i forbindelse med godkendelsessagsbehandlingen se afsnittet om bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer. Anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer med sager og/eller dokumenter Statens Arkivers krav til udformningen af myndighedernes arkivsystemer har såvel kortsigtede som langsigtede mål. På kort sigt skal arkivsystemet sikre, at det bliver muligt for myndigheden: hurtigt at genfinde verserende sager og/eller dokumenter hurtigt at finde hvilende sager og/eller dokumenter, som skal genoptages

2 56 at finde sager og/eller dokumenter som kan benyttes som fortilfælde at kontrollere, at frister for sagsbehandlingen overholdes at kontrollere at svarfrister overholdes at elektroniske dokumenter ikke bliver ulæselige i løbet af arkivperioden fx som følge af skift af tekstbehandlingssystem Arkivsystemet skal derfor som minimum sikre lagring og genfinding af de dokumenter, som myndigheden modtager og producerer, men kan også tjene andre formål. Det kan fx være aktivitetsstyring, workflow management og generel vidensdeling. Statens Arkivers krav til systemerne skal primært sikre, at registreringen af sager og dokumenter sker på en hensigtsmæssig og ensartet måde, så alt sagsrelevant materiale bliver registreret. Kort sagt, at myndigheden får et godt arkiv som afspejler den faktiske sagsbehandling til glæde for såvel myndigheden selv, som fremtidige arkivbrugere. På længere sigt skal kravene sikre, at der kan afleveres en arkiveringsversion af systemet til Statens Arkiver. Dette er en fordel for såvel myndigheden som Statens Arkiver, eftersom det er af fælles interesse at afleveringssagen forløber så smertefrit som muligt, og at der ikke skal ske store ændringer i den kopi af systemet, som skal afleveres efter arkivperiodens afslutning. På lang sigt skal kravene sikre, at arkivbrugerne om 50, 100 eller 500 år kan genfinde sager og dokumenter til brug ved udforskningen af informationssamfundets historie. I hvilke tilfælde skal et system anmeldes? Alle nye systemer skal anmeldes. Derudover skal systemer anmeldes når: Arkivperioden udløber og der foretages periodeskift. Selvom myndigheden i den nye periode fortsætter med en uændret brug af systemet, skal det anmeldes til Statens Arkiver Der sker væsentlige ændringer af systemets dækningsområde. Dette er ofte tilfældet, når myndigheder nedlægges, og sagsområder overføres mellem myndigheder Der sker væsentlige ændringer af systemets registreringsdel, fx hvis sagsog dokumentregistreringerne konverteres fra et system til et andet Hvis et system udvides med elektronisk arkivering af dokumenter Hvornår skal et system anmeldes? Alle statslige myndigheder såvel centrale som lokale - skal anmelde deres system(er) senest 3 måneder, før systemet tages i brug. Systemet må ikke tages i brug, før der foreligger en godkendelse fra Statens Arkiver. Det er derfor i såvel myndighedens som Statens Arkivers interesse, at anmel-

3 57 delse foretages så tidligt som muligt. En rettidig anmeldelse er dog ingen garanti for, at systemet kan godkendes indenfor tre måneder, da dette i høj grad afhænger af, om anmeldelsen indeholder alle relevante oplysninger. Hvis en myndighed tager et system i brug, inden det er godkendt af Statens Arkiver, kan Statens Arkiver kræve ændringer i systemet, opretning af registreringer mv. tilbage til ibrugtagningstidspunktet. Hvem gør hvad? Myndighed Leverandør Statens Arkiver Tid Beslutning om indførelse af nyt system Nyt system sendes eventuelt i udbud Planlægning af nyt system Anmeldelse til Statens Arkiver Behandling af anmeldelse og eventuel formulering af supplerende spørgsmål Besvarelse af eventuelle supplerende spørgsmål Godkendelse og bevaringsbestemmelse Ibrugtagning Anmeldelse hvordan? Anmeldelsen skal foretages på Statens Arkivers anmeldelsesskema, som findes på Anmeldelsen skal udover selve skemaet indeholde en instruks for anvendelsen af systemet, oversigt over registereringssystematik samt teknisk dokumentation. Instruks Instruksen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan myndigheden planlægger at bruge systemet i forbindelse med journalisering og sagsbehandling. Formålet er at sikre, at systemet bliver brugt på en ensartet måde, og datakvaliteten bliver så høj som mulig. Instruksen er et arbejdsredskab som skal opdateres, efterhånden som myndigheden gør sig erfaringer med fx arbejdsgange (indskanning af post el. lign.). Instruksen henvender sig således til alle, som har med sager og dokumenter at gøre, dvs. systemansvarlige, sagsbehandlere og journalmedarbejdere. Mange myndigheder har (sags- og) dokumenthåndteringssystemer fra samme leveran-

4 58 dør, men den konkrete anvendelse af systemerne varierer meget fra myndighed til myndighed. Statens Arkiver anvender instruksen til at få et indblik i myndighedens konkrete anvendelse af systemet. Oplysninger om hvilke beskrivelser, der skal indgå i en instruks findes i Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer, som findes på Registreringssystematik Anmeldelsen skal indeholde en oversigt over den registreringssystematik, som skal anvendes i systemet samt en beskrivelse af, hvordan den anvendes gerne med et par konkrete eksempler. I kapitel 2 er der eksempler på registreringssystematiker, som kan anvendes til inspiration. I forbindelse med anmeldelse af systemet ser Statens Arkiver systematikken igennem og vurderer, om den muliggør en sikker fremfinding af sager og dokumenter. Teknisk dokumentation Anmeldelsen skal indeholde teknisk dokumentation af systemets logiske opbygning. Det vil oftest være systemleverandøren, der leverer dokumentationen. Dokumentationen skal indeholde et relationsdiagram (ER-diagram) samt en tabel- og feltbeskrivelse. Formålet med gennemgangen af den tekniske dokumentation er, at Statens Arkiver sikrer sig, at systemet teknisk set kan afleveres. Statens Arkivers afleveringsregler er baseret på en relationel databasemodel. Hvis systemet ikke er en relationsdatabase, skal den tekniske dokumentation derfor også indeholde en løsningsmodel for, hvordan der kan produceres en relationel arkiveringsversion af systemet. Flere myndigheder ét system Som en følge af digitaliseringen af forvaltningen bliver det mere og mere almindeligt, at flere myndigheder indgår i et servicefællesskab om udvikling og drift af IT-systemer. Hvis det er tilfældet, er det den systemansvarlige myndighed, som skal anmelde systemet til Statens Arkiver. Af anmeldelsen skal det fremgå, om der registreres i en fælles database eller separate baser for hver myndighed. Hvis der registreres i fælles base, skal der være et felt i registreringsdelen, som viser, hvilken myndighed, der har foretaget den enkelte registrering. Godkendt hvad så? Når Statens Arkiver har godkendt et ESDH-system, har myndigheden lov til at makulere alle indskannede papirdokumenter. Bemærk dog, at dokumenter eller andre medier, som af en eller anden grund ikke har kunnet indskannes fx meget store tegninger, rapporter mv. skal bevares på papir/i original version. Myndigheden bør dog gemme originaldokumenterne indtil, man har sikret sig at kvaliteten af det indskannede dokument er i orden. Endvidere bør myndigheden overveje, om visse dokumenter skal bevares i originalversionen af hen-

5 59 SAGSBEH SAG SagsbehandlerID Navn Initialer Kontor Tlf Epost SagsID Dato Sagsnr Sagstitel SagsbehandlerID Kontor Dokantal DOKUMENT DokumentID Dato Dokumenttitel SagsID M2MTABEL INDKSTRM ID SagsID IndekstermID IndekstmID Indeksterm Det er vigtigt, at myndigheden indsender en fyldestgørende dokumentation af arkivsystemet samt brugen af samme, da systemet ellers ikke kan godkendes. Et entitetsrelationsdiagram er et af de dokumenter, der skal afleveres som teknisk dokumentaion syn til bevisværdi eller lignende. Lyd- og videobånd som indgår i sagsbehandlingen bør konverteres til digtital form, så de kan lagres i ESDH-systemet. Statens Arkiver anbefaler, at myndighederne ikke opretholder skyggearkiver på papir sideløbende med ESDH-systemet, da det gør det sværere at sikre sig, at det elektroniske arkiv er komplet. Læs mere Anmeldelsen af systemer bør ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Når man skal anmelde et system, bør man derfor gennemlæse cirkulære om anmeldelse og godkendelse af elektroniske arkivsystemer samt vejledningen til samme. Cirkulæret indeholder Statens Arkivers krav til systemerne og i vejledningen bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Cirkulære og vejledning findes på

6 60 Anmeldelse af elektroniske registre Alle registre (databaser) der opsamler og arkiverer oplysninger i forbindelse med en myndigheds virksomhed skal anmeldes senest to uger, inden registret tages i brug. Dette gælder uanset registres formål, som fx kan være statistik, kontrol, administration eller forskning. Eksempler på registre er CPR, BBR, Landspatientregisteret, studieadministrative systemer, økonomisystemer og forskningsregistre. Anmeldelsen foretages på Statens Arkivers anmeldelsesskema, som findes på Det er vigtigt, at anmeldelsen indeholder så præcise og fyldige oplysninger om registrets indhold og relation til andre systemer som muligt, da vurderingen af registret sker udfra disse oplysninger. Statens Arkiver vil i nogle tilfælde kontakte myndigheden for yderligere oplysninger. Formålet med anmeldelsen er, at Statens Arkiver kan fortage en kassationsvurdering af registeret. Bevaring og kassation af elektroniske arkivsystemer Formålet med kassationsvurderingerne er, i henhold til arkivlovens formålsparagraf, at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder samt at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier. Det er af økonomiske årsager ikke muligt at bevare alle data, som er produceret af den statslige forvaltning. Det betyder at det er vigtigt at få udvalgt de systemer, som bedst belyser nutidens samfund, til bevaring. Data i elektroniske arkivsystemer må derfor aldrig slettes før, der er udstedt bevarings- eller kassationsbestemmelse for systemet. Det er endvidere vigtigt, at systemer med personoplysninger kassationsbehandles i forbindelse med ibrugtagning. Det skyldes, at der, for systemerne som skal bevares, skal fastsættes et afleveringstidspunkt, som er tilpasset de sletningsfrister, som er godkendt af Datatilsynet i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Sletteknappen må kun bruges, hvis der er udstedt kassationsbeslutning for data eller der er afleveret en arkiveringsversion af data, som er blevet godkendt. Som resultat af kassationsvurderingen udsteder Statens Arkiver en bestemmelse til myndigheden. Bestemmelsen fastsætter om data er bevaringsværdige og skal afleveres eller ej. Hvis data fra system skal bevares, fremgår det af bestemmelsen, hvornår systemet skal afleveres første gang, og hvor ofte det herefter skal afleveres. Et system vil typisk skulle afleveres hvert 5. år. Bestemmelsen gælder hele det system, som den er udstedt for. Når Statens Arkiver rejser afleveringssag for systemet, bliver der i samarbejde med myndigheden fastlagt præcis hvilke data (tabeller) i systemet, som skal afleveres.

7 61 Alle kassationsbestemmelser fra år 2001 og frem kan ses på Bemærk, at en anmeldelse til Datatilsynet ikke kan erstatte en anmeldelse til Statens Arkiver eller omvendt. Bevaring af EDH- og ESDH-systemer I arkiver med papirsagsdannelse bliver en stor del af sagerne kasseret, men når myndigheden overgår til fuld elektronisk sagsdannelse bevares hele arkivet. Dette skyldes, at det på nuværende tidspunkt økonomisk set ikke kan betale sig at foretage delkassation i systemet, da det ikke giver besparelser i forhold til aflevering af en arkiveringsversion af systemet. Det betyder bl.a., at der ikke skal indsættes bevarings- og kassationskoder i systemerne. Tilsyn Det er Statens Arkivers erfaring, at ikke alle myndigheder er opmærksomme på anmeldelsespligten, så der kan være systemer, der ikke bliver anmeldt. For at imødegå dette problem fører Statens Arkiver med jævne mellemrum tilsyn i form af spørgeskemaundersøgelser eller besøg hos myndighederne, hvor man bliver bedt om at anmelde alle systemer, som ikke i forvejen er kendt af Statens Arkiver. Læs mere Anmeldelsen af systemer bør ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Når man anmelder et system, bør man derfor gennemlæse cirkulære om anmeldelse af statslige myndigheders elektroniske registre samt vejledningen til samme. Cirkulæret indeholder Statens Arkivers krav til systemerne og i vejledningen til cirkulæret bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Cirkulære og vejledning findes på Elektroniske arkivsystemer i daglig drift Efter godkendelse og implementering af et system skal myndigheden være opmærksom på, at der skal følges op på de forskrifter for systemets brug, som er indskrevet i instruksen. Arkivsystemet er myndighedens fælles vidensbase, og det er derfor vigtigt, at registreringerne sker på en ensartet måde, da det ellers bliver besværlig for andre medarbejdere samt fremtidige arkivbrugere at søge i systemet. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke sker et skred i registreringspraksis, da det kan give problemer med at fremsøge sager over tid. Hvis ændringer ikke kan undgås, skal det beskrives i instruksen, hvilke ændringer der er sket og hvornår. Myndigheden bør derudover med jævne mellemrum foretage en kvalitetskontrol af registreringerne i systemet for at sikre sig, at de medarbejdere der anvender systemet, overholder instruksens beskrivelser.

8 62 I det følgende opremses nogle af de områder, som ifølge Statens Arkivers erfaringer, kan give anledning til problemer i forhold til varetagelse af arkivmæssige hensyn, og som myndigheden derfor bør være særligt opmærksomme på. Journalisering eller ej Et centralt spørgsmål er, hvad der skal journaliseres i systemerne. Svaret er, at alle dokumenter som har betydning for en sags udvikling/afgørelse skal journaliseres i henhold til god forvaltningsskik. Der findes flere typer af dokumenter fx breve, e-post, fax, telefonnotater, mødereferater og interne notater. Et dokument skal journaliseres hvis, det modtages fra borgere, andre myndigheder og organisationer m.fl., og vedrører myndighedens sagsområde afsendes som officielt brev til en borger, en anden myndighed, eller organisationer m.fl., og vedrører myndighedens sagsområde indeholder oplysninger af betydning for beslutninger truffet af myndigheden indskrevet i fx interne notater og mødereferater Dette gælder uanset om dokumenterne findes i elektronisk form eller på papir. Myndigheden bør udarbejde en liste om materiale, som ikke er relevant for sagsbehandlingen og derfor ikke skal journaliseres for derved at afgrænse området. Typisk vil fx adresseændringer, aviser, bankkontoudtog, bekendtgørelser og beretninger udgivet af andre, biblioteksmateriale, ferielister, kontoudtog, korrektur, lønoversigter, sygemeldinger, takkeskrivelser, aftaler om mødetidspunkter osv. indgå i en sådan liste. Listen bør indgå i instruksen og ajourføres løbende. Omjournalisering Omjournalisering kan være nødvendigt, når en sag eller et dokument er oprettet under et forkert sagområde. Omjournalisering må ikke foretages fra én periode til en anden. Såfremt en sag skal omjournaliseres, skal der oprettes en ny korrekt sag og samtlige dokumenter skal journaliseres på den nye sag. Den gamle sag lukkes, og der laves en krydsreference mellem sagerne. Hvis myndigheden anvender papirsager, skal det tillige fremgå af sagsomslaget. Hvis et eller flere dokumenter skal omjournaliseres, vil der i de fleste systemer være en funktion til omjournalisering af dokumenter. Via denne funktion angives korrekt sagsnummer og -titel, og der vælges det eller de dokumenter, der skal omjournaliseres fra en sag til en anden. Efterfølgende er det registreret på den oprindelige sag, hvis et eller flere dokumenter er omjournaliseret.

9 63 Dobbeltjournalisering Dobbeltjournalisering af kopierede dokumenter eller dokumenter fremsendt til flere modtagere forekommer hos adskillige myndigheder. Det er ofte udtryk for, at instruksen ikke fungerer optimalt, eller ikke har taget højde for dette. Det bør derfor tydeligt fremgå af myndighedens instruks, hvem der har ansvaret for journalisering af fællesdokumenter. Registrering af dokumenter med digital signatur Med e-dag2 i år 2005 blev digital signatur indført i den offentlige sektor. Digitale signaturer kan på nuværende tidspunkt ikke opretholdes gennem længere tid eller arkiveres. Statens Arkiver anbefaler, at myndighederne sikrer sig, at der ikke indgår oplysninger i signaturen, som burde findes i arkivsystemets registreringsdel fx, hvem der er afsender af et dokument. Når en myndighed modtager et brev/e-post, der er signeret med digital signatur, anbefales det derfor, at myndigheden checker afsenderens identitet via et offentligt nøglecenter. Hos nøglecenteret skal der være registreret et gyldigt certifikat på afsenderen. Er certifikatet gyldigt bekræfter nøglecentret afsenderens identitet. Oplysningen om, at det modtagne dokument eller e-post er checket og bekræftet af nøglecenter registreres sammen med eller i tilknytning til det modtagne dokument eller e-post og afsenderens identitet registreres sammen med eller i tilknytning til det modtagne dokument eller e-post. Læs mere om digital signatur på Særligt for elektroniske journaler med papirsagsdannelse God arkivskik Til god arkivskik hører, at sager og dokumenter holdes i god orden. Dokumenter må ikke fjernes fra de sager, de tilhører, og de må ikke lægges i andre sager. Selvklæbende etiketter er nemme at sætte på, men desværre er holdbarheden ringe. Etiketter skal derfor limes på med PVA-lim. Udlån af sager til sagsbehandlere Det er vanskeligt at bevare overblikket over sagerne, hvis alle kan låne sager uden videre. Den arkivansvarlige bør udarbejde regler for udlån af sager til sagsbehandlere, dvs. hvem der har ret til at låne sager i arkivet og/eller journalen og efter hvilke retningslinier. I reglerne kan bl.a. indgå, at man ikke må låne sager uden at placere en låneseddel med angivelse af dato, navn, afdeling osv. på sagens plads. Lånet bør samtidig registreres i journalen, så det altid er muligt at lokalisere sagerne. Krav til materialer Myndighederne skal ifølge arkivloven sørge for, at arkivalier opbevares på betryggende måde. Det betyder bl.a., at man skal være opmærksom på, hvilke kontormaterialer man anvender i det daglige, da mange af dem har begrænset holdbarhed. Det gælder fx visse former for kuglepenne, papirtyper, genbrugspapir, selvkopierende formularer og faxpapir. Det samme gælder for selvklæbende etiketter på sagsmapper eller arkivæsker. Etiketterne er ikke holdbare og vil falde af efter en kort årrække. Pålimning af papiretiketter med en PVA-lim er derfor nødvendig.

10 64 Hvis man benytter materialer med kort holdbarhed til sager og dokumenter, der skal bevares, er arkivmæssige hensyn ikke varetaget. Problemet er imidlertid, at den teknologiske udvikling løbende introducerer nye medier og kvaliteter på markedet, og at den enkelte myndighed kun har ringe mulighed for at vurdere, om kvaliteterne lever op til arkivlovens krav om varetagelse af arkivmæssige hensyn. Den arkivansvarlige og sagsbehandlere skal især være opmærksomme på, om der benyttes arkivbestandige/t: Arkivæsker Papir Farvepatroner og toner til laserprinter Etiketter Lim/tape Clips og hæfteklammer Omslag/plastikcharteque Indbinding af protokoller Megen information går tabt, når der ikke er taget hensyn til materialekvaliteten. Myndigheden kan orientere sig nærmere hos Statens og Kommunernes IndkøbsService: og hos Dansk Standard: ISO-standarderne ændrer sig i takt med markedet, der er under konstant og hurtig forandring. Det anbefales derfor at man orienterer sig på ISO s hjemmeside: Der er følgende specifikke krav til materialer: Papir Papir til dokumenter: ISO Standarden vedrører papirets holdbarhed. Genbrugspapir eller miljøpapir kan anvendes i et mindre omfang til eksempelvis tryksager, der ikke skal bevares for eftertiden, men kan ikke anbefales til arkivalier. Papirformater: DS 216:2002. Standarden bestemmer de såkaldte A-formater, fx A4, A5 osv. Skriftstoffer/blæk/toner Lysægthed, holdbarhed mv.: ISO 11798:1999. Standarden omfatter holdbarhed ved skrivning, trykning og kopiering på papirdokumenter. Lim og klæbestoffer Statens Arkivers kræver, at der anvendes PVA-lim til påsætning af papiretiketter. PVA-lim sælges også under betegnelserne skolelim og bogbinderlim. Det er ikke tilladt at aflevere arkivalier med selvklæbende etiketter. Fotografiske film Der skal anvendes kemisk fremkaldt sølvfilm efter standarderne DS/ISO 10602:1998, DS/ISO 18918:2000 og ISO 18911:2000. Lyd- og videobånd Der anvendes bånd som overholder standarden ISO 18923:2000. Se også ISO s hjemmeside:

11 65 Særligt for EDH- og ESDH-systemer Dokumenter fra EDH- og ESDH-systemer skal afleveres til Statens Arkiver i en nøjagtig grafisk kopi af orginaldokumentet i formatet TIFF. Det betyder, at tekstbehandlingsdokumenter, regneark, tegninger mv. skal kunne konverteres til dette format. Konvertering til TIFF De første erfaringer med afleveringer af ESDH-systemer viser, at det er tidskrævende at konvertere ESDH-systemers dokumenter til TIFF. Det skyldes, at der ofte er en række dokumenter, som af en eller anden grund ikke kan konverteres automatisk og derfor kræver manuel konvertering. Statens Arkiver anbefaler derfor, at dokumenterne konverteres til TIFF på registreringstidspunktet, så man kan tage højde for problemerne, mens man endnu har kontakt til de brugere, som har lagret dokumentet i systemet eller evt. de personer, som har fremsendt dokumentet til myndigheden. Håndtering af dokumenter, der ikke umiddelbart kan lagres Hvis der er dokumenter, som ikke umiddelbart kan lagres i systemet, kan man forsøge følgende: Konvertere dokumentet inden det lagres, til et af de dokumentformater, som systemet anvender Konvertere dokumentet til TIFF og lagre det i dette format Udskrive dokumentet og indscanne det Returnere dokumentet til afsenderen med besked om, at dokumentet bedes fremsendt i et andet format Hvis dokumentet ikke kan udskrives (men kun ses fx af en viewer) eller konverteres til et anvendt format, må det ikke arkiveres i systemet. Håndtering af regneark Statens Arkiver har ikke mulighed for at modtage regneark i originalformat. Myndigheden bør derfor vælge at håndtere regneark på følgende måde: Konvertere regnearket til TIFF, dvs. et print af både tal- og formelark lagres i TIFF, før det arkiveres Hvis beregninger har afgørende betydning for en beslutning, fx et finanslovsforslag, beskrives beregningsgrundlaget i et særskilt notat, som efterfølgende arkiveres Der bør løbende følges op på, om dette overholdes.

12 66 Kladder I EDH- og ESDH-systemer er det almindeligt at kunne arbejde med kladdeversioner. Der kan således lagres mange versioner af det samme dokument inden det er endeligt færdigt. Det er derfor vigtigt, at have en klar afgrænsning af, hvornår et dokument skal journaliseres. Nogle myndigheder vælger at journalisere alle kladdeversioner, mens andre kun journaliserer det endelige dokument. Begge fremgangsmåder kan anvendes, men journaliseringen bør foretages ens i hele myndigheden. Når systemet skal afleveres til Statens Arkiver, er det vigtigt, at det ikke indeholder kladdeversioner, der ikke er tilknyttet en sag eller på anden måde knyttet til en registreringssystematik. Det er derfor en fordel, hvis ESDH-systemet ikke tillader at sager lukkes, før alle kladder er journaliseret eller slettet. Det kan nemlig være en uoverskuelig opgave at skulle tage stilling til en stor mængde ujournaliserede dokumenter ved lukning af en arkivperiode. Hvis man anvender et system, hvor kladder kan oprettes uden tilknytning til sager, bør man derfor enten have en funktionalitet, der begrænser varigheden af kladdeversioner i systemet rent teknisk eller indføre en administrativ procedure for at undgå, at kladdeversioner ligger uregistrerede i systemet i længere tid. Proceduren bør indgå i instruksen og kan fx indskærpe, at kladder ikke må ligge ujournaliseret i sagerne i mere 60 dage. Proceduren følges op af en løbende kontrol af registreringen af kladdeversioner. Dokumentregistreringer uden tilknyttet dokument I nogle systemer er det muligt at oprette en dokumentregistrering uden at tilknytte et dokument. En sådan registrering bruges til registrering af en hændelse på en sag, hvor der ikke findes et egentlig dokument fx en registrering i et af myndighedens registre det kaldes også en tom dokumentregistrering. Hvis man anvender denne type registrering, skal man sikre sig, at det tydeligt fremgår af systemets registreringsdel og/eller af instruksen, at det ikke er en fejl, at der ikke er et dokument tilknyttet. Dokumenter som er beskyttet af adgangskoder I mange tekstbehandlingsprogrammer og regneark er det muligt at beskytte sine dokumenter med adgangskoder. Det betyder imidlertid, at: Andre brugere ikke kan få adgang til dokumentet, og videndelingen mindskes At dokumentet ikke kan åbnes, hvis den pågældende medarbejder forlader myndigheden eller med tiden glemmer koden At dokumentet ikke kan konverteres til TIFF-format og dermed ikke kan afleveres til arkiv

13 67 Statens Arkiver anbefaler derfor, at det indskærpes over brugerne, at de ikke må anvende adgangskoder til læse- eller skrivebeskyttelse af dokumenter, men kun anvende den adgangsbegrænsning, som er i selve ESDH-systemet. Aflevering af elektroniske arkivsystemer Hvad er en arkiveringsversion? En arkiveringsversion af et elektronisk arkivsystem er det kopiudtræk af data fra systemet, som myndigheden skal aflevere til Statens Arkiver. Hvad består en arkiveringsversion af? En arkiveringsversion består af dataudtræk af arkivsystemets tabeller og eventuelle dokumenter samt dokumentation af data. En arkiveringsversion afleveres på CD-R eller en flytbar harddisk. Enhver arkiveringsversion skal bestå af følgende: Aflevering af ESDH-systemer sker som regel på USB-harddisk. På en harddisk er der plads til sager og dokumenter som i papirform ville optage mange hyldemeter. Arkivsystemets tabeller Selve dataindholdet af systemet. Tabellerne skal lagres som separate filer svarende til de enkelte tabeller i en relationel databasestruktur. Hjælpetabeller Hjælpetabeller bruges til at give Statens Arkiver informationer om arkiveringsversionen. Hjælpetabeller indeholder en række forskellige oplysninger om en arkiveringsversion, d.v.s. oplysninger om selve arkivsystemet, placeringen af arkivsystemets tabeller og systemdokumentationen. Hvis der er tale om et ESDH-system, indeholder hjælpetabellerne desuden information om placeringen af de elektroniske (sags-)dokumenter på afleveringsmediet. Metadata Metadata betyder data om data. Statens Arkiver bruger metadata til elektronisk dokumentation af arkivsystemets tabeller og deres relationer. Til beskrivelsen af metadata bruges en xml-opmærkning. Dokumenter Hvis der er tale om et ESDHsystem, skal arkiveringsversionen også indeholde systemets dokumenter. Dokumenter skal gemmes både i TIFF-format og tekstformat, fordi de to formater skal bruges til forskellige formål: TIFF formatet bruges til at gemme en nøjagtig grafisk kopi af dokumentet som det så ud, da det var i brug Tekstversionen er nødvendig for kunne foretage fritekstsøgning i dokumentet Generel information Generel information dækker over en administrativ beskrivelse af systemet som giver svar på: Hvorfor systemet er blevet oprettet samt hvordan det er blevet brugt. Til generel information hører også systemdokumentation, der kan belyse systemets struktur og funktionalitet.

14 68 Hvornår skal en arkiveringsversion af et elektronisk arkivsystem afleveres? IT-teknologiens hurtige udvikling betyder, at formater, metoder og standarder løbende ændrer sig. Arkiveringsversionen af et elektronisk arkivsystem skal derfor afleveres, mens viden om systemet og dets brug er intakt, og inden der sker sletning af poster i henhold til persondataloven. For elektroniske registre (databaser) er afleveringstidspunktet afhængigt af registrets type. Er der tale om et afsluttet register, fx en éngangsundersøgelse, afleveres der en arkiveringsversion af systemet ca. seks måneder efter sidste tilføjelse eller rettelse i registret Er der tale om et periodeopdelt register, fx et register der producerer afsluttede årsversioner, afleveres der en arkiveringsversion af hver periode ca. seks måneder efter afslutningen af perioden Er der tale om et akkumulerende register, fx et register der opdateres løbende, og som ikke benytter sig af nogen periodeopdeling, skal der med jævne mellemrum afleveres et øjebliksbillede af hele registret. Normalt skal der afleveres en arkiveringsversion hvert femte år For elektroniske journalsystemer og EDH- og ESDH-systemer gælder det, at der skal afleveres en arkiveringsversion ca. seks måneder efter en arkivperiodes afslutning. Hvem dækker omkostningerne ved aflevering? Myndighederne afholder selv alle omkostninger ved aflevering af elektroniske arkivsystemer til Statens Arkiver jf. arkivbekendtgørelsen. Omkostningerne afhænger af systemets omfang, og i hvor høj grad systemet er forberedt til at producere arkiveringsversioner til Statens Arkiver. Hvordan forløber en afleveringssag? Afleveringen af et elektronisk arkivsystem består af følgende faser: Kontakt vedr. aflevering Seks måneder før aflevering skal finde sted, henvender Statens Arkiver sig til myndigheden og gør opmærksom på: hvilken periode data skal omfatte at aflevering skal finde sted inden for de næste seks måneder Statens Arkiver vil efterfølgende kontakte myndigheden for at aftale et møde. På mødet bør myndigheden være repræsenteret ved den ansvarlige sagsbehandler samt den person, der skal producere arkiveringsversionen. Såfremt arkiveringsversionen skal produceres eksternt, bør en konsulent fra det pågældende firma deltage i mødet. Myndigheden bør inden mødet gennemgå Statens Arkivers afleveringsregler, så eventuelle spørgsmål kan afklares på mødet.

15 69 Myndighed Leverandør Statens Arkiver Tid Kontakt vedr. aflevering af arkiveringsversion af det elektroniske arkivsystem Møde om aflevering af () arkiveringsversion Udstedelse af afleverings bestemmelse Produktion og aflevering af () arkiveringsversionen Test af arkiveringsversionen Godkendelse af arkiveringsversionen Hvis en myndighed vil nedlægge et system, som der er truffet bevaringsbeslutning for, skal man altid henvende sig til Statens Arkiver, så systemet kan blive afleveret umiddelbart efter lukning. Møde På mødet gennemgås afleveringsreglerne. Desuden drøftes: Oplysninger om afleveringstype, systemnavn, arkivskabere, periodeafgrænsning Hvilke dokumenter, der skal medtages som generelle informationer om administrativ og teknisk brug af systemet Tilrettelæggelse af det kommende samarbejde, herunder hvornår afleveringen skal finde sted Mulighed for anvendelse af TEA (Test af Elektroniske Arkivsystemer), Statens Arkivers testprogram. Afleveringsbestemmelse På grundlag af mødet udformes en afleveringsbestemmelse, som bl.a. omfatter følgende spørgsmål: Hvilken periode og hvilke data arkiveringsversionen omfatter Hvilke arkiveringsversionsnummer myndigheden skal benytte sig af Hvilke dokumenter der skal indgå i generelle informationer Afleveringstidspunkt

16 70 Produktion og aflevering Når afleveringsbestemmelsen foreligger, kan myndigheden eller eventuelt dennes systemleverandør gå i gang med at producere en arkiveringsversion af det elektroniske arkivsystem. Arkiveringsversionen skal overholde Statens Arkivers afleveringsregler, som findes på Myndigheden har mulighed for at lave en testaflevering af systemet, inden den endelige aflevering finder sted. Dette vil primært være relevant i forbindelse med afleveringer fra store ESDH-systemer. På findes en række hjælpeprogrammer som kan anvendes ved produktionen. Derudover kan myndigheden indgå aftale med Statens Arkiver om anvendelse af TEA. Myndigheden har ansvaret for, at arkiveringsversionen ved aflevering sendes/ afleveres sikkert til Statens Arkiver. Myndigheden har ansvar for sikkerheden indtil Statens Arkiver har kvitteret for modtagelsen af arkiveringsversionen. Test Når Statens Arkiver har modtaget arkiveringsversionen fra myndigheden, testes den for at kontrollere, om: Arkiveringsversionen stemmer overens med bestemmelserne i afleveringsbestemmelsen Ikke godkendte arkiveringsversioner på CD-R på vej til destruktion. Der er overensstemmelse mellem dokumentation og data De generelle krav til fx CD-R eller harddiske, filformat, datarepræsentation, fil- og biblioteksstruktur og arkiveringsversionsnummer er overholdt Der er sket tekniske fejl under brændingen af den pågældende CD-R/harddisk, eller om den har fysiske skader Hvis en arkiveringsversion ikke opfylder alle bestemmelser returneres den til myndigheden, som da må producere en ny arkiveringsversion. Myndigheden må derfor ikke slette dataudtrækket, før Statens Arkiver har godkendt afleveringen. Statens Arkiver har ikke mulighed for at rette de fejl, der viser sig under testen. Godkendelse Statens Arkiver sender en godkendelse af arkiveringsversionen, når testen viser, at alle bestemmelser er overholdt.

17 71 Læs mere Afleveringen af systemer kan ikke foretages på grundlag af dette kapitel, som alene er ment som en introduktion til emnet. Man bør derfor gennemlæse bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer samt vejledningen til samme. Bekendtgørelsen fastsætter reglerne for aflevering og i vejledningen bliver paragrafferne udspecificeret og eksemplificeret. Bekendtgørelse og vejledning findes på Godkendte arkiveringsversioner på CD-R med stregkode på vej til magasinet.

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune

Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Vejledning til Bestemmelser om anmeldelse og godkendelse af elektroniske journaler og elektroniske dokumenthåndteringssystemer i Københavns Kommune Kµbenhavns Stadsarkiv november 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg

Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse. Arkivar Jette H. Kjellberg Anmeldelse og godkendelse af it-systemer i Danmark - Krav til myndigheders arkivdannelse Arkivar Jette H. Kjellberg Hvordan stiller vi krav til arkivdannelsen? It-systemer skal anmeldes og godkendes af

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013

Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Vejledning til cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 Juni 2013 SOA bevaring @ instruks dokument Indledning Formålet med denne vejledning er at forklare

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring

Kapitel 1 Anvendelsesområde. Kapitel 2 Behandling og opbevaring Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2016 om arkivalier I medfør af 8, 10, 11, stk. 1 og 13, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni 2015 om arkivvæsen og efter forhandling med Grønlands

Læs mere

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner.

Efter mødet var der rundvisning for mødedeltagerne i Rigsarkivets magasiner. Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Møde: netværksmøde for kommuner og regioner, der afleverer arkivalier til Statens Arkiver Dato og tidspunkt: 23. april 2013 kl. 10-14 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

Spørg om bevaring, kassation og aflevering

Spørg om bevaring, kassation og aflevering Spørg om bevaring, kassation og aflevering Ved arkivar Christian Larsen og arkivar Birgitte Vedel-Troelsen 14-03-2017 Netværksmøde for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet 1 Summeopgave Tal

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner

VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV. En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner VEJLEDNING OM AFLEVERING AF PAPIR- ARKIVALIER TIL KØBENHAVNS STADSARKIV En vejledning til Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner Københavns Stadsarkiv oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske komiteer Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale videnskabsetiske En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 979 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

Afleveringsbestemmelse for Kingo

Afleveringsbestemmelse for Kingo Kultur- og Fritidsforvaltningen Stadsarkivet Afleveringsbestemmelse for Kingo Efter drøftelse mellem Center for Specialundervisning, Børne- og Ungeforvaltningen og Københavns Stadsarkiv fastsættes hermed

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015

Sikring af kvalitet i ESDHsystemer. Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Sikring af kvalitet i ESDHsystemer i drift Rigsarkivet 7-netværksmøde 25. august 2015 Baggrund for ESDH-drift og udvikling i Vejle Stadsarkiv Januar 2009 fra projekt til drift Hidtil i direktionssekretariatet

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1 Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver Marts 2012 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse 1. VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING AF DOKUMENTARKIVER...4 A. VEDLIGEHOLDELSE OG BEST PRACTISE...4

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1

Leverandørmøde. Rigsarkivet 10. november Leverandørmøde 1 Leverandørmøde Rigsarkivet 10. november 2016 Leverandørmøde 1 Leverandørmøde 10. november 2016 1. Velkomst og orientering fra Rigsarkivet Herunder ny strategi 2. Tilsyn med kvalitetssikring i statslige

Læs mere

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer

@ 1. Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 Marts 2004 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse PARAGRAF 1-9...4 BILAG

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer

Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer Vejledning om kvalitetssikring i it-systemer - Rigsarkivets minimumskrav og anbefalinger Rigsarkivet, marts 2016 Indledning Ordet kvalitet bruges i forskellige sammenhænge og kan have mange betydninger.

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos pastoraterne 2003 Indledning Statens Arkivers generelle kassationsbekendtgørelse Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler BEK nr 994 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004823 Senere ændringer til forskriften BEK nr 740

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009)

Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Anvisning om ordning, behandling og pakning m.v. af arkivalier som skal afleveres til Statens Arkiver (august 2009) Aflevering af arkivalier fra statslige myndigheder til Statens Arkiver foregår i henhold

Læs mere

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler

Forslag til. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler Forslag til Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos sygehuse og hospitaler I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering

Rapport fra arbejdsgruppe arkivering Rapport fra arbejdsgruppe arkivering. Valg af arkivstrategi Forslag til koordineret nedlæggelse af de gamle kommuners arkiver og udformningen af en ny arkivenhed. v/ Tove Bonnerup, Sønderhald Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne BEK nr 980 af 03/08/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Statens Arkiver, j.nr. 2010-004827 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune

Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Side 1 af 1711117 Arkivinstruks for Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indledning side 3 Lovgrundlag side 3 Arkivhensyn og sikkerhed side 4 Papirarkivalier Elektroniske arkiver Elektroniske sager side 5 Indscanning

Læs mere

Arkivmæssige hensyn - generelt

Arkivmæssige hensyn - generelt Arkivmæssige hensyn Arkivloven: 8: Myndighederne skal drage omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på en betryggende måde. Stk. 2: Myndighederne skal drage omsorg

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere Dato og tidspunkt: 27. februar 2014 kl. 10-13.30 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra Statens Arkiver: arkivchef

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015

Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen. Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 Brugermanual SOFIA 2.1 Til brugere på læsesalen Rigsarkivets program til visning af digitale arkivalier august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Log in 4 2. SOFIAS OPBYGNING 5 2.1 Menupunkter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014

Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Spørgeskemaundersøgelse om 7-arkiverne 2014 Afrapportering november 2014 Side 1 Indhold Baggrund for undersøgelse... 3 Organisering... 4 Tilgængelighed... 5 Papirarkivalier... 7 Digitale arkivalier...

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen

Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Statens Arkiver Rigsarkivet Referat Bevarings- og Kassationsafdelingen Møde: Statens Arkivers arkivnetværksmøde for kommuner 2013 Dato og tidspunkt: 19. juni 2013 Sted: Odense Rådhus Antal deltagere: 105

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner

Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse om arkiveringsversioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 id="docindex"> Indholdsfortegnelse Paragraf

Læs mere

Digital Signatur Juridiske aspekter. IT- og Telestyrelsen December 2002

Digital Signatur Juridiske aspekter. IT- og Telestyrelsen December 2002 Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Borgernes retsstilling forringes ikke ved, at en aftale indgås elektronisk og signeres digitalt aftaler indgået elektronisk har samme gyldighed

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 1 Tilsyn 2005-2006 Tidligere tilsyn 300 hyldekilometer papirarkivalier mellem 20 og 30 % af disse 300 km skulle bevares, men 8 ud af 10 kommuner havde ikke truffet

Læs mere

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 Journalinstruks Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 1 Om ATIS...3 1.1 Indledning...3 1.2 Systemets formål...3 1.3 Anvendelsesområdet og organisation...3

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017

Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Bilag B2: Oversigt over foreslåede ændringer i bekendtgørelse om arkiveringsversioner Høringsudgave, august 2017 Generelt: Alle referencer til Statens Arkiver erstattes af Rigsarkivet Punkt/afsnit Ændring

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Ringsted kommunes arkivalier

Ringsted kommunes arkivalier Ringsted kommunes arkivalier NOTAT Byrådssekretariatet Indledning Kommunen har siden 2001 drevet et IT-system til støtte for hjemmeplejen (CSC VITAE) og fra 2005 et Elektronisk Sags- og DokumentHåndteringssystem

Læs mere

Acadre - hvorfor og hvordan

Acadre - hvorfor og hvordan Intern kommunikation Acadre - hvorfor og hvordan Generelle retningslinjer Direktionsssekretariatet Indholdsfortegnelse Indhold Forord...s. 3 Hvorfor journalisere...s. 4 Hvem opretter sager...s. 5 Hvem

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Retningslinjer. for brug af

Retningslinjer. for brug af Retningslinjer for brug af Version 1 / Godkendt af styregruppen 29. november 2011 Brugerhåndbogen vedligeholdes af Center for IT og Digitalisering Ændringsønsker afleveres til superbrugerne Kære bruger.

Læs mere

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering

Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivets tilsyn med regionerne 2015 Afrapportering Rigsarkivet 9. december 2016 Rigsarkivet, j.nr. 16/03636 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 Sammenfatning og anbefalinger 2.1 Sammenfatning 2.2 Anbefalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland

Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Politik for håndtering af arkivmateriale i Region Nordjylland Papirarkiver og IT-systemer 1 Kilde: www.sa.dk Økonomid Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst www.rn.dk Tlf. 97 64 80 00 kbt@rn.dk Juni 2016

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES?

ESDH TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH Cap - SYS tia TEM ESDH-SYSTEMET CAPTIA - KVIKQUIDE: HVAD SKAL JOURNALISERES? ESDH-SYSTEMET CAPTIA 3 INDHOLD Hvorfor skal vi journalisere?... 4 Hvad skal journaliseres? Forskellige typer af sager,

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Kvalitetssikring Best practise

Kvalitetssikring Best practise Kvalitetssikring Best practise Arkivar Jette Holmstrøm Kjellberg og Chefkonsulent Mette Hall-Andersen Området for myndighedsdokumentation og forskningsdata D. 4. november 2015 1 De manglende brikker 03-11-2015

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere