Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Viceborgmesteren orienterede om følgende: I Borgmesterens fravær ledes mødet af Viceborgmester Kjeld Holm. Henvendelse fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at tilvejebringe et grundlag for at kunne tage stilling til den fremtidige arealanvendelse af Sjælsmark Kaserne. Hørsholm Kommune er inviteret til at deltage heri, og vil deltage med direktør for Teknik og Miljø Frank Steen, Sekretariatschef Gert Thorslund samt afdelingsleder for Plan og Byggesagsafdelingen Flemming Nielsen. Henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub Brev stilet til Kommunalbestyrelsen, dateret den 8. februar 2006, omdelt på mødet. På baggrund af henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub, har udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget Isabella Meyer (C), direktør for Børn og Kultur Jesper Daugaard samt Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen afholdt møde med klubben den 7. februar På mødet blev der orienteret om klubbens situation samt status. Økonomiudvalget Side 2

3 Isabella Meyer (C) orienterede nærmere om sagen. Da Hørsholm Rungsted Tennisklub i brevet imødekommer de 7 kriterier i Kommunalbestyrelsens beslutning af 19. december 2005, ØU pkt. 143/05-B, er Hørsholm Kommune indstillet på straks at yde kr i tilskud til betaling af forfalden termin vedrørende år Bevillingsmæssigt vil tilskuddet snarest blive formaliseret. Kommunalbestyrelsesmøde den 16. marts 2006 Peter Antonsen (T) spurgte til Kommunalbestyrelsesmødet den 16. marts 2006, hvortil Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør, oplyste at mødet muligvis bliver aflyst på grund af KL-delegeret mødet samme dato. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-20/06-B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Beslutning: Godkendt. Side 11 ØU-21/06-B ØU-22-/06- B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Beslutning: Godkendt. Side 13 Renovering af vaskerier Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Beslutning: Godkendt. Side 15 ØU-23/06-B Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og Økonomiudvalget Side 4

5 økonomi. Beslutning: Godkendt. Side 17 TMU-6/06-B Kommunalreform - vintertjenesten Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Side 19 BSU-03/06-B Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskende-kriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 5

6 Side 22 BSU-04/06-B Rengøring på skolerne Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag til forbedret rengøring på skolerne godkendt. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Side 25 KFU-08/06-B Trommens fremtidige drift Driften af Trommen som kommunal institution fra 1. januar 2006 skal følge de retningslinier, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29.august Forslag til udmøntning af retningslinierne blev hjemsendt til Kultur- og Fritidsudvalgetaf KB den , med henblik på fornyet oplæg. I det fornyede oplæg foreslås at det rådgivende udvalg udpeges af Trommens direktør, Børne- og Kulturdirektøren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i fællesskab. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget 1. februar 2006: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. februar 2006 blev det besluttet, at godkende forslag til udmøntning af de retningslinier for Trommens fremtidige virksomhed, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29. august 2005, med følgende ændringer: 1) Det rådgivende udvalgs rolle udvides til (ny formulering i kursiv): kreativt inspirere, videregive viden og udveksle erfaringer med direktøren. Bidrage til at sikre en fortsat positiv og visionær udvikling af Trommen. Det rådgivende organ opfordres til at komme med input og bidrag til den politiske debat og drøftelse om Trommen. 2) Til opgørelsen af medlemmer af det rådgivende udvalg: Medlemmerne udefra skal være en bred blanding af erfarne Økonomiudvalget Side 6

7 erhvervsledere, kulturpersoner og andre kreative personer. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 27 KFU-09/06-B Forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler Hørsholm Kommune ønsker at sidestille klubber i egne lokaler/haller (dvs., at klubberne selv ejer deres lokaler/haller) med klubber i kommunale lokaler. Til det formål er der i budget årligt afsat kr. Administrationen har udarbejdet to forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler/haller. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Administrationens nye forslag til kriterier, med følgende ændringer: 1) klubbernes aktivitetstimer fjernes som kriterium og erstattes med foreningen må ikke forøge nettogælden en vurdering af de økonomiske forhold generelt (seneste budget og regnskab vedlægges) 2) ansøgning om tilskud indsendes 15. maj gældende for det efterfølgende kalenderår. For 2006 indsendes ansøgning 15. maj gældende for tilskuddene i både 2006 og ) tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, men tilføjede at der skal tages hensyn til frivillighed ved vurderingen af kriteriet Klubbernes behov i øvrigt. Peter Anthonsen (T) ønskede protokolleret, at Borgerlisten mener, denne ordning bør omfatte alle klubber, der har til huse i ikkekommunalt ejede ejendomme. Side 29 Økonomiudvalget Side 7

8 KFU-10/06-B Voksenundervisning - ændring af regler vedrørende nedsat deltagerbetaling Med henvisning til andre kommuners regler vedr. nedsat deltagerbetaling og med opfordringer fra pensionister bosiddende i Hørsholm Kommune, lægges op til en beslutning om at ændre gældende regler vedr. nedsat deltagerbetaling. Det er hensigten med ændringen af reglerne, at tilskudsberettigede, der benytter sig af aftenskoletilbud uden for Hørsholm Kommune, kan tage deres tilskud med over kommunegrænsen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at der skal ske en ændring af reglerne vedrørende nedsat deltagerbetaling, så det gældende fra 2006 også vil være muligt for tilskudsberettigede at få tilskud til aftenskoleundervisning, der arrangeres og foregår uden for kommunegrænsen. Det forudsættes, at der er tale om speciel hensyntagende undervisning, der ikke udbydes i tilstrækkeligt omfang i Hørsholm Kommune, og som er nødvendig af hensyn til deltagerens fysiske velbefindende. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 32 SSU-06/06-B Puljeansøgning - bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Der er afsat et rammebeløb for hver kommune og beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. i 2006 for Hørsholm Kommune. Rammerne og vilkårene for puljen beskrives og der opstilles konkrete forslag til projekter. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget, 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget drøftede de tre temaer og kom frem til at anbefale: Tema 1 - projekt 1-2 og 3 - idet der særligt fokuseres på borgere der venter på plejebolig/plejehjemspladser, og endvidere som forebyggende aktivitet tage initiativer til at motivere enlige ældre til at komme på aktivitetscentrene.. Tema 2 - her godkendte udvalget projekt og 6. Administrationen tilpasser de 6 valgte projekter i forhold til det samlede rammebeløb som er på ca. 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Supplerende bilag omdelt på mødet: Økonomiudvalget Side 8

9 Ansøgninger om Pulje til bedre og mere fleksibel Hjemmehjælp vedrørende: - Tovholder og støtte for svage borgere, der er på venteliste til plejehjem. - Omsorgstid til ensomme borgere - Hjemmehjælperen som hjemmeterapeut - Automatisk besøgsplanlægning - E-learning i hjemmeplejen - Borgerpotal Side 34 SSU-07/06-B Samarbejdsaftale mellem Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Kommune Det nye Seniorråd nedsat pr. 1/1-05 har fremsat forsalg til revideret samarbejdsaftale. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget indstillede, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag til revideret samarbejdsaftale godkendes. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Side 38 BEU-02/06-B Fastlæggelse af mødedatoer for 2006 Administrationens forslag til mødedatoer i Beskæftigelsesudvalget i 2006 Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende mødedatoer i Mandag d. 27. februar Onsdag d. 29. marts Onsdag d. 3. maj Onsdag d. 31. maj Onsdag d. 21. juni Onsdag d. 30. august Onsdag d. 27. september Onsdag d. 1. november Økonomiudvalget Side 9

10 Onsdag d. 29. november Mødetidspunkt kl Økonomiudvalget godkender og anbefaler at følge Beskæftigelsesudvalgets fastlagte mødedatoer. Side 40 BEU-03/06-B Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget indstillinger fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, de af organisationerne udpegede medlemmer og suppleanter, som fremgår af bilag af 23. januar 2006, godkendt. Økonomiudvalget anbefaler at godkende Beskæftigelsesudvalgets beslutning. På mødet blev omdelt: - Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 8. februar 2006, BEU- 03/06-B. - Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra de indstillingsberettigede organisationer, dateret 26. januar Side 42 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-20/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Resume Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: 1. At Økonomiudvalget bemyndiges til som bevillingsmyndighed at træffe afgørelser i henhold til restaurationsloven vedrørende alkoholbevillinger, bestyrertilladelser og udvidet åbningstid. 2. At Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe afgørelser i forbindelse med Spillemyndighedens høring om etablering af spillehaller. 3. At administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i forbindelse med ansøgning om forlængelse af eksisterende alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, godkende bestyrere samt til at behandle og meddele nye alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid i ukomplicerede tilfælde. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Bevillingsmyndigheden jf. restaurationsloven er kommunalbestyrelsen. Imidlertid har kommunalbestyrelsen i de seneste 2 valgperioder bemyndiget økonomiudvalget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndig jf. restaurationsloven. Endvidere har administrationen været bemyndiget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndighed ved forlængelse af eksisterende bevillinger og ved nye ukomplicerede ansøgninger. Kommunalbestyrelsen har i seneste valgperiode ydermere bemyndiget Økonomiudvalget til at træffe afgørelse i forbindelse med Spillemyndighedens høring ved etablering af spillehaller i kommunen. Økonomiudvalget Side 11

12 Kommunalbestyrelsen har desuden den bemyndiget administrationen til i indeværende valgperiode at forestå salg af Bloustrødvejboligerne efter fastlagte retningslinier, indtil der er 10 tilbage. Når der er 10 tilbage, forelægges status for Økonomiudvalget. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-21/06-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Resume Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Forslag Økonomisk Sekretariat foreslår, at Økonomiudvalget drøfter kasse- og regnskabsregulativet, og indstiller, at Kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet. Bilag 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens økonomiske virksomhed. Regulativet konkretiseres i de tilhørende bilag. Selve kasse- og regnskabsregulativet skal besluttes af Kommunalbestyrelsen, mens de tilhørende bilag skal godkendes af Økonomiudvalget. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kasse- og regnskabsregulativet færdiggør Økonomisk Sekretariat bilagene til kasse- og regnskabsregulativet, som forelægges direktionen og Økonomiudvalget i løbet af foråret Kasse- og regnskabsregulativet har været fremsendt til revisionen, og deres kommentarer er indarbejdet. Der henvises i øvrigt til bilag 1. Økonomiudvalget Side 13

14 Noter til bilag 1: 1. Alle understregninger i Kasse- og regnskabsregulativet betyder, at der skal være hoppelinks til de underliggende dokumenter, da regulativet og underliggende bilag hovedsageligt forudsættes benyttet på Intranettet. I forhold til de bevillingsregler, der er vedtaget på KB den , har Økonomisk Sekretariat foreslået, at der også for køb- og salg af jord og ejendomme laves en undtagelse for regler om ansøgning om anlægsbevilling, således at anlægsbevilling gives automatisk, når et køb- eller salgsprojekt vedtages. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-22-/06- B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Renovering af vaskerier Resume Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Bilag Ingen Sagsfremstilling Hørsholm Andelsforening v/ Forretningsfører Annette Lucht Olsen har i brev af 15. januar 2006 ansøgt om godkendelse af optagelse af lån kr Lånet ønsket optaget i forbindelse med renovering af vaskerierne på Richhardtsti Vaskerierne er fra 1981/84. Lånet vil blive optaget gennem Real-Kredit Danmark. Lånet vil have en løbetid på 20 år, med en ydelse på kr om måned. Forretningsfører, Anette Lucht Olsen, har oplyst, at lånoptagelsen ikke vil medføre lejeforhøjelse for beboerne. Udgifterne forbundet med lånet vil kunne afholdes indenfor den almindelige drift. Beboerne har på et afdelingsmøde i september 2005 vedtaget renoveringen. Udstedelse af pantebrev, og dermed lånoptagelse kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lov om almene boliger 29, stk. 1. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Økonomiudvalget Side 15

16 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-23/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Resume Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og økonomi. Forslag Hørsholm Kommune tiltræder hensigtserklæringen. Bilag 1. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Sagsfremstilling I forbindelse med overdragelse af sociale opgaver, institutioner og vidtgående specialundervisning til kommunerne vil der være behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne. I fortsættelse af KL`s opstartskonference i Odense den 4. januar 2006 blev der afholdt møde for borgmestrene for kommunerne i Region Hovedstaden. Der var på mødet tilslutning til at anbefale kommunerne, at de tilslutter sig det som bilag vedlagte forslag til hensigtserklæring. I hensigtserklæringen erklærer kommunerne, at man også i 2007 og 2008 vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud. Kommunerne erklærer ligeledes, at man er indstillet på at indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager Økonomiudvalget Side 17

18 hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommuners behov for en vis økonomisk sikkerhed. Herudover erklærer kommunerne, at behov for ændringer i forbrugsmønsteret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og andre kommuner i Region Hovedstaden så tidligt som muligt. Slutteligt erklærer kommunerne i Regionen, at man ønsker at indgå i et stærkt samarbejde omkring de sociale opgaver, de sociale institutioner og den vidtgående specialundervisning. Det kommunale samarbejde vil ske i regi af Kommunekontaktrådet. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-6/06-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalreform - vintertjenesten Resume Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Forslag At Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Bilag 1. Brev af fra VD, Amtsrådsforeningen og KL Sagsfremstilling Forberedelsen omkring overtagelse af amtets opgaver på vintervedligeholdelsesområdet er igangsat. Vejdirektoratet, amterne og kommunerne har i den forbindelse foreslået, at der etableres en overgangsordning for vinteren 2006/07. I februar 2006 afholdes et fællesmøde med Vejdirektoratet og alle kommuner i Frederiksborg Amt. Vejdirektoratet ønsker en stillingstagen fra kommunerne til forslaget om en overgangsvinter. Økonomiudvalget Side 19

20 I ændringerne til Lov om offentlige veje i forbindelse med kommunalreformen, har Regeringen givet staten juridisk legalitet til at gennemføre vintertjenesten på såvel statsveje som kommuneveje i overgangsvinteren fra 1. januar 2007 til 30. april Regeringen har samtidig givet Transport- og Energiministeren beføjelser til at beslutte en samlet fortsættelse af vintertjenesten på de nuværende amters grundlag i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2007, idet det forventes, at dette kan gennemføres ved frivillige aftaler med kommunerne. I juni 2005 sendte Vejdirektoratet, Amtsrådsforeningen og KL en samlet anbefaling til kommuner og amter om, at vedtage og arbejde videre med forslaget til en overgangsordning i vinteren 2006 / Brevet er vedlagt i bilag. Anbefalingerne er følgende: Der for alle nye kommuner i amtet indgås frivillige aftaler med Vejdirektoratet om gennemførelsen af vintertjenesten på amternes nuværende grundlag. Konsekvenserne vil bl.a. være, o at amtets varslingsberedskab fortsætter vinteren ud, o at medarbejdere der overføres til kommunerne og staten i overgangsvinteren, udlånes til vinterberedskabet efter behov vederlagsfrit. o at deling af materiel og saltlager m.v. først gennemføres efter 30. april 2007 o at det nuværende serviceniveau og vinterstrategi for det nuværende amtsvejnet fortsættes uændret gennem vinteren. o at alle kontrakter med amtets vinterentreprenører forlænges til 30. april 2007 o der udarbejdes en økonomisk fordelingsnøgle efter sporlængde, således at Vejdirektoratet kan fordele vinteromkostningerne mellem statens veje og kommunernes veje. Administrationen har vurderet at vintervedligeholdelsen på de 18 km amtsveje, beløber sig til ca kr. pr. år, svarende til kr/km. Beløbets størrelse er vurderet ud fra amtets forbrug i 2004 fordelt på kommunerne efter km. sporlængde. Sammenlignet er der afsat 2,3 mio. kr. på driftsbudgettet i dag til 85 km veje, svarende til kr/km. Det skal bemærkes, at amtets veje er mere vedligeholdelseskrævende pga. af vejenes status som overordnet veje samt trafikbelastningerne. Frederiksborg Amt betaler alle udgifter frem til 31. december Herefter betaler hver vejbestyrelse for sig de faktuelle udgifter vedrørende det vejnet, som kommunen overtager. Dette sker ved, at hver entreprenørs udgift til snerydning og saltning betales af Vejdirektoratet i første omgang, og dernæst afregnes med hver kommune, når vinteren er slut. Afregningen forventes at ske ved en sporlængdefordeling af alle udgifter. Det drejer sig ud over de direkte udgifter også om indkøb af salt, entreprenør til læsning af saltspredere, udgifter til reparation af materiel m.v. Hørsholm Kommune kommer altså til at betale præcist for det forbrug, som der har været på kommunes veje til vintertjeneste. Udgiften til vintervedligeholdelse er uforudsigelig og forbruget svinger meget fra år til år. En streng vinter vil medføre forøgede udgifter for alle vejbestyrelser, tilsvarende vil en mild vinter medfører færre udgifter for alle. Økonomiudvalget Side 20

21 Administrationen vil senere fremlægge et dagsordenpunkt, hvor der særskilt tages stilling til det fremtidige serviceniveau på amtets veje. Det er administrationens vurdering, at Hørsholm Kommune bør tilslutte sig overgangsordning for vinteren 2006/2007. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-03/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Resume Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2005 som en konsekvens af ændring af Folkeskoleloven Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser (Lov om ændring af lov om folkeskolen, vedtaget 28. april 2005), at følgende skulle gælde i Hørsholm: 1. De nugældende retningslinier for Hørsholm borgeres mulighed for valg af en anden skole end distriktsskolen inden for kommunen fastholdes. Efter disse regler kan børn Økonomiudvalget Side 22

23 optages i en anden skole end distriktsskolen, hvis elevtallet er under 25 i gennemsnit på klassetrinnet på skolen. 2. For borgere i andre kommuner foreslås, at børn kan optages i en klasse, såfremt der er under 22 elever i klassen og elevtallet samtidigt er under 22 i gennemsnit på klassetrinnet i kommune, idet grænsen for ønsker om optagelse af børn, der har søskende på skolen, dog sættes til 25 elever. 3. Såfremt der efter kommunens egne borgere har fået ønsker opfyldt er ledige pladser på skolerne, optages borgere fra andre kommuner, når der er flere ansøgninger end pladser således: Nærmere boende forud for fjernere boende. Hvis dette ikke fører til prioritetsorden, foretages lodtrækning. Kommunen har modtaget tilsynssag med klage fra borger i nabokommune, der har søgt om at få barn optaget på Vallerødskolen fra skoleåret 2006/2007. Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har vurderet de godkendte regler og mener, at reglerne ikke er i overensstemmelse med lovens intention, idet der ikke må gøres forskel på Hørsholm borgere og øvrige borgere, og der ikke må arbejdes med gennemsnit, som der gøres i de godkendte regler. Administrationen foreslår på baggrund af vejledning fra KL, at Styrelsesvedtægtens underbilag om skolestruktur ændres. Regelsættet foreslås ændret til: Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig. Ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen imødekommes under forudsætning af, at der er færre end 22 elever i den pågældende klasse, idet de resterende pladser er reserveret til forventet tilgang i distriktet. Hvis ikke alle børn fra andre distrikter eller andre kommuner kan optages, optages børn efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til elever på skolen går forud for andre/eller c. Nærmere boende går forud for fjernere boende d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af ovenstående retningslinjer og skolens kapacitet. Økonomiudvalget Side 23

24 Beslutning Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-04/06-B Sagsbehandler: Jaine R Holst Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rengøring på skolerne Resume Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til forbedret rengøring på skolerne. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Udvalget bad endvidere om, at der skulle tænkes over, hvorledes der pædagogisk kunne arbejdes med eleverne i forbindelse med den forøgede indsats. Økonomiudvalget Side 25

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 19.04.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 2.03.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere