Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej"

Transkript

1 Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012

2 Indholdsfortegnelse: 1. Udbudsform m.v. 2. Udbyder 3. Kontraktens genstand 4. Den udbudte ydelse 5. Tildelingskriterier 6. Afgivelse af tilbud 7. Behandling af tilbud 8. Forhandling 9. Alternative tilbud og delbud 10. Vedståelse 11. Spørgsmål 12. Omkostninger 13. Offentliggørelse 14. Meddelelse Bilag, hvortil der henvises i udbudsmaterialet: Bilag 1: Landsbyggefondens tilsagn af 9. december 2011 Bilag 2: Aalborg Kommunes godkendelse af 16. november 2011 Bilag 3: Skema A godkendt 9. december 2011 Bilag 4: Foreløbige ratefordelingsplan Bilag 5: Tilbudsliste 1 Yderligere materiale, som foreligger ved udbuddet: Seneste budget og regnskab for afdelingen Oversigt over lejlighedstyper og huslejer før og efter renovering Evt. supplerende materialer, herunder spørgsmål og svar, jf. pkt. 11, vil blive offentliggjort på 1 Tilbudsliste SKAL udfyldes og indsendes sammen med supplerende oplysninger som beskrevet i udbudsmaterialet Side 2 af 7

3 1. Udbudsform mv. Udbudet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv herom. Udbudsbekendtgørelsen er afsendt den 10. februar Udbyder Plus Bolig Østre Alle 101 Postboks Aalborg Danmark Tlf Ved udvælgelsen medvirker Kuben Management, Kolding Åpark 1, 6000 Kolding. 3. Kontraktens genstand Plus Boligs afdeling Tove Ditlevsens Vej i Vejgaardskvarteret, 9000 Aalborg. Afdelingen omfatter 200 lejligheder i to identiske højhuse med 7 beboelseslag og kælder. Bebyggelsen er fra Afdelingen rummer et nyere fælleshus. For yderligere oplysninger om afdelingen henvises til afdelingens hjemmeside på Afdelingen skal renoveres som led i en fremtidssikring. Der henvises til bilag 1 for oplysninger om renoveringens art og omfang. Alle arbejder bliver delvist finansieret med støtte efter almenboligloven og støtte fra Landsbyggefonden. Der afholdes EU-licitation over samtlige renoveringsarbejder. 4. Den udbudte ydelse 4.1 Byggelån/realkreditlån omfatter Tjenesteydelsen består i samlet ydelse af følgende: 1 byggelån til renoveringsprojekt på anslået mio. kr. 1 støttet realkreditlån på anslået kr med mulighed for kommunal garanti. 1 ustøttet realkreditlån på anslået kr med mulighed for kommunal garanti. Vedrørende kommunal garanti henvises til bilag Kontraktperiode Den forudsatte kontraktperiode for de udbudte byggelån fremgår af vedlagte foreløbige rateudbetalingsplan, bilag 4, som tillige angiver byggelånenes løbetid til det tidspunkt, hvor der sker udbetaling på realkreditlånet efter rateudbetalingsplanen. Det støttede lån følger den til enhver tid gældende lovgivning. 4.3 Særlige vilkår for den udbudte tjenesteydelse Tilbuddet afgives under følgende ufravigelige forudsætninger: Bidragssatserne på realkreditlånene udgør maksimalt 0,27 % af hovedstolen på det støttede lån og maksimalt 0,30 % af restgælden på det ustøttede lån. Side 3 af 7

4 Realkreditlånene er uopsigelige i 30 år. Lånene kan i uopsigelighedsperioden omprioriteres inden for samme realkreditinstitut. Der stilles ikke sikkerhed i form af ejerpantebrev. Pengeinstituttet har fuldmagt til hjemtagelse af realkreditlån. Omkostninger til provision, gebyrer inkl. kursskæring samt kurtage på byggelån og realkreditlån er franko. Rentetilskrivning sker kvartalsvis bagud. Uden konsekvenser for den på byggelånet tilbudte rente (se nærmere under 5. Tildelingskriterier) skal der i forhold til den foreløbige rateudbetalingsplan kunne ske forskydninger, både i forhold til tid (forstået som mulig en forlængelse, men ikke forkortelse af byggelånets løbetid med op til 5 måneder i forhold til rateudbetalingsplanen) og i forhold til den i ratebetalingsplanen estimerede saldo på ethvert tidspunkt (op til +/-15 %, dog lineært faldende til 0% over de sidste 6 måneder frem til indfrielse). De i bilag 4 anviste alternative saldoforløb angiver grænsen for den variation, som tilbudsgiver må tåle uden tillæg i renten på byggelånet. Evt. yderligere variation varsles af udbyder/låntager med mindst 3 måneder til den 1. i en måned, og evt. ekstraomkostninger kan kun pålægges efter forudgående forhandling mellem udbyder/låntager og tilbudsgiver/långiver. 5. Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er laveste pris. Til brug for konstateringen af laveste pris, skal tilbudsgiver udarbejde en beregning ifølge en teoretisk model, hvori der af ligebehandlings- og gennemsigtighedsgrunde er fastlagt en række præmisser, som skal følges i beregningen. Beregningen skal føre frem til 2 samlede beløb: For det første skal der på tilbudslistens position 1, som vedrører byggelånet angives den samlede udgift for udbyder. Den samlede udgift skal beregnes med afsæt i følgende (og kun følgende) 3 dele: 1. Nationalbankens indlånsbevisrente, NIBS, som vil være variabel, men som i tilbuddet fastsættes til NIBS pr. den 18. februar 2012 kl Tilbudsgivers faste tillægsrente, som skal være gældende uændret i hele byggelånets løbetid. 3. Eventuelle rabatter, som indgår i det samlede beløb i position 1. Den i bilag 4 beskrevne udbetalingsplan med tilhørende estimerede saldo er gældende som grundlag for beregningen, idet såvel løbende udbetalinger af det under hver enkelt måned anførte beløb som afsluttende indfrielse ved beregningen af udbyders udgift forudsættes at ske den 1. i hver angivet måned. I bilag 4 er endvidere vist den variation i saldo og løbetid for byggelån som tilbudsgiver skal tage højde for i sit tilbud. Specielt bemærkes, at saldo ved evt. forlængelse af byggelånets løbetid ud over oktober 2014 forudsættes nedbragt som angivet under saldoforløb B ved hjemtagelse af realkreditlån. Der skal ikke regnes på omkostninger ved de alternative udbetalingsforløb. For det andet, skal der på tilbudslistens position 2, som vedrører det ustøttede realkreditlån, angives den samlede udgift for udbyder, beregnet ud fra den præmis, at det ustøttede realkreditlån er et fastforrentet 4% kontantlån med løbetid på 30 år på basis af annuitetsobligationer. Det samlede beløb skal underbygges af et amortiseringsforløb, som beskrives og vedlægges som bilag til tilbudslisten. Beregning af kurser for de pågældende obligationer skal ske som gennemsnittet af kurserne over en 3 måneders periode, fra den 1. september til den 31. december Listen over de enkelte børsdages kurser skal indeholde disses officielle kurser fra Fondsbørsen inkl. volumen af de enkelte dages handler. Det skal understreges, at der ved angivelsen af denne teoretiske model endnu ikke er taget stilling til, hvilken type realkreditlån, der til sin tid vil blive foretrukket, ligesom der ikke på forhånd er truffet beslutning om, hvorvidt udbyder evt. vil hjemtage lån i flere etaper. Modellen er alene fastlagt for at tilgodese ligebehandlingen af de bydende. Side 4 af 7

5 6. Afgivelse af tilbud Fristen for afgivelse af tilbud er den 21. marts 2012 kl Tilbuddet skal afgives på vedlagte tilbudsliste, bilag 5. Såfremt tilbudslisten ikke er udfyldt og bilagt angivne oplysninger, betragtes tilbuddet som ikkekonditionsmæssigt. Det gentages derfor, at tilbud skal afgives som angivelse på Tilbudslistens position 1: Byggelånsudgiften angivet som samlet beløb beregnet som beskrevet samt rentesatser m.v., der ligger til grund for beregningen. Tilbudslistens position 2: Det samlede beløb, bygherren skal betale i det ustøttede realkreditlåns løbetid. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation: 1. Oplysninger om tjenesteyderes navn, adresse, CVR nr. og organisationsform. 2. Der skal fremsendes erklæring på tro og love om forfalden og ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse 336/97. Endvidere skal tilbudsgiver på forlangende kunne fremsende dokumentation for, at der for tjenesteyderes vedkommende ikke foreligger en af de udelukkelsesgrunde, som nævnt i Tjenesteydelsesdirektivets artikel 29. For danske virksomheders vedkommende kan denne dokumentation fremlægges ved fremsendelse af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis max. 3 måneder gammel serviceattest fremsendes allerede ved fremsendelse af tilbuddet, erstatter den tro- og loveerklæringen. 3. Kopi af reviderede og godkendte regnskaber for de seneste 3 regnskabsår. 4. Oplysninger om referencer for tilsvarende långivning etableret de seneste 3 år. Tilbud sendes til/afleveres på følgende adresse i 2 trykte eksemplarer: Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4.sal DK 6000 Kolding Danmark således at det er Kuben Management i hænde inden udløbet af ovennævnte tilbudsfrist. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud (inkl. alle bilag) skal være affattet på dansk. Tilbud kan ikke afgives elektronisk. Tilbud skal sendes/afleveres i en lukket kuvert, som placeres i en anden kuvert. Begge kuverter mærkes EU-Udbud af byggelån/realkreditlån til renovering i Plus Boligs afdeling Tove Ditlevsens Vej - må ikke åbnes af poståbningen. Plus Bolig er forpligtet til at se bort fra ikke-konditionsmæssige tilbud. Desuden vil der blive set bort fra upræcise tilbud, såfremt disse indeholder forbehold, som ikke umiddelbart kan prissættes. Eventuel forkastelse af et tilbud vil blive meddelt skriftligt til den pågældende tilbudsgiver. Plus Bolig forbeholder sig endvidere ret til at indhente supplerende og uddybende oplysninger hos tilbudsgiver, så vidt dette kan ske inden for EU s udbudsregler. Side 5 af 7

6 7. Behandling af tilbud Tilbudsgiver har adgang til enten at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om andre tilbudsgiveres tilbud. Tilbud registreres af Kuben Management ved modtagelsen, og rettidigt modtagne tilbud åbnes samlet på et nærmere fastsat tidspunkt efter tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiver kan ved tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidigt tilbud. Modtaget materiale og evt. indhentede oplysninger vil i øvrigt blive behandlet fortroligt. Plus Bolig er ikke forpligtet til at tilbagelevere fremsendte tilbud. 8. Forhandling Det skal understreges, at Plus Bolig ikke har mulighed for at forhandle med tilbudsgiveren om de afgivne tilbud. Som følge heraf opfordres tilbudsgiver til at sørge for, at det afgivne tilbud er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, samt at tilbudet er præcist i enhver henseende, således at der kan indgås kontrakt uden forudgående drøftelser og forhandlinger. 9. Alternative tilbud og delbud Som anført i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse kan der ikke afgives alternative tilbud eller bud på dele af ydelsen. 10. Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 måneder efter tilbudets afgivelse, det vil sige frem til den 21. juni 2012 kl Efter udløbet af denne frist anses tilbudet for bortfaldet. Der er ikke muligt for tilbudsgiver at opretholde tilbuddet ud over denne frist. 11. Spørgsmål Spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til: Chefkonsulent Jens Holck-Christiansen Kuben Management Kolding Åpark 1, 4. sal DK 6000 Kolding Spørgsmål skal være skriftlige og de stilles og besvares på dansk. Svar gives kun skriftligt og kun på grundlag af skriftlig forespørgsel pr. til Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet skal være Kuben Management i hænde senest 5. marts 2012 kl for at sikre, at svar i anonymiseret form kan være tilgængelige for alle bydende senest 6 dage inden fristen for afgivelse af tilbud. Offentliggørelse vil ske på senest den 15. marts 2012 kl Plus Bolig forbeholder sig ret til at afvise spørgsmål, der er fremsat for sent eller er for omfattende til, at 6- dages fristen kan overholdes. Side 6 af 7

7 Der afholdes ikke orienteringsmøder/spørgemøder med tilbudsgiverne. Plus Bolig forbeholder sig ret til at udsende rettelsesblade til udbudsmaterialet. 12. Omkostninger Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning mv. er Plus Bolig uvedkommende. 13. Offentliggørelse Resultatet af dette udbud vil blive offentliggjort i overensstemmelse med reglerne i direktiv om offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige kontrakter. 14. Meddelelse Tilbudsgiverne vil blive orienteret direkte om, hvilken tilbudsgiver der udvælges til indgåelse af aftale. ***** Side 7 af 7

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN

UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD AF AFTALE OM BYGGEKREDITTER OG REALKREDITLÅN 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Boligorganisationen Tårnbyhuses udbud af finansiering i forbindelse med renoveringen

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010 UDBUDSBETINGELSER Udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde Århus Kommune September 2010 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1. Standardskabeloner

Læs mere

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser

Forenkling af udbud på. finansielle ydelser Forenkling af udbud på finansielle ydelser salg salg Etablering af bygge- og realkreditlån til nybyggeri samt støttet og ikke-støttet renovering af almene boliger en guide for almene boligselskaber 1.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere