BACHELORPROJEKTET 15 ects

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACHELORPROJEKTET 15 ects"

Transkript

1 BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL KILDELISTE...4 FÆLLES PROJEKT...5 TILMELDING...5 FRAMELDING...6 SPÆRREREGLER...6 VEJLEDNING...6 EMNEBESKRIVELSE...6 AFLEVERING...7 MUNDTLIG EKSAMEN...8 OFFENTLIGGØRELSE OG UDLÅN...8 BILAG 1 KRAV TIL SYNOPSE...9 BILAG 2 UDSTYR/FARVEPRINT...10 BILAG 3 KOMMUNIKATIONSOPGAVER...11 BILAG 4 KONCEPTOPGAVER...12 BILAG 5 MÅLBESKRIVELSE, JOURNALISTUDDANNELSEN...13 BILAG 6 MÅLBESKRIVELSE, FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN...14

2 2/14 Formål Den studerende skal vise, at han/hun har tilegnet sig de centrale færdigheder og den centrale viden, uddannelsen har tilbudt. Der lægges vægt på, at den studerende kan anvende fagets metoder og teori, ligesom der lægges vægt på, at arbejdsperioden er disponeret fornuftigt. Bachelorprojektet skal afspejle ideudvikling, samfundsmæssig viden, analytisk sans, refleksion, researchfærdigheder, formidlingsfærdigheder, bevidsthed om journalistrolle, målgruppeovervejelser, herunder viden om mediemæssig kontekst, samt evne til at disponere såvel tid som stof. For fotojournalistuddannelsen tillige fototekniske/-journalistiske færdigheder. Adgangskrav Journalistuddannelsen: Trykte medier: Ingen specifikke krav Radio: 1 års praktik på radio eller radio på 7. semester Tv: 1 års praktik på tv eller tv-forløb på 7. semester Web: 1 års praktik på et onlinemedie eller onlineforløb på 7. semester Kommunikation: 1 års praktik i kommunikation eller kommunikation på 7. semester Koncept: Ingen specifikke krav. Kravene kan fraviges, hvis den studerende har anden baggrund for at lave sit bachelorprojekt inden for et givet medie. Det er underviseren på området, der i de konkrete tilfælde vurderer, om den studerende skal have adgang. Fotojournalistuddannelsen: Foto: Ingen specifikke krav. Indhold Alle studerende skal aflevere et journalistisk/fotojournalistisk produkt om et samfundsrelevant emne samt en refleksionsrapport. Ved nogle opgavetyper skal der afleveres yderligere materiale. Det er ikke tilladt helt eller delvist at genbruge materiale, som den studerende tidligere har afleveret i journalistisk form. Særligt vedrørende: Radio: Opgaverne skal produceres i broadcastkvalitet (udstyring, overgange, pauser, rytme, niveaulægning m.m.). Den studerende skal selv foretage alle optagelser (kravet gælder ikke lydeffekter, musik, osv.) Tv: Der kan udarbejdes opgaver indenfor kendte genrer i tv-journalistikken, eller udvikles nye efter aftale med vejlederen. Dog skal der være tale om eng-produktioner, studieproduktioner accepteres ikke. Samtlige optagelser og redigeringen skal gennemføres af den studerende, dog kan brug af arkiv-billeder i begrænset omfang tillades efter aftale med vejlederen. Web: Den studerende kan fremstille et journalistisk tema eller lave historier med nyhed(er) med link til baggrundsinformation, reportage-elementer, interview, portræt m.v. og anvende multimediale udtryk og interaktivitet.

3 3/14 Kommunikation: Se bilag 3 for yderligere beskrivelse. Koncept: Se bilag 4 for yderligere beskrivelse. Omfangskrav på journalistisk produkt Trykte medier: anslag inkl. mellemrum. To studerende sammen: anslag inkl. mellemrum. Radio: Enkeltopgave minutter, dobbeltopgave minutter. Opgaven kan deles op i kortere, selvstændige, sammenhængende indslag/programmer. Tv: Tomandshold minutter, en person minutter (bemærk: det kræver godkendelse fra tv-underviseren at arbejde alene). Web: Omfanget aftales med vejlederen, da en opgave på web kan indeholde mange medie- og udtryksformer (tekst, lyd, foto, video, animation, grafik m.m.). Kommunikation: Se bilag 3 Koncept: Se bilag 4 Foto: Minimum 12 billeder og anslag. Medierne kan kombineres. Betingelserne aftales med den enkelte vejleder og noteres i Emnebeskrivelsen. Det er muligt for studerende på journalistuddannelsen og fotojournalistuddannelsen at arbejde sammen. Omfangskrav på refleksionsrapport En studerende eller to studerende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. En fotojournalist- og en journaliststuderende sammen: Max anslag inkl. mellemrum. Kildelisten skal ikke medregnes i refleksionsrapportens omfang. Krav til refleksionsrapport Refleksionsrapporten skal vise, hvilke overvejelser og valg, der ligger bag det journalistiske produkt. Den skal indeholde: 1. Argumenteret begrundelse for a. Emnets/problemstillingens relevans. - Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) - Hvad er den journalistiske og samfundsmæssige relevans? - Eventuelle videre perspektiver, som ikke fremgår af produktet b. Valg af vinkel/vinkler, herunder overvejelser om andre/skarpere/blødere vinkler og opfølgningsmuligheder. - Hvad bidrager opgaven med? - Er det forhold, der ikke tidligere er belyst? - Hvorfor er de relevante og for hvem? 2. En beskrivelse af hvordan medierne hidtil har dækket emnet/problemstillingen. a. Hvilket materiale er undersøgt og hvorfor netop det? b. Hvordan er materialet analyseret?

4 4/14 c. Hvad viser analysen? Er der nogle dominerende diskurser? d. Relevans af konklusioner. 3. Argumentanalyse der ligger til grund for opgavens journalistiske produkt og de konklusioner, den/de studerende er nået frem til. a. Angiv opgavens hovedpåstande og deres belæg, gendrivelse osv. b. Hvorfor er de anvendte informationer og data anvendelige i forhold til problemstillingen (relevans, gyldighed og tilstrækkelighed)? c. Hvordan er informationer og data blevet bearbejdet? d. Hvor holdbare er konklusionerne, hvilke usikkerheder er der? 4. Redegørelse for den valgte formidling. a. Medie. - Hvorfor egner produktet sig til dette medie? - Hvordan er mediets karakteristika udnyttet? b. Målgruppe. - Hvorfor skulle produktet interessere målgruppen? - Hvad er der gjort for at nå målgruppe? c. Form - Begrundelse for den valgte form, sprogbrug, opbygning, layout osv. d. Forståelse - Er de centrale begreber klart definerede? - Hvad er gjort, for at modtageren forstår begreberne, på den måde (foto)journalisten ønsker? - Kommer eventuelle usikkerheder i konklusioner/fortolkninger til udtryk i formidlingen? e. Diskurs. - Beskriv diskursen i opgavens journalistiske produkt. - Hvordan er den diskurs i forhold til andre diskurser om emnet/problemstillingen herunder mediernes diskurs? 5. Proces a. Hvordan har de analytiske indsigter påvirket det journalistiske produkt? b. Giv en kort og konkret redegørelse for arbejdsforløbet. Hvis der er to om opgaven, skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad (se under Fælles projekt). 6. Juridiske / etiske overvejelser hvis opgaven lægger op til det. I øvrigt er formen på refleksionsrapporten valgfri. Ovennævnte punkter skal dækkes, men den studerende må gerne gøre rede for andre typer overvejelser. Krav til kildeliste Der skal afleveres en komplet liste over skriftlige og mundtlige kilder. Også dem, der ikke optræder i den færdige artikel. 1. Udførlig kildeliste a. De mundtlige kilder angives ved navn, titel, evt. organisatorisk tilhørsforhold/arbejdsplads, telefonnumre og mail. b. Skriftlige kilder angives som minimum med titel, forfatter/udgiver, årstal (hvis kilden i sin helhed ligger på nettet også gerne url-adresse). De digitale endvidere med URL-adresse i form af dybt link.

5 5/14 2. Ved de væsentligste kilder (også de skriftlige) tilføjes en kort vurdering af kilden og kildens rolle i historien. 3. Hvor det er relevant, kan du tilføje dine overvejelser over, hvornår i forløbet mundtlige kilder blev kontaktet (researchstrategi), og hvordan det blev grebet an (interviewstrategi). 4. Evt. fravalg af kilder kan også omtales/begrundes. Produktet må ikke bygge på kilder, som kun har villet medvirke, fordi der er tale om en eksamensopgave og ikke nødvendigvis et produkt til offentliggørelse. Brug af anonyme kilder skal begrundes. Anonyme kilder må ikke optræde med rigtig identitet i kildelisten, men skal i øvrigt beskrives og vurderes i kildelisten på linje med de øvrige kilder. Kildens fulde identitet afleveres i to eksemplarer i her sin lukkede kuvert sammen med opgaven. Den studerende navn og studienummer skal stå uden på kuverten. Anonyme kilder skal være indforstået med, at de kan blive kontaktet af vejleder eller censor. Brug af skjulte optagelser eller lignende metoder kræver altid godkendelse af vejleder, og før en evt. godkendelse gives, skal andre muligheder for at indhente de ønskede informationer være udtømt. Fælles projekt Ved bachelorprojektet må der som altovervejende hovedregel ikke være flere end to i gruppen. Det er ikke muligt at splitte gruppen op, efter emnebeskrivelsen er godkendt. Gruppestørrelser over to kræver dispensation af faglig leder. En dispensation kan kun begrundes i særlige forhold ved opgaven, ikke i arbejdsmængde eller personlige forhold. Den enkeltes indsats skal kunne identificeres klart, uanset hvor tæt to studerende har arbejdet sammen. Det skal tydeligt fremgå af refleksionsrapporten, hvem der har lavet hvad. Det gælder både i de enkelte dele af arbejdsprocessen (hvem interviewede hvem, hvem skrev hvad, hvem stod bag kameraet hvornår osv.) og i slutproduktet (hvem har reelt hovedansvar for hvilken del). Samme opdeling skal laves for arbejdet med refleksionsrapporten. De studerende går til eksamen hver for sig og eksamineres umiddelbart efter hinanden. Den sidste må ikke overvære den førstes eksamination. Først når begge er blevet eksamineret, får de deres individuelle karakter. Den individuelle karakter fremkommer ved en vægtning af en bedømmelse af det samlede produkt, som eksaminanderne har hjulpet hinanden med, og en bedømmelse af den individuelle præstation i forhold til både opgaven og eksaminationen. Det kan forekomme, at den ene eksaminand dumper, og den anden består. Tilmelding Studerende skal tilmelde sig bachelorprojektet. Studerende, der ikke har mulighed for at følge den ordinære eksamenstermin, kan tilmelde sig terminen for re- og sygeeksamen.

6 6/14 Framelding Studerende kan framelde sig indtil to uger før afleveringsfristen. Det skal ske skriftligt til studieadministrationen. Sker frameldingen, efter at emnebeskrivelsen er afleveret, kan det samme emne ikke godkendes senere. Rettidig framelding tæller ikke som eksamensforsøg. Studerende, som ikke afleverer emnebeskrivelse til bachelorprojektet rettidigt, er automatisk frameldt bachelorprojektet. Spærreregler Alle forløb og eksaminer i uddannelsen skal være bestået, før man kan tilmelde sig bachelorprojektet. For meritgivende studier uden for Journalisthøjskolen, er det et ufravigeligt krav, at dokumentation for, at de meritgivende studier er bestået skal være højskolen i hænde og godkendt før selve eksaminationen. Vejledning Der er 2,5 times vejledning pr. opgave, fordelt over et antal vejledninger, som skal munde ud i først en synopse for opgaven og derefter en emnebeskrivelse. Det er den studerendes ansvar at tage kontakt til vejleder for at aftale tid, og det er en betingelse for at få godkendt sin emnebeskrivelse, at der har været dialog med vejleder om emnebeskrivelsen, og at der udarbejdes en synopse, som giver vejleder grundlag for at tage stilling til emnebeskrivelsen. Kravene til synopsen fremgår af bilag 1. Emnebeskrivelsen afleveres elektronisk (link på Medianet) til studieadministrationen, som videresender til vejleder, som godkender emnebeskrivelsen evt. med forbehold. Efter emnegodkendelsen er der ikke yderligere vejledning. Godkendelse af emnebeskrivelsen er en betingelse for at kunne fortsætte med bachelor-projektet. Hvis emnet ikke kan godkendes, bliver den studerende automatisk frameldt bachelorprojektet. En godkendt emnebeskrivelser betyder, at vejleder står inde for, at emnet kan bære et bachelorprojekt men ikke at vinkel, kildevalg osv. faktisk holder. Journalisthøjskolen forbeholder sig ret til at afvise emner, hvor det på grund af produktions-forhold eller emnets karakter i praksis er umuligt at gennemføre en meningsfuld, kontrolleret eksamination. Emnebeskrivelse Emnebeskrivelsen er opdelt i to rubrikker, som har forskellige funktioner. Den overordnede hedder: Emne (bindende, maks. 30 ord). Her angives opgavens overordnede emne, og det er bindende, så opgaven skal holde sig inden for dette emne. Det er også denne tekst, der skrives ind i eksamensbeviset. Den anden rubrik på emnebeskrivelsen hedder Evt. aftaler vedr. opgaven. Denne del kommer ikke med på eksamensbeviset. Rubrikken kan f.eks. bruges til at notere aftaler lavet af studerende og vejleder under vejledningen for eksempel om omfang i forbindelse med kombinationsopgaver, brug af anonyme kilder og krav til dokumentation.

7 7/14 Når vejleder godkender (evt. med forbehold) emnebeskrivelsen, godkendes både Emne og Evt. aftaler vedr. opgaven. Aflevering Tjekliste gældende alle medier Alt afleveres i 3 eksemplarer, ved fælles projekter med fotojournalister og journalister afleveres dog i 5 eksemplarer Filen med kildeliste skal desuden mailes til vejleder, samme dag som opgaven afleveres. Ved aflevering af foto-opgaver skal en pdf-fil med den færdige montage tillige mailes til vejleder samme dag. Standard-forsiden skal bruges Navn, hold og titel på alle papirer og produktioner, herunder på cd er og dvd er Indholdsfortegnelse foran i hvert eksemplar Fortløbende sidetal og linjenummerering både i produkter og refleksionsrapport Reglerne for hhv. Det gode printmanus og Det gode webmanus skal følges. Trykte medier Opgave Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Der kan afleveres færdigt layout eller layout-skitse, men udførelse af layout indgår ikke i bedømmelsen Radio CD-kopi af opgaven Speaks inklusiv op/nedlæg Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Producerkommandoer i et eksemplar (kun ved direkte udsendelser) TV DVD med færdigredigeret journalistisk indslag Manuskript med fuld udskrift af interviews, evt. vedlagt grafik Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Web Opgave på CD eller DVD Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Sitemap (hvis det ikke findes på sitet) Tilladelser til at bruge materialer andre har produceret f.eks. musik, fotos og animation Kommunikation Kommunikationsrapport Journalistisk produkt Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Koncept Journalistisk produkt/dummy Konceptbeskrivelse Refleksionsrapport, inkl. kildeliste

8 8/14 Foto Opgave i færdig montage med billedet og evt. andre illustrationer Manuskript. (I tilfælde af uoverensstemmelse med montagen er det manuskriptet, der tæller) Refleksionsrapport, inkl. kildeliste Mundtlig eksamen Bachelorprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i opgaven og refleksionsrapporten, men er en undersøgelse af den studerendes evne til refleksion over og viden om arbejdsmetoder og journalistrolle. Eksaminanden kan ikke bedømmes af en censor, som har arbejdet sammen med eksaminanden i praktikperioden. I øvrigt henvises til almindelige regler om habilitet. Der afsættes 55 minutter pr. eksamination (inkl. votering), dog 45 minutter pr. studerende (inkl. votering), hvis to er sammen om et fælles projekt. Yderligere information om den mundtlige eksamination kan ses på Studieservice: Bedømmelse Bachelorprojektet bedømmelse efter 7-trins-skalaen med ekstern censur. Bedømmelsen adskilles i tre hovedområder: Forarbejde, formidling og refleksion. Forarbejde: Ideudvikling, valg af researchmetoder, kildevalg og -vurdering, dokumentation, analyse af såvel materiale som problemstilling, alle væsentlige spørgsmål besvaret osv. At grundlaget for en god historie er i orden. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Formidling: Fortælleteknisk sikkerhed, klarhed, identifikationsmuligheder, fascinationsmuligheder, formmæssig behændighed osv. At historien går klart igennem. (Bedømmes ud fra opgaven) Refleksion: Overvejelser over emnets mediemæssige kontekst, bevidste og velgennemtænkte valg i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling. Etiske og juridiske overvejelser, disponering af tid og stof, samspillet mellem refleksion og produkt, brug af faglige begreber. At den studerende ved, hvad han/hun gør. (Bedømmes ud fra opgaven og eksamination) Hvis ét af de tre hovedområder er meget svagt i opgaven, kan det føre til dumpning af hele opgaven, uanset hvor stærk den eventuelt er på andre områder. Se bilag 5 og 6 for yderligere beskrivelse af målene for bachelorprojektet for hhv. Journalist- og Fotojournalistuddannelsen. Offentliggørelse og udlån Det er eksaminandens ansvar at sørge for, at alle kilder i givet fald er indforståede med arbejdets eventuelle offentliggørelse, jvf. bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser 55 stk. 3. Udlånsregler vedtaget af Studienævnet den 6. november 2002:

9 9/14 Bilag 1 Krav til synopse Den studerende skal møde til vejledningen med en færdig synopse. Synopsen bør indeholde en beskrivelse af*: Synopsens overordnede emne. De væsentligste problemstillinger, synopsen behandler. Hvad er kendt om problemstillingen? (Fakta, historie osv.) Hvordan er problemstillingerne hidtil blevet dækket i medierne? Er der nogle dominerende diskurser? Hvad kan en ny journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen bidrage med? o Hvilken karakter: beskrivende, forklarende, afslørende? o Belyse forhold, som ikke tidligere er belyst? I givet fald hvilke? o Hvorfor er forhold relevante og for hvem? Hvordan kunne en journalistisk/kommunikationsfaglig behandling af problemstillingen gribes an i forhold til: o indsamling o bearbejdning o formidling Hvem ville målgruppen være? o Hvorfor skulle det interessere den? o Hvordan skulle den nås? Hvem ville være de væsentligste mundtlige kilder? Hvad ville være de væsentligste skriftlige kilder. Hvordan ville det journalistiske/kommunikationsfaglige arbejde med problemstillingen gøre det muligt at leve op til formålet med bachelorprojektet? Ved alle punkter lægges der vægt på, at der argumenteres for valg og fravalg. For eksempel er det ikke tilstrækkeligt at levere fem navne på kilder uden at redegøre for, hvorfor det er de fem væsentligste. *) Ved koncept- og kommunikationsopgaver tilrettes punkterne i samarbejde med vejleder

10 10/14 Bilag 2 Udstyr/farveprint Den studerende kan anvende skolens udstyr, men det er også tilladt at anvende andet udstyr. Den studerende skal ved udlandsrejse selv betale rejseforsikring af udstyret. Radio I forbindelse med godkendelse af emnebeskrivelsen kan den studerende kan låne en digital recorder. Samme dag er der mulighed for genopfriskning i digital redigering. Skolen leverer tre CD er til kopiering. Udstyr afleveres senest sammen med opgaven. Tv Optage- og redigeringsperioden er på 4 uger (2 uger optagelse og 2 uger redigering a min. 8 timer pr. dag). Studerende skal aftale evt. lån af skolens udstyr med tvafdelingen. Bemærk, at skolen ikke stiller udstyr til rådighed ved reeksamen på tv. Web I forbindelse med godkendelsen af emnebeskrivelsen skal studerende lave aftale med webunderviserne om lån af udstyr - f.eks. digital video- og audiooptager. Farveprint Fotojournaliststuderende tildeles 80 stk. gratis farveprint i forbindelse med produktion af BA-projektet. Ved ganske særlige projekter (eksempelvis fotobog) kan der efter grafisk afdelings skøn tildeles ekstra kopier. Journaliststuderende, der laver magasin-koncept eller lignende, tildeles 40 stk. gratis farveprint. Farveprint for alle andre og derudover er for egen regning.

11 11/14 Bilag 3 Kommunikationsopgaver Et bachelorprojekt inden for kommunikation består af tre dele: En kommunikationsrapport, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. Den studerende arbejder typisk på vegne af en konkret virksomhed eller organisation. Kommunikationsrapport Kommunikationsrapporten fremlægger den kommunikationsfaglige baggrund og sammenhæng for opgaven. Vejledende er rapporten stedet, hvor den studerende redegør for afsender- og interessentforhold, herunder analysen af afsenders kommunikationsgrundlag, strategiske og formidlings-etiske forhold omkring opgaven samt interessent- eller stakeholder-analyser og overvejelser. I rapporten redegøres også for karakteren af opgaven og for formidlingsmæssige valg undervejs. Endelig er det i rapporten, den studerende belyser det evt. samspil mellem den valgte opgave og andre kommunikationskanaler. Samlet set er kommunikationsrapporten et udtryk for relevansen af opgaven og en begrundelse for dens konkrete udførelse. Kommunikationsrapporten er i sig selv et stykke formidling. Den er ikke en akademisk opgave. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem kommunikationsrapportens konklusioner og formidlingen. Der skal i formidlingen demonstreres evne til at anvende de journalistiske redskaber og kompetencer i det bevidste arbejde med kommunikation mellem en afsender og dennes interessenter. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for kommunikationsopgavens vedkommende høre til i kommunikationsrapporten. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem kommunikationsrapport og journalistisk produkt, hvor dette er påkrævet, og her reflekteres eventuelt over journalist-etiske forhold omkring opgaven. Den studerende skal være opmærksom på de skærpede ophavsretslige krav i forbindelse med kommunikationsopgaver. Omfangskrav: Kommunikationsrapport på anslag samt journalistisk produkt og refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

12 12/14 Bilag 4 Konceptopgaver En koncept-opgave består af tre dele: En koncept-beskrivelse, et journalistisk produkt samt en refleksionsrapport. En konceptopgave består typisk af udformning af nye koncepter eller videreudvikling af eksisterende til for eksempel radio, tv, web, magasiner osv. Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af: Konceptets bærende ide. Indhold og form. Væsentligste virkemidler til at formidle indholdet. Målgruppen og konceptets berettigelse over for denne målgruppe. Konkurrenter og konkurrence-situation. SWOT-analyse eller tilsvarende. Løst overslag over økonomien i konceptet. Ideer til indhold i kommende udgaver/udsendelser/versioner. Afhængigt af mediet kan beskrivelsen rumme yderligere punkter, det aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Journalistisk produkt Det journalistiske produkt er opgavens formidlingsmæssige kerne. Der skal være en klar overensstemmelse mellem koncept-beskrivelsens intentioner og formidlingen. Omfanget af det journalistiske produkt skal være minimum 50 procent af det omfangskrav, der er angivet i bestemmelserne for bachelorprojekter inden for henholdsvis Trykte medier, Radio og Tv. Omfang ved et Web-koncept aftales med vejleder og noteres i emnebeskrivelsen. Ved konceptopgaver på trykte medier er det et krav, at der vedlægges detaljerede layout-løsninger i et omfang som aftales med vejleder. Ved konceptopgaver på tv, radio og web produceres en dummy/pilot. Bedømmelsen af det journalistiske produkt sker efter bestemmelserne for BA-opgaver inden for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Refleksionsrapport Refleksionsrapporten er den studerendes refleksion over opgaven. Flere af de elementer, der almindeligvis indgår i refleksionsrapporten, vil for konceptopgavens vedkommende høre til i Konceptbeskrivelsen. Refleksionsrapporten har vægt på diskussion og refleksion. Her diskuteres valg og fravalg, her diskuteres sammenhængen mellem konceptbeskrivelse og journalistisk produkt. I øvrigt følger kravene til refleksionsrapport reglerne for henholdsvis Trykte medier, Web, Kommunikation, Radio, Tv og Foto. Ved punkter, der allerede er dækket i konceptbeskrivelsen, henvises fra refleksionsrapporten til konceptbeskrivelsen. Omfangskrav: Konceptbeskrivelse på anslag, et journalistisk produkt på 50% af kravet til det respektive medie, refleksionsrapport svarende til kravet til det respektive medie.

13 13/14 Bilag 5 Målbeskrivelse, Journalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til journalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og fortælleteknisk sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, fortælleteknik, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

14 14/14 Bilag 6 Målbeskrivelse, Fotojournalistuddannelsen De fem kompetencer, der måles ved bachelorprojektet Den studerende kan med inddragelse af fagets teori og metoder identificere, udvikle, afgrænse og formulere en relevant problemstilling indsamle og bearbejde relevant materiale, herunder vælge metoder vælge formidling, der er afstemt i forhold til indhold og kommunikationssituation analysere og diskutere problemstilling, materiale, etik, formidling og egen arbejdsproces med anvendelse af faglige begreber analysere og diskutere, hvordan anvendeligheden af eget produkt er tænkt i forhold til eksisterende diskurser samt i forhold til fotojournalistens roller og ansvar Trin Den studerendes præstation er karakteriseret ved en: 12 Fremragende, meget sikkert afgrænset og veldefineret problemstilling med samfundsmæssig relevans. Fremragende research med stor sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. Fremragende formidling, der med stor sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen med klart udgangspunkt i målgruppen og med overbevisende udnyttelse af mediets udtryksform. Fremragende analyse, der med stort overblik forholder sig til de centrale punkter og viser stor indsigt i faglige begreber. Fremragende analyse, der viser stort overblik over mediebilledets diskurser og egen rolle. 7 God, afgrænset og klar problemstilling med samfundsmæssig relevans. God research med sikkerhed i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og kildevurdering. God formidling, der med sproglig og visuel sikkerhed formidler problemstillingen til målgruppen og udnytter mediets udtryksform. God analyse, der med sikkerhed forholder sig til de centrale punkter med anvendelse af faglige begreber. God analyse, der viser indsigt i mediebilledets diskurser og egen rolle. 02 Tilstrækkelig problemstilling, men med væsentlige mangler i forhold til udvikling, afgrænsning, formulering og/eller samfundsmæssig relevans. Tilstrækkelig research, der forholder sig til og afdækker centrale forhold omkring problemstillingen, men med væsentlige mangler i metodevalg, bearbejdelse af materiale, kildevalg og/eller kildevurdering. Tilstrækkelig formidling, der når målgruppen, men med væsentlige mangler i forhold til sprog, visuel formidling, målgruppe og/eller mediets udtryksform. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til de centrale punkter, men med væsentlige mangler i forhold til sikkerhed i diskussionen og/eller anvendelse af faglige begreber. Tilstrækkelig analyse, der forholder sig til centrale spørgsmål, men med væsentlige mangler i forhold til indsigt i mediebilledets diskurser og/eller egen rolle. 00 præstationen opfylder ikke kriterierne for karakteren 02 og demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad en opfyldelse af de fem overordnede kompetencer -3 præstationen er helt uacceptabel

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere