BACHELORPROJEKTET 15 ects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACHELORPROJEKTET 15 ects"

Transkript

1 BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL KILDELISTE...4 FÆLLES PROJEKT...5 TILMELDING...5 FRAMELDING...6 SPÆRREREGLER...6 VEJLEDNING...6 EMNEBESKRIVELSE...6 AFLEVERING...7 MUNDTLIG EKSAMEN...8 OFFENTLIGGØRELSE OG UDLÅN...8 BILAG 1 KRAV TIL SYNOPSE...9 BILAG 2 UDSTYR/FARVEPRINT...10 BILAG 3 KOMMUNIKATIONSOPGAVER...11 BILAG 4 KONCEPTOPGAVER...12 BILAG 5 MÅLBESKRIVELSE, JOURNALISTUDDANNELSEN...13 BILAG 6 MÅLBESKRIVELSE, FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN...14

2 2/14 Formål Den studerende skal vise, at han/hun har tilegnet sig de centrale færdigheder og den centrale viden, uddannelsen har tilbudt. Der lægges vægt på, at den studerende kan anvende fagets metoder og teori, ligesom der lægges vægt på, at arbejdsperioden er disponeret fornuftigt. Bachelorprojektet skal afspejle ideudvikling, samfundsmæssig viden, analytisk sans, refleksion, researchfærdigheder, formidlingsfærdigheder, bevidsthed om journalistrolle, målgruppeovervejelser, herunder viden om mediemæssig kontekst, samt evne til at disponere såvel tid som stof. For fotojournalistuddannelsen tillige fototekniske/-journalistiske færdigheder. Adgangskrav Journalistuddannelsen: Trykte medier: Ingen specifikke krav Radio: 1 års praktik på radio eller radio på 7. semester Tv: 1 års praktik på tv eller tv-forløb på 7. semester Web: 1 års praktik på et onlinemedie eller onlineforløb på 7. semester Kommunikation: 1 års praktik i kommunikation eller kommunikation på 7. semester Koncept: Ingen specifikke krav. Kravene kan fraviges, hvis den studerende har anden baggrund for at lave sit bachelorprojekt inden for et givet medie. Det er underviseren på området, der i de konkrete tilfælde vurderer, om den studerende skal have adgang. Fotojournalistuddannelsen: Foto: Ingen specifikke krav. Indhold Alle studerende skal aflevere et journalistisk/fotojournalistisk produkt om et samfundsrelevant emne samt en refleksionsrapport. Ved nogle opgavetyper skal der afleveres yderligere materiale. Det er ikke tilladt helt eller delvist at genbruge materiale, som den studerende tidligere har afleveret i journalistisk form. Særligt vedrørende: Radio: Opgaverne skal produceres i broadcastkvalitet (udstyring, overgange, pauser, rytme, niveaulægning m.m.). Den studerende skal selv foretage alle optagelser (kravet gælder ikke lydeffekter, musik, osv.) Tv: Der kan udarbejdes opgaver indenfor kendte genrer i tv-journalistikken, eller udvikles nye efter aftale med vejlederen. Dog skal der være tale om eng-produktioner, studieproduktioner accepteres ikke. Samtlige optagelser og redigeringen skal gennemføres af den studerende, dog kan brug af arkiv-billeder i begrænset omfang tillades efter aftale med vejlederen. Web: Den studerende kan fremstille et journalistisk tema eller lave historier med nyhed(er) med link til baggrundsinformation, reportage-elementer, interview, portræt m.v. og anvende multimediale udtryk og interaktivitet.

3 3/14 Kommunikation: Se bilag 3 for yderligere beskrivelse. Koncept: Se bilag 4 for yderligere beskrivelse. Omfangskrav på journalistisk produkt Trykte medier: anslag inkl. mellemrum. To studerende sammen: anslag inkl. mellemrum. Radio: Enkeltopgave minutter, dobbeltopgave minutter. Opgaven kan deles op i kortere, selvstændige, sammenhængende indslag/programmer. Tv: Tomandshold minutter, en person minutter (bemærk: det kræver godkendelse fra tv-underviseren at arbejde alene). Web: Omfanget aftales med vejlederen, da en opgave på web kan indeholde mange medie- og udtryksformer (tekst, lyd, foto, video, animation, grafik m.m.). Kommunikation: Se bilag 3 Koncept: Se bilag 4 Foto: Minimum 12 billeder og anslag. Medierne kan kombineres. Betingelserne aftales med den enkelte vejleder og noteres i Emnebeskrivelsen. Det er muligt for studerende på journalistuddannelsen og fotojournalistuddannelsen at arbejde sammen. Omfangskrav på refleksionsrapport En studerende eller to studerende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. En fotojournalist- og en journaliststuderende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. Kildelisten skal ikke medregnes i refleksionsrapportens omfang. Krav til refleksionsrapport Refleksionsrapporten skal vise, hvilke overvejelser og valg, der ligger bag det journalistiske produkt. Den skal indeholde: 1. Argumenteret begrundelse for a. Emnets/problemstillingens relevans. - Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) - Hvad er den journalistiske og samfundsmæssige relevans? - Eventuelle videre perspektiver, som ikke fremgår af produktet b. Valg af vinkel/vinkler, herunder overvejelser om andre/skarpere/blødere vinkler og opfølgningsmuligheder. - Hvad bidrager opgaven med? - Er det forhold, der ikke tidligere er belyst? - Hvorfor er de relevante og for hvem? 2. En beskrivelse af hvordan medierne hidtil har dækket emnet/problemstillingen. a. Hvilket materiale er undersøgt og hvorfor netop det? b. Hvordan er materialet analyseret?

4 4/14 c. Hvad viser analysen? Er der nogle dominerende diskurser? d. Relevans af konklusioner. 3. Argumentanalyse der ligger til grund for opgavens journalistiske produkt og de konklusioner, den/de studerende er nået frem til. a. Angiv opgavens hovedpåstande og deres belæg, gendrivelse osv. b. Hvorfor er de anvendte informationer og data anvendelige i forhold til problemstillingen (relevans, gyldighed og tilstrækkelighed)? c. Hvordan er informationer og data blevet bearbejdet? d. Hvor holdbare er konklusionerne, hvilke usikkerheder er der? 4. Redegørelse for den valgte formidling. a. Medie. - Hvorfor egner produktet sig til dette medie? - Hvordan er mediets karakteristika udnyttet? b. Målgruppe. - Hvorfor skulle produktet interessere målgruppen? - Hvad er der gjort for at nå målgruppe? c. Form - Begrundelse for den valgte form, sprogbrug, opbygning, layout osv. d. Forståelse - Er de centrale begreber klart definerede? - Hvad er gjort, for at modtageren forstår begreberne, på den måde (foto)journalisten ønsker? - Kommer eventuelle usikkerheder i konklusioner/fortolkninger til udtryk i formidlingen? e. Diskurs. - Beskriv diskursen i opgavens journalistiske produkt. - Hvordan er den diskurs i forhold til andre diskurser om emnet/problemstillingen herunder mediernes diskurs? 5. Proces a. Hvordan har de analytiske indsigter påvirket det journalistiske produkt? b. Giv en kort og konkret redegørelse for arbejdsforløbet. Hvis der er to om opgaven, skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad (se under Fælles projekt). 6. Juridiske / etiske overvejelser hvis opgaven lægger op til det. I øvrigt er formen på refleksionsrapporten valgfri. Ovennævnte punkter skal dækkes, men den studerende må gerne gøre rede for andre typer overvejelser. Krav til kildeliste Der skal afleveres en komplet liste over skriftlige og mundtlige kilder. Også dem, der ikke optræder i den færdige artikel. 1. Udførlig kildeliste a. De mundtlige kilder angives ved navn, titel, evt. organisatorisk tilhørsforhold/arbejdsplads, telefonnumre og mail. b. Skriftlige kilder angives som minimum med titel, forfatter/udgiver, årstal (hvis kilden i sin helhed ligger på nettet også gerne url-adresse). De digitale endvidere med URL-adresse i form af dybt link.

5 5/14 2. Ved de væsentligste kilder (også de skriftlige) tilføjes en kort vurdering af kilden og kildens rolle i historien. 3. Hvor det er relevant, kan du tilføje dine overvejelser over, hvornår i forløbet mundtlige kilder blev kontaktet (researchstrategi), og hvordan det blev grebet an (interviewstrategi). 4. Evt. fravalg af kilder kan også omtales/begrundes. Produktet må ikke bygge på kilder, som kun har villet medvirke, fordi der er tale om en eksamensopgave og ikke nødvendigvis et produkt til offentliggørelse. Brug af anonyme kilder skal begrundes. Anonyme kilder må ikke optræde med rigtig identitet i kildelisten, men skal i øvrigt beskrives og vurderes i kildelisten på linje med de øvrige kilder. Kildens fulde identitet afleveres i to eksemplarer i her sin lukkede kuvert sammen med opgaven. Den studerende navn og studienummer skal stå uden på kuverten. Anonyme kilder skal være indforstået med, at de kan blive kontaktet af vejleder eller censor. Brug af skjulte optagelser eller lignende metoder kræver altid godkendelse af vejleder, og før en evt. godkendelse gives, skal andre muligheder for at indhente de ønskede informationer være udtømt. Fælles projekt Ved bachelorprojektet må der som altovervejende hovedregel ikke være flere end to i gruppen. Det er ikke muligt at splitte gruppen op, efter emnebeskrivelsen er godkendt. Gruppestørrelser over to kræver dispensation af faglig leder. En dispensation kan kun begrundes i særlige forhold ved opgaven, ikke i arbejdsmængde eller personlige forhold. Den enkeltes indsats skal kunne identificeres klart, uanset hvor tæt to studerende har arbejdet sammen. Det skal tydeligt fremgå af refleksionsrapporten, hvem der har lavet hvad. Det gælder både i de enkelte dele af arbejdsprocessen (hvem interviewede hvem, hvem skrev hvad, hvem stod bag kameraet hvornår osv.) og i slutproduktet (hvem har reelt hovedansvar for hvilken del). Samme opdeling skal laves for arbejdet med refleksionsrapporten. De studerende går til eksamen hver for sig og eksamineres umiddelbart efter hinanden. Den sidste må ikke overvære den førstes eksamination. Først når begge er blevet eksamineret, får de deres individuelle karakter. Den individuelle karakter fremkommer ved en vægtning af en bedømmelse af det samlede produkt, som eksaminanderne har hjulpet hinanden med, og en bedømmelse af den individuelle præstation i forhold til både opgaven og eksaminationen. Det kan forekomme, at den ene eksaminand dumper, og den anden består. Tilmelding Studerende skal tilmelde sig bachelorprojektet. Studerende, der ikke har mulighed for at følge den ordinære eksamenstermin, kan tilmelde sig terminen for re- og sygeeksamen.

6 6/14 Framelding Studerende kan framelde sig indtil to uger før afleveringsfristen. Det skal ske skriftligt til studieadministrationen. Sker frameldingen, efter at emnebeskrivelsen er afleveret, kan det samme emne ikke godkendes senere. Rettidig framelding tæller ikke som eksamensforsøg. Studerende, som ikke afleverer emnebeskrivelse til bachelorprojektet rettidigt, er automatisk frameldt bachelorprojektet. Spærreregler Alle forløb og eksaminer i uddannelsen skal være bestået, før man kan tilmelde sig bachelorprojektet. For meritgivende studier uden for Journalisthøjskolen, er det et ufravigeligt krav, at dokumentation for, at de meritgivende studier er bestået skal være højskolen i hænde og godkendt før selve eksaminationen. Vejledning Der er 2,5 times vejledning pr. opgave, fordelt over et antal vejledninger, som skal munde ud i først en synopse for opgaven og derefter en emnebeskrivelse. Det er den studerendes ansvar at tage kontakt til vejleder for at aftale tid, og det er en betingelse for at få godkendt sin emnebeskrivelse, at der har været dialog med vejleder om emnebeskrivelsen, og at der udarbejdes en synopse, som giver vejleder grundlag for at tage stilling til emnebeskrivelsen. Kravene til synopsen fremgår af bilag 1. Emnebeskrivelsen afleveres elektronisk (link på Medianet) til studieadministrationen, som videresender til vejleder, som godkender emnebeskrivelsen evt. med forbehold. Efter emnegodkendelsen er der ikke yderligere vejledning. Godkendelse af emnebeskrivelsen er en betingelse for at kunne fortsætte med bachelor-projektet. Hvis emnet ikke kan godkendes, bliver den studerende automatisk frameldt bachelorprojektet. En godkendt emnebeskrivelser betyder, at vejleder står inde for, at emnet kan bære et bachelorprojekt men ikke at vinkel, kildevalg osv. faktisk holder. Journalisthøjskolen forbeholder sig ret til at afvise emner, hvor det på grund af produktions-forhold eller emnets karakter i praksis er umuligt at gennemføre en meningsfuld, kontrolleret eksamination. Emnebeskrivelse Emnebeskrivelsen er opdelt i to rubrikker, som har forskellige funktioner. Den overordnede hedder: Emne (bindende, maks. 30 ord). Her angives opgavens overordnede emne, og det er bindende, så opgaven skal holde sig inden for dette emne. Det er også denne tekst, der skrives ind i eksamensbeviset. Den anden rubrik på emnebeskrivelsen hedder Evt. aftaler vedr. opgaven. Denne del kommer ikke med på eksamensbeviset. Rubrikken kan f.eks. bruges til at notere aftaler lavet af studerende og vejleder under vejledningen for eksempel om omfang i forbindelse med kombinationsopgaver, brug af anonyme kilder og krav til dokumentation.

7 7/14 Når vejleder godkender (evt. med forbehold) emnebeskrivelsen, godkendes både Emne og Evt. aftaler vedr. opgaven. Aflevering Tjekliste gældende alle medier Alt afleveres i 3 eksemplarer, ved fælles projekter med fotojournalister og journalister afleveres dog i 5 eksemplarer Filen med kildeliste skal desuden mailes til vejleder, samme dag som opgaven afleveres. Ved aflevering af foto-opgaver skal en pdf-fil med den færdige montage tillige mailes til vejleder samme dag. Standard-forsiden skal bruges Navn, hold og titel på alle papirer og produktioner, herunder på cd er og dvd er Indholdsfortegnelse foran i hvert eksemplar Fortløbende sidetal og linjenummerering både i produkter og refleksionsrapport Reglerne for hhv. Det gode printmanus og Det gode webmanus skal følges. Trykte medier Opgave Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Der kan afleveres færdigt layout eller layout-skitse, men udførelse af layout indgår ikke i bedømmelsen Radio CD-kopi af opgaven Speaks inklusiv op/nedlæg Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Producerkommandoer i et eksemplar (kun ved direkte udsendelser) TV DVD med færdigredigeret journalistisk indslag Manuskript med fuld udskrift af interviews, evt. vedlagt grafik Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Web Opgave på CD eller DVD Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Sitemap (hvis det ikke findes på sitet) Tilladelser til at bruge materialer andre har produceret f.eks. musik, fotos og animation Kommunikation Kommunikationsrapport Journalistisk produkt Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Koncept Journalistisk produkt/dummy Konceptbeskrivelse Refleksionsrapport, inkl. kildeliste

8 8/14 Foto Opgave i færdig montage med billedet og evt. andre illustrationer Manuskript. (I tilfælde af uoverensstemmelse med montagen er det manuskriptet, der tæller) Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Mundtlig eksamen Bachelorprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i opgaven og refleksionsrapporten, men er en undersøgelse af den studerendes evne til refleksion over og viden om arbejdsmetoder og journalistrolle. Eksaminanden kan ikke bedømmes af en censor, som har arbejdet sammen med eksaminanden i praktikperioden. I øvrigt henvises til almindelige regler om habilitet. Der afsættes 55 minutter pr. eksamination (inkl. votering), dog 45 minutter pr. studerende (inkl. votering), hvis to er sammen om et fælles projekt. Yderligere information om den mundtlige eksamination kan ses på Studieservice: Bedømmelse Bachelorprojektet bedømmelse efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. Bedømmelsen adskilles i tre hovedområder: Forarbejde, formidling og refleksion. Forarbejde: Ideudvikling, valg af researchmetoder, kildevalg og -vurdering, dokumentation, analyse af såvel materiale som problemstilling, alle væsentlige spørgsmål besvaret osv. At grundlaget for en god historie er i orden. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Formidling: Fortælleteknisk sikkerhed, klarhed, identifikationsmuligheder, fascinationsmuligheder, formmæssig behændighed osv. At historien går klart igennem. (Bedømmes ud fra opgaven) Refleksion: Overvejelser over emnets mediemæssige kontekst, bevidste og velgennemtænkte valg i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling. Etiske og juridiske overvejelser, disponering af tid og stof, samspillet mellem refleksion og produkt, brug af faglige begreber. At den studerende ved, hvad han/hun gør. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Hvis ét af de tre hovedområder er meget svagt i opgaven, kan det føre til dumpning af hele opgaven, uanset hvor stærk den eventuelt er på andre områder. Se bilag 5 og 6 for yderligere beskrivelse af målene for bachelorprojektet for hhv. Journalist- og Fotojournalistuddannelsen. Offentliggørelse og udlån Det er eksaminandens ansvar at sørge for, at alle kilder i givet fald er indforståede med arbejdets eventuelle offentliggørelse, jvf. bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser 55 stk. 3. Udlånsregler vedtaget af Studienævnet den 6. november 2002:

9 9/14 Bilag 1 Krav til synopse Den studerende skal møde til vejledningen med en færdig synopse. Synopsen bør indeholde en beskrivelse af*: Synopsens overordnede emne. De væsentligste problemstillinger, synopsen behandler. Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) Hvordan er problemstillingerne hidtil blevet dækket i medierne? Er der nogle dominerende diskurser? Hvad kan en ny journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen bidrage med? o Hvilken karakter: beskrivende, forklarende, afslørende? o Belyse forhold, som ikke tidligere er belyst? I givet fald hvilke? o Hvorfor er forhold relevante og for hvem? Hvordan kunne en journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen gribes an i forhold til: o indsamling o bearbejdning o formidling Hvem ville målgruppen være? o Hvorfor skulle det interessere den? o Hvordan skulle den nås? Hvem ville være de væsentligste mundtlige kilder? Hvad ville være de væsentligste skriftlige kilder. Hvordan ville det journalistiske/kommunikationsfaglige arbejde med problemstillingen gøre det muligt at leve op til formålet med bachelorprojektet? Ved alle punkter lægges der vægt på, at der argumenteres for valg og fravalg. For eksempel er det ikke tilstrækkeligt at levere fem navne på kilder uden at redegøre for, hvorfor det er de fem væsentligste. *) Ved koncept- og kommunikationsopgaver tilrettes punkterne i samarbejde med vejleder

10 10/14 Bilag 2 Udstyr/farveprint Den studerende kan anvende skolens udstyr, men det er også tilladt at anvende andet udstyr. Den studerende skal ved udlandsrejse selv betale rejseforsikring af udstyret. Radio I forbindelse med godkendelse af emnebeskrivelsen kan den studerende kan låne en digital recorder. Samme dag er der mulighed for genopfriskning i digital redigering. Skolen leverer tre CD er til kopiering. Udstyr afleveres senest sammen med opgaven. Tv Optage- og redigeringsperioden er på 4 uger (2 uger optagelse og 2 uger redigering a min. 8 timer pr. dag). Studerende skal aftale evt. lån af skolens udstyr med tvafdelingen. Bemærk, at skolen ikke stiller udstyr til rådighed ved reeksamen på tv. Web I forbindelse med godkendelsen af emnebeskrivelsen skal studerende lave aftale med webunderviserne om lån af udstyr - f.eks. digital video- og audiooptager. Farveprint Fotojournaliststuderende tildeles 80 stk. gratis farveprint i forbindelse med produktion af BA-projektet. Ved ganske særlige projekter (eksempelvis fotobog) kan der efter grafisk afdelings skøn tildeles ekstra kopier. Journaliststuderende, der laver magasin-koncept eller lignende, tildeles 40 stk. gratis farveprint. Farveprint for alle andre og derudover er for egen regning.

11 11/14 Bilag 3 Kommunikationsopgaver Et bachelorprojekt inden for kommunikation består af tre dele: En kommunikationsrapport, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. Den studerende arbejder typisk på vegne af en konkret virksomhed eller organisation. Kommunikationsrapport Kommunikationsrapporten fremlægger den kommunikationsfaglige baggrund og sammenhæng for opgaven. Vejledende er rapporten stedet, hvor den studerende redegør for afsender- og interessentforhold, herunder analysen af afsenders kommunikationsgrundlag, strategiske og formidlings-etiske forhold omkring opgaven samt interessent- eller stakeholder-analyser og overvejelser. I rapporten redegøres også for karakteren af opgaven og for formidlingsmæssige valg undervejs. Endelig er det i rapporten, den studerende belyser det evt. samspil mellem den valgte opgave og andre kommunikationskanaler. Samlet set er kommunikationsrapporten et udtryk for relevansen af opgaven og en begrundelse for dens konkrete udførelse. Kommunikationsrapporten er i sig selv et stykke formidling. Den er ikke en akademisk opgave. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem kommunikationsrapportens konklusioner og formidlingen. Der skal i formidlingen demonstreres evne til at anvende de journalistiske redskaber og kompetencer i det bevidste arbejde med kommunikation mellem en afsender og dennes interessenter. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for kommunikationsopgavens vedkommende høre til i kommunikationsrapporten. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem kommunikationsrapport og journalistisk produkt, hvor dette er påkrævet, og her reflekteres eventuelt over journalist-etiske forhold omkring opgaven. Den studerende skal være opmærksom på de skærpede ophavsretslige krav i forbindelse med kommunikationsopgaver. Omfangskrav: Kommunikationsrapport på anslag samt journalistisk produkt og refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

12 12/14 Bilag 4 Konceptopgaver En koncept-opgave består af tre dele: En koncept-beskrivelse, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. En konceptopgave består typisk af udformning af nye koncepter eller videreudvikling af eksisterende til for eksempel radio, tv, web, magasiner osv. Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af: Konceptets bærende ide. Indhold og form. Væsentligste virkemidler til at formidle indholdet. Målgruppen og konceptets berettigelse over for denne målgruppe. Konkurrenter og konkurrence-situation. SWOT-analyse eller tilsvarende. Løst overslag over økonomien i konceptet. Ideer til indhold i kommende udgaver/udsendelser/versioner. Afhængigt af mediet kan beskrivelsen rumme yderligere punkter, det aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem koncept-beskrivelsens intentioner og formidlingen. Omfanget af det journalistiske produkt skal være minimum 50 procent af det omfangskrav, der er angivet i bestemmelserne for bachelorprojekter inden for henholdsvis Trykte medier, Radio og Tv. Omfang ved et Web-koncept aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Ved konceptopgaver på trykte medier er det et krav, at der vedlægges detaljerede layout-løsninger i et omfang som aftales med vejleder. Ved konceptopgaver på tv, radio og web produceres en dummy/pilot. Bedømmelsen af det journalistiske produkt sker efter bestemmelserne for BA-opgaver inden for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for konceptopgavens vedkommende høre til i Konceptbeskrivelsen. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem konceptbeskrivelse og journalistisk produkt. I øvrigt følger kravene til refleksionsrapport reglerne for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Ved punkter, der allerede er dækket i konceptbeskrivelsen, henvises fra refleksionsrapporten til konceptbeskrivelsen. Omfangskrav: Konceptbeskrivelse på anslag, et journalistisk produkt på 50% af kravet til det respektive medie, refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

13 13/14 Bilag 5 Målbeskrivelse, Journalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til journalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, fortælleteknik, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

14 14/14 Bilag 6 Målbeskrivelse, Fotojournalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til fotojournalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, visuel formidling, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen Revideret januar 2012/sos Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen 1. Opgaven kort 2. Synopse og coaching 3. Krav til det journalistiske produkt a. Omfang på det journalistiske produkt 4. Krav

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse

Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse 16.09.2014/HH Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse Formål side 2 Omfang 2 Indhold 2 Bilag 2 Optagelse 3 Afgangsprojektdag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public.

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public. Fagkatalog for Kandidatuddannelsen i Journalistik cand.public. Januar 2006 Det Humanistiske Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse JK.1. Det akademiske håndværk (6 ECTS)...3 JK.2.

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere