Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Viceborgmesteren orienterede om følgende: I Borgmesterens fravær ledes mødet af Viceborgmester Kjeld Holm. Henvendelse fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at tilvejebringe et grundlag for at kunne tage stilling til den fremtidige arealanvendelse af Sjælsmark Kaserne. Hørsholm Kommune er inviteret til at deltage heri, og vil deltage med direktør for Teknik og Miljø Frank Steen, Sekretariatschef Gert Thorslund samt afdelingsleder for Plan og Byggesagsafdelingen Flemming Nielsen. Henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub Brev stilet til Kommunalbestyrelsen, dateret den 8. februar 2006, omdelt på mødet. På baggrund af henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub, har udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget Isabella Meyer (C), direktør for Børn og Kultur Jesper Daugaard samt Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen afholdt møde med klubben den 7. februar På mødet blev der orienteret om klubbens situation samt status. Økonomiudvalget Side 2

3 Isabella Meyer (C) orienterede nærmere om sagen. Da Hørsholm Rungsted Tennisklub i brevet imødekommer de 7 kriterier i Kommunalbestyrelsens beslutning af 19. december 2005, ØU pkt. 143/05-B, er Hørsholm Kommune indstillet på straks at yde kr i tilskud til betaling af forfalden termin vedrørende år Bevillingsmæssigt vil tilskuddet snarest blive formaliseret. Kommunalbestyrelsesmøde den 16. marts 2006 Peter Antonsen (T) spurgte til Kommunalbestyrelsesmødet den 16. marts 2006, hvortil Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør, oplyste at mødet muligvis bliver aflyst på grund af KL-delegeret mødet samme dato. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-20/06-B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Beslutning: Godkendt. Side 11 ØU-21/06-B ØU-22-/06- B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Beslutning: Godkendt. Side 13 Renovering af vaskerier Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Beslutning: Godkendt. Side 15 ØU-23/06-B Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og Økonomiudvalget Side 4

5 økonomi. Beslutning: Godkendt. Side 17 TMU-6/06-B Kommunalreform - vintertjenesten Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Side 19 BSU-03/06-B Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskende-kriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 5

6 Side 22 BSU-04/06-B Rengøring på skolerne Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag til forbedret rengøring på skolerne godkendt. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Side 25 KFU-08/06-B Trommens fremtidige drift Driften af Trommen som kommunal institution fra 1. januar 2006 skal følge de retningslinier, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29.august Forslag til udmøntning af retningslinierne blev hjemsendt til Kultur- og Fritidsudvalgetaf KB den , med henblik på fornyet oplæg. I det fornyede oplæg foreslås at det rådgivende udvalg udpeges af Trommens direktør, Børne- og Kulturdirektøren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i fællesskab. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget 1. februar 2006: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. februar 2006 blev det besluttet, at godkende forslag til udmøntning af de retningslinier for Trommens fremtidige virksomhed, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29. august 2005, med følgende ændringer: 1) Det rådgivende udvalgs rolle udvides til (ny formulering i kursiv): kreativt inspirere, videregive viden og udveksle erfaringer med direktøren. Bidrage til at sikre en fortsat positiv og visionær udvikling af Trommen. Det rådgivende organ opfordres til at komme med input og bidrag til den politiske debat og drøftelse om Trommen. 2) Til opgørelsen af medlemmer af det rådgivende udvalg: Medlemmerne udefra skal være en bred blanding af erfarne Økonomiudvalget Side 6

7 erhvervsledere, kulturpersoner og andre kreative personer. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 27 KFU-09/06-B Forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler Hørsholm Kommune ønsker at sidestille klubber i egne lokaler/haller (dvs., at klubberne selv ejer deres lokaler/haller) med klubber i kommunale lokaler. Til det formål er der i budget årligt afsat kr. Administrationen har udarbejdet to forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler/haller. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Administrationens nye forslag til kriterier, med følgende ændringer: 1) klubbernes aktivitetstimer fjernes som kriterium og erstattes med foreningen må ikke forøge nettogælden en vurdering af de økonomiske forhold generelt (seneste budget og regnskab vedlægges) 2) ansøgning om tilskud indsendes 15. maj gældende for det efterfølgende kalenderår. For 2006 indsendes ansøgning 15. maj gældende for tilskuddene i både 2006 og ) tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, men tilføjede at der skal tages hensyn til frivillighed ved vurderingen af kriteriet Klubbernes behov i øvrigt. Peter Anthonsen (T) ønskede protokolleret, at Borgerlisten mener, denne ordning bør omfatte alle klubber, der har til huse i ikkekommunalt ejede ejendomme. Side 29 Økonomiudvalget Side 7

8 KFU-10/06-B Voksenundervisning - ændring af regler vedrørende nedsat deltagerbetaling Med henvisning til andre kommuners regler vedr. nedsat deltagerbetaling og med opfordringer fra pensionister bosiddende i Hørsholm Kommune, lægges op til en beslutning om at ændre gældende regler vedr. nedsat deltagerbetaling. Det er hensigten med ændringen af reglerne, at tilskudsberettigede, der benytter sig af aftenskoletilbud uden for Hørsholm Kommune, kan tage deres tilskud med over kommunegrænsen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at der skal ske en ændring af reglerne vedrørende nedsat deltagerbetaling, så det gældende fra 2006 også vil være muligt for tilskudsberettigede at få tilskud til aftenskoleundervisning, der arrangeres og foregår uden for kommunegrænsen. Det forudsættes, at der er tale om speciel hensyntagende undervisning, der ikke udbydes i tilstrækkeligt omfang i Hørsholm Kommune, og som er nødvendig af hensyn til deltagerens fysiske velbefindende. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 32 SSU-06/06-B Puljeansøgning - bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Der er afsat et rammebeløb for hver kommune og beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. i 2006 for Hørsholm Kommune. Rammerne og vilkårene for puljen beskrives og der opstilles konkrete forslag til projekter. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget, 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget drøftede de tre temaer og kom frem til at anbefale: Tema 1 - projekt 1-2 og 3 - idet der særligt fokuseres på borgere der venter på plejebolig/plejehjemspladser, og endvidere som forebyggende aktivitet tage initiativer til at motivere enlige ældre til at komme på aktivitetscentrene.. Tema 2 - her godkendte udvalget projekt og 6. Administrationen tilpasser de 6 valgte projekter i forhold til det samlede rammebeløb som er på ca. 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Supplerende bilag omdelt på mødet: Økonomiudvalget Side 8

9 Ansøgninger om Pulje til bedre og mere fleksibel Hjemmehjælp vedrørende: - Tovholder og støtte for svage borgere, der er på venteliste til plejehjem. - Omsorgstid til ensomme borgere - Hjemmehjælperen som hjemmeterapeut - Automatisk besøgsplanlægning - E-learning i hjemmeplejen - Borgerpotal Side 34 SSU-07/06-B Samarbejdsaftale mellem Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Kommune Det nye Seniorråd nedsat pr. 1/1-05 har fremsat forsalg til revideret samarbejdsaftale. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget indstillede, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag til revideret samarbejdsaftale godkendes. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Side 38 BEU-02/06-B Fastlæggelse af mødedatoer for 2006 Administrationens forslag til mødedatoer i Beskæftigelsesudvalget i 2006 Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende mødedatoer i Mandag d. 27. februar Onsdag d. 29. marts Onsdag d. 3. maj Onsdag d. 31. maj Onsdag d. 21. juni Onsdag d. 30. august Onsdag d. 27. september Onsdag d. 1. november Økonomiudvalget Side 9

10 Onsdag d. 29. november Mødetidspunkt kl Økonomiudvalget godkender og anbefaler at følge Beskæftigelsesudvalgets fastlagte mødedatoer. Side 40 BEU-03/06-B Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget indstillinger fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, de af organisationerne udpegede medlemmer og suppleanter, som fremgår af bilag af 23. januar 2006, godkendt. Økonomiudvalget anbefaler at godkende Beskæftigelsesudvalgets beslutning. På mødet blev omdelt: - Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 8. februar 2006, BEU- 03/06-B. - Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra de indstillingsberettigede organisationer, dateret 26. januar Side 42 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-20/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Resume Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: 1. At Økonomiudvalget bemyndiges til som bevillingsmyndighed at træffe afgørelser i henhold til restaurationsloven vedrørende alkoholbevillinger, bestyrertilladelser og udvidet åbningstid. 2. At Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe afgørelser i forbindelse med Spillemyndighedens høring om etablering af spillehaller. 3. At administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i forbindelse med ansøgning om forlængelse af eksisterende alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, godkende bestyrere samt til at behandle og meddele nye alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid i ukomplicerede tilfælde. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Bevillingsmyndigheden jf. restaurationsloven er kommunalbestyrelsen. Imidlertid har kommunalbestyrelsen i de seneste 2 valgperioder bemyndiget økonomiudvalget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndig jf. restaurationsloven. Endvidere har administrationen været bemyndiget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndighed ved forlængelse af eksisterende bevillinger og ved nye ukomplicerede ansøgninger. Kommunalbestyrelsen har i seneste valgperiode ydermere bemyndiget Økonomiudvalget til at træffe afgørelse i forbindelse med Spillemyndighedens høring ved etablering af spillehaller i kommunen. Økonomiudvalget Side 11

12 Kommunalbestyrelsen har desuden den bemyndiget administrationen til i indeværende valgperiode at forestå salg af Bloustrødvejboligerne efter fastlagte retningslinier, indtil der er 10 tilbage. Når der er 10 tilbage, forelægges status for Økonomiudvalget. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-21/06-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Resume Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Forslag Økonomisk Sekretariat foreslår, at Økonomiudvalget drøfter kasse- og regnskabsregulativet, og indstiller, at Kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet. Bilag 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens økonomiske virksomhed. Regulativet konkretiseres i de tilhørende bilag. Selve kasse- og regnskabsregulativet skal besluttes af Kommunalbestyrelsen, mens de tilhørende bilag skal godkendes af Økonomiudvalget. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kasse- og regnskabsregulativet færdiggør Økonomisk Sekretariat bilagene til kasse- og regnskabsregulativet, som forelægges direktionen og Økonomiudvalget i løbet af foråret Kasse- og regnskabsregulativet har været fremsendt til revisionen, og deres kommentarer er indarbejdet. Der henvises i øvrigt til bilag 1. Økonomiudvalget Side 13

14 Noter til bilag 1: 1. Alle understregninger i Kasse- og regnskabsregulativet betyder, at der skal være hoppelinks til de underliggende dokumenter, da regulativet og underliggende bilag hovedsageligt forudsættes benyttet på Intranettet. I forhold til de bevillingsregler, der er vedtaget på KB den , har Økonomisk Sekretariat foreslået, at der også for køb- og salg af jord og ejendomme laves en undtagelse for regler om ansøgning om anlægsbevilling, således at anlægsbevilling gives automatisk, når et køb- eller salgsprojekt vedtages. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-22-/06- B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Renovering af vaskerier Resume Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Bilag Ingen Sagsfremstilling Hørsholm Andelsforening v/ Forretningsfører Annette Lucht Olsen har i brev af 15. januar 2006 ansøgt om godkendelse af optagelse af lån kr Lånet ønsket optaget i forbindelse med renovering af vaskerierne på Richhardtsti Vaskerierne er fra 1981/84. Lånet vil blive optaget gennem Real-Kredit Danmark. Lånet vil have en løbetid på 20 år, med en ydelse på kr om måned. Forretningsfører, Anette Lucht Olsen, har oplyst, at lånoptagelsen ikke vil medføre lejeforhøjelse for beboerne. Udgifterne forbundet med lånet vil kunne afholdes indenfor den almindelige drift. Beboerne har på et afdelingsmøde i september 2005 vedtaget renoveringen. Udstedelse af pantebrev, og dermed lånoptagelse kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lov om almene boliger 29, stk. 1. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Økonomiudvalget Side 15

16 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-23/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Resume Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og økonomi. Forslag Hørsholm Kommune tiltræder hensigtserklæringen. Bilag 1. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Sagsfremstilling I forbindelse med overdragelse af sociale opgaver, institutioner og vidtgående specialundervisning til kommunerne vil der være behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne. I fortsættelse af KL`s opstartskonference i Odense den 4. januar 2006 blev der afholdt møde for borgmestrene for kommunerne i Region Hovedstaden. Der var på mødet tilslutning til at anbefale kommunerne, at de tilslutter sig det som bilag vedlagte forslag til hensigtserklæring. I hensigtserklæringen erklærer kommunerne, at man også i 2007 og 2008 vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud. Kommunerne erklærer ligeledes, at man er indstillet på at indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager Økonomiudvalget Side 17

18 hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommuners behov for en vis økonomisk sikkerhed. Herudover erklærer kommunerne, at behov for ændringer i forbrugsmønsteret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og andre kommuner i Region Hovedstaden så tidligt som muligt. Slutteligt erklærer kommunerne i Regionen, at man ønsker at indgå i et stærkt samarbejde omkring de sociale opgaver, de sociale institutioner og den vidtgående specialundervisning. Det kommunale samarbejde vil ske i regi af Kommunekontaktrådet. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-6/06-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalreform - vintertjenesten Resume Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Forslag At Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Bilag 1. Brev af fra VD, Amtsrådsforeningen og KL Sagsfremstilling Forberedelsen omkring overtagelse af amtets opgaver på vintervedligeholdelsesområdet er igangsat. Vejdirektoratet, amterne og kommunerne har i den forbindelse foreslået, at der etableres en overgangsordning for vinteren 2006/07. I februar 2006 afholdes et fællesmøde med Vejdirektoratet og alle kommuner i Frederiksborg Amt. Vejdirektoratet ønsker en stillingstagen fra kommunerne til forslaget om en overgangsvinter. Økonomiudvalget Side 19

20 I ændringerne til Lov om offentlige veje i forbindelse med kommunalreformen, har Regeringen givet staten juridisk legalitet til at gennemføre vintertjenesten på såvel statsveje som kommuneveje i overgangsvinteren fra 1. januar 2007 til 30. april Regeringen har samtidig givet Transport- og Energiministeren beføjelser til at beslutte en samlet fortsættelse af vintertjenesten på de nuværende amters grundlag i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2007, idet det forventes, at dette kan gennemføres ved frivillige aftaler med kommunerne. I juni 2005 sendte Vejdirektoratet, Amtsrådsforeningen og KL en samlet anbefaling til kommuner og amter om, at vedtage og arbejde videre med forslaget til en overgangsordning i vinteren 2006 / Brevet er vedlagt i bilag. Anbefalingerne er følgende: Der for alle nye kommuner i amtet indgås frivillige aftaler med Vejdirektoratet om gennemførelsen af vintertjenesten på amternes nuværende grundlag. Konsekvenserne vil bl.a. være, o at amtets varslingsberedskab fortsætter vinteren ud, o at medarbejdere der overføres til kommunerne og staten i overgangsvinteren, udlånes til vinterberedskabet efter behov vederlagsfrit. o at deling af materiel og saltlager m.v. først gennemføres efter 30. april 2007 o at det nuværende serviceniveau og vinterstrategi for det nuværende amtsvejnet fortsættes uændret gennem vinteren. o at alle kontrakter med amtets vinterentreprenører forlænges til 30. april 2007 o der udarbejdes en økonomisk fordelingsnøgle efter sporlængde, således at Vejdirektoratet kan fordele vinteromkostningerne mellem statens veje og kommunernes veje. Administrationen har vurderet at vintervedligeholdelsen på de 18 km amtsveje, beløber sig til ca kr. pr. år, svarende til kr/km. Beløbets størrelse er vurderet ud fra amtets forbrug i 2004 fordelt på kommunerne efter km. sporlængde. Sammenlignet er der afsat 2,3 mio. kr. på driftsbudgettet i dag til 85 km veje, svarende til kr/km. Det skal bemærkes, at amtets veje er mere vedligeholdelseskrævende pga. af vejenes status som overordnet veje samt trafikbelastningerne. Frederiksborg Amt betaler alle udgifter frem til 31. december Herefter betaler hver vejbestyrelse for sig de faktuelle udgifter vedrørende det vejnet, som kommunen overtager. Dette sker ved, at hver entreprenørs udgift til snerydning og saltning betales af Vejdirektoratet i første omgang, og dernæst afregnes med hver kommune, når vinteren er slut. Afregningen forventes at ske ved en sporlængdefordeling af alle udgifter. Det drejer sig ud over de direkte udgifter også om indkøb af salt, entreprenør til læsning af saltspredere, udgifter til reparation af materiel m.v. Hørsholm Kommune kommer altså til at betale præcist for det forbrug, som der har været på kommunes veje til vintertjeneste. Udgiften til vintervedligeholdelse er uforudsigelig og forbruget svinger meget fra år til år. En streng vinter vil medføre forøgede udgifter for alle vejbestyrelser, tilsvarende vil en mild vinter medfører færre udgifter for alle. Økonomiudvalget Side 20

21 Administrationen vil senere fremlægge et dagsordenpunkt, hvor der særskilt tages stilling til det fremtidige serviceniveau på amtets veje. Det er administrationens vurdering, at Hørsholm Kommune bør tilslutte sig overgangsordning for vinteren 2006/2007. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-03/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Resume Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2005 som en konsekvens af ændring af Folkeskoleloven Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser (Lov om ændring af lov om folkeskolen, vedtaget 28. april 2005), at følgende skulle gælde i Hørsholm: 1. De nugældende retningslinier for Hørsholm borgeres mulighed for valg af en anden skole end distriktsskolen inden for kommunen fastholdes. Efter disse regler kan børn Økonomiudvalget Side 22

23 optages i en anden skole end distriktsskolen, hvis elevtallet er under 25 i gennemsnit på klassetrinnet på skolen. 2. For borgere i andre kommuner foreslås, at børn kan optages i en klasse, såfremt der er under 22 elever i klassen og elevtallet samtidigt er under 22 i gennemsnit på klassetrinnet i kommune, idet grænsen for ønsker om optagelse af børn, der har søskende på skolen, dog sættes til 25 elever. 3. Såfremt der efter kommunens egne borgere har fået ønsker opfyldt er ledige pladser på skolerne, optages borgere fra andre kommuner, når der er flere ansøgninger end pladser således: Nærmere boende forud for fjernere boende. Hvis dette ikke fører til prioritetsorden, foretages lodtrækning. Kommunen har modtaget tilsynssag med klage fra borger i nabokommune, der har søgt om at få barn optaget på Vallerødskolen fra skoleåret 2006/2007. Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har vurderet de godkendte regler og mener, at reglerne ikke er i overensstemmelse med lovens intention, idet der ikke må gøres forskel på Hørsholm borgere og øvrige borgere, og der ikke må arbejdes med gennemsnit, som der gøres i de godkendte regler. Administrationen foreslår på baggrund af vejledning fra KL, at Styrelsesvedtægtens underbilag om skolestruktur ændres. Regelsættet foreslås ændret til: Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig. Ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen imødekommes under forudsætning af, at der er færre end 22 elever i den pågældende klasse, idet de resterende pladser er reserveret til forventet tilgang i distriktet. Hvis ikke alle børn fra andre distrikter eller andre kommuner kan optages, optages børn efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til elever på skolen går forud for andre/eller c. Nærmere boende går forud for fjernere boende d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af ovenstående retningslinjer og skolens kapacitet. Økonomiudvalget Side 23

24 Beslutning Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-04/06-B Sagsbehandler: Jaine R Holst Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rengøring på skolerne Resume Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til forbedret rengøring på skolerne. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Udvalget bad endvidere om, at der skulle tænkes over, hvorledes der pædagogisk kunne arbejdes med eleverne i forbindelse med den forøgede indsats. Økonomiudvalget Side 25

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 25.04.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 23.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere