A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015"

Transkript

1 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen Knud Spangsø (KS) Lone Jakobsen (LJ) Kurt Timmermann (KT) Lillian Strangholt (LS) Lars Karlson (LK) Lars B. Christensen (LC) Ingrid Birkeskov (IB) Administrationen Jørgen Henriksen (JHE) Dennis Larsen (DLA) Berit M. Rudbeck Referent (BMR) Gæster Karsten Jensen (Revisor) (KJ) Kristian Stenholm Koch (Revisor) (KSK) Dagsorden Side 110. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Årsregnskab 2013/ Boligorganisationens budget for 2015/ Momsfri administration Mulighed for banklån til renovering i afdeling Renoveringer og trækningsret i afdeling Finansiering af førstehjælpskursus for personale Finansiering af undersøgelse vedrørende indbetaling af ejendomsskat Repræsentantskabsmøde Nyt fra Team Drift Orientering fra formanden Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Orientering fra administrationen Kommende møder samt aktionsplan Eventuelt Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 2

3 110. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsordenen KS bød velkommen til mødet, også til revisorerne der deltager i mødet under behandlingen af revisionsprotokollen og regnskabet for boligforeningen og afdelingerne. Bestyrelsen godkendte dagsordenen Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. november 2014, er udsendt til bestyrelsen den 8. december I henhold til bestyrelsens beslutning af 2. september 2014 skal ændringer til referatet være indsendt til administrationen senest 14 dage efter udsendelsen af referatet. Den 22. december 2014 havde administrationen ikke modtaget bemærkninger til det udsendte referat. Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet, til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og godkendte og underskrev referatet. Også referatet fra 22. maj 2014 blev underskrevet, da dette ikke er sket tidligere Revisionsprotokol Revisionen er repræsenteret på bestyrelsesmødet og vil fremlægge revisionsprotokollen, der er udarbejdet i forbindelse med årsregnskabet for 2013/14. Det foreslås at punktet afventer behandlingen af årsregnskabet. Bilag: Revisionsprotokollat 2013/14 Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender og underskriver revisionsprotokollatet for 2013/14 Revisionsprotokollen blev behandlet efter punkt 113 Årsregnskab 2013/14. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 3

4 KSK orienterede om at JKN træder af og at KSK fremadrettet vil være statsautoriseret revisor for Revisionsinstituttet. KJ gennemgik revisionsprotokollen, og orienterede om, at den positive udvikling i boligforeningens administration og økonomi er forsat. Det går godt fremad med udviklingen, og der har været stort udbytte af det større overblik der er blevet dannet siden sidste år. Der er gjort en rigtig mandfolkeindsats i administrationen, og der er indført nye og effektive forretningsgange i løbet af året. Dette skaber mulighed for at indføre best practice på tværs af boligorganisationen på forskellige områder. Regnskabsmasken er udviklet fagligt siden sidste år, men kunne være afprøvet bedre inden aflevering til revisor. Ændringerne i regnskabsmasken har været en del af en stor konvertering af kontoplanen. Konverteringen har også påvirket regnskabsaflæggelsen, og der er stadig plads til lidt forbedring med finishen vedrørende regnskabsaflæggelsen. Det ville eksempelvis være godt, hvis regnskaberne var gennemgået grundigere inden de afleveres til revisionen. Revisionen er således godt tilfreds med udviklingen, og udtrykker blandt andet stor tilfredshed med referaterne fra bestyrelsesmøderne. Eksempelvis blev dokumentationen omkring bestyrelsens sagsbehandling af renoveringen i afdeling 21 fremhævet, som et godt eksempel på dette. RandersBolig er kommet glimrende i gang med forvaltningsrevisionen. Det er modigt, at tage emner op, hvor boligforeningen ønsker at blive bedre. Administrationen har valgt målepunkter, hvor der er brug for opstramning af forretningsgangen, hvilket er godt. I løbet af 3 5 år er der indført forretningsgange på alle hovedområder i henhold til lovgivningen. Revisor roste at det har været muligt at afdrage på RandersBoligs gæld til boligorganisationerne. Egenkapitalen i RandersBolig er negativ, men den positive udvikling muliggør afdrag af gælden over en overskuelig periode. KJ orienterede om, at der vil blive et tab på kr. når indskuddet i Fælleskontoret bliver likvideret. Tabet vil ikke få væsentlig driftsmæssig betydning, da det allerede er bundet under arbejdskapitalen. Markvandringerne er blevet sat fint i system. Det er et afgørende element at udgifterne stemmer med markvandringerne. Det er tidligere konstateret, at alle indskud ikke er bogført på plads, hvilket bør ske. Dette er et stort arbejde, og revisionen er blevet oplyst, at administrationen arbejder på at opstarte dette. I denne sammenhæng er det væsentligt at bemærke, at der ikke udbetales for meget i indskud, da det er beløbet i kontrakten, der er det gældende. Kontrakterne tjekkes ved fraflytning. Afdelingerne: KJ pointerede, at nogle afdelinger har en noget sparsom egenkapital at stå i mod med. JHE redegjorde for at der vil blive strammet op i forhold til budgetlægningen i afdelingerne fremover, sådan at der ikke forventes så store udsving på afdelingernes resultater i fremtiden. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 4

5 Med hensyn til afdelingernes henlæggelser er der afdelinger, der har store udfordringer med dette. Der er dog tale om en forbedring i forhold til sidste regnskabsår, men der er stadig langt igen for en række afdelinger. KJ påpegede, at der havde været en del sager med ikke aflyste ejerpantebreve. Administrationen undersøger om der er flere ejerpantebreve, der ikke er tinglyst på plads. Ligeledes orienterede KJ om en difference i forbindelse med et mellemværende mellem Landsbyggefonden og afdelingerne tilbage i tid vedrørende afdelingernes udamortiserede lån. Revisor foreslår differencen likvideret via dispositionsfonden, og administrationen vender tilbage med en nærmere redegørelse om sagen til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Årsregnskab 2013/2014 Administrationen har nu gennemgået hovedorganisationens og afdelingernes regnskaber, og fremlægger hermed årsregnskabet for organisationsbestyrelsen. Revisionen er også repræsenteret på mødet under dette punkt. Bilag: Regnskab for boligforeningen for 2013/14 o Ledelsesberetning for 2013/14 o Notat vedr. forvaltningsrevision o Spørgeskema Regnskab for sideaktivitet for 2013/14 Regnskab for afdelingerne for 2013/14 Det indstilles at bestyrelsen godkender: Boligforeningens regnskab for 2013/14 Sideaktivitetsregnskab for 2013/14 Ledelsesberetning Spørgeskema DLA orienterede om boligforeningens og afdelingernes regnskaber, og gennemgik ledelsesberetning, spørgeskema samt notat om forvaltningsrevision. Hovedpunkterne fra gennemgangen af boligforeningens og afdelingernes regnskabsmateriale var: Boligforeningen: Årets resultat er et overskud på kr. overskuddet er overført til arbejdskapitalen. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 5

6 Bruttoadministrationsudgifterne har i året været som budgetteret totalt set, men der har været væsentlige afvigelser hvilket blandt andet vedrører mindre honorar udbetalt til bestyrelsen, mindre udgifter til kontorhold samt større udgifter til revision. Dispositionsfonden udgjorde ved årets udgang kr. og den disponible saldo var kr. Afdelingerne har indbetalt kr. i særlige bidrag i året til dispositionsfonden. Afdelingerne har i året modtaget tilskud til tab ved lejeledighed på kr. Den væsentligste udgift til lejetabet skal findes i tomgangen i punkthusene i afdeling 21. Disse repræsenterer ca. et årligt lejetab på kr. Afdelingerne har også modtaget tilskud til tab ved fraflytning for kr. Med baggrund i lovgivningsændringen fra april 2013, dækker afdelingerne tab ved fraflytning op til 316 kr. pr. lejemålsenhed. Der er blevet inddrevet kr. via incasso-procedurer, og disse midler benyttes i første omgang til at dække tab fra dispositionsfonden, i de afdelinger hvor denne har dækket tab tidligere. Administrationen arbejder på en model, hvor det fremgår, hvor mange lejemål der genererer tabet ved fraflytning, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med dette. Der er senest også blevet ansat en boligsocialmedarbejder, til at sætte fokus på netop denne problemstilling. Der er yderligere ydet tilskud fra dispositionsfonden til en række afdelinger i året. Afdeling 1: kr. Afdeling 14: kr. Afdeling 15: kr. Afdeling 18: kr. Afdeling 21: kr. Herudover er der ydet tilskud til advokatomkostninger i forbindelse med tinglysning af afdelingerne i Langå og der er ydet tilskud i forbindelse med Bysekretariatets arbejde i Nordbyen. I henhold til lovgivningen på området, er boligforeningens indskud i RandersBolig og Fælleskontoret blevet flyttet fra den bundne del af dispositionsfonden over til arbejdskapitalen. Afdelingerne afdrager på deres lån i boligforeningen, og der er blevet afdraget med samlet set ca kr. i året. Saldoen for dispositionsfondens disponible del ved udgangen af regnskabsåret 2013/14 udgjorde således kr. pr. lejemålsenhed. Der skal derfor forsat opkræves særlige bidrag hertil i afdelingerne. DLA gennemgik trækningsretten samt lovgivningen for brugen af denne. Det blev fremhævet, at trækningsretten er den bedste måde at støtte afdelingernes renoveringer fra boligforeningen. Der er indbetalt kr. til trækningsretten i Landsbyggefonden i året, og der er udbetalt tilskud til afdelingerne 2, 3 og 6, der har renoveret henholdsvis vinduer, facadedøre og altaner. Bestyrelsen har i årets løb også afsat midler fra trækningsretten til renoveringer i afdeling 1, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 20 og 21. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 6

7 Udviklingen i arbejdskapitalen, hvis saldo ultimo året udgør kr., bærer præg af, som det også fremgår ovenfor, at indskuddet i forretningsførerorganisationer er blevet flyttet til arbejdskapitalen fra dispositionsfonden, samt RandersBoligs afdrag på kr. på lånet i boligforeningen. Arbejdskapitalens saldo pr. lejemålsenhed var ved udgangen af året 896 kr. Dette er under maksimum grænsen, hvorfor det anbefales at der stadig opkræves særlige bidrag i afdelingerne. Boligforeningen var på status tidspunktet overordnet set fuldt ud likvid, idet der er uomtvistelig god sikkerhed for boligforeningens midler, samt afdelingernes indeståender heri. Der skal dog stadig være fokus på afdelingernes afdrag på lånene i boligforeningen. Der er efter regnskabernes udarbejdelse blevet underskrevet lånetilbud på eksterne lån til afdeling 15 og 22, der har store lån i boligforeningen ved statustidspunktet. Når disse lån er kommet hjem vil såvel boligforeningens som afdelingernes likviditet blive forbedret væsentligt. DLA orienterede kort om at der er udført forvaltningsrevision i henhold til lovgivningen, og der er vedlagt et notat med resultaterne af forvaltningsrevisionen ved dagsordenen. Ligeledes blev spørgeskemaet for boligforeningens regnskab gennemgået, og der blev orienteret om noterne til ja-svarene i skemaet. Afdelingerne: Bilag A i ledelsesberetningen. 10 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med et negativt resultat. 9 af disse afdelinger har også et negativt opsamlet resultat. 11 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med et positivt resultat og såvel overskud som underskud skal således afdrages over 3 år som loven foreskriver dette. Den gennemsnitlige lejestigning for afdelingerne fra 2013/14 til 2014/15 er 6,23 % og det gennemsnitlige lejeniveau ligger herefter på 645 kr./m²/år. Der har været udført stram økonomistyring især med henblik på driften af afdelingerne. Udgifter til planlagt vedligeholdelse fremgår af ledelsesberetningens Bilag B. Regnskabsåret 2013/14 er kendetegnet ved at der henlægges efter gennemsnitligt forventet forbrug over en 10-årig periode i vedligeholdelsesplanerne. Beregningerne af dette er opstået på baggrund af afholdte markvandringer. Der har dog været afdelinger i året, der har anvendt trappestigninger på deres henlæggelser til planlagt vedligeholdelse, da deres henlæggelser ikke er tilstrækkelige til at dække det gennemsnitlige 10-årige forbrug. Henlæggelsesniveauet til planlagt og periodisk vedligehold skal forsat styrkes i året der kommer, og det forventes, at en række afdelinger vil have behov for trappestigning. Opsummering: Boligforeningens drift er i balance, og afdelingernes økonomi er generelt set ikke blevet bedre i det forgangne år. Der er mange afdelinger der har brug for støtte fra boligforeningen og det forudses også, at der kan komme væsentlige og højere huslejestigninger end tidligere. Udviklingen i afdelingernes økonomi skal således følges tæt i det kommende år. Bestyrelsen godkendte herefter: Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 7

8 Boligforeningens regnskab for 2013/14 med tilhørende spørgeskema Sideaktivitetsregnskab for 2013/14 Ledelsesberetning Notat for forvaltningsrevision 114. Boligorganisationens budget for 2015/16 Administrationen har udarbejdet budget for boligorganisationen og afdelingerne. a) Tilskud til afdelingernes drift fra boligforeningens dispositionsfond Administrationen har gennemgået alle afdelingernes økonomi, som en del af budgetlægningen for afdelingerne. Som det også er blevet drøftet tidligere i bestyrelsesregi, er der behov for støtte fra boligforeningens dispositionsfond til nogle af afdelingernes drift som en del af genopretningen af afdelingernes økonomi. Overordnet set er der to årsager til at administrationen foreslår støtte til afdelingerne. Den primære årsag skal findes i afdelingernes generelt lave henlæggelsesniveau. Den anden årsag skal findes i at to afdelinger bør få tilbagebetalt midler fra dispositionsfonden, da afdelingerne har været fritaget for indbetaling hertil i en periode, som følge af en kapitaltilførselssag, men alligevel har indbetalt løbende til dispositionsfonden. Nogle af afdelingerne har behov for støtte allerede i indeværende regnskabsår (2014/15) for at kunne finansiere driften af afdelingen i det kommende budgetår (2015/16), og nogle afdelinger har behov for støtte til driften i det kommende budget år for at kunne finansiere driften af afdelingen på længere sigt. Der eftersendes bilag til dagsorden, hvor der redegøres nærmere for baggrunden og omfanget af den enkelte afdelings støttebehov. Af den vedlagte dispositionsfondsprognose fremgår forslagene til tilskud til afdelingerne som fremhævet med gult. Forslag til tilskud i 2014/15 som følge af kapitaltilførselssager: Afdeling 9: Afdeling 22: Total: kr kr kr. Forslag til tilskud i 2014/15 til driften: Afdeling 2: Afdeling 3: Afdeling 5: Total: kr kr kr kr. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 8

9 Herudover har bestyrelsen tidligere godkendt at afdeling 21 får tildelt kr. til driften af afdelingen i 2014/15 Samlet set foreslås det således, at der ydes tilskud til afdelingerne i 2014/15 for kr. Forslag til tilskud i 2015/16 som følge af kapitaltilførselssager: Afdeling 9: Afdeling 22: Total: kr kr kr. Forslag til tilskud til driften i 2015/16 Afdeling 18: kr. Afdeling 21: kr. + Renovering af punkthuse (punkt 116) Total kr. Samlet set foreslås det således, at der ydes tilskud til afdelingerne i 2014/15 for kr. Som det fremgår af sagsfremstillingen har administrationen eftersendt følgende redegørelse afdelingernes støttebehov: Tilskud til afdelingernes drift fra boligorganisationens dispositionsfond Som det fremgår af dagsordenen, har administrationen gennemgået alle afdelingernes økonomi, som en del af budgetlægningen for det kommende år i afdelingerne. Administrationen har i den forbindelse vurderet, hvilke afdelinger der kan have brug for støtte, eller af andre årsager bør have tilskud fra boligorganisationen. Disse afdelinger fremgik i oversigt af dagordenen, og der vil blive redegjort nærmere for årsagerne til administrationens forslag til støtte til afdelingerne her. Afdeling 2 Driftsstøtte i 2014/15: kr. Afdelingen har i 2011 renoveret vinduer. Denne renovering har siden afslutningen af arbejderne været finansieret af en byggekredit, og der har ikke været ansøgt eller hjemtaget den godkendte trækningsret samt udfærdiget og afsendt byggeregnskab. Da de administrative processer omkring afslutningen af renoveringen således færdiggøres i 2014, viser det sig, at der er udestående udgifter vedrørende renoveringen, som afdelingen må dække via deres henlæggelser. De udestående udgifter dækker blandt andet byggelånsrenter, der er løbet på byggelånet i den mellemliggende periode fra 2011 til 2014, samt overskridelser af budgettet for renoveringen, som viser sig ved udfærdigelsen af byggeregnskabet. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 9

10 Ved budgetlægningen for afdelingen fremgår det således, at afdelingen ikke har tilstrækkelige henlæggelser, til at dække det kommende års drift og vedligehold af afdelingen. Dette er en følge af, at der er brugt uforudsete midler til afslutningen af afdelingens renovering af vinduer. Det anbefales derfor bestyrelsen, at yde tilskud til afdeling 2 på kr. i indeværende år, således at afdelingen har midlerne til rådighed ved opstarten på det kommende budgetår 2015/16. Afdeling 3 Driftsstøtte i 2014/15: kr. Afdelingen har i 2011 renoveret vinduer. Denne renovering har siden afslutningen af arbejderne været finansieret af en byggekredit, og der har ikke været ansøgt eller hjemtaget den godkendte trækningsret samt udfærdiget og afsendt byggeregnskab. Da de administrative processer omkring afslutningen af renoveringen således færdiggøres i 2014, viser det sig, at der er udestående udgifter vedrørende renoveringen, som afdelingen må dække via deres henlæggelser. De udestående udgifter dækker blandt andet byggelånsrenter, der er løbet på byggelånet i den mellemliggende periode fra 2011 til 2014, samt overskridelser af budgettet for renoveringen, som viser sig ved udfærdigelsen af byggeregnskabet. Ved budgetlægningen for afdelingen fremgår det således at afdelingen ikke har tilstrækkelige henlæggelser, til at dække det kommende års drift og vedligehold af afdelingen. Dette er en følge af, at der er brugt uforudsete midler til afslutningen af afdelingens renovering af vinduer. Det anbefales derfor bestyrelsen, at yde tilskud til afdeling 3 på kr. i 2014/15, således at afdelingen har midlerne til rådighed ved opstarten på det kommende budgetår 2015/16. Afdeling 5 Driftsstøtte i 2014/15: kr. Afdelingens henlæggelsesniveau er meget lavt, og der er udarbejdet en 2-årig trappestigning på afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold. Trappestigningen medfører at afdelingen stiger kr. om året i de kommende to år i deres henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Yderligere står afdelingen overfor en større vedligeholdelsesopgave, med udskiftning af slidlag på asfalten i afdelingen i 2015/16, der i øjeblikket ikke er midler til at udføre. Det anbefales således bestyrelsen, at tildele afdelingen støtte fra dispositionsfonden i form af et tilskud på kr. i 2014/15, således at afdelingen har midlerne til rådighed ved opstarten på det kommende budgetår 2015/16. Afdeling 9 Tilbagebetaling i 2014/15: kr. og i 2015/16: kr. Fritagelse fra indbetaling For at afdelingen skulle have mulighed for at akkumulere midler i deres henlæggelser er der ansøgt om fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden i 2006 til starten af 2014 i Landsbyggefonden. Denne fritagelse er også blevet godkendt for en periode, men indbetalingen til dispositionsfonden er ikke blevet stoppet i denne periode. Afdelingen har således indbetalt kr. for meget til dispositionsfonden, som det anbefales bestyrelsen, at tilbagebetale til afdelingen. Niveauet for afdelingens henlæggelser er yderligere så lavt, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække det kommende års forbrug. Tilbagebetalingen af midlerne til afdelingen fra dispositionsfonden, kan således også betragtes som en Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 10

11 nødvendighed, for at afdelingen kan dække det kommende års forbrug til drift og vedligehold af afdelingen. Det anbefales således bestyrelsen, at tildele afdelingen støtte fra dispositionsfonden i form af et tilskud på kr. i 2014/15, således at afdelingen har midlerne til rådighed ved opstarten på det kommende budgetår 2015/16. Ligeledes anbefales det bestyrelsen, at støtte afdelingen med kr. i budgetåret 2016/17, hvor med det vurderes, at afdelingens umiddelbare økonomiske vanskeligheder med henblik på deres henlæggelsesniveau, vil blive løst. Afdelingen vil samtidig modtage det beløb retur, som afdelingen har indbetalt for meget til dispositionsfonden. Afdeling 18 Driftsstøtte i 2015/16: kr. og i 2016/17: kr. Afdelingen har i det kommende år to renoveringer under kategorien Meget presserende på den godkendte renoveringsoversigt for boligorganisationen. Det drejer sig om udskiftning af vinduer samt betonrenovering af altaner. Afdelingen har et højt huslejeniveau i forvejen, og vil på baggrund af de kommende renoveringer få yderligere lejestigninger. Der ud over har afdelingen meget lave henlæggelser, og samtidig udsigt til store vedligeholdelsesopgaver som eksempelvis udskiftning af belægning på p-pladsen i de kommende år. Det anbefales således bestyrelsen, at tildele afdelingen støtte til driften af afdelingen i det kommende budgetår 2015/16 samt 2016/17. Begge år anbefales det at yde kr. i støtte. Afdeling 21 Driftsstøtte i 2015/16: kr. Afdeling 21 var den første afdeling, der har fået tildelt støtte til driften fra boligorganisationen. Dette blev besluttet på et bestyrelsesmøde i marts 2013 til udbetaling i regnskabsåret 2012/13. Ved dette møde blev der også godkendt støtte i det kommende regnskabsår 2013/14. Da der efterfølgende blev godkendt støtte til en række afdelinger, herunder også afdeling 21, i marts 2014, til udbetaling i regnskabsåret 2013/14, er støtten til afdeling 21 den eneste af disse, der bliver udbetalt i det kommende regnskabsår 2014/15. Denne beslutningsproces, er blevet drøftet igen, og taget til efterretning af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 2. september Afdeling 21 har således allerede fået godkendt støtte til afdelingens drift i 2014/15 på kr. Afdelingen er imidlertid ikke helt ude af deres økonomiske vanskeligheder, da afdelingen har et væsentligt vedligeholdelsesbehov i de kommende år, sammenholdt med et højt huslejeniveau, og det foreslås således bestyrelsen, at afdelingen tildeles kr. i støtte i 2015/16. Ud over støtte til driften af afdeling 21 har bestyrelsen tidligere besluttet, at støtte afdelingen i forbindelse med renoveringen af afdelingens to punkthuse, der i øjeblikket er i tomgang. Bestyrelsen skal tage stilling til støtten i denne sag separat i dagsordenen til dagens bestyrelsesmøde. Afdeling 22 Tilbagebetaling i 2014/15: kr. og i 2015/16: kr. Kapitaltilførselssag Afdelingen har tidligere fået godkendt en kapitaltilførselssag, der har betydet at afdelingen er blevet fritaget for indbetaling til dispositionsfonden. Indbetalingen til dispositionsfonden er dog ikke blevet stoppet parallelt med at fritagelsen er trådt i kraft, og afdelingen har således indbetalt kr. for meget til boligorganisationens dispositionsfond, som det derfor foreslås tilbagebetalt til afdelingen. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 11

12 Bestyrelsen godkendte sidste år at tilbagebetale kr. til afdelingen, som en del af det for meget indbetalte til dispositionsfonden. Afdelingen har et lavt henlæggelsesniveau, og der er således behov for at støtte afdelingens henlæggelser i år, for at afdelingen kan have midlerne til rådighed ved indgangen til det kommende regnskabsår. Det foreslås derfor, at bestyrelsen godkender at tilbagebetale de resterende kr. over to år, således at der i indeværende regnskabsår tilbagebetales kr. og i det kommende regnskabsår 2015/16 tilbagebetales kr. Når tilbagebetalingen til afdelingen er på plads vender administrationen tilbage med en plan for ophør af afdelingens fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden samt afslutning af kapitaltilførselssagen i Landsbyggefonden. Samlet set er der således stillet forslag om følgende tilskud til afdelingerne, opdelt på udbetalingsår: Afdeling 2014/ / /17 Kapitaltilførsel Subtotal Tilskud til drift Subtotal Total Bestyrelsen drøftede hvornår afdelinger skal have tilskud, og DLA orienterede om, at tilskud er en nødløsning, og det er et klart tegn på økonomisk mistrivsel i afdelingerne. Drift og vedligeholdelsesplanernes trappestigning er en løsning, der er opstået i forbindelse med overtagelsen af RandersBolig, for at afhjælpe afdelingernes svære økonomiske situation, uden at afdelingernes beboere skulle modtage en pludselig markant huslejestigning. Bestyrelsen påpegede, at det vil være en god ide at understrege informationen omkring afdelingernes dårlige økonomi på budgetcafeen. Yderligere understreget bestyrelsen at pengene, som afdelingerne modtager i tilskud til driften skal bruges fornuftigt. Bestyrelsen godkendte herefter, at støtte afdelingerne med tilskud fra dispositionsfonden som det fremgår af nedenstående skema: Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 12

13 Afdeling 2014/ / /17 Kapitaltilførsel Subtotal Tilskud til drift Subtotal Total b) Budget for boligorganisationen 2015/16 Budgettet er vedlagt som bilag og fremlægges til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet. Bilag: Budget for A/B Gudenå for 2015/16 Dispositionsfondsprognose Eftersendes: Oversigt over afdelinger med behov for støtte til driften Det indstilles at bestyrelsen godkender: Budgettet for boligorganisationen for 2015/16 Tilskud til afdelingernes drift i henhold til eftersendt bilag BMR orienterede om boligorganisationens budget for 2015/16. Administrationshonoraret til RandersBolig stiger med 125 kr. til kr. pr. lejemålsenhed. Dette er en stigning på 3,41 % og svarer til 100 kr. plus moms. Det kan tænkes, at stigningen på 125 kr. i administrationshonorar falder væk, med baggrund i muligheden for at anvende momsfri administration, som også skal drøftes senere i denne dagsorden. Administrationshonoraret til driften af A/B Gudenå stiger med 2 kr. til 520 kr., hvilket svarer til en stigning på 0,39 % Den lav stigning skyldes blandt andet, at bidraget til Fælleskontoret på 20 kr. pr. lejemålsenhed bortfalder. Der opkræves særlige bidrag af afdelingerne til dispositionsfonden svarende til 562 kr. pr. lejemålsenhed, og til arbejdskapitalen svarende til 159 kr. pr. lejemålsenhed. Således bliver det samlede bidrag til administrationshonoraret kr. pr. lejemålsenhed i 2015/16. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 13

14 Konto 541 Ekstraordinære udgifter: Der er budgetteret med tilskud til afdelingerne som følger: Afdeling 9: kr. Afdeling 18: kr. Afdeling 21: kr. Afdeling 21: kr. Afdeling 22: kr. Alle beløbene, på nær de kr. til afdeling 21, er i overensstemmelse med bestyrelsens netop trufne beslutning omkring tildeling af støtte til afdelingerne. De kr. til afdeling 21, der er ud over støtten til driften, skal anvendes i forbindelse med renovering af afdelingens punkthuse, der fremgår som en separat bestyrelsesbeslutning tidligere i regnskabsåret 2013/14. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for boligorganisationen for 2015/ Momsfri administration I 2013 har RandersBolig i lighed med en række andre mindre og mellemstore administrationsselskaber søgt om momsfri administration og fået en positiv tilbagemelding i form af Bindende svar hos SKAT. RandersBolig kan dermed, for en 5-årig periode fra tilsagnsdatoen, drive momsfri administration i henhold til forudsætningerne i det bindende svar. I 2. halvår af 2014 har flere større administrationsselskaber ansøgt om fritagelse, men de har enten ikke fået svar (efter lang sagsbehandlingstid) eller fået afslag. Begrundelsen for afslaget er, at momsfritagelsen vil fremkalde konkurrencefordrejning. Dette på trods af, at ansøgningerne er udarbejdet af en snæver kreds af eksperter i revisionsfirmaerne, og formentlig ikke adskiller sig ret meget fra de ansøgninger som tidligere har fået tilsagn. En sandsynlig tolkning af dette er, at SKAT har ændret praksis, samt at det næppe kan forventes, at der fremover vil blive givet yderligere positive bindende tilsagn. Boligselskabernes Landsforening har gennem lang tid fulgt situationen, uden at komme med udmeldinger, da der har været flere forskellige hensyn at tage. Der er p.t. ved at blive nedsat et udvalg i BL, som blandt andre økonomichef Jan Petersen fra DAB vil deltage i. Et bindende svar er en tilladelse til at administrere på en given måde med dertil hørende moms- eller skattemæssige konsekvenser. Tilladelsen gives for 5 år, hvorefter den som udgangspunkt bortfalder. Hvis der sker en lovændring i den 5- årige periode kan dette betyde, at tilladelsen gøres helt eller delvis ugyldig. RandersBolig har modtaget bindende svar den 16. oktober 2013, og dette gælder således til 16. oktober Der er fire betingelser der skal være opfyldt, for at der kan opnås momsfritagelse: 1. Den aktivitet som gruppens medlemmer udøver, skal være momsfritaget Dette er opfyldt da det er boligudlejning. 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed Dette er opfyldt via boligadministration. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 14

15 3. Medlemmernes betaling skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne Aktiviteter må ikke generere over-/underskud 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning momsfritagelsen må ikke stille den selvstændige gruppe bedre end andre virksomheder, der udøver tilsvarende aktiviteter med moms. Momsfritagelsen gælder kun for boligorganisationer med indskudskapital i RandersBolig, og således ikke for administration af Typografernes Stiftelse, Boligselskabet af 2014 m.m. ligeledes skal visse typer administration (formentlig byggeadministration og diverse andre tillægsydelser) holdes udenfor. I stedet for at afregne moms vil RandersBolig skulle betale lønsumsafgift. Det er ikke nærmere beskrevet i lovgivning mv. hvorledes ordningen med momsfri administration skal administreres. Der kan således kun uddrages generelle retningslinjer. Der skal således laves beskrivelse af administrative spørgsmål i samarbejde med revisor. Dette vil medføre en øget administrativ belastning samt forøgede revisionsomkostninger. Det er især vigtigt at kunne dokumentere, at de enkelte medlemmers betaling svarer nøjagtigt til deres andel af udgifterne, hvorfor en skærpet overvågning af bogholderiet samt ændringer i forretningsgange og grundregistreringer samt løbende opgørelser over lønsumsafgift vil være en nødvendighed. Økonomi Nettobesparelsen for RandersBolig ved at anvende ordningen vil være på ca. 3,2 mio. kr. årligt. Før RandersBolig kan overgå til momsfri administration skal der ske en tilpasning af kapitalforhold. Den oprindelige indskudskapital på 4,5 mio. kr. nedskrives til 0 kr. Udlån fra selskabet er 10,5 mio. kr. Heraf konverteres de 9 mio. kr. til indskudskapital og de 1,5 mio. kr. til arbejdskapital. Udlån fra boligorganisationer Tilbagebetalt til 1940 forår 15 Tålmodig lånekapital forventet afviklet første halvår 2015 Rest udlån Indskudskapital Arbejdskapital 14,5 mio. 2,5 mio. 1,5 mio. 10,5 mio. 9 mio. 1,5 mio. Egenkapitalen udgøres herefter af indskudskapitalen på 9 mio. kr. plus 1,5 mio. kr. i arbejdskapital. Fremadrettet vil der ikke opstå over- eller overskud, hvorfor egenkapitalen ikke ændres fremadrettet. Såfremt alle boligorganisationerne tilslutter sig, vil det give mulighed for at nedbringe de enkelte boligorganisationers tilgodehavender ved RandersBolig til 0 kr. indenfor 3-4 år. Besparelsen som boligorganisationen får ved lavere betaling til RandersBolig, vil i første omgang ikke komme afdelingerne til gode. Der vil således blive opkrævet Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 15

16 uændret administrationsbidrag i afdelingerne, således at udlån til RandersBolig kan afvikles igennem driften af egen boligorganisation. A/B Gudenå har efter eftergivelse af RandersBoligs gæld herved et tilgodehavende på kr. som afvikles med kr. årligt. Det vil således tage lige under 3,5 år at afvikle tilgodehavendet, og arbejdskapitalen vil herefter være stort set fuldt ud likvid. Tidsplan Det vil være mest hensigtsmæssigt at starte op på den første dag i en momsafregningsperiode. Et realistisk tidspunkt vil være 1. juli da der rent praktisk er en række opsætninger mv. der skal på plads inden opstart. Det er en forudsætning, at alle boligorganisationerne der administreres af RandersBolig går med i ordningen. Dette kræver en godkendelse af repræsentantskaberne i boligforeningerne. Bestyrelsen i RandersBolig har drøftet emnet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. december 2014, og der var her enighed om at der arbejdes videre med at overgår til momsfri administration fra juli Det indstilles at bestyrelsen: Godkender at der arbejdes videre med momsfri administration i RandersBolig Indstiller godkendelsen af momsfri administration til repræsentantskabet DLA orienterede om at sagen er blevet drøftet igen i RandersBoligs bestyrelse den 26. januar Administrationen anbefaler, at bestyrelsen støtter op om arbejdet med at etablere momsfri administration i RandersBolig. Ændringen i administrationsbidraget på baggrund af etableringen af momsfri administration vil være med til at konsolidere RandersBolig, og på længere sigt vil dette også komme beboerne til gavn i form af en billigere administration. LK gav udtryk for bekymring for SKATs tilgang til momsfri administration, og DLA redegjorde for, at BL anbefaler administrationer, der har modtaget tilsagn fra SKAT, at forsætte arbejdet med momsfri administration, om end SKAT ikke længere udsteder bindende tilsagn til dette. Skal der arbejdes videre med momsfri administration i RandersBolig, skal alle boligforeningernes bestyrelser stemme for dette, ligesom alle repræsentantskaber skal godkende det. Sker dette, vil der blive lavet en politisk aftale, hvor alle boligforeningerne forpligter sig til at blive i RandersBolig indtil det bindende tilsagn fra SKAT ophører i oktober Bestyrelsen drøftede sagen og tiltrådte administrationens anbefaling samt godkendte: o o At der arbejdes videre med momsfri administration i RandersBolig Indstillingen til godkendelse af momsfri administration til repræsentantskabet Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 16

17 116. Mulighed for banklån til renovering i afdeling 21 Af hensyn til de konstaterede problemstillinger der i øjeblikket opleves i forbindelse med hjemtagelse af lånetilbud fra realkreditinstitutter, arbejder administrationen med at tilvejebringe alternativer til denne finansieringsform. Som en nyskabelse på dette område, har administrationen indledt en dialog med Sydbank med henblik på fremadrettet at åbne mulighed for finansiering via banklån, som alternativ til realkreditfinansiering i afdelingerne. Ved dagsordenens udsendelse arbejder Sydbank på et tilbud på et lån til renoveringen af punkthusene i afdeling 21, og det har således ikke været muligt, at færdiggøre sagsfremstillingen med en endelig indstilling til bestyrelsen. Det forventes dog at lånetilbuddet vil være administrationen i hænde i de kommende dage, og der vil blive eftersendt et beslutningsforslag til bestyrelsen hurtigst muligt herefter. Ønsker bestyrelsen at optage et banklån til renoveringen, vil denne beslutning erstatte tidligere beslutning om tildeling af lån samt trækningsretsstøtte til afdelingens renovering. Skulle bestyrelsen på et senere tidspunkt ønske at ændre finansieringen af afdelingens renovering, kan lånet i banken umiddelbart udbetales og opsiges. Det indstilles at bestyrelsen optager et lån i Sydbank til renoveringen i afdeling 21. DLA ønsker indstillingen ændret til at bestyrelsen tiltræder at der arbejdes videre med samarbejdet med Sydbank, og ved udviklingen i dette samarbejde tiltræder bestyrelsen, at der kan træffes beslutning om dette i samarbejde med formandskabet for boligorganisationen. Når administrationen modtager en anvendelig aftale fra Sydbank vil finansieringen således blive godkendt af formandskabet, og så vil finansieringen af renoveringen af punkthusene overgå til banklånet fra den interne finansiering af trækningsret og lån fra dispositionsfonden. DLA redegjorde for, at Tilsynet i Randers Kommune har orienteret om, at der er lang sagsbehandlingstid. Bestyrelsen bad administrationen rykke Tilsynets ledelse, for at fremme arbejdet med denne sag. Bestyrelsen godkendte DLAs forslag til ændring af indstillingen, og godkendte således, at samarbejdet med Sydbank forsættes, og beslutninger om dette, træffes i samarbejde med formandskabet for boligorganisationen Renoveringer og trækningsret i afdeling 15 Pantebrevet i afdelingen er nu blevet aflyst i Tingbogen, og realkreditinstituttet har oplyst administrationen, at lånet til afdelingens renovering kan udbetales. Det ser således ud til, at renoveringen af vinduerne i afdeling 15 nu kan forsætte. Tilskud fra trækningsretten til renoveringer i afdeling 15 Med aflysningen af pantebrevet i afdelingen kan der også hjemtages ekstern finansiering til tagrenoveringen, der blev afsluttet i 2010, og har været midlertidigt Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 17

18 finansieret af afdelingens mellemregning siden afslutningen af renoveringen. Der er således hjemtaget lån fra realkreditinstitut på kr. Som en del af finansieringen af tagrenoveringen fremgår det af budgettet for renoveringen at der skal tildeles kr. i trækningsretsmidler til renoveringen. Det har dog ikke været muligt at finde dokumentation for bestyrelsens beslutning omkring dette. Disse midler er ej heller hjemtaget, og fremgår derfor ikke af oversigten over anvendte eller øremærkede trækningsretsmidler. Det er således nødvendigt, at ændre beslutningen truffet på sidste bestyrelsesmøde, omkring tildelingen af trækningsretsmidler til renoveringen i afdeling 15, da der både skal hjemtages midler til renoveringen af taget og vinduerne i afdelingen. Der er således ikke alene tale om et tilskud fra trækningsretten på kr., der blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde, men i stedet et samlet tilskud fra trækningsretten til afdelingen på kr. Samlet tildeling af trækningsret til afdeling 15: Renovering af vinduer: Renovering af tag: Trækningsret total: kr kr kr. Finansiering af renoveringer i afdeling 15 Som nævnt ovenfor er det nu muligt at hjemtage eksternt realkreditlån til renoveringen af taget, da pantebrevet, der tidligere forhindrede dette, er blevet aflyst. Der er således hjemtaget et lån, der både kan erstatte finansieringen af tagrenoveringen via afdelingens mellemregning og finansiere afdelingens kommende renovering af vinduer. Lånets hovedstol er på kr., hvilket er resultatet af følgende beregning: Finansiering af tagrenovering: Samlet udgift: Trækningsret: Ekstern finansiering: kr kr kr. Finansiering af vinduesrenovering: Samlet budget: Trækningsret: Ekstern finansiering: kr kr kr. Samlet behov for ekstern finansiering: Ekst. finansiering tag: kr. Ekst. finansiering vinduer: kr. Total ekst. finansiering: kr. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 18

19 Hjemtaget lån fra realkredit: Behov for ekst. finansiering: Difference kr kr kr. Som det fremgår af ovenstående beregning er der hjemtaget et mindre beløb i lånet, end der er behov for ifølge budgettet for vinduesudskiftningen. Dette tilpasses, når vinduesrenoveringen er udført, og det endelige byggeregnskab herfor foreligger. Da der er 8 ugers leveringstid på vinduerne, samt for at undgå udgiften til vinterforanstaltninger i forbindelse med renoveringen, forventes det, at renoveringen af vinduerne i afdelingen iværksættes 1. april Det indstilles at bestyrelsen godkender: Trækningsret til renoveringen for tag og vinduer i afdeling 15 til kr. Dette beløb afløser den tidligere beslutning om kr. Hjemtagelse af eksternt lån på kr. til renovering af tag og vinduer i afdeling 15, der afløser afdelingens mellemregning BMR gennemgik sagen og bestyrelsen godkendte: Trækningsret til renoveringen for tag og vinduer i afdeling 15 til kr. Dette beløb afløser den tidligere beslutning om kr. Hjemtagelse af eksternt lån på kr. til renovering af tag og vinduer i afdeling 15, der afløser afdelingens mellemregning 118. Finansiering af førstehjælpskursus for personale I efteråret 2014 har der været afholdt førstehjælpskurser for personalet i boligforeningerne og RandersBolig. Kurset blev afholdt i administrationen, og der var stor deltagelse fra både administration og boligforeningerne. Kurset koster 488 kr. pr. deltager. Fra A/B Gudenå deltog 4 ansatte. A/B Gudenå har således haft udgifter til dette for kr. Det indstilles at bestyrelsen godkender at boligforeningens personaleudgifter fremadrettet dækker udgiften til kurser for de ansatte i A/B Gudenå Bestyrelsen drøftede sagen, og godkendte at boligforeningens personaleudgifter fremadrettet dækker udgiften til kurser for de ansatte i A/B Gudenå. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 19

20 119. Finansiering af undersøgelse vedrørende indbetaling af ejendomsskat Revisionsinstituttet har gennemført en undersøgelse af afdelingernes indbetaling af ejendomsskat iværksat i 2011 har vist at afdelingerne 12 og 16 har indbetalt for meget ejendomsskat i tidligere år, og afdelingerne får derfor penge tilbage. Afdeling 12 modtog Afdeling 16 modtog ,54 kr ,04 kr. Undersøgelsen af afdelingernes ejendomsskatteforhold har kostet ,75 kr. Det anbefales at afdelingerne fordeler udgiften til undersøgelsen imellem sig forholdsvis efter størrelsen af tilbagebetalingen, således at udgiften for afdelingerne bliver: Afdeling 12: Afdeling 16: Total: 3.795,55 kr ,20 kr ,75 kr. Det indstilles at bestyrelsen godkender at afdelingerne betaler for udgifterne til undersøgelsen fordelt forholdsmæssigt efter størrelsen at tilbagebetaling fra skat. Bestyrelsen godkendte, at afdelingerne betaler for udgifterne til undersøgelsen fordelt forholdsmæssigt efter størrelsen at tilbagebetaling fra skat Repræsentantskabsmøde 2015 Boligforeningens repræsentantskabsmøde afholdes den 19. marts 2015 på Tronborg. På valg fra bestyrelsen er: Bestyrelsesmedlem Lars Balle Christensen Bestyrelsesmedlem Lars Karlson Bestyrelsesmedlem Ingrid Birkeskov Ud over de lovgivningsmæssigt fastsatte punkter på dagsordenen for det kommende repræsentantskabsmøde, er der ikke yderligere punkter på dagsordenen i øjeblikket, men beslutter bestyrelsen at arbejde videre med muligheden for at implementere momsfri administration, vil dette fremgå af dagsordenen også. På baggrund af bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet blev Finn Kjerrumgaard, afdelingsformand i afdeling 12, valgt som dirigent på sidste års repræsentantskabsmøde. Det anbefales at bestyrelsen igen i år tager stilling til hvem de vil indstille som dirigent på det kommende repræsentantskabsmøde. Referat til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå side 20

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 13. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra bestyrelsesmøde (formøde til repræsentantskabsmøde) Torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Restaurant

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 9. januar 2014 Referat udsendt den 5. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 4. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat for bestyrelsesmøde Torsdag den 11. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 24.02.2015 nr. 002

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 11. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af styringsdialogmøde den 11. november 2014 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Mødedato: 11-11-2014 Sendes til: Randers Bolig og

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 20. november 2014 Referat udsendt den 8. december 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger

Randers Kommune: Tine Braüner Jung, den boligsociale enhed, jurist Lene Holdtdal Pedersen og jurist Inge Qvortrup, tilsynet med almene boliger Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 26-11-2015 Sendes til: Typografernes Stiftelse og RandersBolig

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen

Boligorganisationen: formand Peder Damgaard og bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen Redegørelse Vedrørende: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Mødedato: 14-06-2016 Sendes til: Vorup Boligforening af 1945 og RandersBolig Deltagere: Boligorganisationen:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 3. juni 2014 Referat udsendt den 23. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede:

Referat. Protokoller: Politiske sager: Afdelingsrelaterede indstillingssager: Mødedato: 22. juni Til stede: Referat Mødedato: 22. juni 2011 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle S. Madsen Käthe Pedersen Michael Bendixen Ole Sales,

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand.

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand. Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Styringsdialogmøde 2016 Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-06-2016 Sendes til: Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand.

A/B Gudenå: Knud Spangsø, formand og Lone Jakobsen, næstformand. Referat Forvaltning: Sekretariat, Miljø og Teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 20-10-2015 Sendes til: A/B Gudenå og RandersBolig Deltagere: A/B

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen

ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Bestyrelsen Referat fra regnskabsmøde med organisationsbestyrelsen, tirsdag den 27. maj 2014 kl. 17.00 på Næsbyhoved Skov, Odense. Til stede: Fra administrationen: Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem

Boligorganisationen: Peder Damgaard, formand, Poul Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Notat Vedrørende: Redegørelse styringsdialog Vorup Boligforening Sagsnavn: Vorup Boligforening styringsdialog 2015 Sagsnummer: 03.11.00-S55-3-15 Skrevet af: Lene Holdtdal Pedersen E-mail: lhp@randers.dk

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 3. december 2013 med følgende dagsorden: Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Møllevænget Storgaarden Mødested: Laksetorvet D.3.32 Mødedato: 03-12-2013 Sendes til: Møllevænget Storgaarden, RandersBolig

Læs mere

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55)

Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar 2013 (sag 55) Udfordringer i de almene boligforeninger som tidligere oplyst på byrådsmøde den 18. februar (sag 55) teret Nr. Udfordring Aftaler maj (ØU 10. juni ) Aftaler juli (ØU 26. august ) Aftaler august/september

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden:

Randers Kommune havde indkaldt til styringsdialogmøde den 27. november 2014 med følgende dagsorden: Referat Forvaltning: Forvaltningen Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat af Styringsdialogmøde den 27. november 2014 Mødested: Laksetorvet, D.3.39 Mødedato: 27-11-2014 Sendes til: RandersBolig og Møllevænget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 16. november 2016, afholdt på Højer Hus Der deltog 27 beboere fra 20 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere formand

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Trine Christensen Redegørelse Møde vedr.: Styringsdialog Randers Boligforening af 1940 Mødested: Laksetorvet, lokale D.3.32 Forvaltning: Sekretariat Dato: 06-10-2016 Sendes til: Randers Boligforening af 1940 og RandersBolig

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 14. november 2013 Referat udsendt den 6. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 21. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Centrumgården 99, 8870 Langå Referat

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre

Referat. Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre. Boligselskabet AKB, Rødovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. maj 2016, kl. 18.30 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Til stede: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Dorthe Dalby Nielsen,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, 13. juni 2012 LK Referat Den 11. juni 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant Bastionen og Løven Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere