Årsregnskab 10. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab 10. april 2014"

Transkript

1

2 2

3 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar... 5 Konklusion... 6 UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Generelle oplysninger om skolen Ledelsens beretning Årets regnskabsresultat Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

4 1. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og forstanderen har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Elsesminde Odense Produktions- Højskole. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Bek. nr af 16/12/2013 om regnskab for produktionsskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til godkendelse på skolens bestyrelsesmøde. Odense, den 10. april 2014 Institutionens ledelse: Vibeke Nørby Mouridsen Forstander Tommy Dalgaard Nielsen Johnny Bo Andersen Vikkelsøe Helle Nielsen formand for bestyrelsen næstformand bestyrelsesmedlem Hans Møller Olav Rabølle Nielsen Erik Schou bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Karsten Bangsgaard Bent Stokholm Anne Vibeke Meyer medarbejderrepræsentant bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 4

5 2. Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen af Elsesminde, Odense Produktionshøjskole PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Elsesminde, Odense Produktionshøjskole for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om produktionsskoler nr. 456 af 23. maj 2012 og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for produktionsskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 5

6 om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Odense, den 10. april 2014 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Henrik Halgrener Registreret revisor 6

7 3. Generelle oplysninger om skolen Navn: Elsesminde Odense Produktions-Højskole Adresse: Sanderumvej 117 Postnr. og by: 5250 Odense SV CVR nr.: Skolekode: Tlf.nr.: Facebook: da-dk.facebook.com/elsesminde Hjemmeside: adresse: Bestyrelse: Formand: Næstformand: Menig: Forstander: Viceforstander: Skolens revisor: Tommy Dalgaard Nielsen, Dansk Metal Odense Grønnegade Odense C Johnny Bo Andersen Vikkelsøe, Kruse Dania A/S Stærmosegårdsvej Odense M Helle Nielsen Lumbyvej 11 A 2.tv Odense C Bent Stokholm Ørbækvej Odense SØ Erik Schou, Tietgenskolen Elmelundsvej Odense V Karsten Bangsgaard Broløkkevej Odense SV Vibeke Nørby Mouridsen Arne Pallisborg Jørgen Ørgaard Green BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Hans Møller Allerupvej Broby Olav Rabølle Nielsen Åsumvej Odense NØ Anne Vibeke Meyer, Odense Kommune Tolderlundsvej Odense C 7

8 Pengeinstitut: Skolens formål: Arbejdernes Landsbank Formålet med at gå på Elsesminde Odense Produktions- Højskole er, at de unge får lyst til at vælge, starte og gennemføre en uddannelse eller fastholde et job - og at de udvikler de nødvendige kompetencer. Det sker ved at modtage undervisning, deltage i en produktion, være med i et fællesskab og få vejledning. Produktionsskolen tilbyder unge en anden start på ungdomsuddannelse. Produktionsskolen, som en praksisnær skoleform, giver de unge mulighed for at lære på en anden måde. Produktionsskolens særlige læringsmiljø med fokus på produktion og arbejdsfællesskab, dvs. læring ved at samarbejde med andre om at producere noget, der kan skabe værdi for andre. Afklaring og træning af faglige, sociale og personlige kompetencer. Tilegnelse af kundskaber og viden, som er forankret i den danske folkeoplysningstradition og den danske demokratiopfattelse. 8

9 4. Ledelsens beretning 2013 Elsesmindes virksomhed er forankret i: Lov om produktionsskoler Elsesminde Odense Produktions-Højskole tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Produktionsskoletilbuddet omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreret med det praktiske arbejde. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er et læringstilbud, hvor produktion, undervisning, vejledning og fællesskab, sammen med den personlige rådgivning, er en helhed i de unges udvikling og læring. Skolens undervisnings- og læringspædagogik tager udgangspunkt i det hele menneske, og har som hovedopgave at styrke de unges personlige kompetencer, som grundlag for deres personlige udvikling og videre læringsproces. Elsesminde Odense Produktions-Højskoles pædagogik bygger på, at eleverne får en oplevelse og en kompetenceudvikling gennem læringsprocesser, der sætter dem i stand til at finde troen på sig selv samtidig med, at de gennem oplevelser og intensiv vejledningsindsats/opfølgning lærer at træffe et uddannelses- og erhvervsfagligt valg. Undervisning og produktion gennemføres i et sammenhængende undervisningsmiljø, hvor arbejdsmiljø, produktion og elevindflydelse er et naturligt led i den daglige undervisning og den pædagogiske læringsproces i arbejdsfællesskabet. Ledelsen og medarbejderdemokratiet Elsesminde Odense Produktions-Højskole er en selvejende institution underlagt lov om produktionsskoler og med vedtægter underlagt Undervisningsministeriets regler og godkendt af Odense Kommune. Den overordnede ledelse af skolen varetages af bestyrelsen. Skolen arbejder loyalt og med interesse ud fra gældende overenskomst og samarbejdsaftalen for statens virksomheder og institutioner. Ledelsen varetager den daglige administration og har det pædagogiske ansvar. Ledelsen har ansvar for ansættelse af personale, udarbejder forslag til de overordnede rammer for skolen, herunder budget, strategier, virksomhedsplan og årsregnskab til bestyrelsen. Ledelsen foretager de overordnede økonomiske, organisatoriske, samarbejds- og personalemæssige dispositioner. Ledelsen foretager dispositioner ud fra ledelseskompetence, dialog og undersøgelse hos interne og eksterne relevante. Elsesminde Odense Produktions-Højskole er en velorganiseret arbejdsplads med SISU struktur, virksomhedsplan, personalepolitikker og fælles retningslinjer for udvalgte relevante områder, som løbende tilpasses tidens behov og vilkår. Organisationsstrukturen er teamstruktur for at sikre, at både elever og medarbejdere oplever overskuelighed og nærhed i hverdagen og samtidig tager ejerskab for den daglige virksomhed. 9

10 Den daglige beslutnings- og samarbejdsstruktur er etableret som en teamstruktur, hvor kompetence og ansvar for den daglige virksomhed er lagt ud til de enkelte teams. Der er for den enkelte medarbejder et stort ansvar, frihed og selvstændighed, og det foregår i et udviklende og forpligtende arbejdsfællesskab. For at skolen som helhed kan yde et godt stykke arbejde, hvor vi sammen og hver især trives ved at yde et optimalt stykke arbejde, vægter vi medarbejderdemokratiet højt. Skolen vægter åbenhed, dialog og højt informationsniveau. En værdig fremtid for unge i Danmark Elsesminde Odense Produktions-Højskole ser sig selv som en del af løsningen for, at unge får et værdigt liv. Vi deltager i løsninger mod ungdomsarbejdsløshed og er også med i 95-procent-målsætningen i et tæt og forpligtende samarbejde med øvrige aktører i kommuner og andre uddannelsesinstitutioner. Virksomhedsplan inkl. vision og handlingsplan Skolens Virksomhedsplan er med årets udgang afsluttet. Beskrivelsesdelen har kunnet anvendes i alle årene. Det er første gang skolen har arbejdet efter en virksomhedsplan, som var over flere år og det har vist sig, at beskrivelsesdelen har været anvendelig i alle årene, da der ikke har været markante ændringer. I forhold til visionsafsnit kan skolen med glæde og stolthed konstatere, at vi har nået mange af de opstillede mål. Samtidig er skolen tilfreds med, at vi ikke har nået alle mål, hvilket for os viser, at vi ikke har sat overlæggeren for lavt. SISU har hvert år og også i året evalueret på, hvad vi har nået, hvad vi ikke har nået og hvad vi vil videreføre. Vision og handlingsplan 2013 det nåede vi: I forhold til temaet Sund og miljøbevidst skole har skolen vedtaget principper for middagsmaden. I forhold til bl.a. markedsføring har skolen af formidling for folkeskoler afholdt Casino arrangement. Casinotilbuddet til folkeskoleelever havde til formål at give eleverne en matematisk læring i praksis (et ud-adklassen-tilbud) og forebygge spilafhængighed. Sanderumskolens elever, lærere og ledelse oplevede stort og meningsfuldt udbytte af tilbuddet og samarbejdet med Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Produktionsskolen har besluttet at videreføre følgende fra virksomhedsplan : Opgradering og renovering af værksteder og bygninger Affaldshåndtering Ungdomskollegium Vurdering af værksteder efter behov Plan for sund og miljøbevidst skole: o Ude arealer, som indbyder til bevægelse o Personalemotion Markedsføring Skilte Ungdomsmiljø om eftermiddagen Nye tiltag og ændringer for elever Månedsløn til elever. For at mindske administrationen overgik elever fra 14-dages løn til månedsløn. Dette set i lyset af, at månedsløn er det mest almindelige. Nye elever i intro i uge 32. Efter at vi ikke i flere år har startet nye elever op lige efter sommerferien, har skolen i 2013 forsøgt at starte nye elever op i uge 32. Opstarten var med et særligt forløb for de nye med 3 medarbejdere og en leder til at forestå forløbet. Det gik godt og det vil fortsætte i

11 Information og holdninger Hvordan vi på Elsesminde Odense Produktions-Højskole forholder os til unge med diagnoser. På baggrund af givende drøftelse mellem PUST og vejledere på Elsesminde, blev det besluttet at lave et fyraftensmøde om Unge og diagnoser. Skolen besluttede endvidere, at vi havde behov for at finde ud af, hvordan Elsesminde Odense Produktions-Højskole forholder sig til unge med diagnoser. Fyraftensarrangementet var åbent og vi inviterede bredt. Bl.a. deltog en del vejledere fra UUO og det blev et meget godt arrangement. På baggrund af oplysning og drøftelser vedtog SISU, hvordan vi på Elsesminde Odense Produktions-Højskole forholder os til unge med diagnoser. Information til embedsmænd og politikere i Odense Kommune. Efter flere drøftelser i bestyrelsen blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en folder til embedsmænd og politikere i Odense Kommune og Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsesmedlemmer og ledelse har uddelt informationsfolderen og den er modtaget positivt. Omorganiseringer Pædagogisk leder ansat. For at kvalificere det pædagogiske arbejde på skolen blev der i marts 2013 ansat en pædagogisk leder. I 2013 har pædagogisk leder været ca. 2½ måned i hvert undervisningsteams, for at lære værkstedslærere og læringsvejledere at kende. I løbet af 2013 har pædagogisk leder lært skolen at kende og har startet den pædagogiske sparring op med alle værkstedslærere og læringsvejledere. Det har været en god måde for skolen og pædagogisk leder at starte op på og indsatsen har været positiv og synlig. Almen undervisning og læringsvejledning omorganiseret. Skolen prioriterede i 2013 at gå fra 4 til 3 læringsvejledere. Almen undervisning og læringsvejledning måtte omorganiseres og almen undervisning blev udbudt i form af kurser. UUO har også i 2013 haft stort fokus på behov for styrkelse af de unges almene kompetencer. Omorganisering af Natur og Miljø til en del af Servicegården. Natur og Miljø blev i efteråret 2013 flyttet fra Bybondegården til Servicegården. Dette dels for at afbalancere teamstørrelsen på Bybondegården og Servicegården og dels for bedre at give mulighed for at Natur og Miljø kunne blive et dobbeltværksted med Elmelund Skovs produktion som en del af værkstedets produktioner. Lockout og årsplan ændring. Ca. halvdelen af medarbejderne blev lockoutet. Måneden havde stor indflydelse på skolen under og efter. Eleverne som var på værksteder, hvor lærerne ikke var lockoutet, kom. Der var stor uoverensstemmelse med Uddannelsesforbundet omkring Fyns Laksefisk og efter mange forhandlinger endte det med en dispensation, så fiskemesteren kunne komme på arbejde. Lockouten påvirkede personalet følelsesmæssigt under og efter. Årsplanen måtte revideres efterfølgende. Kompetenceudvikling Mødekurser. Til kvalificering og effektivisering, af specielt teammøderne, blev det af SISU besluttet, at der i 2013 skulle vælges 2 ordstyrere og 2 referenter for hvert team, som skulle deltage i kursus om møder ved forstanderen. Alle deltog i kurset og profiterede af indholdet. En del af kurset var også sparring omkring teammødeafvikling. Møderne er blevet kvalificeret og effektueret på baggrund af kurset. Sparring og feedback kompetenceudvikling. Hele personalet indgik i kompetenceudviklingsforløbet Sparring og Feedback i Et projekt som gav redskaber til sparring og feedback samt gav øvelser og dialoger om, hvordan vi på Elsesminde Odense Produktions-Højskole udøver sparring og feedback. Alle har deltaget og der har været aktivitet i teams, i medarbejdergruppen samlet og på tværs af teams. Redskaberne har kvalificeret sparring og feedback og har dermed øget sparring og feedback samlet set på skolen. 11

12 Projekter, partnerskaber og samarbejder vi har været involveret i i 2013 Køn og læring projekt afsluttet. I 2013 afsluttedes Køn og læring projektet. På et medarbejdermøde formidlede værkstedslærer Karsten Bangsgaard projektets resultater videre til skolen. Ung aktion deltagelse. På trods af lockouten deltog flere værksteder i forberedelsen til Mellemfolkeligt Samvirke og produktionsskolernes Ung Aktion. Elsesminde Odense Produktions-Højskole oplevede stor læring, engagement og glæde ved forberedelsen sammen med eleverne fra Den økologiske produktionsskole, som forestod forberedelsen. Da cykelkaravanen kom til Odense var det i lockouten, hvorfor kun 1 værksted deltog. Bygge og Anlæg deltog med stor succes for elever og lærer. Udvekslingsbesøg fra Tyskland. I efteråret havde vi 6 unge mænd fra Tyskland til at gå på skolen i en måned. En meget succesfuld udveksling både for de tyske unge mænd og skolen. Evalueringen med tyskerne konkluderede bl.a., at vi også i det kommende år vil tage imod tyske elever på skolen og vi vil tage på endagstur til den tyske produktionsskole. Praksislæring på Erhvervsskoler og produktionsskoler - en bro, der får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Elsesminde Odense Produktions-Højskole deltog i dette projekt mellem 3 produktionsskoler og 5 erhvervsskoler. Målet var at øge kendskabet til hinandens muligheder og vilkår samt til de forskellige måder praksislærlinge udfolder sig på i henholdsvis erhvervsskoler og produktionsskoler for herved at forbedre samarbejdet om bl.a. kombinationsforløbene til gavn for de unge. Målet blev indfriet og projekterfaringerne understøtter vores videre samarbejde og kvalificering af vores arbejde på skolerne og de samarbejder vore to skoleformer indgår i sammen. Praktikanter bl.a.: socialrådgiver, fysioterapeut, pædagog, SOSU. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har haft mange og forskelligartede praktikanter på skolen som led i vores sociale ansvar og de har også været med til at udvikle skolen. En vigtig og god indsats fra medarbejderne har gjort det muligt. Besøg. Som et led i synliggørelse og markedsføring af skolen og som indgåelse og styrkelse af samarbejde har skolen modtaget mange besøg bl.a.: Ungeenhedschef, Skolechef, Revisorer, Moderniseringsstyrelse, Direktør og vicedirektør SDE, Ankerhus, SSP, produktionsskoler, folkeskoler, Headspace og UUO vejledere. Arrangementer. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har også i 2013 deltaget i mange arrangementer i Odense, hvor det har givet mening for eleverne og hvor vi har kunnet yde vores til arrangementerne. Af arrangementer vi har deltaget i er bl.a.: Havnekulturfestival, Dyrskue, Fjordens Dag, H.C. Andersen Festival, Fair Trade, Brugernes Bazar og Ungedag. Sammen med og for Odense Kommune Skolemad. Kantineværkstedet har i 2013 fået ordrer på skolemad fra 3 folkeskoler i Odense kommune til skolernes tilfredshed. En god produktion for Elsesminde Odense Produktions-Højskole. Forebyggelsesprojekter KulturRus, Satelitten. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har i 2013 deltaget i Odense Kommunes forebyggelsesprojekter KulturRus og Satelitten. I KulturRus har Kulturgården opfundet og afviklet et formidlingsprodukt for unge omkring rusmidler med deltagelse af Odense Kommunes forebyggelseskonsulent Torben Vangsted. Det var meget succesfuldt og Torben Vangsted fortæller om formidlingen mange steder. Elmelund Skov. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har indgået partnerskab med Elmelund Skov. I efteråret varetog 2 værksteder, under ledelse af læringsvejleder og forstkandidat fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole Daniel Bindner, plantning i Elmelund Skov. Eleverne oplevede det som en meget meningsfuld produktion. Skolen oplevede et meget positivt samarbejde med Odense Kommune ved 12

13 Rasmus Dalhoff Andersen. Skolen har deltaget i diverse workshops og møder i forhold til Elmelund Skov. Skolen vil indgå i naturskolen og der er også planer om at indgå i græsning af dele af området i samarbejde med Dyr og Økologi. By og kulturforvaltningen har forsøgt at få et værksted etableret i samarbejde med Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen uden held. Partnerskab, omvalg og frafald med Odense Kommune og ungdomsuddannelserne. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har sammen med ungdomsuddannelserne i Odense indgået partnerskab med Odense Kommune om omvalg og frafald. Samarbejde med Odense Kommune omkring 10. kl. special og handicappede elever. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har deltaget i en arbejdsgruppe omkring samarbejde om 10. kl. special elever. Dette har konkret udmøntet sig i, at skolen i 2013 har fået 2 handicappede elever fra Odense Kommune. De to elever har profiteret meget af at gå på produktionsskolen. Elsesminde har arbejdet konstruktivt med de udfordringer dette har givet. Brobygningsaftale med Odense Kommune. På baggrund af efterspørgsel fra UUO vejledere har Odense Kommune og Elsesminde Odense Produktions-Højskole indgået aftale om betaling fra Odense Kommune, når elever fra eksempelvis 8., 9. eller 10. klasse ønsker praktik eller brobygningsforløb på Elsesminde Odense Produktions-Højskole. UUO vejlederne er meget glade for ordningen, ligesom Elsesminde Odense Produktions-Højskole er glad for nu at kunne imødekomme ønsket. Uddannelsesmesse i Odense Kommune. Elsesminde Odense Produktions-Højskole deltog sammen med EGU i Odense Kommunes uddannelsesmesse for 8. klasserne i efteråret i Camp U. Vi oplevede interesse og var glade for at være med. Valgmøde og mobilt valgsted. Tæt på kommune og regionsvalget holdt vi valgmøde for eleverne med repræsentanter fra Odense kommunes valglister. Et succesrigt arrangement for elever og politikere, hvor elever mødte konkret politik og blev motiveret til at tage del i demokratiet. Elsesminde Odense Produktions-Højskole var også vært for mobilt valgsted, så alle stemmeberettigede på Elsesminde Odense Produktions-Højskole og Bygningsrenovering fik mulighed for at stemme her. Dette tiltag gjorde, at nogen, som ellers ikke ville have stemt, stemte. Aftale om lærlinge og EGU lærlinge med Odense Kommune. Efter mange forhandlinger med Odense Kommune blev der indgået en god aftale om lærlinge og EGU lærlinge på Elsesminde Odense Produktions- Højskole. Evalueringsskema til arrangementer formuleret. Elsesminde Odense Produktions-Højskole deltager i mange arrangementer på og udenfor skolen, med succes for elever og skolen. Som lærende skole er det vigtigt altid at evaluere og blive bedre til det vi gør. For at få så effektiv evaluering som muligt, som også harmonerer med de vilkår vi har på skolen, har vi i 2013 taget et evalueringsskema i anvendelse til evaluering af arrangementer. Skemaet er allerede anvendt ved flere arrangementer, med stor tilfredshed. Fysisk Lagunen. Efter mange gener med lugt fra lagunen blev der i 2013 opført en meget flot løsning i samarbejde med Bygge og Anlæg, Metal og Fyns Laksefisk, som vil mindske lugtgenerne. Igangsat renovering af 1. salen i Elevhuset. Som led i kvalificering af værkstederne er renovering af 1. salen i Elevhuset igangsat. 13

14 Bemærkninger til årsregnskabet 2013 Der har ikke været usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.m.. Der har ikke forekommet usædvanlige forhold, der kunne have påvirket beregningen. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har ikke haft væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Der er ikke forekommet betydningsfulde hændelser, som har kunnet påvirke regnskabet, efter regnskabsårets afslutning. Nedenstående har haft indflydelse på skolens drift i 2013 Optjent mindre årselevtalt end budgetteret for Lockout har givet færre ansatte og dermed en besparelse på løn. Øget omkostninger i forbindelse med udsætning af fisk, grundet lockouten. Forventninger for 2014 Elsesminde Odense Produktions-Højskole nåede mange af de visioner og mål, vi havde for virksomhedsperioden samtidig med den daglige drift og uforudsete projekter, indsatser, tiltag og udfordringer. Alt i alt er bestyrelse og skole godt tilfreds. Med det i baghovedet har vi optimisme til, at vi også vil kunne indfri mange af de mål og visioner, vi har for den kommende virksomhedsperiode. Vores forventning for 2014 er, at vi vil starte mange af vores visionstemaer op. Vi forventer at indfri de mål, vi har beskrevet i vores handleplaner for Vi har i kraft af vigende elevtal i 2013 budgetteret med et lavere elevtal, i alt 235 årselever, for Vi er meget spændt på kontanthjælpsreformen og erhvervsskolereformens indvirkning på behovet og søgningen til Elsesminde Odense Produktions-Højskole og vil være gearet til en større søgning, end vi har budgetteret med. Vi forventer et øget og styrket samarbejde med Odense Kommune, ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedet. Dette bygger vi på, at vi har gode og stærke relationer og disse har givet udtryk for øget samarbejde. Der er budgetteret med et resultat 2014 på kr Elevtal 2013 Årselever 2009 = = = = = 235 Elsesminde budgetterede med 241 årselever i Skolen opnåede et resultat på 235 årselever. Året startede med 171 indskrevne elever og sluttede med 221 indskrevne elever. 14

15 417 elever forlod skolen i løbet af året. Heraf var 22% under 18 år og 61% mellem 18 og 20 år. 64% var indskrevet under ½ år og 36 % var indskrevet mere end ½ år. 57% blev udskrevet til uddannelse og 7 % til arbejde. 21% blev udskrevet til ledighed og 15% til andet. Andet dækker bl.a. sygdom, barsel, værnepligt, fraflytning fra kommunen samt social behandling. Elevtal og udskrivningsstatistik over de sidste 4 år 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 1. SU-berettiget uddannelse , , , ,2 2. Anden uddannelse 21 5,0 32 7,3 24 5,3 31 7,4 3. Beskæftigelse på ordinære vilkår 30 7,2 25 5,7 25 5,5 31 7,4 4. Beskæftigelse med tilskud 0 0,0 1 0,2 1 0,2 1 0,3 5. Ledighed , , , ,1 6. Andet 84 20, , , ,6 I alt I alt % 100,0 100,0 100,0 100,0 Uddannelser pkt , , , ,6 Arbejde pkt ,2 25 5,7 25 5,5 31 7,4 I alt I alt % 49,9 52,0 52,3 64,0 15

16 1. SU-berettiget uddannelse 2. Anden uddannelse Beskæftigelse på ordinære vilkår 4. Beskæftigelse med tilskud , Ledighed 6. Andet

17 300 Uddannelser og arbejde Uddannelser pkt Arbejde pkt. 3 I alt Medarbejder-årsværk pr. 31/12 Medarbejdere (aflønnet af Elsesminde) Faste 33,1 26,0 29,5 31,2 35,6 38,4 35,8 Fleksjob 30,1 24,0 21,9 21,2 18,4 16,4 13,8 Timelønnede (vikarer) 0 0, ,2 0,2 Skånejob 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Servicejob 0 0, I alt 63,8 50, ,6 55,6 50,4 I beregningen af ovenstående nøgletal indgår ikke de dage/timer, hvor lærerne var lockoutet. 2. Andre medarbejdere (aflønnet af kommune) Arbejdsprøvning 0,5 0,9 2 4,1 4,6 5,6 2,7 Lærlinge 4 5, ,7 10,2 10,8 I alt 4,5 6,0 9 11,1 14,3 15,8 13,5 17

18 70 1. Årsværk medarbejdere ansat ved Elsesminde Faste Fleksjob Timelønnede (vikarer) Skånejob Servicejob I alt Årsværk andre medarbejdere 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Arbejdsprøvning Lærlinge I alt 4,0 2,0 0,

19 Sikkerheds- og samarbejdsudvalg Skolen er delt op i 5 arbejdsmiljøgrupper med viceforstanderen som sikkerhedschef. Arbejdsmiljøgrupperne varetager tilsynet med om skolens arbejdsmiljøregler bliver overholdt. Ud over dette er der ansat én daglig sikkerhedsleder, der sikrer at arbejdsskader og arbejdsmiljøspørgsmål får en relevant behandling. Sikkerhedslederen fungerer også som sekretær for arbejdsmiljøgrupperne. I 2013 har der været 20 hændelser, der har ført til registrering. Heraf har 16 tilfælde ført til fravær fra skolen på mindre end 1 dag, 4 tilfælde har ført til højest 3 dages fravær, 1 tilfælde har ført til længere fravær. 10 tilfælde har givet anledning til anmeldelse eksternt, heraf 5 til AT. Antallet af registrerede hændelser er steget med 4 i forhold til antallet sidste år, men antallet af eksternt anmeldte svarer til antallet sidste år. Alle værkstedslærere gennemfører sikkerhedskurser. Arbejdsskader Nr. Dato for skade Anmeldt Skadens omfang Behandlet Fraværskategori Intern Forvredet hånd Sig Ekstern Brilleskade Sig Intern Sårskade Sig Intern Fremmedlegeme i øjne Sig Ekstern Brud på finger Sig Intern Sårskade Sig Intern Hudafskrab,bløddelsskade Sig Intern Fremmedlegeme i øjne Sig Intern Sårskade Sig Ekstern Spark (hest) Sig 1-3 dg Ekstern Forstrækning ryg + håndled Sig Ekstern Vrid i ryg Sig 1-3 dg Ekstern Benbrud Sig 1 3 mdr Intern Sårskade Sig Intern Sårskade Sig 0 19

20 Intern Tandsskade Sig Ekstern Hjernerystelse Sig 1-3 dg Intern Fremmedlegeme i øjne Sig Ekstern forstuvning Sig 1-3 dg Ekstern Tandskade Sig Ekstern Forstrækning Sig 0 Der har været holdt 3 ordinære møder i hver arbejdsmiljøgruppe. SISU har afholdt 4 ordinære møder i årets løb samt et Leder/SISU seminar. SISU har på hvert møde drøftet og taget stilling til arbejdsmiljøforholdene på baggrund af indberetning fra sikkerhedsgrupperne. Endvidere har der været afholdt en del ekstraordinære møder, hvor SISU/arbejdsmiljøgrupperne og medarbejdere har været inddraget i tilpasning af lokaleforhold. Arbejdsmiljøgrupperne har sidst på året evalueret arbejdet for 2013 og indstillet en plan for 2014 til SISU. Gruppernes indstilling blev godkendt 20

21 4.1 Årets regnskabsresultat Resultatet for 2013 blev på kr mod kr i Resultatet i 2012 var påvirket af en renteindtægt på momsgodtgørelse på kr Årselevtal: Der har været et fald i årselevtallet fra 242,44 i 2012 til 235,13 i Skolen har også i 2013 benyttet Caféen på Korsløkke Ungdomsskole som værksted hele året. Det blev til 8,7 årselever i alt. Byg og Vedligehold startede op igen i 2013 i en kortere periode. Det blev til 2,9 årselever i alt. Indtægter og nøgletal: Det mindre overskud har betydet et fald i overskudsgraden fra 10,58 % i 2012 til 4,74 % i Likviditetsgraden er steget fra 319,18 % i 2012 til 345,93 % i Soliditetsgraden er steget fra 70,53 % i 2012 til 72,51 % i Der har været et fald i indtægterne fra kr i 2012 til kr i Faldet skyldes det mindre årselevtal. Et kommunalt tilskud til EGU på kr er rettet i 2012-tallene fra note 7 Lønrefusioner øvrige administrative medarbejdere til note 1 Kommune tilskud. Beløbet er uændret i Note 2: Statstilskud Driftstilskuddet er faldet fra kr i 2012 til kr i Tilskuddet til skoleydelse er steget fra kr i 2012 til kr i Et fald i aktivitetsniveauet vedr. EGU-elever betyder, at antallet af nystartede elever faldt fra 67 i 2012 til 43 i 2013, hvilket har betydet et fald i tilskuddet fra kr i 2012 til kr i Antallet af afsluttede EGU-elever er faldet fra 41 i 2012 til 27 i 2013, hvilket har betydet et fald i tilskuddet fra kr i 2012 til kr i Tilskuddet til deltagere i kombinationsforløb er faldet fra kr i 2012 til kr i Omkostninger i alt: Omkostningerne er faldet fra kr i 2012 til kr i Her er der også reguleret i tallene for 2012 vedr. tilskuddet på kr

22 Note 4: Lønomkostninger vedr. undervisning Lønomkostninger totalt er faldet fra kr i 2012 til kr i Lønomkostningerne før refusion m.m. er faldet fra kr i 2012 til kr i Lønrefusionerne er faldet fra kr i 2012 til kr i Der blev i 2012 afsat kr for meget i tilgodehavende fleksjobrefusion. Beløbet er udgiftsført i Antallet af lærerårsværk er faldet fra 40 i 2012 til 37 i Lærerlønomkostninger pr. årselev er faldet fra kr i 2012 til kr i En del af faldet i bogført løn og årsværk skyldes lockouten i april 2013, som varede fire uger. Se også note 8. Note 5: Andre omkostninger vedr. undervisning Omkostningerne er totalt steget fra kr i 2012 til kr i Køb af uddannelsesforløb på andre skoler er steget fra kr i 2012 til kr i Der er anvendt følgende beløb: Caféen kr EGU kr Kombinationsforløb kr I alt kr Af større ændringer kan nævnes: Undervisningsmaterialer er steget fra kr i 2012 til kr i Ekskursioner er faldet fra kr i 2012 til kr i Inventar og udstyr, vedligeholdelse er faldet fra kr i 2012 til kr i 2013 EDB programmer m.v. er steget fra kr i 2012 til kr i Note 6: Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Omkostningerne er totalt steget fra kr i 2012 til kr i Vedligeholdelse er steget fra kr i 2012 til kr i Der har i 2013 været en stigning i udgifterne på alle bygningerne. På Elsesminde har der været anvendt midler til bekæmpelse af borebiller samt til ingeniørberegninger. Forbrugsafgifterne er steget fra kr i 2012 til kr i Den kolde vinter i starten af 2013 har bevirket en stigning i fjernvarmeudgifterne på skolen. De ekstra stk. fisk hos Fyns Laksefisk har bevirket en stigning i vand- og elforbruget. 22

23 Note 7: Lønomkostninger vedr. administration m.v. Lønudgiften er faldet fra kr i 2012 til kr i Efter lønrefusioner faldt lønudgiften fra kr i 2012 til kr i Lønrefusionerne er faldet fra kr i 2012 til kr i Der blev i 2012 afsat kr for meget i tilgodehavende fleksjobrefusion. Beløbet er udgiftsført i Lønomkostningerne pr. årselev er steget fra kr i 2012 til kr i Som nævnt ovenfor er 2012-tallene ændret med kr Se også note 8. Note 8: Andre omkostninger vedr. administration m.v. Totalt er omkostningerne faldet fra kr i 2012 til kr i Iflg. bekendtgørelsen skal der nu vises lovpligtige afgifter vedr. personale. Skolen har tidligere vist Bidrag fleksjob ordning m.m., som inkluderer finansieringsbidraget. Nu vises Arbejdsskadeforsikring, som tidligere var inkluderet i Forsikringer. Endelig vises en linje som udgør AUB-bidraget. Beløbet udgør kr i Der er ikke opgivet noget beløb for 2012, hvor det var ført som en del af lønomkostningerne. Note 9: Renteindtægter m.v. Renteindtægterne er faldet fra kr i 2012 til kr i I 2012 blev der modtaget kr i rente vedr. momsgodtgørelse. Note 10: Værkstedsregnskaber Nettoresultatet for teamskolerne er steget fra kr i 2012 til kr i Team Bybondegårdens nettoresultat er faldet fra kr i 2012 til kr i Fyns Laksefisks nettoresultat er faldet fra kr i 2012 til kr i Faldet i 2012 og 2013 skyldes, at fakturaer på stk. fisk til kr , som blev udskrevet og betalt i 2012 og 2013, er hensat i regnskabet som forudbetalt indtægt, da fiskene først udsættes i 2014 og Team Kulturgårdens nettoresultat er steget fra kr i 2012 til kr i Team Håndværkergårdens nettoresultat er steget fra kr i 2012 til kr i Forbedringen på Håndværkergården skyldes især, at Køkkenet har forbedret sit resultat fra kr i 2012 til kr i Team Servicegårdens nettoresultat er steget fra kr i 2012 til kr i Note 11: Anlægsoversigt Bygninger samt maskiner og inventar over kr Indkøbet er steget fra kr i 2012 til kr i Af større indkøb kan nævnes: Køleanlæg laksefisk (Fyns Laksefisk) kr Økonomisystem Navision Stat kr

24 Afskrivninger: De samlede afskrivninger blev opgjort til kr i 2012 og til kr i Øvrige balanceposter Egenkapital: Skolens egenkapital er pr efter tillæg af årets resultat på kr opgjort til kr mod kr pr Hoved- og nøgletal i 1000 kr. på nær enhedsomkostninger Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud (eksklusiv skoleydelse) Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringens likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (efter renter) 4,63% 4,89% 3,21% 10,58% 4.74% Likviditetsgrad 167,49% 126,48% 143,46% 319,18% 345,16% Soliditetsgrad 48,37% 57,27% 58,71% 70,53% 72,45% Finansieringsgrad 42,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Antal ordinære årselever i regnskabet 218,30 245,00 235,80 242,44 235,13 Antal årselever omfattet af betalingsloven Antal lærerårsværk Antal årsværk for øvrigt personale Antal årsværk i alt

25 heraf % andel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) 48,21% 39,62% 34,55% 30,91% 30,00% Fleksjob Skånejob Årselever pr. lærerårsværk 5,60 6,62 5,89 6,06 6,35 Lærerårsværk pr. årselev 0,18 0,15 0,17 0,16 0,16 Lærerlønomkostninger Øvrige lønomkostninger Lønomkostninger i alt Lærerlønomk. pr. årselev Øvrige lønomk. pr. årselev Lønomk. I alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Elsesminde, Odense Produktions-Højskole er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af 2 stk. 2 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af om regnskab for produktionsskoler. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis i 2013 er ikke ændret i forhold til Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 5.1 Resultatopgørelsen Kommunale tilskud, statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter m.v. Kommunale tilskud og statstilskud indregnes i takt med, at tilskuddene modtages. Tilskud der vedrører andre perioder periodiseres. Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, men med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Andre indtægter og tilskud indregnes efter faktureringsprincippet. Andre indtægter og tilskud, der vedrører andre perioder, periodiseres. 25

26 Omkostninger generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets indtægter, herunder løn m.v., afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostninger fordeles på: Undervisning Ejendomsdrift Administration Omkostningerne er så vidt det er muligt henført direkte til de enkelte aktiviteter. Hvor det ikke er muligt at henføre omkostningerne direkte anvendes fordelingsnøgler. Der anvendes følgende fordelingsnøgler: Indirekte omkostninger vedrørende indtægtsdækket virksomhed fordeles i forhold til de enkelte poster i den pågældende note. På foranledning af skrivelse fra Undervisningsministeriet den 17. marts 2011 har vi ændret praksis vedrørende definition og opgørelse af indtægtsdækket virksomhed således, at denne er i overensstemmelse med skrivelsen. Sammenligningstal vedrørende tidligere er ikke tilrettet. Principperne for fordeling er uændrede i forhold til tidligere. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. De samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta og amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 5.2 Balancen Anlægsaktiver Ved opgørelse af skolens anlægsaktiver for 2007 og senere er alene optaget aktiver til en værdi af kr og derover i balancen øvrige aktiver er udgiftsført i resultatopgørelsen. 26

27 For anlægsaktiver fra er anvendt den skattemæssige grænse, som årligt pristalsreguleres. For anlægsaktiver før 2001 er beløbet kr Anlægsaktiver fra før 1995 er optaget til skønnet restværdi. Anlægsaktiver fra 1995 og senere er optaget til indkøbspris. Afskrivninger Anlægsaktiverne afskrives efter følgende regler: Egne bygninger og bygningsforbedringer afskrives ligeligt over 50 år Bygningsinstallationer afskrives ligeligt over 20 år Indretning af lejede bygninger afskrives ligeligt over 5 år Maskiner, inventar, biler, busser og traktorer m.v. afskrives ligeligt over 5 år EDB hardware og software afskrives ligeligt over 3 år Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og produktionsomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Moms Reguleringen af moms medtages i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab ud fra en individuel vurdering. Gæld Gæld er optaget til restgælden. Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter) Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Dette gælder blandt andet næste års statstilskud for januar måned, som modtages i december måned i regnskabsåret. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. 27

28 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Hoved og nøgletal Hoved og nøgletal opstilles og præsenteres i henhold til regnskabsbekendtgørelsens bestemmelser herom, jævnfør bekendtgørelsens side 5 og 6. 28

29 6. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for året 2013 Note (i hele kr.) (i t. kr.) INDTÆGTER 1 Kommunale tilskud Statstilskud Indtægter vedr. værksteder Andre indtægter og tilskud Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger a Skoleydelse Værkstedsomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt Ejendomsdrift 6 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Administration m.v. 7 Lønomkostninger Andre omk. vedr. administration m.v Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster 9 Renteindtægter m.v Renteomkostninger m.v Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT

30 7. Balance Balance pr. 31. december 2013 Note AKTIVER (i hele kr.) (i t. kr.) Anlægsaktiver i alt 12 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 13 Varebeholdninger Tilgodehavender (debitorer) Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER (i hele kr.) (i t. kr.) Egenkapital Saldo pr. 1. Januar Overført af årets resultat Egenkapital i alt pr. 31 december Gæld Kortfristet gæld 18 Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

31 8. Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning (i hele kr.) (i t. kr.) Årets resultat Afskrivninger Nedskrivninger Ændring i omsætningsaktiver Ændring i kortfristet gæld m.v Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver Tilbageført afgang til anskaffelsespriser Tilbageførte afskrivninger Investerings likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar Likvide midler pr. 31.december

32 9. Noter Noter (i hele kr.) (i t. kr.) 1 Kommunale tilskud Grundtilskud Supplerende tilskud EGU tilskud Kommunale tilskud i alt Statstilskud Alm. driftstilskud Tilskud til skoleydelse Bygningstaxameter Udskrivningstaxameter EGU-vejledningstilskud pr. påbegyndt EGU-vejledningstilskud pr. afsluttet Igangsætningstilskud Deltagere i kombinationsforløb Andre statstilskud 0 34 Dispostionsbegrænsning Statstilskud i alt Andre indtægter og tilskud Lejeindtægter fra lokaler m.v Viderefakturering Øvrige indtægter og andre tilskud Andre indtægter og tilskud i alt Lønomkostninger vedr. undervisning Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Ikke godtgjort fleksjobrefusion Fleksjobrefusion - lærere Lønrefusion - øvrige Lønomk. vedr. undervisning i alt a Skoleydelse Skoleydelse Skoleydelse elevpladser Skoleydelse viderefaktureret (EGU) Skoleydelse i alt

33 Noter (i hele kr.) (i t. kr.) 5 Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v Fotokopiering Ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Befordringsudgifter inkl. drift af busser Afskrivning vedr. undervisning EDB programmer, vedlh. netværk, licenser Køb uddannelsesforløb andre skoler Arbejdstøj Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Andre omk. vedr. undervisning i alt Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedr. ejendom Renovation Alarm Andre omk. vedr. ejendomsdrift i alt Lønomkostninger vedr. administration m.v. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Ikke godtgjort fleksjobrefusion Fleksjobrefusion - administration Lønrefusion - øvrige Lønomk. vedr. administration m.v. i alt Andre omkostninger vedr. administration m.v. Revision Konsulentbistand Regnskabsmæssig assistance (Lønservice) Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.)

34 Noter (i hele kr.) (i t. kr.) Stillingsannoncer Kontorartikler, telefon m.v Kontorinventar, vedligeholdelse 0 3 Kontorinventar, anskaffelse Afskrivning vedr. administration m.v Forsikringer Kontingenter EDB materiel Porto og gebyrer Repræsentation og forplejning Uddannelse personale Arbejdsskadeforsikring Bidrag fleksjob ordning m.m Øvrige lovpligtige afgifter personale Rejser og møder Øvrige omkostninger vedr. administration m.v Andre omk. vedr. administration m.v Renteindtægter m.v. Renteindtægter vedr. momsgodtgørelse Renteindtægter fra pengekonti Renteindtægter m.v. i alt Renteomkostninger m.v. Morarenter m.v Renteomkostninger m.v. i alt Værkstedsregnskaber BYBONDEGÅRDEN: Dyr og økologi Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat:

35 Noter (i hele kr.) (i t. kr.) Grøn pædagog Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Tekstil og design Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Gårdbutikken Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Fyns Laksefisk Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: BYBONDEGÅRDEN I ALT

36 Noter SERVICEGÅRDEN: (i hele kr.) (i t. kr.) Bygningsvedligehold Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser 0 1 Indtægter i alt 0 1 Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Kantinen Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Malerværksted: Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat. 0 1 Omkostninger i alt 0 1 Resultat: SERVICEGÅRDEN I ALT KULTURGÅRDEN: Musik Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat:

37 Noter (i hele kr.) (i t. kr.) Medie Grafisk Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: MedieDigital Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Kunst og håndværk Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Teater Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser 0 3 Indtægter i alt 0 3 Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat. 0 8 Omkostninger i alt 0 8 Resultat: 0-5 KULTURGÅRDEN I ALT

38 Noter HÅNDVÆRKERGÅRDEN: (i hele kr.) (i t. kr.) Køkken Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Jern og metal Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Træ Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat: Ejendomsservice Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat Omkostninger i alt Resultat:

39 Noter (i hele kr.) (i t. kr.) Bygge/anlæg Indtægter: Salg af varer og tjenesteydelser Indtægter i alt Omkostninger Forbrug af råvarer og andre produktionsmat. 0 0 Omkostninger i alt 0 0 Resultat: HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ALT VÆRKSTEDER I ALT Anlægsoversigt Grunde og bygninger Inventar og udstyr Undervisning Administration m.fl. Bus, traktorer og andre køretøjer Samlet anskaffelsessum pr. 1/ Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser Samlet anskaffelsessum pr. 31/ Opskrivninger pr. 1/ Årets opskrivninger Opskrivninger pr. 31/ Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/ Total Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/ Bogført værdi pr Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/

40 13 Varebeholdninger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Statstilskud Varedebitorer Moms og andre forbrugsafgifter Lønrefusion fleksjob m.m Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter (udgifter) Forudbetalte udgifter Periodeafgrænsningsposter (udgifter) i alt Likvide beholdninger Kasse Bank Likvide beholdninger i alt Egenkapital Årets resultat Anden kortfristet gæld Skyldig driftstilskud Skyldig skoleydelsestilskud Skyldig løn/skoleydelse Skyldig A-skat Skyldig feriegodtgørelse 2 79 Skyldig pensionsbidrag, ATP m.v Feriepengeforpligtigelse Varekreditorer Andre kreditorer Andre skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld i alt Periodeafgrænsningsposter (indtægter) Forud modtagne statstilskud Øvrige Periodeafgrænsningsposter (indtægter) i alt

41 20 Andre forpligtelser Ejerpantebrev, Sanderumvej 111 som sikkerhed for evt. kassekredit på kr Følgende bygninger er stillet til rådighed vederlagsfrit af Odense Kommune mod at Elsesminde Odense Produktions-Højskole vedligeholder bygningerne: Sanderumvej Elsesminde Sanderumvej 113 Håndværkergården Der er i 2013 anvendt kr til vedligeholdelse. Samtidig er der modtaget et vedligeholdelsestilskud fra Odense Kommune på kr Eventualaktiver Skolen har stadig et af skolen skønnet momsbeløb for 2010 på tkr. tilgode hos Skat, men det endelige beløb kendes endnu ikke. Der har været arbejdet på sagen i 2013, men man mangler stadig den endelige opgørelse af energiafgifterne for Færdiggørelsen har været udsat pga. skolens overgang til nyt bogføringssystem Navision Stat pr. 1. januar Momsangivelse for 2010 forventes indsendt i Da Skat har godkendt skolens tidligere fremsendte momsanmodninger, er det ledelsens opfattelse, at denne anmodning vil påvirke skolens økonomiske stilling positivt med en indtægt og en forøgelse af skolens egenkapital og likviditet i Særlige specifikationer Opgørelse af skolens indtægtsdækkende virksomhed Indtægter Lønomkostninger Andre direkte omkostninger Andre indirekte omkostninger Årets resultat Momstilsvar 2013 Indgående moms Udgående moms Total

42 42

43 43

44 44

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere