Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesudvalget Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen Meddelelser: Viceborgmesteren orienterede om følgende: I Borgmesterens fravær ledes mødet af Viceborgmester Kjeld Holm. Henvendelse fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som har til formål at tilvejebringe et grundlag for at kunne tage stilling til den fremtidige arealanvendelse af Sjælsmark Kaserne. Hørsholm Kommune er inviteret til at deltage heri, og vil deltage med direktør for Teknik og Miljø Frank Steen, Sekretariatschef Gert Thorslund samt afdelingsleder for Plan og Byggesagsafdelingen Flemming Nielsen. Henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub Brev stilet til Kommunalbestyrelsen, dateret den 8. februar 2006, omdelt på mødet. På baggrund af henvendelse fra Hørsholm Rungsted Tennisklub, har udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget Isabella Meyer (C), direktør for Børn og Kultur Jesper Daugaard samt Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen afholdt møde med klubben den 7. februar På mødet blev der orienteret om klubbens situation samt status. Økonomiudvalget Side 2

3 Isabella Meyer (C) orienterede nærmere om sagen. Da Hørsholm Rungsted Tennisklub i brevet imødekommer de 7 kriterier i Kommunalbestyrelsens beslutning af 19. december 2005, ØU pkt. 143/05-B, er Hørsholm Kommune indstillet på straks at yde kr i tilskud til betaling af forfalden termin vedrørende år Bevillingsmæssigt vil tilskuddet snarest blive formaliseret. Kommunalbestyrelsesmøde den 16. marts 2006 Peter Antonsen (T) spurgte til Kommunalbestyrelsesmødet den 16. marts 2006, hvortil Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør, oplyste at mødet muligvis bliver aflyst på grund af KL-delegeret mødet samme dato. Økonomiudvalget Side 3

4 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-20/06-B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Beslutning: Godkendt. Side 11 ØU-21/06-B ØU-22-/06- B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Beslutning: Godkendt. Side 13 Renovering af vaskerier Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Beslutning: Godkendt. Side 15 ØU-23/06-B Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og Økonomiudvalget Side 4

5 økonomi. Beslutning: Godkendt. Side 17 TMU-6/06-B Kommunalreform - vintertjenesten Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Beslutning: Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Side 19 BSU-03/06-B Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskende-kriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 5

6 Side 22 BSU-04/06-B Rengøring på skolerne Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag til forbedret rengøring på skolerne godkendt. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Side 25 KFU-08/06-B Trommens fremtidige drift Driften af Trommen som kommunal institution fra 1. januar 2006 skal følge de retningslinier, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29.august Forslag til udmøntning af retningslinierne blev hjemsendt til Kultur- og Fritidsudvalgetaf KB den , med henblik på fornyet oplæg. I det fornyede oplæg foreslås at det rådgivende udvalg udpeges af Trommens direktør, Børne- og Kulturdirektøren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i fællesskab. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget 1. februar 2006: På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. februar 2006 blev det besluttet, at godkende forslag til udmøntning af de retningslinier for Trommens fremtidige virksomhed, som Kommunalbestyrelsen vedtog d. 29. august 2005, med følgende ændringer: 1) Det rådgivende udvalgs rolle udvides til (ny formulering i kursiv): kreativt inspirere, videregive viden og udveksle erfaringer med direktøren. Bidrage til at sikre en fortsat positiv og visionær udvikling af Trommen. Det rådgivende organ opfordres til at komme med input og bidrag til den politiske debat og drøftelse om Trommen. 2) Til opgørelsen af medlemmer af det rådgivende udvalg: Medlemmerne udefra skal være en bred blanding af erfarne Økonomiudvalget Side 6

7 erhvervsledere, kulturpersoner og andre kreative personer. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 27 KFU-09/06-B Forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler Hørsholm Kommune ønsker at sidestille klubber i egne lokaler/haller (dvs., at klubberne selv ejer deres lokaler/haller) med klubber i kommunale lokaler. Til det formål er der i budget årligt afsat kr. Administrationen har udarbejdet to forslag til kriterier for fordeling af ekstraordinært tilskud til klubber i egne lokaler/haller. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Administrationens nye forslag til kriterier, med følgende ændringer: 1) klubbernes aktivitetstimer fjernes som kriterium og erstattes med foreningen må ikke forøge nettogælden en vurdering af de økonomiske forhold generelt (seneste budget og regnskab vedlægges) 2) ansøgning om tilskud indsendes 15. maj gældende for det efterfølgende kalenderår. For 2006 indsendes ansøgning 15. maj gældende for tilskuddene i både 2006 og ) tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning, men tilføjede at der skal tages hensyn til frivillighed ved vurderingen af kriteriet Klubbernes behov i øvrigt. Peter Anthonsen (T) ønskede protokolleret, at Borgerlisten mener, denne ordning bør omfatte alle klubber, der har til huse i ikkekommunalt ejede ejendomme. Side 29 Økonomiudvalget Side 7

8 KFU-10/06-B Voksenundervisning - ændring af regler vedrørende nedsat deltagerbetaling Med henvisning til andre kommuners regler vedr. nedsat deltagerbetaling og med opfordringer fra pensionister bosiddende i Hørsholm Kommune, lægges op til en beslutning om at ændre gældende regler vedr. nedsat deltagerbetaling. Det er hensigten med ændringen af reglerne, at tilskudsberettigede, der benytter sig af aftenskoletilbud uden for Hørsholm Kommune, kan tage deres tilskud med over kommunegrænsen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget, 1. februar 2006: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte, at der skal ske en ændring af reglerne vedrørende nedsat deltagerbetaling, så det gældende fra 2006 også vil være muligt for tilskudsberettigede at få tilskud til aftenskoleundervisning, der arrangeres og foregår uden for kommunegrænsen. Det forudsættes, at der er tale om speciel hensyntagende undervisning, der ikke udbydes i tilstrækkeligt omfang i Hørsholm Kommune, og som er nødvendig af hensyn til deltagerens fysiske velbefindende. Økonomiudvalget anbefaler at følge Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Side 32 SSU-06/06-B Puljeansøgning - bedre og mere fleksibel hjemmehjælp Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Der er afsat et rammebeløb for hver kommune og beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. i 2006 for Hørsholm Kommune. Rammerne og vilkårene for puljen beskrives og der opstilles konkrete forslag til projekter. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget, 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget drøftede de tre temaer og kom frem til at anbefale: Tema 1 - projekt 1-2 og 3 - idet der særligt fokuseres på borgere der venter på plejebolig/plejehjemspladser, og endvidere som forebyggende aktivitet tage initiativer til at motivere enlige ældre til at komme på aktivitetscentrene.. Tema 2 - her godkendte udvalget projekt og 6. Administrationen tilpasser de 6 valgte projekter i forhold til det samlede rammebeløb som er på ca. 2,5 mio. kr. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Supplerende bilag omdelt på mødet: Økonomiudvalget Side 8

9 Ansøgninger om Pulje til bedre og mere fleksibel Hjemmehjælp vedrørende: - Tovholder og støtte for svage borgere, der er på venteliste til plejehjem. - Omsorgstid til ensomme borgere - Hjemmehjælperen som hjemmeterapeut - Automatisk besøgsplanlægning - E-learning i hjemmeplejen - Borgerpotal Side 34 SSU-07/06-B Samarbejdsaftale mellem Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Kommune Det nye Seniorråd nedsat pr. 1/1-05 har fremsat forsalg til revideret samarbejdsaftale. Beslutning: Social- og Sundhedsudvalget 30. januar 2006: Social- og Sundhedsudvalget indstillede, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at forslag til revideret samarbejdsaftale godkendes. Økonomiudvalget anbefaler at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Side 38 BEU-02/06-B Fastlæggelse af mødedatoer for 2006 Administrationens forslag til mødedatoer i Beskæftigelsesudvalget i 2006 Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen følgende mødedatoer i Mandag d. 27. februar Onsdag d. 29. marts Onsdag d. 3. maj Onsdag d. 31. maj Onsdag d. 21. juni Onsdag d. 30. august Onsdag d. 27. september Onsdag d. 1. november Økonomiudvalget Side 9

10 Onsdag d. 29. november Mødetidspunkt kl Økonomiudvalget godkender og anbefaler at følge Beskæftigelsesudvalgets fastlagte mødedatoer. Side 40 BEU-03/06-B Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ifølge Beskæftigelsesansvarsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege medlemmerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget indstillinger fra de organisationer, som skal repræsenteres i Rådet. Beslutning: Beskæftigelsesudvalget 8. februar 2006: Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, de af organisationerne udpegede medlemmer og suppleanter, som fremgår af bilag af 23. januar 2006, godkendt. Økonomiudvalget anbefaler at godkende Beskæftigelsesudvalgets beslutning. På mødet blev omdelt: - Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 8. februar 2006, BEU- 03/06-B. - Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd fra de indstillingsberettigede organisationer, dateret 26. januar Side 42 Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-20/06-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Bemyndigelser fra Kommunalbestyrelsen Resume Bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalg og administrationen i enkelte sagsområder. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: 1. At Økonomiudvalget bemyndiges til som bevillingsmyndighed at træffe afgørelser i henhold til restaurationsloven vedrørende alkoholbevillinger, bestyrertilladelser og udvidet åbningstid. 2. At Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe afgørelser i forbindelse med Spillemyndighedens høring om etablering af spillehaller. 3. At administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i forbindelse med ansøgning om forlængelse af eksisterende alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, godkende bestyrere samt til at behandle og meddele nye alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid i ukomplicerede tilfælde. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Bevillingsmyndigheden jf. restaurationsloven er kommunalbestyrelsen. Imidlertid har kommunalbestyrelsen i de seneste 2 valgperioder bemyndiget økonomiudvalget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndig jf. restaurationsloven. Endvidere har administrationen været bemyndiget til at træffe afgørelser som bevillingsmyndighed ved forlængelse af eksisterende bevillinger og ved nye ukomplicerede ansøgninger. Kommunalbestyrelsen har i seneste valgperiode ydermere bemyndiget Økonomiudvalget til at træffe afgørelse i forbindelse med Spillemyndighedens høring ved etablering af spillehaller i kommunen. Økonomiudvalget Side 11

12 Kommunalbestyrelsen har desuden den bemyndiget administrationen til i indeværende valgperiode at forestå salg af Bloustrødvejboligerne efter fastlagte retningslinier, indtil der er 10 tilbage. Når der er 10 tilbage, forelægges status for Økonomiudvalget. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 12

13 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-21/06-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Nyt kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune Resume Kommunens hidtidige kasse- og regnskabsregulativ skal revideres som følge af organisationsændringerne i Forslag Økonomisk Sekretariat foreslår, at Økonomiudvalget drøfter kasse- og regnskabsregulativet, og indstiller, at Kommunalbestyrelsen tiltræder dokumentet. Bilag 1. Udkast til kasse- og regnskabsregulativ for Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Kommunens kasse- og regnskabsregulativ indeholder de overordnede bestemmelser for kommunens økonomiske virksomhed. Regulativet konkretiseres i de tilhørende bilag. Selve kasse- og regnskabsregulativet skal besluttes af Kommunalbestyrelsen, mens de tilhørende bilag skal godkendes af Økonomiudvalget. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kasse- og regnskabsregulativet færdiggør Økonomisk Sekretariat bilagene til kasse- og regnskabsregulativet, som forelægges direktionen og Økonomiudvalget i løbet af foråret Kasse- og regnskabsregulativet har været fremsendt til revisionen, og deres kommentarer er indarbejdet. Der henvises i øvrigt til bilag 1. Økonomiudvalget Side 13

14 Noter til bilag 1: 1. Alle understregninger i Kasse- og regnskabsregulativet betyder, at der skal være hoppelinks til de underliggende dokumenter, da regulativet og underliggende bilag hovedsageligt forudsættes benyttet på Intranettet. I forhold til de bevillingsregler, der er vedtaget på KB den , har Økonomisk Sekretariat foreslået, at der også for køb- og salg af jord og ejendomme laves en undtagelse for regler om ansøgning om anlægsbevilling, således at anlægsbevilling gives automatisk, når et køb- eller salgsprojekt vedtages. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-22-/06- B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Renovering af vaskerier Resume Hørsholm Andelsforening v/ Annette Lucht Olsen ansøger om Kommunalbestyrelses godkendelse af lånoptagelse til renovering af vaskerier. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Bilag Ingen Sagsfremstilling Hørsholm Andelsforening v/ Forretningsfører Annette Lucht Olsen har i brev af 15. januar 2006 ansøgt om godkendelse af optagelse af lån kr Lånet ønsket optaget i forbindelse med renovering af vaskerierne på Richhardtsti Vaskerierne er fra 1981/84. Lånet vil blive optaget gennem Real-Kredit Danmark. Lånet vil have en løbetid på 20 år, med en ydelse på kr om måned. Forretningsfører, Anette Lucht Olsen, har oplyst, at lånoptagelsen ikke vil medføre lejeforhøjelse for beboerne. Udgifterne forbundet med lånet vil kunne afholdes indenfor den almindelige drift. Beboerne har på et afdelingsmøde i september 2005 vedtaget renoveringen. Udstedelse af pantebrev, og dermed lånoptagelse kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. lov om almene boliger 29, stk. 1. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller, at ansøgning om lån til renovering af vaskerier imødekommes. Økonomiudvalget Side 15

16 Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-23/06-B Sagsbehandler: Lene Stangerup Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutitoner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Resume Kommunerne i Region Hovedstaden har fremlagt hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Kommunerne erklærer i fællesskab, at der skal være et stærkt fagligt samarbejde, og at samarbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at der tages mest muligt hensyn til såvel ejer- som køberkommunernes interesser og økonomi. Forslag Hørsholm Kommune tiltræder hensigtserklæringen. Bilag 1. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Sagsfremstilling I forbindelse med overdragelse af sociale opgaver, institutioner og vidtgående specialundervisning til kommunerne vil der være behov for et tæt samarbejde mellem kommunerne. I fortsættelse af KL`s opstartskonference i Odense den 4. januar 2006 blev der afholdt møde for borgmestrene for kommunerne i Region Hovedstaden. Der var på mødet tilslutning til at anbefale kommunerne, at de tilslutter sig det som bilag vedlagte forslag til hensigtserklæring. I hensigtserklæringen erklærer kommunerne, at man også i 2007 og 2008 vil fortsætte det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud. Kommunerne erklærer ligeledes, at man er indstillet på at indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager Økonomiudvalget Side 17

18 hensyn til både ejer-kommuners og køber-kommuners behov for en vis økonomisk sikkerhed. Herudover erklærer kommunerne, at behov for ændringer i forbrugsmønsteret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og andre kommuner i Region Hovedstaden så tidligt som muligt. Slutteligt erklærer kommunerne i Regionen, at man ønsker at indgå i et stærkt samarbejde omkring de sociale opgaver, de sociale institutioner og den vidtgående specialundervisning. Det kommunale samarbejde vil ske i regi af Kommunekontaktrådet. Beslutning Godkendt. Økonomiudvalget Side 18

19 Økonomiudvalget Fra: Teknik og Miljø Punkt: TMU-6/06-B Sagsbehandler: Katrine A Langer Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Kommunalreform - vintertjenesten Resume Forberedelsen omkring overtagelse af amtet vintertjeneste i vinteren 2006/07 er igangsat. Der skal træffes en principiel beslutning om Hørsholm ønsker at følge forberedelsesorganisationen i Frederiksborg Amts anbefalinger på området. Forslag At Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Ingen. Bilag 1. Brev af fra VD, Amtsrådsforeningen og KL Sagsfremstilling Forberedelsen omkring overtagelse af amtets opgaver på vintervedligeholdelsesområdet er igangsat. Vejdirektoratet, amterne og kommunerne har i den forbindelse foreslået, at der etableres en overgangsordning for vinteren 2006/07. I februar 2006 afholdes et fællesmøde med Vejdirektoratet og alle kommuner i Frederiksborg Amt. Vejdirektoratet ønsker en stillingstagen fra kommunerne til forslaget om en overgangsvinter. Økonomiudvalget Side 19

20 I ændringerne til Lov om offentlige veje i forbindelse med kommunalreformen, har Regeringen givet staten juridisk legalitet til at gennemføre vintertjenesten på såvel statsveje som kommuneveje i overgangsvinteren fra 1. januar 2007 til 30. april Regeringen har samtidig givet Transport- og Energiministeren beføjelser til at beslutte en samlet fortsættelse af vintertjenesten på de nuværende amters grundlag i perioden fra 1. januar 2007 til 30. april 2007, idet det forventes, at dette kan gennemføres ved frivillige aftaler med kommunerne. I juni 2005 sendte Vejdirektoratet, Amtsrådsforeningen og KL en samlet anbefaling til kommuner og amter om, at vedtage og arbejde videre med forslaget til en overgangsordning i vinteren 2006 / Brevet er vedlagt i bilag. Anbefalingerne er følgende: Der for alle nye kommuner i amtet indgås frivillige aftaler med Vejdirektoratet om gennemførelsen af vintertjenesten på amternes nuværende grundlag. Konsekvenserne vil bl.a. være, o at amtets varslingsberedskab fortsætter vinteren ud, o at medarbejdere der overføres til kommunerne og staten i overgangsvinteren, udlånes til vinterberedskabet efter behov vederlagsfrit. o at deling af materiel og saltlager m.v. først gennemføres efter 30. april 2007 o at det nuværende serviceniveau og vinterstrategi for det nuværende amtsvejnet fortsættes uændret gennem vinteren. o at alle kontrakter med amtets vinterentreprenører forlænges til 30. april 2007 o der udarbejdes en økonomisk fordelingsnøgle efter sporlængde, således at Vejdirektoratet kan fordele vinteromkostningerne mellem statens veje og kommunernes veje. Administrationen har vurderet at vintervedligeholdelsen på de 18 km amtsveje, beløber sig til ca kr. pr. år, svarende til kr/km. Beløbets størrelse er vurderet ud fra amtets forbrug i 2004 fordelt på kommunerne efter km. sporlængde. Sammenlignet er der afsat 2,3 mio. kr. på driftsbudgettet i dag til 85 km veje, svarende til kr/km. Det skal bemærkes, at amtets veje er mere vedligeholdelseskrævende pga. af vejenes status som overordnet veje samt trafikbelastningerne. Frederiksborg Amt betaler alle udgifter frem til 31. december Herefter betaler hver vejbestyrelse for sig de faktuelle udgifter vedrørende det vejnet, som kommunen overtager. Dette sker ved, at hver entreprenørs udgift til snerydning og saltning betales af Vejdirektoratet i første omgang, og dernæst afregnes med hver kommune, når vinteren er slut. Afregningen forventes at ske ved en sporlængdefordeling af alle udgifter. Det drejer sig ud over de direkte udgifter også om indkøb af salt, entreprenør til læsning af saltspredere, udgifter til reparation af materiel m.v. Hørsholm Kommune kommer altså til at betale præcist for det forbrug, som der har været på kommunes veje til vintertjeneste. Udgiften til vintervedligeholdelse er uforudsigelig og forbruget svinger meget fra år til år. En streng vinter vil medføre forøgede udgifter for alle vejbestyrelser, tilsvarende vil en mild vinter medfører færre udgifter for alle. Økonomiudvalget Side 20

21 Administrationen vil senere fremlægge et dagsordenpunkt, hvor der særskilt tages stilling til det fremtidige serviceniveau på amtets veje. Det er administrationens vurdering, at Hørsholm Kommune bør tilslutte sig overgangsordning for vinteren 2006/2007. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget 1. februar 2006: Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tilslutte sig anbefalingen om at tiltræde en overgangsordning, hvor Vejdirektoratet overtager vintertjenesten til 30. april Økonomiudvalget anbefaler at følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-03/06-B Sagsbehandler: Henrik Laybourn Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ændring af regler om optag af elever i andre skoler end distriksskolen Resume Kommunalbestyrelsen har vedtaget nye regler i forbindelse med ny lovgivning om frit skolevalg over kommunegrænsen. Tilsynet har sendt klage, og administrationen har på baggrund heraf revurderet det godkendte regelsæt. De godkendte regler skelner mellem egne borgere og borgere fra andre kommuner, hvilket ikke er lovens intention. Derfor foreslås teksten i Styrelsesvedtægten ændret. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2005 som en konsekvens af ændring af Folkeskoleloven Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser (Lov om ændring af lov om folkeskolen, vedtaget 28. april 2005), at følgende skulle gælde i Hørsholm: 1. De nugældende retningslinier for Hørsholm borgeres mulighed for valg af en anden skole end distriktsskolen inden for kommunen fastholdes. Efter disse regler kan børn Økonomiudvalget Side 22

23 optages i en anden skole end distriktsskolen, hvis elevtallet er under 25 i gennemsnit på klassetrinnet på skolen. 2. For borgere i andre kommuner foreslås, at børn kan optages i en klasse, såfremt der er under 22 elever i klassen og elevtallet samtidigt er under 22 i gennemsnit på klassetrinnet i kommune, idet grænsen for ønsker om optagelse af børn, der har søskende på skolen, dog sættes til 25 elever. 3. Såfremt der efter kommunens egne borgere har fået ønsker opfyldt er ledige pladser på skolerne, optages borgere fra andre kommuner, når der er flere ansøgninger end pladser således: Nærmere boende forud for fjernere boende. Hvis dette ikke fører til prioritetsorden, foretages lodtrækning. Kommunen har modtaget tilsynssag med klage fra borger i nabokommune, der har søgt om at få barn optaget på Vallerødskolen fra skoleåret 2006/2007. Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening har vurderet de godkendte regler og mener, at reglerne ikke er i overensstemmelse med lovens intention, idet der ikke må gøres forskel på Hørsholm borgere og øvrige borgere, og der ikke må arbejdes med gennemsnit, som der gøres i de godkendte regler. Administrationen foreslår på baggrund af vejledning fra KL, at Styrelsesvedtægtens underbilag om skolestruktur ændres. Regelsættet foreslås ændret til: Forældre har krav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig. Ønsker om optagelse i andre skoler end distriktsskolen imødekommes under forudsætning af, at der er færre end 22 elever i den pågældende klasse, idet de resterende pladser er reserveret til forventet tilgang i distriktet. Hvis ikke alle børn fra andre distrikter eller andre kommuner kan optages, optages børn efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til elever på skolen går forud for andre/eller c. Nærmere boende går forud for fjernere boende d. Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder en fri grundskole eller efterskole, og efterfølgende ønsker at barnet optages i distriktsskolen, har barnet ikke ubetinget ret til at blive optaget på distriktsskolen. Optagelsen vil i lighed med reglerne om frit valg afhænge af ovenstående retningslinjer og skolens kapacitet. Økonomiudvalget Side 23

24 Beslutning Børne- og Skoleudvalget 31. januar 2006: Administrationens forslag, hvorefter Børne- og Skoleudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler den ændrede tekst til Styrelsesvedtægten, godkendt. Administrationen undersøger nærmere, om søskendekriteriet kan gives en højere prioritering. Økonomiudvalget anbefaler at følge Børne- og Skoleudvalgets beslutning. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Børn og Skole Punkt: BSU-04/06-B Sagsbehandler: Jaine R Holst Mødedato: Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Rengøring på skolerne Resume Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til forbedret rengøring på skolerne. Forslagets økonomi er indrettet, så det holder sig inden for det budget på 1,0 mio. kroner, der er tillagt til at forbedre rengøringsniveauet på skolerne. Børne- og Skoleudvalget : Administrationens forslag godkendt. Der tilstræbes synlig rengøring ved, at det seneste rengøringstidspunkt kan ses ved opslag på toilettet. Ingen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 1. november 2005 administrationen om at udarbejde forslag til forbedring af skoletoiletternes rengøringsniveau og i øvrigt om forslag til forbedring af det generelle rengøringsniveau på skolerne. Udvalget bad endvidere om, at der skulle tænkes over, hvorledes der pædagogisk kunne arbejdes med eleverne i forbindelse med den forøgede indsats. Økonomiudvalget Side 25

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.03.2007 kl. 11.30. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.03.2007 kl. 11.30 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere