SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for årsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779."

Transkript

1 Slotsgade Skive Tlf.: , Fax: SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision med næsten 60 % af markedet, og leverer Revision, Rådgivning, Service samt Kurser. BDO er Danmarks 5. største revisions- og rådgivningsvirksomhed som beskæftiger godt 900 medarbejdere.

2 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING Den løbende revision Den afsluttende revision Rapportering og revisionsbemærkninger ÅRSREGNSKABET Kommunens årsregnskab for Ledelsens regnskabserklæring Revisionspåtegning REVISION AF ÅRSREGNSKABET Årsregnskabets opbygning og indhold Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden Budget- og bevillingskontrol Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Lønninger og vederlag Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Anlægsvirksomhed Forsyningsvirksomheder Balancen Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Lånoptagelse Gældsforpligtelser VURDERING AF KOMMUNENS ØKONOMI Indledning Vurdering af bæredygtig drift Det likvide beredskab Sammenfatning og konklusion REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Løbende revision Forretningsgange og sagsbehandling Afsluttende revision Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion Opfølgning på decisionsskrivelser fra 2006 og evt. tidligere år... 65

3 5.4 Temarevision - sygedagpenge Særlig gennemgang på fleksjobområdet ØVRIGE OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV Velfærdsministeriet Byfornyelse Undervisningsministeriet It til 3. klasse i folkeskolen Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER VEDRØRENDE Revisionsberetninger afgivet til Skive Byråd REVISORS ERKLÆRING REVISIONENS BEMÆRKNINGER Afstemning af balancens konti...74 BILAG 1 - OVERSIGT OVER REVISIONSPÅTEGNEDE REGNSKABER OG OPGØRELSER FOR

4 Til Skive Byråd 1 Indledning BDO Kommunernes Revision har den 17. september 2008 afsluttet revisionen af Skive Kommunes regnskab for året I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Skive Kommune afgives hermed beretning om den udførte revision. Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vor beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 (beretning nr. 1). 1.1 Den løbende revision Generelt Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen. 37

5 Forretningsgange Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området. Tilsvarende er der ved revision af udvalgte forretningsgange på det sociale område fokuseret på, hvorvidt kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende procedurer, der sikrer, at gældende lovgivning overholdes, samt at it-systemerne anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har stikprøvevis efterprøvet forretningsgangene ved at følge sagsbehandlingen af kommunens dispositioner, eksempelvis udbetaling af sociale ydelser og lønninger. Kasseeftersyn Vi har i årets løb foretaget uanmeldt kasseeftersyn af likvide beholdninger ved kommunens hovedkasse. Formålet er at konstatere, hvorvidt kommunens likvide aktiver er korrekt registreret i overensstemmelse med de respektive pengeinstitutters oplysninger. Bevillinger Vi har undersøgt, om foretagne dispositioner er i overensstemmelse med fastlagte bevillinger, byrådets og udvalgenes øvrige beslutninger samt love og andre forskrifter, herunder bestemmelserne i "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Om den løbende revision henvises til delberetning nr Den afsluttende revision Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at regnskaberne er korrekte og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har bl.a. omfattet stikprøvevis gennemgang af systemer, beslutningsgrundlag og rapporter, analyser af udgifts- og indtægtsposter, undersøgelser af 38

6 nøgletal m.v. samt analyser af budgetafvigelser. I det omfang vore vurderinger afdækker usædvanlige forhold eller udviklingstendenser på et område, har vi vurderet, om ressourcer m.v. anvendes hensigtsmæssigt og betryggende. 1.3 Rapportering og revisionsbemærkninger Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under kapitel 9 Revisionens bemærkninger. Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis w regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger w der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser w lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom w der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler w foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. Orientering og kommentarer De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle vore konklusioner drøftet med den administrative ledelse og de berørte forvaltninger inden udformningen af den endelige beretning. 39

7 2 Årsregnskabet 2.1 Kommunens årsregnskab for 2007 Det reviderede regnskab for 2007 har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelsen skal udarbejdes. Hovedtallene udviser (mio. kr.): Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget 49,9 19,8-1,3 Regnskab 38,5-36,1 19,1-8,3 26,6 Balance Primo 2007 Ultimo 2007 Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Kortfristede gældsforpligtelser Positive tal = overskud/tilgodehavender. Negative tal = underskud/gæld ,0 154,5 78,7-943,2-300,3-698,7-3,7-193, ,3 57,3 96, ,4-310,7-694,4-5,1-109,0 40

8 2.2 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet Revisionspåtegning Revisionspåtegning (konklusion) Under forudsætning af byrådets endelige godkendelse af regnskabet for 2007 vil vi forsyne kommunens årsberetning med følgende påtegning: DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til byrådet i Skive Kommune Vi har revideret årsregnskabet for Skive Kommune for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007, der aflægges efter Velfærdsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Økonomiudvalget har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, bestemmelserne i kommunens revisionsregulativ og danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 41

9 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af økonomiudvalget anvendte regnskabspraksis er passende, om de af økonomiudvalget udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Der henvises i øvrigt til revisionsberetningen. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. 42

10 3 Revision af årsregnskabet 3.1 Årsregnskabets opbygning og indhold Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Velfærdsministeriets gældende regler. Den talmæssige korrekthed og sammenhængen mellem regnskabet og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Det er påset, om regnskabets udgifter og indtægter har hjemmel i de vedtagne bevillinger, og om de er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser samt indgåede kontrakter m.m. Vi har påset, om de i balancen opførte aktiver og passiver har været undergivet fornøden kontrol. Endvidere har vi undersøgt, om de forpligtelser, bl.a. garantiforpligtelser, eventualrettigheder og leasingaftaler, der os bekendt påhviler kommunen, er korrekt registreret. Endelig er det i forbindelse med regnskabsafslutningen påset, om mellemværender med eksterne institutioner, forsyningsvirksomheder m.v., som kommunen fører regnskab for, er korrekt opgjort. Ved hjælp af vore forskellige analyseværktøjer har vi anvendt regnskabsanalytiske revisionsmetoder for at minimere den samlede revisionsrisiko. Via detailrevision har vi supplerende indhentet dokumentation for udvalgte enkeltposter i regnskabet og for lovligheden heraf. De typisk anvendte metoder har her været afstemninger, analyser af konti m.v., fysisk kontrol, efterregning, stikprøvevis kontrol af bilag samt gennemgang af skriftlige aftaler. Det er vor opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet. 3.2 Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt 43

11 regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer. Ved vor gennemgang af det oprindeligt udarbejdede regnskab konstaterede vi væsentlige fejl i omkostningsregnskabet og i balancen ultimo 2007, eksempelvis ved indregningen af anlægsaktiver og pensionsforpligtelser. Kommunen har derfor udarbejdet et korrigeret regnskab, som efterfølgende forelægges byrådet. På trods heraf er det vor opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse hovedsagelig har fungeret tilfredsstillende, men at der fortsat er visse problemer vedrørende dokumentation for og afstemning af balancens konti. Der henvises til kapitel 9 Revisionens bemærkninger. 3.3 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden En række af kommunens administrative procedurer er baseret på informationsteknologi (it). En væsentlig del af vore revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i forbindelse med disse forskellige systemer. Vi har derfor vurderet sikkerheden i de konkrete it-systemer, w som påvirker regnskabet (som i givet fald kan være fejlbehæftet) w som repræsenterer en væsentlig værdi (som kan gå tabt) w som er af væsentlig betydning for opgaveløsningen (da manglende tilgængelighed kan resultere i, at opgaven ikke kan løses). Vi har ved revisionen fokuseret på den administrative it-anvendelse, herunder den teknologiske infrastruktur (lokalnet, kommunikation, servere etc.) samt centrale og decentrale systemer og programmer til løsning af konkrete opgaver. Vurderingen har dog ikke berørt de systemer, som driftsafvikles hos KMD A/S. 44

12 Gennemgangen viste, at vi kan basere vor revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision. Vi har dog enkelte konkrete anbefalinger, der kan forbedre it-sikkerheden. Disse vedrører hovedsagelig anbefaling om færdiggørelse af uddybende retningslinjer og bilag til kommunens it-sikkerhedspolitik anbefaling om etablering af konsekvent forretningsgang for autorisation af brugere til systemet EV Navision og er beskrevet i et særskilt notat, som er udleveret til forvaltningen. 3.4 Budget- og bevillingskontrol Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter. Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveauer er fastlagt i overensstemmelse med gældende regler. Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. 3.5 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Neden for er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført, gengivet. 45

13 I revisionsberetning nr. 2 om løbende revision - udført indtil 28. april anførte vi følgende bemærkninger: Afstemninger af balancens poster: Vi har ved gennemgang af udvalgte balancekonti konstateret, at 4S s beholdninger i pengeinstitutter - i årets løb - ikke har været optaget i kommunens balance. Beholdningerne er korrekt optaget i december måned 2007 der på eftersynstidspunktet ikke er udarbejdet afstemning af 4 konti vedrørende ventende betalinger det ikke for alle kommunens mellemregningskonti på funktion har været muligt at få dokumentation for, at der er foretaget løbende afstemninger i Det har således ikke været muligt at kontrollere, hvorvidt indholdet af disse poster på balancen er korrekt eller er forhold, som skal afklares. Den centrale økonomifunktion oplyser, at man i forhold til regnskabsaflæggelsen for 2007 er i gang med opsamling på afstemningerne. Ved den afsluttende revision er ovenstående fulgt op og påset afklaret. I forhold til afstemninger af mellemregningskonti på funktion henvises til kapitel 9 Revisionens bemærkninger. Åbningsbalancen for 2007 Ved gennemgang af kommunens tilrettede åbningsbalance for 2007 har vi konstateret, at visse aktiver og gældsposter ikke fuldt ud er afklaret eller indregnet og målt i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regelsæt, idet pensionsforpligtelsen fra den tidligere Spøttrup Kommune ikke er indregnet på grundlag af en aktuarmæssig beregning pr. 1. januar 2007, hvilket ikke er i overensstemmelse med udmeldte retningslinjer. Forpligtelsen er i stedet indregnet på grundlag af en aktuarmæssig beregning pr. 1. januar 2004 korrigeret for til- og afgange herefter. Det er overfor os oplyst, at der i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen for 2007 er indhentet en ny aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2007 der i et vist omfang er mangler i dokumentationsmaterialet for åbningsbalancens poster. Det er aftalt, at der fremadrettet foreligger fornøden dokumentation for balancens poster. 46

14 Pensionsforpligtelsen er nu påset korrekt indarbejdet i kommunens balance og omkostningsregnskab. Der henvises til kapitel 9 Revisionens bemærkninger i forhold til mangler i kommunens afstemning af balanceposter. Interne kontroller i forbindelse med anvendelse af it (socialområdet) I henhold til kommunens principper for økonomistyring skal de interne kontroller i forbindelse med anvendelse af it-systemer være beskrevet. Det er konstateret, at disse beskrivelser vedrørende KMD-aktiv, Sygedagpenge, KMD-sag samt KMD Børn- og voksne endnu ikke foreligger. Det er oplyst, at beskrivelserne udarbejdes i løbet af Forvaltningen oplyser, at udarbejdelsen af beskrivelserne er igangsat. Vi følger op på beskrivelserne ved den løbende revision af Hjælp til merudgifter til børn, jf. SEL 41 Ydelser efter Servicelovens 41 til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af handicappede eller kronisk syge børn skal udbetales i form af standardbeløb til familien. Kommunen har ikke i fuldt omfang fulgt reglerne om standardbeløb, men har i mange sager afregnet direkte med leverandør. Vi henstiller, at standardbeløbene frem over anvendes ved udbetaling af hjælpen. Forvaltningen oplyser, at der er foretaget omberegning af udbetalingerne. Temarevision - sygedagpenge På baggrund af den udførte temarevision vedrørende sygedagpenge er det vor opfattelse, at der er behov for opstramning vedrørende opfølgningen, således at det sikres, at rettidigheden overholdes. Vi anbefaler, at kommunen fortsat - i forbindelse med ledelsestilsyn - har fokus rettet mod området. Det er over for os oplyst, at der via ledelsestilsynet nu er øget fokus på rettidig opfølgning. 47

15 3.6 Skatter Vi har kontrolleret, at de indtægtsførte skatter er i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger og meddelte oplysninger. Endvidere har vi påset, at skatterne er bogført og periodiseret korrekt, jf. gældende konteringsregler. Det bemærkes, at den udførte revision - i et vist omfang - baserer sig på it-systemer, der henhører under andre myndigheders ansvarsområde. Det er vor opfattelse, at skattebeløbene er korrekt optaget i regnskabet. 3.7 Tilskud og udligning Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Velfærdsministeriet udarbejdede opgørelser. Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne. Vi har konstateret, at et tilskud på 1,7 mio. kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud er konteret på hovedkonto 7 mod rettelig på hovedkonto 5. Det er herudover vor opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb er korrekt optaget i regnskabet. 3.8 Refusion af købsmoms Vi har ved den afsluttende revision fokuseret på kommunens administration af området, hvor vi har påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler. 48

16 Reglerne for tilbagebetaling af moms på etapevis salg af anlæg (eksempelvis grunde i udstykninger) er ændret med virkning fra 1. januar 2007, således at tilbagebetalingen enten skal ske løbende i takt med salget eller mindst 1 gang årligt. Vi har således haft særlig fokus på, om opgørelsen for 2007 i fornødent omfang indeholder tilbagebetaling af moms vedrørende grunde solgt indtil 31. december 2007, uanset om der er usolgte grunde tilbage i udstykningen. Det er vor opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og optaget i regnskabet. 3.9 Lønninger og vederlag Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevis efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne. Forretningsgangene vedrørende anvendelse af KMD vagtplan er vurderet. Vi har ved revisionen af årsregnskabet undersøgt kommunens forretningsgange m.v. i forhold til interne kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne cpr-numre m.v. Løn, vederlag, diæter og godtgørelser udbetalt til borgmester, udvalgsformænd, byrådsmedlemmer og den administrative ledelse er gennemgået. Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet. Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn m.v. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat m.v. er afregnet og afstemt. De interne kontroller udføres på betryggende vis i henhold til gældende regler. Det anbefales, at der for forsystemer (systemer, der genererer data til lønsystemet) tages stilling til kontrolbehovet i forhold til kvalitetskontrol, kontrol i forhold til personer med indberetningsadgang og kontrol af særydelser. Det valgte kontrolniveau bør beskrives i forretningsgang eller instruks. Der bør endvidere foretages ajourføring af lønområdets forretningsgangsbeskrivelser. 49

17 Gennemgangen af lønudbetalingen til politikere og den administrative ledelse m.v. har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger. De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget. Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold m.v. til SKAT. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. dokumenteret Kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver Kommunerne har fra 1. januar 2007 været medfinansierende for en del af de regionale sundhedsopgaver, herunder sygehusudgifter for både somatiske og psykiatriske patienter og visse ydelser fra sygesikringen. Fremadrettet forventes den kommunale medfinansiering at udgøre 20 % af de regionale sundhedsopgaver. Den kommunale medfinansiering består af to dele: Generelt grundbidrag pr. indbygger, svarende til kr. pr. indbygger i 2007 Aktivitetsbestemt bidrag, hvor kommunen skal betale en andel af regionens udgifter til behandling af kommunens borgere ved praktiserende sundhedspersonale samt behandling og genoptræning på sygehus. Den aktivitetsafhængige betaling opgøres som en procentdel af taksten for det konkrete behandlingsforløb, indlagt eller ambulant, som borgeren har fået (sygehusenes DRG/ DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.), dog således at der er fastsat et maksimumsbeløb pr. behandlingsforløb, som kommunen skal betale. Maksimumsbeløbet pr. behandlingsforløb udgør kr. for 2007, dog for psykiatrisk behandling kr. For genoptræning under indlæggelse betales 70 % af genoptræningstaksten, mens der betales 10 % af honoraret til behandlinger i praksissektoren, dog 30 % vedrørende speciallægebehandling, med et maks. på 298 kr. / pr. ydelse. Et af målene med den kommunale medfinansiering er at sikre en økonomisk understøttelse af overdragelse af genoptrænings- og forebyggelsesopgaven til kommunerne, der herved får et økonomisk incitament til at etablere substituerende sundhedstilbud, der dækker borgernes behov bedre og billigere end sygehusbehandling. 50

18 Afregning og kontrol af opgørelsen af den kommunale medfinansiering Afregning af den kommunale medfinansiering sker månedsvis via en afregningsdatabank som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for og selve betalingen gennemføres via OBS-systemet. I lovgivningen er det bestemt, at kommunerne ikke kan få adgang til oplysninger på individniveau, men alene har adgang til et særligt informations- og afregningssystem med statistiske oplysninger som grundlag for opkrævningen af den kommunale medfinansiering. Sikringen af, at opgørelsen af den kommunale medfinansiering er korrekt og dokumenteret er indarbejdet i forskellige kontrolrutiner, hvor regionerne / sygehusene skal sikre korrekt registrering af de kliniske data for den enkelte patient om behandlingsforløb m.m., mens Sundhedsstyrelsen har ansvaret for den datamæssige behandling af aktivitetsoplysninger, prissætning og endelig opgørelse af afregning med den enkelte kommune. Revisionsmæssigt er kontrollen opdelt således: Regionens revisor har ansvaret for aktivitetsregistreringen, der foretages ved sygehuse m.m. Retningslinjerne for regionens revisor fremgår af Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 803 af 29. juni 2007 Rigsrevisionen har revisionsansvaret for Sundhedsstyrelsen og dermed for den tekniske opgørelse af afregning overfor kommunerne, på grundlag af aktivitetsoplysningerne fra regioner/sygehuse. Kommunens kontrol og økonomistyring Den manglende adgang til individdata gør, at kommunerne ikke formelt har ansvar for og mulighed for kontrol af, at den korrekte afregning foretages. Kommunen må derfor i vid udstrækning bare godkende opkrævningerne og forlade sig på, at regionens revisor samt kontrollerne ved Sundhedsstyrelsen sikrer korrekte opkrævninger. Kommunen har dog to kilder til at få dokumenteret størrelsen af de beløb, der opkræves og afregnes via informations- og afregningssystemet har kommunen adgang til statistiske oplysninger som dokumentation for den enkelte afregning samt de betalingsmeddelelser, der er modtaget og derfor betalt via OBS-systemet er kommunen i stand til at dokumentere, hvilket beløb og på hvilket tidspunkt, der er sket overførsel til regionen 51

19 Disse to dokumentationskilder er tilstrækkelig dokumentation for den kommunale medfinansiering i forhold til kommunens regnskab. Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig har vi påset, at de bogførte grundbidrag svarer til aftalen med regionen Anlægsvirksomhed Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vor gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen. Det er vor vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne skal hvile i sig selv. Det vil sige, at indtægter og udgifter over en årrække skal balancere. Forsyningsvirksomhederne betragtes således som eksterne i forhold til øvrige kommunale aktiviteter. Forsyningsområdet omfatter spildevand og affaldshåndtering. Vi har ved revisionen påset, at w andele af administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med byrådets beslutning w andele af administrationsudgifter er opgjort tilstrækkelig objektivt 52

20 w renter af mellemværender med forsyningsvirksomhederne er beregnet og bogført i overensstemmelse med lovgivningens krav w mellemværenderne med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen. Vi har påset, at der er overført korrekt administrationsbidrag til forsyningsområderne, ligesom der er beregnet korrekt forrentning. Mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i balancen. Det er aftalt, at kommunens metode for beregning af administrationsbidrag beskrives. Det er samtidig aftalt, at mellemregningen med spildevandsområdet belastes med udbetalinger til Sampension for tjenestemænd ansat under spildevandsområdet Balancen Kommunens balance er primært revideret ved at sikre, at der foreligger afstemninger for samtlige balancekonti. For at sikre korrekt udvisende i regnskabet er der så vidt muligt foretaget stikprøvevis gennemgang af de specificerede beløb til eksternt materiale, og kommunens forretningsgange og ledelsestilsyn er vurderet. Vi har modtaget afstemninger for hovedparten af balancekontiene. Vor stikprøvevise kontrol bekræfter indhold og beløb for de enkelte konti. Vi har dog konstateret, at der for et antal konti ikke er udarbejdet fyldestgørende afstemninger, eller at afstemningerne indeholder uafklarede forhold. Der henvises til kapitel 9 Revisionens bemærkninger Anlægsaktiver Materielle og immaterielle anlægsaktiver Det er påset, at de opførte aktiver er registreret i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger. Anlægskartotekets oplysninger er stikprøvevis kontrolleret, og tilgange, afgange, afskrivninger og andre ændringer er herunder kontrolleret. 53

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere