VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V."

Transkript

1 Sagsnr VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Grundlæggende om den relevante jura Viljeserklæringer Fri bevisbedømmelse Bevisbyrde Om lagring af aftalen Lagring af aftalen med den digitale signatur Lagring af aftalen uden den digitale signatur Sikring af modpartens bevis I civile sager Indledning af sagen Bestridelse af aftalens indgåelse Teknisk dokumentation Misbrug af signatur Bestridelse af aftalens indhold Aftalen er gemt med den digitale signatur Aftalen er gemt uden den digitale signatur Bestridelse af aftalens forståelse I fogedretten Fuldbyrdelse generelt Skriftlighedskrav Underskrift Originalitetskrav Alternativet Side 2 af 16

3 1. Indledning Nærværende vejledning om anvendelse af digitalt signerede dokumenter i retsplejen m.v. er udarbejdet på foranledning af Signicat AS af advokat Nis Peter Dall, Bender von Haller Dragsted. Vejledningen giver et overordnet indblik i relevant lovgivning i forbindelse med digitale signaturer, og anvendelsen af disse i forbindelse med dansk retspleje. Særligt er behandlet spørgsmålet om anvendelse af digitalt signerede dokumenter som beviser. Nærværende gennemgang er ikke en facitliste i forhold til brugen af digitalt indgåede aftaler ved danske domstole, men en vurdering af, hvorledes bl.a. bevisspørgsmål skal håndteres. Der findes ingen dansk retspraksis, som tager stilling til brugen af digitalt indgåede aftaler som bevis. I forbindelse med konkrete sager vil der altid være en procesrisiko, ligesom der kan være særlige forhold, som tilsiger, at bevisførelsen skal håndteres anderledes på dette punkt er der ingen forskel mellem digitalt indgåede aftaler og fysisk underskrevne aftaler. At der fortsat ikke findes retspraksis, hvor det har været relevant at anvende digitale signaturer som bevis uanset at anvendelsen af digitale signaturer efterhånden er ganske omfattende kan ses som udtryk for, at løsningerne baseret på digital signatur fungerer efter hensigten, hvilket så har givet sig udtryk i, at der ikke har været gjort indsigelser mod digitale underskrifter, og at der derfor ikke har været anledning til at føre retssager omkring sådanne spørgsmål. 2. Grundlæggende om den relevante jura 2.1. Viljeserklæringer Aftaler kan i dansk ret - som den langt overvejende hovedregel 1 indgås formfrit mellem parterne. Der stilles med andre ord ikke krav om, at en aftale skal være udformet eller underskrevet på bestemt vis. En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig. Det bindende element i en aftale er efter dansk ret, det forhold at en part ge n- nem sin viljeserklæring viser, at ville foretage sig et eller andet eller undlade noget. For at kunne påberåbe sig en aftale, skal en aftalepart altså bevise, at den anden part i aftalen har udtrykt vilje til at være bundet af aftalen. Dette er også grun- 1 Der er undtagelser i dansk ret, hvilket i givet fald vil fremgå af særlige lovbestemmelser. De fleste af disse særlige tilfælde er under afvikling, se fx lov om ændringer, således at digital kommun i- kation med domstolene bliver mulig. Side 3 af 16

4 den til, at en tvunget underskrift ikke er bindende. Der ligger nemlig ingen vilje bag underskriften. Den fysiske underskrift på en aftale er et tydeligt indicium på disse forhold, men qua det, at dansk ret ikke stiller formkrav, kan en aftaleparts vilje også dokumenteres på anden vis 2. Når der anvendes en digital signatur vil denne på tilsvarende vis som den fysiske signatur angive underskriverens vilje til at være bundet af aftalen. Dette underbygges af bl.a. Justitsministeriets betænkning om e-signaturs retsvirkninger, hvor det anføres, at Reglerne om retsvirkningen af underskrifter bygger på, at det afgørende er tilkendegivelsen gennem handling eller undladelse af en vilje til at blive forpligtet, og at formen for denne tilkendegivelse er uden betydning. 3 Samme sted anføres det videre, at en digital signatur i almindelighed må sidestilles med en almindelig papirbaseret underskrift,. Der kan således ikke herske tvivl om, at en digital signatur på tilsvarende vis, som en fysisk signatur, udtrykker afgiverens vilje til at blive bundet af aftalen Fri bevisbedømmelse Danske processuelle regler anvender et princip om den såkaldte fri bevisbedømmelse. I den civile retsproces kommer dette til udtryk gennem retsplejelovens 344, som i uddrag har følgende ordlyd: Retsplejeloven 344 På grundlag af det, der er passeret under forhandlingerne og bevisførelsen, afgør retten, hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges til grund for sagens pådømmelse. Også i strafferetten lægges princippet om fri bevisbedømmelse til grund 4, hvorimod forholdet omkring dokumentation af krav i fogedretten er underlagt særlig regulering, jf. nedenfor i pkt. 5. Det er med andre ord retten, der afgør hvilken betydning og vægt, der tillægges et bestemt bevis, som én af parterne har fremlagt. 2 Dette følger allerede af Danske Lov fra 1683, hvoraf bl.a. fremgår Een hver er pligtig at efterkomme hvis han med Haand, Mund eller Sejl lovet og indgaaet haver. 3 Betænkning 1456, 2004 e-signaturs retsvirkninger, s Jf. retsplejelovens 880 Side 4 af 16

5 Den fri bevisbedømmelse betyder således, at enhver form for bevis kan fremlægges i danske domstole og nok så vigtigt også elektronisk signerede dokumenter kan fremlægges som bevis. Grundlæggende skal retten bare overbevises om, at forholdene er, som det påstås. I de første sager ved de danske domstole, hvor digital signatur anvendes som bevis, vil der nok skulle fremlægges særlig dokumentation, herunder eventuel tekniske forklaringer 5 eller eventuelt sagkyndige erklæringer 6, omkring den anvendte digitale signatur og sammenhængen med det underskrevne dokument. Se om dette nedenfor i afsnit 4. Domstolene vil utvivlsomt, efterhånden som digitalt signerede dokumenter bliver hverdagen, stille mindre krav til teknisk dokumentation, medmindre modparten bestrider forholdet. Altså vil der opstå samme holdning til digitalt signerede dokumenter, som der er til fysisk signerede dokumenter Bevisbyrde Hvor den fri bevisbedømmelse bestemmer hvilken vægt, der skal tillægges et b e- stemt bevis, udtrykker bevisbyrden hvilken af parterne, der skal fremlægge et bevis. Det er ikke muligt at opstille en fast regel omkring bevisbyrde, men hovedreglen omkring bevisbyrde går på, at den part der påberåber sig en bestemt ret, også skal kunne underbygge at have sådan ret. Det vil sige, at den part der påberåber sig, at der foreligger en aftale, skal kunne dokumentere, at modparten gennem en viljeserklæring er blevet bundet af aftalen. Samtidig skal en part, der påstår, at nok var der en aftale mellem parterne, men at denne senere er ophørt, kunne underbygge dette. Hvis en part i en retssag fremlægger en fysisk underskrevet aftale, som dokumentation for en indgået aftale, vil retten som hovedregel lægge til grund, at der er indgået sådan aftale. Dette vil alt andet lige også være tilfældet, når der fremlægges en digitalt underskrevet aftale. Bevisbyrden og bevisførelsen vil dog i de to situationer være forskelligartet, se om dette nedenfor i pkt , hvor de forskellige indsigelser omtales. 5 Dvs. at der indhentes forklaringer fra vidner med særlig teknisk indsigt. 6 Dvs. hvor der fremlægges skriftlige erklæringer fra teknisk kyndige som bevis. Side 5 af 16

6 3. Om lagring af aftalen Når aftaler underskrives digitalt, er der forskellige metoder, hvorpå den underskrevne aftale gemmes. Overordnet kan den digitalt underskrevne aftale gemmes med eller gemmes uden den digitale signatur. De forskellige metoder omtales nedenfor i pkt Om aftalen gemmes på den ene eller anden måde har betydning i forhold til den bevisførelse, som er relevant i forbindelse med en eventuel senere retssag. Rent teknisk skal digitalt signerede aftaler, uanset hvilken metode der anvendes i forbindelse med lagringen, lagres i så sikre it-systemer som muligt. De fleste virksomheder er opmærksomme på, at mistede produktionsdata, regnskabsdata og lignende kan have voldsomme følger for virksomheden. Mister virksomheden samtidig dele af eller hele sit aftalegrundlag, vil katastrofen være nært forestående Lagring af aftalen med den digitale signatur Den første metode til lagring af digitalt indgåede aftaler går ud på, at den signerede aftale lagres med den digitale signatur. Dette kan ske enten ved, at selve dokumentet underskrives med den digitale signatur, eller ved at der skabes et ekstrakt 7 af aftaledokumentet, som herefter underskrives. Hvis der anvendes en model med brug af ekstrakt, skal såvel dokumentet som det underskrevne ekstrakt lagres. Ved at den digitale signatur gemmes med dokumentet sikres det, at signaturen senere vil kunne efterprøves, ligesom det sikres, at der ikke efterfølgende kan f o- retages ændringer i dokumentet idet signaturen i så fald ikke længere vil være valid. Ulempen ved denne metode er, at aftalemodtager nemt bliver afhængig af, at den digitale signatur også i fremtiden kan kontrolleres, hvilket ikke nødvendigvis vil være tilfældet. Uanset det i de fleste tilfælde er muligt at kontrollere signaturen også i fremtiden, skal det anbefales, at der altid foretages signaturkontrol straks ved modt a- gelse af den underskrevne aftale, og at resultatet af signaturkontrollen lagres samtidigt. Dette vil nemlig sikre, at modtageren af den digitale signatur er stillet som nævnt nedenfor i forbindelse med den anden metode, jf. pkt. 3.2 i tilfælde af, at signaturen i fremtiden ikke kan kontrolleres. At det ikke altid kan lade sig gøre at kontrollere en digital signatur i fremtiden, er også grunden til, at digitalt indgåede aftaler ikke bør lagres i en form, hvor aftalen er krypteret med underskriverens digitale signatur. 7 Ekstraktet er en beregnet værdi en såkaldt hash-værdi som er unik for det underskrevne dokument. Side 6 af 16

7 3.2. Lagring af aftalen uden den digitale signatur Den anden metode til lagring af digitalt signerede aftaler går ud på, at dokumentet lagres uden den digitale signatur, men samtidig lagres resultatet af den si g- naturkontrol, som udføres ved modtagelse af den digitalt signerede aftale. Hvis denne metode anvendes, kan underskriften ikke efterfølgende kontrolleres, og det er derfor ikke muligt gennem den digitale signatur at dokumentere, at det underskrevne dokument, ikke efterfølgende er ændret. Metoden stiller derfor store krav til det system, hvorpå aftalen og signaturkontrollen lagres, idet det efterfølgende skal være muligt at dokumentere, at der ikke er sket ændringer i det underskrevne dokument 8. Denne metode er tidligere blevet anbefalet af IT- og Telestyrelsen til offentlige myndigheder 9 bl.a. under henvisning til, at dette letter indlevering til de offentlige arkiver. Uanset IT- og Telestyrelsens tidligere anbefaling må det anbefales, at metoden anført under pkt. 3.1, anvendes til lagring af digitalt underskrevne aftaler. Særligt når signaturkontrollen ved modtagelse af dokumentet lagres samtidigt, forekommer dette at være den sikreste lagringsmetode Sikring af modpartens bevis I visse tilfælde skal virksomheder, der indgår aftaler ved hjælp af digitale signaturer, overveje, hvorledes det sikres, at også modparten har adgang til en digitalt underskrevet aftale. Særligt gælder dette, hvor der er tale om aftaler, der indgås med forbrugere. Fx hvor forbrugere indgår aftale med deres forsikringsselskab via dettes hjemmeside. Det bør altid sikres, at forbrugeren har adgang til at varetage sine interesser. Dette sker bl.a. ved at lade brugeren udskrive elektroniske aftaler. Når aftaler indgås elektronisk, bør det endvidere sikres, at forbrugeren har mulighed for at lagre aftalen i en udgave, hvor der foreligger bevis for at virksomheden er bundet, hvornår aftalen er indgået, og at aftalen har en bestemt ordlyd. Dette kan ske ved at give forbrugeren en aftale, som er digitalt underskrevet af virksomheden, eller ved at forbrugeren på anden vis gives kvittering for aftalens indgåelse og dennes indhold. 8 Sådan bevisførelse kan ske gennem såkaldt systembevis, se nedenfor i pkt Digital Signatur - Juridiske aspekter, IT- og Telestyrelsen, 2002 Side 7 af 16

8 4. I civile sager 4.1. Indledning af sagen Digitale signaturer er stadig noget ganske nyt i danske retssager, og giver derfor naturligt anledning til en vis bekymring hos de aftaleparter, som sætter deres lid til sådanne underskrifter. En bekymring, som dog alt andet lige er ubegrundet. Der er ingen grund til at antage, at danske domstole ikke vil opretholde en aftale, blot fordi den er underskrevet digitalt. Se også ovenfor om viljeserklæringer, hvor det anføres, at det er Justitsministeriets holdning, at digitale og fysiske signaturer må sidestilles. Den aftalepart, der under en civil retssag ønsker at påberåbe sig en digitalt signeret aftale, bør på helt tilsvarende vis, som hvis aftalen var fysisk underskrevet i første omgang, blot fremlægge aftalen som bevismateriale. I langt de fleste retssager er parterne ikke uenige om, hvorvidt aftalen er indgået, men baggrunden for sagen er derimod spørgsmålet om fortolkning af aftalen. I forhold til fortolkning af en aftale, som parterne er enige om er indgået, har spørgsmålet om digital underskrift ingen betydning. I en sag vedrørende en fysisk underskrevet aftale vil det forekomme besynderligt, såfremt den part, der påberåber sig aftalen, indleder med at fremlægge dokumentation for, at underskriften rent faktisk tilhører modparten, eller at aftalen ikke uberettiget er ændret, siden den blev underskrevet, hvis modparten ikke har bestridt dette. I en sådan situation vil der faktisk være risiko for, at retten vil opfatte dette som mistænkeligt, hvilket naturligt kan skade eller besværliggøre s a- gen. På tilsvarende vis, er der som hovedregel - ingen grund til at indlede en sag omhandlende en digitalt signeret aftale med bevisførelse for, at der ikke foreligger falsk m.v. Når dette alene er hovedreglen, skyldes det blandt andet, at digitalt signerede aftaler, som nævnt, fortsat er ganske nye i danske domstole, og at der derfor nok vil være en større tendens fra modparterne til at bestride en digitalt indgået aftale, end det er tilfældet med fysisk signerede aftaler om ikke andet så ud fra en går den, så går den-betragtning. Det må derfor anbefales, at bevismateriale til dokumentation af hvem, der har signeret, og at aftalen ikke er ændret, sikres på forhånd, således at det om nødvendigt kan fremlægges, såfremt modparten måtte bestride aftalen, eller såfremt det i forbindelse med sagens skriftlige forberedelse bliver klart, at modparten vil bestride, at aftalen er indgået. Skulle en part bestride at have underskrevet aftalen digitalt, uanset dette set fra modpartens side er uomtvisteligt, er der flere muligheder for håndtering af dette, jf. herom nedenfor i pkt Side 8 af 16

9 4.2. Bestridelse af aftalens indgåelse Når en part nægter at have underskrevet en fysisk aftale, altså bestrider aftalens indgåelse, vil det i dag sædvanligvis være således, at den fysisk underskrevne aftale fremlægges som bevis i sagen. Når den fysisk underskrevne aftale bliver fremlagt, med partens underskrift 10 vil det sædvanligvis af retten blive betragtet som i det mindste sandsynliggjort, at aftalen er indgået af parten. Bevisbyrden vil derfor normalt vende, således at det nu er den part, der nægter at have underskrevet, som må bevise, at det rent faktisk ikke er hans underskrift. I forbindelse med digitalt signerede aftaler er situationen en lidt anden, idet der ikke kan fremlægges en aftale med en fysisk og genkendelig underskrift. Det vil derfor normalt ikke være muligt for den part, der påstår, at aftalen er indgået, at komme til et punkt, hvor bevisbyrden vender alene ved at fremlægge aftalen. For at komme til dette punkt, skal der noget mere til. Hvad dette mere kan være gennemgås nedenfor. Det er naturligvis under sagen muligt at afhøre parten omkring indgåelsen af a f- talen. Det er de færreste, der når de sidder i retten vil fastholde, at de ikke har indgået en aftale, når dette faktisk er tilfældet. Men det forekommer, at en part ikke kan huske at have indgået aftalen, og det forekommer desværre også, at en part direkte lyver i retten. Samtidig vil afhøringen af en part ligge så sent i retssagsforløbet, at det ikke vil være muligt at fremsætte yderligere beviser, hvis det viser sig, at parten fortsat nægter at have indgået aftalen. Det er med andre ord den absolut sidste udvej at satse på at få aftaleforholdet afklaret gennem afhøring Teknisk dokumentation I forbindelse med indgåelse af den digitalt signerede aftale bør der, uanset lagringsmetode der anvendes, altid foretages kontrol af den anvendte digitale signatur, og resultatet af kontrollen bør gemmes sammen med aftalen, jf. ovenfor i pkt Såfremt indgåelse af aftalen senere måtte blive bestridt, er det derfor muligt sammen med en udskrift af aftalen at fremlægge en udskrift af resultatet af signaturkontrollen. Såfremt der er overensstemmelse mellem resultatet af signaturkontrollen og den påståede underskriver, vil dette ofte være det væsentligste element i bevisførelsen. Når de danske domstole med tiden bliver mere bekendt med digitalt under- 10 Eller en underskrift, der ligner partens underskrift. Side 9 af 16

10 skrevne aftaler, vil denne bevisførelse sandsynligvis være fornøden til at vende bevisførelsen. Indtil da kan det være nødvendigt med yderligere bevisførelse. Gennem førelse af en teknisk sagkyndig 11 eller ved afholdelse af syn- og skøn, er det muligt at opnå forklaring om, at sammenhængen teknisk set er således, at når signaturen i forbindelse med signaturkontrollen angives at være valid, så kan det alene være den person, som angives i signaturkontrollen, hvis digitale signatur, der er blevet anvendt i forbindelse med underskrivelsen. Såfremt signaturmodtager har anvendt lagringsmetoden, hvor den digitale signatur lagres sammen med den underskrevne aftale, jf. pkt. 3.1, vil den teknisk sagkyndige eller skønsmanden herudover have lejlighed til at foretage aftestning og efterfølgende bekræftelse af, at signaturen rent faktisk tilhører eller tilhørte den påståede underskriver. Dette forudsætter dog, at signaturudsteders certifikatarkiv 12 fortsat er tilgængeligt. En sådan aftestning kan være relevant, såfremt det af signaturafgiver påstås, at der er sket en fejl i forbindelse med den oprindelige signaturkontrol. Hvis det ikke længere er muligt at foretage kontrol af den anvendte digitale signatur, fx fordi signaturudbyders arkiv ikke længere er tilgængelig, vil det være nødvendigt at anvende såkaldt systembevis, jf. nedenfor i pkt , for herigennem at dokumentere, at der ikke er sket fejl i forbindelse med den oprindelige signaturko n- trol Misbrug af signatur En særlig form for bestridelse af aftalens indgåelse er den situation, hvor modparten bekræfter, at det er hans digitale signatur, der er anvendt ved underskrivelse af aftalen, men at det ikke er ham, der har underskrevet. Situationen minder om falsk i forbindelse med fysiske underskrifter. Men hvor falsk i forbindelse med en fysisk underskrift altså hvor en persons underskrift er efterlignet i yderste konsekvens kan afgøres gennem grafologiske undersøgelser, giver en undersøgelse af den digitale signatur ikke mening den vil i den givne situation blot bekræfte, at det er modpartens digitale signatur, der er anvendt hvilket som nævnt ikke bestrides. I en sådan situation er det nødvendigt med en teknisk bevisførelse, som afviger fra den ovennævnte, idet den dokumentation, som skal foretages, enten skriftlig dokumentation eller ved førelse af en teknisk sagkyndig, vil skulle gå på den grundlæggende sikkerhed i signatursystemet. Det vil skulle dokumenteres, at det er usandsynligt, at en digital signatur er blevet anvendt af en anden end indehaveren. I forhold til fx NemID vil der skulle re- 11 Tekniske medarbejdere fra DanID eller andre signaturudbydere vil ofte være relevante. 12 Fx DanID s spærringslister. Side 10 af 16

11 degøres for, at systemet er opbygget med såkaldt 2-faktor sikkerhed 13, og at et misbrug af en NemID signatur kræver adgang til tre forskellige oplysninger, ne m- lig et brugernavn 14, brugerens password og engangskoderne fra brugerens nøglekort. Der kan alene blive tale om en sandsynliggørelse, idet et sådant misbrug ikke fuldstændigt kan udelukkes, fx ved en kombination af afluring af koden og tyveri af nøglekortet. Men ved de alment anvendte signaturløsninger vil bevisbyrden sandsynligvis hurtigt vende, således at det er den hvis signatur, der er blevet anvendt, der vil skulle dokumentere, at det rent faktisk ikke er ham, der har anvendt signaturen. Dette kunne fx være, hvor øvrige omstændigheder 15 underbygger dette. Til syvende og sidst vil det ikke kunne lade sig gøre gennem brug af digital signatur at sikre sig helt mod bedrageriske hensigter. Ej heller på dette punkt adskiller digital signatur sig fra den fysiske signatur Bestridelse af aftalens indhold Situationen hvor modparten nok anerkender at have underskrevet, men ikke på den aftale som nu fremlægges i sagen. Altså påstås det, at der efter underskrift af aftalen er foretaget ændringer i denne. Også hvor aftaler er underskrevet fysisk, kendes dette. Her imødekommes problemer ofte ved, at der udfærdiges to eksemplarer af aftalen, hvor hver af parterne modtager et eksemplar. Eventuelle efterfølgende ændringer vil i givet fald vise sig ved uoverensstemmelse mellem de to eksemplarer. Hvis der alene er udfærdiget et eksemplar af aftalen, og dette påstås efterfølgende ændret, vil den fysiske ændring af dokumentet vise sig, såfremt originaleksemplaret inspiceres nøje. Imødegåelse af denne situation er også bevæggrunden til, at omfattende aftaler ofte paraferes 16. Hvis der i forhold til en digitalt underskrevet aftale påstås, at denne er ændret efter underskrift, vil bevisførelsen, for at dette ikke er tilfældet, afhænge af hvilken metode, jf. pkt. 3, der er anvendt i forbindelse med lagring af aftalen Aftalen er gemt med den digitale signatur Er lagringsmetoden, hvor aftalen gemmes med den digitale signatur, anvendt, vil bevisførelsen normalt være simplere, end hvis dette ikke er tilfældet. 13 Dvs. at koden er baseret på 1) noget man ved (brugernavn og password) og 2) noget man har (ee n- gangskode fra nøglekortet). 14 Som i mange tilfælde er brugerens CPR-nummer. 15 Dette kunne eksempelvis være, at det af det digitalt underskrevne gældsbrev omhandlede lånebeløb er udbetalt til en tredjepersons konto. 16 Dvs. at der underskrives på alle sider i aftaledokumentet, ofte blot ved angivelse af initialer. Side 11 af 16

12 Ligesom i forbindelse med bevisførelse af at aftaler er indgået, vil der kunne føres teknisk sagkyndige eller afholdes syn- og skøn, som bekræfter, at signatursystemet er konstrueret således, at det ikke kan lade sig gøre at foretage ændringer i dokumentet, efter dette er underskrevet, uden at en fornyet signaturkontrol vil afsløre dette. Idet aftaledokumentet netop er gemt med den digitale signatur, vil der sædvanligvis være mulighed for at gennemføre en fornyet signaturkontrol. Er det ikke muligt at gennemføre en fornyet signaturkontrol, kan bevis for at der ikke er foretaget ændringer i aftalen føres gennem såkaldt systembevis, jf. n e- denfor i pkt Aftalen er gemt uden den digitale signatur Når den digitale signatur ikke er gemt sammen med aftaledokumentet, vil den eneste mulighed for at sandsynliggøre, at der ikke er foretaget ændringer i aft a- ledokumentet, efter dette er underskrevet, være at føre et såkaldt systembevis. Systembevis er en bevismetode, hvor det gennem teknisk dokumentation og eventuelt tekniske vidner sandsynliggøres, at der på grund af konstruktionen af det anvendte system og procedurer er en meget lille sandsynlighed for, at et bestemt forhold ikke er som påstået. I forbindelse med bestridelse af aftalens indhold vil det i forhold til systembevis skulle sandsynliggøres, at dokumentet er lagret i systemet i den udgave, som er underskrevet med den digitale signatur, som den lagrede kontrolrapport vedrører, at kontrolrapporten er lagret med tidsstempel, samt at det enten ikke har været muligt at ændre på dette siden, eller at en eventuel ændring ville være logført. Systembevis stiller således strenge krav til det anvendte it-system og til de anvendte procedurer i forbindelse med lagring og logføring. Systembeviset er accepteret i dansk retspraksis. Vestre Landsret har i en sag om opsigelse af et lån, truffet på baggrund af et systembevis, bl.a. udtalt: 17 Det fremgår af den historiske oversigt fra Nordeas EDB-system vedrørende breve til D, at der er sendt et varsel om opsigelse den 27. juli Det er oplyst, at varslingsbrevet er et brev med en standardtekst, som ikke kan ændres, og at brevet automatisk påføres seneste mulige dato for betaling. Det må på det foreliggende grundlag antages, at der er sendt en rykker, som opfylder de almindelige betingelser, der gælder for opsigelse af gældsbrevet Bestridelse af aftalens forståelse 17 Se fx Vestre Landsrets kendelse af 13. maj 2005 om Nordeas automatiske udsendelse af opsigelse s- skrivelse vedrørende et gældsbrev. Side 12 af 16

13 Den tredje bestridelses-situation foreligger i de situationer, hvor der er enighed om, at aftalen er indgået mellem parterne, og der også er enighed om aftalens ordlyd, men hvor der er uenighed mellem parterne om, hvad betydningen af ordlyden er. Der er med andre ord tale om en fortolknings-uenighed. At der er tale om en digitalt indgået aftale har ingen betydning i forhold til fo r- tolkning af aftalen, set i forhold til en analogt indgået aftale. Forholdet skal ikke behandles yderligere. 5. I fogedretten 5.1. Fuldbyrdelse generelt Tvangsfuldbyrdelse i fogedretten sker sædvanligvis - med hjemmel i retsplejelovens 478, der i uddrag har følgende ordlyd: Retsplejeloven 478 Tvangsfuldbyrdelse kan ske på grundlag af 1) 4) udenretlige skriftlige forlig om forfalden gæld, når det udtrykkeligt er bestemt i forliget, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, 5) gældsbreve, der ikke er omfattet af nr. 4, når det udtrykkeligt er bestemt i dokumentet, at det kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, 6) pantebreve; for så vidt angår ejerpantebreve og skadesløsbreve, dog kun når gældens størrelse og forfaldstidens indtræden er erkendt af skyldneren eller klart fremgår af omstændighederne, 7) Stk. 4. I de i stk. 1, nr. 4-7, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse foretages hos enhver, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter. I de i stk. 1, nr. 6, nævnte tilfælde kan fuldbyrdelse endvidere foretages hos den, der som skyldner, selvskyldnerkautionist eller pantsætter har forpligtet sig ved et digitalt pantebrev, der er eller har været tinglyst eller registreret i skibsregisteret eller i Dansk Internationalt Skibsregister Skriftlighedskrav Det er en betingelse for fuldbyrdelse af såvel udenretlige forlig som gældsbreve, at disse er skriftlige 18. For udenretlige forlig fremgår dette direkte af Retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 4. Uanset det ikke fremgår direkte af bestemmelserne om gældsbreve og pantebreve, følger det af de alment gældende definitioner, at disse også skal være skriftlige. Kravet om skriftlighed vil næppe være en udfordring i forhold til brugen af digital signatur, al den stund, at langt det meste digitalt underskrevne materiale vil være i skriftlig form Hvormed menes det modsatte af mundtlige skriftlighed forudsætter ikke papir. 19 Man kan forestille sig andre aftaler, fx en digitalt optaget samtale, kan blive digitalt signeret. Såda n- ne vil ikke kunne tvangsfuldbyrdes direkte. I stedet må der skaffes andet fuldbyrdelsesgrundlag, fx i form af en dom. Side 13 af 16

14 Det skal erindres, at der i dokumenterne skal indeholdes en utvetydig bestemmelse om, at dokumentet kan anvendes til fuldbyrdelse, en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul Underskrift Af retsplejelovens 478, stk. 4 følger, at fuldbyrdelse alene kan foretages over for den, der ved sin underskrift på dokumentet har forpligtet sig som enten skylder, selvskyldnerkautionist eller pantsætter. Der er dog ikke noget krav om, at underskriften skal være udført på nogen bestemt måde, herunder er det ikke et krav, at den gengiver skyldners navn, eller at den er udført med hånden. Det klare udgangspunkt i forhold til underskriftskravet må derfor, som det anf ø- res af Domstolsstyrelsens arbejdsgruppe, være, at: Et digitalt lånedokument (gældsbrev eller frivilligt forlig), der er underskrevet med digital signatur må hvis den digitale signatur anses for pålidelig herefter kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. I modstrid med dette udgangspunkt er imidlertid den kendelse fra Østre Land s- ret, hvor Landsretten afviste tvangsfuldbyrdelse af en fordring, som var aftalt via på grund af manglende underskrift. Kendelsen er omtalt nedenfor i pkt Som det anføres om kendelsen i Karnov kan man stille spørgsmålstegn ved om resultatet vil være det samme, såfremt der anvendes digital signatur. Spørgsmålet er således endnu ikke afklaret i retspraksis, men på baggrund af den almene holdning i teorien omkring underskrifter, må det alt andet lige antages, at underskriftskravet er opfyldt ved et dokument, der er digitalt underskrevet Originalitetskrav I retsplejelovens 488, som opstiller formkrav i forbindelse med indlevering af anmodning om fuldbyrdelse til fogedretten, er der i stk. 2 et krav om indlevering af det originale dokument. Retsplejelovens 488, har i uddrag følgende ordlyd: Retsplejeloven 488 Ved indgivelsen af anmodning om tvangsfuldbyrdelse gives de oplysninger, som er nødvendige til sagens behandling. Stk. 2. Ved fremsættelse af anmodning i henhold til et af de i 478, stk. 1, nr. 4-7, nævnte dokumenter skal det originale dokument indleveres, medmindre fogedretten anser det for unødvendigt. Ved digitale pantebreve, der er eller har været tinglyst eller registreret i skibsregisteret eller i Dansk Internationalt Skibsregister, skal anmodningen i stedet indeholde en præcis henvisning til dokumentet i tingbogen, bilbogen, andelsboligbogen, personbogen, skibsregisteret eller Dansk Internationalt Skibsregister. Stk. 3. Side 14 af 16

15 Således stilles i stk. 2 krav om, at når der indleveres anmodning om fuldbyrdelse af et krav i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 4-7, dvs. på baggrund af udenretlige forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler og checks, skal det originale dokument indleveres til fogedretten. Som det ses, er der i stk. 2 om digitale pantebreve angivet, at i det omfang de er eller har været tinglyst, erstattes originalitetskravet med et krav om henvisning til én af de elektroniske tingbøger. Det har næppe været tanken, at man ville udelukke fuldbyrdelse på baggrund af ikke-tinglyste digitale dokumenter, uanset at stk. 2 modsætningsvist kan forstås således 20. Der foreligger alene en meget begrænset praksis om originalitetskravet, og den praksis der findes, vedrører primært checks 21. Retspraksis vedrørende checks er ikke interessant, idet checks i modsætning til de fleste digitale forlig og gældsbreve bærer fordringen i sig selv. Der foreligger en enkelt sag vedrørende fuldbyrdelse af elektroniske dokumenter. I en sag fra fogedretten i Nykøbing Falster 22 forsøgte kreditor at få tvangsfuldbyrdet en fordring, som parterne havde aftalt pr. . Fuldbyrdelsen blev afvist under hensyntagen til skyldners manglende underskrift. Dette blev stadf æ- stet af Østre Landsret. Men hvor fogedretten som en sidebemærkning nævnte, at Rekvirenten synes ej heller at være i stand til at kunne fremlægge det originale dokument efter 488, stk. 2., blev dette ikke kommenteret af Østre Landsret i sin kendelse. Værdien af afgørelsen er således endog særdeles begrænset. I retsplejelovens 488, stk. 2, som citeret ovenfor, fremgår, at det originale dokument skal fremlægges, medmindre fogedretten anser det for unødvendigt. Der foreligger ingen trykt retspraksis om, hvornår fogedretterne finder det originale dokument unødvendigt, hvorfor det også er svært at vurdere, i hvilket omfang fogedretterne påser dette af egen drift, hvor skyldner ikke bestrider aftalen. Ud fra betragtningen om at det i forbindelse med digitalt signerede aftaler næppe er muligt at fremlægge det originale dokument, idet ingen udgave vel kan betegnes som den originale, kan der argumenteres for, at fogedretterne i disse tilfælde burde finde det unødvendigt at fremlægge originalen under forudsætning af, at der samtidigt fremlægges udskrift af den gennemførte signaturkontrol. 20 Det er ikke overvejet i lovbemærkningerne, at indsættelsen af en henvisningsordning for digitale pa n- tebreve skulle udelukke fuldbyrdelse af ikke-tinglyste digitale dokumenter. Indsættelse af henvisningsordninger for tinglyste pantebreve forekommer at være indsat som en hovsa-løsning på et konkret opstået problem i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning. 21 Se fx Ugeskrift for Retsvæsen 1998, side 812 og Ugeskrift for Retsvæsen 2003, side Se Ugeskrift for Retsvæsen 2009, side 81. Side 15 af 16

16 Særlig vægt vil sådan argumentation have i de tilfælde, hvor skyldner ikke bestrider at have underskrevet aftalen digitalt i en udgave svarende til den af kreditor fremlagte. Det vil være ganske meningsløst, såfremt fogedretten i en sådan situation afviser tvangsfuldbyrdelse, idet afvisningen alene vil påføre skyldner yderligere omkostninger, når kravet som ikke bestrides af skyldner for at kunne fuldbyrdes, skal bekræftes gennem en civil retssag, hvor skyldner utvivlsomt vil blive pålagt at betale omkostninger til kreditor. Hvis skyldner derimod bestrider at have underskrevet dokumentet, vil en civilretlig prøvelse af kravet give mening. Situationen er da også fuldstændig lig med den situation, at en skylder afviser at have underskrevet et dokument med hånden Alternativet Skulle fogedretten afvise digitalt signerede dokumenter som fuldbyrdelsesgrundlag, er der lykkeligvis fortsat mulighed for at opnå betaling af fordringen. Det vil i givet fald dog kræve, at der anlægges sag ved de civile domstole. På baggrund af en herved opnået dom, vil der kunne foretages fuldbyrdelse i fogedretten. Skanderborg, den 18. oktober 2011 Nis Peter Dall advokat Side 16 af 16

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Betragtninger over en denuntiation

Betragtninger over en denuntiation Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer,

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Revision af dødsboskifteloven

Revision af dødsboskifteloven Revision af dødsboskifteloven Betænkning nr. 1519 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet

Renteloven. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Renteloven Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1161 København 1989 Forord I juni 1985 nedsatte Justitsministeriet en arbejdsgruppe med den opgave "at gennemgå

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere