Bankguiden for erhvervskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankguiden for erhvervskunder"

Transkript

1 Bankguiden for erhvervskunder

2 Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du samler dine forretninger hos os, får du effektive værktøjer til håndtering af virksomhedens økonomi og en sam arbejdspartner, der engagerer sig i virksomhedens vækst. Vi tilbyder dig Bank og realkredit samlet til din fordel Et økonomisk bagland, der giver dig ro til at drive forretning Effektive værktøjer og konkrete forslag, der letter dagligdagen En engageret samarbejdspartner Bankguiden er en del af den samlede aftale. Gem derfor Bankguiden sammen med aftaledokumenterne og brug den som opslagsværk, hvis der senere opstår spørgsmål vedrørende aftalen. Gyldig fra 1. marts Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer.

3 Vilkår for lån Førtidig indfrielse af lån Hel eller delvis indfrielse af lån med renteperioder med løbetid på tre måneder og lån med variabel rente kan til enhver tid ske med 14 dages varsel til en termin til kurs 100 og mod et separat indfrielsesgebyr. Kunden kan efter 14 dages forudgående varsel helt eller delvist indfri lån med renteperioder med løbetid på mere end tre måneder. En sådan indfrielse, herunder også indfrielse efter bankens opsigelse, finder sted på følgende vilkår: Lånet kan indfries i sin helhed med et beløb svarende til markedsværdien af lånets udestående betalinger på indfrielsestidspunktet, tillagt skyldige renter og ikke tilskrevne renter fra seneste rentetermin. Ved opgørelse af markedsværdi anvendes bankens nulkuponrenter på indfrielsestidspunktet. Bankens nulkuponrenter beregnes på grundlag af bankens swaprenter for bankens placering af fast rente i en renteswap i den pågældende lånevaluta. Ved førtidig indfrielse af lånet ved uændret renteniveau må kunden påregne en omkostning (eller tillæg i markedsværdiopgørelsen), som kunden hæfter for, idet bankens placeringsrente ofte vil være forskellig fra den oprindelig fastsatte rente, og bankens rentemarginal i den resterende fastrenteperiode ligeledes indgår i beregningen. Hvis banken skønner, at swaprenterne ikke længere udgør et markeds relateret grundlag for beregning af nulkuponrenter på indfrielsestidspunktet, er banken til enhver tid berettiget til at anvende et andet repræsentativt beregningsgrundlag. Nykredit Bank beregner sig et gebyr for indfrielsesberegninger, som ikke effektueres. Orientering Der kan på bankens foranledning afholdes et årligt møde mellem kunden og banken til drøftelse af kundens engagement med Nykredit Bank. Misligholdelse Banken kan opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant træder i solvent likvidation, kommer under rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/ akkord eller indleder forhandlinger om udenretlig akkord ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver, Nykredit Bank og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen afgår ved døden tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for engagementet udlodder udbytte, der overstiger det pågældende års overskud i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i låneaftalen eller vilkår, som er gældende for låneaftalen. Hvis lånet er sikret ved pant eller kaution, kan banken samtidig opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden sælger det pantsatte uden samtykke fra Nykredit Bank eller udskifter materiel ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten efter bankens skøn undlader at vedligeholde pantet, så ejendommens løsøre som besætning, mælkekvote, inventar og maskinpark helt eller delvis fjernes uden at blive erstattet af tilsvarende løsøreværdier, der ikke er behæftede undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer. Indbetalinger Foretager kunden en indbetaling til banken, er banken berettiget til at vælge, på hvilken af flere fordringer beløbet skal afskrives. Enhver indbetaling på lånet, herunder beløb, som stammer fra sikkerhed stillet af kunde eller tredjemand, og beløb, som indbetales af kautionister, anvendes først til dækning af rente og provision og herefter til betaling af afdrag. 3

4 Vilkår for kreditter 4 Oplysningspligt Kunden skal straks oplyse banken om ethvert forhold, som kan påvirke kundens evne til at opfylde sine pligter efter denne kredit kontrakt, eller som i ikke uvæsentlig grad påvirker debitors virksomhed negativt (fx vedr. markedsposition, indtjening eller retssager). Er kunden børsnoteret, er kunden uanset ovenstående berettiget til at overholde de til enhver tid gældende regler for videregivelse af information til offentligheden. Misligholdelse Banken kan opsige kreditten uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant træder i solvent likvidation, kommer under rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/ akkord eller indleder forhandlinger om udenretlig akkord ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver, Nykredit Bank og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen afgår ved døden tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for engagementet meddeler pant eller hertil svarende sikkerhedsarrangementer i nogen som helst af sine aktiver til fordel for nuværende eller fremtidige forpligtelser, bortset fra pant i et nyanskaffet aktiv til sikkerhed for finansieringen af dette i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i kreditaftalen eller vilkår, som er gældende for kreditaftalen. Hvis kreditten er sikret ved pant eller kaution, kan banken samtidig opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden sælger det pantsatte uden samtykke fra Nykredit Bank eller udskifter materiel ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer. Bortfald af trækningsret Kundens ret til at udnytte en ikke-trukket del af denne kreditfacilitet bortfalder uden varsel, hvis kundens evne til at opfylde sine pligter efter kreditaftalen efter bankens opfattelse forringes, eller der indtræder forhold, som efter bankens opfattelse i ikke uvæsentlig grad påvirker debitors virksomhed negativt (fx vedr. markedsposition, indtjening eller retssager). Indbetalinger Enhver indbetaling på kreditten, herunder beløb, som stammer fra sikkerhed stillet af kunde eller tredjemand, og beløb, som indbetales af kautionister, anvendes først til dækning af rente, gebyrer og provision og herefter til betaling af afdrag medmindre banken vælger andet.

5 Sikkerheder Pant tjener til sikkerhed for betaling af hovedstol, renter, gebyrer, provision, sagsomkostninger og andre udgifter, som afholdes i forbindelse med inddrivelse af gælden. Pant stillet af kunden tjener tillige til sikkerhed for enhver anden forpligtelse, som kunden nu har eller senere måtte få over for banken, og koncerntilknyttede selskaber. Inden for rammerne af værdien af det pantsatte er banken berettiget til foruden regreskrav i anledning af indfriede garantier, renter og øvrige kreditomkostninger at kræve følgende omkostninger betalt af pantsætteren: alle direkte udlæg, som opstår som følge af de pantsikrede fordringer, fx skatter og afgifter, herunder tinglysnings afgifter samt forsikringspræmier, telefon-, telefax- og portoudgifter mv. samtlige de omkostninger og udgifter, som banken afholder i forbindelse med inddrivelse af pantsætters forpligtelser, herunder retsafgifter, juridisk bistand mv. samt et af banken fastsat gebyr for rykkerbreve bankens udgifter i tilfælde af, at de pantsikrede fordringer misligholdes eller opsiges, herunder gebyr for udsendelse af rykkerbreve, forsikringspræmier, retsafgifter, juridisk bistand mv. en af banken fastsat overtræksrente, provision eller morarente samt en nødvendig overkurs ved førtidsindfrielse af fastforrentede udlån bankens omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde udskrifter og bilag frem samt for udfærdigelse af fotokopier eventuelt depotgebyr. Vedrører pantsætningen forpligtelser i udenlandsk valuta, hæfter pantsætter med værdien af det pantsatte for eventuelle kurstab. Hvis de pantsikrede fordringer er i udenlandsk valuta, er pantsætter på bankens forlangende forpligtet til at indfri panteforpligtelsen i den pågældende valuta. Er forpligtelsen i udenlandsk valuta indfriet helt eller delvist ved debitering af en af kundens øvrige konti i banken, og gælden til banken således er konverteret til et beløb i danske kroner, er pantsætter forpligtet til at indfri panteforpligtelsen i danske kroner, uanset på hvilken af kundens konti beløbet skyldes. Banken kan kræve en af banken fastsat rente og restancerente af det vekslede beløb (inkl. gebyrer) i danske kroner. Eventuelle kautionister hæfter for tilsvarende beløb udover den kautionssikrede fordring. Panteretten omfatter tillige det pantsattes afkast, herunder renter og udbytte og bonus af livsforsikringspolicer samt forsikrings- og erstatningssummer. Endvidere omfatter panteretten de rettigheder, der tilkommer aktionærer eller anpartshavere, herunder til nytegning eller til fondsaktier eller -anparter. Den til anparterne/aktierne knyttede stemmeret er ligeledes omfattet af pantsætningen. Kunden kan dog udnytte stemmeretten, indtil banken skriftligt meddeler, at den overtager den. Banken er berettiget, men ikke forpligtet, til at stille afkast af det pantsatte til pantsætters disposition, også uden medpantsætteres og/eller kautionisters samtykke. Banken er ligeledes berettiget til at frigive pantesikkerheder, hvad enten de tjener til sikkerhed for de pantsikrede fordringer eller evt. andre faciliteter. Banken er berettiget til at anvende ethvert afkast til nedbringelse af sit tilgodehavende hos kunden og/eller pantsætter. Pantsætter og/eller kautionist er indforstået med, at de pantsikrede fordringer, der måtte være eller blive optaget i fremmed valuta, uden yderligere godkendelse fra pantsætter og/eller kautionist efter udløbet af den/de aftalte perioder efter aftale mellem långiver og låntager kan blive fornyet hos samme långiver eller hos en anden långiver, uden at pantsætters og/eller kautionistens samtykke indhentes, de nævnte omlægninger uden godkendelse kan ske til anden konvertibel valuta, samt de pantsikrede fordringers rentesatser uden godkendelse kan ændres i forbindelse med de nævnte omlægninger. Foretager kunden en indbetaling til banken, er banken berettiget til at vælge på hvilken af flere fordringer beløbet skal afskrives. Banken kan ved eventuel realisation af pantet frit vælge, hvilken del af de pantsikrede fordringer, som skal nedbringes med provenuet af pantet, herunder hvorvidt pantet skal medgå til nedbringelse af et tilgodehavende hos kunden i et andet selskab i Nykredit koncernen. 5

6 6 Banken er berettiget til at anvende sikkerheder og/eller kræve pantsætningen af sikkerheder, pantsat af kunden selv eller pantsat ved tredjemandspantsætning, opretholdt, indtil banken har modtaget sine samlede tilgodehavender fra kunden. Pantsætter står tilbage for banken med sit eventuelle krav på at træde ind i sikkerheder i forbindelse med indfrielse af de pantsikrede fordringer (pantsætters indtrædelsesret), hvad enten sikkerheden er stillet for de pantsikrede fordringer eller for andre af kundens mellemværender. Modtager pantsætter meddelelser af nogen art om det pantsatte, er pantsætter forpligtet til straks at videregive disse til banken. Hvis banken har sikkerhedsrettigheder i løsøre, kan banken ikke gøres ansvarlig af meddebitorer, kautionister eller pantsættere, hvis løsøret er behæftet på anden måde end forudsat. Pantsætter skal, holde pantet forsikret for fuld værdi mod al sædvanlig risiko. Banken er berettiget til at anmelde sin panteret over for forsikringsselskabet. Pantsætter er, hvis banken forlanger det, forpligtet til at forevise præmiekvitteringer til dokumentation for, at en eventuel forsikringspolice holdes i kraft. Banken er berettiget til at betale præmie på pantsætters vegne. Pantsætter hæfter for betalingen af præmien, jf. bestemmelsen ovenfor. Forsikringspolicer og fornyelseskvitteringer kan forlanges deponeret i banken. Kunden tiltræder ved sin underskrift, at forsikringsselskabet anmodes om at notere panthaverdeklaration i overensstemmelse med de i denne aftale gældende vilkår. Kunden meddeler i forbindelse med underskriften af nærværende aftale samtykke til, at banken og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger (inkl. CPR-nr./ CVR-nr.) om forsikringsforholdet, herunder bortfald af kaskodækning og eventuelle præmierestancer. Banken er berettiget til at råde over det pantsatte på samme måde som pantsætter selv kunne, fx modtage og kvittere for ethvert beløb som vedrører det pantsatte, opsige, inddrive, kvittere samt overdrage pantsatte fordringer og pantebreve til sig selv eller andre. Ved udøvelse af disse rettigheder er dette dokument legitimation for banken, også i forhold til tinglysningskontorer og andre myndigheder. Dette gælder uanset om pantet er stillet af kunden selv eller af tredjemand. Eventuel realisation af det pantsatte vil først ske, efter at der er givet pantsætter et varsel på mindst en uge ved anbefalet brev til at opfylde kravet, medmindre omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse et tab. Dette gælder dog, ikke hvor sikkerheden er stillet i form af indestående på en konto eller i form af værdipapirer. Sådanne sikkerheder udgør finansiel sikkerhedsstillelse i henhold til værdipapirhandelslovens kapitel 18 a og kan realiseres straks uden varsel ved misligholdelse af de pantsikrede fordringer. Realisation sker ved tvangsauktion eller på anden måde, som banken skønner hensigtsmæssigt. Hvor sikkerhed udgør finansiel sikkerhedsstillelse, jf. ovenfor, skal realisation ske på forretningsmæssigt rimelige vilkår og i overensstemmelse med værdipapirhandelslovens 58 j. Hvor realisation sker ved salg af pantsatte værdipapirer, kan sådant salg ske uden medvirken af en værdipapirhandler. Realisation af det pantsatte kan tillige ske ved modregning (hvor sikkerheden er stillet i form af indestående på en konto) i de pantsikrede fordringer samt ved bankens tilegnelse af de pantsatte aktiver. Hvor realisation sker ved modregning eller tilegnelse, værdiansættes sikkerheden efter følgende principper: værdien af sikkerhed i form af kontanter i udenlandsk valuta kan efter bankens valg omregnes til DKK efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser på realisationstidspunktet eller andre kurser, som banken anser for markedskonforme. sikkerhed i form af værdipapirer værdiansættes på grundlag af priser indhentet fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre anerkendte børser, Bloomberg, Reuters, pengeinstitutter, andre kendte markedsdeltagere i de pågældende værdipapirer eller anden almindelig anerkendt kilde til prisfastsættelse.

7 Hvis kunden kommer under rekonstruktionsbehandling, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling om akkord eller gældssanering, kan banken anvende værdien af det pantsatte til først at dække renter og provision af kundens skyld til banken, samt eventuelt kurstab for forpligtelser i udenlandsk valuta. Dette gælder også renter og kurstab for tiden efter konkursens eller gældssaneringens indtræden, akkordens åbning eller kundens død. Indfrier kunden de pantsikrede fordringer til banken, frigøres pantsætter for sin panteforpligtelse med følgende forbehold: har kunden ikke betalt kontant, er beløbet indsat under forbehold af, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger trukket på andre konti i banken fx ved checks. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. frigørelse af pantsætter er tillige betinget af, at kundens indbetaling til banken til nedbringelse/indfrielse af de pantsikrede fordringer eller sikkerheder, stillet overfor banken af kunden eller tredjemand, ikke senere måtte blive omgjort (omstødt) af kundens eventuelle bo. Ved pantsætning er pantsætter forpligtet til at genetablere bankens panteret, uanset om banken har frigivet pantet i forbindelse med omstødelige indbetalinger. Uanset om pantet er behæftet anderledes end forudsat eller fornyelse af panterettens tinglysning er undladt, opretholdes fordringer mod kautionister og pantsættere. Kautionister og pantsættere er ikke berettigede til at bringe tiltransporterede fordringer i modregning over for banken til frigørelse af disses forpligtelser overfor banken. Er der flere, der har stillet sikkerhed overfor banken, enten som tredjemandspantsættere eller kautionister, er de pågældende solidarisk forpligtet overfor banken. Kautionsforpligtelsen påhviler kautionistens/-ernes arvinger in solidum. Den eventuelle indbyrdes fordeling (regres) mellem pantsættere og/eller kautionister er banken uvedkommende. Banken kan give kunden henstand med betaling af hovedstol, afdrag, rente, provision mv. uden at indhente samtykke fra pantsætter, kautionist eller tredjemand. Banken er ligeledes berettiget til at frigive pantesikkerheder, hvad enten de tjener til sikkerhed for de pantsikrede fordringer eller evt. andre faciliteter. Tredjemandspantsættere har adgang til at gøre sig bekendt med saldoen på de pantsikrede fordringer mod betaling af bankens gebyr herfor. 7 Hvis der i forbindelse med kundens konkurs mv., jævnfør konkurslovens kapitel 8, sker omstødelse af anden sikkerhedsstillelse, der er anvendt til hel eller delvis indfrielse af de pantsikrede fordringer, opretholdes og/eller genindtræder pantsætningsforpligtelsen. Bankens dispositioner over pantsatte effekter og aftaler med pantsættere og kautionister er bindende for kunden, pantsættere og kautionister i enhver henseende. Undlader banken at anmelde sin fordring i kundens, kautionistens eller pantsætterens bo, berører dette ikke bankens krav mod øvrige kautionister og pantsættere. I alle tilfælde, hvor banken foretager retsforfølgning, gælder en udskrift af bankens bøger som uimodsigeligt bevis for gældens størrelse. Værneting og lovvalg Retssager om låneaftaler, kaution eller pantsætningserklæringer kan efter bankens ønske føres ved byretten i den retskreds, hvor banken eller dens filial er beliggende, eller i det omfang Retsplejeloven tillader det, ved Sø- og Handelsretten i København. Ved en sådan retssag vil dansk ret finde anvendelse.

8 Vilkår for byggelån For byggelån gælder ovenfor anførte vilkår for lån og kreditter. Derudover gælder nedenstående særlige vilkår for byggelån uanset vilkår for lån og kreditter. Banken vil dog forinden opsigelse sker sende låntager en skriftlig meddelelse herom eventuelt med angivelse af en frist for berigtigelse af forholdene. Udbetaling på byggelånet Udbetaling på byggelånet sker i rater i henhold til fordelingsplan. Inden udbetaling kan ske, skal betingelserne, som angivet i tilbuddet, herunder krævede attester og tegninger mv. være opfyldt. Det er en forudsætning for udbetaling, at låntager har godkendt denne. Banken er berettiget til, at tilbageholde en eller flere rater, eller helt undlade at udbetale på byggelånet, hvis betingelserne for udbetaling efter bankens vurdering ikke er til stede. Færdiggørelse af byggeriet for låntagers regning I stedet for at forlange byggelånet indfriet i de situationer, der er nævnt ovenfor, kan banken vælge at færdiggøre byggeriet for låntagers regning. Forsikringsforhold Byggeriet skal være fuldt forsikret mod brand, stormskade eller anden risiko, hvis det forlanges af banken. Forsikringerne skal være tegnet i et forsikringsselskab, som banken kan godkende. Banken kan forlange transport i forsikringspolicerne. 8 Banken kan efter besigtigelse af byggeriet tillade en fravigelse af fordelingsplanen. Benyttelse af raterne De udbetalte rater må alene benyttes til dækning af udgifter ved byggeriet. Låntager, eller den som er bemyndiget til at disponere over byggelånet, er ansvarlig for fordelingen af de udbetalte rater til de rette parter i forbindelse med byggeriet. Hvis entreprenører eller andre har erhvervet sekundære rettigheder over byggelånet og/eller byggelånsejerpantebrevet, skal disse anmeldes overfor banken. Nykredit Bank A/S forbeholder sig ret til kun at notere transport til hovedentreprenørens bank. Banken forbeholder sig ret til at føre kontrol med fordelingen og kan forlange dokumentation herfor. Igangsætning af byggeriet Byggeriet skal igangsættes omgående, dog senest som angivet i tilsagnsbrevet. Låntager forpligter sig til at fremme byggeriet mest muligt. Salg af ejendommen Så længe byggelånet ikke er indfriet i sin helhed, må der ikke ske helt eller delvis salg eller pantsætning af ejendommen uden bankens samtykke. Banken er berettiget til at lade dette tinglyse på ejendommen. Indfrielse Låntager er forpligtet til snarest muligt at foretage endelig prioritering af ejendommen og indfri byggelånet. Fuldmagt og pantsætning af prioriteringsprovenu Banken er uden yderligere dokumentation bemyndiget til at modtage provenuet fra prioriteringen. Provenuet fra prioriteringen herunder hjemtagne obligationer og/eller udstedte pantebreve i forbindelse med prioriteringen af ejendommen er uden yderligere dokumentation pantsat til sikkerhed for byggelånets tilbagebetaling og for garantier udstedt af Nykredit Bank A/S i forbindelse med eventuel hjemtagelse af forhåndslån, samt for evt. garanti udstedt af Nykredit Bank A/S på vegne låntager i forbindelse med byggeriet. Opsigelse Udover de forhold, der kan føre til opsigelse af byggelånet, som an givet i vilkår for lån og kreditter, kan banken forlange byggelånet indfriet straks, hvis byggeriet ikke fremmes mest muligt, jf. ovenstående om igangsætning af byggeriet.

9 Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank Gældende fra den 1. marts 2013 De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold mellem Nykredit Bank og dens erhvervskunder. Har du en aftale med banken på vilkår, der er forskellige fra forretningsbetingelsernes, gælder aftalens vilkår. De almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til Lov om Betalingstjenester. Etablering af kundeforhold Når der etableres et kundeforhold, skal Nykredit Bank have dokumenteret kundens navn, adresse og CPR- eller CVR.nr. Tavshedspligt og samtykke Bankens medarbejdere er underlagt tavshedspligt om kundeforhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Tilsvarende gælder for realkreditselskabet og for de medarbejdere, som betjener bankens kunder via Nykredits centre. Reglerne om tavshedspligt følger lov om finansiel virksomhed. Erhvervskunder i Nykredit har mulighed for selvbetjening på nykredit.dk og i netbanken. Personlig henvendelse kan altid ske til Nykredit Direkte på eller For at betjene vores kunder skal Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Totalkredit A/S og Nykredit Leasing A/S kunne udveksle kundeoplysninger. Ifølge lovgivningen kræver det, at du giver dit samtykke. Og du vil derfor blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, når du bliver kunde i Nykredit. Fuldmagt Kunden kan give andre fuldmagt til at disponere på egne vegne i forhold til banken. Fuldmagten skal være skriftlig, og banken kan forlange, at bankens egen fuldmagtsblanket benyttes. Ændring eller tilbagekaldelse af fuldmagten skal ske skriftligt. Ændringen/ tilbagekaldelsen træder i kraft, når banken har modtaget skriftlig besked. Rentevilkår Når der er aftalt en fast rente- og/eller provisionssats, eller andre særlige former for rentevilkår eller rentesatser, vil bankens ret til at ændre dem fremgå af aftalen med banken. Når intet andet udtrykkeligt er aftalt, er indlåns- og udlånsrenten variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Nykredit Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for kunden. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Nykredit Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Nykredit Bank ændringer i skatter og afgifter har betydning for Nykredit Bank. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med én måneds varsel, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår, ændrer sig Nykredit Bank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet og at øge indtjeningen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid indestående saldo. For en række konti fastsættes renten individuelt i det enkelte kundeforhold. 9 Konti og depoter tilhørende fysiske personer eller personligt drevne virksomheder vil som udgangspunkt blive spærret ved fuldmagtsgivers død, indtil skifteretten har taget stilling til boets behandling. Nykredit Bank oplyser rentesatser for de enkelte typer ind- og udlån ved forespørgsel. Du får oplysning om renteændring i mitnykredit eller ved annon cering i dagspressen, og når Nykredit Bank ud

10 sender det første kontoudtog efter renteændringen. Hvis du ønsker oplysning om renteændring skriftligt kan dette ske mod et gebyr. Betalingskonto En betalingskonto er en konto, der er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, fx en Erhvervskonto. Nykredit fastsætter hvilke kontotyper, der er betalingskonti, og der vil derfor ikke kunne foretages betalingstransaktioner fra alle konti i banken. Renteberegning og rentetilskrivning Med mindre andet er aftalt, beregnes renter på ind- og udlån efter gældende standardkonvention for den pågældende valuta. Standardkonvention for DKK og EURO er faktiske dage over 360 dage og tilskrives ved hver rentetermin. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag, anses den for at være modtaget den følgende bankdag. Du kan få oplysning om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer ved henvendelse til Nykredit. Vekselkurser På nykredit.dk og i mitnykredit findes oplysning om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der sker valutaveksling. Ændring i den fastlagte vekselkurs kan ske uden varsel. Gebyrer Nykredit Bank kan beregne sig gebyrer for serviceydelser og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om kundens forhold. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit Bank oplyser gebyrer på forespørgsel. 10 Rentedagen er den dag, hvor en kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Når der indbetales på en konto i Nykredit Bank, er rentedagen som hovedregel samme dag, som der indbetales. For indbetalinger på konti, der ikke er Betalingskonti, er rentedagen førstkommende ekspeditionsdag. Når der hæves fra en konto i Nykredit Bank, er rentedagen den dag, der hæves fra kontoen. Lørdage, søn- og helligdage, Grundlovsdag, Juleaftensdag, Nytårsaftensdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag er ikke ekspeditionsdage i Nykredit Bank. Ved de fleste kontoformer foretager banken en daglig renteberegning baseret på antallet af kalenderdage. Renten for ind- og udlån tilskrives kvartalsvis, halvårligt eller årligt og beregnes bagud. Banken kan til enhver tid ændre reglerne om renteberegning med 3 måneders varsel. Du får oplysning om ændringer i mitnykredit eller ved annoncering i dagspressen. Gennemførelsestid Gennemførelsestiden er den tid, der kan gå fra et beløb hæves fra en Betalingskonto, til det indbetales på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. Den maksimale gennemførelsestid for betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er op til 3 bankdage. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 bankdage. Nykredit Bank kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. De gebyrer, som kunden løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan Nykredit Bank ligeledes ændre med 1 måneds varsel, hvis de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens gebyrvilkår, ændrer sig Nykredit Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde I bestående kontraktforhold kan Nykredit Bank af forretningsmæssige grunde indføre gebyr for serviceydelser, som banken ikke tidligere har taget gebyr for. Et sådant gebyr kan indføres med 3 måneders varsel. Nykredit Bank kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Du får oplysning om ændring af gebyrer i mitnykredit eller ved annoncering i dagspressen. Overtræksrente og rykkergebyrer mv. Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med den indgåede aftale med Nykredit Bank, kan banken kræve overtræksrente, provision og/eller gebyr for at udsende konto

Bankguiden. for erhvervskunder

Bankguiden. for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne.

Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang lovgivningen kræver det, for eksempel oplysninger til skattemyndighederne. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og Dem, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn af 1846 A/S's almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Pr. 18. november 2014 ændres de "Almindelige forretningsbetingelser " og "Tillæg om betalingstjenester ". Senest fra 1.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

1. Etablering af et kundeforhold

1. Etablering af et kundeforhold De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Fanø Sparekasse

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere Sparekassen Faaborgs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 9 Gældende fra den 01.10.2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Danske Andelskassers Bank A/S, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Danske Andelskassers

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere