E/F Lindevang 7EÆ Lindevangshusene 98, kld Taastrup Tåstrup den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Lindevang 7EÆ Lindevangshusene 98, kld. 2630 Taastrup Tåstrup den 31.10.2014"

Transkript

1 Tåstrup den Indkaldelse til E/F Lindevang 7EÆ s ekstraordinær generalforsamling MANDAG DEN 10. NOVEMBER 2014, KL (i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling). Borgerskolen, Skolevej 2-4, lokale 304, 2630 Tåstrup Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: advokat Marianne Wittenkamp, Advokatfirmaet Roar 2. Bestyrelsens forslag vedr. ændring af vedtægterne: Forslag 1, bestyrelsessammensætning a) 8 Dirigent b) 9 Bestyrelsen c) 11 Bestyrelsesmøde d) 13 Tegningsret Forslag 2, administrationsmuligheder a) 14 Administration Forslag 3, mulighed for fælleslån a) 4 Generalforsamling Forslag 4, mulighed for andre revisionsformer a) 15 Regnskab og revision Evt. fuldmagt kan skriftligt gives til bestyrelsen senest den kl i postkasse opgang 98 eller via mail. Tydelig angivelse af medlemsoplysninger på fuldmagtsgiver, fuldmagtens omfang, samt hvem overdragelsen af stemmeretten sker til er obligatorisk. Enhver fuldmagt skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens starttidspunkt for at være gyldig. 3. Eventuelt Generalforsamlingsmaterialet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside under menupunktet Download. Såfremt du/i ikke har adgang til Internettet, kan fysisk eksemplar bestilles via foreningens postkasse i opgang 98. Bestilt materiale vil blive udskrevet og omdelt. Ikke i bebyggelsen boende medlemmer kan afhente bestilt materiale på kontoret lørdag den i tidsrummet kl Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

2 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 8. Dirigent Nuværende ordlyd Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Fremtidig ordlyd Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Er der ikke af generalforsamlingen valgt en formand, underskrives beretningen SÅVIDT MULIGT af hele bestyrelsen, dog af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 8: Det vurderes, at evt. fællesledelse af bestyrelsen indebærer, at alle medlemmer er ligeværdige og, at de derfor alle bør forpligtes på lige fod ved deres underskrift af referatet. Ændringen vurderes at være af mindre betydning og udelukkende en konsekvensrettelse. 2

3 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 9 Bestyrelsen Nuværende ordlyd Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og deres ægtefæller, samt personer udpeget af den nuværende ejer af ejendommen matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn, EA/S Lindevang II, Køgevej 80,. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hver år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. Fremtidig ordlyd Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Er det ikke muligt at få valgt en formand, skal der vælges minimum 3 medlemmer til bestyrelsen, hvorefter ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens personlige medlemmer og deres ægtefæller. Er medlemmet en virksomhed, kan vælges én repræsentant for denne. Repræsentant er valgbar efter forevisning af gyldig dokumentation underskrevet af virksomhedens ledelse. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Kan ny formand ikke udpeges, skal minimum 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. 3

4 Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 9: Baggrund: Ændringsforslagene til 9 er begrundet i et aktuelt og tilbagevendende problem omkring valg af en formand for ejerforeningen på generalforsamlingen. Samtidig medtages en ændring, der muliggør, at en virksomhedsrepræsentant kan vælges til bestyrelsen, såfremt medlemmet er en virksomhed eller et selskab. Problemer: De nuværende vedtægter foreskriver, at ejerforeningens formand skal vælges af generalforsamlingen. åbner ikke mulighed for, at ejerforeningens bestyrelse kan indgå aftaler med 3. part på medlemmernes vegne uden en tegningsberettiget formand fx ny TV-aftale med YouSee, større renoveringsarbejder o.a. åbner ikke mulighed for, at andre end medlemmer/ægtefæller til medlemmer og en repræsentant fra oprindelig ejer er valgbare til bestyrelsen, hvilket udelukker nye virksomhedsrepræsentanter. Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Bestyrelsens forslag til ændringer indebærer at et formandsvalg kan undlades mod, at en valgbar person lader sig vælge til bestyrelsen for 2 år. Konsekvensen af at være medlem af en bestyrelse uden formand er, at der etableres fællesledelse. at andre virksomhedsrepræsentanter end oprindelig ejers er valgbare på en generalforsamling Specielt omkring fællesledelse vurderes det, at en uformel ledelsesstruktur indebærer risiko for uklarhed om mandatfordeling. Der skal bruges mange ressourcer på at imødegå dette problem såvel internt som eksternt. Øget risiko for personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer, hvis mandat ikke er til stede. at det praktisk besværliggøres at drive ejerforeningen, idet alle aftaler med 3. part skal underskrives i fællesskab for at være gyldige. Ledelsesstrukturen i ejerforeningen kan muligvis skabe problemer hos 3. part. at medlemmer, der ikke var på valg ved formandsvalg underlægges fællesledelse uden forudgående accept. Det kan indebære risiko for medlemsflugt fra bestyrelsen, hvis et medlem ikke er indstillet på fællesansvar på alle områder. Bestyrelsens holdning: Det anses for værende nødvendigt, at sikre ejerforeningens fortsatte drift. Undtagelsesvist kan generalforsamlingen undlade valg af en formand, men det vurderes at medføre en række uhensigtsmæssigheder både internt og eksternt. 4

5 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 11. Bestyrelsesmøde Nuværende ordlyd Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af administrator, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende ved simpel stemmeflerhed, står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. Fremtidig ordlyd Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig, så ofte anledning findes at foreligge eller, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, er bestyrelsen beslutningsdygtig ved mindst 3 mødende medlemmer. Beslutning træffes af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, træffes beslutning af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslag. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. 5

6 Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 11: Baggrund: Som følge af ændringsforslaget til 9 omkring undladelse af formandsvalg foreslår bestyrelsen ovenstående konsekvensrettelser til vedtægternes 11. Derudover finder bestyrelsen, at det ikke nødvendigvis er formandens opgave at skulle varetage indkaldelse til bestyrelsesmøder. Derfor en mindre rettelse til eksisterende tekst omkring dette. (Det har været praksis i flere omgange, at andre end formanden varetager indkaldelse) Endvidere finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at skulle underskrive bestyrelsesreferater. Det er nok at godkende disse på det følgende bestyrelsesmøde. (Det har været praksis i mange år) Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Den væsentligste ændring er, at ved stemmelighed falder et beslutningsforslag på et bestyrelsesmøde, hvis der er etableret fællesledelse. Dette vurderes at være logisk, da alle medlemmer i en fællesledelse er ligeværdige. 6

7 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 13 Tegningsret Nuværende ordlyd Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. Fremtidig ordlyd Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 andet bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt formand ikke er valgt. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 13: Baggrund: Som følge af ændringsforslaget til 9 omkring undladelse af formandsvalg foreslår bestyrelsen ovenstående konsekvensrettelse til vedtægternes 13. Konsekvens: Fællesledelse indebærer, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal underskrive aftaler med 3. part. Jf. i øvrigt kommentarer til ændringsforslagene til 9. 7

8 FORSLAG 2 Administrationsmuligheder 14 Administration Nuværende ordlyd Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen til at varetage ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelsen giver administrator tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender. Administrator skal være enten advokat eller statsautoriseret revisor. For sin virksomhed oppebærer administrator et honorar fastsat i henhold til de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme. Opsigelse af administrator skal ske med ½ års varsel. Så længe den nuværende ejer EA/S Lindevang II disponerer over ejendomsretten til ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på mindst 4001/10000 har EA/S Lindevang II uanset ovenstående ret til at udpege administrator, der ikke behøver at være advokat eller statsautoriseret revisor. Fremtidig ordlyd Stk. 1. Foreningens administrator/forretningsfører sikrer varetagelsen af foreningens daglige fælles anliggender, herunder opkrævninger/betalinger, regnskabsførelse, indberetninger til offentlige myndigheder, samt opgaver forbundet med foreningens forbrugsregnskaber. Bestyrelsen præciserer nærmere omfanget af bistanden til ovenstående, samt evt. yderligere områder, der ønskes varetaget af administrator/forretningsfører. Stk. 2. Bestyrelsen kan inden for de af generalforsamlingen godkendte økonomiske rammer antage administrator/forretningsfører som intern medarbejder eller som ekstern leverandør. Antagelse af en administrator/forretningsfører foretages efter følgende retningslinjer a) Bestyrelsen kan udpege en administrator/forretningsfører fra egen midte til varetagelse af ejendommens drift. b) Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, antage en administrator/forretningsfører til varetagelsen af ejendommens drift. c) Generalforsamlingen kan med tilslutning af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator/forretningsfører d) Administrator antages for 1 år ad gangen til udløb sammenfaldende med foreningens årsregnskabsafslutning. Bestyrelsen foranlediger forlængelse eller ophør af kontrakt. Ved ophør af kontrakt sikrer bestyrelsen en rimelig og forsvarlig overdragelse. 8

9 Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator/forretningsfører i alle forhold, der vedrører den normale drift af ejendommen undtagen til a) ansatte, medlemmer eller foreningens revisor. b) administrator/forretningsfører, der ikke kan stille behørig sikkerhed c) I disse tilfælde medunderskriver et udpeget bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. Stk. 4. Udgifter forbundet med administrator/forretningsfører fordeles således: a) Udgifter forbundet med udarbejdelse af foreningens delregnskaber afregnes via disse b) Udgifter forbundet med individuel servicering af enkeltmedlemmer pålignes disse alene efter satser accepteret af bestyrelsen c) Øvrige udgifter fordeles efter fordelingstal 9

10 Bestyrelsens kommentarer: Generelt omkring vedtægternes 14: Paragraffens aktuelle ordlyd afspejler situationen i 1972, hvor ejendommen blev omdannet til en ejerforening. Daværende udstykker af ejendommen EA/S Lindevang II ønskede at have maksimal indflydelse efter udstykningen. I dag er den oprindelige ejers andel af ejendommen langt under 4.001/10.000, hvilket overflødiggør store dele af paragraffens nuværende tekst. Begrundelse for forslaget Den siddende bestyrelse vurderer, at det er relevant at få rettet nærværende paragraf til, fordi det findes ønskværdigt, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med de seneste mange års praksis i foreningen, hvor det har været enten et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har varetaget den daglige administration af foreningen. det findes, at de seneste års valg til bestyrelsen har afdækket, at viljen til at udføre frivilligt arbejde i foreningsbestyrelsen er aftagende. De valgte bestyrelsesmedlemmer har ofte begrænsede ressourcer til rådighed, hvilket ikke muliggør en tidssvarende service overfor hverken medlemmer, ansatte eller eksterne interessenter. det findes væsentligt, at man af konkurrencehensyn søger at udvide kredsen af mulige administratorer, da en ekstern varetagelse af større eller mindre dele af bestyrelsens frivillige arbejde naturligt vil medføre yderligere omkostninger for foreningens medlemmer. det findes naturligt, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der afdækker behovet for assistance. Udgiften til en administrator/forretningsfører må på denne baggrund påregnes at variere afhængig af den siddende bestyrelses ressourcebehov. Konsekvens v/vedtagelse: Det skal bemærkes, at bestyrelsen for ejerforeningen ikke overflødiggøres ved denne ændring. Vedtægterne foreskriver fortsat, at bestyrelsen skal tegne ejerforeningen i forhold, der ikke kan betegnes som normal drift. Endvidere fordrer bl.a. ansættelsen af en administrator/forretningsfører, at der er en arbejdsgiver. Bestyrelsen vil fortsat være ansvarlig over for generalforsamlingen for så vidt angår driften af ejerforeningen og planlægning fremadrettet, men bemyndiges til at uddelegere det praktiske arbejde og kan i videre udstrækning koncentrere sig om det strategiske arbejde og beslutninger relateret til dette. Ændringen giver nuværende og fremtidige bestyrelser en fleksibel og økonomisk potentielt billigere adgang til at uddelegere bestyrelsesmedlemmernes opgaver fx arbejde ifm. bestyrelsesmøder (indkaldelse, oplæg, referatskrivning o.a.), udarbejdelse af generalforsamlingsmateriale (beretning, budgetter, forslag til regelændringer, kopiering, distribution, referatskrivning o.a.) samt kontakt til interne (beboere/medlemmer, gårdmand) og eksterne (advokat, banker, forsikring, leverandører, tilbudsgivere, naboforeninger o.a.) interessenter. Generalforsamlingen fastsætter dog fortsat udgiftsrammen i driftsbudgettet under hvilken, bestyrelsen arbejder. Det er ikke gratis at bede andre lave, hvad der hidtil har været frivilligt bestyrelsesarbejde. 10

11 FORSLAG 3 Mulighed for fælleslån Nuværende ordlyd Fremtidig ordlyd 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld eller beslutninger om optagelse af nye fælles lån kræves dog enstemmighed. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamling og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændringer i denne vedtægt optagelse af nye fælles lån, hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør salg af væsentlige dele af disse, kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 11

12 Bestyrelsens kommentarer: Baggrund: Bestyrelsen imødeser et behov for optagelse af lån som alternativ til kontant finansiering af et nyt tag, som forventes at blive aktuelt inden for en overskuelig årrække. Da andre ændringer til vedtægterne alligevel fandtes presserende, fandt bestyrelsen det naturligt at tage dette spørgsmål op i samme ombæring. Problem: De nuværende bestemmelser i vedtægterne foreskriver, at 100% af de stemmeberettigede skal stemme for et forslag om optagelse af lån. Bestyrelsen vurderer, at det kan blive yderst vanskeligt for teknisk insolvente medlemmer at kunne finansiere nødvendige renoveringsprojekter uden ejerforeningens mulighed for at optage fælleslån. Med de nuværende bestemmelser kan ét medlem alene blokere for muligheden for optagelse af fælleslån, hvilket findes urimeligt. En forhindring af optagelse af fælleslån kan potentielt bevirke, at ejendommen forsømmes i en grad, der bevirker, at alle lejligheder taber i værdi. Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Bestyrelsens forslag indebærer, at et kvalificeret flertal på 2/3 af medlemmerne efter såvel antal som fordelingstal fremover kan vedtage, at ejerforeningen kan optage et fælleslån. Er under halvdelen af de stemmeberettigede mødt op ved 1. afstemning om optagelse af fælleslån, indkaldes medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå endelig vedtagelse kan finde sted med 2/3-deles flertal efter såvel antal som fordelingstal. Det skal bemærkes, at ejerforeningens mulighed for at optage lån ikke nødvendigvis indebærer, at samtlige medlemmer derved pålignes et lån. Beslutning om, hvorledes mulighederne for indfrielse af lån eller evt. kontant finansiering bestemmes af generalforsamlingen i forbindelse med optagelsen af et lån. 12

13 FORSLAG 4 Mulighed for andre revisionsformer 15 Regnskab og revision Nuværende ordlyd Foreningens regnskabsår er 1/7 30/6. Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor/ registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af års regnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Fremtidig ordlyd Foreningens regnskabsår er 1/7 30/6. Ejerforeningens årsregnskab opstilles af en godkendt revisor, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken type regnskabserklæring, der skal udarbejdes af revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I sin erklæring til årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 13

14 Bestyrelsens kommentarer: Generelt omkring vedtægternes 15: Ejerforeningen er som udgangspunkt omfattet af Årsregnskabsloven, da den udøver erhvervsvirksomhed. Den er derimod ikke omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, da den ikke fremmer medlemmernes interesser gennem erhvervsdrift. Det betyder, at ejerforeningen aflægger regnskab iht. årsregnskabslovens regnskabsklasse A (små virksomheder) og, at den som følge deraf ikke er forpligtet til at udarbejde regnskab iht. årsregnskabslovens bestemmelser og derfor ikke forpligtet til at få regnskabet revideret. Vedtægternes 15 er som følge deraf en frivillig bestemmelse, som medlemmerne har fundet relevant og fornuftigtig, da vedtægtsbestemmelsen i sin tid blev vedtaget. Uddybning af specifikke ændringer: Revidering vs. opstilling af årsregnskabet: Da kun godkendte revisorer må revidere (se beskrivelse i næste afsnit) er ordet ændret til opstille. Samtidig betyder ændringsforslaget, at der ikke nødvendigvis skal foretages en revision (se nedenstående revisionstyper). Assistance fra en godkendt revisor er tilstrækkeligt iht. forslaget. Begrebet godkendt revisor : Der findes to grupper af revisorer i Danmark, som må revidere regnskaber. Det er statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. De to går under fællesbetegnelsen godkendte revisorer. Begrundelse for forslaget I forbindelse med udarbejdelsen af seneste årsregnskab orienterede ejerforeningens revisor om, at der er mange forskrifter forbundet med udarbejdelsen af et revideret regnskab. Tilsidesættelse af enkelte af disse forskrifter medfører store bødekrav (fra kr og opefter) mod revisor. Det er ressourcekrævende at overholde samtlige forskrifter og fordyrer udarbejdelsen af ejerforeningens årsregnskab. Revisor opfordrede på den baggrund foreningen til at overveje en mildere revisionsform. Det øgede ressourceforbrug hos revisor bevirker, at ejerforeningens udgift til revisor er vokset uforholdsvis meget de seneste år og, at stigningen kan imødeses at fortsætte, idet der stilles højere og højere krav til revisorer omkring dokumentation og detaljeringsgrad i forbindelse med udarbejdelse af forskellige erklæringer. Det er bestyrelsens vurdering, at udgifterne til revision kan begrænses ved en lavere grad af revision uden betydelig risiko for uopdaget svig. Den interne kontrol fungerer i dag, men man skal være opmærksom på den fremadrettet. Da det fastholdes, at det fortsat skal være en godkendt revisor, der foretager opstilling af årsregnskabet, giver forslaget generalforsamlingen mulighed for løbende at ændre praksis hos revisor, såfremt den måtte finde anledning hertil. 14

15 Alternative revisionsformer: Der findes aktuelt forskellige alternative revisionsformer med tilhørende erklæringer. Fælles for dem er, at den bagvedliggende revision er mindre omfangsrig end ved en decideret revision. Revision (decideret revision, som vi får udført i dag 95% sikkerhed): Ved en revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for sin konklusion om oplysningerne i regnskabet. Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af revisionshandlinger, eksempelvis efterprøvning, fysisk kontrol, observationer m.v. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og øvrig overholdelse af standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Udvidet gennemgang (ca. 75% sikkerhed): Ved en udvidet gennemgang giver revisor en erklæring med yderligere sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet i forhold til et review. Revisor tager udgangspunkt i ledelsens oplysninger uden nødvendigvis at kontrollere dem. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører revisor specifikke supplerende handlinger i en udvidet gennemgang. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Review (ca. 60% sikkerhed): Ved et review giver revisor en erklæring med begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Revisor kontrollerer alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af review-handlinger, som primært består af forespørgsler og analyser. I reviewet tager revisor udgangspunkt i ledelsens oplysninger. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Assistance (ca. 20% sikkerhed): Det er kun virksomheder, der ikke er omfattet af revisionspligt, der kan vælge en assistance. Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet. Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af de oplysninger ledelsen giver. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr. 0. Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). 15

16 STEMMESEDDEL 2014 Ekstraordinær generalforsamling Navn Adresse Fordelingstal Forslag nr. 1 / 8 Dirigent JA NEJ (sæt X) Forslag nr. 1 / 9 Bestyrelsen JA NEJ Forslag nr. 1 / 11 Bestyrelsesmøde JA NEJ Forslag nr. 1 / 13 Tegningsret JA NEJ Forslag nr. 2 / 14 Administration JA NEJ Forslag nr. 3 / 4 Fælleslån JA NEJ Forslag nr. 4 / 15 Regnskab og revision JA NEJ 16

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere