Etisk Regnskab for. Silkeborg Bibliotek. Silkeborg Biblioteks Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etisk Regnskab for. Silkeborg Bibliotek. Silkeborg Biblioteks Forlag"

Transkript

1 Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Silkeborg Biblioteks Forlag

2 Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Udarbejdet af arbejdsgruppen Etisk Råd ved Silkeborg Bibliotek. Arbejdsgruppen bestod af: Peter Birk, Ronald Christensen, Maiken Hammer, Per Hofman Hansen, Gerda Krogh Pedersen og Annette Öhrström. Sekretær: Maja Frang. Forside: Inge Meldgaard. Konsulenter: Lektor Lis Faurholt, Haderslev Statsseminarium og chefkonsulent Tom Christensen, EKL Consult. Udgivet 1999 i serien Silkeborg Biblioteks Skriftserie som bind 18. Skrift: Book Antiqua Tryk: Silkeborg Kommunes Indkøbskontor Silkeborg Biblioteks Forlag 1999 ISBN ISSN Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek foreligger i to versioner på papir samt en webudgave: 1. Den komplette version bestående af såvel det etiske regnskab, som metodebeskrivelse og bilag, 2. En version der indeholder det etiske regnskab uden metodebeskrivelse og bilag (side 1-28) og 3. Webudgaven findes desuden som en PDF-fil på adressen Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek 2

3 Indhold Forord 4 Resumé 5 Det etiske Regnskab 7 Materialer og medier 7 Bøger, computere, computerspil, video Vejledning og service 10 Omgangstone, kvalitet, personale, ressourcer Kulturtilbud til børn og voksne 13 Silkeborg Bibliotek som værested 14 Silkeborg Bibliotek som arbejdsplads 16 Alderslyst Bibliotek og bogbussen 19 Småbørns brug af biblioteket 21 Silkeborg Biblioteks brugere 22 Voksnes brug af biblioteket 22 Børns og unges brug af biblioteket 28 Metodebeskrivelse 29 (Denne del findes kun optrykt i den komplette version, se modstående side) Beskrivelse af processen. Voksne 29 Brugerne, medarbejderne Beskrivelse af processen. Børn 31 Dialogcirkler og Etisk Budget 34 Analysemetode og tolkning 34 Tilvejebringelse af værdigrundlaget for børn 36 Litteratur og andre referencer 43 Konsulenter 44 Bilag 45 Spørgeskemaer. Voksne, børn og medarbejdere 47 Resultatlister 59 (Resultatlisterne medtages i begge versioner, se modstående side) Udsagnene i grafisk fremstilling Drejebog for Etisk Regnskab for børn 87 Fortegnelse over fotoserien til børn 92 Informationsmateriale 95 3

4 Forord Bibliotekerne står midt i en rivende udvikling. Ændringerne i mulige IT-tilbud sker stadig hurtigere og nye administrative systemer afløser hinanden med stadig større hast. Et bibliotek skal udvikle sig for at blive ved med at være et godt og moderne bibliotek. Vi skal træffe flere og flere beslutninger, hvor konsekvenserne ikke altid er lige gennemskuelige og den økonomiske margin til fejldispositioner er lille. Men hvad er godt, og hvad kan gøres bedre? Hvad er brugernes behov? Ændrer de sig hurtigere - eller langsommere end medarbejderne vurderer det? Hvordan har bibliotekets medarbejdere det, når tingene sker hurtigt? Det fortæller traditionel udlånsstatistik ikke noget om, så vi besluttede at bruge andre metoder på Silkeborg Bibliotek. Metoden vi valgte kaldes Etisk regnskab. Vi fravalgte en traditionel ledelsesstyret brugerundersøgelse, fordi vi ønskede at brugerne og medarbejderne selv formulere deres værdier ud fra synspunktet Hvad er vigtigt for mig?. Derefter kunne vi undersøge i hvor høj grad biblioteket levede op til disse værdier. Ved at arbejde med værdier er vi tæt på bibliotekets formål, og resultatet er mere direkte anvendelig når værdier skal omsættes til planlægningen. Silkeborg Biblioteks interessenter er for eksempel brugerne, ledelsen, medarbejderne, leverandørerne og politikerne. Vi valgte at koncentrere os om brugerne og medarbejderne med en særlig undersøgelse af børn som brugere. Hvad lærte vi så? Det skal brugere og medarbejderne hjælpe os med at fortolke, men flere ting springer i øjnene. Forskellen mellem brugernes og medarbejdernes opfattelse af bibliotekets service er stor nok til at det i sig selv kunne være begrundelse for at foretage en brugerundersøgelse. Det har været vigtigt også at få taget temperaturen på de interne arbejdsmiljø, så vi kan forhindre at problemer vokser sig store. Det er et detaljeret billede man får når brugerne selv formulerer udsagnene. Set på baggrund af de seneste års markante brugerundersøgelser overrasker resultatet måske mest ved sin mangel på skarpe meninger, og man fristes til at spørge om tidligere undersøgelser er kommet til at lægge brugerne svar i munden ved f.eks. ikke at skelne tilstrækkeligt mellem kvalitet og kvantitet i servicen. Et signal synes at trænge klart igennem. Vi er bedst til de bløde værdier og de gratis glæder. Peter Birk Stadsbibliotekar Tlf

5 Resumé - Bibliotekets brugere er godt tilfredse med bibliotekets udvalg af bøger, både med hensyn til bredde og mængde. De synes bibliotekets ansatte er høflige, venlige, hjælpsomme og professionelle. Mange er glade for bibliotekets kulturtilbud - foredrag, udstillinger, teater og film for børn osv. Brugerne synes også at det er let at finde rundt, og at der er mulighed for at få vejledning hvis man ikke selv kan finde tingene. Der er en meget høj grad af tilfredshed med bibliotekets atmosfære. Børnene og de unge synes her er pænt og hyggeligt og at her er plads nok. / De voksne brugere derimod savner studiepladser og ro til fordybelse. De ønsker desuden at det var lettere at få fat på en bibliotekar, og de mener, at der er for lang ventetid ved aflevering og udlån. Og så synes de at de for ofte går forgæves efter det de skal bruge, også de helt nye titler. Internet og de nye materialer - video, computerspil, cd-rom osv., har det svært på biblioteket. De årige er generelt utilfredse med videotilbuddet, som jo ikke omfatter de nye, kommercielle film. Bibliotekets computerspil vurderes forskelligt: de små børn er tilfredse, de unge er generelt utilfredse med udvalget, og hos de voksne er svarprocenten lav og tilfredsheden tilsvarende lav. Den absolutte bundkarakter får biblioteket når det drejer sig om antallet af computere: Brugerne synes slet ikke, at der er tilstrækkeligt med computere til internet, til edb-kartoteket (biblioteksdatabasen) med videre. Især mændene, de unge og læsesalens brugere er utilfredse. - Medarbejdere og brugere er enige om at være godt tilfredse med måden lånerne betjenes på, lånerforespørgslernes behandling og den generelle omgangstone i huset. giver udtryk for, at de har ansvarsområder der svarer til deres forventninger, deres arbejde bliver påskønnet af kollegerne og der er respekt for den faglige kunnen. Dog synes mange, at de mangler tid til at sætte sig ind i nye ting eller til at fuldføre deres arbejdsopgaver. Desuden synes medarbejderne ikke, at dialogen og kommunikationen i forbindelse med igangsættelse af nye projekter er fyldestgørende. Alligevel synes tre fjerdedele af personalet at det er godt, at der sættes nye projekter i gang - også selv om det går ud over eksisterende arbejdsområder. / Der er nogen kritik af bibliotekets ledelse - dels med hensyn til kommunikationen, dels omkring ledelsens lydhørhed og påskønnelse af medarbejdernes indsats. Desuden fremkommer der ret stor utilfredshed med det interne edb-udvalg. Der har tydeligvis været et kommunikationsproblem mellem udvalget og resten af personalet. Der er også problemer med det fysiske arbejdsmiljø og med indeklimaet. En stor del af medarbejderne synes ikke, at deres arbejdsplads er ergonomisk indrettet. Tilsva- 5

6 rende finder flertallet at indeklimaet er dårligt. 6

7 Det etiske Regnskab Materialer og medier BØGER Der er en høj svarprocent på alle udsagn vedrørende de boglige materialer, og der er generelt stor tilfredshed med bibliotekets udvalg af bøger. Det må konstateres, at der er en god sammenhæng mellem forventninger og det reelle udbud. De uddannelsessøgende er som i mange andre udsagn de mest kritiske. Kvinderne betegner udvalget af bøger som både bredt og spændende, og de er mere tilfredse end mændene. Tilfredsheden er nogenlunde ens i de forskellige afdelinger (voksenudlånet, børnebiblioteket, Alderslyst Bibliotek), dog noget større i bogbussen. Med hensyn til udvalget af aviser angiver brugerne en meget høj tilfredshed. For børnebøgernes vedkommende udtrykker børnenes forældre stor tilfredshed med det brede udvalg, og i børneundersøgelsen viser udsagnene Biblioteket har spændende bøger jeg gerne vil låne og Biblioteket har bøger om de emner jeg synes er spændende en markant tilfredshed i alle aldersgrupper. Hvad angår bibliotekets rolle som supplement til de unges skoleopgaver angiver de årige stor tilfredshed. Tilsvarende kan udledes, at de årige også er tilfredse med fagbøgerne. Det skal bemærkes, at børnelånerne er spurgt direkte om fagbøger i modsætning til de voksne lånere som har taget stilling til bibliotekets bøger under ét. Lånerne er dog generelt ikke tilfredse med materialernes tilgængelighed. De mener at biblioteket er for længe om at anskaffe de nye bøger, cdere m.v. De nye titler er set fra brugernes synsvinkel ikke umiddelbart til at finde på biblioteket. Lånerne er endnu mere utilfredse med udvalget på hylderne - de går for ofte forgæves efter det de skal bruge, både nye og ældre titler. Jeg synes at biblioteket har et bredt udvalg af bøger Biblioteket har bøger om de emner, jeg arbejder med i skolen Brugere år

8 Det er min opfattelse at det jeg kommer efter er der, når jeg skal bruge det (bøger, cdere, bånd m.v.) COMPUTERE Både børn og voksne er enige om at udtrykke en særdeles stor utilfredshed med bibliotekets computerkapacitet. Svarprocenten er for de voksne (og det er især de yngre mænd) 38-50%, og for børns og unges vedkommende helt oppe på 75%. Med hensyn til internet-adgang er utilfredsheden særdeles stor, især blandt mændene og de årige. Mændene er markant mere utilfredse end kvinderne, og udenbys brugere og brugere med erhvervs- eller arbejdsmæssige formål er mere utilfredse end gennemsnittet. Brugere, som på spørgsmålet Hvilke afdelingen benyttede du sidst, du var på hovedbiblioteket? har afkrydset rubrikken Andet, er ekstremt utilfredse. Vi formoder at de rene internet-brugere findes i denne gruppe, da der ikke var mulighed for at vælge Internet. Desuden var læsesalens benyttere kritiske. Et tilsvarende billede viser sig ved udsagnet: Der er tilstrækkeligt med computere til bibliotekets edb-kartotek. Her er de kritiske grupper identiske med de førnævnte. Ved næste udsagn: Der er tilstrækkeligt med computere i øvrigt er utilfredsheden stor og udbredt. Børnelånerne er kun blevet spurgt om computeradgang generelt. Her er stor utilfredshed i begge aldersgrupper, størst i gruppen år klasses pigerne er specielt utilfredse. Der er tilstrækkeligt med computere til internettet Jeg kan få en computer, hvis jeg venter lidt Brugere år Brugere 7-10 år

9 COMPUTERSPIL Tilfredsheden er generelt meget lav. Dog er de 7-10 årige meget positive. Besvarelsesprocenten er lav - 22% for de voksne og 40% for børnene. Der er en klar overrepræsentation af mænd og af årige i den voksne svargruppe. I børnenes kommentarer til udsagnene nævnes en del konkrete ønsker om spil - det er dog ikke muligt at se, om disse ønsker gælder spil til biblioteket eller til udlån. Jeg synes at biblioteket har et bredt udvalg af computerspil Jeg kan låne gode computerspil Brugere år Brugere 7-10 år VIDEO De små brugere (7-10 årige) er tilfredse med udbuddet af videoer Det er de store børn (11-16 årige) slet ikke. 55% har svaret. Det viste sig ved interviewene og ved besvarelserne på skolerne, at børnene ikke ved, at man kan låne videoer på biblioteket. Der fremsættes en del ønsker om konkrete titler i kommentarerne til spørgeskemaerne. På udsagnet Jeg kan godt lide at se video på biblioteket var der flest positive udsagn i gruppen 7-10 år, og igen en svarprocent på 55%. De voksne brugere har ikke tagets stilling til udsagn om video. Biblioteket har de videoer, jeg gerne vil låne Brugere år Brugere 7-10 år

10 Vejledning og service OMGANGSTONE Her er tilkendegivelserne meget positive, både fra medarbejderside og fra alle brugergrupper, idet der er enighed om at bibliotekets medarbejdere er høflige, imødekommende og venlige. Tilfredsheden er helt i top, og den er ensartet høj uanset afdeling. Kun de årige og de udenbys lånere er lidt forbeholdne. Blandt børnene synes de små brugere at bibliotekarerne er søde, mens de årige er knap så begejstrede. Specielt de store drenge synes ikke bibliotekarerne er SÅ søde endda! De medarbejdere, som arbejder i flere afdelinger, konkluderer dog, at jo flere afdelinger man arbejder i, jo sværere er det at betjene lånerne på en imødekommende måde. Svarprocenten er for alle udsagn meget høj - næsten 100%. Jeg synes at lånerne betjenes på en imødekommende måde Jeg oplever at betjeningen ved aflevering og udlån er venlig Jeg oplever at bibliotekarerne er venlige og hjælpsomme

11 KVALITET Alle er enige om at publikum vejledes dygtigt og professionelt af bibliotekets personale. Tilfredsheden er ensartet høj for alle bibliotekets afdelinger, dog ekstra høj på Alderslyst Bibliotek og i bogbussen. I det hele taget er det kun de årige og de udenbys lånere der antyder lidt utilfredshed. De uddannelsessøgende er pænt tilfredse. Svarprocenten er overalt høj, over 90%. For børnelånerne er tilfredsheden størst i gruppen 7-10 år, hvoraf lidt under en fjerdedel ikke har udtalt sig. Den yngste gruppe er også den, der bruger bibliotekarerne mindst. I gruppen år er der også generel tilfredshed, dog er der to problemgrupper som er stærkt kritiske: klasses drenge og 8. klasses piger. Jeg kan få hjælp til at finde det jeg skal bruge Min erfaring er, at bibliotekarerne giver en professionel betjening Jeg synes at lånerforespørgslerne behandles seriøst Bibliotekarerne er gode til at hjælpe mig Brugere år Brugere 7-10 år

12 PERSONALE En del brugere - godt en fjerdedel af de der har svaret - mener at ventetiden er for lang, dels ved udlån og aflevering, dels ved bibliotekarbordene. Igen er det de årige og de uddannelsessøgende som er utilfredse. Størst tilfredshed ses hos folkepensionister og hos lånere på Alderslyst Bibliotek og i bogbussen. Udsagnene for medarbejdere og brugere er ikke helt sammenlignelige, idet ordene uvæsentlig/hurtigt og acceptabel har været brugt. Generelt opfatter medarbejderne ikke ventetiden som generende. Bibliotekets indsats vedrørende vejledning i brug af bibliotekets computere vurderes forskelligt af medarbejdere og publikum. er forholdsvis kritiske (58%). Af dem med stor brugerkontakt er hele 66% kritiske. Brugerne er generelt meget mere positive end personalet. De yngre og de uddannelsessøgende udtrykker dog en kritisk holdning. På udsagnet Jeg kan få hjælp til bibliotekets andre computere er svarprocenten meget lav, 33%. De voksne brugere: Jeg oplever at der er en uvæsentlig ventetid ved aflevering og udlån : Det er min opfattelse at lånernes ventetid ved udlån/aflevering er acceptabel De voksne brugere: Jeg kan hurtigt få fat i en bibliotekar : Det er min opfattelse at lånernes ventetid ved bibliotekarerne er acceptabel

13 De voksne brugere:: Jeg kan få hjælp til bibliotekets andre computere De voksne brugere:: Jeg kan få hjælp til bibliotekets edb-kartotek : Jeg synes at lånerne får tilstrækkelig edb instruktion af personalet (26) (24) Kulturtilbud til børn og voksne De voksne brugerne udtrykker en gennemsnitlig tilfredshed med bibliotekets arrangementer og udstillinger, dog har flest udtalt sig om udstillingerne. Ikke mindst Lokalhistorisk Arkivs udstillinger værdsættes af publikum. Mændene er ikke så interesserede som kvinderne, men erfaringen viser også at bibliotekets arrangementer generelt synes at appellere mest til kvinder. I øvrigt stiger tilfredsheden med alderen. Bibliotekets arrangementer for børn vurderes som meget tilfredsstillende. De 7-10 årige er meget positive, og det samme gælder kvinder, de årige og (voksne) brugere af børnebiblioteket. Svarprocenten er omkring 50%. Det er mit indtryk at der er spændende arrangementer for børn Jeg kan godt lide at se teater og film på biblioteket Brugere 7-10 år

14 Biblioteket udstiller tit ting, det er spændende at kigge på Brugere år Brugere 7-10 år Silkeborg Bibliotek som værested Lånerne befinder sig særdeles godt på biblioteket. De synes at der er hyggeligt. Der er en meget høj grad af tilfredshed med bibliotekets atmosfære. Selv ungdomsgrupperne finder miljøet rigtig godt. Ligeledes synes næsten alle medarbejdere at der er en venlig omgangstone på biblioteket. Børnegrupperne oplever også biblioteket som rart og rummeligt, for eksempel opleves småbørnshjørnet som hyggeligt og afstressende, selv om pladsen er trang. Svarprocent for de voksne: 95% De voksne brugere: Jeg synes at der er hyggeligt på biblioteket, og at der er en god atmosfære : Jeg synes at der generelt er en venlig omgangstone på biblioteket Jeg synes, det er rart at være på biblioteket Brugere år Brugere 7-10 år Der er plads nok på biblioteket Brugere år Brugere 7-10 år

15 Temmelig mange af de voksne brugere er utilfredse med mulighederne for fordybelse. Der mangler studiepladser og områder hvor der er ro. Kun i Lokalhistorisk Arkiv og i bogbussen (!) er der fred og ro. 48% har svaret på udsagnet om studiepladser. Her er svargruppen især de årige og de uddannelsessøgende. Begge grupper er lidt mere utilfredse end gennemsnittet for udsagnet. De virkeligt utilfredse er dog de årige. Samlet udtrykkes en meget stor utilfredshed. Det er nemt at finde en ledig studieplads Jeg kan altid finde et sted hvor der er ro Lånerne har nemt ved at finde rundt på biblioteket, idet de udtrykker en gennemsnitlig tilfredshed med forholdene. Mændene er en smule mere tilfredse end kvinderne. Mest kritiske er de årige, de udenbys lånere og de uddannelsessøgende. Bogbuslånerne giver biblioteket (læs: hovedbiblioteket) lav karakter! En meget stor del af de voksne brugere synes desuden, at der er en hensigtmæssig opdeling af biblioteket. Modsætningsvis synes 75% af medarbejderne at det er svært for lånerne at finde rundt. Svarprocenten er høj - over 80%. De voksne brugere: Jeg synes det er let at finde rundt på biblioteket : Jeg synes det er let for lånerne at finde rundt i biblioteket

16 Silkeborg Bibliotek som arbejdsplads Næsten alle medarbejdere giver udtryk for, at der er en venlig omgangstone på biblioteket og at kollegerne påskønner deres arbejde. Dog synes knap så mange at de bliver påskønnet af deres afdelingsleder. De fleste medarbejdere (80-90%) føler også, at der er en god dialog i afdelingen, at informationsniveauet i afdelingen er højt, at de har egne ansvarsområder svarende til forventningerne og at de har indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. De enkelte afdelinger har det efter alt at dømme ganske godt. Jeg synes at der generelt er en venlig omgangstone på biblioteket Brugerne Jeg oplever at mine kolleger påskønner mit arbejde! Jeg har egne ansvarsområder der svarer til mine forventninger En stor del af medarbejderne synes at de mangler tid til at fuldføre arbejdsopgaverne. Der var dog stor spredning i besvarelserne, idet der var markante forskelle afhængig af, om man har været ansat i kort eller lang tid. Medarbejdere med mindst anciennitet er markant mere tilfredse end medarbejdere med lang anciennitet. Den samme problematik gør sig gældende i udsagnet om hvorvidt man har tid til at sætte sig ind i nye ting. To trediedele af personalet svarer her negativt, og igen synes medarbejdere med kort anciennitet at de har bedre tid til nye opgaver. 16

17 Set i lyset af medarbejdernes besvarelser angående tid til eksisterende og nye arbejdsopgaver, kan det måske ikke undre, at medarbejderne er meget kritiske overfor dialogen og informationsniveauet i forbindelse med igangsættelse af nye projekter. Men ser man derefter på udsagnet Jeg synes det er godt at biblioteket sætter nye projekter i gang, selvom det kan gå ud over de eksisterende arbejdsopgaver så er tre fjerdedele af personalet enige heri - det vil sige, medarbejderne føler sig muligvis stressede, men vil alligevel gerne være med i nye projekter. Jeg har tid til at fuldføre mine opgaver Ansat mere end 15 år år år Udsagnet er her splittet op på medarbejdere efter anciennitet. Ansatte med kort anciennitet er generelt tilfredse med ledelsen. Jeg har tid til at sætte mig ind i nye ting Jeg synes at der er et godt informationsniveau i forbindelse med nye projekter Jeg synes at der er en god dialog i forbindelse med nye projekter Undersøgelsen viste også, at der blandt medarbejderne er nogen utilfredshed med bibliotekets ledelse. Der er ikke altid tilfredsstillende kommunikation, ledelsen er ikke altid lydhør og ledelsen er ikke god nok til at påskønne medarbejdernes indsats. Af det samlede personale er bibliotekarerne de mest kritiske over for ledelsen. 17

18 Jeg synes at ledelsen er god til at påskønne medarbejdernes arbejde Jeg synes at ledelsen er lydhør Jeg synes at der er en god dialog med ledelsesgruppen *) Der udtrykkes desuden stor utilfredshed i forhold til edb-udvalget. Der har helt klart været kommunikationsproblemer mellem udvalget og de øvrige medarbejdere. Både informationsniveauet fra edb-udvalget og dialogen med edb-udvalget bedømmes meget langt nede på tilfredshedsskalaen. *) Ledelsesgruppen består af ledelse samt 3 afdelingsledere. Det fysiske arbejdsmiljø og indeklimaet er der også problemer med. En stor del (55%) af medarbejderne er utilfredse med indeklimaet. Rigtig mange synes heller ikke at deres arbejdsplads er ergonomisk indrettet. Også på udsagnene omkring de bygningsmæssige rammer, kontorfaciliteter og kantineforholdene viser der sig nogen utilfredshed. Jeg synes at biblioteket har et godt indeklima (rengøring, ventilation etc.), dér hvor jeg befinder mig

19 Alderslyst Bibliotek og bogbussen Selv om vi har få besvarelser fra Alderslyst Bibliotek og bogbussen, vil vi alligevel gerne kommentere dem, da de ofte skiller sig ud. Brugerne af bogbussen og af Alderslyst Bibliotek udtrykker sig meget ens i deres besvarelser. De er overvejende meget tilfredse og positive. De er tilfredse med udvalget af bøger, og de er mere tilfredse end hovedbibliotekets brugere, når det gælder andre medier, cder, bånd osv. Med hensyn til materialer for børn er tilfredsheden ens i alle afdelinger. Ventetiden ved aflevering og udlån føles ikke så belastende som på hovedbiblioteket. Personalets venlighed opleves som større i filial og bogbus - og ved de følgende udsagn, Jeg kan få hjælp til at finde det jeg skal bruge og Jeg kan få vejledning i hvordan jeg selv finder det jeg har brug for ligger tilfredsheden suverænt i top. Det er nemmere at få fat på en bibliotekar i bogbussen og på Alderslyst Bibliotek, og her er muligheden for personlig betjening (fremfor selv at bruge edb-kartoteket) også bedre end på hovedbiblioteket. Det er nemt at finde en ledig siddeplads på Alderslyst bibliotek. Til gengæld er bogbussen (og Lokalhistorisk Arkiv) det roligste sted. I det hele taget er besvarelserne meget rosende og positive. Bibliotekarerne er gode til at finde fagbøger, til at skaffe de ting biblioteket ikke selv har, og til at foreslå gode romaner (bogbussens personale er lidt bedre til at finde gode romaner end Alderslysts). Til gengæld er Alderslyst Filial bedre, når det drejer sig om at finde musik. Om hovedbiblioteket Bogbuslånerne synes det er svært at finde rundt på hovedbiblioteket. Alderslystbrugere er mere tilfredse end gennemsnittet med hovedbibliotekets opdeling. Om åbningstiderne I bogbussen er tilfredsheden med åbningstiderne gennemsnitlig høj, mens brugerne af Alderslyst Bibliotek er mere tilfredse med åbningstiderne end hovedbibliotekets brugere. Kommentarer Alderslyst Bibliotek 34 personer har besvaret, heraf flest kvinder. Der er næsten ingen besvarelser fra aldersgruppen år eller over 67 år. Hovedgruppen er år, og på spørgsmålet om formålet med biblioteksbesøget er der flest svar på fritidsinteresser og færrest på uddannelse. De uddannelsessøgende bruger hovedbiblioteket. De der bruger Alderslyst Bibliotek er ikke nødvendigvis bosatte i Alderslyst-området. Lånerne går efter de materialer de skal bruge og lader sig ikke afskrække af afstanden. Bogbussen 33 personer har besvaret, heraf 2/3 kvinder. Der er næsten ingen besvarelser fra aldersgruppen år. Hovedgruppen er over 40 år, og formålet med besøget i bogbussen er oplevelse og fritid snarere end uddannelse og erhverv. 19

20 Generelt kan det konstateres, at bogbussen opfylder sine brugeres behov og forventninger. 20

21 Småbørns brug af biblioteket Mest karakteristisk for småbørnshjørnet er, at her kommer børn kun ifølge med voksne, det være sig forældre eller pædagoger. Karakteristisk er det også, at det kun er i de færreste tilfælde, børnene og forældrene er i direkte interaktion (leger eller finder materialer sammen). Som regel leger børnene med de forskellige slags legetøj, der findes, mens forældrene finder bøger og andet materiale til hjemlån. Der er områder, der bruges af både voksne og børn, men også enkelte, som synes forbeholdt hhv. børn og voksne, f.eks. bruger stort set ingen børn lænestolen, og gør de det er det oftest på skødet af en voksen. De steder, hvor børn og voksne oftest mødes er sofaen, legobordet og computeren. Sofaen er et decideret socialt sted, hvor mange forskellige ting foregår: højtlæsning, madpakkespisning, amning m.m., legobordet er den aktivitet, de allermindste oftest placeres ved af forældrene, og computeren er den aktivitet, der sjældnest er ubemandet. Småbørnshjørnet er såvel det sted, forældre kommer for at låne materialer med hjem, som et opholdssted sammen med børnene, ikke mindst det sted, den ene forældre (oftest moderen) opholder sig med børnene, mens den anden forældre er et andet sted på biblioteket. Stemningen i småbørnshjørnet er hyggelig, rolig og afstressende. På trods af, at arealet til tider er tæt befolket, opstår der stort set aldrig konflikter. De få der er, skyldes oftest børn, der ikke vil forlade stedet, når forældrene ønsker det. På grund af aldersgruppen, er parallellegen den karakteristiske legetype, en legetype, som jo også sjældent forårsager de store konflikter. Desuden er der voksne omkring det enkelte barn, og disse griber øjeblikkeligt ind, hvis der opstår situationer, de mener forstyrrer roen. De fleste børn virker, som om de er bekendt med stedet og dets muligheder og går direkte hen til ledige legetøjer og aktiviteter, når de ankommer. Selv ved computeren, som er en attraktiv aktivitet. er der sjældent konflikter, og opstår en konflikt, er det oftest mellem søskende. Er der optaget ved computeren sætter børnene sig blot og ser på og rykker så frem i køen, når der bliver plads. Såvel daginstitutioner som fysisk/psykisk handicappede bruger ofte småbørnshjørnet. Skolebørn ses sjældent i småbørnshjørnet, og er de der, er det ifølge med mindre søskende (og forældre). Under arbejdet med fotomaterialet var 1. til 3. klasse meget optagede af billederne fra småbørnshjørnet og fortalte ivrigt om udseendet, materialerne og aktiviteterne. De lagde dog megen vægt på at formidle, at de ikke kommer der mere, ligesom det for enkelte børn var vanskeligt at få lov til at indrømme, at de satte pris på, at der er legetøj på biblioteket. Bemærkelsesværdig var den varme, børnene omtalte småbørnshjørnet med. Det var tydeligt, at det bragte mindelser om gode oplevelser - man fristes næsten til at kalde det et udtryk for børnenostalgi. 21

22 Silkeborg Biblioteks brugere Voksnes brug af biblioteket I Etisk Regnskab fokuseres på processen og tolkningen af de standardiserede udsagn. Forudsætningen for et fornuftigt analysearbejde er imidlertid et passende antal stam-oplysninger relateret til pågældende interessentgruppe. Disse stamoplysninger udgør en traditionel minibrugerundersøgelse og resultaterne heraf præsenteres i dette afsnit. BRUGERNES KØN Brugernes kønsfordeling Antal Mænd Kvinder Klart flere kvinder end mænd er i følge undersøgelsen brugere af Silkeborg Bibliotek. I aldersgrupperne år og især år er mændene dog i overtal. Overrepræsentationen af kvinder er størst blandt de årige. Folkepensionisterne er jævnt fordelt på kønnene. Hovedparten af de udenbys brugere er mænd. Mændene bruger mest hovedbiblioteket, især musikafdelingen, avislæsesalen og læsesalen. Kvinderne er i flertal i børnebiblioteket, voksenafdelingen, Alderslyst Bibliotek og i høj grad i bogbussen. BRUGERNES ALDER Brugernes aldersfordeling Antal år år år år Over 66 år 22

23 Den grafiske fremstilling skal tolkes med forsigtighed. Aldersgrupperne er funktionelle set ud fra bibliotekets virksomhed, men kvantitativt meget varierende. I forhold til aldersfordelingen i Silkeborg Kommune er de yngre brugere stærkt overrepræsenteret. De årige således med hele 78%, de årige med kun 12%. Aldersgruppen over 66 år er derimod underrepræsenteret med 35%. Unge menneskers høje aktivitetsniveau, blandt andet på uddannelsesområdet afspejles klart i biblioteksbenyttelsen. I HVILKE LOKALOMRÅDER BOR BIBLIOTEKETS BRUGERE? Brugernes bopæl Antal Silkeborg syd for Langsø Alderslyst Balle - Hvinningdal Gødvad Virklund Funder - Kragelund Lemming - Skægkær Res.bro-Linå- Laven- Sejs/Sve Uden for Silkeborg Kommune Diagrammet viser de voksne brugeres bopæl efter lokalområde inddelt efter Silkeborg Kommunes normale definition. Alderslyst forstås således som bydel og ikke Alderslyst Biblioteks virkeområde. Brugere fra omegnskommunerne udgør 10,8% af samtlige voksne brugere. Den udenbys bruger er typisk en mand mellem 17 og 24 år, der udelukkende bruger hovedbiblioteket. Læsesalen og især musikafdelingen besøger han hyppigere end den gennemsnitlige silkeborgenser. Målt i antal personer er voksenafdelingen dog langt mest besøgt. 23

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV.

Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. HØJESTERET 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen er gennemført i

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller

Trafikanalyse. Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus. Mikkel Randlev Møller Trafikanalyse Brugerne på Hovedbiblioteket i Århus Mikkel Randlev Møller Århus Kommunes Biblioteker september 2005 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Brugerne... 5 Brugsmønster... 9 Tidsmåling... 13 Metode

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere