VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TOFTLUND VANDVÆRK AMBA 1. Selskabet der er stiftet den 30. juni 1930, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Toftlund Vandværk A.m.b.a.. Selskabet har hjemsted i Tønder kommune.

2 1. Selskabets formål er: I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Selskabets daglige ledelse foreståes af en bestyrelse. 3. Selskabet og bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for følgerne af eventuelle fejl og driftsforstyrrelser. 4. Bortset fra urafstemninger er generalforsamlinger højeste myndighed i selskabets anliggender Andelshavere er ejere af ejendomme, som er tilsluttet vandværkets forsyningsledning Tilslutning og medlemskab bekræftes ved underskrift på den anmeldelsesblanket, der skal udstedes af den VVS installatør som har forestået vandinstallationen i den pågældende ejendom. Ved samme underskrift anerkender andelshaveren rigtigheden af de oplysninger, som den aut. VVS installatør har givet vedrørende de i ejendommen foretagne installationer. 3. Foreninger, institutioner o.l. som ikke kan være andelshavere, kan få vand indlagt på samme vilkår som andelshavere. 4. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse ( sletning som selvstændigt matr. nr. ) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtrædelsen kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet

3 Hele forsyningsanlægget og alt hertil hørende, herunder vandmålere og stikledninger indtil skel/stophane ( begge incl.), ejes og vedligeholdes af selskabet. Bestyrelsen afgør, hvor vandmåleren skal installeres. Al husinstallation udover det i stk. 1 nævnte ejes og vedligeholdes af ejeren af ejendommen. 3. Ingen andelshaver/forbruger må foretage eller lade foretage ændringer eller reparation af vandmålere m.v. som ejes af selskabet. 4. Konstateres der fejl på værkets ejendom, må vedkommende uopholdelig underrette selskabet Den til selskabets formål nødvendige kapital og driftskapital, som selskabet ikke selv råder over i form af driftskonto og reservefond, tilvejebringes ved: a. Andelshavers indskud. b. Ved optagelse af lån og kassekredit i almindeligt anerkendt låneinstitut med amortiseringstid på højest 30 år. Som sikkerhed kan långivere og andre kreditorer gives panteret i selskabets ejendomme, ligesom der kan søges kommunegaranti. Dersom de vilkår, kommunen måtte stille som betingelse for at yde garanti, kommer i strid med selskabets vedtægt, er bestyrelsen bemyndiget til at acceptere disse. Sådanne vilkår bør forelægges førstkommende generalforsamling. 3. Andelshavernes andele kan ikke gøres til genstand for arrest, udlæg eller anden form for retsforfølgning fra de enkelte andelshaveres kreditorers side, og kan ikke inddrages i en andelshavers eventuelle konkursbo, med mindre der er truffet beslutning om selskabets opløsning, og selskabets kreditorer er dækket ind

4 Størrelsen af nye andelshaveres indskud og tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen. Om tilslutning er økonomisk- og teknisk mulig, afgøres af bestyrelsen. De til enhver tid gældende takster oplyses på forlangende. Disse afgifter erlægges kontant forinden stikledningens tilslutning til gadeledningen. Tilslutningen foretages af vandværket Ejere af ejendomme, som er tilsluttet selskabets anlæg, hæfter for betaling af den på deres ejendom faldende andel af selskabets udgifter, der pålignes ejendommen i form af af fast afgift, forbrugsafgift og målerleje. Hvis tilsluttede ejendommes installationer udvides eller ændres, påhviler det andelshaveren at give selskabet meddelelse herom. 3. Ejeren af en ejendom skal tillade, at der vederlagsfrit føres ledninger gennem mark, gårdsplads eller privat vej, for så vidt der ikke herved opstår væsentlige gener, og mod den bedst mulige retablering. Endvidere skal ejeren respektere de af vandværkets udarbejdede vedtægter. 4. Selskabets installationer skal være behørigt forsikrede. 5. Ved udleje af tilsluttede ejendomme, er det ejeren af de pågældende ejendomme, som hæfter for såvel alle betalingsforpligtelser som for installationens lovlighed. Selskabet kan dog opkræve forbrugsafgifter direkte hos lejeren. 6.

5 Selskabets ansatte skal uhindret gives adgang til andelshaveres og forbrugeres ejendomme og boliger for måleraflæsning og eftersyn af installation. 7. Ligeledes skal der uhindret gives adgang for afbrydelse af vandforsyningen, når misligholdelse har fundet sted. 8. Afbrydelse af vandforsyningen grundet betalingsrestance eller lignende årsager, fritager ikke andelshaver/forbruger for betaling af pålignede afgifter og målerleje samt eventuelle påløbne omkostninger. 9. Ved tilsluttede ejendommes ejerskifte ved salg, arveudlæg eller anden frivillig overdragelse af ejendomsretten, har den nye ejer ingen adgang til vandforsyning fra vandværket, med mindre tidligere ejers eventuelle restancer vedrørende forbrugsafgifter og eventuelle omkostninger/bøder er betalt. 10. Nærværende vedtægt er bindende for den nye ejer, og overdragelsesdokumenterne ved ejerskifte skal indeholde bestemmelse i så henseende samt oplysning om forpligtelse for ejendommen vedrørende forsyning af vand. 11. Alle andelshavere er pligtige at modtage valg til selskabets bestyrelse, men er dog ikke pligtige til at modtage genvalg, før der er hengået lige så lang tid, som de sidst har fungeret som bestyrelsesmedlem. 1 Det er en selvfølge, at forbrugerne ikke må vise forsømmelse og lade rørene eller vandmålerne fryse eller på nogen måde afstedkomme groft vandspild. For det tilfælde, at utæthed eller brud ikke uopholdelig bliver repareret af en aut. VVS installatør, kan værket istandsætte skaden for vedkommendes regning, ligesom vandværket kan forlange erstatning for målere der er frostsprængte på grund af misligholdelse.

6 13. Vandspild kan straffes med bøder, der fastsættes af bestyrelsen. 14. Ingen, som får vand fra vandværket, må lade andre benytte vand fra sin ledning. Overtrædelse heraf kan straffes med bøder, der fastsættes af bestyrelsen. 15. Enhver forbruger af vand fra vandværket - er uden at erholde erstatning herfor - underkastet de ulemper, der flyder af midlertidige lukninger for vandet af hvad årsag det end måtte være. 16. Ved bekendtgørelse i mindst et lokalt blad kan bestyrelsen med omgående virkning indføre restriktioner i vandforbruget - herunder havevanding o.l.. Overtrædelse af sådanne forbud kan straffes med bøde, der fastsættes af bestyrelsen Størrelsen af enhver forbrugers årlige afgift til vandværket, herunder fast afgift samt m3 pris samt andelshavernes indskud jvfr. 6, stk. 1 A fastsættes af bestyrelsen. Dog skal disse godkendes af byrådet og bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen. Bestyrelsen fastsætter afgifter for vand, som bruges i erhvervsøjemed, til nybygninger og andet vandforbrug, herunder eventuelt det i ledige lejligheder. 3. Betales de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte betalinger ikke senest 10 dage efter fastsat forfaldsdato, pålægges det et gebyr. Gebyret fastsættes af bestyrelsen. 4.

7 Hvis de iflg. stk. 1 og stk. 2 og det i medfør af stk. 3 påløbne gebyr samt eventuelt pålagte omkostninger/bøder ikke er selskabet i hænde senest 14 dage efter forfaldsdagen og senest 7 dage efter andet påkrav, kan selskabets ledelse foranledige vandforsyningen afbrudt, og gøre krav gældende ad retslig vej. Omkostninger herved bæres af den pågældende restant. 5. Hvis der ved måleraflæsningen skønnes fejl ved det udviste, kan forbruget fastsættes skønsmæssigt af bestyrelsen - eller i henhold til gennemsnit af normalt års forbrug. 6. Bestyrelsen bestemmer i hvilket omfang på og hvilke vilkår, der kan leveres vand til forbrugere, der ikke er andelshavere. 10. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen Til generalforsamlinger er andelshavere såvel valgbare som møde, tale- og stemmeberettigede, forudsat at der ikke henstår restancer, som har medført afbrydelse af vandforsyningen. Enhver andelshaver har kun een stemme. Institutioner, der er tilsluttet uden medlemskab, har møde-, tale- og stemmeret for dens ansvarlige person. Denne er dog ikke valgbar. Legitimation og institutionens dokumentation kan forlanges. 3.

8 Består et andelshaverskab af flere personer, har kun en person, den ansvarlige, de i stk. 1 nævnte rettigheder. Legitimation og dokumentation kan forlanges. 4. De i stk. 1,2 og 3 nævnte kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt kan kun afgives til et stemmeberettiget medlem og ingen kan være befuldmægtiget for mere end 2 medlemmer. 5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmemajoritet blandt de stemmeberettigede, uden hensyn til de fremmødtes antal, jvfr. dog 15 og 16,1. 6. Generalforsamlingen foreslår og vælger selv sin dirigent, samt sine eventuelle stemmetællere. Dirigenten leder generalforsamlingen i henhold til selskabets vedtægt, og afgør procedurespørgsmål vedrørende sagsbehandling og afstemninger. 7. Bestyrelsen, ved formanden, skal for ordinære generalforsamlinger aflægge beretning for det siden sidste ordinære generalforsamling forløbne år, medens kassereren skal fremlægge det reviderede årsregnskab, samt redegøre for næste års budget. Beretning og regnskab skal godkendes af de fremmødte. 8. Forslag fra andelshavere, som ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og bestyrelsen er pligtig at fremføre sådanne forslag for generalforsamlingen. 9. Den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen, der i 1995 består af 9 medlemmer. I 1996 afgår 3 medlemmer og der vælges 2 medlemmer. I 1997 afgår igen 3 medlemmer og der vælges 2 medlemmer. Herefter består bestyrelsen af 7 medlemmer der er på valg hvert 3. år. I 1998 er der 3 på valg - i 1999 og 2000 er der 2 på valg og så fremdeles. Hvert år og for 1 år ad gangen vælges desuden 2 suppleanter.

9 Et bestyrelsesmedlem skal være andelshaver i selskabet og må ikke være fyldt 70 år ved valget. Et valgt bestyrelsesmedlem der fylder 70 år i valgperioden kan dog sidde perioden ud. 10. Valg af bestyrelsen og de 2 suppleanter sker således: a. Generalforsamlingen foreslår kandidater. Vælgerne kan derefter på stemmesedlerne anføre det antal kandidater der er på valg det pågældende år. De kandidater, der har størst stemmetal, er derefter valgt og indtræder i den rækkefølge ( bestyrelse/suppleant) de er valgt i. b. Mundtlig afstemning kan foretages, hvis ingen protesterer herimod og der kun stemmes på een kandidat ad gangen. 11. Den ordinære generalforsamling vælger efter indstilling fra bestyrelsen et revisionsfirma, der mindst skal være reg. revisor til at revidere årets resultatopgørelse og status. (balance) Dette skal have virkning første gang for regnskabsåret Ved valg af revisorer og disses suppleanter anvendes samme regler som i stk. 10 anført. 13. Valg af dirigent og eventuelle stemmetællere foregår ved mundtlig afstemning. Skriftlig afstemning foretages på bestyrelsens eller flertallets begæring. 14. Bestyrelsen kan lade urafstemning afholde til brug ved afgørelser af spørgsmål af vital interesse.

10 1 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes i Toftlund hvert år i marts måned, og skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse ved annoncering i et af de lokale dagblade. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det kommende år fremlægges. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt Bestyrelsens konstituering: Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

11 Hvervene som formand og kasserer/sekretær lønnes efter bestyrelsens bestemmelser. Den øvrige bestyrelse er ulønnet. Rejser, diæter og brug af eget køretøj sker efter statens takster og regler. 3. Konstituering af bestyrelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. 4. Ved køb og salg af større inventar, samt ved optagelse af lån og pantsætning af selskabets aktiver, træffes afgørelsen af den samlede bestyrelse. 5. Bestyrelsen, som mindst skal afholde 4 møder årligt, er beslutningsdygtige, når mindst 5 medlemmer er mødt til et behørigt indvarslet møde. Ved eventuelle afstemninger med stemmelighed til følge, er formandens stemme udslagsgivende. 6. Over alle afholdte bestyrelsesmøder skal der føres forhandlingsreferat, der som minimum skal indeholde mødets dagsorden og trufne beslutninger. Mødereferaterne skal underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og mindretalsindstillinger skal føres til referat på forlangende. 7. Ved generalforsamlingen skal på tilsvarende måde føres referater, som mindst skal medunderskrives af den fungerende formand eller næstformand, samt af den valgte dirigent. 8. Bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for bevaring af selskabets forhandlingsreferater, regnskab og andre arkivalier, samt at disse til enhver tid opbevares under betryggende og brandsikre forhold. 9. Bestyrelsen er bemyndiget til antagelse af vandværksbestyrer og andet for vandværkets drift nødvendige personale, samt træffe aftale om løn og ansættelsesvilkår for disse. Personalet kan meddeles fuldmagt til de for udførelsen af deres hverv nødvendige dispositioner. Sådan fuldmagt/legitimation forevises på forlangende. 10.

12 Udover foranstående fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 11. Alle regninger anvises af formanden og udbetales af kassereren hvis kvittering er tilstrækkelig for den daglige ind- og udbetaling. 14. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, når mindst 10% af andelshaverne skriftligt, med angivelse af motiveret dagsordensforslag, over for formanden fremsætter krav derom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse. Indkaldelse af og afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker efter samme retningslinier som for ordinære generalforsamlinger, dog optages på dagsordenen kun de anliggender, der ønskes behandlet. 15. Selskabets vedtægt kan kun ændres ved generalforsamlingen, når mindst 10% af andelshaverne er til stede eller repræsenteret og mindst 75% af de fremmødte stemmer derfor. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 8 dage og senest en måned efter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, blot 75% af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer herfor. Har halvdelen af selskabets andelshavere ikke givet møde til en sådan generalforsamling, skal der afholdes urafstemning, hvor selskabets opløsning kan vedtages, når 75% af andelshaverne stemmer herfor. Hvis selskabet opløses, vælges en hertil indkaldt generalforsamling ved simpel stemmeflertal en likvidationskomite, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationskomiteen, i hvilken andre en andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og fordeler overskud/underskud til andelshaverne i forhold til indbetalt tilslutningsafgift. 17.

13 Hvis andelshavere og/eller forbrugere overtræder installations-reglementet eller selskabets vedtægt, kan selskabets bestyrelse foranledige vandforsyningen afbrudt, indtil misligholdelsen er bragt til ophør og omkostningerne/bøde herunder eventuelt bøde for overtrædelse af installationsreglementet er betalt. 18. Bestyrelsen træffer afgørelsen og beslutninger i alle tilfælde, der ikke kan henføres under nogen af foranstående paragraffer. 19. De efter interessentskabets stiftelse den 30. juni 1930 vedtagne vedtægter af 15. juli 1930 med senere ændringer, senest den 29. marts 1973, annulleres med vedtagelsen af denne, der samtidig har ændret selskabsform. Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Toftlund, den 28. april Marcussen Laue Tandrup Flemming Formand Kasserer/Sekretær Ændring af vedtægtens 7, stk. 3 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 1990 er rettet i nærværende vedtægt. Ændring af vedtægtens 11, stk. 1 og 4 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 1991 er rettet i nærværende vedtægt. Ændringer af vedtægtens og 8, stk. 3 og 12-9, stk. 1 og 10 samt 12 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. april 1993 er rettet i nærværende vedtægt. Ændringer af vedtægtens 11, stk og 11 samt 13, stk. 1 a og b vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1995 er rettet i nærværende vedtægt. Ændringer af vedtægternes 13 vedtaget på generalforsamling 13. marts 2000 og på den ekstraordinære generalforsamling den 3. april 2000 er rettet i nærværende vedtægter. Selskabets hjemsted er administrativt ændret til Tønder Kommune i 1.

14 11 stk. 9, afsnit ændret fra 67 år til 70 år på generalforsamling den 28, marts 2011 og på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2011.

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk

Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk Vedtægter for Benløse Rundings Vandværk 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Medlemmernes rettigheder 5. Medlemmernes forpligtelser 6. Udtræden af selskabet 7. Anlæg 8. Ledninger over privat grund

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere