Ole Thyssen: Værdiledelse Om organisationer og etik Gyldendal, 1997 ISBN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Thyssen: Værdiledelse Om organisationer og etik Gyldendal, 1997 ISBN 8700311782"

Transkript

1 Ole Thyssen: Værdiledelse Om organisationer og etik Gyldendal, 1997 ISBN Resume Værdiledelse er en 90'er-model inden for virksomhedsledelse, som inddrager andre end økonomiske hensyn, f.eks. etik, økologi og trivsel. Thyssen fremsætter en generel teori om organisationer i det moderne samfund. Han bygger på Luhmanns samfundsteori, hvor organisation forstås som et netværk af kommunikation med beslutninger som et centralt element; og hvor værdier forstås som krav til en løsning. Begrebet funktionssystem introduceres. Bogen bevæger sig på et overordnet filosofisk plan, der gælder private virksomheder, offentlige institutioner, interessegrupper osv. Herunder emner som ledelse, eksperter, visioner, politik, moral/etik og etiske regnskaber. Udover Luhmann - som forudsættes bekendt - inddrages organisationsteoretikere som Mintzberg og Schein, filosoffer fra Hobbes til Habermas og Galbraith. Stilen er docerende og postulerende. Sproget er nogenlunde letlæst, men bogen er svær at læse, da den bevæger sig på et teoretisk, filosofisk plan med mange nye definitioner og generaliseringer, som ikke altid relateres til det praktiske plan. Bogen er derfor nok mest velegnet for de højere uddannelser, f.eks. inden for statsvidenskab, forvaltning og virksomhedsteori. Thyssen er kendt fra et dusin bøger. Indhold Kapitel 1: Funktionssystemer Kapitel 2: Tvangsformer Kapitel 3: Vækst som kravsinflation Kapitel 4: Hvad er en organisation? Kapitel 5: Organisationens fire systemer Kapitel 6: Værdier Kapitel 7: Hvorfor værdier i organisationer Kapitel 8: Værdier og interessenter Kapitel 9: Fra værdier til moral til etik Kapitel 10: Værdier og regnskab Kap. 7 Hvorfor værdier i organisationer. Normalt knyttes værdier til produktet ifm. kvalitet og krav, særligt i lukkede organisationer. Senere har andre områder fået betydning som en værdi (fx miljøet). Det er også blevet vigtigt hvordan forskellige afvigere i et system behandles før, under og efter (fx alkoholikere, syge, kriminelle). Massemedierne har stor betydning ifm. fx skabelsen af den politiske forbruger. Det er nogle af de ting der bl.a. kendetegner åbne og offentlige organisationer. Hvad gør organisationer så i dag? Arbejder de ad hoc eller har de etiske retningslinjer for handling? Én ting er i hvert fald sikkert, og det er at det ikke kun drejer sig om penge. Der er opstået en såkaldt ny sensibilitet. Det man kan gøre for at forsøge at gennemskue en organisation er ved at se på følgende: 1. sammenligne hvad den siger og hvad den gør og undersøge, om der er en forskel mellem de erklærede og de faktiske værdier. 2. undersøge værdierne over tid for at se om der blot er tale om retoriske værdier eller om de rent faktisk bruges som præmisser. 3. undersøge om værdierne betyder noget, eller om de altid er tabere i en konflikt mellem penge, magt og værdier. En af grundene til at de bløde værdier ikke blot er en etiske bølge og modefænomen er at kravene til dem ikke kun kommer udefra men også indefra organisationen. Samtidig består de bløde værdier af en tvetydighed ved at de ofte er rettet mod den økonomiske vækst, som de samtidig bidrager til. Baggrunden for væksten i værdier: 1. Krænkelser. Jo mere individualitet man søger, jo mere sårbar er man. Man hviler ikke i traditionen men bruger afvigelsen for at markere sig. Med andre ord: identiteten kræver forskel men skal også Side 1 af 6

2 have et indhold der giver mening. Dette kræver et valg og dette valg medfører fravalg og bevidstheden om at ting kan være anderledes (kontingens). Den øgede individualitet og den øgede sårbarhed kræver i sidste ende også øget hensyn. Men vi kan styrke identiteten ved at stille særlige krav. En klassisk udvej er at benytte økonomien og stille regulativer, mens det i dag er blevet mere almindeligt at organisationer udvikler et særligt sprog for værdier. 2. Mening og identitet. At tjene penge er for en virksomhed et minimumskrav. Men det blotte overskud overbeviser ikke de parter, som stiller krav til den måde, hvorpå der tjenes penge. En organisation som opfylder minimumskrav, skaber minimal motivation. En værdi kan påtvinges udefra og skabe motivtab, men den kan også rumme en begrænsning, som befrier og motiverer. Værdier forstærkes eller svækkes i forhold til hvor mange der orienterer sig efter dem. Grundlæggende værdier kan ikke vælges. Derfor giver de identitet og derfor kan de aktivere stærke og nervøse følelser. 3. Kontrol med det ukontrollable. Regler og manualer arbejder med en forudsætning om at foreskrive en hver situation og opstille en bestemt adfærd. Når processer gentager sig mekanisk, er manualer nyttige og uundværlige. Maskiner uden manualer er en uting. man skal i første omgang lære det der står i manualen. Al anden læring er overtrædelse af regler. mange organisationer er stærkt opmærksomme på økonomistyring og regelstyring, og betragter alle andre forhold i lyset af penge og magt. Denne holdning har tit den konsekvens at medarbejderne oplever et tab af mening. Derved bliver arbejdet gjort af lydighed og ikke af lyst. Mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er der reelle modsætninger men der er også fælles interesser. Konflikt og konsensus udelukker ikke hinanden, men betinger hinanden. Derfor kunne det være frugtbart om begge parter kunne udvikle arbejdet i fællesskab. Beslutningstagere må indse, at de taber autoritet, hvis de lader som om de har indsigt i forhold, de ikke har indsigt i. Dette illustreres bl.a. ved tykke ringbind af forskrifter for medarbejdernes adfærd, men dette er et problem. Dels er det vanskeligt for selv det største hoved at rumme så mange ringbind. Dels er der stor chance for, at reglerne ikke dækker præcis den situation, som den ansatte står i. Og forsøger bureaukratiet at lade reglerne følge med tiden, svulmer regelsættet op til uhyrlige dimensioner. At overlade "definitionsmagten" til den som står i situationen er, set fra lederens synspunkt, det samme som at afgive magt. Det skaber et dilemma: på den ene side kan organisationen ikke finindstille sit regelsæt til alle tænkelige situationer, og på den anden side må den have et regelsæt for at undgå vilkårlighed. Værdier sætter ikke klassiske styringsmidler som penge og magt ud af kraft. Værdier kan bruges til at opfylde krav, til at lette valg ved at indsætte begrænsninger men også ved at indsætte åbninger: værdier kan øge ambivalensen og hermed skabe et udvidet spillerum for beslutninger. 4. Blindhed og tab af realitet. Hensyn til værdier kan være en almindelig tilpasning til, hvad markedet kræver. En sådan tilpasning rummer en defensiv brug af værdier. Den viser ikke, hvilke værdier organisationen selv står for, men kun at den kan se sin fordel i at øge sin opmærksomhed over for andres værdier og i at imødekomme dem. Det er et spørgsmål om klogskab, ikke om værdier. At arbejde med flere værdier betyder at påtage sig en større sensibilitet. Det betyder opmærksomhed på forhold, som er usynlige i økonomiens eller politikkens lys. Problemet er at værdier ikke tillader simple beregninger og sammenligninger med andre værdier. Hverken pengene, magten eller de bløde værdier kan stå alene. Hvad ledelsen må gøre er at åbne sig for den nye uoverskuelighed og lære at tale dens sprog. 5. Risiko og ikke-viden. Viden er kendskab til de virkende faktorer, uvidenhed er tilfældigt ukendskab til de virkende faktorer (noget der kan overvindes ved at læse sig til det), og ikke-viden er et principielt ukendskab til de virkende faktorer og deres samspil i rum og tid. Jo mere ikke-viden, jo vanskeligere er det at lokalisere ansvar. Derfor er kampen om ansvaret og kampen om at fritage sig fra ansvar blevet en central moderne disciplin. Når konsekvenserne af en beslutning er usikre, er det risikabelt at være den, som beslutningen kan føres tilbage til. Selvfølgelig kan man fralægge sig ansvaret og henvise til ikke-viden, men overspiller Side 2 af 6

3 man rollen som ansvarsløs, underminerer man sin autoritet som beslutningstager. Sensibilitet for værdier kan være et udtryk for blot klogskab. Herfra er der et spring til at basere sine beslutninger på bestemte værdier. Det kaldes værdiledelse og åbner for et mere forpligtende forhold til værdier. Kap. 8 Værdier og interessenter. En interessent er en part, som påvirker og påvirkes af organisationens beslutninger. En part er ikke nødvendigvis en person. Interessenter stiller krav til en organisation. Problemet med disse krav er, at de er uforenelige og ikke kan sammenlignes direkte. Derfor kan konflikten mellem dem ikke løses Side 3 af 6

4 En organisations beslutninger bruger værdier som præmisser. For værdier er den asymmetri i en forskel, som gør at man kan begrunde en beslutning ved at appellere til en værdi. Samtidig findes der Side 4 af 6

5 alle berørte parter. Etik er moralens anden orden; Bundet til samtale; Bundet til argumenter; Sigter mod enighed, evt. som enighed om fair play ved uenighed; Ikke styret af penge og magt; Omfatter adfærd og begrundelse. Værdigrundlaget Et værdigrundlag er en del af organisationens strategi. Det markerer synligt for alle, hvilke hensyn den påtager sig. På den måde bliver det muligt for interessenter at vurdere, om organisationen lever op til sine løfter. Et værdigrundlag må udarbejdes i dialog. Det sker hyppigt, at udarbejdelsen af et værdigrundlag ender med at være selve meningen med værdigrundlaget. Arbejdet med værdier stopper, så snart værdigrundlaget er udarbejdet. Diskussionen omkring de fælles krav til løsninger kan engagere og skabe dialog, og organisationen kan et stykke tid varme sig ved gløderne af de spændende seminarer, hvor dens værdier blev diskuteret. Måske kommer der endda et stykke papir eller en plakat ud af processen. Den bliver trykt og fordelt og hængt op på væggen, men hyppigt bliver værdierne hurtigt irrelevante, fordi de ikke følges op. De er ikke levende integreret og bruges ikke i det daglige arbejde. Regnskabet er en vigtig del af det moralske kompleks, hvad enten det er formelt eller uformelt. Det er organisationens synlige bevis på, at den tager sine værdier alvorligt. Organisationer må først og fremmest bruge værdier til at sammenligne sig selv med sig selv fra det ene år til det andet. En organisations værdier skal være udtrykt i et sprog, som er let at forstå. Mens det økonomiske regnskab er for specialister, skal et værdigrundlag være for alle og enhver. Kun på den måde kan organisationens værdier være fælles for mange. Kap. 10 Værdi og regnskab. Skal værdier være effektive, må det være muligt at holde en slags regnskab over dem. Ordet "regnskab" handler ikke kun om tal, men også om at stå til regnskab for, hvad man gør. Har en organisation erklæret, at den ledes efter værdier, må den stå til regnskab for sine værdier. Information er i sig selv ikke tilstrækkelig til at justere forholdet mellem en organisation og dens interessenter. Der må mere til. Dette mere må være værdier. Værdier kan fastsættes på mange måder og med mange forskellige formål: 1. Tradition. Værdier kan opleves som givet i kraft af organisationens tradition og formål, så der ikke er meget at diskutere. 2. Ledelse. Værdier kan fastsættes af ledelsen, som udformer et ideelt billede af organisationen: hvordan de ansatte kunne arbejde, samarbejdet fungere, kunder og klienter motiveres, og bygninger indrettes, etc. 3. Interessenter. Værdier kan fastsættes af én eller flere interessenter i dialog med ledelsen. 4. Brugerundersøgelser. Informationer om værdier kan indsamles af ledelsen genen brugerundersøgelser, bokse med forslag med ris og ros, eller klima- og holdningsundersøgelser af de ansatte og kunder og klienter. 5. Eksterne værdier. Et særligt problem rejser de værdier, som påføres organisationen udefra. Det kan være en lovgivning, eller krav fremsat gennem massemedierne omkring miljø, gensplejsning, etc. 6. Hierarki. Endelig kan værdier inddeles efter tyngde, så der er værdier, som gælder 100 år, for 10 år og for 1 år. Når værdierne er bestemt, skal det afgøres, på hvilken måde de skal inddrages som præmisser for beslutninger: 1. Retoriske værdier. Værdier kan være retoriske, altså uden at det er hensigten, at de skal bruges. 2. Politiske værdier. Værdier kan være krav fra den politiske omverden. Ofte har brancheetik denne karakter. 3. Teknisk værdimåling. Værdier kan bruges af ledelsen som et redskab til at måle, om organisationen og dens medlemmer lever op til de krav, som ledelsen har fastsat. 4. Det etiske regnskab. Den mest omfattende måling af værdier, som indtil nu er udviklet. Det etiske regnskab Det etiske regnskab blev udviklet i slutningen af 1980 erne af en gruppe forskere fra Handelshøjskolen i København i samarbejde med Sparekassen Nordjylland. Siden er det blevet brugt i en lang række Side 5 af 6

6 private og offentlige organisationer både i Danmark og i udlandet. Et etisk regnskab består af fem faser: 1. Værdigrundlag. En arbejdsgruppe i organisationen, bestående af repræsentanter for så mange interessenter som muligt, har ansvaret for processen. Det må samtidig have ledelsens støtte. 2. Udsagn om værdier. Ofte er værdierne i et sådant værdigrundlag meget almene. Det gør dem risikable. Det er usandsynligt, at forskellige parter mener det samme med en værdi som "tryghed". Værdierne må præciseres i udsagn, som bringer dem så tæt som muligt på det daglige arbejde i organisationen. 3. Måling af værdier. Et repræsentativt udsnit af en interessentgruppe reagerer på værdiudsagnene og svarer på det indirekte spørgsmål, som værdiudsagnet rummer. 4. Budget over værdier. Der skal udarbejdes et etiske budget på områder, hvor det står særlig grelt til eller hvor en indsats af andre grunde skønnes påkrævet. 5. Dialogcirkler. Lokalt nedsættes grupper, hvor det ikke blot drejer sig om forholdet mellem organisationen og en enkelt interessent, men om forholdet mellem alle interessenter. Her kan nogle af de konflikter, som opstår mellem interessenterne afdækkes. Et etisk regnskab kan og skal ikke sikre konsensus. Det etiske regnskab er den mest omfattende inddragelse af værdier i en organisation. Det kræver en omfattende og langsigtet indsats at få det til at fungere. Fordelen er at det giver organisationen en omfattende indsigt i dens forhold til sine interessenter. Ulempen er omfanget af det apparat, som skal stilles på benene for at gennemføre et etisk regnskab. 6. oktober 1998 Torben Heikel Vinther Side 6 af 6

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Hvad er virksomhedsetik?

Hvad er virksomhedsetik? KAPITEL 1 Hvad er virksomhedsetik? Virksomhedsetik går ud på at nå frem til de forsvarlige etiske principper og værdier, der skal bestemme offentlige og private virksomheders strategier og handlinger.

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere