Etisk Regnskab for. Silkeborg Bibliotek. Silkeborg Biblioteks Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk Regnskab for. Silkeborg Bibliotek. Silkeborg Biblioteks Forlag"

Transkript

1 Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Silkeborg Biblioteks Forlag

2 Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Udarbejdet af arbejdsgruppen Etisk Råd ved Silkeborg Bibliotek. Arbejdsgruppen bestod af: Peter Birk, Ronald Christensen, Maiken Hammer, Per Hofman Hansen, Gerda Krogh Pedersen og Annette Öhrström. Sekretær: Maja Frang. Forside: Inge Meldgaard. Konsulenter: Lektor Lis Faurholt, Haderslev Statsseminarium og chefkonsulent Tom Christensen, EKL Consult. Udgivet 1999 i serien Silkeborg Biblioteks Skriftserie som bind 18. Skrift: Book Antiqua Tryk: Silkeborg Kommunes Indkøbskontor Silkeborg Biblioteks Forlag 1999 ISBN ISSN Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek foreligger i to versioner på papir samt en webudgave: 1. Den komplette version bestående af såvel det etiske regnskab, som metodebeskrivelse og bilag, 2. En version der indeholder det etiske regnskab uden metodebeskrivelse og bilag (side 1-28) og 3. Webudgaven findes desuden som en PDF-fil på adressen Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek 2

3 Indhold Forord 4 Resumé 5 Det etiske Regnskab 7 Materialer og medier 7 Bøger, computere, computerspil, video Vejledning og service 10 Omgangstone, kvalitet, personale, ressourcer Kulturtilbud til børn og voksne 13 Silkeborg Bibliotek som værested 14 Silkeborg Bibliotek som arbejdsplads 16 Alderslyst Bibliotek og bogbussen 19 Småbørns brug af biblioteket 21 Silkeborg Biblioteks brugere 22 Voksnes brug af biblioteket 22 Børns og unges brug af biblioteket 28 Metodebeskrivelse 29 (Denne del findes kun optrykt i den komplette version, se modstående side) Beskrivelse af processen. Voksne 29 Brugerne, medarbejderne Beskrivelse af processen. Børn 31 Dialogcirkler og Etisk Budget 34 Analysemetode og tolkning 34 Tilvejebringelse af værdigrundlaget for børn 36 Litteratur og andre referencer 43 Konsulenter 44 Bilag 45 Spørgeskemaer. Voksne, børn og medarbejdere 47 Resultatlister 59 (Resultatlisterne medtages i begge versioner, se modstående side) Udsagnene i grafisk fremstilling Drejebog for Etisk Regnskab for børn 87 Fortegnelse over fotoserien til børn 92 Informationsmateriale 95 3

4 Forord Bibliotekerne står midt i en rivende udvikling. Ændringerne i mulige IT-tilbud sker stadig hurtigere og nye administrative systemer afløser hinanden med stadig større hast. Et bibliotek skal udvikle sig for at blive ved med at være et godt og moderne bibliotek. Vi skal træffe flere og flere beslutninger, hvor konsekvenserne ikke altid er lige gennemskuelige og den økonomiske margin til fejldispositioner er lille. Men hvad er godt, og hvad kan gøres bedre? Hvad er brugernes behov? Ændrer de sig hurtigere - eller langsommere end medarbejderne vurderer det? Hvordan har bibliotekets medarbejdere det, når tingene sker hurtigt? Det fortæller traditionel udlånsstatistik ikke noget om, så vi besluttede at bruge andre metoder på Silkeborg Bibliotek. Metoden vi valgte kaldes Etisk regnskab. Vi fravalgte en traditionel ledelsesstyret brugerundersøgelse, fordi vi ønskede at brugerne og medarbejderne selv formulere deres værdier ud fra synspunktet Hvad er vigtigt for mig?. Derefter kunne vi undersøge i hvor høj grad biblioteket levede op til disse værdier. Ved at arbejde med værdier er vi tæt på bibliotekets formål, og resultatet er mere direkte anvendelig når værdier skal omsættes til planlægningen. Silkeborg Biblioteks interessenter er for eksempel brugerne, ledelsen, medarbejderne, leverandørerne og politikerne. Vi valgte at koncentrere os om brugerne og medarbejderne med en særlig undersøgelse af børn som brugere. Hvad lærte vi så? Det skal brugere og medarbejderne hjælpe os med at fortolke, men flere ting springer i øjnene. Forskellen mellem brugernes og medarbejdernes opfattelse af bibliotekets service er stor nok til at det i sig selv kunne være begrundelse for at foretage en brugerundersøgelse. Det har været vigtigt også at få taget temperaturen på de interne arbejdsmiljø, så vi kan forhindre at problemer vokser sig store. Det er et detaljeret billede man får når brugerne selv formulerer udsagnene. Set på baggrund af de seneste års markante brugerundersøgelser overrasker resultatet måske mest ved sin mangel på skarpe meninger, og man fristes til at spørge om tidligere undersøgelser er kommet til at lægge brugerne svar i munden ved f.eks. ikke at skelne tilstrækkeligt mellem kvalitet og kvantitet i servicen. Et signal synes at trænge klart igennem. Vi er bedst til de bløde værdier og de gratis glæder. Peter Birk Stadsbibliotekar Tlf

5 Resumé - Bibliotekets brugere er godt tilfredse med bibliotekets udvalg af bøger, både med hensyn til bredde og mængde. De synes bibliotekets ansatte er høflige, venlige, hjælpsomme og professionelle. Mange er glade for bibliotekets kulturtilbud - foredrag, udstillinger, teater og film for børn osv. Brugerne synes også at det er let at finde rundt, og at der er mulighed for at få vejledning hvis man ikke selv kan finde tingene. Der er en meget høj grad af tilfredshed med bibliotekets atmosfære. Børnene og de unge synes her er pænt og hyggeligt og at her er plads nok. / De voksne brugere derimod savner studiepladser og ro til fordybelse. De ønsker desuden at det var lettere at få fat på en bibliotekar, og de mener, at der er for lang ventetid ved aflevering og udlån. Og så synes de at de for ofte går forgæves efter det de skal bruge, også de helt nye titler. Internet og de nye materialer - video, computerspil, cd-rom osv., har det svært på biblioteket. De årige er generelt utilfredse med videotilbuddet, som jo ikke omfatter de nye, kommercielle film. Bibliotekets computerspil vurderes forskelligt: de små børn er tilfredse, de unge er generelt utilfredse med udvalget, og hos de voksne er svarprocenten lav og tilfredsheden tilsvarende lav. Den absolutte bundkarakter får biblioteket når det drejer sig om antallet af computere: Brugerne synes slet ikke, at der er tilstrækkeligt med computere til internet, til edb-kartoteket (biblioteksdatabasen) med videre. Især mændene, de unge og læsesalens brugere er utilfredse. - Medarbejdere og brugere er enige om at være godt tilfredse med måden lånerne betjenes på, lånerforespørgslernes behandling og den generelle omgangstone i huset. giver udtryk for, at de har ansvarsområder der svarer til deres forventninger, deres arbejde bliver påskønnet af kollegerne og der er respekt for den faglige kunnen. Dog synes mange, at de mangler tid til at sætte sig ind i nye ting eller til at fuldføre deres arbejdsopgaver. Desuden synes medarbejderne ikke, at dialogen og kommunikationen i forbindelse med igangsættelse af nye projekter er fyldestgørende. Alligevel synes tre fjerdedele af personalet at det er godt, at der sættes nye projekter i gang - også selv om det går ud over eksisterende arbejdsområder. / Der er nogen kritik af bibliotekets ledelse - dels med hensyn til kommunikationen, dels omkring ledelsens lydhørhed og påskønnelse af medarbejdernes indsats. Desuden fremkommer der ret stor utilfredshed med det interne edb-udvalg. Der har tydeligvis været et kommunikationsproblem mellem udvalget og resten af personalet. Der er også problemer med det fysiske arbejdsmiljø og med indeklimaet. En stor del af medarbejderne synes ikke, at deres arbejdsplads er ergonomisk indrettet. Tilsva- 5

6 rende finder flertallet at indeklimaet er dårligt. 6

7 Det etiske Regnskab Materialer og medier BØGER Der er en høj svarprocent på alle udsagn vedrørende de boglige materialer, og der er generelt stor tilfredshed med bibliotekets udvalg af bøger. Det må konstateres, at der er en god sammenhæng mellem forventninger og det reelle udbud. De uddannelsessøgende er som i mange andre udsagn de mest kritiske. Kvinderne betegner udvalget af bøger som både bredt og spændende, og de er mere tilfredse end mændene. Tilfredsheden er nogenlunde ens i de forskellige afdelinger (voksenudlånet, børnebiblioteket, Alderslyst Bibliotek), dog noget større i bogbussen. Med hensyn til udvalget af aviser angiver brugerne en meget høj tilfredshed. For børnebøgernes vedkommende udtrykker børnenes forældre stor tilfredshed med det brede udvalg, og i børneundersøgelsen viser udsagnene Biblioteket har spændende bøger jeg gerne vil låne og Biblioteket har bøger om de emner jeg synes er spændende en markant tilfredshed i alle aldersgrupper. Hvad angår bibliotekets rolle som supplement til de unges skoleopgaver angiver de årige stor tilfredshed. Tilsvarende kan udledes, at de årige også er tilfredse med fagbøgerne. Det skal bemærkes, at børnelånerne er spurgt direkte om fagbøger i modsætning til de voksne lånere som har taget stilling til bibliotekets bøger under ét. Lånerne er dog generelt ikke tilfredse med materialernes tilgængelighed. De mener at biblioteket er for længe om at anskaffe de nye bøger, cdere m.v. De nye titler er set fra brugernes synsvinkel ikke umiddelbart til at finde på biblioteket. Lånerne er endnu mere utilfredse med udvalget på hylderne - de går for ofte forgæves efter det de skal bruge, både nye og ældre titler. Jeg synes at biblioteket har et bredt udvalg af bøger Biblioteket har bøger om de emner, jeg arbejder med i skolen Brugere år

8 Det er min opfattelse at det jeg kommer efter er der, når jeg skal bruge det (bøger, cdere, bånd m.v.) COMPUTERE Både børn og voksne er enige om at udtrykke en særdeles stor utilfredshed med bibliotekets computerkapacitet. Svarprocenten er for de voksne (og det er især de yngre mænd) 38-50%, og for børns og unges vedkommende helt oppe på 75%. Med hensyn til internet-adgang er utilfredsheden særdeles stor, især blandt mændene og de årige. Mændene er markant mere utilfredse end kvinderne, og udenbys brugere og brugere med erhvervs- eller arbejdsmæssige formål er mere utilfredse end gennemsnittet. Brugere, som på spørgsmålet Hvilke afdelingen benyttede du sidst, du var på hovedbiblioteket? har afkrydset rubrikken Andet, er ekstremt utilfredse. Vi formoder at de rene internet-brugere findes i denne gruppe, da der ikke var mulighed for at vælge Internet. Desuden var læsesalens benyttere kritiske. Et tilsvarende billede viser sig ved udsagnet: Der er tilstrækkeligt med computere til bibliotekets edb-kartotek. Her er de kritiske grupper identiske med de førnævnte. Ved næste udsagn: Der er tilstrækkeligt med computere i øvrigt er utilfredsheden stor og udbredt. Børnelånerne er kun blevet spurgt om computeradgang generelt. Her er stor utilfredshed i begge aldersgrupper, størst i gruppen år klasses pigerne er specielt utilfredse. Der er tilstrækkeligt med computere til internettet Jeg kan få en computer, hvis jeg venter lidt Brugere år Brugere 7-10 år

9 COMPUTERSPIL Tilfredsheden er generelt meget lav. Dog er de 7-10 årige meget positive. Besvarelsesprocenten er lav - 22% for de voksne og 40% for børnene. Der er en klar overrepræsentation af mænd og af årige i den voksne svargruppe. I børnenes kommentarer til udsagnene nævnes en del konkrete ønsker om spil - det er dog ikke muligt at se, om disse ønsker gælder spil til biblioteket eller til udlån. Jeg synes at biblioteket har et bredt udvalg af computerspil Jeg kan låne gode computerspil Brugere år Brugere 7-10 år VIDEO De små brugere (7-10 årige) er tilfredse med udbuddet af videoer Det er de store børn (11-16 årige) slet ikke. 55% har svaret. Det viste sig ved interviewene og ved besvarelserne på skolerne, at børnene ikke ved, at man kan låne videoer på biblioteket. Der fremsættes en del ønsker om konkrete titler i kommentarerne til spørgeskemaerne. På udsagnet Jeg kan godt lide at se video på biblioteket var der flest positive udsagn i gruppen 7-10 år, og igen en svarprocent på 55%. De voksne brugere har ikke tagets stilling til udsagn om video. Biblioteket har de videoer, jeg gerne vil låne Brugere år Brugere 7-10 år

10 Vejledning og service OMGANGSTONE Her er tilkendegivelserne meget positive, både fra medarbejderside og fra alle brugergrupper, idet der er enighed om at bibliotekets medarbejdere er høflige, imødekommende og venlige. Tilfredsheden er helt i top, og den er ensartet høj uanset afdeling. Kun de årige og de udenbys lånere er lidt forbeholdne. Blandt børnene synes de små brugere at bibliotekarerne er søde, mens de årige er knap så begejstrede. Specielt de store drenge synes ikke bibliotekarerne er SÅ søde endda! De medarbejdere, som arbejder i flere afdelinger, konkluderer dog, at jo flere afdelinger man arbejder i, jo sværere er det at betjene lånerne på en imødekommende måde. Svarprocenten er for alle udsagn meget høj - næsten 100%. Jeg synes at lånerne betjenes på en imødekommende måde Jeg oplever at betjeningen ved aflevering og udlån er venlig Jeg oplever at bibliotekarerne er venlige og hjælpsomme

11 KVALITET Alle er enige om at publikum vejledes dygtigt og professionelt af bibliotekets personale. Tilfredsheden er ensartet høj for alle bibliotekets afdelinger, dog ekstra høj på Alderslyst Bibliotek og i bogbussen. I det hele taget er det kun de årige og de udenbys lånere der antyder lidt utilfredshed. De uddannelsessøgende er pænt tilfredse. Svarprocenten er overalt høj, over 90%. For børnelånerne er tilfredsheden størst i gruppen 7-10 år, hvoraf lidt under en fjerdedel ikke har udtalt sig. Den yngste gruppe er også den, der bruger bibliotekarerne mindst. I gruppen år er der også generel tilfredshed, dog er der to problemgrupper som er stærkt kritiske: klasses drenge og 8. klasses piger. Jeg kan få hjælp til at finde det jeg skal bruge Min erfaring er, at bibliotekarerne giver en professionel betjening Jeg synes at lånerforespørgslerne behandles seriøst Bibliotekarerne er gode til at hjælpe mig Brugere år Brugere 7-10 år

12 PERSONALE En del brugere - godt en fjerdedel af de der har svaret - mener at ventetiden er for lang, dels ved udlån og aflevering, dels ved bibliotekarbordene. Igen er det de årige og de uddannelsessøgende som er utilfredse. Størst tilfredshed ses hos folkepensionister og hos lånere på Alderslyst Bibliotek og i bogbussen. Udsagnene for medarbejdere og brugere er ikke helt sammenlignelige, idet ordene uvæsentlig/hurtigt og acceptabel har været brugt. Generelt opfatter medarbejderne ikke ventetiden som generende. Bibliotekets indsats vedrørende vejledning i brug af bibliotekets computere vurderes forskelligt af medarbejdere og publikum. er forholdsvis kritiske (58%). Af dem med stor brugerkontakt er hele 66% kritiske. Brugerne er generelt meget mere positive end personalet. De yngre og de uddannelsessøgende udtrykker dog en kritisk holdning. På udsagnet Jeg kan få hjælp til bibliotekets andre computere er svarprocenten meget lav, 33%. De voksne brugere: Jeg oplever at der er en uvæsentlig ventetid ved aflevering og udlån : Det er min opfattelse at lånernes ventetid ved udlån/aflevering er acceptabel De voksne brugere: Jeg kan hurtigt få fat i en bibliotekar : Det er min opfattelse at lånernes ventetid ved bibliotekarerne er acceptabel

13 De voksne brugere:: Jeg kan få hjælp til bibliotekets andre computere De voksne brugere:: Jeg kan få hjælp til bibliotekets edb-kartotek : Jeg synes at lånerne får tilstrækkelig edb instruktion af personalet (26) (24) Kulturtilbud til børn og voksne De voksne brugerne udtrykker en gennemsnitlig tilfredshed med bibliotekets arrangementer og udstillinger, dog har flest udtalt sig om udstillingerne. Ikke mindst Lokalhistorisk Arkivs udstillinger værdsættes af publikum. Mændene er ikke så interesserede som kvinderne, men erfaringen viser også at bibliotekets arrangementer generelt synes at appellere mest til kvinder. I øvrigt stiger tilfredsheden med alderen. Bibliotekets arrangementer for børn vurderes som meget tilfredsstillende. De 7-10 årige er meget positive, og det samme gælder kvinder, de årige og (voksne) brugere af børnebiblioteket. Svarprocenten er omkring 50%. Det er mit indtryk at der er spændende arrangementer for børn Jeg kan godt lide at se teater og film på biblioteket Brugere 7-10 år

14 Biblioteket udstiller tit ting, det er spændende at kigge på Brugere år Brugere 7-10 år Silkeborg Bibliotek som værested Lånerne befinder sig særdeles godt på biblioteket. De synes at der er hyggeligt. Der er en meget høj grad af tilfredshed med bibliotekets atmosfære. Selv ungdomsgrupperne finder miljøet rigtig godt. Ligeledes synes næsten alle medarbejdere at der er en venlig omgangstone på biblioteket. Børnegrupperne oplever også biblioteket som rart og rummeligt, for eksempel opleves småbørnshjørnet som hyggeligt og afstressende, selv om pladsen er trang. Svarprocent for de voksne: 95% De voksne brugere: Jeg synes at der er hyggeligt på biblioteket, og at der er en god atmosfære : Jeg synes at der generelt er en venlig omgangstone på biblioteket Jeg synes, det er rart at være på biblioteket Brugere år Brugere 7-10 år Der er plads nok på biblioteket Brugere år Brugere 7-10 år

15 Temmelig mange af de voksne brugere er utilfredse med mulighederne for fordybelse. Der mangler studiepladser og områder hvor der er ro. Kun i Lokalhistorisk Arkiv og i bogbussen (!) er der fred og ro. 48% har svaret på udsagnet om studiepladser. Her er svargruppen især de årige og de uddannelsessøgende. Begge grupper er lidt mere utilfredse end gennemsnittet for udsagnet. De virkeligt utilfredse er dog de årige. Samlet udtrykkes en meget stor utilfredshed. Det er nemt at finde en ledig studieplads Jeg kan altid finde et sted hvor der er ro Lånerne har nemt ved at finde rundt på biblioteket, idet de udtrykker en gennemsnitlig tilfredshed med forholdene. Mændene er en smule mere tilfredse end kvinderne. Mest kritiske er de årige, de udenbys lånere og de uddannelsessøgende. Bogbuslånerne giver biblioteket (læs: hovedbiblioteket) lav karakter! En meget stor del af de voksne brugere synes desuden, at der er en hensigtmæssig opdeling af biblioteket. Modsætningsvis synes 75% af medarbejderne at det er svært for lånerne at finde rundt. Svarprocenten er høj - over 80%. De voksne brugere: Jeg synes det er let at finde rundt på biblioteket : Jeg synes det er let for lånerne at finde rundt i biblioteket

16 Silkeborg Bibliotek som arbejdsplads Næsten alle medarbejdere giver udtryk for, at der er en venlig omgangstone på biblioteket og at kollegerne påskønner deres arbejde. Dog synes knap så mange at de bliver påskønnet af deres afdelingsleder. De fleste medarbejdere (80-90%) føler også, at der er en god dialog i afdelingen, at informationsniveauet i afdelingen er højt, at de har egne ansvarsområder svarende til forventningerne og at de har indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. De enkelte afdelinger har det efter alt at dømme ganske godt. Jeg synes at der generelt er en venlig omgangstone på biblioteket Brugerne Jeg oplever at mine kolleger påskønner mit arbejde! Jeg har egne ansvarsområder der svarer til mine forventninger En stor del af medarbejderne synes at de mangler tid til at fuldføre arbejdsopgaverne. Der var dog stor spredning i besvarelserne, idet der var markante forskelle afhængig af, om man har været ansat i kort eller lang tid. Medarbejdere med mindst anciennitet er markant mere tilfredse end medarbejdere med lang anciennitet. Den samme problematik gør sig gældende i udsagnet om hvorvidt man har tid til at sætte sig ind i nye ting. To trediedele af personalet svarer her negativt, og igen synes medarbejdere med kort anciennitet at de har bedre tid til nye opgaver. 16

17 Set i lyset af medarbejdernes besvarelser angående tid til eksisterende og nye arbejdsopgaver, kan det måske ikke undre, at medarbejderne er meget kritiske overfor dialogen og informationsniveauet i forbindelse med igangsættelse af nye projekter. Men ser man derefter på udsagnet Jeg synes det er godt at biblioteket sætter nye projekter i gang, selvom det kan gå ud over de eksisterende arbejdsopgaver så er tre fjerdedele af personalet enige heri - det vil sige, medarbejderne føler sig muligvis stressede, men vil alligevel gerne være med i nye projekter. Jeg har tid til at fuldføre mine opgaver Ansat mere end 15 år år år Udsagnet er her splittet op på medarbejdere efter anciennitet. Ansatte med kort anciennitet er generelt tilfredse med ledelsen. Jeg har tid til at sætte mig ind i nye ting Jeg synes at der er et godt informationsniveau i forbindelse med nye projekter Jeg synes at der er en god dialog i forbindelse med nye projekter Undersøgelsen viste også, at der blandt medarbejderne er nogen utilfredshed med bibliotekets ledelse. Der er ikke altid tilfredsstillende kommunikation, ledelsen er ikke altid lydhør og ledelsen er ikke god nok til at påskønne medarbejdernes indsats. Af det samlede personale er bibliotekarerne de mest kritiske over for ledelsen. 17

18 Jeg synes at ledelsen er god til at påskønne medarbejdernes arbejde Jeg synes at ledelsen er lydhør Jeg synes at der er en god dialog med ledelsesgruppen *) Der udtrykkes desuden stor utilfredshed i forhold til edb-udvalget. Der har helt klart været kommunikationsproblemer mellem udvalget og de øvrige medarbejdere. Både informationsniveauet fra edb-udvalget og dialogen med edb-udvalget bedømmes meget langt nede på tilfredshedsskalaen. *) Ledelsesgruppen består af ledelse samt 3 afdelingsledere. Det fysiske arbejdsmiljø og indeklimaet er der også problemer med. En stor del (55%) af medarbejderne er utilfredse med indeklimaet. Rigtig mange synes heller ikke at deres arbejdsplads er ergonomisk indrettet. Også på udsagnene omkring de bygningsmæssige rammer, kontorfaciliteter og kantineforholdene viser der sig nogen utilfredshed. Jeg synes at biblioteket har et godt indeklima (rengøring, ventilation etc.), dér hvor jeg befinder mig

19 Alderslyst Bibliotek og bogbussen Selv om vi har få besvarelser fra Alderslyst Bibliotek og bogbussen, vil vi alligevel gerne kommentere dem, da de ofte skiller sig ud. Brugerne af bogbussen og af Alderslyst Bibliotek udtrykker sig meget ens i deres besvarelser. De er overvejende meget tilfredse og positive. De er tilfredse med udvalget af bøger, og de er mere tilfredse end hovedbibliotekets brugere, når det gælder andre medier, cder, bånd osv. Med hensyn til materialer for børn er tilfredsheden ens i alle afdelinger. Ventetiden ved aflevering og udlån føles ikke så belastende som på hovedbiblioteket. Personalets venlighed opleves som større i filial og bogbus - og ved de følgende udsagn, Jeg kan få hjælp til at finde det jeg skal bruge og Jeg kan få vejledning i hvordan jeg selv finder det jeg har brug for ligger tilfredsheden suverænt i top. Det er nemmere at få fat på en bibliotekar i bogbussen og på Alderslyst Bibliotek, og her er muligheden for personlig betjening (fremfor selv at bruge edb-kartoteket) også bedre end på hovedbiblioteket. Det er nemt at finde en ledig siddeplads på Alderslyst bibliotek. Til gengæld er bogbussen (og Lokalhistorisk Arkiv) det roligste sted. I det hele taget er besvarelserne meget rosende og positive. Bibliotekarerne er gode til at finde fagbøger, til at skaffe de ting biblioteket ikke selv har, og til at foreslå gode romaner (bogbussens personale er lidt bedre til at finde gode romaner end Alderslysts). Til gengæld er Alderslyst Filial bedre, når det drejer sig om at finde musik. Om hovedbiblioteket Bogbuslånerne synes det er svært at finde rundt på hovedbiblioteket. Alderslystbrugere er mere tilfredse end gennemsnittet med hovedbibliotekets opdeling. Om åbningstiderne I bogbussen er tilfredsheden med åbningstiderne gennemsnitlig høj, mens brugerne af Alderslyst Bibliotek er mere tilfredse med åbningstiderne end hovedbibliotekets brugere. Kommentarer Alderslyst Bibliotek 34 personer har besvaret, heraf flest kvinder. Der er næsten ingen besvarelser fra aldersgruppen år eller over 67 år. Hovedgruppen er år, og på spørgsmålet om formålet med biblioteksbesøget er der flest svar på fritidsinteresser og færrest på uddannelse. De uddannelsessøgende bruger hovedbiblioteket. De der bruger Alderslyst Bibliotek er ikke nødvendigvis bosatte i Alderslyst-området. Lånerne går efter de materialer de skal bruge og lader sig ikke afskrække af afstanden. Bogbussen 33 personer har besvaret, heraf 2/3 kvinder. Der er næsten ingen besvarelser fra aldersgruppen år. Hovedgruppen er over 40 år, og formålet med besøget i bogbussen er oplevelse og fritid snarere end uddannelse og erhverv. 19

20 Generelt kan det konstateres, at bogbussen opfylder sine brugeres behov og forventninger. 20

21 Småbørns brug af biblioteket Mest karakteristisk for småbørnshjørnet er, at her kommer børn kun ifølge med voksne, det være sig forældre eller pædagoger. Karakteristisk er det også, at det kun er i de færreste tilfælde, børnene og forældrene er i direkte interaktion (leger eller finder materialer sammen). Som regel leger børnene med de forskellige slags legetøj, der findes, mens forældrene finder bøger og andet materiale til hjemlån. Der er områder, der bruges af både voksne og børn, men også enkelte, som synes forbeholdt hhv. børn og voksne, f.eks. bruger stort set ingen børn lænestolen, og gør de det er det oftest på skødet af en voksen. De steder, hvor børn og voksne oftest mødes er sofaen, legobordet og computeren. Sofaen er et decideret socialt sted, hvor mange forskellige ting foregår: højtlæsning, madpakkespisning, amning m.m., legobordet er den aktivitet, de allermindste oftest placeres ved af forældrene, og computeren er den aktivitet, der sjældnest er ubemandet. Småbørnshjørnet er såvel det sted, forældre kommer for at låne materialer med hjem, som et opholdssted sammen med børnene, ikke mindst det sted, den ene forældre (oftest moderen) opholder sig med børnene, mens den anden forældre er et andet sted på biblioteket. Stemningen i småbørnshjørnet er hyggelig, rolig og afstressende. På trods af, at arealet til tider er tæt befolket, opstår der stort set aldrig konflikter. De få der er, skyldes oftest børn, der ikke vil forlade stedet, når forældrene ønsker det. På grund af aldersgruppen, er parallellegen den karakteristiske legetype, en legetype, som jo også sjældent forårsager de store konflikter. Desuden er der voksne omkring det enkelte barn, og disse griber øjeblikkeligt ind, hvis der opstår situationer, de mener forstyrrer roen. De fleste børn virker, som om de er bekendt med stedet og dets muligheder og går direkte hen til ledige legetøjer og aktiviteter, når de ankommer. Selv ved computeren, som er en attraktiv aktivitet. er der sjældent konflikter, og opstår en konflikt, er det oftest mellem søskende. Er der optaget ved computeren sætter børnene sig blot og ser på og rykker så frem i køen, når der bliver plads. Såvel daginstitutioner som fysisk/psykisk handicappede bruger ofte småbørnshjørnet. Skolebørn ses sjældent i småbørnshjørnet, og er de der, er det ifølge med mindre søskende (og forældre). Under arbejdet med fotomaterialet var 1. til 3. klasse meget optagede af billederne fra småbørnshjørnet og fortalte ivrigt om udseendet, materialerne og aktiviteterne. De lagde dog megen vægt på at formidle, at de ikke kommer der mere, ligesom det for enkelte børn var vanskeligt at få lov til at indrømme, at de satte pris på, at der er legetøj på biblioteket. Bemærkelsesværdig var den varme, børnene omtalte småbørnshjørnet med. Det var tydeligt, at det bragte mindelser om gode oplevelser - man fristes næsten til at kalde det et udtryk for børnenostalgi. 21

22 Silkeborg Biblioteks brugere Voksnes brug af biblioteket I Etisk Regnskab fokuseres på processen og tolkningen af de standardiserede udsagn. Forudsætningen for et fornuftigt analysearbejde er imidlertid et passende antal stam-oplysninger relateret til pågældende interessentgruppe. Disse stamoplysninger udgør en traditionel minibrugerundersøgelse og resultaterne heraf præsenteres i dette afsnit. BRUGERNES KØN Brugernes kønsfordeling Antal Mænd Kvinder Klart flere kvinder end mænd er i følge undersøgelsen brugere af Silkeborg Bibliotek. I aldersgrupperne år og især år er mændene dog i overtal. Overrepræsentationen af kvinder er størst blandt de årige. Folkepensionisterne er jævnt fordelt på kønnene. Hovedparten af de udenbys brugere er mænd. Mændene bruger mest hovedbiblioteket, især musikafdelingen, avislæsesalen og læsesalen. Kvinderne er i flertal i børnebiblioteket, voksenafdelingen, Alderslyst Bibliotek og i høj grad i bogbussen. BRUGERNES ALDER Brugernes aldersfordeling Antal år år år år Over 66 år 22

23 Den grafiske fremstilling skal tolkes med forsigtighed. Aldersgrupperne er funktionelle set ud fra bibliotekets virksomhed, men kvantitativt meget varierende. I forhold til aldersfordelingen i Silkeborg Kommune er de yngre brugere stærkt overrepræsenteret. De årige således med hele 78%, de årige med kun 12%. Aldersgruppen over 66 år er derimod underrepræsenteret med 35%. Unge menneskers høje aktivitetsniveau, blandt andet på uddannelsesområdet afspejles klart i biblioteksbenyttelsen. I HVILKE LOKALOMRÅDER BOR BIBLIOTEKETS BRUGERE? Brugernes bopæl Antal Silkeborg syd for Langsø Alderslyst Balle - Hvinningdal Gødvad Virklund Funder - Kragelund Lemming - Skægkær Res.bro-Linå- Laven- Sejs/Sve Uden for Silkeborg Kommune Diagrammet viser de voksne brugeres bopæl efter lokalområde inddelt efter Silkeborg Kommunes normale definition. Alderslyst forstås således som bydel og ikke Alderslyst Biblioteks virkeområde. Brugere fra omegnskommunerne udgør 10,8% af samtlige voksne brugere. Den udenbys bruger er typisk en mand mellem 17 og 24 år, der udelukkende bruger hovedbiblioteket. Læsesalen og især musikafdelingen besøger han hyppigere end den gennemsnitlige silkeborgenser. Målt i antal personer er voksenafdelingen dog langt mest besøgt. 23

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus Mikkel Randlev Møller Århus Kommunes Biblioteker september 2005 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Brugerne... 5 Brugsmønster... 9 Tidsmåling... 13 Metode

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen

Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen Hvordan henvender Silkeborg bibliotek sig målrettet til unge? [ Tilstandsrapport, juni 2013 ] Ved freelance antropolog Ulla Stilling Pedersen 1. Unges syn på biblioteket De kvalitative data er indsamlet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune. Juni 2002. Claus Syberg Henriksen CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen CASA CASA Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune Juni 2002 Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Evidens om bibliotekernes brugere

Evidens om bibliotekernes brugere Evidens om bibliotekernes brugere Af Niels Ole Pors Abstrakt Formålet med denne artikel er at undersøge i hvilken udstrækning danske og nordiske brugerundersøgelser kan siges at etablere en forholdsvis

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier

Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Ansvar og værdier En undersøgelse i børnefamilier Dines Andersen Anne-Dorthe Hestbæk Socialforskningsinstituttet 99:22 Ansvar og værdier Hvilke værdier lægger nutidens forældre vægt på i deres børneopdragelse?

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere