Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr. jur. Jens Fejø Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand. oceon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev modtaget i nævnet den 6. december 2001 fra Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere, der klager over Energitilsynets afgørelse af 19. november Energitilsynet havde i afgørelsen ikke indvendinger mod størrelsen af den faste afgift i varmeprisen hos Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energitilsynet har fremsendt en redegørelse for sagens faktiske og retlige omstændigheder, som er forelagt klagerne og fjernvarmeværket. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 19. november 2001 citeres: Energitilsynet har ikke indvendinger imod størrelsen af den faste afgift i varmeprisen hos Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. Energitilsynet har i afgørelsen lagt vægt på følgende forhold.

2 I skrivelsen af 11. september 2001 hæfter Advokatgården sig ved, at årsopgørelsen for en kunde viser, at de faste bidrag hos kraftvarmeværket udgør 93 pct. af den samlede varmepris. Det angives, at denne del af varmeprisen består af arealbidrag, konverteringsafgift samt abonnement. Det er oplyst, at den viste årsopgørelse ikke er særegen for deltagerne i kraftvarmeværket. Advokatgården mener at det ikke er rimeligt, at det faste bidrag i overvejende grad skal bære økonomien i kraftvarmeværket, og at det høje faste arealbidrag medfører en skævvridning af prisniveauet selskabsdeltagerne imellem. Kraftvarmeværket angiver i redegørelsen af 18. oktober 2001, at den viste årsopgørelse er under indflydelse af, at kundens varmeaftag fra værket i år 2001 på oplyst 1,935 MWh suppleres med brændeovn. Den pågældende kundes ejendom er ifølge det oplyste på 151 m 2. Side 2 af 7 Kraftvarmeværket mener, at konverteringsafgift ikke skal medregnes i den faste afgift, fordi afgiften er et udtryk for afdrag på et lån i forbindelse med finansiering af et nyt vandbåret anlæg, som 14 ud af 215 kunder valgte at lade værket installere. Kraftvarmeværket oplyser endvidere, at abonnementsafgift bortfalder pr. 1. januar Med fradrag for konverteringsafgift og abonnementsbetaling har kraftvarmeværket beregnet med udgangspunkt i et forbrug på 23,10 MWh, at det faste bidrag udgør 46,29 pct. af den samlede varmepris i varmeåret 2001/2002. Moms indgår ikke i beregningen. Kraftvarmeværket oplyser, at samme beregning med 2000/2001 priser giver et fast bidrag på 45,63 pct. af den samlede varmepris. Energitilsynets bedømmelse. Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget accepteret, at varmeforsyningen uden dokumentation kan lade op til 80 pct. af værkets omkostninger dække gennem det variable element i varmeprisen. At minimum 20 pct. af et varmeværks omkostninger skal dækkes gennem faste bidrag er begrundet med, at varmeværket skal have økonomisk sikkerhed for at kunne fortsætte driften i en situation med vigende varmegrundlag.

3 Der skal tilstræbes en kostægte tarifering. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre kostægthed i tariffen - eksempelvis i tilfælde, hvor varmeværket[s] faste omkostninger udgør en forholdsmæssig stor andel af værkets omkostninger. Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværkers anmeldelse af priser for varmeåret 2001/2002 er modtaget i Energitilsynet den 2. juli Med hensyn til afgrænsningen af den faste afgift i nærværende sag er det Energitilsynets opfattelse, at den nævnte konverteringsafgift ikke skal medregnes. Efter Energitilsynets opfattelse er der for de nævnte 14 kunder tale om et finansieringselement, der er varmeprisen uvedkommende. Side 3 af 7 Energitilsynet har ikke bemærkninger til, at kraftvarmeværket lader abonnementsbidraget udgå af takstbladet i varmeåret 2001/2002, jf. kraftvarmeværkets beregning af det faste bidrags andel af den samlede betaling for varmen. Med hensyn til denne beregning skal Energitilsynet oplyse, at Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF) som standard for en sammenligning af varmepriser i år 2001 har anvendt et boligareal på 130 m 2 og et forbrug på 18,100 MWh pr. år. Størrelsen af den faste afgift i varmeregningen for den kunde som Advokatgården henviser til, skal - efter Energitilsynets opfattelse - ses i sammenhæng med størrelsen af denne kundes varmeforbrug. Den faste afgift hos Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker synes at ligge i den øvre ende af DFFs prisundersøgelse. På det foreliggende grundlag forekommer den faste afgift hos Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker dog ikke at være urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4, med henvisning til, at det er uomtvisteligt, at kraftvarmeværket hørte til blandt de værker, der fik størst tilsagn fra Energistyrelsens og gasselskabernes barmarkspulje. Den faste afgift beregnet på grundlag af m 2 -arealet er efter almindelige tariferingsprincipper møntet på at dække de af værkets omkostninger, som er afhængige af det tilsluttede anlægs størrelse.

4 Klagen Det ses i praksis, at værker vælger at korrigere beregningsgrundlaget med en korrektionsfaktor for ejendommens isoleringstilstand. Fra den uddybede klage af 14. februar 2002 fra advokat Peter Schiøtz citeres: På vegne ovennævnte skal jeg herefter fastholde, at den af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. foretagede prisberegning er i strid med varmeforsyningslovens 21, stk. 4, jfr. 20, stk. 5. Omkostningsbyrden er som der i tidligere breve er gjort rede for overfor Energitilsynet højest for de deltagere, der bor i større huse, idet selskabet uden hensyntagen til ejendommens isoleringsgrad eller deltagernes energikultur lader disse deltagere bære langt den største byrde. Side 4 af 7 Dette må antages også at gælde for klager hr. Mogens Nielsens ejendom, selvom denne måtte have e[t] normalt energiforbrug, jfr. eksempel i sagen. Generelt er det klagernes opfattelse, at prisniveauet for ydelserne leveret fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. ligger langt højere end forventet, herunder langt højere end udgifterne ved almindelig individuel gas- eller olieopvarmning. Klagernes indsigelser retter sig samtidig mod den efter klagernes opfattelse urimelige fordeling af byrderne selskabsdeltagerne imellem. Energitilsynets redegørelse Energitilsynet har i redegørelsen af 14. marts 2002 gentaget afgørelsens præmisser. Energitilsynet har herudover anført, citat: Værket var blevet gældssaneret med tilskud fra Energistyrelsens og gasselskabernes barkmarkspulje. Tilsagnet fra barmarkspuljen til værket var på 10,9 mio.kr. Kun et fåtal af de tilsagnsberettigede værker modtog hver tilsagn på over 10 mio.kr. Set i lyset af gældssaneringen havde Energitilsynet ikke indvendinger imod størrelsen af værkets faste afgift, fordi denne afgift er møntet på at dække de af værkets omkostninger, som værket henregner til faste omkostninger, herunder afskrivninger.

5 I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 2, kan afskrivninger udgiftsføres i varmeprisen. Udgiftsførte afskrivninger i varmeprisen fremskaffer likviditet, blandt andet til afvikling af gæld. Efter almindelige tariferingsprincipper skal den faste afgift i form af en afgift på ejendommens m 2 areal principielt dække de af værkets omkostninger, som er afhængige af det tilsluttede anlægs størrelse. Sagens retlige omstændigheder Tidligere har Gas- og Varmeprisudvalget til stadighed anbefalet, at fjernvarme blev afregnet hos køberne efter et så kostægte princip som muligt. Dette princip betyder, at varmeværkernes faste omkostninger så vidt muligt dækkes af indtægter fra faste afgifter. Tilsvarende at værkernes variable omkostninger dækkes af indtægterne fra forbrugsafregningen. Side 5 af 7 Ved cirkulæreskrivelse af 21. juli 1992 fulgte Gas- og Varmeprisudvalget denne henstilling op med en tilkendegivelse af, at varmeværkerne fra det varmeår, der startede i 1993 uden nærmere dokumentation kunne anvende en tarif for det målte forbrug, der kunne give værket dækning for budgetterede omkostninger til brændselskøb, køb af varme, elektricitet og kemikalier, samt en del af de faste omkostninger. I varmeåret der startede i 1993 kunne værkerne uden dokumentation over for udvalget lade maksimalt 90 % af de samlede omkostninger dække af indtægterne fra afregningen af det målte forbrug (den variable afgift). I det efterfølgende varmeår og indtil videre kan værkerne uden nærmere dokumentation lade maksimalt 80 % af de samlede omkostninger dække af indtægterne fra afregningen af det målte forbrug. Den resterende del - de faste omkostninger - skal dækkes af en forbrugsuafhængig betaling, eksempelvis effektbidrag, abonnementsbetaling og målerleje. Det indebærer, at minimum 20 % af værkernes samlede omkostninger skal dækkes af indtægterne fra den forbrugsuafhængige betaling med mindre at det kan dokumenteres, at de faste omkostninger udgør mindre end 20 % af værkernes samlede omkostninger.

6 Bemærkninger til klagen Klager medgiver, at værket var blandt de tilsagnsberettigede værker, som blev gældssaneret med et meget stort beløb. Klager gør endvidere bemærkninger om, at prisniveauet for ydelserne leveret fra værket ligger langt højere end forventet, herunder langt højere end udgifterne ved almindelig individuel gas- eller olieopvarmning. Klager kæder i bemærkningerne værkets omkostningsniveau sammen med den omstændighed, at værket fortsat er et af de mest forgældede i landet. Klagers bemærkninger støtter Energitilsynets afgørelse af 19. november Lovgivning Side 6 af 7 Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen vedrører spørgsmålet om rimeligheden af størrelsen af den del af varmeværkets tarif der vedrører den faste afgift. Varmeværkets anmeldelse af priser for varmeåret 2001/2002 er modtaget i Energitilsynet den 2. juli Efter det oplyste kan Energiklagenævnet tiltræde, at Energitilsynet i det foreliggende tilfælde ikke har fundet grundlag for at påbyde ændring af størrelsen af den faste afgift i varmeprisen hos Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker, idet denne findes at afspejle et kostægte princip. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 19. november 2001 stadfæstes.

7 Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli Energiklagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. P.N.V. Side 7 af 7

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Udtrædelsesgodtgørelse

Udtrædelsesgodtgørelse Udtrædelsesgodtgørelse af Bent Ole Gram Mortensen UDKAST 1. Formål I Danmark har det været praksis, at en forbruger, der er tilsluttet et fjernvarmeværk, ikke kan opsige forsyningsforholdet uden at betale

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere