Kvalitetskontrol 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetskontrol 2011"

Transkript

1 Kvalitetskontrol 2011

2 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder og temaer i 2011 kontrollen Spørgsmål

3 Udvikling Kvalitetskontrol Revisionsvejledning 4/1994 om kvalitetsstyring i revisorvirksomheder ingen kontrol Foreningsbaseret kvalitetskontrol Udmeldelser af foreningerne Revisortilsynet Sager med manglende systemer Sager med systemer som ikke bruges Revisortilsynet 2010 Test af udvalgte områder Fremtiden: Revisionsbevis og dokumentation?

4 Resultat af 2010 kontrollen År (2010 forventet resultat) Antal udtagne sager Frivillig sletning Oversendt til E&S Sager udgået af andre sager Til kontrol Revisornævn + påtale ny kontrol Virksomheder, hvor kun revisor er indbragt N/A 3 14 Påtale med ny kontrol Påtale uden ny kontrol Godkendt blankt eller med få bemærkninger Udsat - - 3

5 Resultat af 2010 kontrollen - 2 År (2010 forventet resultat) 10 - antal 10 - % Til kontrol Revisornævn + påtale ny kontrol Virksomheder, hvor kun revisor er indbragt 14 8 Påtale med ny kontrol Påtale uden ny kontrol Godkendt blankt eller med få bemærkninger Udsat 3 2

6 Resultat af 2010 kontrollen - 3 Revisortilsynets forklaringer Branchen er selv blevet mere beviste om dokumentationskravene Kontrollanten er for første gang udpeget af Tilsynet Mere detaljerede krav til gennemførelsen af kontrollen Fokus på særlige udvalgte problemstillinger Flere sager til kontrol pr. revisor ved fejl Tilsynet er med til at udvælge sager, der skal kontrolleres

7 Min vurdering Kontrollen er skærpet Klage over kontrollanters mindre gode arbejde har ført til bøder i Revisornævnet Der er ryddet op blandt kontrollanterne

8 Hyppigste fejl på virksomhedsniveau Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke på erklæringsopgaver (25%) Intern efterfølgende kontrol er ikke udført (20%) Manglende eller opdaterede procedurer for løsningen af erklæringsopgaver (20%) Udarbejdelse af revisionsplan Uafhængighed Indhentning af oplysninger om årsag til tidligere revisors fratræden Procentangivelser er i procent af sanktionerede sager

9 Revisorskifte: Revisors pligter Tiltrædende revisor Rette henvendelse til fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunde til sin fratræden Afgive tiltrædelsesprotokollat Revisorskifte ved hvervets udløb Ja (både ved revision og review) Ja (kun ved revision) Revisorskifte i utide Ja (både ved revision og review) Ja (kun ved revision)

10 Revisorskifte: Revisors pligter - 2 Fratrædende revisor Besked til E&S om ophør hurtigst muligt Fyldestgørende forklaring til E&S om årsagen til hvervets ophør Evt. besked til reguleret marked om ophør hurtigst muligt Revisorskifte ved hvervets udløb Ja (kun ved revision) Nej Ja (kun ved revision) Revisorskifte i utide Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision)

11 Revisorskifte: Revisors pligter - 3 Fratrædende revisor Oplyse grunde til fratræden på tiltrædende revisors henvendelse Give tiltrædende revisor adgang til alle relevante oplysninger om den virksomhed erklæringen vedrører Afgive fratrædelsesprotokollat Revisorskifte ved hvervets udløb Ja (både ved revision og review) Ja (både ved revision og review) Ja, hvis revisor ikke ønsker genvalg (kun ved revision) Revisorskifte i utide Ja (både ved revision og review) Ja (både ved revision og review) Ja (kun ved revision)

12 Revisorskifte: I utide Revisor kan fratræde i utide, hvis det ikke strider mod god revisorskik Lovbemærkningerne: Ok ved uafhængighedskonflikt og manglende betaling Rettidig omhu virksomheden skal kunne nå et revisorskifte og opfylde indberetningsfrister Ikke ok, hvis kunde ikke giver adgang til nødvendige oplysninger eller ved uenighed om indhold i regnskabet medmindre forholdet bliver så belastende, at revisors eneste udvej er at opsige aftalen

13 Revisorskifte: I utide - 2 Virksomheden kan kun skifte revisor i utide, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil Revisors underretningspligt til E&S suppleres med krav om redegørelse fra revisor øget risiko ved revisionen? Selskabets pligt til at anmelde ændringer i registrerede forhold suppleres med krav om redegørelse for utidigt revisorskifte

14 Revisorskifte: Ledelsens pligter Ved revisorskifte Anmelde revisorskiftet til E&S senest 2 uger efter at beslutningen er truffet Fyldestgørende forklaring til E&S om årsagen til hvervets ophør Revisorskifte ved hvervets udløb Ja (kun ved revision) Nej Revisorskifte i utide Ja (kun ved revision) Ja (kun ved revision)

15 Hyppigste fejl i enkeltsager Manglende/mangelfuld dokumentation for udførelsen (50%) 41/2009 Alvorlige fejl i den afgivne erklæring (31%) 51/2010 afkræftende konklusion 68/2010 rimelig retvisende Manglende/mangelfuld planlægning af de kontrollerede sager (29%) Procentangivelser er i procent af sanktionerede sager

16 41/ DKK til virksomhed 2 revisionssager Manglende overordnet planlægningsnotat Manglende fastsættelse af væsentlighedsniveau Manglende risikovurdering Manglende beskrivelse af revisionsstrategi Ingen dokumentation for det udførte arbejde Ingen dokumentation for delkonklusioner 2 reviewsager Ingen dokumentation for planlægning og fastsættelse af væsentlighedsgrænse

17 51/ revisorer á DKK Forbehold Manglende nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af koncernens handelsejendomme. Uenig med ledelsen i værdiansættelsesmetoden for handelsejendomme. Forbehold i moderselskab for kapitalandele datterselskab Manglende dokumentation for indfrielse af pantebreve Fortsat drift på baggrund af manglende likviditet Uenig med ledelsen i fortsat drift Burde føre til en afkræftende konklusion Var en bortset fra mulige virkninger et retvisende billede

18 68/ DKK til revisor Forbehold Lager, debitorer, og kreditorer er medtaget udfra oplysninger fra direktionen Der har ikke været foretaget revision af indtægter og udgifter Rimeligt retvisende billede Forbehold Der er ikke hensat til tab på debitorer, der skal derfor tages forbehold af værdiansættelse af debitorer Retvisende billede

19 Eksempel: Going concern Revisionspåtegning 31. maj 2010 uden forbehold men med supplerende oplysning om kapitaltab Underskud før skat på 500 TDKK negativ egenkapital på 200 TDKK i årsregnskab 2009 Årsregnskabet er aflagt efter going concern princippet Ikke beskrevet i regnskabet på trods af, der forelå flere usikre forhold på erklæringstidspunktet Konkursbegæring 31. oktober 2010

20 Eksempel: Going concern - 2 Tilsynets opfattelse Manglende forbehold Der burde have været en omtale af alle usikre forhold. Revisor burde have taget et forbehold for manglende oplysninger Manglende revision af going concern Periodebalance pr. 31. marts 2010 med underskud på 250 TDKK forklaret med sæsonudsving Drøftelse med virksomhedens ledelse

21 RS 570 Going concern Væsentlig problematik om Omtale af usikkerhed fortsat drift Tilstrækkelig Utilstrækkelig Going concern valgt som regnskabsprincip Going concern fravalgt Relevant valg Ikke relevant valg Relevant valg Ikke relevant valg Supplerende oplysning Konklusion med forbehold for uenighed med ledelsen i omtale eller afkræftende konklusion Afkræftende konklusion Supplerende oplysning Afkræftende konklusion

22 Eksempel: Manglende dokumentation Lager: 324.xxx DKK. Balancesum 1.xxx.xxx DKK. Egenkapital 347.xxx DKK. Ingen fysisk kontrol af varelager Igangværende arbejder 285.xxx DKK. Balancesum 689.xxx DKK. Egenkapital 216.xxx DKK. Der foreligger ingen revisionsbeviser for igangværende arbejder

23 Eksempel: Varelager i årsrapporten Ydelse Revision Review Assistance Sikkerhed Høj Begrænset Ingen Eksempler på arbejds- handlinger Fysisk kontrol Efterprøvelse af interne kontroller for opgørelse af mængde eller pris Kontrol af prissætning til leverandørfaktura Indhent lagerliste og afstem total til saldobalance Forespørg om lageroptællingsmetoden og grundlaget for værdiansættelsen Sammenligning af lageromsætningshastigheden med tidligere perioder Opnåelse af generel viden om varelagerproblematikker i branche og virksomhede Opnåelse af generel viden om virksomhedens lagerregistrering Gennemlæsning af oplysninger om varelageret

24 Hyppigste forekomne fejl Manglende supplerende oplysning om ulovlige A-lån Lån på balancetidspunkt - eksempelvis 31. december 2009 omtales i påtegning på 2009 og 2010 regnskabet Manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL Sammenblanding af erklæringstyper, herunder forkert grad af sikkerhed Manglende forbehold/supplerende oplysninger om going concern

25 Hyppigste forekomne fejl - 2 Manglende modificering af konklusion som følge af forbehold Forbehold Retvisende årsregnskab

26 Tilsynets observationer ved 2010 kontrollen Forevist årsrapport var forskellig fra den til E&S indsendte årsrapport Fremover udgangspunkt i E&S versionen Revisor har ikke pligt til at have en kopi af underskrevet protokol liggende Kundeliste over selskaber med 1 stk. 2 erklæringer ikke fuldstændig Forelagt kundeliste ved kontrol: 22 selskaber Ifølge E&S: +200 selskaber

27 Status på Revisornævnssager År Sum Sager til påkendelse Virksomhedsbøde Revisor idømt bøde Advarsel Frifindelse Afvist Endnu verserende sager Sager, hvor revisor skyldig, men strafbortfald/ingen tillægsstraf

28 Tema: Efterfølgende intern kontrol Formål Finder den interne kontrol alle fejl og mangler i de udvalgte sager? Er kontrollanten enig i den interne kontrols vurdering af sagerne? Følger virksomheden op? I forhold til den konkrete revisor I forhold til systemet

29 Tema: Efterfølgende intern kontrol - 2 Resultat af dette fokusområde 2 virksomheder, hvor kontrollanten har været uenig i resultatet af den efterfølgende interne kontrol Ca. 25 virksomheder havde slet ikke udført intern kontrol Husk Enkeltmandsvirksomheder kan selv foretage overvågning af kvalitetssystemet Gælder IKKE enkeltsagskontrol Samtlige opgaveansvarlige revisorer skal kontrolleres indenfor 3 års perioden

30 Tema: Efterfølgende intern kontrol - 3 Tilsynet sanktionerer som hovedregel ikke sager, som den interne kontrol har fundet mangelfuld Skriv om fundne sager ved den interne kontrol Gør noget ved manglerne

31 Tema: Konkurssager 13 kontrollerede virksomheder har haft utilstrækkelig dokumentation for revision af going concern Herudover fik en del virksomheder anbefalinger af kontrollanten vedrørende revision af going concern forudsætninger på systemniveau og/eller enkeltsagsniveau

32 Tema: Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Blank erklæring tidligere nu fejl hvad skal kontrollanten nu gøre Rapportering om fejl og mangler på normal vis Gør gerne opmærksom på den blanke kontrol Revisornævnet har udtalt: En revisionsvirksomhed har pligt til at tilpasse og udvikle sit kvalitetsstyringssystem efter virksomhedens forhold. Den omstændighed, at kvalitetsstyringssystemet har opnået godkendelse ved en tidligere kontrol udelukker derfor ikke i sig selv, at virksomheden senere kan pålægges et ansvar for mangler ved systemet.

33 Nyheder i 2011 kontrollen Der er afsat plads efter hvert afsnit til den kontrollerede virksomheds kommentarer Få det skrevet hvis I er uenige i kontrollantens kommentarer, for ikke at fortabe muligheden for senere protest eller forringe bevisets stilling Kontrollanterne skal nu indhente og gennemgå de officielle årsrapporter for at kontrollere dem til sagsbehandlingen Konkrete spørgsmål vedr. årsrapporten er indsat i checkliste 4a

34 Nyheder i 2011 kontrollen - 2 Kontrol sker på baggrund af RS standarder Anbefaling i rapporten, hvis den kontrollerede virksomhed endnu ikke har taget højde for ISQC 1 Teams skal nu sammensættes, så det passer til kontrollen og ikke bliver dyrere end nødvendigt Der verserer et par sager om prisen på kontrollerne

35 Stikprøvestørrelse Præciseret, at kontrollen også skal omfatte regnskaber fra klasse A og B Antal underskriftsberettigede revisorer Minimum sager af samtlige Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse D

36 Tema: Efterfølgende intern kontrol Fortsat fokus på dette område i 2011-kontrollen Kravene til stikprøver vedr. dette område er fortsat: Antal underskriftsberettigede revisorer Konkrete sager der har været udtaget i den interne overvågning

37 Tema: Konkurssager Fortsat fokus på dette område i 2011-kontrollen Kravene til stikprøver vedr. dette område er fortsat: Antal underskriftsberettigede revisorer Sager, hvor virksomheden er gået konkurs eller i betalingsstandsning

38 Tema: Hvidvaskregler for revisorer Fortsat fokus på dette område i 2011-kontrollen Revisor skal kende sin kunde Reelle ejere Revisor skal være opmærksom på, om kunden kan være involveret i hvidvask eller finansiering af terror Undersøgelse og indberetningspligt Revisors ansvar, at medarbejderne efterlever reglerne. Dokumentationskrav

39 Kend din kunde Der må ikke leveres nogen form for ydelser, før revisor har verificeret, at kunden er den, han giver sig ud for at være Det gælder også reelle ejere ultimativt Undtagelse: Lejlighedskunder, med mindre revisor for mistanke om at kunden er involveret i hvidvask

40 Krav til legitimation: Kunden er en fysisk person Navn, CPR-nummer, adresse Lav risiko eks.: Revisor kender personen, som ikke skønnes at være involveret i hvidvask Ingen dokumentationskrav blot et notat om forholdene Normal risiko eks.: Revisor kender ikke kunden Oplysningerne skal kontrolleres til troværdige dokumentation, fx årsopgørelse eller sygesikringskort Høj risiko eks.: Kunde bor i Moskva Krav om billedlegitimation pas eller kørekort samt dokumentation for adresse (evt. adressetest)

41 Krav til legitimation: Kunden er en fysisk person - 2 Navn, CPR-nummer, adresse Ekstra høj risiko eks.: Politisk udsatte kunder bosiddende i en andet land eller nære samarbejdspartnere til disse Krav om billedlegitimation pas eller kørekort samt dokumentation for adresse (evt. adressetest) Nuværende stilling/beskæftigelse Hvilket erhverv, eller hvilken forbindelse til person med højerestående offentligt erhverv Oplysninger om indkomst- og formue Distancekunder (ikke fysisk til stede) Yderligere krav: Dokumentation fra kundens bank, notar eller anden myndighedsperson i kundens hjemland

42 Krav til legitimation: Kunden er en juridisk person Navn, CVR-nummer, adresse Oplysningerne skal legitimeres fx ved opslag i CVR, resume fra E&S, udskrift fra SKAT eller lignende Reelle ejere legitimeres efter reglerne for personer Undtagelser: Finansiel virksomhed inden for EU/EØS Børsnoteret virksomhed Indenlandsk myndighed EU myndighed eller institution NB: Der skal udarbejdes et notat, der dokumenterer revisors begrundelse for at benytte udtagelsesbestemmelserne

43 Krav til legitimation: Kunden er en juridisk person - 2 Ejerforening og andelsboligforening Kontroller matrikelnummer, vedtægter og seneste referater Udenlandske virksomheder Lignende oplysninger fra hjemlandet HUSK også at kontrollere den person, der henvender sig på vegne af ovennævnte og klarlæg personens identitet

44 Krav til legitimation: Reelle ejere Personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25% Undtagelse: Virksomheder, der handles på et reguleret marked Personer, der på anden måde, udøver kontrol med selskabets ledelse Personer, der skal modtage mere end 25% af en fonds uddelingsmidler eller formuegoder

45 Krav til legitimation: Reelle ejere - 2 Personer, der udøver kontrol over mere end 25% af en fonds uddelingsmidler eller formuegoder Personkreds, i hvis hovedinteresse en fond er blevet oprettet Se FSR publikation fra februar 2011 Hvidvaskreglerne for revisorer

46 Revisionsbeviser Stærke revisionsbeviser, eksempler Fra eksterne (uafhængige) kilder Saldoanerkendelser/-meddelelser Værdiansættelser Revisors observationer Beholdningseftersyn Lagerkontrol Aktivernes tilstedeværelse Originale dokumenter Interne tilknyttede effektive kontroller

47 Revisionsbeviser - 2 Sjældent dokumenteret i planlægningsfasen, hvilke revisionshandlinger, der skal medføre et forventet revisionsbevis og sikre et givet revisionsmål nås Ofte manglende begrundelse for fravalg af stærke revisionsbeviser i planlægningen

48 78/ revisorer á DKK Revisor har udført bogføring og assisteret med koncernregnskab for selskab noteret på Dansk autoriseret Markedsplads (Dansk AMP reguleret marked) Overtrædelse af skærpede uafhængighedsregler Ændring af risikovurdering på omsætning og immaterielle anlægsaktiver fra lav til middel førte ikke til ændringer arbejdshandlinger Ikke tilstrækkelig dokumentation for grundlaget for revisionspåtegningen

49 78/ Sag startet ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsens besøg i revisorvirksomheden Revisorlovens 37 To underskrivende revisorer fik hver en bøde på DKK Uafhængighedsovertrædelsen er anset for skærpende, hvilket har påvirket udmålingen af bødestørrelsen

50 Spørgsmål??? Kontaktdata: Telefon: Mail: Web: Focus-it.dk Husk kursusbevis!

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A og Den 10. oktober 2014 blev der i sag nr. 23/2014 og 24/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. marts 2014 har

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere