tirsdag den 7. juni 2011 kl i konferencelokalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen, Per Frank Kristensen, Bjarne Frits Pedersen og Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose Hvid, Bengt Meyer og Anne Vandsø Madsen. Afbud fra: Nils Hedegaard og Pernille Venø. Dagsorden: 1. Velkommen til uddannelseschef Marianne Dose Hvid og afdelingsforstander Bengt Meyer. Formanden bød velkommen til uddannelseschef og afdelingsforstander, som deltog i bestyrelsens møde for første gang. 2. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt 3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Intet. punktet tages til orientering. Ingen bemærkninger 4. Siden sidst. Rektor orienterer om løbende sager. Offentliggørelsen af de gymnasiale eksamensresultater for 2010 påviser, at studenter på de almene gymnasier stadig får højere karaktere end hf-studenter. I resultaterne er ikke korrigeret for sociale faktorer, og at der er forskel på, hvilken baggrund eleverne har. Hf-kurset på Herning HF og VUC ligger med et gennemsnit på 5,64 under landsgennemsnittet på 5,91, mens studenterkurset placerer sig blandt de 5 laveste resultater med et gennemsnit på 5,77. Der er mange faktorer, som bør indtænkes i brugen af eksamenskarakter som kvalitetsvurdering af skolerne, men placeringen af studenterkurset i bund 5 kategorien, kræver en nøjere drøftelse og en aktiv indsats. Bestyrelsen drøftede generelt positive og negative konsekvenser af offentliggørelse af karakterer.

2 Skolen har modtaget bevillingsskrivelse fra undervisningsministeriet på 1,9 mio til etablering af et forsøg med en 2-årig HF-uddannelse for unge aspergere med start i august Projektet er baseret på en klassekvotient på 10. Herning HF og VUC deltager fremover i undervisningsministeriets samlede nationale forsøg med ungdomsuddannelse til unge med asperger syndrom. Med særbevillingen sikres drift i to år, hvorefter forsøget sandsynligvis permanentgøres. Parallelt med opstart af det 2- årige tilbud udfases skolens hidtidige 3-årige kommunalt finansierede tilbud. Region Midt har imødekommet skolens ansøgning om regionale udviklingsmidler til udvikling af næsten lektiefri læringsrum som led i skolens fastholdelsesstrategi. Der er bevilliget ca. 2 mio. til at igangsætte forsøget på AVU. Fem VUC-centre er involveret i projektet, som fra august 2011 til juni 2013 skal bidrage med pædagogisk nytænkning og udvikling af lærerkompetencer. Lektiefri klasser på HF er ikke imødekommet i bevillingen med begrundelsen, at regionen allerede har bevilget midler til lignende projekter på HF. Skolen har i næste skoleår 66 ansøgere til lektiefri klasser på HF, som gennemføres inden for skolens eget driftsbudget. I næste skoleår oprettes en international HF-klasse med lærer/elevudveksling med et gymnasium i Maglaj i Bosnien. Tre lærere har i foråret besøgt gymnasiet i Bosnien og planlagt udvekslingen. Der søges om tilskud til finansiering i relevante fonde og udvekslingsprogrammer. Skolen har modtaget en forespørgsel fra ungdommens ungevejledning UU, om muligheden for at leje et lokale til etablering af et længerevarende vejlednings- og afklaringsforløb for unge årige på Herning HF og VUC. Forløbene har til formål at afklare de unge i forhold til uddannelse, og derfor ønskes vejledningsforløbene fysisk placeret i et uddannelsesmiljø med mulighed for tæt kontakt til skolens øvrige elever. Rekrutteringsmæssigt er et tættere samarbejde med UU i skolens interesse, og der er givet tilsagn om leje af lokale. Undervisningsminister Troels Lund Poulsen har den 3. juni 2011 fremsendt brev til samtlige bestyrelser for institutioner med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser om oprettelse af sikkerheds- og kriseberedskab. Brevet er fremsendt med henblik på at sikre, at bestyrelsen har oprettet og vedligeholdt et beredskab ud fra de lokale forhold under henvisning til bestyrelsens ansvar for de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på skolen jf. 1, stk 2 i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Skolen er i samarbejde med Falck i færd med udarbejdelsen af et sådant beredskab. Den endelige beredskabsplan præsenteres for bestyrelsen på mødet i september. 5. Orientering om skolens arbejde med kvalitetssikring og evaluering Punktet blev udskudt fra sidste bestyrelsesmøde den Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 vedrørende institutioner, der udbyder en eller flere

3 gymnasiale uddannelser stiller krav om anvendelsen af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af hver enkelt uddannelse og af undervisningen. Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge retningslinjer for institutionernes arbejde med at sikre, at undervisningen er i overensstemmelse med de fastsatte mål for uddannelsen og fagene, og at der foregår systematiske og kontinuerlige selvevalueringer på nøgleområder, samt at der følges op på disse evalueringer, således at kvaliteten af skolernes arbejde løbende udvikles. Formålet er desuden at præcisere institutionernes forpligtelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 880 om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne. Reglerne i bekendtgørelse nr. 23 fastlægger ikke en bestemt metodik for selvevaluering og kvalitetsudvikling, men opstiller nogle generelle krav, som den af skolen valgte metode skal leve op til og stiller samtidig krav om, at institutionerne skal kunne dokumentere deres kvalitetssystem over for Undervisningsministeriet. Skolens har iværksat en proces med systematisering og skriftliggørelse af kvalitetsudvikling. og resultatvurdering. Rektor redegjorde for den proces, der er igangsat med systematisering af skolens arbejde med kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Formålet med kontinuerlige selvevalueringer er både at dokumentere kvalitet i skolens arbejde over for Undervisningsministeriet og at få udviklet brugbare evalueringsredskaber, som sikrer skolens dynamiske udvikling. Lovpligtige instrukser på IT, arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet er under udarbejdelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse/APV gennemføres i ulige år Resultatet for 2011 præsenteres for bestyrelsen på mødet i september Medarbejderudviklingssamtaler gennemføres i lige år Alle nyansatte tilbydes en medarbejdersamtale i første ansættelsesår Undervisningsmiljøundersøgelse/kursisttilfredshedsundersøgelse gennemføres i lige år Der er igangsat en længere proces med udarbejdelse af personalepolitikker i MIO (medarbejderindflydelsesorgan) Der udarbejdes en overordnet plan for skolens kvalitetssikring og evaluering på både undervisnings- og kursistniveau. orienteringen tages til efterretning. Christian Aagaard efterspurgte en samlet helhedsfremstilling af skolens evalueringsredskaber.

4 6. Orientering om resultatet af elevtrivselsundersøgelse efteråret 2010 Rektor præsenterede resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret Generelt placerer skolens resultater sig ikke tilfredsstillende sammenlignet med andre lignende uddannelsesinstitutioner. Der skal iværksættes indsatser inden for planlægning/organisering, det fysiske miljø, undervisning og lærerkompetencer. Resultaterne er præsenteret for elevråd og det samlede personale. Udfærdigelsen af de konkrete handlingsplaner er under udarbejdelse i regi af MIO. orienteringen tages til efterretning. 7. Orientering om bygningsvedligehold Der er i samarbejde med Niras-konsulenterne udarbejdet en langsigtet plan for bygningsvedligehold, som omfatter renovering af facader, udskiftning af vinduer, ændring af nuværende indgangsparti samt nødvendige forbedringer af lille pavillon i prioriteret rækkefølge. Vi afventer pt. detailtegninger og prisoverslag. Realistisk set vil en renovering af den lille pavillon ikke kunne påbegyndes før tidligst efterårsferien, hvor det vil blive nødvendigt i en periode af ca. 6 måndeder at låne eller leje lokaler. Endvidere er asfaltering af P-pladsen medtaget som en første prioritet i bygningsvedligeholdplanen. Herudover er skolens naturfagslokaler af undervisningsministeriet bevilget 2.35 mio. til at blive opdateret til national standard. Dette arbejde påbegyndes i sommerferien Rektor redegjorde for status vedrørende bygningsrenovering. De påtænkte renoveringer af bygningsmassen har været forsinket en del. I øjeblikket undersøges muligheder for lån af lokaler, mens renovering af lille pavillon foretages. Samarbejdet med både Niras konsulenterne og kommunes byggetekniske afdeling har været meget konstruktivt. orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen fremsatte forslag til mulige ledige lokalefaciliteter. 8. Tilmeldingssituationen for skoleåret 2011/12. Ungdoms HF (HF2): Ved ansøgningsfristens udløb den var der 186 ansøgere, hvoraf 23 blev indkaldt til optagelsesprøve 11 er blevet tilbudt optagelse. Derudover har der været nogle frameldinger og nogle sene tilmeldinger. Der er pr registreret 191 nye 1.hf er. Den 6. juni var der til HF2 199 ansøgere, heraf 66 ansøgere til næsten lektiefri klasse.

5 Studenterkursus: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor først i august. Imidlertid har tilmeldingerne i dette forår ligget betydeligt over niveauet for sidste år. Pr er der indskrevet 25 kursister i 1.sk. Den 6. juni var der 31 ansøgere til Studenterkurset HF-enkeltfag: Optagelse sker løbende, og det endelige antal kendes derfor ikke før i august. Pr var der indskrevet kursister svarende til godt 42 årskursister, hvilket må siges at være en fornuftig indskrivning på nuværende tidspunkt. AVU: Også på AVU sker optaget løbende. Med holdstart flere gange om året, kendes det endelige årskursisttal først med tilnærmelsesvis sikkerhed i løbet af 1. kvartal For så vidt angår holdene med påbegyndelse til august/september 2011 er der for øjeblikket indskrevet ca. 31 årskursister, hvilket ligger nogenlunde på niveau med tilmeldingssituationen sidste år på nuværende tidspunkt. FVU og OBU har et større element af løbende optag og fleksible igangsættelsestidspunkter. Der udbydes et intensivt heldagstilbud i uge 23, 24, 25 for ordblinde, som påtænker at begynde uddannelse i august. punktet tages til orientering. 9. Personale situationen. Skolens aktivitet på de gymnasielle uddannelser har gjort det muligt at konvertere 12 årsvikariater til faste stillinger. 3 nye lærere skal i pædagogikum i det kommende skoleår. Der er ansat 2 nye lærere i henholdsvis en fast stilling og et årsvikariat på HF, og to FVU/OBU lærere i faste stillinger, hvoraf den ene er på halv tid. Tre årsvikariater på HF forlænges ikke, en HF-lærer har opsagt sin stilling og to lærere, på henholdsvis HF og AVU, går på pension i det kommende skoleår. På AVU er et barselsvikariat ledigt fra 1. august.. Pr. 1. juni er ansat en økonomimedarbejder til løn- og bogholderiafdelingen. Der er opslået 2 interne stillinger som henholdsvis pædagogisk funktionsleder på HF og en administrativ leder til AVU- og tværorganisatoriske administrationsopgaver til besættelse fra 1. august. De to interne stillingsopslag sker på baggrund af ønsket om skolens optimering af administrationsstyring og pædagogisk udvikling på tværs af afdelinger. Skolens psykolog Kirsten Hagsteen er pr. 1. august fastansat i 12 ugentlige timer. Gode resultater indtil nu med fastholdelsessamtaler.

6 Gitte Kristensen er ansat som økonomimedarbejder pr. 1. juni. Skolen har ikke oplevet den samme voldsomme lærerudskiftning som sidste år. punktet tages til orientering. Torben Henriksen fremsatte en ide om præsentation af bomuligheder i Herning kommune for nye medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne med henblik på at orientere generelt om Herning som bopælskommune. Ideen tages op i Uddannelsesnetværk Herning. 10. Aktuel økonomi. Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket en positiv udvikling i aktiviteten i 1. kvartal på både HF-enkeltfag og AVU. Det er sandsynligt, at årsresultatet for 2011 vil blive gunstigere end budgetteret. Konsekvensen af regeringens genopretningsplan med øget deltagerbetaling på VUC for alderspensionister og personer med en videregående kendes dog ikke, før ultimo august, hvor indskrivningen er realiseret. Likviditet: Institutionens samlede likvide beholding udgjorde pr kr. punktet tages til orientering. Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at undersøge mulighederne for omplacering af nogle af de likvide midler inden næste bestyrelsesmøde. 11. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder. Nedenstående mødekalender foreslås: tirsdag den 6. september 2011:skolestart, evaluering af skoleåret, pædagogiske indsatsområder , medarbejdertilfredshedsundersøgelse, økonomi. tirsdag den 22. november 2011 VUC tilbudsplan, økonomi og budget 2012 tirsdag den 27. marts 2012 optag HF2, økonomi, årsregnskab 2011 tirsdag den 12. juni 2012 økonomi/ tilmeldingssituationen, evaluering af skoleåret

7 mødeplanen vedtages i foreliggende form 12. Eventuelt. Villy Grøn redegjorde på vegne af uddannesesudvalget for den kommende proces med offentligt udbud af Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) fra den 1. januar Uddannelsesinstitutioner, oplysningsforbund med flere, som ønsker at ansøge om driftsoverenskomster for FVU/og/eller OBU kan finde udbudsmaterialet på skolens hjemmeside fra den 15. juni. Der afholdes informationsmøde mandag den 27. juni 2011 kl Ansøgningsfristen udløber den 22. august. Indkomne ansøgninger vil blive drøftet i uddannelsesudvalget den 30. august med henblik på behandling på bestyrelsesmødet den 6. september. Ole Mynster Herold Willy Grøn Jonna Jensen formand næstformand Nils Hedegaard Torben Henriksen Ulla Diderichsen Christian Aagaard Pernille Venø Per Frank Kristensen Bjarne Pedersen vakant Anne Vandsø Madsen uden stemmeret uden stemmeret rektor

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere