Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008

2 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/8 STYRELSESRÅDET REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNING 2007 FORTROLIGT

3 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/8 REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REGNSKABSÅRET 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING BANKAKTIVITETER Ny udvikling Risikostyring Organisation og møder REVISION AF ÅRSREGNSKABET Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor Generalinspektøren Den Europæiske Revisionsret Årsregnskabet pr. 31. december 2007 og revisionsudvalgets årlige erklæringer KONKLUSIONER... 9

4 1. INDLEDNING Ifølge vedtægterne og forretningsordenen er Bankens revisionsudvalg ansvarligt for revisionen af Bankens regnskaber og aflægger hvert år rapport om resultatet af sit arbejde til styrelsesrådet. For at kunne udtale sig om årsregnskaberne gennemgår revisionsudvalget Bankens risikostyringssystemers og interne kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed og effektivitet, da de påvirker regnskabsaflæggelsen. Desuden overvåger revisionsudvalget overholdelsen af relevante standarder og procedurer, mens det detaljerede revisionsarbejde udføres af et eksternt revisionsfirma. Revisionsudvalget har afgivet sin erklæring om EIB-Gruppens, Bankens, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EU s trustfond for infrastruktur i Afrikas årsregnskaber for 2007 og bekræfter, at virksomhedernes årsregnskaber giver et retvisende billede af deres finansielle stilling, driftsresultat og pengestrømme for I denne beretning beskrives revisionsudvalgets arbejde siden styrelsesrådets sidste møde, herunder tilsynet med opfølgningen på tidligere års henstillinger og nye henstillinger til forbedring af Bankens aktiviteter. Rapporten beskriver de vigtigste områder, som revisionsudvalget skal aflægge rapport om, nemlig korrekt udførelse af Bankens aktiviteter med særlig opmærksomhed på risikostyring og revision af årsregnskaberne. 2. BANKAKTIVITETER For at opnå sikkerhed for, at Bankens aktiviteter udføres korrekt, sørger revisionsudvalget for at have god forståelse af forretningsmæssige emner 1 og for regelmæssigt at være i kontakt med ledelsen samt for at verificere oplysninger, som udvalget har fået gennem regelmæssige rapporter med oplysninger fra møder samt tidligere erhvervet viden. 2.1 Ny udvikling Opnåelse af målene fra forretningsplanen for Revisionsudvalget er løbende blevet orienteret om Bankens fremskridt i forbindelse med de væsentligste resultatmål for I 2007 har vi oplevet en styrkelse af den eksisterende strategi og de eksisterende målsætninger, hvor målene for alle nøgleindikatorer blev nået (eller mere end nået), og beslutningen om at tage flere, men kontrollerede udlånsrisici blev konsolideret. Banken har spillet en stabiliserende rolle på de finansielle markeder på et tidspunkt med international finans- og kreditkrise ved fortsat at optage lån trods turbulensen og fortsat tilbyde lån med fordelagtige betingelser. Som følge heraf har der kunnet konstateres et mere jævnt mønster for indgåede aftaler og udbetalinger i 2007 med mindre "pres på systemerne" i slutningen af året og derfor mindre operationel risiko. Som det beskrives i kapitel 3, har kreditkrisen imidlertid haft en indirekte negativ indvirkning på det konsoliderede årsregnskab med en væsentlig dagsværdiregulering som følge af værdiforøgelsen af Bankens låntagning på markedet. Mængden af indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering blev tredoblet, og de samlede indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering (SFF), finansieringsordningen med risikodeling (RSFF) og lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter (LGTT) udgjorde mio. EUR, svarende til 116% af forretningsplanens mål, eller næsten fire gange mere end sidste år. Nye indgåede aftaler i Europa med en lånevurdering på C eller derunder en indikator, der måler et af hovedelementerne i Bankens strategi (dvs. "at tage flere, men kontrollerede udlånsrisici for at skabe øget merværdi") udgjorde mio. EUR. Det betyder, at forretningsplanens mål er nået, og at der er sket en stigning på 17% i forhold til sidste år. Det bemærkelsesværdige resultat (sammenlignet med målet og med tidligere resultater) blev opnået, fordi tidligere års store indsats for at forøge mængden af indgåede aftaler under ordningen for struktureret finansiering og senest under finansieringsordningen med risikodeling er begyndt at bære frugt. Revisionsudvalget er klar over, at ændringer i det finansielle klima og det forberedende arbejde i 2006 og tidligere har styrket Bankens resultater på disse områder. 1 Revisionsudvalget bestræber sig på at mødes med alle Bankens direktorater mindst én gang om året. 2

5 Trods tilgangen i den højere risikokategori er den samlede porteføljes kvalitet, ifølge risikostyrings interne rating, stabil. Det skyldes delvis porteføljens alder, der bidrager til at forbedre ratingen (de forventede tab falder, når lånene nærmer sig udløb), men også at udestående lån til to nye medlemsstater, der kom ind i EU i 2007, er overført til en højere intern ratingkategori. Revisionsudvalget har fået en præsentation af det nye prissætningssystem og af rentefastsættelsen. Formålet med præsentationen var at berolige revisionsudvalget med hensyn til overvågnings- og kontrolsystemerne for nettofinansieringsresultatets (NFR) sammensætning og fordeling. NFR er et mål for Bankens videregivelse af finansieringsfordelen til de endelige modtagere. Revisionsudvalget er tilfreds med Bankens indsats på dette område og konstaterer, at hele nettofinansieringsresultatet videregives til Bankens lånemodtagere. Bestyrelsen godkendte forretningsplanen for i november/december Forretningsplanen blev forelagt for revisionsudvalget med forklaring på de fastlagte nøgletal, de dertil hørende mål og de faktiske resultater for 2007, eksisterende og nye strategiske mål, samt andre udfordringer, som Banken står overfor, og den planlagte reaktion. Revisionsudvalget konstaterede, at målene for ordningen for struktureret finansiering, finansieringsordningen med risikodeling og lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter for 2008 var sat betydeligt højere end i 2007 og fik sikkerhed for, at Banken har de nødvendige medarbejdere og kompetencer til at forvalte disse produkter. Revisionsudvalget fulgte diskussionerne mellem ledelsen og medarbejderne om de foreslåede og igangværende reformer af lønpakkerne. Revisionsudvalget pegede på potentielle risici som følge af en forringelse af medarbejdermoralen og på dårligere forhold mellem medarbejderne og ledelsen på længere sigt, som skal håndteres for at sikre, at kvaliteten og kvantiteten af Bankens forretninger ikke påvirkes. Nye finansielle instrumenter. Revisionsudvalget støtter de nye initiativer, som Banken har taget, ved at udstede erklæringer, som giver forbedret sikkerhed til Bankens partnere, og ved aktivt at overvåge de eksterne og interne revisionsprocesser. Revisionsudvalget har bemærket Bankens nye initiativer, der beskrives i forretningsplanens bilag 2, og især følgende: Revisionsudvalget har accepteret decharge-forpligtelsen i forbindelse med revision af EU s trustfond for infrastruktur i Afrika. Revisionsudvalget fik en fuldstændig præsentation af dette initiativ i 2007 forud for underskrivelsen af trust-aftalen, og revisionsudvalget udsteder en erklæring for det første årsregnskab for regnskabsåret Trustfonden, som ikke er en selvstændig juridisk enhed, er et innovativt finansielt instrument, der indgår i EU-Afrika-partnerskabet for infrastruktur. Trustfonden har p.t. 87 mio. EUR, som donorlandene har givet tilsagn om, og som forvaltes af Banken. Målet med trustfonden er at øge hensigtsmæssig og bæredygtig EU-finansiering til regional og grænseoverskridende infrastruktur i Afrika ved at kombinere offentlige midler med langfristede lån. RSFF. Finansieringsordningen med risikodeling, der blev indgået i juni 2007, skal bidrage til at fremme private og offentlige institutionelle investeringer i Europa inden for forskning, teknologisk udvikling og innovation. Ordningen er et væsentligt element i Bankens bidrag til Lissabondagsordenen i forbindelse med i2i. LGTT. Lånegarantiinstrumentet for transeuropæiske transportnetprojekter 2 er en facilitet, der skal forvaltes af Banken og understøttes af en bevilling på 500 mio. EUR i henhold til den nye finansforordning for TEN-T-projekter for perioden Faciliteten skal give effektiv støtte til finansiering af transeuropæiske net gennem garantistillelse for stand-by faciliteter, der skal dække indtægtsrisici i op til fem år efter driftsstart. JASPERS og JESSICA. De to instrumenter, der er udviklet i samarbejde med Europa- Kommissionen og EBRD/CEB, blev præsenteret for revisionsudvalget af de respektive ledere. 2 Transeuropæiske net for transport og energi. 3

6 Revisionsudvalget bemærker, at revisionen af JASPERS for 2006 er afsluttet efter nogle indledende forsinkelser. Revisionsudvalget vil gerne have Banken til at vurdere, om dens organisation og strukturer fortsat er passende til både eksisterende aktiviteter og nye produkter og instrumenter og opfordrer igen Bankens ledelse til at fastlægge en fælles holdning til spørgsmålet om decharge-procedurer for nye instrumenter generelt. Organisationsændringer. I 2007 etablerede Banken den selvstændige funktion forvaltning og omstrukturering af forretningerne under direktoratet for risikostyring. Denne organisationsændring sker for at imødekomme tidligere henstillinger fra revisionsudvalget om forbedret overvågning, da den nye funktion skal fokusere på EU-transaktioner efter aftaleindgåelsen, overvågning af nødlidende modparter, regnskabs- og kontraktgennemgang, håndtering af hændelser efter aftaleindgåelsen samt refinansiering, der ikke hører under direktoratet for finansieringer i EU. Overvågning af kontrakter uden for EU ligger fortsat i direktoratet for finansieringer uden for EU. En mere kompleks omstrukturering var etableringen af direktoratet for strategi, hvor Banken følger udviklingen i andre internationale finansielle institutioner. Revisionsudvalget hilser integrationen af it-funktionen i det nye direktorat velkommen, da den betyder, at it-systemerne er blevet tilnærmet Bankens forretningsmæssige behov. Det giver mulighed for bedre planlægning af systemudviklingen. Samtidig har revisionsudvalget diskuteret fordelen ved at have en afdeling, der kombinerer finanskontrol med kontrolfunktionerne for strategi og forvaltning, og har henstillet, at der foretages en gennemgang af retningslinjerne for rapportering i forbindelse med finanskontrol. Revisionsudvalget har bemærket, at regnskabschefen, som det har haft et meget fint samarbejde med i de seneste år, er fratrådt. Revisionsudvalget har bedt Banken om at sikre, at den tekniske ekspertise og de nødvendige professionelle kompetencer bevares i forbindelse med ansættelsen af den nye regnskabschef. Informationsteknologi. Revisionsudvalget følger Bankens it-udvikling i det omfang, it-systemerne bidrager til regnskabsaflæggelsen, men også som en risikokilde i sig selv. Revisionsudvalget kunne til sin tilfredshed konstatere, at der er sket en stabilisering af Finance Kit-applikationerne, der understøtter Bankens centrale aktiviteter, og som har givet anledning til nogen bekymring i de foregående år. Revisionsudvalget har endvidere erfaret, at Banken er i gang med yderligere itintegration med henblik på at reducere dobbeltindtastning af data og problemer med afstemning af data. Implementering af FK-lån, der efter planen skal begynde i 2008, er en del af integrationen. Revisionsudvalget mødtes med den nye it-direktør i begyndelsen af 2008 og blev orienteret om den nye it-strategi, der tilstræber at sammenkæde it-udgifterne med målsætningen fra forretningsplanen, og at skifte fokus fra teknisk infrastruktur til at skabe merværdi i Bankens ydelser. Sammenligning med tilsvarende institutioner er også en del af denne strategi. Revisionsudvalget bifalder intentionerne om at skabe bedre overensstemmelse mellem it og forretningsmål. Med hensyn til it-katastrofeplanen fik revisionsudvalget oplyst, at flytningen af kritiske itapplikationer til datacentre uden for Banken (men geografisk tæt på Banken) ville blive afsluttet inden udgangen af 2008, og dette vil beskytte mod tab af data. Ansvarlighed og gennemsigtighed. Banken har i en årrække imødekommet det stigende krav om ansvarlighed og gennemsigtighed i de europæiske institutioner. Blandt de særlige foranstaltninger, der blev truffet i 2007/2008, kan nævnes: o Offentlig høring om gennemgangen af Bankens politik for bekæmpelse af svig. Revisionsudvalget har været engageret i høringen i forbindelse med revideringen af Bankens politik for bekæmpelse af svig. Revisionsudvalget har kommenteret politikken både mundtligt og skriftligt og vil tage politikken til efterretning, når den foreligger i sin endelige form, og sikre, at den implementeres korrekt af Banken. Revisionsudvalget har opfordret til en mere proaktiv tilgang til bekæmpelse af svig og har søgt at få præciseret både sin egen rolle og strategierne til skærpelse af medarbejdernes bevidsthed om risiko for svig. Revisionsudvalget mener imidlertid, at det endelige forslag til en revideret politik stort set er passiv. Revisionsudvalget opfordrer Banken til at styrke sin undersøgelsesfunktion for at 4

7 o o sikre, at Banken kan overholde sine forpligtelser over for andre internationale finansielle institutioner (IFI) og offentligheden generelt, og til at øge undersøgelsesfunktionens forebyggende og undersøgende rolle. Bestyrelsen har godkendt, at et foreløbigt beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne offentliggøres. En gennemgang af det første år efter implementeringen af offentliggørelsespolitikken indeholdt detaljerede oplysninger om antallet af offentlige henvendelser om adgang til oplysninger, hvilket understregede de vigtigste nye elementer sammenlignet med informationspolitikken fra Gennemgangen indeholdt også henstillinger om yderligere forbedringer. 2.2 Risikostyring Revisionsudvalget holder regelmæssigt møder med direktoratet for risikostyring (RM), generalinspektøren (IG), EIB-Gruppens compliancefunktion (OCCO) og andre relevante funktioner for at kunne udføre sine risikostyringsopgaver. Endvidere gennemgår revisionsudvalget de månedlige rapporter om operationel risiko og kvartalsrapporterne om risiko samt alle interne revisionspåtegninger. Revisionsudvalgets mål er at: Få forståelse af, i hvilket omfang ledelsen har etableret et effektivt risikostyringssystem. Overvåge ansvarsområderne i forbindelse med identifikation, vurdering og styring af risici i Banken. Diskutere med ledelsen, hvordan risici, herunder risiko for svig, identificeres, og hvordan disse risici skal vurderes med hensyn til sandsynligheden for, at de indtræffer og deres indvirkning. Forstå intern revisions rolle og planlagte dækning. Gennemgå risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og diskutere med ledelsen, hvor effektive kontrolfunktionerne er til at mindske disse risici. De risikokategorier, der identificeres af Basel II, herunder særlige bankrisici, dækkes af direktoratet for risikostyring. Desuden findes der interne kontrolrammer for operationelle kontrolfunktioner. Kontrolrammerne vedligeholdes og ajourføres af intern revision og udarbejdes af intern revision i samarbejde med det relevante direktorat. De interne kontrolrammer blev indført under tidligere risikostyringsrammer, og revisionsudvalget beder Banken om undersøge, om der er overlapning mellem de interne kontrolrammer og direktoratet for risikostyrings aktiviteter, og om der er huller med hensyn til identifikation og vurdering af risici i Banken. Revisionsudvalget henstiller, at Banken foretager en gap-analyse for at sikre, at alle potentielle risici, især risici, der falder uden for Basel II-kategorierne, systematisk identificeres og vurderes med henblik på at fastlægge sandsynlighed og påvirkning. Vurderingen skal indeholde en konklusion vedrørende risikoidentifikations- og -vurderingsaktiviteterne i Banken. Derefter formuleres en tilgang til hver enkelt risiko eller risikokategori (det vil sige, at det skal fastlægges, om de er acceptable, og hvordan de kan mindskes eller undgås ved at lægge opgaver ud til underleverandører). Politikker og procedurer for risikostyring. De interne retningslinjer ajourføres løbende for at sikre, at de afspejler udviklingen i Bankens aktiviteter. Retningslinjerne for kreditrisikopolitikken er blevet ajourført for at udvide lånemulighederne især hvad angår kunder, der har optaget lån uden uafhængig sikkerhed eller lån mod delvis uafhængig sikkerhed. Retningslinjerne for finansiel risiko og aktiv/passivforvaltning er også blevet gennemgået i 2007 for at indarbejde indførelsen af dagsværdioptionen under IFRS-standarderne, bemyndigelsen til at indgå Overnight-Indexed Swaps til styring af den korte renteeksponering, og udfasningen af investeringsobligationsporteføljen samt andre mindre tekniske ændringer. Revisionsudvalget følger naturligvis udviklingen. Overholdelse af Basel II: Revisionsudvalget hilser Bankens beslutning om frivilligt at overholde Basel II-kravene velkommen. Hovedformålet er at etablere et tilstrækkeligt virksomhedsledelsessystem og procedurer til identifikation, overvågning, kontrol, kvantificering (om muligt), og dækning af alle risici i forbindelse med Bankens aktiviteter. I regnskabsperioden fik 5

8 revisionsudvalget sikkerhed for, at Banken anvender de valgte metoder hensigtsmæssigt og effektivt. Finanstilsynet i Luxembourg har, i sin egenskab af teknisk rådgiver, givet Banken dokumentation for, at EIB-Gruppen overholder Basel II-kravene globalt. Revisionsudvalget bemærkede imidlertid også henstillingerne i dokumentationen bl.a. med hensyn til behovet for en gennemgang ved intern revision; beregning af interne ratings for hele låneporteføljen (p.t. er der kun ratings for 25% af låneporteføljen); og udviklingen af procedurer for stresstest i forbindelse med den interne ratingbaserede metode. Subprime-krisen. Revisionsudvalget blev straks blevet informeret om de forholdsregler, som Banken har truffet for at begrænse sin potentielle eksponering i forbindelse med krisen. Trods forværringen af situationen på de finansielle markeder siden sommeren 2007 har Banken indtil videre ikke oplevet nogen alvorlige negative konsekvenser af turbulensen på markederne. Bankens gode resultater ifølge riskmetrics-metoden er forelagt revisionsudvalget. Revisionsudvalget overvåger markedssituationen og søger sikkerhed for, at der er passende kontrolforanstaltninger i Banken til at mindske indvirkningen af fremtidig turbulens på markederne. Revisionsudvalget modtager selvstændigt oplysninger om væsentlige konkurser eller svig i banksektoren og kontrollerer løbende, at Banken har kontrolforanstaltninger til lignende risikoscenarier. Revisionsudvalget har fået oplyst, at EIB-Gruppens compliancefunktion har samarbejdet aktivt med de operationelle direktorater, og at der ikke har været større sager, som interessenterne skulle underrettes om, siden juni sidste år. 2.3 Organisation og møder Revisionsudvalget har godkendt sit eget mandat, der nu kan downloades fra Bankens hjemmeside 3. Hovedformålet med mandatet er et øge gennemsigtigheden mht. revisionsudvalgets rolle og aktiviteter. I oktober 2007 holdt revisionsudvalget for første gang et fællesmøde med Investeringsfondens revisionsråd. Mødet viste, at der er fællestræk mellem de to instanser og potentiale for fremtidigt samarbejde. Det blev aftalt, at der skulle holdes fællesmøder mindst én gang om året. 3. REVISION AF ÅRSREGNSKABET 3.1 Gennemgang af revisionsarbejdet Revisionsudvalget samarbejder med den eksterne revisor og intern revision og får herigennem den nødvendige grad af sikkerhed for regnskabsaflæggelsens rigtighed og relevansen af interne kontrolforanstaltninger og den måde, hvorpå de gennemføres. Eksistensen og funktionen af passende kontrolforanstaltninger bekræftes også gennem detaljerede, relevante forsikringer, som revisionsudvalget beder om og får fra ledelsen. Revisionsudvalget har fået kontinuerlig, korrekt og rettidig assistance fra begge revisionsfunktioner i regnskabsperioden. Samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret reguleres af den trepartsaftale, der blev fornyet af parterne i juli Den eksterne revisor Den nuværende aftale om ekstern revision blev indgået i december Ernst & Young (E&Y), et af "the Big 4" revisionsfirmaerne, blev udnævnt som ekstern revisor for den periode, der slutter med godkendelsen af årsregnskabet for I 2007 blev Ernst & Young også udnævnt som revisor for Investeringsfonden, og det har skabt synergi i revisionsprocessen generelt. 3 6

9 Revisionsudvalget holder regelmæssigt møder med den eksterne revisor. For at kunne henholde sig til den eksterne revisors arbejde overvåger revisionsudvalget revisionsarbejdet, gennemgår forskellige rapporter fra den eksterne revisor, herunder den eksterne revisors management letter, og skaffer sig sikkerhed for den eksterne revisors uafhængighed. Revisionsudvalget er blevet informeret om status for revisionsarbejdet på alle møder og er straks blevet underrettet om potentielle problemer. Mellem møderne er kontakten foregået via generalsekretariatet, der overvåger implementeringen af den aftalte plan over kritiske rapporteringsdatoer, og fungerer som knudepunkt for alle revisionsrelaterede spørgsmål. I 2007 skulle den eksterne revisor, efter aftale med revisionsudvalget, lægge særlig vægt på følgende: Planlagte ændringer af it-systemerne i Værdiansættelse i forbindelse med dagsværdioptionen og implementeringen af IFRS 7. Overvågning af lånesubstitutter i forbindelse med subprime-krisen. Opfølgning på interne kontrolrammer. Udvikling af særlige investeringsfaciliteter. Organisation og retningslinjer for risikostyring. Overholdelse af IFRS-standarderne. Revisionsudvalget har modtaget bekræftelse af Ernst & Youngs uafhængighed for indeværende og foregående år. I 2007/2008 har revisionsudvalget også gennemgået potentielle yderligere engagementer 4 med den eksterne revisor og har besluttet fra sag til sag, hvilke engagementer der kunne tillades, og hvilke der kunne udgøre en interessekonflikt. Revisionsudvalgets formand har skrevet et brev til Ernst & Young med en nærmere forklaring af betingelser og begrænsninger i denne henseende, og der er også udarbejdet to interne notater som vejledning vedrørende revisionsydelser til Banken Generalinspektøren Generalinspektøren, som refererer til Bankens formand, har ansvaret for tre funktioner, der er hovedbidragydere til den grad af sikkerhed, som revisionsudvalget opnår, nemlig intern revision, undersøgelser vedrørende svig og projektevaluering. Generalinspektøren har fri adgang til revisionsudvalget og kan udbede sig private møder med revisionsudvalget, selvom dette ikke er sket i 2007/2008. Revisionsudvalget gennemgår og kommenterer intern revisions arbejdsplan. Desuden modtager revisionsudvalget alle interne revisions- og projektevalueringsrapporter, samt meddelelser om påståede tilfælde af svig og status for undersøgelserne. Intern revisions rapporter diskuteres normalt med de afdelinger eller funktioner, der er blevet revideret, og revisionsudvalget overvåger gennemførelsen af de aftalte handlingsplaner, som fastlægger de praktiske bestemmelser for udmøntningen af interne og eksterne revisionshenstillinger. To tidligere henstillinger fra revisionsudvalget vedrørende intern revision blev udmøntet i regnskabsperioden. Mandatet for intern revision blev revideret i samarbejde med revisionsudvalget, og intern revisions kvalitetssikring blev gennemgået i overensstemmelse med kravene fra Institute of Internal Auditors. Rapportens konklusion på intern revisions arbejde var positiv med nogle henstillinger om forbedringer. Generalinspektøren skal udarbejde en formel handlingsplan for implementering, der skal formidles til revisionsudvalget. 4 Den eksterne revisors ydelser og honorar for det foregående år kan ses på Bankens hjemmeside: 7

10 Den Europæiske Revisionsret Revisionsudvalget deltog i Den Europæiske Revisionsrets besøg i Middelhavsområdet som led i revisionen af bankforanstaltningerne i området i MEDA-programmets regi. Forud for besøget blev der afholdt et møde mellem revisionsudvalget og det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der har ansvaret for Banken, hvor de proceduremæssige aspekter af revisionen blev diskuteret inden for trepartsaftalen. Revisionsudvalget er løbende blevet holdt underrettet om revisionens forløb af Banken og har modtaget detaljerede svar fra Banken om revisionens konklusioner. Revisionsudvalget er overbevist om, at Bankens foranstaltninger effektivt imødegår de risici, der er fremhævet i revisionens konklusioner vedrørende regnskabernes lovlighed, behørighed og pålidelighed i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for I begyndelsen af 2008 modtog revisionsudvalget de foreløbige konklusioner på den pågældende revisions resultatmæssige aspekter. Skønt revisionsudvalget fuldt ud forstår Den Europæiske Revisionsrets tekniske tilgang, understreger revisionsudvalget, at Bankens aktiviteter i Middelhavsområdet bør undersøges og forstås på baggrund af de strategiske mål, der er fastfast politisk for dette mandat. Revisionsudvalget er også blevet informeret om, at Den Europæiske Revisionsret vil påbegynde revision af Kommissionens andel i Investeringsfonden. 3.2 Årsregnskabet pr. 31. december 2007 og revisionsudvalgets årlige erklæringer Revisionsudvalget har gennemgået Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskaber for 2007, herunder regnskabet for Investeringsfaciliteten 5, FEMIP-trustfonden og EU s trustfond for infrastruktur i Afrika. Det ikke-konsoliderede årsregnskab for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med de generelle principper i det relevante EU-direktiv, mens det konsoliderede årsregnskab, FEMIP-trustfondens årsregnskab og årsregnskabet for EU s trustfond for infrastruktur i Afrika er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Revisionsudvalget er klar over, at Banken har nedsat en IFRS Task Force med henblik på at forberede Banken på den endelige indførelse af IFRS i de vedtægtsmæssige regnskaber og analysere styringen af dagsværdivolatilitet, men også med henblik på at sikre, at Banken holder sig ajour med udviklingen inden for IFRS, og at virkningen af nye og kommende standarder analyseres rettidigt. Revisionsudvalget har også i dette tilfælde bedt Banken om at sikre, at det meget høje niveau af teknisk IFRS-ekspertise fastholdes efter en af nøglemedarbejdernes fratræden. Væsentlige regnskabsændringer: Det konsoliderede årsregnskab for 2007 blev især påvirket af den nye standard IFRS 7 "Finansielle instrumenter: Oplysninger" og ændringerne i IAS 1 "Præsentation af årsregnskaber". Ændringer i IAS 1 betyder, at virksomheder skal offentliggøre oplysninger, der gør det muligt for regnskabslæseren at vurdere virksomhedens mål, politik og procedurer for styring af kapital. I henhold til IFRS 7 skal virksomhederne offentliggøre oplysninger om finansielle instrumenters betydning for virksomhedens finansielle stilling og regnskabsresultat. Disse krav til offentliggørelse inkorporerer mange af de tidligere krav fra IAS 32. Desuden er det et krav i henhold til den nye standard, at virksomhederne i deres regnskabsaflæggelse skal medtage kvalitative og kvantitative oplysninger om deres risikoeksponering i forbindelse med finansielle instrumenter, herunder specifikke minimumsoplysninger om kreditrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. De kvalitative oplysninger beskriver ledelsens mål, politik og procedurer til styring af disse risici. De kvantitative oplysninger beskriver omfanget af virksomhedens risikoeksponering baseret på interne oplysninger til virksomhedens nøglemedarbejdere. Tilsammen giver disse oplysninger et overblik over virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter og den risikoeksponering, de giver anledning til. Den eksterne revisor har over for revisionsudvalget bekræftet, at førstegangsimplementeringen af denne standard i det konsoliderede årsregnskab er tilstrækkelig. 5 Revisionsudvalget aflægger en separat beretning til styrelsesrådet om sit arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten. 8

11 Med hensyn til Bankens og EIB-Gruppens årsregnskab har revisionsudvalget bemærket følgende: Væsentlige elementer i det vedtægtsmæssige årsregnskab: Revisionsudvalget har bemærket, at regnskabsårets resultat er mio. EUR, hvilket er en stigning på 2,67% sammenlignet med det ordinære resultat i 2006 (dvs. ikke medregnet overførslen af hensættelsen til generelle bankrisici i 2006). Balancesummen er steget med næsten 13 mia. EUR fra 289 mia. EUR ultimo 2006 til 301,9 mia. EUR ultimo Det kan især tilskrives en stigning i lån og forskud til kunder og en tilsvarende stigning i udstedte gældsbeviser. Påvirkning fra IFRS-justeringer. Revisionsudvalget har bemærket en negativ påvirkning på 813 mio. EUR i EIB-Gruppens resultatopgørelse for 2007 sammenlignet med en positiv påvirkning på 641 mio. EUR i Der har altså været en samlet påvirkning på mio. EUR i løbet af to år. Volatiliteten skyldes i stor udstrækning anvendelsen af dagsværdioptionen i IAS 39 "Finansielle instrumenter: Indregning og måling". I forbindelse med subprime-krisen er markedskursen på Bankens noterede obligationer faldet mindre end dagsværdien af afdækningsswaps (et resultat af investorernes fokus på kvalitetsinstrumenter). Med andre ord fik EIB-Gruppen et urealiseret tab i resultatopgørelsen som følge af den relative styrkelse af Gruppens obligationer på markedet. Revisionsudvalget har studeret dette paradoks i samarbejde med revisorerne og Bankens ledelse. Dette er sket dels i forbindelse med Bankens undersøgelse af mulighederne for at reducere denne volatilitet i fremtiden, og dels i forbindelse med den aktuelle internationale debat om behovet for at gøre standarden om finansielle instrumenter mindre kompleks. Revisionsudvalget vil følge dette emne i 2008/2009. Revisionsudvalget har også bemærket omposteringer af tidligere års tal på i alt 5,5 mia. EUR i den konsoliderede balance som følge af modregning i år af den positive og negative genanskaffelsesværdi i forbindelse med værdiansættelsen af henholdsvis valutaterminsforretninger og valutaswaps. I 2006 blev denne værdi vist separat under andre aktiver og passiver, hvilket betød, at balancesummens bruttobeløb var tilsvarende større. FEMIP-trustfonden: Regnskabsårets resultat var EUR (sammenlignet med et tab på EUR i 2006), og balancesummen steg med ca. 3 mio. EUR i På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder revisionspåtegningen uden forbehold fra Ernst & Young og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Bankens konsoliderede og ikke-konsoliderede årsregnskaber for 2007 er korrekt udarbejdet, og at de giver et retvisende billede af Bankens resultater og finansielle stilling i 2007 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Banken. Samme konklusion gælder for årsregnskabet for Investeringsfaciliteten, FEMIP-trustfonden og EU s trustfond for infrastruktur i Afrika, der i stor udstrækning dækkes af Bankens risikokontrolsystemer og interne og eksterne revisionsforanstaltninger. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. På dette grundlag har revisionsudvalget godkendt de årlige erklæringer på datoen for den eksterne revisors underskrift af revisionspåtegningen. Revisionsudvalget konkluderer, at det har løst sine opgaver i Revisionsudvalget mener, at det har bevaret en passende status i Banken, og at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Bankens medarbejdere. I 2007 har revisionsudvalget modtaget den forventede støtte fra Banken, så det har kunnet udføre sine opgaver på behørig vis. 4. KONKLUSIONER Revisionsudvalget bekræfter, at Banken har passende mekanismer og politikker til at påvise, styre og begrænse risiciene. Angående de særlige punkter, som revisionsudvalget noterede sidste år med henblik på opfølgning, har vi opnået tilstrækkelig sikkerhed til at kunne konkludere, at: 9

12 Banken har gjort fremskridt mht. gennemsigtighed. Fremskridtene mht. overholdelse af Basel II er tilfredsstillende. Bankens indsats i forbindelse med yderligere integration og stabilisering af it-systemerne bliver stadigt mere effektiv. I 2008/2009 vil revisionsudvalget, ud over sine løbende opgaver, overvåge licitationsprocessen i forbindelse med valg af en ny ekstern revisor. Revisionsudvalget vil tilpasse sin rolle på baggrund af de reviderede vedtægter, der træder i kraft med ratifikationen af Lissabon-traktaten. Den 15. april 2008 M. DALLOCCHIO, Formand C. KARMIOS, medlem O. KLAPPER, medlem Vi har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. N. PHILIPPAS E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS 10

13 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE ANNUAL REPORT TO THE BOARD OF GOVERNORS INVESTMENT FACILITY For the 2007 financial year Den 3. juni 2008

14 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/78/08 3. juni 2008 Dok. 08/?? REVISIONSUDVALGET ÅRSBERETNING TIL STYRELSESRÅDET REGNSKABSÅRET 2007 INVESTERINGSFACILITETEN Indhold: 1. INDLEDNING REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Gennemgang af revisionsarbejdet REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2007 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING KONKLUSION... 3

15 1. INDLEDNING I henhold til Cotonou-aftalen finansierer Banken ud over udlån af egne midler også forretninger i AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet) fra en risikobærende Investeringsfacilitet på 2,037 mia. EUR, hvis midler stilles til rådighed af Den Europæiske Udviklingsfond. Investeringsfaciliteten er oprettet som en selvstændig forretningsenhed i Banken, og den blev officielt iværksat den 1. april Der udarbejdes et separat årsregnskab for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalgets rolle Bankens revisionsudvalgs vedtægtsmæssige rolle at efterprøve, om Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med gældende regler, og om regnskaberne er korrekt ført i overensstemmelse med vedtægterne og forretningsordenen. Det er fastsat i finansforordningen til Cotonou-aftalen, at Bankens procedurer for revision og decharge også gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalget har taget den fjerde årsberetning udarbejdet af Investeringsfaciliteten og årsregnskabet for 2007 til efterretning. Revisionsudvalgets årsberetning til styrelsesrådet indeholder et sammendrag af revisionsudvalgets specifikke arbejde i forbindelse med Investeringsfaciliteten i perioden siden styrelsesrådets seneste møde i juni REVISIONSUDVALGETS ARBEJDE 2.1. Gennemgang af Investeringsfacilitetens aktivitet Den grad af sikkerhed, der udtrykkes af revisionsudvalget, er baseret på, at Investeringsfaciliteten deler en række systemer med Banken især systemer til risikostyring, personaleledelse, likviditetsstyring og regnskabsaflæggelse. Investeringsfaciliteten er desuden underlagt Bankens interne og eksterne revisionsprocedurer. De væsentligste aspekter, som revisionsudvalget har bemærket i forbindelse med Investeringsfaciliteten i 2007/2008, uddybes nedenfor. Cotonou-aftalen: Cotonou II-aftalen er i øjeblikket til ratifikation. Aftalens rammer udvides især hvad angår rentetilskuddet til HIPC-initiativet for stærkt gældstyngede fattige lande. Finansprotokollen for den nye aftale indeholder en kapitalbevilling på 1.1 mia. EUR til Investeringsfaciliteten. Operationel sammenhæng: I 2007 blev Investeringsfacilitetens aktivitetsniveau i nogen grad hæmmet af de begrænsede midler, der var til rådighed i henhold til Cotonou-aftalens første finansprotokol indtil den anden finansprotokols ikrafttræden med den yderligere kapitalbevilling til Investeringsfaciliteten der sandsynligvis bliver forsinket ca. ½ år i forhold til den oprindeligt forventede dato 1. januar Investeringsfacilitetens aktuelle projekter beløber sig til mere end det restbeløb, der er til rådighed til nye tilsagn. Derfor kræves der omhyggelig forvaltning af midlerne og klare låneprioriteringer. De samlede årlige forpligtelser i AVS-landene forventes at nå op på 450 mio. EUR under Investeringsfaciliteten under hensyntagen til Investeringsfacilitetens revolverende karakter og 350 mio. EUR af egne midler i perioden De årlige udgifter til teknisk assistance forventes at udgøre ca. 10 mio. EUR. Møde med ledelsen: Revisionsudvalget mødes regelmæssigt med Investeringsfacilitetens ledelse. På det seneste møde i marts 2008 blev revisionsudvalget overbevist om, at alle forretninger, der blev godkendt i 2007, er i overensstemmelse med medlemsstaternes mål. Der blev også diskuteret bæredygtighed på baggrund af de relativt begrænsede egenkapitalinvesteringer og betydningen af due diligence-processen i forbindelse med sådanne forretninger. Revisionsudvalget bemærkede, at Investeringsfaciliteten er repræsenteret enten i investeringsudvalget eller i bestyrelsen for de forskellige forretninger, som Faciliteten investerer i. Der blev også set nærmere på overvågningsmæssige emner, som det fremgår af næste afsnit. Overvågningsmæssige aspekter: I begyndelsen af 2007 blev revisionsudvalget informeret om, at overvågningsforanstaltningerne skulle gennemgås ikke blot med henblik på de samlede

16 2 ressourcekrav, men også med henblik på personalesammensætningen. Formålet var at styrke projektkompetencerne og forbedre effektiviteten. Revisionsudvalget forstår, at procedurerne og systemerne skal styrkes yderligere for at sikre, at der anvendes en ensartet metode for hele porteføljen. Et vigtigt element i den nye metode er anvendelse af Bankens lånevurderingssystem på Cotonou-porteføljen i løbet af Det vil resultere i klassificering af alle AVS-forretninger efter en fælles procedure og give overblik over porteføljens tilstand. Revisionsudvalget er også bevidst om de konkurrerende krav til overvågningsaktiviteter undertiden med meget klare formål (f.eks. regnskabsmæssig værdiansættelse, miljørapportering og bæredygtighed af projekter). I 2008/2009 vil revisionsudvalget kræve oplysninger om, hvordan disse krav prioriteres og om, hvorvidt der er tildelt tilstrækkelige overvågningsressourcer til de enkelte opgaver Gennemgang af revisionsarbejdet Den eksterne revisor: Revisionsudvalget har haft regelmæssige møder med den eksterne revisor. Revisionsudvalget har bemærket den eksterne revisors særlige kommentarer i sammendraget til ledelsen og revisionspåtegningen uden forbehold. Revisionsudvalget vurderer regelmæssigt den eksterne revisors uafhængighed og sikrer sig derved, at der ikke foreligger interessekonflikter. Udkastet til den eksterne revisors Management Letter 2007 indeholder henstillinger til Investeringsfaciliteten om regelmæssigt at afstemme de forskellige systemer, der benyttes til at registrere og foretage indberetninger om lånene, som angivet i de relevante, gældende retningslinjer. Desuden er der behov for at automatisere nyansættelsen ultimo året af lån indgået i en anden valuta end euro. Revisionsudvalget vil følge op på færdiggørelsen af den eksterne revisors Management Letter og på iværksættelsen af de aftalte handlingsplaner. Bankens generalinspektør: Generalinspektøren, der refererer til Bankens formand, har ansvar for tre funktioner, der spiller en nøglerolle i den grad af sikkerhed, som revisionsudvalget giver udtryk for. De tre funktioner er intern revision, undersøgelser vedrørende svig og projektevaluering. Generalinspektøren har fri adgang til revisionsudvalget og kan bede om private møder med revisionsudvalget, selvom dette ikke skete i 2007/2008. Revisionsudvalget informeres løbende om påståede tilfælde af svig og igangværende undersøgelser af Bankens projekter, herunder Investeringsfacilitetens forretninger. Revisionsudvalget er tilfreds med den fremgangsmåde, som Bankens funktion for undersøgelser vedrørende svig har benyttet i samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i 2007/2008 i forbindelse med de indberettede tilfælde af mistanke om svig, og med de hensættelser til værdiforringelse, der er foretaget i regnskabet. Revisionsudvalget er imidlertid bekymret for, at nogle af de indberettede tilfælde kan være sket som følge af utilstrækkeligt due diligence-arbejde eller overvågning. På sit møde i november 2007 fik revisionsudvalget forelagt en rapport fra intern revision vedrørende AVS-risikokapitalforretninger. Til stede var også AVS/Investeringsfacilitetens ledelse, som bekræftede, at der blev fulgt op på intern revisions henstillinger. Rapporten indeholder de aftalte handlingsplaner til forbedring af overvågningsprocessen i AVS-/IF-afdelingen, herunder opfølgning på eksterne rapporter, bedre forvaltning af kapitalandele og diskussion af risici i forbindelse med Excel-databaser. Revisionsudvalget vil følge op på implementeringen af henstillingerne fra intern revision i 2008/2009. Den Europæiske Revisionsret: Revisionsudvalget har bemærket, at Den Europæiske Revisionsret ikke har foretaget nogen revision i forbindelse med Investeringsfaciliteten i 2007.

17 3 3. REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 2007 OG REVISIONSUDVALGETS ÅRLIGE ERKLÆRING Revisionsudvalget har gennemgået Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2007, der er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) og de generelle principper i det relevante EU-direktiv. I forbindelse med årsregnskabet for 2007 har revisionsudvalget bemærket følgende: Resultatopgørelsen: Årets resultat steg med 51% i forhold til 2006 (35,983 mio. EUR sammenlignet med 23,7 mio. EUR i 2006), hvilket primært skyldtes en tilsvarende stigning i nettorenteindtægterne. Balancen: Balancesummen steg fra 711 mio. EUR til mio. EUR i 2007, hvilket næsten modsvares af en tilsvarende stigning i egenkapitalen. Kredit- og renterisiko: Investeringsfacilitetens udbetalinger udgør i alt 671 mio. EUR ultimo 2007 sammenlignet med 401 mio. EUR ultimo Værdiforringelse: To forretninger blev betragtet som værdiforringede for i alt 4,4 mio. EUR, hvoraf 1,7 mio. EUR allerede er regnskabsført pr. 31. december Der blev således foretaget en nedskrivning på 2,7 mio. EUR i Opgørelse efter IFRS: Revisionsudvalget har bemærket, at alle Investeringsfacilitetens aktiver er opgjort i overensstemmelse med IFRS-principperne. Egenkapitalinvesteringer er opgjort til dagsværdi, lån stiftet af Investeringsfaciliteten er målt til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode med fradrag af eventuelle hensættelser til værdiforringelser eller uerholdelighed og derivater er opgjort til dagsværdi over resultatopgørelsen. 4. KONKLUSION Generelt er revisionsudvalget overbevist om, at det har et passende og velfungerende forhold til ledelsen og Investeringsfacilitetens medarbejdere, der gør det muligt for revisionsudvalget at udføre sine opgaver på behørig vis. På grundlag af det udførte arbejde og de modtagne oplysninger (herunder revisionspåtegningen uden forbehold fra Ernst & Young og en ledelseserklæring fra Bankens ledelse) konkluderer revisionsudvalget, at Investeringsfacilitetens årsregnskab for 2007 er korrekt udarbejdet, og at det giver et retvisende billede af Investeringsfacilitetens resultater og finansielle stilling i 2007 ifølge de regnskabsprincipper, der gælder for Investeringsfaciliteten. Revisionsudvalget er af den opfattelse, at det har kunnet udføre arbejdet i forbindelse med udførelsen af sin vedtægtsmæssige opgave under normale forhold og uden hindringer. På dette grundlag har revisionsudvalget underskrevet sin årlige erklæring den 12. marts Den 15. april 2008 M. DALLOCCHIO, formand C. KARMIOS, medlem O. KLAPPER, medlem Vi har deltaget i revisionsudvalgets arbejde som observatører og kan tilslutte os denne beretning. N. PHILIPPAS E. MATHAY J. RODRIGUES DE JESUS

18 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors Response of the Management Committee To the Annual Reports of the Audit Committee For the Year 2007 Den 3. juni 2008

19 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK CG/08/88 3. juni 2008 Dok. 08/XX STYRELSESRÅDET DIREKTIONENS SVAR PÅ REVISIONSUDVALGETS ÅRSBERETNINGER Revisions- og kontrolmekanismer i Banken Direktionen har forpligtet sig til at sikre, at Banken har stærke og effektive revisions- og kontrolmekanismer. Direktionen er fortsat overbevist om, at Bankens overordnede kontrolmekanismer er effektive og fungerer, så de giver en høj grad af sikkerhed for, at de underliggende forretninger er lovlige og behørige. Direktionen, revisionsudvalget, den eksterne revisor og intern revision har en gensidigt konstruktiv, men behørigt uafhængig forbindelse. Direktionen har endvidere et uindskrænket samarbejde med Den Europæiske Revisionsret i forbindelse med revision af forretninger eller midler, hvori der indgår midler fra EU-budgettet, og som gennemføres eller forvaltes af Banken. Direktionen ønsker at gentage, at Banken selvom den ikke er underkastet noget formelt tilsyn frivilligt overholder EU s væsentligste forordninger om bankvirksomhed, EU's politikker og den relevante accepterede "bedste praksis". Banken har for nylig indledt en formel vurdering af vigtige branchestandarder og anden praksis, der efterhånden er almindeligt accepteret som "bedste praksis" i banksektoren, samt deres anvendelighed for Banken. 2. Udviklingen i Banken og Investeringsfaciliteten i Virksomhedsledelse, gennemsigtighed og ansvarlighed Virksomhedsansvar og bæredygtig udvikling går hånd i hånd, og derfor er virksomhedsansvar gennem socialt ansvarlige aktiviteter og investeringer nøgleelementer i Bankens strategi. Bankens beretning om virksomhedsansvar indgår nu i årsberetningen og giver et kvalitativt indblik i Bankens politikker og praksis i forbindelse med virksomhedsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed, overholdelse, integritet og etiske og sociale emner. I 2008 bliver beretningen om virksomhedsansvar for 2007 underkastet en uafhængig, ekstern revision. Øget gennemsigtighed i Bankens aktiviteter skabes gennem en række tiltag, herunder: styrket dialog med det omgivende samfund, anvendelse af den offentliggørelsespolitik, der blev udformet i 2006, indførelse af en bredere række resultatmål med større fokus på fremtidsudsigter og med mere værdibaseret information, der giver sikkerhed om de underliggende systemer, samt overholdelse af nye krav til regnskabsaflæggelse, især IFRS 7 (jf. afsnit 2.6). I 2007 blev der indledt en offentlig høring om gennemgangen af Bankens politik for bekæmpelse af svig, som blev afsluttet i begyndelsen af Høringsprocessen har resulteret i en mere struktureret og klart formuleret politik og procedure for bekæmpelse af svig, som når det drejer sig om "bedste praksis" er på linje med andre internationale finansielle institutioners. Under høringsprocessen blev der identificeret en række yderligere handlinger, som kan medføre ændringer i politik og procedurer. Der vil blive iværksat flere proaktive foranstaltninger, og passende ressourcer vil blive stillet til rådighed for at gøre det muligt at implementere politikken i henhold til revisionsudvalgets henstillinger. 2.2 Opnåelse af forretningsplanens mål for 2007 Bankens investeringer og tilknytningen til økonomisk vækst er under forandring. Det sker i erkendelse af, at hvis der skal skabes reel konvergens, har de økonomier, hvor Banken opererer, behov for lån og risikokapital til infrastrukturer og vidensskabelse. Det imødekommer Banken gennem sin målsætning om at tage 'flere risici for at skabe øget merværdi', men på en meget

20 2 kontrolleret måde især gennem ordningen for struktureret finansiering og andre risikodelingsprodukter, der er så komplekse, at udviklingen har været længe undervejs, men som nu er ved at være klar. Banken har nået alle sine nøgletal, og det er bemærkelsesværdigt, at udbetalingerne ligger 6,5 mia. EUR, eller 18%, højere end målet hvilket til dels skyldes, at Bankens betingelser er blevet mere attraktive pga. kreditkrisen, der satte ind midt i Med sin AAA-rating fulgte Banken en ambitiøs og succesrig finansieringspolitik, der resulterede i en finansieringsfordel på 406 mio. EUR (nettofinansieringsresultat NFR) på grundlag af et finansieringsprogram på mia. EUR. Hele den økonomiske fordel (målt på NFR), som Banken har opnået gennem sin låntagning på kapitalmarkederne, er overført til kunderne. 2.3 Strategisk konsolidering i 2008 Forretningsplanen for bekræfter Bankens hensigt om at konsolidere de strategiske udlåns- og ikke-udlånsprioriteringer, der tidligere er fastsat for 2008, og beskriver, hvordan Banken reagerer på eksterne og interne udfordringer. Under udarbejdelsen af forretningsplanen har Banken foretaget en kritisk gennemgang af den indsats, der kræves for hver af de fremtidige operationelle aktiviteter, i forhold til ressourcerne. Denne gennemgang har medført, at der er blevet udarbejdet resultatmål, der kan betragtes som en optimal blanding for Banken i dens fortsatte bestræbelser på at overholde målsætningerne i EUpolitikkerne og sikre høj medarbejdermoral. Ledelsen vil fortsat sikre, at revisionsprocedurer for nye faciliteter vurderes rettidigt. Bankens kapitalforhold er blevet gennemgået i På grundlag af de mål, der er fastsat for nettooverskudsvækst i forretningsplanen for , og den nuværende kapitalsituation forventes Banken først at få brug for en kapitalforhøjelse i 2010, og det forventes, at Banken vil kunne finansiere denne kapitalforhøjelse ved hjælp af interne reserver. Når Lissabon-traktaten ratificeres, udskydes behovet for en kapitalforhøjelse måske yderligere i op til tre år, da udlånsloftet vil blive omdefineret for tegnet kapital og reserver, der ikke er øremærket til bestemte aktiviteter (f.eks. ordningen for struktureret finansiering). 2.4 Organisation Direktoratet for strategi består af fire afdelinger: strategi, administrativ kontrol og finanskontrol, informationsteknologi, ekstern kommunikation og bygninger, logistik og dokumentation. It-afdelingen blev integreret i direktoratet for strategi i maj De resterende faser af projektet vedrørende det integrerede strategiske informationssystem er i gang, og der er ved at blive lagt sidste hånd på en ny it-strategi, der passer ind i Bankens overordnede strategiske retning og tilgang til beslutningstagning og resultatmåling. Et af hovedformålene med organiseringen af afdelingen for strategi, administrativ kontrol og finanskontrol er at sikre bedre integration af den interne og eksterne regnskabsaflæggelse og i sidste ende sikre forbedret sammenhæng og kontinuitet. I denne forbindelse har Banken ikke desto mindre accepteret revisionsudvalgets henstillinger og har allerede gennemgået retningslinjerne for finanskontrol til revisionsudvalgets tilfredshed. Finanskontrols mandat vil blive offentliggjort med angivelse af de forpligtelser, der gælder for generaldirektøren for direktoratet for strategi og direktøren for finanskontrol. 2.5 Risikostyring Reaktion på kreditkrisen Krisen på det amerikanske subprime-marked i midten af 2007 har resulteret i en alvorlig likviditetsmangel og en deraf følgende udvidelse af kreditspændene. Trods de forværrende forhold på de finansielle markeder og den fortsatte turbulens har Banken indtil videre ikke oplevet alvorlige negative konsekvenser. Banken følger fortsat udviklingen for de såkaldte monoline-forsikringsselskaber nøje, især hvad angår nedjusteringen af deres rating og diskussionen af en mulig opdeling af deres aktiviteter og/eller porteføljer.

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere