Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet"

Transkript

1 Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet

2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: ISBN Web: Fotos: Steffen Havelund, Plantedirektoratet og Colourbox.com

3 I denne folder - kan du læse om regler, der skal sikre sundt foder og sunde fødevarer. Du finder bl.a. oplysninger om: Foderhygiejne God produktionspraksis GMP HACCP-landbrug Registrering Fiskemel og blodprodukter Køb og handel med foder Dit ansvar Sundt foder til produktionsdyr er en del af grundlaget for gode og sunde fødevarer til forbrugerne. Som landmand er det dit ansvar, at du overholder de krav i foderlovgivningen, der har betydning for de aktiviteter, du udfører. Det er også dit ansvar, at du fodrer dine dyr med sundt foder. Bagerst i folderen kan du læse om, hvorfor Plantedirektoratet kommer på besøg samt finde en ordforklaring med de vigtigste begreber 1

4 Foderhygiejne Alle, der arbejder med foder, skal følge reglerne om foderhygiejne. Dette gælder både for husdyrholdere og planteavlere, der dyrker foder. Derfor skal du fokusere på de områder i foderproduktionen, som kan udgøre en risiko for foderet. Foderhygiejneforordningen beskriver dit ansvar ved håndtering af foder. Du kan gøre en forebyggende indsats ved at være særlig opmærksom på de ting, der kan gå galt. Fodervirksomhederne er ansvarlige for det foder, de producerer eller sælger, men du har ansvaret for, at foderet anvendes rigtigt. Derfor er det også dit ansvar at sikre, at lovgivningen om foder overholdes. Det gælder eksempelvis, at nogle fodertyper kun må bruges til de dyr, de er godkendt og beregnet til. Desuden er der regler om adskillelse mellem visse fodertyper. I reglerne om foderhygiejne skelnes der mellem to typer landbrug, med forskellige krav til kvalitetsstyring. Typerne er: GMP-landbrug HACCP-landbrug Foderhygiejneforordningen gælder for alt foder i EU, og den regulerer handel med ikke-eu lande. 2

5 God produktionspraksis - GMP God produktionspraksis er retningslinjer for, hvordan du lever op til reglerne om foderhygiejne. Dette gøres ved at tilrettelægge produktionen på en måde, så produkternes kvalitet bliver høj og ikke er til fare for menneskers og dyrs sundhed eller miljøet. Du skal forebygge fare bl.a. ved at vedligeholde bygninger og holde rent omkring foderopbevaringssteder og krybber m.m. De specifikke regler for god produktionspraksis er beskrevet i foderhygiejneforordningens bilag I og III. Når du dyrker foder eller andre afgrøder (f.eks. korn og græs), som kan blive til foder (f.eks.frøgræs), skal du overholde kravene i bilag I. Når du fodrer dyr som anvendes i fødevareproduktion (f.eks. kvæg, svin, fjerkræ, får og heste), skal du overholde kravene i bilag III. Du kan læse mere om disse regler på Plantedirektoratets hjemmeside: > Landbrug > Foder > Foderhygiejne og andre regler om landbrug. Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en branchekode Vejledning om god produktionspraksis i primærproduktionen. Den kan du bruge som hjælp til at forstå reglerne. Du finder branchekoden her: > Jura > Branchekode 3

6 HACCP-landbrug Hvis du anvender forblandinger (f.eks. visse typer af flydende vitaminer) eller rene tilsætningsstoffer (f.eks. urea eller benzosyre) i foderet, gælder der skærpede krav til foderproduktionen. Du skal have en HACCP-registrering. Det får du ved at tilmelde dig via den årlige Gødnings- og husdyrindberetning (GHI) i punktet 2.6, Foderoplysninger. Du kan rette direkte i din GHI på siden: Ud over reglerne for GMP skal du også følge de såkaldte HACCP-principper. Det gør du ved at udarbejde en risikoanalyse (HACCP-analyse/risikovurdering) og et skriftligt kvalitetsstyringssystem samt ved at følge hygiejneforordningens bilag II. Læs mere på: > Landbrug > Foder > Brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer Dansk Landbrugsrådgivning har lavet en særskilt vejledning til producenter, som anvender forblandinger eller rene tilsætningsstoffer i foderet. Den kan findes på hjemmesiden eller rekvireres hos din rådgiver. OBS. Hvis du blander og efterfølgende sælger foderblandinger, skal du følge reglerne for fodervirksomheder. Reglerne kan du læse mere om på Plantedirektoratets hjemmeside: > Virksomheder > Foder 4

7 Hestehold Fodring af heste er underlagt de samme regler som andet husdyrhold, og derfor skal du undersøge, om du skal følge HACCP reglerne. Hvis du kun har heste, og alle hestene er udelukket fra konsum, dvs. at de ikke kan bruges til fødevareproduktion, er du undtaget fra reglerne i foderhygiejneforordningen. Du kan se, om dine heste er udelukket fra konsum på medicinsiderne i hestepasset. Se mere om hestepas og medicinsider hos Fødevarestyrelsen på: > Dyr > Dyresundhed og -sygdomme > Lægemidler til dyr > Hestepas med medicinsider Registrering Alle, som har med foder at gøre, skal være registreret efter foderhygiejneforordningen. Dette gælder f.eks. landbrug, transportører og andre fodervirksomheder. Du må kun købe foder fra en registreret fodervirksomhed. Du er automatisk registreret, når du har dyr i CHR eller får enkeltbetalingsstøtte. Du skal ikke være registreret: hvis du kun har få dyr til egen husholdning, f.eks. få høner eller en kalv hvis du sælger under 5 tons foder pr. år inden for en radius af under 20 km fra dit landbrug. Hvis du ikke er omfattet af den automatiske registrering, skal du udfylde et separat skema. Læs mere om registrering og undtagelser på: > Landbrug > Foder > Registrering af landbrug 5

8 Fiskemel og blodprodukter Til svin, fjerkræ og andre ikke-drøvtyggere må du bruge foder med fiskemel og blodprodukter i ren form. Det kræver dog, at du er godkendt af Plantedirektoratet. Du søger om godkendelse via den årlige Gødnings- og husdyrindberetning (GHI) i punktet 2.6, Foderoplysninger. Til unge drøvtyggere kan du bruge mælkeerstatning med fiskemel. Det kræver, at du indberetter brugen til Plantedirektoratet via den årlige Gødnings- og husdyrindberetning (GHI) i punktet 2.6, Foderoplysninger. Du kan rette direkte i din GHI på siden: Læs mere om fiskemel og blodprodukter på: > Landbrug > Foder > Fiskemel/Blodprodukter Alle virksomheder, der producerer, transporterer eller handler med foder og tilsætningsstoffer, skal være registreret eller godkendt af Plantedirektoratet. 6

9 Plantedirektoratet kontrollerer fodervirksomhederne. Resultaterne af kontrollen og foderanalyserne offentliggøres fire gange om året på Plantedirektoratets hjemmeside. Se resultaterne af Plantedirektoratets kontrol på: > Virksomheder > Foder > Kontrol og analyser > Kontrol > Kontrolresultater Handel med foder I EU må du kun købe foder fra en registreret fodervirksomhed. Du kan se listen over danske fodervirksomheder, der er registreret eller godkendt, på Plantedirektoratets hjemmeside: > Virksomheder > Foder > Virksomhedsliste Hvis du videresælger indkøbt foder, eller hvis du selv blander foder, som du herefter sælger, skal du være registreret som foderproducent eller mellemhandler hos Plantedirektoratet. Foder må kun handles, hvis det: er sundt, uforfalsket og af sædvanlig handelsmæssig kvalitet, ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet Mærkning af foder Markedsføring og mærkning af foder skal leve op til reglerne i markedsføringsforordningen (767/2009). Foder, der sælges i Danmark, skal være mærket på dansk. Navn ellerfirmanavn og adresse på den, som har mærket foderet, skal fremgå sammen med produktets referencenummer. For foderblandinger skal mærkningen vise foderets sammensætning med angivelse af hvert enkelt fodermiddel samt eventuelt indhold af tilsætningsstoffer. Det skal også fremgå, hvilke slags dyr foderet er beregnet til. Det er dit ansvar, at du bruger foderet rigtigt, og det skal mærkningen hjælpe dig med. Køber du foder i udlandet? Hvis du køber foder i udlandet, skal du betale et mængdegebyr for fodermidler (ikke korn) og fodertilsætningsstoffer hvis mængden overskrider et vist årligt kvantum. Dette mængdegebyr svarer til det gebyr, som alle de foderproducerende virksomheder i Danmark betaler. Fodervirksomheder herunder også landbruget skal betale for Plantedirektoratets omkostninger ved at administrere foderreglerne i Danmark. Derfor skal du hvert år indberette, hvor meget foder du har købt i ud- 7

10 landet, så dit mængdegebyr kan blive beregnet. Læs mere på: > Landbrug > Foder > Blanketter om foderstoffer på landbrug Godt at vide Drikkevand og biocider Du må ikke blande tilsætningsstoffer eller forblandinger i drikkevandet. Tilsætningsstoffer er udelukkende godkendt for deres gavnlige effekter på dyrene. De er ikke godkendt til desinfektion af drikkevandet. Derimod må du gerne blande et tilskudsfoder eller en anden foderblanding i drikkevandet. Biocider må bruges til desinfektion af drikkevand. Biocider skal bruges som vejledningen foreskriver og må ikke være til gene for dyrene. Lægemidler Et foderlægemiddel er et færdigfremstillet foder, hvori der indgår et lægemiddel. Foderlægemidler må kun fremstilles på fodervirksomheder, som er godkendt til dette af Lægemiddelstyrelsen. Landbrug kan ikke blive godkendt til at fremstille foderlægemidler. Brug af receptpligtige veterinære lægemidler ordineret af din dyrlæge, som du selv har købt på apoteket, er ikke omfattet af foderlovgivningen. Det gælder bl.a. lægemidlet zinkoxid. Foder med lægemidler skal håndteres adskilt fra andet foder, og det må ikke komme i foderblander, siloer eller fodringsanlæg. Du skal derfor tilsætte lægemidlet i en separat vogn eller i selve krybben hos de syge dyr. Sporbarhed Du er ansvarlig for foderets sporbarhed, og du skal hurtigt kunne trække det tilbage, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare. 8

11 Du skal kunne spore foderet et led tilbage: hvad har jeg købt? hvornår har jeg købt det? hvem har jeg købt det af? og et led frem, hvis du sælger foder: -- hvad har jeg solgt? -- hvem har jeg solgt til? -- hvornår har jeg solgt det? Hvis du køber foder, så fremgår de nødvendige oplysninger ofte af den månedlige faktura fra din foderleverandør, så det er en god idé at gemme den. Hvis du bruger forblandinger og tilsætningsstoffer, skal du også notere partinummer, og hvornår du har taget disse stoffer i brug. Når Plantedirektoratet kommer på besøg Plantedirektoratet foretager stikprøvekontrol af hygiejne og overholdelse af andre foderregler på landbrug. Nogle af reglerne er omfattet af krydsoverensstemmelse, hvilket betyder, at din landbrugsstøtte kan blive sat ned, hvis du ikke overholder reglerne på visse områder inden for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig praksis. Ved besøget vil kontrolløren bl.a. gå en tur i stalden og se de steder på bedriften, hvor foderet opbevares og blandes. Kontrolløren vil spørge ind til rutiner og risikovurdering på din bedrift og måske gennemgå følgesedler og fakturaer for indkøbt foder. I nogle tilfælde vil der blive udtaget en eller flere prøver af dit foder til analyse på vores laboratorium. Du får tilsendt analyseresultatet. Lære mere om kontrollen på: > Landbrug > Foder > Kontrolbesøg Læs mere om reglerne for foder og landbrug på vores hjemmeside: > Landbrug > Foder Her finder du også Vejledning om foder og foderstofvirksomheder På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores elektroniske nyheder om foder: > Nyheder > Abonnér Har du spørgsmål, kan du kontakte Plantedirektoratet på telefon eller på 9

12 Andre hygiejneregler Hvis du videreforarbejder produkter eller sælger fødevarer direkte til forbrugerne, skal du være opmærksom på at overholde den øvrige lovgivning på hygiejneområdet. Det gælder eksempelvis ved: Vask af grønsager Honningslyngning Slagtning af høns på bedriften Hjorteopdræt Stalddørssalg Gårdbutikker I så fald skal du kontakt Fødevarestyrelsen Plantedirektoratets laboratorium kan analysere dit foder. Se mere om muligheder og priser på: > Kontrol og analyser > Analyser > Analyser af foder Se mere på 10

13 Ordforklaring CHR: Centrale Husdyr Register. Foderblandinger: Blandinger af fodermidler, med eller uden indhold af fodertilsætningsstoffer, der er beregnet til fordring af dyr, i form af fuldfoder, tilskudsfoder eller foder til særlige ernæringsformål. Forblanding: Blandinger af fodertilsætningsstoffer med eller uden bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring. Tilskudsfoder: Foderblandinger med et højt indhold af visse stoffer, der kun dækker den daglige ration sammen med andet foder. Tilsætningsstof: Stoffer, mikroorganismer eller præparater som tilsættes foder, f.eks., vitaminer, gær, propionsyre, aminosyrer og urea. Fuldfoder: Foderblandinger, der fuldt ud dækker den daglige ration. GHI: Gødnings- og husdyrindberetning. GMP: Good Manufacturing Practice (God produktionspraksis). HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point. (Risikoanalyse og kritiske styringspunkter). Læs mere i foderhygiejneforordningens artikel 6. Mineralsk foder: Tilskudsfoder, der hovedsagelig består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 pct. råaske. 11

14

15

16 Foderfremstilling og fodring - på landbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby pdir.fvm.dk 14

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering

Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering Værd at vide om FSC sporbarhedscertificering NEPCon InfoGuide nr.1 September 2012 Version Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere