Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008

2 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/8 STYRELSESRÅDET REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING 2007 FORTROLIGT

3 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/8 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REGNSKABSÅRET 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING BANKAKTIVITETER Ny udvikling Risikostyring Organisation og møder REVISION AF ÅRSREGNSKABET Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor Generalinspektøren Den Europæiske Revisionsret Årsregnskabet pr. 31. december 2007 og revisionsudvalgets årlige erklæringer KONKLUSIONER... 9

4 1. INDLEDNING Ifølge vedtægterne og forretningsordenen er Bankens revisionsudvalg ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og aflægger hvert år rapport om resultatet af sit arbejde til styrelsesrådet. For at kunne udtale sig om årsregnskaberne gennemgår revisionsudvalget Bankens risikostyringssystemers og interne kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed og effektivitet, da de påvirker regnskabsaflæggelsen. Desuden overvåger revisionsudvalget overholdelsen af relevante standarder og procedurer, mens det detaljerede revisionsarbejde udføres af et eksternt revisionsfirma. Revisionsudvalget har afgivet sin erklæring om EIB-Gruppens, Bankens, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EU s trustfond for infrastruktur i Afrikas årsregnskaber for 2007 og bekræfter, at virksomhedernes årsregnskaber giver et retvisende billede af deres finansielle stilling, driftsresultat og pengestrømme for I denne beretning beskrives revisionsudvalgets arbejde siden styrelsesrådets sidste møde, herunder tilsynet med opfølgningen på tidligere års henstillinger og nye henstillinger til forbedring af Bankens aktiviteter. Rapporten beskriver de vigtigste områder, som revisionsudvalget skal aflægge rapport om, nemlig korrekt udførelse af Bankens aktiviteter med særlig opmærksomhed på risikostyring og revision af årsregnskaberne. 2. BANKAKTIVITETER For at opnå sikkerhed for, at Bankens aktiviteter udføres korrekt, sørger revisionsudvalget for at have god forståelse af forretningsmæssige emner 1 og for regelmæssigt at være i kontakt med ledelsen samt for at verificere oplysninger, som udvalget har fået gennem regelmæssige rapporter med oplysninger fra møder samt tidligere erhvervet viden. 2.1 Ny udvikling Opnåelse af målene fra forretningsplanen for Revisionsudvalget er løbende blevet orienteret om Bankens fremskridt i forbindelse med de væsentligste resultatmål for I 2007 har vi oplevet en styrkelse af den eksisterende strategi og de eksisterende målsætninger, hvor målene for alle nøgleindikatorer blev nået (eller mere end nået), og beslutningen om at tage flere, men kontrollerede udlånsrisici blev konsolideret. Banken har spillet en stabiliserende rolle på de finansielle markeder på et tidspunkt med international finans- og kreditkrise ved fortsat at optage lån trods turbulensen og fortsat tilbyde lån med fordelagtige betingelser. Som følge heraf har der kunnet konstateres et mere jævnt mønster for indgåede aftaler og udbetalinger i 2007 med mindre "pres på systemerne" i slutningen af året og derfor mindre operationel risiko. Som det beskrives i kapitel 3, har kreditkrisen imidlertid haft en indirekte negativ indvirkning på det konsoliderede årsregnskab med en væsentlig dagsværdiregulering som følge af værdiforøgelsen af Bankens låntagning på markedet. Mængden af indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering blev tredoblet, og de samlede indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering (SFF), finansieringsordningen med risikodeling (RSFF) og lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter (LGTT) udgjorde mio. EUR, svarende til 116% af forretningsplanens mål, eller næsten fire gange mere end sidste år. Nye indgåede aftaler i Europa med en lånevurdering på C eller derunder en indikator, der måler et af hovedelementerne i Bankens strategi (dvs. "at tage flere, men kontrollerede udlånsrisici for at skabe øget merværdi") udgjorde mio. EUR. Det betyder, at forretningsplanens mål er nået, og at der er sket en stigning på 17% i forhold til sidste år. Det bemærkelsesværdige resultat (sammenlignet med målet og med tidligere resultater) blev opnået, fordi tidligere års store indsats for at forøge mængden af indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering og senest under finansieringsordningen med risikodeling er begyndt at bære frugt. Revisionsudvalget er klar over, at ændringer i det finansielle klima og det forberedende arbejde i 2006 og tidligere har styrket Bankens resultater på disse områder. 1 Revisionsudvalget bestræber sig på at mødes med alle Bankens direktorater mindst én gang om året. 2

5 Trods tilgangen i den højere risikokategori er den samlede porteføljes kvalitet, ifølge risikostyrings interne rating, stabil. Det skyldes delvis porteføljens alder, der bidrager til at forbedre ratingen (de forventede tab falder, når lånene nærmer sig udløb), men også at udestående lån til to nye medlemsstater, der kom ind i EU i 2007, er overført til en højere intern ratingkategori. Revisionsudvalget har fået en præsentation af det nye prissætningssystem og af rentefastsættelsen. Formålet med præsentationen var at berolige revisionsudvalget med hensyn til overvågnings- og kontrolsystemerne for nettofinansieringsresultatets (NFR) sammensætning og fordeling. NFR er et mål for Bankens videregivelse af finansieringsfordelen til de endelige modtagere. Revisionsudvalget er tilfreds med Bankens indsats på dette område og konstaterer, at hele nettofinansieringsresultatet videregives til Bankens lånemodtagere. Bestyrelsen godkendte forretningsplanen for i november/december Forretningsplanen blev forelagt for revisionsudvalget med forklaring på de fastlagte nøgletal, de dertil hørende mål og de faktiske resultater for 2007, eksisterende og nye strategiske mål, samt andre udfordringer, som Banken står overfor, og den planlagte reaktion. Revisionsudvalget konstaterede, at målene for ordningen for struktureret finansiering, finansieringsordningen med risikodeling og lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter for 2008 var sat betydeligt højere end i 2007 og fik sikkerhed for, at Banken har de nødvendige medarbejdere og kompetencer til at forvalte disse produkter. Revisionsudvalget fulgte diskussionerne mellem ledelsen og medarbejderne om de foreslåede og igangværende reformer af lønpakkerne. Revisionsudvalget pegede på potentielle risici som følge af en forringelse af medarbejdermoralen og på dårligere forhold mellem medarbejderne og ledelsen på længere sigt, som skal håndteres for at sikre, at kvaliteten og kvantiteten af Bankens forretninger ikke påvirkes. Nye finansielle instrumenter. Revisionsudvalget støtter de nye initiativer, som Banken har taget, ved at udstede erklæringer, som giver forbedret sikkerhed til Bankens partnere, og ved aktivt at overvåge de eksterne og interne revisionsprocesser. Revisionsudvalget har bemærket Bankens nye initiativer, der beskrives i forretningsplanens bilag 2, og især følgende: Revisionsudvalget har accepteret decharge-forpligtelsen i forbindelse med revision af EU s trustfond for infrastruktur i Afrika. Revisionsudvalget fik en fuldstændig præsentation af dette initiativ i 2007 forud for underskrivelsen af trust-aftalen, og revisionsudvalget udsteder en erklæring for det første årsregnskab for regnskabsåret Trustfonden, som ikke er en selvstændig juridisk enhed, er et innovativt finansielt instrument, der indgår i EU-Afrika-partnerskabet for infrastruktur. Trustfonden har p.t. 87 mio. EUR, som donorlandene har givet tilsagn om, og som forvaltes af Banken. Målet med trustfonden er at øge hensigtsmæssig og bæredygtig EU-finansiering til regional og grænseoverskridende infrastruktur i Afrika ved at kombinere offentlige midler med langfristede lån. RSFF. Finansieringsordningen med risikodeling, der blev indgået i juni 2007, skal bidrage til at fremme private og offentlige institutionelle investeringer i Europa inden for forskning, teknologisk udvikling og innovation. Ordningen er et væsentligt element i Bankens bidrag til Lissabondagsordenen i forbindelse med i2i. LGTT. Lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter 2 er en facilitet, der skal forvaltes af Banken og understøttes af en bevilling på 500 mio. EUR i henhold til den nye finansforordning for TEN-T-projekter for perioden Faciliteten skal give effektiv støtte til finansiering af transeuropæiske net gennem garantistillelse for stand-by faciliteter, der skal dække indtægtsrisici i op til fem år efter driftsstart. JASPERS og JESSICA. De to instrumenter, der er udviklet i samarbejde med Europa- Kommissionen og EBRD/CEB, blev præsenteret for revisionsudvalget af de respektive ledere. 2 Transeuropæiske net for transport og energi. 3

6 Revisionsudvalget bemærker, at revisionen af JASPERS for 2006 er afsluttet efter nogle indledende forsinkelser. Revisionsudvalget vil gerne have Banken til at vurdere, om dens organisation og strukturer fortsat er passende til både eksisterende aktiviteter og nye produkter og instrumenter og opfordrer igen Bankens ledelse til at fastlægge en fælles holdning til spørgsmålet om decharge-procedurer for nye instrumenter generelt. Organisationsændringer. I 2007 etablerede Banken den selvstændige funktion forvaltning og omstrukturering af forretningerne under direktoratet for risikostyring. Denne organisationsændring sker for at imødekomme tidligere henstillinger fra revisionsudvalget om forbedret overvågning, da den nye funktion skal fokusere på EU-transaktioner efter aftaleindgåelsen, overvågning af nødlidende modparter, regnskabs- og kontraktgennemgang, håndtering af hændelser efter aftaleindgåelsen samt refinansiering, der ikke hører under direktoratet for finansieringer i EU. Overvågning af kontrakter uden for EU ligger fortsat i direktoratet for finansieringer uden for EU. En mere kompleks omstrukturering var etableringen af direktoratet for strategi, hvor Banken følger udviklingen i andre internationale finansielle institutioner. Revisionsudvalget hilser integrationen af it-funktionen i det nye direktorat velkommen, da den betyder, at it-systemerne er blevet tilnærmet Bankens forretningsmæssige behov. Det giver mulighed for bedre planlægning af systemudviklingen. Samtidig har revisionsudvalget diskuteret fordelen ved at have en afdeling, der kombinerer finanskontrol med kontrolfunktionerne for strategi og forvaltning, og har henstillet, at der foretages en gennemgang af retningslinjerne for rapportering i forbindelse med finanskontrol. Revisionsudvalget har bemærket, at regnskabschefen, som det har haft et meget fint samarbejde med i de seneste år, er fratrådt. Revisionsudvalget har bedt Banken om at sikre, at den tekniske ekspertise og de nødvendige professionelle kompetencer bevares i forbindelse med ansættelsen af den nye regnskabschef. Informationsteknologi. Revisionsudvalget følger Bankens it-udvikling i det omfang, it-systemerne bidrager til regnskabsaflæggelsen, men også som en risikokilde i sig selv. Revisionsudvalget kunne til sin tilfredshed konstatere, at der er sket en stabilisering af Finance Kit-applikationerne, der understøtter Bankens centrale aktiviteter, og som har givet anledning til nogen bekymring i de foregående år. Revisionsudvalget har endvidere erfaret, at Banken er i gang med yderligere itintegration med henblik på at reducere dobbeltindtastning af data og problemer med afstemning af data. Implementering af FK-lån, der efter planen skal begynde i 2008, er en del af integrationen. Revisionsudvalget mødtes med den nye it-direktør i begyndelsen af 2008 og blev orienteret om den nye it-strategi, der tilstræber at sammenkæde it-udgifterne med målsætningen fra forretningsplanen, og at skifte fokus fra teknisk infrastruktur til at skabe merværdi i Bankens ydelser. Sammenligning med tilsvarende institutioner er også en del af denne strategi. Revisionsudvalget bifalder intentionerne om at skabe bedre overensstemmelse mellem it og forretningsmål. Med hensyn til it-katastrofeplanen fik revisionsudvalget oplyst, at flytningen af kritiske itapplikationer til datacentre uden for Banken (men geografisk tæt på Banken) ville blive afsluttet inden udgangen af 2008, og dette vil beskytte mod tab af data. Ansvarlighed og gennemsigtighed. Banken har i en årrække imødekommet det stigende krav om ansvarlighed og gennemsigtighed i de europæiske institutioner. Blandt de særlige foranstaltninger, der blev truffet i 2007/2008, kan nævnes: o Offentlig høring om gennemgangen af Bankens politik for bekæmpelse af svig. Revisionsudvalget har været engageret i høringen i forbindelse med revideringen af Bankens politik for bekæmpelse af svig. Revisionsudvalget har kommenteret politikken både mundtligt og skriftligt og vil tage politikken til efterretning, når den foreligger i sin endelige form, og sikre, at den implementeres korrekt af Banken. Revisionsudvalget har opfordret til en mere proaktiv tilgang til bekæmpelse af svig og har søgt at få præciseret både sin egen rolle og strategierne til skærpelse af medarbejdernes bevidsthed om risiko for svig. Revisionsudvalget mener imidlertid, at det endelige forslag til en revideret politik stort set er passiv. Revisionsudvalget opfordrer Banken til at styrke sin undersøgelsesfunktion for at 4

7 o o sikre, at Banken kan overholde sine forpligtelser over for andre internationale finansielle institutioner (IFI) og offentligheden generelt, og til at øge undersøgelsesfunktionens forebyggende og undersøgende rolle. Bestyrelsen har godkendt, at et foreløbigt beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres. En gennemgang af det første år efter implementeringen af offentliggørelsespolitikken indeholdt detaljerede oplysninger om antallet af offentlige henvendelser om adgang til oplysninger, hvilket understregede de vigtigste nye elementer sammenlignet med informationspolitikken fra Gennemgangen indeholdt også henstillinger om yderligere forbedringer. 2.2 Risikostyring Revisionsudvalget holder regelmæssigt møder med direktoratet for risikostyring (RM), generalinspektøren (IG), EIB-Gruppens compliancefunktion (OCCO) og andre relevante funktioner for at kunne udføre sine risikostyringsopgaver. Endvidere gennemgår revisionsudvalget de månedlige rapporter om operationel risiko og kvartalsrapporterne om risiko samt alle interne revisionspåtegninger. Revisionsudvalgets mål er at: Få forståelse af, i hvilket omfang ledelsen har etableret et effektivt risikostyringssystem. Overvåge ansvarsområderne i forbindelse med identifikation, vurdering og styring af risici i Banken. Diskutere med ledelsen, hvordan risici, herunder risiko for svig, identificeres, og hvordan disse risici skal vurderes med hensyn til sandsynligheden for, at de indtræffer og deres indvirkning. Forstå intern revisions rolle og planlagte dækning. Gennemgå risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og diskutere med ledelsen, hvor effektive kontrolfunktionerne er til at mindske disse risici. De risikokategorier, der identificeres af Basel II, herunder særlige bankrisici, dækkes af direktoratet for risikostyring. Desuden findes der interne kontrolrammer for operationelle kontrolfunktioner. Kontrolrammerne vedligeholdes og ajourføres af intern revision og udarbejdes af intern revision i samarbejde med det relevante direktorat. De interne kontrolrammer blev indført under tidligere risikostyringsrammer, og revisionsudvalget beder Banken om undersøge, om der er overlapning mellem de interne kontrolrammer og direktoratet for risikostyrings aktiviteter, og om der er huller med hensyn til identifikation og vurdering af risici i Banken. Revisionsudvalget henstiller, at Banken foretager en gap-analyse for at sikre, at alle potentielle risici, især risici, der falder uden for Basel II-kategorierne, systematisk identificeres og vurderes med henblik på at fastlægge sandsynlighed og påvirkning. Vurderingen skal indeholde en konklusion vedrørende risikoidentifikations- og -vurderingsaktiviteterne i Banken. Derefter formuleres en tilgang til hver enkelt risiko eller risikokategori (det vil sige, at det skal fastlægges, om de er acceptable, og hvordan de kan mindskes eller undgås ved at lægge opgaver ud til underleverandører). Politikker og procedurer for risikostyring. De interne retningslinjer ajourføres løbende for at sikre, at de afspejler udviklingen i Bankens aktiviteter. Retningslinjerne for kreditrisikopolitikken er blevet ajourført for at udvide lånemulighederne især hvad angår kunder, der har optaget lån uden uafhængig sikkerhed eller lån mod delvis uafhængig sikkerhed. Retningslinjerne for finansiel risiko og aktiv/passivforvaltning er også blevet gennemgået i 2007 for at indarbejde indførelsen af dagsværdioptionen under IFRS-standarderne, bemyndigelsen til at indgå Overnight-Indexed Swaps til styring af den korte renteeksponering, og udfasningen af investeringsobligationsporteføljen samt andre mindre tekniske ændringer. Revisionsudvalget følger naturligvis udviklingen. Overholdelse af Basel II: Revisionsudvalget hilser Bankens beslutning om frivilligt at overholde Basel II-kravene velkommen. Hovedformålet er at etablere et tilstrækkeligt virksomhedsledelsessystem og procedurer til identifikation, overvågning, kontrol, kvantificering (om muligt), og dækning af alle risici i forbindelse med Bankens aktiviteter. I regnskabsperioden fik 5

8 revisionsudvalget sikkerhed for, at Banken anvender de valgte metoder hensigtsmæssigt og effektivt. Finanstilsynet i Luxembourg har, i sin egenskab af teknisk rådgiver, givet Banken dokumentation for, at EIB-Gruppen overholder Basel II-kravene globalt. Revisionsudvalget bemærkede imidlertid også henstillingerne i dokumentationen bl.a. med hensyn til behovet for en gennemgang ved intern revision; beregning af interne ratings for hele låneporteføljen (p.t. er der kun ratings for 25% af låneporteføljen); og udviklingen af procedurer for stresstest i forbindelse med den interne ratingbaserede metode. Subprime-krisen. Revisionsudvalget blev straks blevet informeret om de forholdsregler, som Banken har truffet for at begrænse sin potentielle eksponering i forbindelse med krisen. Trods forværringen af situationen på de finansielle markeder siden sommeren 2007 har Banken indtil videre ikke oplevet nogen alvorlige negative konsekvenser af turbulensen på markederne. Bankens gode resultater ifølge riskmetrics-metoden er forelagt revisionsudvalget. Revisionsudvalget overvåger markedssituationen og søger sikkerhed for, at der er passende kontrolforanstaltninger i Banken til at mindske indvirkningen af fremtidig turbulens på markederne. Revisionsudvalget modtager selvstændigt oplysninger om væsentlige konkurser eller svig i banksektoren og kontrollerer løbende, at Banken har kontrolforanstaltninger til lignende risikoscenarier. Revisionsudvalget har fået oplyst, at EIB-Gruppens compliancefunktion har samarbejdet aktivt med de operationelle direktorater, og at der ikke har været større sager, som interessenterne skulle underrettes om, siden juni sidste år. 2.3 Organisation og møder Revisionsudvalget har godkendt sit eget mandat, der nu kan downloades fra Bankens hjemmeside 3. Hovedformålet med mandatet er et øge gennemsigtigheden mht. revisionsudvalgets rolle og aktiviteter. I oktober 2007 holdt revisionsudvalget for første gang et fællesmøde med Investeringsfondens revisionsråd. Mødet viste, at der er fællestræk mellem de to instanser og potentiale for fremtidigt samarbejde. Det blev aftalt, at der skulle holdes fællesmøder mindst én gang om året. 3. REVISION AF ÅRSREGNSKABET 3.1 Gennemgang af revisionsarbejdet Revisionsudvalget samarbejder med den eksterne revisor og intern revision og får herigennem den nødvendige grad af sikkerhed for regnskabsaflæggelsens rigtighed og relevansen af interne kontrolforanstaltninger og den måde, hvorpå de gennemføres. Eksistensen og funktionen af passende kontrolforanstaltninger bekræftes også gennem detaljerede, relevante forsikringer, som revisionsudvalget beder om og får fra ledelsen. Revisionsudvalget har fået kontinuerlig, korrekt og rettidig assistance fra begge revisionsfunktioner i regnskabsperioden. Samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret reguleres af den trepartsaftale, der blev fornyet af parterne i juli Den eksterne revisor Den nuværende aftale om ekstern revision blev indgået i december Ernst & Young (E&Y), et af "the Big 4" revisionsfirmaerne, blev udnævnt som ekstern revisor for den periode, der slutter med godkendelsen af årsregnskabet for I 2007 blev Ernst & Young også udnævnt som revisor for Investeringsfonden, og det har skabt synergi i revisionsprocessen generelt. 3 6

9 Revisionsudvalget holder regelmæssigt møder med den eksterne revisor. For at kunne henholde sig til den eksterne revisors arbejde overvåger revisionsudvalget revisionsarbejdet, gennemgår forskellige rapporter fra den eksterne revisor, herunder den eksterne revisors management letter, og skaffer sig sikkerhed for den eksterne revisors uafhængighed. Revisionsudvalget er blevet informeret om status for revisionsarbejdet på alle møder og er straks blevet underrettet om potentielle problemer. Mellem møderne er kontakten foregået via generalsekretariatet, der overvåger implementeringen af den aftalte plan over kritiske rapporteringsdatoer, og fungerer som knudepunkt for alle revisionsrelaterede spørgsmål. I 2007 skulle den eksterne revisor, efter aftale med revisionsudvalget, lægge særlig vægt på følgende: Planlagte ændringer af it-systemerne i Værdiansættelse i forbindelse med dagsværdioptionen og implementeringen af IFRS 7. Overvågning af lånesubstitutter i forbindelse med subprime-krisen. Opfølgning på interne kontrolrammer. Udvikling af særlige investeringsfaciliteter. Organisation og retningslinjer for risikostyring. Overholdelse af IFRS-standarderne. Revisionsudvalget har modtaget bekræftelse af Ernst & Youngs uafhængighed for indeværende og foregående år. I 2007/2008 har revisionsudvalget også gennemgået potentielle yderligere engagementer 4 med den eksterne revisor og har besluttet fra sag til sag, hvilke engagementer der kunne tillades, og hvilke der kunne udgøre en interessekonflikt. Revisionsudvalgets formand har skrevet et brev til Ernst & Young med en nærmere forklaring af betingelser og begrænsninger i denne henseende, og der er også udarbejdet to interne notater som vejledning vedrørende revisionsydelser til Banken Generalinspektøren Generalinspektøren, som refererer til Bankens formand, har ansvaret for tre funktioner, der er hovedbidragydere til den grad af sikkerhed, som revisionsudvalget opnår, nemlig intern revision, undersøgelser vedrørende svig og projektevaluering. Generalinspektøren har fri adgang til revisionsudvalget og kan udbede sig private møder med revisionsudvalget, selvom dette ikke er sket i 2007/2008. Revisionsudvalget gennemgår og kommenterer intern revisions arbejdsplan. Desuden modtager revisionsudvalget alle interne revisions- og projektevalueringsrapporter, samt meddelelser om påståede tilfælde af svig og status for undersøgelserne. Intern revisions rapporter diskuteres normalt med de afdelinger eller funktioner, der er blevet revideret, og revisionsudvalget overvåger gennemførelsen af de aftalte handlingsplaner, som fastlægger de praktiske bestemmelser for udmøntningen af interne og eksterne revisionshenstillinger. To tidligere henstillinger fra revisionsudvalget vedrørende intern revision blev udmøntet i regnskabsperioden. Mandatet for intern revision blev revideret i samarbejde med revisionsudvalget, og intern revisions kvalitetssikring blev gennemgået i overensstemmelse med kravene fra Institute of Internal Auditors. Rapportens konklusion på intern revisions arbejde var positiv med nogle henstillinger om forbedringer. Generalinspektøren skal udarbejde en formel handlingsplan for implementering, der skal formidles til revisionsudvalget. 4 Den eksterne revisors ydelser og honorar for det foregående år kan ses på Bankens hjemmeside: 7

10 Den Europæiske Revisionsret Revisionsudvalget deltog i Den Europæiske Revisionsrets besøg i Middelhavsområdet som led i revisionen af bankforanstaltningerne i området i MEDA-programmets regi. Forud for besøget blev der afholdt et møde mellem revisionsudvalget og det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der har ansvaret for Banken, hvor de proceduremæssige aspekter af revisionen blev diskuteret inden for trepartsaftalen. Revisionsudvalget er løbende blevet holdt underrettet om revisionens forløb af Banken og har modtaget detaljerede svar fra Banken om revisionens konklusioner. Revisionsudvalget er overbevist om, at Bankens foranstaltninger effektivt imødegår de risici, der er fremhævet i revisionens konklusioner vedrørende regnskabernes lovlighed, behørighed og pålidelighed i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for I begyndelsen af 2008 modtog revisionsudvalget de foreløbige konklusioner på den pågældende revisions resultatmæssige aspekter. Skønt revisionsudvalget fuldt ud forstår Den Europæiske Revisionsrets tekniske tilgang, understreger revisionsudvalget, at Bankens aktiviteter i Middelhavsområdet bør undersøges og forstås på baggrund af de strategiske mål, der er fastfast politisk for dette mandat. Revisionsudvalget er også blevet informeret om, at Den Europæiske Revisionsret vil påbegynde revision af Kommissionens andel i Investeringsfonden. 3.2 Årsregnskabet pr. 31. december 2007 og revisionsudvalgets årlige erklæringer Revisionsudvalget har gennemgået Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskaber for 2007, herunder regnskabet for Investeringsfaciliteten 5, FEMIP-trustfonden og EU s trustfond for infrastruktur i Afrika. Det ikke-konsoliderede årsregnskab for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper i det relevante EU-direktiv, mens det konsoliderede årsregnskab, FEMIP-trustfondens årsregnskab og årsregnskabet for EU s trustfond for infrastruktur i Afrika er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Revisionsudvalget er klar over, at Banken har nedsat en IFRS Task Force med henblik på at forberede Banken på den endelige indførelse af IFRS i de vedtægtsmæssige regnskaber og analysere styringen af dagsværdivolatilitet, men også med henblik på at sikre, at Banken holder sig ajour med udviklingen inden for IFRS, og at virkningen af nye og kommende standarder analyseres rettidigt. Revisionsudvalget har også i dette tilfælde bedt Banken om at sikre, at det meget høje niveau af teknisk IFRS-ekspertise fastholdes efter en af nøglemedarbejdernes fratræden. Væsentlige regnskabsændringer: Det konsoliderede årsregnskab for 2007 blev især påvirket af den nye standard IFRS 7 "Finansielle instrumenter: Oplysninger" og ændringerne i IAS 1 "Præsentation af årsregnskaber". Ændringer i IAS 1 betyder, at virksomheder skal offentliggøre oplysninger, der gør det muligt for regnskabslæseren at vurdere virksomhedens mål, politik og procedurer for styring af kapital. I henhold til IFRS 7 skal virksomhederne offentliggøre oplysninger om finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle stilling og regnskabsresultat. Disse krav til offentliggørelse inkorporerer mange af de tidligere krav fra IAS 32. Desuden er det et krav i henhold til den nye standard, at virksomhederne i deres regnskabsaflæggelse skal medtage kvalitative og kvantitative oplysninger om deres risikoeksponering i forbindelse med finansielle instrumenter, herunder specifikke minimumsoplysninger om kreditrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. De kvalitative oplysninger beskriver ledelsens mål, politik og procedurer til styring af disse risici. De kvantitative oplysninger beskriver omfanget af virksomhedens risikoeksponering baseret på interne oplysninger til virksomhedens nøglemedarbejdere. Tilsammen giver disse oplysninger et overblik over virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter og den risikoeksponering, de giver anledning til. Den eksterne revisor har over for revisionsudvalget bekræftet, at førstegangsimplementeringen af denne standard i det konsoliderede årsregnskab er tilstrækkelig. 5 Revisionsudvalget aflægger en separat beretning til styrelsesrådet om sit arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten. 8

11 Med hensyn til Bankens og EIB-Gruppens årsregnskab har revisionsudvalget bemærket følgende: Væsentlige elementer i det vedtægtsmæssige årsregnskab: Revisionsudvalget har bemærket, at regnskabsårets resultat er mio. EUR, hvilket er en stigning på 2,67% sammenlignet med det ordinære resultat i 2006 (dvs. ikke medregnet overførslen af hensættelsen til generelle bankrisici i 2006). Balancesummen er steget med næsten 13 mia. EUR fra 289 mia. EUR ultimo 2006 til 301,9 mia. EUR ultimo Det kan især tilskrives en stigning i lån og forskud til kunder og en tilsvarende stigning i udstedte gældsbeviser. Påvirkning fra IFRS-justeringer. Revisionsudvalget har bemærket en negativ påvirkning på 813 mio. EUR i EIB-Gruppens resultatopgørelse for 2007 sammenlignet med en positiv påvirkning på 641 mio. EUR i Der har altså været en samlet påvirkning på mio. EUR i løbet af to år. Volatiliteten skyldes i stor udstrækning anvendelsen af dagsværdioptionen i IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". I forbindelse med subprime-krisen er markedskursen på Bankens noterede obligationer faldet mindre end dagsværdien af afdækningsswaps (et resultat af investorernes fokus på kvalitetsinstrumenter). Med andre ord fik EIB-Gruppen et urealiseret tab i resultatopgørelsen som følge af den relative styrkelse af Gruppens obligationer på markedet. Revisionsudvalget har studeret dette paradoks i samarbejde med revisorerne og Bankens ledelse. Dette er sket dels i forbindelse med Bankens undersøgelse af mulighederne for at reducere denne volatilitet i fremtiden, og dels i forbindelse med den aktuelle internationale debat om behovet for at gøre standarden om finansielle instrumenter mindre kompleks. Revisionsudvalget vil følge dette emne i 2008/2009. Revisionsudvalget har også bemærket omposteringer af tidligere års tal på i alt 5,5 mia. EUR i den konsoliderede balance som følge af modregning i år af den positive og negative genanskaffelsesværdi i forbindelse med værdiansættelsen af henholdsvis valutaterminsforretninger og valutaswaps. I 2006 blev denne værdi vist separat under andre aktiver og passiver, hvilket betød, at balancesummens bruttobeløb var tilsvarende større. FEMIP-trustfonden: Regnskabsårets resultat var EUR (sammenlignet med et tab på EUR i 2006), og balancesummen steg med ca. 3 mio. EUR i På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder revisionspåtegningen uden forbehold fra Ernst & Young og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskaber for 2007 er korrekt udarbejdet, og at de giver et retvisende billede af Bankens resultater og finansielle stilling i 2007 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Banken. Samme konklusion gælder for årsregnskabet for Investeringsfaciliteten, FEMIP-trustfonden og EU s trustfond for infrastruktur i Afrika, der i stor udstrækning dækkes af Bankens risikokontrolsystemer og interne og eksterne revisionsforanstaltninger. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. På dette grundlag har revisionsudvalget godkendt de årlige erklæringer på datoen for den eksterne revisors underskrift af revisionspåtegningen. Revisionsudvalget konkluderer, at det har løst sine opgaver i Revisionsudvalget mener, at det har bevaret en passende status i Banken, og at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Bankens medarbejdere. I 2007 har revisionsudvalget modtaget den forventede støtte fra Banken, så det har kunnet udføre sine opgaver på behørig vis. 4. KONKLUSIONER Revisionsudvalget bekræfter, at Banken har passende mekanismer og politikker til at påvise, styre og begrænse risiciene. Angående de særlige punkter, som revisionsudvalget noterede sidste år med henblik på opfølgning, har vi opnået tilstrækkelig sikkerhed til at kunne konkludere, at: 9

12 Banken har gjort fremskridt mht. gennemsigtighed. Fremskridtene mht. overholdelse af Basel II er tilfredsstillende. Bankens indsats i forbindelse med yderligere integration og stabilisering af it-systemerne bliver stadigt mere effektiv. I 2008/2009 vil revisionsudvalget, ud over sine løbende opgaver, overvåge licitationsprocessen i forbindelse med valg af en ny ekstern revisor. Revisionsudvalget vil tilpasse sin rolle på baggrund af de reviderede vedtægter, der træder i kraft med ratifikationen af Lissabon-traktaten. Den 15. april 2008 M. DALLOCCHIO, Formand C. KARMIOS, medlem O. KLAPPER, medlem Vi har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. N. PHILIPPAS E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS 10

13 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE ANNUAL REPORT TO THE BOARD OF GOVERNORS INVESTMENT FACILITY For the 2007 financial year Den 3. juni 2008

14 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/?? REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REGNSKABSÅRET 2007 INVESTERINGSFACILITETEN Indhold: 1. INDLEDNING REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Gennemgang af revisionsarbejdet REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2007 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING KONKLUSION... 3

15 1. INDLEDNING I henhold til Cotonou-aftalen finansierer Banken ud over udlån af egne midler også forretninger i AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet) fra en risikobærende Investeringsfacilitet på 2,037 mia. EUR, hvis midler stilles til rådighed af Den Europæiske Udviklingsfond. Investeringsfaciliteten er oprettet som en selvstændig forretningsenhed i Banken, og den blev officielt iværksat den 1. april Der udarbejdes et separat årsregnskab for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalgets rolle Bankens revisionsudvalgs vedtægtsmæssige rolle at efterprøve, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og om regnskaberne er korrekt ført i overensstemmelse med vedtægterne og forretningsordenen. Det er fastsat i finansforordningen til Cotonou-aftalen, at Bankens procedurer for revision og decharge også gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalget har taget den fjerde årsberetning udarbejdet af Investeringsfaciliteten og årsregnskabet for 2007 til efterretning. Revisionsudvalgets årsberetning til styrelsesrådet indeholder et sammendrag af revisionsudvalgets specifikke arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten i perioden siden styrelsesrådets seneste møde i juni REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE 2.1. Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Den grad af sikkerhed, der udtrykkes af revisionsudvalget, er baseret på, at Investeringsfaciliteten deler en række systemer med Banken især systemer til risikostyring, personaleledelse, likviditetsstyring og regnskabsaflæggelse. Investeringsfaciliteten er desuden underlagt Bankens interne og eksterne revisionsprocedurer. De væsentligste aspekter, som revisionsudvalget har bemærket i forbindelse med Investeringsfaciliteten i 2007/2008, uddybes nedenfor. Cotonou-aftalen: Cotonou II-aftalen er i øjeblikket til ratifikation. Aftalens rammer udvides især hvad angår rentetilskuddet til HIPC-initiativet for stærkt gældstyngede fattige lande. Finansprotokollen for den nye aftale indeholder en kapitalbevilling på 1.1 mia. EUR til Investeringsfaciliteten. Operationel sammenhæng: I 2007 blev Investeringsfacilitetens aktivitetsniveau i nogen grad hæmmet af de begrænsede midler, der var til rådighed i henhold til Cotonou-aftalens første finansprotokol indtil den anden finansprotokols ikrafttræden med den yderligere kapitalbevilling til Investeringsfaciliteten der sandsynligvis bliver forsinket ca. ½ år i forhold til den oprindeligt forventede dato 1. januar Investeringsfacilitetens aktuelle projekter beløber sig til mere end det restbeløb, der er til rådighed til nye tilsagn. Derfor kræves der omhyggelig forvaltning af midlerne og klare låneprioriteringer. De samlede årlige forpligtelser i AVS-landene forventes at nå op på 450 mio. EUR under Investeringsfaciliteten under hensyntagen til Investeringsfacilitetens revolverende karakter og 350 mio. EUR af egne midler i perioden De årlige udgifter til teknisk assistance forventes at udgøre ca. 10 mio. EUR. Møde med ledelsen: Revisionsudvalget mødes regelmæssigt med Investeringsfacilitetens ledelse. På det seneste møde i marts 2008 blev revisionsudvalget overbevist om, at alle forretninger, der blev godkendt i 2007, er i overensstemmelse med medlemsstaternes mål. Der blev også diskuteret bæredygtighed på baggrund af de relativt begrænsede egenkapitalinvesteringer og betydningen af due diligence-processen i forbindelse med sådanne forretninger. Revisionsudvalget bemærkede, at Investeringsfaciliteten er repræsenteret enten i investeringsudvalget eller i bestyrelsen for de forskellige forretninger, som Faciliteten investerer i. Der blev også set nærmere på overvågningsmæssige emner, som det fremgår af næste afsnit. Overvågningsmæssige aspekter: I begyndelsen af 2007 blev revisionsudvalget informeret om, at overvågningsforanstaltningerne skulle gennemgås ikke blot med henblik på de samlede

16 2 ressourcekrav, men også med henblik på personalesammensætningen. Formålet var at styrke projektkompetencerne og forbedre effektiviteten. Revisionsudvalget forstår, at procedurerne og systemerne skal styrkes yderligere for at sikre, at der anvendes en ensartet metode for hele porteføljen. Et vigtigt element i den nye metode er anvendelse af Bankens lånevurderingssystem på Cotonou-porteføljen i løbet af Det vil resultere i klassificering af alle AVS-forretninger efter en fælles procedure og give overblik over porteføljens tilstand. Revisionsudvalget er også bevidst om de konkurrerende krav til overvågningsaktiviteter undertiden med meget klare formål (f.eks. regnskabsmæssig værdiansættelse, miljørapportering og bæredygtighed af projekter). I 2008/2009 vil revisionsudvalget kræve oplysninger om, hvordan disse krav prioriteres og om, hvorvidt der er tildelt tilstrækkelige overvågningsressourcer til de enkelte opgaver Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor: Revisionsudvalget har haft regelmæssige møder med den eksterne revisor. Revisionsudvalget har bemærket den eksterne revisors særlige kommentarer i sammendraget til ledelsen og revisionspåtegningen uden forbehold. Revisionsudvalget vurderer regelmæssigt den eksterne revisors uafhængighed og sikrer sig derved, at der ikke foreligger interessekonflikter. Udkastet til den eksterne revisors Management Letter 2007 indeholder henstillinger til Investeringsfaciliteten om regelmæssigt at afstemme de forskellige systemer, der benyttes til at registrere og foretage indberetninger om lånene, som angivet i de relevante, gældende retningslinjer. Desuden er der behov for at automatisere nyansættelsen ultimo året af lån indgået i en anden valuta end euro. Revisionsudvalget vil følge op på færdiggørelsen af den eksterne revisors Management Letter og på iværksættelsen af de aftalte handlingsplaner. Bankens generalinspektør: Generalinspektøren, der refererer til Bankens formand, har ansvar for tre funktioner, der spiller en nøglerolle i den grad af sikkerhed, som revisionsudvalget giver udtryk for. De tre funktioner er intern revision, undersøgelser vedrørende svig og projektevaluering. Generalinspektøren har fri adgang til revisionsudvalget og kan bede om private møder med revisionsudvalget, selvom dette ikke skete i 2007/2008. Revisionsudvalget informeres løbende om påståede tilfælde af svig og igangværende undersøgelser af Bankens projekter, herunder Investeringsfacilitetens forretninger. Revisionsudvalget er tilfreds med den fremgangsmåde, som Bankens funktion for undersøgelser vedrørende svig har benyttet i samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2007/2008 i forbindelse med de indberettede tilfælde af mistanke om svig, og med de hensættelser til værdiforringelse, der er foretaget i regnskabet. Revisionsudvalget er imidlertid bekymret for, at nogle af de indberettede tilfælde kan være sket som følge af utilstrækkeligt due diligence-arbejde eller overvågning. På sit møde i november 2007 fik revisionsudvalget forelagt en rapport fra intern revision vedrørende AVS-risikokapitalforretninger. Til stede var også AVS/Investeringsfacilitetens ledelse, som bekræftede, at der blev fulgt op på intern revisions henstillinger. Rapporten indeholder de aftalte handlingsplaner til forbedring af overvågningsprocessen i AVS-/IF-afdelingen, herunder opfølgning på eksterne rapporter, bedre forvaltning af kapitalandele og diskussion af risici i forbindelse med Excel-databaser. Revisionsudvalget vil følge op på implementeringen af henstillingerne fra intern revision i 2008/2009. Den Europæiske Revisionsret: Revisionsudvalget har bemærket, at Den Europæiske Revisionsret ikke har foretaget nogen revision i forbindelse med Investeringsfaciliteten i 2007.

17 3 3. REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2007 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING Revisionsudvalget har gennemgået Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2007, der er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og de generelle principper i det relevante EU-direktiv. I forbindelse med årsregnskabet for 2007 har revisionsudvalget bemærket følgende: Resultatopgørelsen: Årets resultat steg med 51% i forhold til 2006 (35,983 mio. EUR sammenlignet med 23,7 mio. EUR i 2006), hvilket primært skyldtes en tilsvarende stigning i nettorenteindtægterne. Balancen: Balancesummen steg fra 711 mio. EUR til mio. EUR i 2007, hvilket næsten modsvares af en tilsvarende stigning i egenkapitalen. Kredit- og renterisiko: Investeringsfacilitetens udbetalinger udgør i alt 671 mio. EUR ultimo 2007 sammenlignet med 401 mio. EUR ultimo Værdiforringelse: To forretninger blev betragtet som værdiforringede for i alt 4,4 mio. EUR, hvoraf 1,7 mio. EUR allerede er regnskabsført pr. 31. december Der blev således foretaget en nedskrivning på 2,7 mio. EUR i Opgørelse efter IFRS: Revisionsudvalget har bemærket, at alle Investeringsfacilitetens aktiver er opgjort i overensstemmelse med IFRS-principperne. Egenkapitalinvesteringer er opgjort til dagsværdi, lån stiftet af Investeringsfaciliteten er målt til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode med fradrag af eventuelle hensættelser til værdiforringelser eller uerholdelighed og derivater er opgjort til dagsværdi over resultatopgørelsen. 4. KONKLUSION Generelt er revisionsudvalget overbevist om, at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Investeringsfacilitetens medarbejdere, der gør det muligt for revisionsudvalget at udføre sine opgaver på behørig vis. På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder revisionspåtegningen uden forbehold fra Ernst & Young og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2007 er korrekt udarbejdet, og at det giver et retvisende billede af Investeringsfacilitetens resultater og finansielle stilling i 2007 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. På dette grundlag har revisionsudvalget underskrevet sin årlige erklæring den 12. marts Den 15. april 2008 M. DALLOCCHIO, formand C. KARMIOS, medlem O. KLAPPER, medlem Vi har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. N. PHILIPPAS E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS

18 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors Response of the Management Committee To the Annual Reports of the Audit Committee For the Year 2007 Den 3. juni 2008

19 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/08/88 3. juni 2008 Dok. 08/XX STYRELSESRÅDET DIREKTIONENS SVAR PÅ REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNINGER Revisions- og kontrolmekanismer i Banken Direktionen har forpligtet sig til at sikre, at Banken har stærke og effektive revisions- og kontrolmekanismer. Direktionen er fortsat overbevist om, at Bankens overordnede kontrolmekanismer er effektive og fungerer, så de giver en høj grad af sikkerhed for, at de underliggende forretninger er lovlige og behørige. Direktionen, revisionsudvalget, den eksterne revisor og intern revision har en gensidigt konstruktiv, men behørigt uafhængig forbindelse. Direktionen har endvidere et uindskrænket samarbejde med Den Europæiske Revisionsret i forbindelse med revision af forretninger eller midler, hvori der indgår midler fra EU-budgettet, og som gennemføres eller forvaltes af Banken. Direktionen ønsker at gentage, at Banken selvom den ikke er underkastet noget formelt tilsyn frivilligt overholder EU s væsentligste forordninger om bankvirksomhed, EU's politikker og den relevante accepterede "bedste praksis". Banken har for nylig indledt en formel vurdering af vigtige branchestandarder og anden praksis, der efterhånden er almindeligt accepteret som "bedste praksis" i banksektoren, samt deres anvendelighed for Banken. 2. Udviklingen i Banken og Investeringsfaciliteten i Virksomhedsledelse, gennemsigtighed og ansvarlighed Virksomhedsansvar og bæredygtig udvikling går hånd i hånd, og derfor er virksomhedsansvar gennem socialt ansvarlige aktiviteter og investeringer nøgleelementer i Bankens strategi. Bankens beretning om virksomhedsansvar indgår nu i årsberetningen og giver et kvalitativt indblik i Bankens politikker og praksis i forbindelse med virksomhedsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed, overholdelse, integritet og etiske og sociale emner. I 2008 bliver beretningen om virksomhedsansvar for 2007 underkastet en uafhængig, ekstern revision. Øget gennemsigtighed i Bankens aktiviteter skabes gennem en række tiltag, herunder: styrket dialog med det omgivende samfund, anvendelse af den offentliggørelsespolitik, der blev udformet i 2006, indførelse af en bredere række resultatmål med større fokus på fremtidsudsigter og med mere værdibaseret information, der giver sikkerhed om de underliggende systemer, samt overholdelse af nye krav til regnskabsaflæggelse, især IFRS 7 (jf. afsnit 2.6). I 2007 blev der indledt en offentlig høring om gennemgangen af Bankens politik for bekæmpelse af svig, som blev afsluttet i begyndelsen af Høringsprocessen har resulteret i en mere struktureret og klart formuleret politik og procedure for bekæmpelse af svig, som når det drejer sig om "bedste praksis" er på linje med andre internationale finansielle institutioners. Under høringsprocessen blev der identificeret en række yderligere handlinger, som kan medføre ændringer i politik og procedurer. Der vil blive iværksat flere proaktive foranstaltninger, og passende ressourcer vil blive stillet til rådighed for at gøre det muligt at implementere politikken i henhold til revisionsudvalgets henstillinger. 2.2 Opnåelse af forretningsplanens mål for 2007 Bankens investeringer og tilknytningen til økonomisk vækst er under forandring. Det sker i erkendelse af, at hvis der skal skabes reel konvergens, har de økonomier, hvor Banken opererer, behov for lån og risikokapital til infrastrukturer og vidensskabelse. Det imødekommer Banken gennem sin målsætning om at tage 'flere risici for at skabe øget merværdi', men på en meget

20 2 kontrolleret måde især gennem ordningen for struktureret finansiering og andre risikodelingsprodukter, der er så komplekse, at udviklingen har været længe undervejs, men som nu er ved at være klar. Banken har nået alle sine nøgletal, og det er bemærkelsesværdigt, at udbetalingerne ligger 6,5 mia. EUR, eller 18%, højere end målet hvilket til dels skyldes, at Bankens betingelser er blevet mere attraktive pga. kreditkrisen, der satte ind midt i Med sin AAA-rating fulgte Banken en ambitiøs og succesrig finansieringspolitik, der resulterede i en finansieringsfordel på 406 mio. EUR (nettofinansieringsresultat NFR) på grundlag af et finansieringsprogram på mia. EUR. Hele den økonomiske fordel (målt på NFR), som Banken har opnået gennem sin låntagning på kapitalmarkederne, er overført til kunderne. 2.3 Strategisk konsolidering i 2008 Forretningsplanen for bekræfter Bankens hensigt om at konsolidere de strategiske udlåns- og ikke-udlånsprioriteringer, der tidligere er fastsat for 2008, og beskriver, hvordan Banken reagerer på eksterne og interne udfordringer. Under udarbejdelsen af forretningsplanen har Banken foretaget en kritisk gennemgang af den indsats, der kræves for hver af de fremtidige operationelle aktiviteter, i forhold til ressourcerne. Denne gennemgang har medført, at der er blevet udarbejdet resultatmål, der kan betragtes som en optimal blanding for Banken i dens fortsatte bestræbelser på at overholde målsætningerne i EUpolitikkerne og sikre høj medarbejdermoral. Ledelsen vil fortsat sikre, at revisionsprocedurer for nye faciliteter vurderes rettidigt. Bankens kapitalforhold er blevet gennemgået i På grundlag af de mål, der er fastsat for nettooverskudsvækst i forretningsplanen for , og den nuværende kapitalsituation forventes Banken først at få brug for en kapitalforhøjelse i 2010, og det forventes, at Banken vil kunne finansiere denne kapitalforhøjelse ved hjælp af interne reserver. Når Lissabon-traktaten ratificeres, udskydes behovet for en kapitalforhøjelse måske yderligere i op til tre år, da udlånsloftet vil blive omdefineret for tegnet kapital og reserver, der ikke er øremærket til bestemte aktiviteter (f.eks. ordningen for struktureret finansiering). 2.4 Organisation Direktoratet for strategi består af fire afdelinger: strategi, administrativ kontrol og finanskontrol, informationsteknologi, ekstern kommunikation og bygninger, logistik og dokumentation. It-afdelingen blev integreret i direktoratet for strategi i maj De resterende faser af projektet vedrørende det integrerede strategiske informationssystem er i gang, og der er ved at blive lagt sidste hånd på en ny it-strategi, der passer ind i Bankens overordnede strategiske retning og tilgang til beslutningstagning og resultatmåling. Et af hovedformålene med organiseringen af afdelingen for strategi, administrativ kontrol og finanskontrol er at sikre bedre integration af den interne og eksterne regnskabsaflæggelse og i sidste ende sikre forbedret sammenhæng og kontinuitet. I denne forbindelse har Banken ikke desto mindre accepteret revisionsudvalgets henstillinger og har allerede gennemgået retningslinjerne for finanskontrol til revisionsudvalgets tilfredshed. Finanskontrols mandat vil blive offentliggjort med angivelse af de forpligtelser, der gælder for generaldirektøren for direktoratet for strategi og direktøren for finanskontrol. 2.5 Risikostyring Reaktion på kreditkrisen Krisen på det amerikanske subprime-marked i midten af 2007 har resulteret i en alvorlig likviditetsmangel og en deraf følgende udvidelse af kreditspændene. Trods de forværrende forhold på de finansielle markeder og den fortsatte turbulens har Banken indtil videre ikke oplevet alvorlige negative konsekvenser. Banken følger fortsat udviklingen for de såkaldte monoline-forsikringsselskaber nøje, især hvad angår nedjusteringen af deres rating og diskussionen af en mulig opdeling af deres aktiviteter og/eller porteføljer.

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2004 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2004 financial year European Investment Bank Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2004 financial year 7 June 2005 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK REVISIONSUDVALGET

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2005 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2005 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2005 financial year Den 7. juni 2006 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET

REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2003 2 June 2004 page 1 / 10 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET Regnskabsåret 2003 Indhold

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere