BACHELORPROJEKTET 15 ects

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACHELORPROJEKTET 15 ects"

Transkript

1 BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL KILDELISTE...4 FÆLLES PROJEKT...5 TILMELDING...5 FRAMELDING...6 SPÆRREREGLER...6 VEJLEDNING...6 EMNEBESKRIVELSE...6 AFLEVERING...7 MUNDTLIG EKSAMEN...8 OFFENTLIGGØRELSE OG UDLÅN...8 BILAG 1 KRAV TIL SYNOPSE...9 BILAG 2 UDSTYR/FARVEPRINT...10 BILAG 3 KOMMUNIKATIONSOPGAVER...11 BILAG 4 KONCEPTOPGAVER...12 BILAG 5 MÅLBESKRIVELSE, JOURNALISTUDDANNELSEN...13 BILAG 6 MÅLBESKRIVELSE, FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN...14

2 2/14 Formål Den studerende skal vise, at han/hun har tilegnet sig de centrale færdigheder og den centrale viden, uddannelsen har tilbudt. Der lægges vægt på, at den studerende kan anvende fagets metoder og teori, ligesom der lægges vægt på, at arbejdsperioden er disponeret fornuftigt. Bachelorprojektet skal afspejle ideudvikling, samfundsmæssig viden, analytisk sans, refleksion, researchfærdigheder, formidlingsfærdigheder, bevidsthed om journalistrolle, målgruppeovervejelser, herunder viden om mediemæssig kontekst, samt evne til at disponere såvel tid som stof. For fotojournalistuddannelsen tillige fototekniske/-journalistiske færdigheder. Adgangskrav Journalistuddannelsen: Trykte medier: Ingen specifikke krav Radio: 1 års praktik på radio eller radio på 7. semester Tv: 1 års praktik på tv eller tv-forløb på 7. semester Web: 1 års praktik på et onlinemedie eller onlineforløb på 7. semester Kommunikation: 1 års praktik i kommunikation eller kommunikation på 7. semester Koncept: Ingen specifikke krav. Kravene kan fraviges, hvis den studerende har anden baggrund for at lave sit bachelorprojekt inden for et givet medie. Det er underviseren på området, der i de konkrete tilfælde vurderer, om den studerende skal have adgang. Fotojournalistuddannelsen: Foto: Ingen specifikke krav. Indhold Alle studerende skal aflevere et journalistisk/fotojournalistisk produkt om et samfundsrelevant emne samt en refleksionsrapport. Ved nogle opgavetyper skal der afleveres yderligere materiale. Det er ikke tilladt helt eller delvist at genbruge materiale, som den studerende tidligere har afleveret i journalistisk form. Særligt vedrørende: Radio: Opgaverne skal produceres i broadcastkvalitet (udstyring, overgange, pauser, rytme, niveaulægning m.m.). Den studerende skal selv foretage alle optagelser (kravet gælder ikke lydeffekter, musik, osv.) Tv: Der kan udarbejdes opgaver indenfor kendte genrer i tv-journalistikken, eller udvikles nye efter aftale med vejlederen. Dog skal der være tale om eng-produktioner, studieproduktioner accepteres ikke. Samtlige optagelser og redigeringen skal gennemføres af den studerende, dog kan brug af arkiv-billeder i begrænset omfang tillades efter aftale med vejlederen. Web: Den studerende kan fremstille et journalistisk tema eller lave historier med nyhed(er) med link til baggrundsinformation, reportage-elementer, interview, portræt m.v. og anvende multimediale udtryk og interaktivitet.

3 3/14 Kommunikation: Se bilag 3 for yderligere beskrivelse. Koncept: Se bilag 4 for yderligere beskrivelse. Omfangskrav på journalistisk produkt Trykte medier: anslag inkl. mellemrum. To studerende sammen: anslag inkl. mellemrum. Radio: Enkeltopgave minutter, dobbeltopgave minutter. Opgaven kan deles op i kortere, selvstændige, sammenhængende indslag/programmer. Tv: Tomandshold minutter, en person minutter (bemærk: det kræver godkendelse fra tv-underviseren at arbejde alene). Web: Omfanget aftales med vejlederen, da en opgave på web kan indeholde mange medie- og udtryksformer (tekst, lyd, foto, video, animation, grafik m.m.). Kommunikation: Se bilag 3 Koncept: Se bilag 4 Foto: Minimum 12 billeder og anslag. Medierne kan kombineres. Betingelserne aftales med den enkelte vejleder og noteres i Emnebeskrivelsen. Det er muligt for studerende på journalistuddannelsen og fotojournalistuddannelsen at arbejde sammen. Omfangskrav på refleksionsrapport En studerende eller to studerende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. En fotojournalist- og en journaliststuderende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. Kildelisten skal ikke medregnes i refleksionsrapportens omfang. Krav til refleksionsrapport Refleksionsrapporten skal vise, hvilke overvejelser og valg, der ligger bag det journalistiske produkt. Den skal indeholde: 1. Argumenteret begrundelse for a. Emnets/problemstillingens relevans. - Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) - Hvad er den journalistiske og samfundsmæssige relevans? - Eventuelle videre perspektiver, som ikke fremgår af produktet b. Valg af vinkel/vinkler, herunder overvejelser om andre/skarpere/blødere vinkler og opfølgningsmuligheder. - Hvad bidrager opgaven med? - Er det forhold, der ikke tidligere er belyst? - Hvorfor er de relevante og for hvem? 2. En beskrivelse af hvordan medierne hidtil har dækket emnet/problemstillingen. a. Hvilket materiale er undersøgt og hvorfor netop det? b. Hvordan er materialet analyseret?

4 4/14 c. Hvad viser analysen? Er der nogle dominerende diskurser? d. Relevans af konklusioner. 3. Argumentanalyse der ligger til grund for opgavens journalistiske produkt og de konklusioner, den/de studerende er nået frem til. a. Angiv opgavens hovedpåstande og deres belæg, gendrivelse osv. b. Hvorfor er de anvendte informationer og data anvendelige i forhold til problemstillingen (relevans, gyldighed og tilstrækkelighed)? c. Hvordan er informationer og data blevet bearbejdet? d. Hvor holdbare er konklusionerne, hvilke usikkerheder er der? 4. Redegørelse for den valgte formidling. a. Medie. - Hvorfor egner produktet sig til dette medie? - Hvordan er mediets karakteristika udnyttet? b. Målgruppe. - Hvorfor skulle produktet interessere målgruppen? - Hvad er der gjort for at nå målgruppe? c. Form - Begrundelse for den valgte form, sprogbrug, opbygning, layout osv. d. Forståelse - Er de centrale begreber klart definerede? - Hvad er gjort, for at modtageren forstår begreberne, på den måde (foto)journalisten ønsker? - Kommer eventuelle usikkerheder i konklusioner/fortolkninger til udtryk i formidlingen? e. Diskurs. - Beskriv diskursen i opgavens journalistiske produkt. - Hvordan er den diskurs i forhold til andre diskurser om emnet/problemstillingen herunder mediernes diskurs? 5. Proces a. Hvordan har de analytiske indsigter påvirket det journalistiske produkt? b. Giv en kort og konkret redegørelse for arbejdsforløbet. Hvis der er to om opgaven, skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad (se under Fælles projekt). 6. Juridiske / etiske overvejelser hvis opgaven lægger op til det. I øvrigt er formen på refleksionsrapporten valgfri. Ovennævnte punkter skal dækkes, men den studerende må gerne gøre rede for andre typer overvejelser. Krav til kildeliste Der skal afleveres en komplet liste over skriftlige og mundtlige kilder. Også dem, der ikke optræder i den færdige artikel. 1. Udførlig kildeliste a. De mundtlige kilder angives ved navn, titel, evt. organisatorisk tilhørsforhold/arbejdsplads, telefonnumre og mail. b. Skriftlige kilder angives som minimum med titel, forfatter/udgiver, årstal (hvis kilden i sin helhed ligger på nettet også gerne url-adresse). De digitale endvidere med URL-adresse i form af dybt link.

5 5/14 2. Ved de væsentligste kilder (også de skriftlige) tilføjes en kort vurdering af kilden og kildens rolle i historien. 3. Hvor det er relevant, kan du tilføje dine overvejelser over, hvornår i forløbet mundtlige kilder blev kontaktet (researchstrategi), og hvordan det blev grebet an (interviewstrategi). 4. Evt. fravalg af kilder kan også omtales/begrundes. Produktet må ikke bygge på kilder, som kun har villet medvirke, fordi der er tale om en eksamensopgave og ikke nødvendigvis et produkt til offentliggørelse. Brug af anonyme kilder skal begrundes. Anonyme kilder må ikke optræde med rigtig identitet i kildelisten, men skal i øvrigt beskrives og vurderes i kildelisten på linje med de øvrige kilder. Kildens fulde identitet afleveres i to eksemplarer i her sin lukkede kuvert sammen med opgaven. Den studerende navn og studienummer skal stå uden på kuverten. Anonyme kilder skal være indforstået med, at de kan blive kontaktet af vejleder eller censor. Brug af skjulte optagelser eller lignende metoder kræver altid godkendelse af vejleder, og før en evt. godkendelse gives, skal andre muligheder for at indhente de ønskede informationer være udtømt. Fælles projekt Ved bachelorprojektet må der som altovervejende hovedregel ikke være flere end to i gruppen. Det er ikke muligt at splitte gruppen op, efter emnebeskrivelsen er godkendt. Gruppestørrelser over to kræver dispensation af faglig leder. En dispensation kan kun begrundes i særlige forhold ved opgaven, ikke i arbejdsmængde eller personlige forhold. Den enkeltes indsats skal kunne identificeres klart, uanset hvor tæt to studerende har arbejdet sammen. Det skal tydeligt fremgå af refleksionsrapporten, hvem der har lavet hvad. Det gælder både i de enkelte dele af arbejdsprocessen (hvem interviewede hvem, hvem skrev hvad, hvem stod bag kameraet hvornår osv.) og i slutproduktet (hvem har reelt hovedansvar for hvilken del). Samme opdeling skal laves for arbejdet med refleksionsrapporten. De studerende går til eksamen hver for sig og eksamineres umiddelbart efter hinanden. Den sidste må ikke overvære den førstes eksamination. Først når begge er blevet eksamineret, får de deres individuelle karakter. Den individuelle karakter fremkommer ved en vægtning af en bedømmelse af det samlede produkt, som eksaminanderne har hjulpet hinanden med, og en bedømmelse af den individuelle præstation i forhold til både opgaven og eksaminationen. Det kan forekomme, at den ene eksaminand dumper, og den anden består. Tilmelding Studerende skal tilmelde sig bachelorprojektet. Studerende, der ikke har mulighed for at følge den ordinære eksamenstermin, kan tilmelde sig terminen for re- og sygeeksamen.

6 6/14 Framelding Studerende kan framelde sig indtil to uger før afleveringsfristen. Det skal ske skriftligt til studieadministrationen. Sker frameldingen, efter at emnebeskrivelsen er afleveret, kan det samme emne ikke godkendes senere. Rettidig framelding tæller ikke som eksamensforsøg. Studerende, som ikke afleverer emnebeskrivelse til bachelorprojektet rettidigt, er automatisk frameldt bachelorprojektet. Spærreregler Alle forløb og eksaminer i uddannelsen skal være bestået, før man kan tilmelde sig bachelorprojektet. For meritgivende studier uden for Journalisthøjskolen, er det et ufravigeligt krav, at dokumentation for, at de meritgivende studier er bestået skal være højskolen i hænde og godkendt før selve eksaminationen. Vejledning Der er 2,5 times vejledning pr. opgave, fordelt over et antal vejledninger, som skal munde ud i først en synopse for opgaven og derefter en emnebeskrivelse. Det er den studerendes ansvar at tage kontakt til vejleder for at aftale tid, og det er en betingelse for at få godkendt sin emnebeskrivelse, at der har været dialog med vejleder om emnebeskrivelsen, og at der udarbejdes en synopse, som giver vejleder grundlag for at tage stilling til emnebeskrivelsen. Kravene til synopsen fremgår af bilag 1. Emnebeskrivelsen afleveres elektronisk (link på Medianet) til studieadministrationen, som videresender til vejleder, som godkender emnebeskrivelsen evt. med forbehold. Efter emnegodkendelsen er der ikke yderligere vejledning. Godkendelse af emnebeskrivelsen er en betingelse for at kunne fortsætte med bachelor-projektet. Hvis emnet ikke kan godkendes, bliver den studerende automatisk frameldt bachelorprojektet. En godkendt emnebeskrivelser betyder, at vejleder står inde for, at emnet kan bære et bachelorprojekt men ikke at vinkel, kildevalg osv. faktisk holder. Journalisthøjskolen forbeholder sig ret til at afvise emner, hvor det på grund af produktions-forhold eller emnets karakter i praksis er umuligt at gennemføre en meningsfuld, kontrolleret eksamination. Emnebeskrivelse Emnebeskrivelsen er opdelt i to rubrikker, som har forskellige funktioner. Den overordnede hedder: Emne (bindende, maks. 30 ord). Her angives opgavens overordnede emne, og det er bindende, så opgaven skal holde sig inden for dette emne. Det er også denne tekst, der skrives ind i eksamensbeviset. Den anden rubrik på emnebeskrivelsen hedder Evt. aftaler vedr. opgaven. Denne del kommer ikke med på eksamensbeviset. Rubrikken kan f.eks. bruges til at notere aftaler lavet af studerende og vejleder under vejledningen for eksempel om omfang i forbindelse med kombinationsopgaver, brug af anonyme kilder og krav til dokumentation.

7 7/14 Når vejleder godkender (evt. med forbehold) emnebeskrivelsen, godkendes både Emne og Evt. aftaler vedr. opgaven. Aflevering Tjekliste gældende alle medier Alt afleveres i 3 eksemplarer, ved fælles projekter med fotojournalister og journalister afleveres dog i 5 eksemplarer Filen med kildeliste skal desuden mailes til vejleder, samme dag som opgaven afleveres. Ved aflevering af foto-opgaver skal en pdf-fil med den færdige montage tillige mailes til vejleder samme dag. Standard-forsiden skal bruges Navn, hold og titel på alle papirer og produktioner, herunder på cd er og dvd er Indholdsfortegnelse foran i hvert eksemplar Fortløbende sidetal og linjenummerering både i produkter og refleksionsrapport Reglerne for hhv. Det gode printmanus og Det gode webmanus skal følges. Trykte medier Opgave Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Der kan afleveres færdigt layout eller layout-skitse, men udførelse af layout indgår ikke i bedømmelsen Radio CD-kopi af opgaven Speaks inklusiv op/nedlæg Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Producerkommandoer i et eksemplar (kun ved direkte udsendelser) TV DVD med færdigredigeret journalistisk indslag Manuskript med fuld udskrift af interviews, evt. vedlagt grafik Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Web Opgave på CD eller DVD Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Sitemap (hvis det ikke findes på sitet) Tilladelser til at bruge materialer andre har produceret f.eks. musik, fotos og animation Kommunikation Kommunikationsrapport Journalistisk produkt Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Koncept Journalistisk produkt/dummy Konceptbeskrivelse Refleksionsrapport, inkl. kildeliste

8 8/14 Foto Opgave i færdig montage med billedet og evt. andre illustrationer Manuskript. (I tilfælde af uoverensstemmelse med montagen er det manuskriptet, der tæller) Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Mundtlig eksamen Bachelorprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i opgaven og refleksionsrapporten, men er en undersøgelse af den studerendes evne til refleksion over og viden om arbejdsmetoder og journalistrolle. Eksaminanden kan ikke bedømmes af en censor, som har arbejdet sammen med eksaminanden i praktikperioden. I øvrigt henvises til almindelige regler om habilitet. Der afsættes 55 minutter pr. eksamination (inkl. votering), dog 45 minutter pr. studerende (inkl. votering), hvis to er sammen om et fælles projekt. Yderligere information om den mundtlige eksamination kan ses på Studieservice: Bedømmelse Bachelorprojektet bedømmelse efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. Bedømmelsen adskilles i tre hovedområder: Forarbejde, formidling og refleksion. Forarbejde: Ideudvikling, valg af researchmetoder, kildevalg og -vurdering, dokumentation, analyse af såvel materiale som problemstilling, alle væsentlige spørgsmål besvaret osv. At grundlaget for en god historie er i orden. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Formidling: Fortælleteknisk sikkerhed, klarhed, identifikationsmuligheder, fascinationsmuligheder, formmæssig behændighed osv. At historien går klart igennem. (Bedømmes ud fra opgaven) Refleksion: Overvejelser over emnets mediemæssige kontekst, bevidste og velgennemtænkte valg i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling. Etiske og juridiske overvejelser, disponering af tid og stof, samspillet mellem refleksion og produkt, brug af faglige begreber. At den studerende ved, hvad han/hun gør. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Hvis ét af de tre hovedområder er meget svagt i opgaven, kan det føre til dumpning af hele opgaven, uanset hvor stærk den eventuelt er på andre områder. Se bilag 5 og 6 for yderligere beskrivelse af målene for bachelorprojektet for hhv. Journalist- og Fotojournalistuddannelsen. Offentliggørelse og udlån Det er eksaminandens ansvar at sørge for, at alle kilder i givet fald er indforståede med arbejdets eventuelle offentliggørelse, jvf. bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser 55 stk. 3. Udlånsregler vedtaget af Studienævnet den 6. november 2002:

9 9/14 Bilag 1 Krav til synopse Den studerende skal møde til vejledningen med en færdig synopse. Synopsen bør indeholde en beskrivelse af*: Synopsens overordnede emne. De væsentligste problemstillinger, synopsen behandler. Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) Hvordan er problemstillingerne hidtil blevet dækket i medierne? Er der nogle dominerende diskurser? Hvad kan en ny journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen bidrage med? o Hvilken karakter: beskrivende, forklarende, afslørende? o Belyse forhold, som ikke tidligere er belyst? I givet fald hvilke? o Hvorfor er forhold relevante og for hvem? Hvordan kunne en journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen gribes an i forhold til: o indsamling o bearbejdning o formidling Hvem ville målgruppen være? o Hvorfor skulle det interessere den? o Hvordan skulle den nås? Hvem ville være de væsentligste mundtlige kilder? Hvad ville være de væsentligste skriftlige kilder. Hvordan ville det journalistiske/kommunikationsfaglige arbejde med problemstillingen gøre det muligt at leve op til formålet med bachelorprojektet? Ved alle punkter lægges der vægt på, at der argumenteres for valg og fravalg. For eksempel er det ikke tilstrækkeligt at levere fem navne på kilder uden at redegøre for, hvorfor det er de fem væsentligste. *) Ved koncept- og kommunikationsopgaver tilrettes punkterne i samarbejde med vejleder

10 10/14 Bilag 2 Udstyr/farveprint Den studerende kan anvende skolens udstyr, men det er også tilladt at anvende andet udstyr. Den studerende skal ved udlandsrejse selv betale rejseforsikring af udstyret. Radio I forbindelse med godkendelse af emnebeskrivelsen kan den studerende kan låne en digital recorder. Samme dag er der mulighed for genopfriskning i digital redigering. Skolen leverer tre CD er til kopiering. Udstyr afleveres senest sammen med opgaven. Tv Optage- og redigeringsperioden er på 4 uger (2 uger optagelse og 2 uger redigering a min. 8 timer pr. dag). Studerende skal aftale evt. lån af skolens udstyr med tvafdelingen. Bemærk, at skolen ikke stiller udstyr til rådighed ved reeksamen på tv. Web I forbindelse med godkendelsen af emnebeskrivelsen skal studerende lave aftale med webunderviserne om lån af udstyr - f.eks. digital video- og audiooptager. Farveprint Fotojournaliststuderende tildeles 80 stk. gratis farveprint i forbindelse med produktion af BA-projektet. Ved ganske særlige projekter (eksempelvis fotobog) kan der efter grafisk afdelings skøn tildeles ekstra kopier. Journaliststuderende, der laver magasin-koncept eller lignende, tildeles 40 stk. gratis farveprint. Farveprint for alle andre og derudover er for egen regning.

11 11/14 Bilag 3 Kommunikationsopgaver Et bachelorprojekt inden for kommunikation består af tre dele: En kommunikationsrapport, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. Den studerende arbejder typisk på vegne af en konkret virksomhed eller organisation. Kommunikationsrapport Kommunikationsrapporten fremlægger den kommunikationsfaglige baggrund og sammenhæng for opgaven. Vejledende er rapporten stedet, hvor den studerende redegør for afsender- og interessentforhold, herunder analysen af afsenders kommunikationsgrundlag, strategiske og formidlings-etiske forhold omkring opgaven samt interessent- eller stakeholder-analyser og overvejelser. I rapporten redegøres også for karakteren af opgaven og for formidlingsmæssige valg undervejs. Endelig er det i rapporten, den studerende belyser det evt. samspil mellem den valgte opgave og andre kommunikationskanaler. Samlet set er kommunikationsrapporten et udtryk for relevansen af opgaven og en begrundelse for dens konkrete udførelse. Kommunikationsrapporten er i sig selv et stykke formidling. Den er ikke en akademisk opgave. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem kommunikationsrapportens konklusioner og formidlingen. Der skal i formidlingen demonstreres evne til at anvende de journalistiske redskaber og kompetencer i det bevidste arbejde med kommunikation mellem en afsender og dennes interessenter. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for kommunikationsopgavens vedkommende høre til i kommunikationsrapporten. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem kommunikationsrapport og journalistisk produkt, hvor dette er påkrævet, og her reflekteres eventuelt over journalist-etiske forhold omkring opgaven. Den studerende skal være opmærksom på de skærpede ophavsretslige krav i forbindelse med kommunikationsopgaver. Omfangskrav: Kommunikationsrapport på anslag samt journalistisk produkt og refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

12 12/14 Bilag 4 Konceptopgaver En koncept-opgave består af tre dele: En koncept-beskrivelse, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. En konceptopgave består typisk af udformning af nye koncepter eller videreudvikling af eksisterende til for eksempel radio, tv, web, magasiner osv. Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af: Konceptets bærende ide. Indhold og form. Væsentligste virkemidler til at formidle indholdet. Målgruppen og konceptets berettigelse over for denne målgruppe. Konkurrenter og konkurrence-situation. SWOT-analyse eller tilsvarende. Løst overslag over økonomien i konceptet. Ideer til indhold i kommende udgaver/udsendelser/versioner. Afhængigt af mediet kan beskrivelsen rumme yderligere punkter, det aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem koncept-beskrivelsens intentioner og formidlingen. Omfanget af det journalistiske produkt skal være minimum 50 procent af det omfangskrav, der er angivet i bestemmelserne for bachelorprojekter inden for henholdsvis Trykte medier, Radio og Tv. Omfang ved et Web-koncept aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Ved konceptopgaver på trykte medier er det et krav, at der vedlægges detaljerede layout-løsninger i et omfang som aftales med vejleder. Ved konceptopgaver på tv, radio og web produceres en dummy/pilot. Bedømmelsen af det journalistiske produkt sker efter bestemmelserne for BA-opgaver inden for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for konceptopgavens vedkommende høre til i Konceptbeskrivelsen. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem konceptbeskrivelse og journalistisk produkt. I øvrigt følger kravene til refleksionsrapport reglerne for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Ved punkter, der allerede er dækket i konceptbeskrivelsen, henvises fra refleksionsrapporten til konceptbeskrivelsen. Omfangskrav: Konceptbeskrivelse på anslag, et journalistisk produkt på 50% af kravet til det respektive medie, refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

13 13/14 Bilag 5 Målbeskrivelse, Journalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til journalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, fortælleteknik, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

14 14/14 Bilag 6 Målbeskrivelse, Fotojournalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til fotojournalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, visuel formidling, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning - Journalistik

Studieordning - Journalistik Bacheloruddannelsen i Journalistik, BA TI/Afdeling for Journalistik Ilisimatusarfik 1 Forord Denne studieordning er justering af studieordning fra juni 2008. Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 25.09.08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production

VIA University College. Studieordning. Professionsbachelor. Multiplatform Storytelling and Production VIA University College Studieordning Professionsbachelor Multiplatform Storytelling and Production 1. september 2013 Rev. 1. September 2015 Forord Et internationalt marked i vækst Nye teknologier og medieplatforme

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning. 2014 til 2016. Institutionsspecifik fællesdel SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2014 til 2016 Institutionsspecifik fællesdel september 2014 revideret 1. september 2014 Institutionsspecifik fællesdel for studieordningen for uddannelsen til Serviceøkonom

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere