Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015"

Transkript

1 Faxe Kommune CVR-nr maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision Revisionspåtegning Bemærkninger der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger 5 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering Formål og ansvar Revisionens udførelse Rapportering 9 3. Den løbende revision Generelt om det interne kontrolmiljø Gennemgang af generelle it-kontroller Økonomistyring Tilsyn med decentrale enheder Lønninger og vederlag Statusafstemninger Sociale områder Indsats mod socialt snyd Forvaltningsrevision Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Overordnet organisation og økonomistyring Sparsommelighed Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Lov om kommunernes styrelse Byrådets/fagudvalgenes beslutninger Bevillingsregler Låneregler Deponeringsregler 23 PwC 1

4 5.6 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Politikker og medarbejderbeskatning Momsregler Den afsluttende revision Identifikation af kommunens årsregnskab Ledelsens regnskabserklæring Formkrav til regnskabsaflæggelsen Revision af resultatopgørelsens poster Finansiering (Skat, tilskud og udligning) Renter Områder med statsrefusion Revision af balancens poster Periodisering Konklusion på revisionen af årsregnskabet Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Andre oplysninger Øvrige områder med særlige rapporteringskrav Byfornyelse Anden rådgivning og assistance Lovpligtige oplysninger 33 Bilag 1 Afgivne ledelsesnotater og påtegnede erklæringer og regnskaber 34 Bilag 2 4 til revisionsberetning (særskilt hæfte) PwC 2

5 1. Konklusion på den udførte revision 1.1 Revisionspåtegning Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og vi afgiver derfor følgende revisionspåtegning på årsregnskabet: Til Byrådet i Faxe Kommune Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Faxe Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. med følgende hovedtal: Resultat af ordinær driftsvirksomhed på (overskud) DKK 173,7 mio. Resultat af det skattefinansierede område på (overskud) DKK 83,7 mio. Aktiver i alt på DKK 1.758,0 mio. Egenkapital i alt på DKK 538,0 mio. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik, jf. lov om kommunernes styrelse og kommunes revisionsregulativ. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. PwC 3

6 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuner budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Faxe Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte resultatbudget for 2014 som sammenligningstal i årsregnskabet for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 1.2 Bemærkninger der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. har revisor pligt til at afgive revisionsbemærkninger, hvis vi vurderer: at regnskabet ikke er rigtigt regnskabsaflæggelsen ikke opfylder kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt der er disponeret i strid med byrådets beslutninger og mål der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt, eller vi kan notere væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende ved etablerede forretningsgange og/eller der mangler forretningsgange på væsentlige områder. Revisionen kan samtidig fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden: Det specialiserede voksenområde, jf. servicelovens Vi har konstateret fejl i 7 af 10 gennemgåede sager, som vedrører forhold der har betydning for den bevilgede støtte i enkeltsagerne. Der er i 1 sag ikke foretaget en egentlig vurdering af, om borger er i målgruppen for den bevilgede støtte, ligesom der i 3 sager ikke ses faglige begrundelser for støtten og/eller omfang og formål med denne. Herudover er der i 7 sager fejl i forhold til handleplaner og i 4 sager kunne de beskrevne formål og indsatsmål være mere konkrete, således at det giver leverandører bedre mulighed for at tilrettelægge den rette støtte, og således at der kan foretages opfølgning på effekten af den bevilgede støtte. I 1 sag har man PwC 4

7 ikke foretaget en systematisk og dokumenteret revurdering, og i 3 sager er journalen ikke ført iht. gældende regler. I 2 sager er det uklart, om borgeren er i stand til at modtage ledsagelse uden socialpædagogisk støtte, og i 1 sag er der tvivl om borgerens arbejdslederevner i en sag vedr. BPA efter Servicelovens 96. Vi har fået oplyst af ledelsen, at der snarest vil blive gennemført opfølgning i de fejlbehæftede sager med henblik på, at få sagerne bragt i orden. Eftersom udvælgelsen af de gennemgåede sager er sket tilfældigt, er det vores opfattelse, at der kan forekomme flere sager med samme typer af fejl. Vi anbefaler derfor, at der fastlægges en handleplan for en struktureret løbende revurdering af alle sager. I forbindelse hermed anbefaler vi, at der sættes et styrket fokus på skriftligheden i sagerne, således at der sikres et godt grundlag for bevillingen af støtte til borgerne, samt at der iværksættes procedurer, der sikrer, at alle sager bliver revurderede løbende. Ligeledes anbefaler vi et styrket fokus på målgruppen for handleplaner og tilbud til borgere om disse. Ledelsen har oplyst, at de er bekendt med, at der er udfordringer i forhold til sagsbehandlingen på området, hvorfor der har været iværksat tiltag til forbedringer af kvaliteten af sagsbehandlingen. Dette omfatter blandt andet indførelse af voksenudredningsmetoden (VUM) og indførelse af et it-værktøj, der understøtter denne metode. Dette har dog ikke været tilstrækkeligt, hvorfor der vil blive iværksat en foranalyse af området, med henblik på, at få skabt et overblik over, hvori de konkrete udfordringer består, således at der kan iværksættes endnu mere konkrete og målrettede tiltag. Vi anbefaler, at området underlægges et skærpet ledelsesmæssigt tilsyn. Vi vil følge op på dette område i forbindelse med revisionen for Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Vi har påset at tidligere afgivne beretninger, herunder revisionens bemærkninger, er blevet behandlet af byrådet, og at byrådet har afgivet besvarelse over for tilsynsmyndigheden. Faxe Kommune har således opfyldt styrelseslovens bestemmelser. PwC 5

8 2. Revisionens formål, udførelse og afrapportering 2.1 Formål og ansvar Revisionen har til formål at påse: At årsregnskabet er rigtigt opstillet på grundlag af kommunens bogføring. At årsregnskabet i sin helhed er udtryk for kommunens samlede økonomiske forvaltning. At de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for regnskabsaflæggelse er efterlevet. At der er en tilfredsstillende intern kontrol på væsentlige områder. At gældende love og forskrifter samt byrådets beslutninger bliver overholdt. At tilsynsmyndighedens godkendelse foreligger til disposition, hvor det er nødvendigt. At byrådets og tilsynsmyndighedens afgørelser vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger for tidligere år er iagttaget således, at disse forhold ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Det er byrådets ansvar at godkende budgettet for det kommende år, borgmesteren skal drage omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Gennem regler, godkendt af byrådet, er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelsen af de administrative forhold. Kommunens årsregnskab udarbejdes af administrationen og aflægges af økonomiudvalget til byrådets godkendelse. Ledelsen har ansvaret for, at årsregnskabet er i overensstemmelse med lovgivningens krav herom, og at forvaltningen foregår på betryggende måde. Den økonomiske forvaltning skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder også form og indhold af årsregnskabet. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge økonomistyringen på en måde, der er hensigtsmæssig efter kommunens forhold. Dette omfatter også ansvar for en tilrettelæggelse af forvaltningen, økonomistyringen og øvrige registreringer på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne, at de tilsigtede resultater opnås, samt at der sker en løbende overvågning og evaluering af økonomistyringen, rutiner og resultater i øvrigt. Ansvaret for bogføring og formueforvaltning varetager borgmesteren og administrationen blandt andet gennem etablering af forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre, at registreringerne dækker over gyldige transaktioner, og at registreringerne er fuldstændige og nøjagtige. Etablering af forretningsgange og interne kontroller sker endvidere med henblik på at forebygge og opdage eventuelle besvigelser i form af misbrug af kommunens aktiver og bevidste fejlinformationer i regnskabsrapporteringen. PwC 6

9 2.2 Revisionens udførelse Vores revision omfatter: finansiel revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler. juridisk-kritisk revision, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. økonomisk kritisk revision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde (forvaltningsrevision). Ved den finansielle revision er prioriteringen af opgaverne og revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages, dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret, og dels som en løbende proces ud fra erfaringer indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne tilsyns- og kontrolmiljø. I vurderingerne indgår også resultater og erfaringer, som indhentes via kommunens interne tilsyn. Den juridisk-kritiske revision indgår altid som en integreret del af den finansielle revision. Ved den økonomisk kritiske revision vurderer vi på udvalgte områder, om opgaveløsningen sker i overensstemmelse med de opstillede mål og om der administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde. I årets løb anvender vi systemrevision, som kombineres med substansrevision (analytisk og detailrevision) i større eller mindre omfang. Systemrevisionen har til formål at efterprøve, om de interne kontroller (forretningsgange) er hensigtsmæssigt og sikkert tilrettelagt og efterlevet. Ved mulige mangler eller manglende efterlevelse af forretningsgange, vil vi gøre kommunens ledelse opmærksom herpå. Til den afsluttende revision anvender vi fortrinsvis substansrevision. Revisionen udføres i vid udstrækning ved regnskabsanalytiske undersøgelser, hvor det aflagte regnskab og regnskabsforklaringer gennemgås og vurderes i forhold til budgetterede og bevilgede beløb og de forudsætninger, som ligger til grund herfor. Endvidere indgår afstemninger og efterprøvelse af forvaltningens interne kontrolrutiner i forbindelse med årsafslutningen. Vi har anvendt specialudtræk fra kommunens økonomisystem til regnskabsanalytiske undersøgelser, stikprøveudtagninger og efterprøvelser af kontoplanrelationer vedrørende økonomiposteringer Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsplan og -strategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte områder af betydning for årsregnskabet. Områder med højere risiko, det vil sige, hvor der er tale om væsentlig regnskabspraksis og/eller en betydelig grad af vurdering eller skøn, kræver specielle revisionsmæssige overvejelser på grund af karakteren af risikoen, det sandsynlige omfang af eventuelle fejloplysninger samt sandsynligheden for, at risikoen bliver til virkelighed. PwC 7

10 Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt, har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen identificeret følgende fokusområder og områder med forhøjet risiko for væsentlige fejl i regnskabet: It-sikkerhed Interne kontroller Overholdelse af momsregler Økonomistyring Anlægsaktiver De sociale og beskæftigelsesmæssige områder På øvrige områder har vi vurderet risikoen for fejl i årsregnskabet som normal. Revisionens omfang har været tilpasset dertil. Revisionen giver således ikke en fuld sikkerhed for, at alle fejl og mangler opdages, men kun en høj grad af sikkerhed for at væsentlige fejl og mangler i forhold til regnskabets rigtighed og overholdelse af love, regler mv. opdages Forvaltningsrevision som en integreret løbende proces Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. For at skabe det nødvendige revisionsbevis for regnskabets rigtighed, finder vi det nødvendigt, at foretage og anvende forskellige analyser, nøgletal, udviklingstendenser, sammenligninger samt vurderinger af forretningsgange. Herved udføres automatisk en del løbende forvaltningsrevision som en integreret del af de normale revisionshandlinger. Revisionsresultaterne kan således nyttiggøres i en bredere sammenhæng. Vurdering og efterprøvelse af forretningsgange er efter vores generelle opfattelse, sammen med vurdering af de kontrolmæssige aspekter, udtryk for en løbende vurdering af, om administration og sagsbehandling foregår på en hensigtsmæssig måde. Forslag til ændringer/justeringer af forretningsgange fremsættes og aftales oftest i den løbende dialog med og rapportering til de administrative ledelsesniveauer. Analyser, udvikling af hjælpeværktøjer og rådgivning, herunder tolkning af lovgivning og refusionsregler mv. kan også medføre, at der ændres praksis. Det medfører i nogle tilfælde, at afregninger, tilskud og refusioner kan effektueres i et ændret betalingsflow og -omfang. Endvidere bidrager vores rådgivning til forbedringer og justeringer af praksis og regnskabsvejledninger, fx vedrørende: Statusafstemninger. Bogførings- og legalitetskontrol. Elektroniske betalinger. Bilagsbehandling og -kontrol, samt udnyttelse af betalingsfrister. Indkøbsadfærd. Moms- og afgiftsmæssige muligheder. Fritvalgsordningers administration. Udarbejdelse og opstilling af tilskuds- og specialregnskaber. Budget- og regnskabsmodeller for opgørelse, regulering, styring og regnskabsføring af resultat vedrørende takstfinansierede institutioner samt kommunale ældreboliger, hvor den løbende drift administreres af en boligorganisation. PwC 8

11 2.2.3 Drøftelse med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at kommunen efter ledelsens vurdering har et passende kontrolmiljø, der afdækker risikoen for at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser. 2.3 Rapportering Revisionens indhold og resultater rapporteres i forskellig detaljeringsgrad til henholdsvis det administrative og det politiske niveau. Til det administrative niveau rapporteres løbende til de enkelte forvaltninger og institutioner. Det sker såvel mundtlig som skriftligt ved notater til ledelsen. Vi søger desuden gennem en konstruktiv løbende dialog med kommunens medarbejdere om konkrete og generelle problemstillinger at medvirke til at forebygge, at der opstår væsentlige fejl. Rapportering til byrådet sker i form af beretninger. Eventuelle bemærkninger, som byrådet skal tage stilling til og besvare over for tilsynsmyndigheder, vil fremgå som bemærkninger i afsnittet 1.2 Bemærkninger der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. PwC 9

12 3. Den løbende revision 3.1 Generelt om det interne kontrolmiljø Det bedste værn mod såvel ubevidste som bevidste fejl og mangler i kommunens forvaltning, er etablering af velfungerende og effektive administrative processer og interne kontroller. Det er således kommunens administrative ledelse og i sidste instans byrådet, som har ansvaret for, at der er etableret administrative processer og interne kontroller, som sætter fokus på områder med særlig risiko for væsentlige økonomiske tab, krænkelser af borgernes retssikkerhed og uønsket presseomtale. På visse områder (områder med statsrefusion) er der endvidere lovgivningsmæssige krav om ledelsestilsyn og kvalitetskontrol. Disse forhold retter sig ikke alene mod regnskabets rigtighed, men i høj grad også mod kommunens overholdelse af love og regler samt mod kommunens forvaltning af de til rådighed værende midler. Væsentlige elementer heri er stillingtagen til kommunens risikoprofil, samt hvorledes kommunens strukturer, processer og metoder samt medarbejdernes kompetencer og kapacitet påvirker denne risikoprofil. Derudover omfatter dette en stillingtagen til væsentlige processer, hvad der kan gå galt i forhold hertil, samt hvilke foranstaltninger, der er etableret til imødegåelse af disse risici. Vi gennemgår som led i vores revision kommunens processer og interne kontroller, herunder kommunens kasse- og regnskabsregulativ. I forbindelse med vores revision undersøger vi, om der er tilrettelagt og udført de fornødne interne procedurer og tilsyn, som sikrer ovenstående. Vi vil tillige, som led i løbende forvaltningsrevision, vurdere om disse procedurer og tilsyn udføres hensigtsmæssigt. 3.2 Gennemgang af generelle it-kontroller Indledning Som led i revisionen for Faxe Kommune har vi foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller. Formål Formålet med gennemgangen har været at vurdere, hvorvidt der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som sikrer tilfredsstillende generelle it-kontroller. De generelle it-kontroller er fundamentet for automatiske applikationskontroller, regnskabsprocedurer og systemgenererede data og rapporter, som anvendes i nøglekontroller, og som påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsrapporten. Omfang Vi har foretaget gennemgang af, hvordan it-kontroller er tilrettelagt, og så vidt muligt hvordan disse kontroller er implementeret. Vi har endvidere foretaget test af it-kontroller via dataudtræk og gennemgang af modtaget dokumentation. Gennemgangen er foretaget i henhold til gældende revisionsstandarder og har omfattet følgende hovedområder: 1. It-politikker og organisation: Udvikling og implementering af it-strategi og sikkerhedspolitikker Identifikation og vurdering af it-risici It-medarbejdere Styring af outsourcing-/serviceleverandører PwC 10

13 2. Drift af datacentre og netværk 3. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware 4. Adgangssikkerhed: Politikker og procedurer Beskyttelse af data og funktionsadskillelse 5. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer. Gennemgangen er baseret på interview af medarbejdere i IT- og Digitalisering og center for Økonomi og HR. Endvidere har vi gennemgået procedurer for udvalgte områder og foretaget inspektion af udvalgt systemdokumentation, herunder udskrifter af relevant parameteropsætning. Kommunen modtager årligt revisorerklæringer fra it-serviceudbydere til væsentlige systemer. Vi har gennemgået revisionserklæringer fra Silkeborg Data A/S og KMD A/S for perioden 1. januar til 31. december 2014, samt Fujitsu A/S for perioden 1. november 2013 til 31. oktober Ved gennemgangen af erklæringerne fra Silkeborg Data har vi observeret forhold omkring mangelfulde procedurer vedrørende administration af adgang til informationssystemer og tjenester hos JN Data, som kommunen bør være opmærksom på. Det er vores vurdering, at ledelsen i it-afdelingen i perioden har arbejdet med at styrke de generelle itkontroller gennem dokumentering af change management ved ændringer i systemsoftware og præcisering af procedurer for backup. Faxe Kommune har etableret it-kontroller, der i det væsentligste er beskrevet i politikker og retningslinjer og at medarbejderne er bekendt med deres ansvar for kontrol. Vi har ved årets gennemgang observeret to forhold, der giver anledning til nye observationer, mens to observationer er blevet lukket. Revisionen viser dog fortsat, at Faxe Kommune ikke har implementeret en beredskabsplan. Vi har givet anbefalinger til styrkelse af området. Endvidere har vi ved gennemgang af brugerkonti på Windows fortsat observeret forekomsten af brugerkonti, der ikke har været anvendt i længere tid. Vores gennemgang viser dog, at antallet af brugerkonti med administratoradgang, som ikke skifter password i henhold til kommunens politik er væsentligt reduceret i forhold til tidligere år, men der fortsat er enkelte administratorkonti, hvor der ikke foretages skift af password i henhold til kommunens politik. Vi har givet anbefalinger til styrkelse af området. Vi har efterfølgende fået oplyst, at kommunen i 2015 har iværksat tiltag til dels at spærre ubenyttede brugerkonti samt at passwords er skiftet på administratorkonti. Vedrørende SD-Løn har vi af Silkeborg Data fået oplyst, at funktionen til autolukning af brugerkonti ved fratrædelse ikke i alle tilfælde sikrer, at medarbejderens adgang spærres ved fratrædelse, da Silkeborg Data har konstateret en fejl i funktionen. Silkeborg Data arbejder på at få fejlen rettet. Vores gennemgang af administrationen af brugeradgang til SD-Løn hos Faxe Kommune har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi anbefaler, at kommunen etablerer en midlertidig kontrol på området. På baggrund af den foretagne revision er det vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller hos Faxe Kommune er på et tilfredsstillende niveau (vurderet ud fra følgende skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende). PwC 11

14 3.3 Økonomistyring Vi har gennemgået kommunens beskrivelser for økonomisk styring og herunder vurderet, om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring og tilrettelagte arbejdsgange mv. udøves i praksis. Kommunens økonomistyringspolitik er beskrevet i Principper for økonomistyring samt i bemærkningerne til kommunens budget. Herudover er der i bilag til Principper for økonomistyring fastsat regler for budget- og bevillingskontrol samt bevillingsansøgninger. Bevillingsniveauet for driftsudgifter er fastsat på fagudvalg, således hvert udvalg har en nettobevilling. Fagudvalget kan inden for den givne bevilling selv flytte budgetbeløb fra et af udvalgets målområder til et andet af udvalgets målområder. Endvidere kan administrationen foretage udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og målområder af teknisk/ administrativ karakter, fx fordeling af lønpuljer ud på målområderne. Regler og rammer for økonomisk decentralisering er ligeledes beskrevet. Beskrivelsen dækker over alle decentrale enheder med budgetansvar, inkl. selvejende institutioner. Vi har ingen bemærkninger til de vedtagne Principper for økonomistyring. 3.4 Tilsyn med decentrale enheder Vi har foretaget en vurdering af, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i Principper for økonomistyring. Regelsættet indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen: Bilagene effektueres til bogføring og betaling af én person. Bilag betales elektronisk. Efterfølgende anvises bilag som en del af ledelsestilsynet i økonomisystemet (Prisme) af den budgetansvarlige leder. Det fremgår også af regulativet, at den centrale økonomifunktion løbende skal føre tilsyn med bilagsbehandlingen til sikring af, at de vedtagne regler overholdes. Vi har derfor undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler, og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har vurderet og gennemgået resultaterne af det udførte tilsyn med bilagsbehandlingen i enkelte bogføringsenheder, for at vurdere det samlede billede af bilagskvaliteten. På baggrund heraf har vi foretaget stikprøvevis bilagsrevision med fokus på manuelle udgiftsbilag og udvalgte bogføringsenheder. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling generelt er velfungerende, og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. PwC 12

15 3.5 Lønninger og vederlag Lønrevisionen er udført ved besøg i kommunens centrale løn- og personaleadministration. Den gennemsnitlige udgift kan opgøres som følger: Tabel 1 Kilde: Faxe Kommunes regnskab Antal årsværk Samlet lønudgift (mio. DKK) 961 Gennemsnitlig udgift (t.dkk) 397 Faxe Kommune har i 2013 ibrugtaget nyt lønsystem SD-løn. I forhold til det hidtidige lønsystem fra KMD opgøres antal årsværk ikke ens i de to lønsystemer, fx i forhold til fleksjob og redningsberedskab. Vi har derfor fravalgt sammenligningstal for 2012 og Forretningsgange Vi har gennemgået processen for lønområdet for at påse, at den er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi definerer lønprocessen, som oprettelse og ændring af løndata, dagpengerefusioner samt sikring af, at den udbetalte løn er korrekt. På lønområdet er der en række kontroller, som supplerer hinanden (kontrolmiljø) og derved dels sikrer, at det er de rigtige personer som aflønnes, men også dels at den løn som udbetales er korrekt. I forbindelse med gennemgangen har vi overordnet vurderet summen af de kontroller, som er på lønområdet, for om de afdækker de fejl, der kan opstå i lønprocessen uanset om det er tilsigtede (svig) som utilsigtede fejl. Vi har endvidere udvalgt de kontroller, som vi finder væsentligst og testet disse for, om de bliver udført som oplyst, og om de er effektive. På lønområdet er der et kontrolmiljø, som dels skal udføres på selve lønkontoret, men som også dels skal udføres ude ved de enkelte budgetansvarlige i form af deres månedlige økonomiske ledelsestilsyn. I denne gennemgang har vi forholdt os til de processer, som er på lønkontoret med tilhørende kontroller. Vi har konstateret, at ansatte med indberetningsadgang i SD-løn kan indberette på eget CPR-nr. HR anbefaler dog generelt, at der ikke indberettes på eget CPR-nr. Der kan udtrækkes en liste på egne indberetninger. Vi fik i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2013 oplyst, at HR vil lave en kontrol af egne indberetninger. Denne kontrol er ikke foretaget i 2014, og vi skal derfor anbefale at dette gennemføres vedrørende regnskabsåret Udover ovennævnte bemærkninger, er det er vores opfattelse, at processer og hermed også kontrolmiljøet er hensigtsmæssig og betryggende Sagsrevision Vi har gennemgået et antal personalesager med det formål, at efterprøve om gældende regler og overenskomster i forbindelse med lønudbetaling efterleves. Udsnittet af sager er fordelt på forskellige overenskomstområder. PwC 13

16 Ved sagsrevisionen har vi påset: Om der ved oprettelse af nye sager foreligger fornøden dokumentation i sagsakterne. Om der indberettes korrekt til lønsystemet. Om der udbetales korrekt løn i henhold til overenskomst, aftaler mv. Vi har endvidere ved årsregnskabsrevisionen påset, at udvalgte politikere og ledende administrativt personale får udbetalt korrekt henholdsvis vederlag og løn. Vi har konstateret, at der 2 tilfælde er udbetalt overarbejde, som ikke følger de overenskomstmæssige regler. Vi skal derfor anbefale, at fremadrettede udbetalinger af merarbejde til medarbejdere, hvor aftale om godtgørelses for merarbejde til tjenestemænd er gældende, bliver godkendt af byrådet eller byrådet giver bemyndigelse videre til direktionen. Udover ovennævnte bemærkninger, er det er vores generelle vurdering, at lønninger udbetales i henhold til gældende overenskomst, aftaler mv., samt at administrationen af området i øvrigt er betryggende. 3.6 Statusafstemninger Vi har fået forelagt Faxe Kommunes materiale vedrørende afstemning af statuskonti. Ud fra det forelagte materiale kan vi konstatere, at afstemningerne i såvel kvantitet som kvalitet opfylder gældende retningslinjer på området. På tidspunktet for årsrevisionen manglede der få statusafstemninger. Heri blandt er der dog tale om to likvide konti samt konti vedrørende langfristede tilgodehavender. Det er aftalt med administrationen, at de manglende afstemninger er udarbejdet senest med udgangen af juni måned Det er vores vurdering, at Faxe Kommunes statuskonti i al væsentlighed udviser korrekte saldi. 3.7 Sociale områder Der er særlige krav til revisionen af områder med statsrefusion samt for rapportering til ressortministerierne herom. Dette fremgår blandt andet af bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Undervisningsministeriets ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen). Med dette udgangspunkt har vi revideret alle væsentlige områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, jf. bilag 2-4 til denne beretning Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014, samt Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder - regnskabsåret På baggrund af de samlede resultater af vores revision, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcenteret og i Ydelsescenteret, som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i Faxe Kommune, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op PwC 14

17 til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger, og vi har ved gennemgangen ikke konstateret udbetaling af uforenelige ydelser. På baggrund af de samlede resultater af vores revision på det specialiserede område for børn og voksne, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af området for børn og familier som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger for dette område. På det specialiserede voksenområde er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud administreres på en hensigtsmæssig måde, ligesom det er vores vurdering, at man ikke fuldt ud lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud er varetaget hensigtsmæssigt, hvorfor vi har afgivet en revisionsbemærkning jf. punkt 1.2 Bemærkninger ser skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. 3.8 Indsats mod socialt snyd Faxe Kommune s Kontrolgruppe er organisatorisk placeret i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Kontrolgruppen har en normering på 2 årsværk. I 2014 har Kontrolgruppen modtaget 136 anmeldelser. Heraf er 29 interne anmeldelser, hovedsageligt fra kommunens sagsbehandlere. Til sammenligning modtog gruppen 106 anmeldelser i Kontrolgruppen har stoppet udbetaling af sociale ydelser i 47 sager i Ophør med udbetaling af ydelsen er typisk sket efter gensidig aftale med borgeren, indberetning til borgerens sagsbehandler, eller ved at kontrolgruppen har lavet en afgørelse. I 2014 er det primært sager vedr. samliv samt sort arbejde/dobbeltforsørgelse, der udgør langt den største del at kontrolgruppens sager. Sager vedrørende samliv i forhold til modtagelse af sociale ydelser som enlig forsørger, hører typisk under Udbetaling Danmark. Dog er det stadig kommunens opgave at vurdere berettigelse til fripladstilskud. Derfor er det i sager om samliv, i forbindelse med børnetilskud, boligstøtte og fripladstilskud, to myndigheder, der skal træffe afgørelse ud fra de samme oplysninger. Kontrolgruppen har i 2014 rejst krav om tilbagebetaling på ca. DKK 0,6 mio. Den fremadrettede besparelse udgør DKK 4,3 mio. Kontrolgruppen har i 2014 deltaget i 2 Fairplay aktioner med SKAT i kommunen samt en aktion i forhold til selvstændige sygemeldte. Det er vores opfattelse, at Faxe Kommune har en god og velfungerende kontrolgruppe. PwC 15

18 4. Forvaltningsrevision Forvaltningsrevisionen omfatter en vurdering af om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Forvaltningsrevisionen har vi opdelt i områderne: Område Vurdering 2014 (1) Vurdering 2013 Reference Økonomisk situation 4.1 Organisation og økonomistyring 4.2 Sparsommelighed 4.3 = lever ikke fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder at området kan forbedres = lever fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder området forvaltes betryggende (1) Forvaltning under skyldig økonomisk hensyntagen er ikke et entydigt defineret begreb - og der er derfor heller ikke entydig referenceramme for, hvad kommunen skal leve op til. Derfor er en god vurdering kun udtryk for, at vi ved den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret forhold, der afkræfter at forvaltningen har handlet under skyldig økonomisk hensyntagen. 4.1 Vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Vi har foretaget en vurdering af kommunens økonomi i forbindelse med den afsluttende revision af årsregnskabet. Vurderingen omfatter følgende områder: Bæredygtig drift er kommunen i stand til, via driften, at skabe et tilstrækkeligt resultat til planlagte anlægsinvesteringer og afdrag på lån? Overholder kommunen budgettet, så de budgetterede resultater opnås? Udviklingen i kommunens likviditet. Ved vurdering af bæredygtig drift foretages en vurdering af regnskabsårets resultat på det skattefinansierede område. I det følgende gennemgås kommunens økonomiske nøgletal på overordnet niveau. Ved analyser af kommunens driftsudgifter anvendes PwC s generelle opdeling i sektorer og områder, hvilket muliggør en sammenligning med andre kommuner. Områderne svarer således ikke til de bevillingseller politikerområder, som Faxe Kommune normalt anvender Drift Faxe Kommune haft et overskud på det skattefinansierede område på DKK 83,7 mio., mod et oprindeligt budgetteret overskud på DKK 49,1 mio. og et korrigeret budgetteret underskud på DKK 14,5 mio. Der er overført driftsbevillinger fra 2013 til 2014 på DKK 33,3 mio. og der forventes overført driftsbevillinger for i alt DKK 23,5 mio. til Der er således i årets løb foretaget en planlagt nedsparring på DKK 9,8 mio. PwC 16

19 Tabel 2 Kilde: Faxe Kommunes regnskab 2013 og 2014, PwC-beregning Korrigeret (Beløb i mio. DKK) budget 2014 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Indtægter i alt (skatter og tilskud) Driftsudgifter Renter/kurstab Afdrag på lån, ekskl. låneomlægning Råderum (-negativt) Som det fremgår af ovenstående tabel, er der i det korrigerede budget budgetteret med et positivt råderum på DKK 20 mio., hvor det faktiske resultat udviser et positivt råderum på DKK 134 mio. Dette dækker årets ikke lånefinansierede anlægsudgifter på DKK 73 mio. Der er i 2014 optaget lån for DKK 17,0 mio. Det er vores opfattelse, at årets resultater tilfredsstillende, og at Faxe Kommunes økonomiske stilling er robust Likviditet Nedenfor er vist de væsentligste likviditetsnøgletal for Faxe Kommune: Tabel 3 Kilde: Faxe Kommune regnskab 2013 og 2014, PwC-beregning Regnskab 2014 Regnskab 2013 Likviditetsforskydning, (mio. DKK) 35,5-39,2 Likvide aktiver ultimo, (mio. DKK) 114,4 79,0 Gns. likviditet, (mio. DKK) 167,2 153,4 Likvide aktiver i pct. af driftsudgifter 6,1 4,2 Kommunens kassebeholdning udviste primo 2014 DKK 79,0 mio. og ultimo 2014 DKK 114,4 mio. Der har således været en forbedring af kassebeholdningen på DKK 35,5 mio. I det vedtagne budget var der forventet en forbedring af kassebeholdningen på DKK 23,8 mio. og i det korrigerede budget et forbrug af kassebeholdningen på DKK 40,6 mio. PwC 17

20 Kommunens kassebeholdning ultimo regnskabsåret er sammensat således: Indskud i pengeinstitutter DKK -43,0 mio. Investeringsforeninger DKK 17,9 mio. Obligationsbeholdning DKK 139,5 mio. I alt DKK 114,4 mio. Den gennemsnitlige likviditet indeholder udover kontante beholdninger og bankbeholdninger også værdipapirer og kassekredit. Byrådet forventes at vedtage overførsler fra 2014 til 2015 på i alt DKK 23,5 mio. I det vedtaget budget for 2015 er der forventet et forbrug af kassebeholdningen DKK 8,3 mio. Såfremt det vedtagne budget for 2015 samt budgetoverførsler fra 2014 til 2015 realiseres fuldt ud, vil Faxe Kommune ultimo 2015 have en kassebeholdning på ca. DKK 82,6 mio Gældsforpligtelser Tabel 4 Kilde: Faxe Kommune regnskab Langfristet Gæld (mio. DKK) Ældreboliger Langfristet gæld Den langfristede gæld er i 2014 faldet med DKK 25,1 mio. inkl. afdrag på finansielt leasede aktiver. Der er i 2014 optaget lån for DKK 17,0 mio. Den langfristede gæld udgør i 2014 DKK pr. borger. Afdrag på lån i 2014 udgør DKK 39,0 mio. Faxe Kommune har i 2014 foretaget låneoptagelse med i alt DKK 17,0 mio. Lånet er optaget i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. PwC 18

21 4.1.4 Soliditet Tabel 5 Kilde: Faxe Kommune regnskab Egenkapital (mio. DKK) Kommunens balancekonto udgør ultimo regnskabsåret DKK 429,7 mio., og egenkapitalen (inkl. fysiske aktiver) er på DKK 538,0 mio. Egenkapitalen er steget med DKK 74,8 mio. i forhold til Egenkapitalen udgør i 2013 DKK pr. borger Konklusion vurdering af kommunens resultat og økonomiske stilling Egenkapitalen er steget med DKK 74,8 mio. De væsentligste årsager hertil er årets resultat på DKK 83,7 mio. 4.2 Overordnet organisation og økonomistyring Kommunens økonomistyringspolitik er beskrevet i Principper for økonomistyring samt i bemærkningerne til kommunens budget. Kommunen er i 2014 organiseret i 8 bevillingsområder samt i 4 finansielle bevillingsområder (skatter og tilskud, finansielle poster mv.). Ud over budgettet findes der på hvert bevillingsområde en aftale mellem det politiske niveau og det pågældende bevillingsområde om aktivitet, kvalitet og serviceniveau. Der er tilrettelagt en proces, der sikrer en sammenhængende budgetudarbejdelse, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, der i al væsentlighed svarer til, hvad der efter vores vurdering, er god skik i kommunerne. 4.3 Sparsommelighed Sparsommelighedsaspektet er udtryk for, hvorvidt kommunen anvender relevante ressourcer til løsningen af de kommunale opgaver, og hvorvidt kommunen fremskaffer disse efter en afvejning af pris og kvalitet. PwC 19

22 4.3.1 Generelt Udover at have specielt fokus på udgifter til Rejser, repræsentation, møder og indkøb vurderer vi løbende, i forbindelse med vores revisionsgennemgang af de enkelte områder, hvorvidt sparsommelighedsaspektet har været med i overvejelserne omkring den kommunale opgaveløsning. Vores vurdering sker på baggrund af en bred gennemgang som dækker fra vedtagne politikker, bilagsgennemgang, vurdering af forretningsgange og opfyldelse heraf, anvendelse af personaleressourcer mv. Ud fra vores gennemgange af arbejdsprocesser, budget- og budgetopfølgnings procedurer samt bilagsgennemgang er det vores vurdering, at Faxe Kommune generelt vurderer sparsommelighedsaspektet i forbindelse med de enkelte opgaveløsninger Rejser, repræsentation og møder Direktionen har givet udtryk for, at der er meget stor fokus på, at ikke mindst kommunens administrative og politiske ledelse udviser sparsommelighed ved gennemførelse af rejser, udførelse af repræsentative opgaver og ved afholdelse af møder og seminarer. Vi har ved gennemgang af repræsentationsudgifter ikke konstateret ekstraordinære udgifter Indkøb I Faxe Kommune har byrådet i januar 2007 vedtaget en indkøbspolitik som senest er opdateret maj Det overordnede formål med Faxe Kommunes indkøbspolitik er bl.a.: at Faxe Kommune kan købe sine varer og tjenesteydelser på de mest fordelagtige betingelser. De mest fordelagtige betingelser er en vurdering af pris, service og kvalitet, at der vil blive lavet en samlet evaluering over administrative, kvalitative og økonomiske gevinster en gang om året med henblik på videndeling. Det er vores opfattelse, at den vedtagne indkøbspolitik vil understøtte kommunens bestræbelser på en rationel ressourcefremskaffelse. Vi har stikprøvevis, ved udtræk fra kommunens økonomisystem, forespurgt på dels CVR-nr., og dels på varegrupper. De foretagne udtræk viste, at Faxe Kommune har afholdt DKK af omkostningerne vedr. madservice hos leverandør, hvor der ikke foreligger en indkøbsaftale. Dette vurderer vi som værende uvæsentligt i forhold til om indkøbspolitikken overholdes. Det er vores vurdering, at Faxe Kommunes indkøbspolitik benyttes i det omfang, som fremgår af formålsbeskrivelsen. PwC 20

23 5. Redegørelse for den udførte juridisk-kritiske revision Den juridisk-kritiske revision omfatter en vurdering af, hvorvidt de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har i den sammenhæng påset overholdelsen af følgende administrative love og regler: Regelsæt Konklusion 2014 Konklusion 2013 Reference Lov om kommunernes styrelse 5.1 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger 5.2 Bevillingsregler 5.3 Låneregler 5.4 Deponeringsregler 5.5 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger 5.6 Politiker- og medarbejderbeskatning 5.7 Momsregler 5.8 = lever ikke fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder at området kan forbedres = lever fuldt ud op til egne/lovgivningsmæssige regelsæt eller vi finder området forvaltes betryggende 5.1 Lov om kommunernes styrelse Lov om kommunernes styrelse fastsætter regler for byrådet og udvalgenes varetagelse af kommunens anliggender, den økonomiske forvaltning mv. Vi har ved gennemlæsning af byrådets beslutningsprotokol samt visse punkter i udvalgenes beslutningsprotokol kontrolleret overholdelse af den kommunale styrelseslov. Vi har endvidere i forbindelse med vores revision eksempelvis stikprøvevis kontrolleret vederlag til byrådet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. PwC 21

24 5.2 Byrådets/fagudvalgenes beslutninger I forbindelse med vores revision, eksempelvis lønrevision, årsrevision og forvaltningsrevision har vi stikprøvevis kontrolleret, at beslutninger fra byrådet, økonomiudvalg og de stående udvalg er overholdt. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.3 Bevillingsregler Vi har indhentet kommunens bevillingsregler, der fremgår af henholdsvis kommunens Principper for økonomistyring samt af kommunens budget for året Drift Kommunen har 8 bevillingsområder (drift). Bevillingerne er ikke overholdt på alle bevillingsområder: På bevillingsområderne (drift) har der samlet været et mindre forbrug på DKK 90,9 mio. i forhold til korrigeret budget. Vi har gennemgået kommunens redegørelse for overholdelsen af de meddelte bevillinger samt forklaringer på afvigelser herfra. Gennemgangen af årsregnskabet viser, at der samlet har været et mindre forbrug på DKK 90,9 mio. I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevillinger på netto DKK 18,8 mio. Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på -4,6 % Anlæg Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens Principper for økonomistyring overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. I det oprindelige budget var der budgetteret med en udgift på DKK 57,6 mio. vedrørende anlæg. I årets løb er der givet tillægsbevillinger på netto DKK 37,3 mio., inkl. overførsel fra 2013 til 2014 på DKK 26,0 mio. Det korrigerede budget udviser en udgift på DKK 94,9 mio. Den faktiske udgift vedrørende anlæg udgjorde DKK 90,0 mio. Der forventes overført DKK 4,2 mio. til Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber generelt er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Jævnfør reglerne i Budget og Regnskab for Kommuner skal drift- og anlægsudgifter optages i kommunens regnskab. Dette gælder også såfremt området er overført til et selvstændigt selskab. PwC 22

25 Vedrørende renovation henstår ultimo regnskabsåret en saldo DKK -1,6 mio., som er udtryk for at Faxe Kommunes gæld til forbrugerne. Vi har konstateret, at årets resultat vedrørende renovation er optaget korrekt i kommunens finansielle status. 5.4 Låneregler Kommunen har i året optaget lån for i alt DKK 17,0 mio. Afdrag på lån har udgjort DKK 39,0 mio. Vi har i den sammenhæng indhentet oplysninger om afgivne kautioner og andre forhold, der er omfattet af lånebekendtgørelsens regler. Vi har gennemgået kommunens opgørelse af låneberettigede beløb, der primært kan henføres til anlægsaktiviteter. Faxe Kommune har foretaget låneoptagelse med i alt DKK 17,0 mio. Lånet er optaget i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. 5.5 Deponeringsregler Vi har gennemgået Faxe Kommunes deponerede beløb. Saldoen er ultimo 2014 DKK 3,3 mio. som vedrører serviceareal Rådhusvej samt Spjellerup skole. Det er vores vurdering, at Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kommunernes deponering er overholdt. 5.6 Anbringelse af kommunens likvide beholdninger Faxe Kommune har ultimo regnskabsåret en kassebeholdning på DKK 114,4 mio. Beholdningen er fordelt med indskud i pengeinstitutter på DKK -43,0 mio., DKK 17,9 mio. i investeringsbeviser samt obligationsbeholdning på DKK 139,5 mio. Det er vores vurdering, at kommunens anbringelse af de likvide midler er forsvarlig og i overensstemmelse med anbringelsesreglerne. 5.7 Politikker og medarbejderbeskatning Vi har som led i vores revision af kommunens lønudgifter påset, at skattelovgivningens krav til indeholdelse og indberetning af skatter er overholdt. Vores gennemgang har ikke givet anledning til anbefalinger. PwC 23

26 5.8 Momsregler Faxe Kommune har registreret moms på bl.a. følgende områder: Arbejder for fremmed regning Kantinemoms Cafe Æblehaven Haslev Svømmehal Udenlandsk moms Vi har foretaget stikprøver, for korrekt håndtering af momsreglerne. Vi har påtegnet den endelige saldoopgørelse af momsrefusion for Det er vores vurdering, at områderne med momsrefusion og registreret moms varetages efter de gældende regler. PwC 24

27 6. Den afsluttende revision Ved den finansielle revision er prioritering af revisionsområderne bestemt af vores vurdering af risikoen for at fejl opstår, kombineret med den betydning (væsentlighed) eventuelle fejl vil have. Disse vurderinger foretages, dels i forbindelse med planlægningen af revisionsåret, og dels som en løbende proces ud fra erfaringer, indhentet ved den løbende revision af eksisterende forretningsgange og det interne kontrolmiljø. Vi har påset, at regnskabet indeholder de oplysninger samt overholder de principper for indregning og måling der fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 6.1 Identifikation af kommunens årsregnskab Det reviderede regnskab for 2014 har omfattet kommunens årsregnskab samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold tit gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. DKK): Tabel 6 Kilde: Faxe Kommunes regnskab 2014 DKK mio. Regnskab 2014 Korrigeret budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed (overskud) 173,7 80,5 Resultat af Skattefinansieret område (overskud) 83,7-14,5 Aktiver i alt 1.758,0 Egenkapital 538,0 Positive tal = underskud/gæld Negative tal = overskud/tilgodehavender 6.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet. 6.3 Formkrav til regnskabsaflæggelsen Det reviderede årsregnskab skal omfatte en række regnskabsskemaer og oversigter, som er bestemt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Udgiftsbaseret regnskab De væsentligste kendetegn for det udgiftsbaserede regnskab er, at det skal indeholde en række oversigter og redegørelser, som kan danne grundlag for bl.a.: Vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet. Opgørelse af regnskabsårets finansielle ressourceforbrug (regnskabsopgørelsen). Opgørelse af finansielle aktiver og passiver (balancen). Vurdering af kommunens finansielle stilling og økonomiske udvikling. PwC 25

28 Regnskabsaflæggelsen er opstillet på grundlag af det afsluttede bogholderi for regnskabsåret. Vi har konstateret, at de fornødne oversigter indgår, og at de indbyrdes sammenhænge er til stede, samt at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogholderi. Det er vores vurdering, at der er udarbejdet de obligatoriske bemærkninger til regnskabet, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb Overholdelse af konteringsregler Budget- og regnskabssystemet indeholder reglerne om den kommunale kontoplan. Kommunens konteringspraksis er således afgørende for målingen af udgifternes størrelse og art, herunder på enkeltområder, samt for korrekt hjemtagelse af statsrefusion, momsrefusion mv. Vi har ved stikprøver revideret, hvorvidt denne kontoplan med tilhørende konteringsvejledninger er overholdt, således at årsregnskabet er rigtigt i forhold til såvel indtægternes og udgifternes art og størrelse på enkeltområder samt af aktivernes og passivernes art og værdi. Det er vores opfattelse, at kommunens konteringspraksis i al væsentlighed er sket i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor. 6.4 Revision af resultatopgørelsens poster Vi har i nedenstående tabel foretaget en analytisk gennemgang af udvalgte udgifts- og indtægtsarter på drift, eksklusive forsyningsvirksomheder (mio. DKK): Tabel 7 Kilde: Faxe Kommunes regnskab Tekst Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab 2012 Lønninger -960,9-954,9-982,5 Køb af varer og tjenesteydelser -438,1-392,8-383,7 Betalinger til stat, regioner og kommuner -371,1-385,8-389,1 Overførsler til personer -597,2-633,4-701,8 Tjenestemandspensioner -9,9-9,6-9,0 Øvrige tilskud og overførsler -34,7-36,9-35,2 Interne udgifter og indtægter (art 9) 2,9 0,5 2,1 Nettoudgifter i alt , , ,2 Andre indtægter 171,2 150,4 162,1 Betalinger fra stat, regioner og kommuner 125,5 125,0 143,1 Finansforskydninger (puljemidler) 11,3 5,4 7,6 Statsrefusion 216,3 237,8 315,8 Skatter og tilskud 2.075, , ,0 Finansielle udgifter og indtægter -16,7-18,7-25,8 Nettoindtægter i alt 2.582, , ,8 Årets resultat af ordinær drift 173,7 142,2 53,6 PwC 26

29 Den positive udvikling i Årets resultat fra 2013 til 2014 skyldes kan hovedsageligt et mer-provenu vedrørende skatter og tilskud på DKK 19,9 mio., samt nettovirkning af Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetaling af visse sociale ydelser. Nettovirkningen på sociale ydelser minus statsrefusion er et fald fra 2013 til 2014 på DKK 14,7 mio. Vores analytiske gennemgang har ikke givet anledning til yderligere undersøgelser eller kommentarer i øvrigt. 6.5 Finansiering (Skat, tilskud og udligning) Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Tilskud og udligning er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i budget- og regnskabssystemet for kommuner. Det er vor opfattelse, at skatteindtægter, tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 6.6 Renter Vi har undersøgt, om der i tilstrækkeligt omfang er sket afstemning af renteudgifter og -indtægter til eksternt dokumentationsmateriale. Det er vores opfattelse, at renteudgifter og -indtægter er korrekt afstemt og optaget i årsregnskabet. 6.7 Områder med statsrefusion Regnskab og restafregning Kommunens opgørelse over endelig restrefusion af sociale ydelser for regnskabsåret udviser en samlet refusion på DKK Tabel 8 Områder Samlet refusion 2014 Samlet refusion 2013 I Aktiv- og Servicelov II Pensioner III Børnetilskud 0 0 IV Dagpenge V Delpension og fleksydelse VI Forsikrede ledige VII Integrationsområdet VIII Boligstøtte VI Berigtigelser tidligere år I alt PwC 27

30 Årsagen til det relative store fald i refusionsindtægterne fra 2013 til 2014 skyldes Udbetaling Danmarks overtagelse af udbetaling af visse overførselsudgifter i På grundlag af resultaterne af vores gennemgang af den endelige restrefusionsopgørelse for regnskabsåret er det vores vurdering, at denne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Med udgangspunkt i foranstående er den endelige restrefusionsopgørelse vedrørende statsrefusion påtegnet uden forbehold. Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt beregning og afregning af A-skat mv. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration og forretningsgange vedrørende behandling af tilbagebetalingspligtige ydelser. 6.8 Revision af balancens poster Tabel 9 Kilde: Faxe Kommunes regnskab 2013 og 2014 Balance (DKK mio.) Ultimo 2014 Ultimo 2013 Materielle anlægsaktiver 952,2 973,7 Immaterielle anlægsaktiver 0,3 0,1 Omsætningsaktiver 316,5 364,6 Finansielle anlægsaktiver 489,1 489,7 Egenkapital -538,0-463,2 Hensatte forpligtelser -276,7-290,3 Langfristede gældsforpligtelser -668,2-693,3 Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita -20,5-19,9 Kortfristede gældsforpligtelser -254,7-361,4 Anmærkning: Positive tal = aktiver. Negative tal = passiver. Fra og med regnskabsåret 2010 er det gjort frivilligt, om kommunerne vil udarbejde omkostningsregnskab. Dog skal der udarbejdes en omkostningsbaseret balance. Kommunerne skal fortsat udarbejde et anlægskartotek. Endvidere skal der fortsat foretages en aktuarmæssig beregning hvert 5 år vedr. pensionsforpligtelsen Statusafstemninger En meget væsentlig forudsætning for korrekt regnskabsaflæggelse er, at samtlige statuskonti er afstemt inden regnskabet udarbejdes. Herved sikres det, at årets status, drift, refusion og anlæg mv. bliver rigtig, idet eventuelle fejlregistrerede beløb, manglende refusionsanmeldelser mv., bliver bogført i det korrekte regnskabsår. PwC 28

31 Formålet med revisionen af statusafstemninger er at skabe sikkerhed for: At alle statuskonti er undergivet afstemning. At der udøves ledelsestilsyn med afstemning. At saldoen på kontiene kan specificeres og dokumenteres. At der kun henstår poster på status ultimo, som er valide, dvs. at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for tilstedeværelse og værdisætning af såvel aktiver som forpligtelser. At der ikke henstår poster på status, som burde have været overført til resultatopgørelsen. At der ikke henstår poster af ældre dato, hvor der burde have været taget stilling til afskrivning. At der er sikret fuldstændighed i registreringerne i forhold til eksternt dokumentationsmateriale. Revisionens gennemgang har omfattet et udvalg af konti, inden for de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte obligatoriske opdelinger af aktiver og passiver. På tidspunktet for årsrevisionen manglede der få statusafstemninger. Heri blandt er der dog tale om likvide konti samt konti vedrørende langfristede tilgodehavender. Det er aftalt med administrationen, at de manglende afstemninger er udarbejdet senest med udgangen af juni måned Vi har påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til budget- og regnskabssystemets regler samt at der er redegjort for egenkapitalens udvikling fra ultimo 2013 til ultimo Det er vurderingen, at der generelt er tilrettelagt betryggende rutiner omkring afstemning af balancens poster i forbindelse med regnskabsafslutningen Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Vi har påset, at kommunen har foretaget en korrekt ajourføring af kommunens anlægskartotek i forhold til tilgange, afgange og andre ændringer vedrørende kommunens fysiske anlægsaktiver. Det er kontrolleret, at der er foretaget korrekt registrering af disse ændringer i kommunens bogføring i forhold til aflæggelse af balance og anlægsoversigt. Vi har herunder revideret grundlaget for anskaffelser, der aktiveres og afskrives over en årrække. Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemet for kommuner Finansielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med underliggende materiale samt indregnet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer, herunder at der er foretaget nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender, og at det er påset, at indskud i Landsbyggefonden er nulstillet. Endvidere er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder mv., som kommunen fører regnskab for, er rigtigt opgjort. PwC 29

32 Kommunens andelsbeviser og ejerandele i 60 selskaber er påset korrekt optaget i balancen. Det er vores vurdering, at posterne er indregnet, værdiansat og præsenteret i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemet for kommuner Omsætningsaktiver Det er påset, at kommunens fysiske aktiver til salg er registreret og indregnet i balancen og omkostningsregistreringen i overensstemmelse med kommunens registreringer, regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn. Der er stikprøvevis foretaget kontroller af korrekt indregning af tilgodehavender hos staten og kortfristede tilgodehavender i øvrigt. Det er påset, at kommunens beholdning af obligationer mv. er optaget i overensstemmelse med ekstern dokumentation. Det er vores vurdering, at posterne er korrekt optaget og periodiseret i kommunens årsregnskab Hensatte forpligtelser Kommunens pensionsforpligtelse er ved etableringen af åbningsbalancen primo 2007 opgjort aktuarmæssigt. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal der minimum hvert 5. år foretages en ny aktuarmæssig beregning. Der er senest foretaget aktuarmæssig beregning i Det er vores vurdering, at de hensatte forpligtelser er optaget korrekt i kommunens årsregnskab Gældsforpligtelser Vi har undersøgt, om de forpligtelser, der os bekendt påhviler kommunen, er rigtigt registreret, klassificeret og eventuelt kursreguleret. Kontrollen er så vidt muligt foretaget til eksternt dokumentationsmateriale. Kommunens mellemregningskonti er ligeledes påset afstemt. I forbindelse med disse afstemninger er det stikprøvevis konstateret, at der ikke er tale om gamle poster, men at udvisende på mellemregningskonti er korrekt periodiseret og optaget i regnskabet. Det er endvidere kontrolleret, at statens andel af beboerindskud er nedskrevet i overensstemmelse med kommunens forventning til tab. Det er vores vurdering, at gældsposterne er korrekt optaget i kommunens årsregnskab Egenkapital Vi har påset, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt i henhold til Budget- og Regnskabssystemets regler. Det er vores vurdering, at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt. PwC 30

33 6.9 Periodisering Vi har analyseret de væsentligste poster i form af lønninger, skatter, tilskud, udligninger, refusioner og brugerbetalinger ved hjælp af bl.a. udtræk fra kommunens økonomisystem. En korrekt periodisering i løbet af året anses for nødvendig, bl.a. af hensyn til troværdigheden af de månedlige økonomirapporter. Der er god konteringspraksis, som sikrer løbende registreringer af såvel indtægter som udgifter, der afregnes ratemæssigt. Bogholderiet anses derfor for at være løbende ajourført, hvilket har betydning for troværdigheden at de økonomirapporter, som udsøges til løbende budgetopfølgning Konklusion på revisionen af årsregnskabet Da ingen af de fundne fejl hverken hver for sig eller tilsammen er væsentlige, er det vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og de finansielle pengestrømme opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner Regnskabsforklaringer Styrelsesloven fastsætter direkte, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Vi finder, at Faxe Kommunes bemærkninger til årsregnskabet og målopfyldelse generelt opfylder lovens krav Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser Det er i den kommunale styrelseslovs 45 fastsat, at kommunens årsregnskab skal være ledsaget af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Vi finder, at Faxe Kommune opfylder styrelseslovens Andre oplysninger Af andre oplysninger til årsregnskabet skal fremgå en personaleoversigt, redegørelse for udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Vi finder, at Faxe Kommune opfylder ovennævnte krav til årsregnskabet. PwC 31

34 7. Øvrige områder med særlige rapporteringskrav Under dette afsnit er beskrevet, hvordan revisionen er udført på øvrige områder, hvor der er særlige rapporteringskrav, men hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning. 7.1 Byfornyelse Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse herunder områderne: Helhedsorienteret byfornyelse, Bygningsfornyelse, Aftalt boligforbedring og Bygningsforbedringsudvalg. Lov om byfornyelse og udvikling af byer herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse. Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Bekendtgørelse nr. 27 af 18. januar 2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af byrådet vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte poster er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. PwC 32

35 8. Anden rådgivning og assistance Vi har siden afgivelse af revisionsberetning af 15. august 2014, ud over den indgåede revisionsaftale, ydet følgende rådgivning eller anden assistance til Faxe Kommune: Assistance vedrørende ledelsestilsyn på myndighedsområdet 9. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. København, den 18. maj 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Møller Christensen statsautoriseret revisor PwC 33

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015. CVR-nr. 65 30 73 16. 2. juni 2016 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 2. juni 2016 af 2. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 7. juni 2017 af 7. juni 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Glostrup Kommune CVR-nr

Glostrup Kommune CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger,

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2016

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2016 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 1. juni 2016 af 1. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der skal

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2014

Glostrup Kommune. Revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2014 Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015

Rødovre Kommune. Revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015 Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Dato: Afsluttende revision Årsregnskab 2016 31.

Læs mere

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2016

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2016 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

Furesø Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015

Furesø Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2015 Furesø Kommune CVR-nr. 29 18 83 27 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013

Hørsholm Kommune. Revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet CVR-nr august 2013 Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 13. august 2013 af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring 3 1.2 Bemærkninger

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017

Halsnæs Kommune. Revisionsberetning af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2017 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 14. juni 2017 af 14. juni 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.2 Bemærkninger der skal besvares over for

Læs mere

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014

Langeland Kommune. Revisionsberetning af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr juni 2014 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 9. juni 2014 af 9. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011

Roskilde Kommune. CVR-nr Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Revisionsberetning af 6. august 2012 vedrørende årsregnskabet 2011 6. august 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionserklæring

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-10) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Lejre Kommune CVR-nr

Lejre Kommune CVR-nr Lejre Kommune CVR-nr. 29 18 85 48 14. juni 2016 af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger, der

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr april 2016

Ballerup Kommune. Revisionsberetning af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr april 2016 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 29. april 2016 af 29. april 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Revisionsbemærkninger,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017

REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING AF 11. JANUAR 2017 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION SJÆLLAND REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1 10 TILTRÆDELSESBERETNING

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE

FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIKSSUND KOMMUNE BERETNING NR. 13 BERETNING VEDR. REVISIONSAFTALE

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere