E/F Lindevang 7EÆ Lindevangshusene 98, kld Taastrup Tåstrup den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Lindevang 7EÆ Lindevangshusene 98, kld. 2630 Taastrup Tåstrup den 31.10.2014"

Transkript

1 Tåstrup den Indkaldelse til E/F Lindevang 7EÆ s ekstraordinær generalforsamling MANDAG DEN 10. NOVEMBER 2014, KL (i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling). Borgerskolen, Skolevej 2-4, lokale 304, 2630 Tåstrup Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: advokat Marianne Wittenkamp, Advokatfirmaet Roar 2. Bestyrelsens forslag vedr. ændring af vedtægterne: Forslag 1, bestyrelsessammensætning a) 8 Dirigent b) 9 Bestyrelsen c) 11 Bestyrelsesmøde d) 13 Tegningsret Forslag 2, administrationsmuligheder a) 14 Administration Forslag 3, mulighed for fælleslån a) 4 Generalforsamling Forslag 4, mulighed for andre revisionsformer a) 15 Regnskab og revision Evt. fuldmagt kan skriftligt gives til bestyrelsen senest den kl i postkasse opgang 98 eller via mail. Tydelig angivelse af medlemsoplysninger på fuldmagtsgiver, fuldmagtens omfang, samt hvem overdragelsen af stemmeretten sker til er obligatorisk. Enhver fuldmagt skal være formanden i hænde senest ved generalforsamlingens starttidspunkt for at være gyldig. 3. Eventuelt Generalforsamlingsmaterialet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside under menupunktet Download. Såfremt du/i ikke har adgang til Internettet, kan fysisk eksemplar bestilles via foreningens postkasse i opgang 98. Bestilt materiale vil blive udskrevet og omdelt. Ikke i bebyggelsen boende medlemmer kan afhente bestilt materiale på kontoret lørdag den i tidsrummet kl Med venlig hilsen Bestyrelsen 1

2 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 8. Dirigent Nuværende ordlyd Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Fremtidig ordlyd Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Er der ikke af generalforsamlingen valgt en formand, underskrives beretningen SÅVIDT MULIGT af hele bestyrelsen, dog af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 8: Det vurderes, at evt. fællesledelse af bestyrelsen indebærer, at alle medlemmer er ligeværdige og, at de derfor alle bør forpligtes på lige fod ved deres underskrift af referatet. Ændringen vurderes at være af mindre betydning og udelukkende en konsekvensrettelse. 2

3 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 9 Bestyrelsen Nuværende ordlyd Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer og deres ægtefæller, samt personer udpeget af den nuværende ejer af ejendommen matr. nr. 7eæ af Høje Taastrup by, Taastrup Nykirke sogn, EA/S Lindevang II, Køgevej 80,. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hver år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. Fremtidig ordlyd Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Er det ikke muligt at få valgt en formand, skal der vælges minimum 3 medlemmer til bestyrelsen, hvorefter ejerforeningen tegnes af den samlede bestyrelse i forening. Desuden vælges l - 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens personlige medlemmer og deres ægtefæller. Er medlemmet en virksomhed, kan vælges én repræsentant for denne. Repræsentant er valgbar efter forevisning af gyldig dokumentation underskrevet af virksomhedens ledelse. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Kan ny formand ikke udpeges, skal minimum 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Afgangsordenen bestemmes efter første generalforsamling ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden indtræder den valgte suppleant i bestyrelsen. Afgår formanden eller findes ingen suppleanter, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til valg. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit erhverv. 3

4 Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 9: Baggrund: Ændringsforslagene til 9 er begrundet i et aktuelt og tilbagevendende problem omkring valg af en formand for ejerforeningen på generalforsamlingen. Samtidig medtages en ændring, der muliggør, at en virksomhedsrepræsentant kan vælges til bestyrelsen, såfremt medlemmet er en virksomhed eller et selskab. Problemer: De nuværende vedtægter foreskriver, at ejerforeningens formand skal vælges af generalforsamlingen. åbner ikke mulighed for, at ejerforeningens bestyrelse kan indgå aftaler med 3. part på medlemmernes vegne uden en tegningsberettiget formand fx ny TV-aftale med YouSee, større renoveringsarbejder o.a. åbner ikke mulighed for, at andre end medlemmer/ægtefæller til medlemmer og en repræsentant fra oprindelig ejer er valgbare til bestyrelsen, hvilket udelukker nye virksomhedsrepræsentanter. Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Bestyrelsens forslag til ændringer indebærer at et formandsvalg kan undlades mod, at en valgbar person lader sig vælge til bestyrelsen for 2 år. Konsekvensen af at være medlem af en bestyrelse uden formand er, at der etableres fællesledelse. at andre virksomhedsrepræsentanter end oprindelig ejers er valgbare på en generalforsamling Specielt omkring fællesledelse vurderes det, at en uformel ledelsesstruktur indebærer risiko for uklarhed om mandatfordeling. Der skal bruges mange ressourcer på at imødegå dette problem såvel internt som eksternt. Øget risiko for personligt ansvar for bestyrelsesmedlemmer, hvis mandat ikke er til stede. at det praktisk besværliggøres at drive ejerforeningen, idet alle aftaler med 3. part skal underskrives i fællesskab for at være gyldige. Ledelsesstrukturen i ejerforeningen kan muligvis skabe problemer hos 3. part. at medlemmer, der ikke var på valg ved formandsvalg underlægges fællesledelse uden forudgående accept. Det kan indebære risiko for medlemsflugt fra bestyrelsen, hvis et medlem ikke er indstillet på fællesansvar på alle områder. Bestyrelsens holdning: Det anses for værende nødvendigt, at sikre ejerforeningens fortsatte drift. Undtagelsesvist kan generalforsamlingen undlade valg af en formand, men det vurderes at medføre en række uhensigtsmæssigheder både internt og eksternt. 4

5 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 11. Bestyrelsesmøde Nuværende ordlyd Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af administrator, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende ved simpel stemmeflerhed, står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. Fremtidig ordlyd Bestyrelsesmøde indkaldes på formandens foranledning eller af en af bestyrelsen udpeget ansvarlig, så ofte anledning findes at foreligge eller, når 2 medlemmer af bestyrelsen eller administrator begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, er bestyrelsen beslutningsdygtig ved mindst 3 mødende medlemmer. Beslutning træffes af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Tegnes bestyrelsen af medlemmerne i forening, træffes beslutning af de mødende ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslag. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen godkendes af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Administrator er berettiget til uden stemmeret at deltage i alle bestyrelsesmøder. 5

6 Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 11: Baggrund: Som følge af ændringsforslaget til 9 omkring undladelse af formandsvalg foreslår bestyrelsen ovenstående konsekvensrettelser til vedtægternes 11. Derudover finder bestyrelsen, at det ikke nødvendigvis er formandens opgave at skulle varetage indkaldelse til bestyrelsesmøder. Derfor en mindre rettelse til eksisterende tekst omkring dette. (Det har været praksis i flere omgange, at andre end formanden varetager indkaldelse) Endvidere finder bestyrelsen det ikke nødvendigt at skulle underskrive bestyrelsesreferater. Det er nok at godkende disse på det følgende bestyrelsesmøde. (Det har været praksis i mange år) Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Den væsentligste ændring er, at ved stemmelighed falder et beslutningsforslag på et bestyrelsesmøde, hvis der er etableret fællesledelse. Dette vurderes at være logisk, da alle medlemmer i en fællesledelse er ligeværdige. 6

7 FORSLAG 1 Ændringsforslag vedr. vedtægternes er om formandspost 13 Tegningsret Nuværende ordlyd Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. Fremtidig ordlyd Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden og 1 andet bestyrelsesmedlem i forening eller af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt formand ikke er valgt. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. Bestyrelsens kommentarer til ændringsforslag til vedtægternes 13: Baggrund: Som følge af ændringsforslaget til 9 omkring undladelse af formandsvalg foreslår bestyrelsen ovenstående konsekvensrettelse til vedtægternes 13. Konsekvens: Fællesledelse indebærer, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen skal underskrive aftaler med 3. part. Jf. i øvrigt kommentarer til ændringsforslagene til 9. 7

8 FORSLAG 2 Administrationsmuligheder 14 Administration Nuværende ordlyd Bestyrelsen ansætter en administrator for ejerforeningen til at varetage ejendommens fælles anliggender, herunder regnskabsførelse over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelsen giver administrator tegningsret i alle ejendommens daglige anliggender. Administrator skal være enten advokat eller statsautoriseret revisor. For sin virksomhed oppebærer administrator et honorar fastsat i henhold til de til enhver tid gældende takster for administration af faste ejendomme. Opsigelse af administrator skal ske med ½ års varsel. Så længe den nuværende ejer EA/S Lindevang II disponerer over ejendomsretten til ejerlejligheder med et samlet fordelingstal på mindst 4001/10000 har EA/S Lindevang II uanset ovenstående ret til at udpege administrator, der ikke behøver at være advokat eller statsautoriseret revisor. Fremtidig ordlyd Stk. 1. Foreningens administrator/forretningsfører sikrer varetagelsen af foreningens daglige fælles anliggender, herunder opkrævninger/betalinger, regnskabsførelse, indberetninger til offentlige myndigheder, samt opgaver forbundet med foreningens forbrugsregnskaber. Bestyrelsen præciserer nærmere omfanget af bistanden til ovenstående, samt evt. yderligere områder, der ønskes varetaget af administrator/forretningsfører. Stk. 2. Bestyrelsen kan inden for de af generalforsamlingen godkendte økonomiske rammer antage administrator/forretningsfører som intern medarbejder eller som ekstern leverandør. Antagelse af en administrator/forretningsfører foretages efter følgende retningslinjer a) Bestyrelsen kan udpege en administrator/forretningsfører fra egen midte til varetagelse af ejendommens drift. b) Bestyrelsen kan, når det skønnes nødvendigt, antage en administrator/forretningsfører til varetagelsen af ejendommens drift. c) Generalforsamlingen kan med tilslutning af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator/forretningsfører d) Administrator antages for 1 år ad gangen til udløb sammenfaldende med foreningens årsregnskabsafslutning. Bestyrelsen foranlediger forlængelse eller ophør af kontrakt. Ved ophør af kontrakt sikrer bestyrelsen en rimelig og forsvarlig overdragelse. 8

9 Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator/forretningsfører i alle forhold, der vedrører den normale drift af ejendommen undtagen til a) ansatte, medlemmer eller foreningens revisor. b) administrator/forretningsfører, der ikke kan stille behørig sikkerhed c) I disse tilfælde medunderskriver et udpeget bestyrelsesmedlem i hvert enkelt tilfælde. Stk. 4. Udgifter forbundet med administrator/forretningsfører fordeles således: a) Udgifter forbundet med udarbejdelse af foreningens delregnskaber afregnes via disse b) Udgifter forbundet med individuel servicering af enkeltmedlemmer pålignes disse alene efter satser accepteret af bestyrelsen c) Øvrige udgifter fordeles efter fordelingstal 9

10 Bestyrelsens kommentarer: Generelt omkring vedtægternes 14: Paragraffens aktuelle ordlyd afspejler situationen i 1972, hvor ejendommen blev omdannet til en ejerforening. Daværende udstykker af ejendommen EA/S Lindevang II ønskede at have maksimal indflydelse efter udstykningen. I dag er den oprindelige ejers andel af ejendommen langt under 4.001/10.000, hvilket overflødiggør store dele af paragraffens nuværende tekst. Begrundelse for forslaget Den siddende bestyrelse vurderer, at det er relevant at få rettet nærværende paragraf til, fordi det findes ønskværdigt, at vedtægterne bringes i overensstemmelse med de seneste mange års praksis i foreningen, hvor det har været enten et bestyrelsesmedlem eller en ansat, der har varetaget den daglige administration af foreningen. det findes, at de seneste års valg til bestyrelsen har afdækket, at viljen til at udføre frivilligt arbejde i foreningsbestyrelsen er aftagende. De valgte bestyrelsesmedlemmer har ofte begrænsede ressourcer til rådighed, hvilket ikke muliggør en tidssvarende service overfor hverken medlemmer, ansatte eller eksterne interessenter. det findes væsentligt, at man af konkurrencehensyn søger at udvide kredsen af mulige administratorer, da en ekstern varetagelse af større eller mindre dele af bestyrelsens frivillige arbejde naturligt vil medføre yderligere omkostninger for foreningens medlemmer. det findes naturligt, at det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der afdækker behovet for assistance. Udgiften til en administrator/forretningsfører må på denne baggrund påregnes at variere afhængig af den siddende bestyrelses ressourcebehov. Konsekvens v/vedtagelse: Det skal bemærkes, at bestyrelsen for ejerforeningen ikke overflødiggøres ved denne ændring. Vedtægterne foreskriver fortsat, at bestyrelsen skal tegne ejerforeningen i forhold, der ikke kan betegnes som normal drift. Endvidere fordrer bl.a. ansættelsen af en administrator/forretningsfører, at der er en arbejdsgiver. Bestyrelsen vil fortsat være ansvarlig over for generalforsamlingen for så vidt angår driften af ejerforeningen og planlægning fremadrettet, men bemyndiges til at uddelegere det praktiske arbejde og kan i videre udstrækning koncentrere sig om det strategiske arbejde og beslutninger relateret til dette. Ændringen giver nuværende og fremtidige bestyrelser en fleksibel og økonomisk potentielt billigere adgang til at uddelegere bestyrelsesmedlemmernes opgaver fx arbejde ifm. bestyrelsesmøder (indkaldelse, oplæg, referatskrivning o.a.), udarbejdelse af generalforsamlingsmateriale (beretning, budgetter, forslag til regelændringer, kopiering, distribution, referatskrivning o.a.) samt kontakt til interne (beboere/medlemmer, gårdmand) og eksterne (advokat, banker, forsikring, leverandører, tilbudsgivere, naboforeninger o.a.) interessenter. Generalforsamlingen fastsætter dog fortsat udgiftsrammen i driftsbudgettet under hvilken, bestyrelsen arbejder. Det er ikke gratis at bede andre lave, hvad der hidtil har været frivilligt bestyrelsesarbejde. 10

11 FORSLAG 3 Mulighed for fælleslån Nuværende ordlyd Fremtidig ordlyd 4 Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld eller beslutninger om optagelse af nye fælles lån kræves dog enstemmighed. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamling og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om ændringer i denne vedtægt optagelse af nye fælles lån, hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af fællesgæld væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør salg af væsentlige dele af disse, kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 11

12 Bestyrelsens kommentarer: Baggrund: Bestyrelsen imødeser et behov for optagelse af lån som alternativ til kontant finansiering af et nyt tag, som forventes at blive aktuelt inden for en overskuelig årrække. Da andre ændringer til vedtægterne alligevel fandtes presserende, fandt bestyrelsen det naturligt at tage dette spørgsmål op i samme ombæring. Problem: De nuværende bestemmelser i vedtægterne foreskriver, at 100% af de stemmeberettigede skal stemme for et forslag om optagelse af lån. Bestyrelsen vurderer, at det kan blive yderst vanskeligt for teknisk insolvente medlemmer at kunne finansiere nødvendige renoveringsprojekter uden ejerforeningens mulighed for at optage fælleslån. Med de nuværende bestemmelser kan ét medlem alene blokere for muligheden for optagelse af fælleslån, hvilket findes urimeligt. En forhindring af optagelse af fælleslån kan potentielt bevirke, at ejendommen forsømmes i en grad, der bevirker, at alle lejligheder taber i værdi. Konsekvenser ved bestyrelsens ændringsforslag: Bestyrelsens forslag indebærer, at et kvalificeret flertal på 2/3 af medlemmerne efter såvel antal som fordelingstal fremover kan vedtage, at ejerforeningen kan optage et fælleslån. Er under halvdelen af de stemmeberettigede mødt op ved 1. afstemning om optagelse af fælleslån, indkaldes medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå endelig vedtagelse kan finde sted med 2/3-deles flertal efter såvel antal som fordelingstal. Det skal bemærkes, at ejerforeningens mulighed for at optage lån ikke nødvendigvis indebærer, at samtlige medlemmer derved pålignes et lån. Beslutning om, hvorledes mulighederne for indfrielse af lån eller evt. kontant finansiering bestemmes af generalforsamlingen i forbindelse med optagelsen af et lån. 12

13 FORSLAG 4 Mulighed for andre revisionsformer 15 Regnskab og revision Nuværende ordlyd Foreningens regnskabsår er 1/7 30/6. Ejerforeningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor/ registreret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af års regnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Fremtidig ordlyd Foreningens regnskabsår er 1/7 30/6. Ejerforeningens årsregnskab opstilles af en godkendt revisor, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning om, hvilken type regnskabserklæring, der skal udarbejdes af revisor. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I sin erklæring til årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 13

14 Bestyrelsens kommentarer: Generelt omkring vedtægternes 15: Ejerforeningen er som udgangspunkt omfattet af Årsregnskabsloven, da den udøver erhvervsvirksomhed. Den er derimod ikke omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, da den ikke fremmer medlemmernes interesser gennem erhvervsdrift. Det betyder, at ejerforeningen aflægger regnskab iht. årsregnskabslovens regnskabsklasse A (små virksomheder) og, at den som følge deraf ikke er forpligtet til at udarbejde regnskab iht. årsregnskabslovens bestemmelser og derfor ikke forpligtet til at få regnskabet revideret. Vedtægternes 15 er som følge deraf en frivillig bestemmelse, som medlemmerne har fundet relevant og fornuftigtig, da vedtægtsbestemmelsen i sin tid blev vedtaget. Uddybning af specifikke ændringer: Revidering vs. opstilling af årsregnskabet: Da kun godkendte revisorer må revidere (se beskrivelse i næste afsnit) er ordet ændret til opstille. Samtidig betyder ændringsforslaget, at der ikke nødvendigvis skal foretages en revision (se nedenstående revisionstyper). Assistance fra en godkendt revisor er tilstrækkeligt iht. forslaget. Begrebet godkendt revisor : Der findes to grupper af revisorer i Danmark, som må revidere regnskaber. Det er statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. De to går under fællesbetegnelsen godkendte revisorer. Begrundelse for forslaget I forbindelse med udarbejdelsen af seneste årsregnskab orienterede ejerforeningens revisor om, at der er mange forskrifter forbundet med udarbejdelsen af et revideret regnskab. Tilsidesættelse af enkelte af disse forskrifter medfører store bødekrav (fra kr og opefter) mod revisor. Det er ressourcekrævende at overholde samtlige forskrifter og fordyrer udarbejdelsen af ejerforeningens årsregnskab. Revisor opfordrede på den baggrund foreningen til at overveje en mildere revisionsform. Det øgede ressourceforbrug hos revisor bevirker, at ejerforeningens udgift til revisor er vokset uforholdsvis meget de seneste år og, at stigningen kan imødeses at fortsætte, idet der stilles højere og højere krav til revisorer omkring dokumentation og detaljeringsgrad i forbindelse med udarbejdelse af forskellige erklæringer. Det er bestyrelsens vurdering, at udgifterne til revision kan begrænses ved en lavere grad af revision uden betydelig risiko for uopdaget svig. Den interne kontrol fungerer i dag, men man skal være opmærksom på den fremadrettet. Da det fastholdes, at det fortsat skal være en godkendt revisor, der foretager opstilling af årsregnskabet, giver forslaget generalforsamlingen mulighed for løbende at ændre praksis hos revisor, såfremt den måtte finde anledning hertil. 14

15 Alternative revisionsformer: Der findes aktuelt forskellige alternative revisionsformer med tilhørende erklæringer. Fælles for dem er, at den bagvedliggende revision er mindre omfangsrig end ved en decideret revision. Revision (decideret revision, som vi får udført i dag 95% sikkerhed): Ved en revision opnår revisor høj grad af sikkerhed for sin konklusion om oplysningerne i regnskabet. Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af revisionshandlinger, eksempelvis efterprøvning, fysisk kontrol, observationer m.v. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og øvrig overholdelse af standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Udvidet gennemgang (ca. 75% sikkerhed): Ved en udvidet gennemgang giver revisor en erklæring med yderligere sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet i forhold til et review. Revisor tager udgangspunkt i ledelsens oplysninger uden nødvendigvis at kontrollere dem. For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review gennemfører revisor specifikke supplerende handlinger i en udvidet gennemgang. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Review (ca. 60% sikkerhed): Ved et review giver revisor en erklæring med begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Revisor kontrollerer alle væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af review-handlinger, som primært består af forespørgsler og analyser. I reviewet tager revisor udgangspunkt i ledelsens oplysninger. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). Assistance (ca. 20% sikkerhed): Det er kun virksomheder, der ikke er omfattet af revisionspligt, der kan vælge en assistance. Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet. Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af de oplysninger ledelsen giver. Merpris for udfyldelse af checkskemaer og overholdelse af øvrige standarder i 2014-priser anslås af revisor til ca. kr. 0. Samlede årlige revisionsudgifter for ejerforeningen ca. kr (i 2014-priser). 15

16 STEMMESEDDEL 2014 Ekstraordinær generalforsamling Navn Adresse Fordelingstal Forslag nr. 1 / 8 Dirigent JA NEJ (sæt X) Forslag nr. 1 / 9 Bestyrelsen JA NEJ Forslag nr. 1 / 11 Bestyrelsesmøde JA NEJ Forslag nr. 1 / 13 Tegningsret JA NEJ Forslag nr. 2 / 14 Administration JA NEJ Forslag nr. 3 / 4 Fælleslån JA NEJ Forslag nr. 4 / 15 Regnskab og revision JA NEJ 16

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere