Videnregnskab og videnledelse Ordliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnregnskab og videnledelse Ordliste"

Transkript

1 Version: 5. august 2002 / PNB Videnregnskab og videnledelse Ordliste Denne ordliste er udarbejdet for at præsentere og forklare de mest gængse begreber i forbindelse med videnregnskabet. Mange af begreberne har ikke en entydig definition i litteraturen og de bruges i praksis på mange forskellige måder ligesom de udfores i de aktuelle faglige debatter på området. Disse ordforklaringer skal derfor opfattes som ét bud på, hvorledes begreberne typisk bruges. Balanced scorecard Benchmarking Se Den balancerede rapportering Systematisk sammenligning af præstationer baseret på målinger. Har ofte til formål at identificere den såkaldte best practice som norm for den eller de processer, der skal benchmarkes. Business Excellence-model En ledelsesmodel til opnåelse af virksomhedens strategiske mål. Modellen viser sammenhængen mellem strategiske ledelsesbeslutninger, allokering af ressourcer, gennemførelse af fremstillingsprocesserne, tilfredsheden blandt medarbejdere, kunder og det omgivende samfund. I relation til et videnregnskab opfattes arbejdet med business excellence som en indsats. Copenhagen Charter En guide til stakeholderregnskaber, udgivet af Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers og Huset Mandag Morgen. Denne publikation indeholder følgende definition på Stakeholderregnskab: Stakeholderregnskab er den proces, hvor man rapporterer om virksomhedens værdiskabelse for dens vigtigste interessenter (stakeholdere). Stakeholderregnskab er ledelsens ansvar og er baseret på en dialog med interessenterne. Den balancerede rapportering (balanced scorecard) Dels en rapporteringsform til brug i forbindelse med virksomhedens økonomistyring, dels en model for strategisk ledelse. Metoden er baseret på anvendelse af ikkefinansielle nøgletal, der identificeres på grundlag af deres indbyrdes årsag-effektsammenhænge. I sin oprindelige udgave er den balancerede rapportering baseret på en

2 Disclosure EFQM gruppering af nøgletal i fire perspektiver: det finansielle perspektiv, markedsperspektiver, det interne proces perspektiv samt lærings- og vækst. Afgivelse af information. Bruges ofte som samlende begreb for al den information, der afgives i en ekstern rapportering. Se Business Excellence. Eksplicit viden (explicit knowledge) Viden, der kan sættes på ord og dermed formuleres i sætninger. Bruges ofte som et modstykke til tavs viden (se dette). Ekstern struktur (external structure) Udgøres af virksomhedens relationer til kunder og leverandører, hvilket almindeligvis også omfatter brands, varemærker samt virksomhedens ry eller omdømme. Dette begreb er formuleret af Karl Erik Sveiby. Etisk regnskab (ethical report) Forretningsmodel Goodwill Helhedsregnskab Holistisk regnskab En eksternt offentliggjort rapport, der viser målinger af, i hvilken udstrækning en organisation lever op til de fælles værdier, den har forpligtiget sig til at følge. Præciseringen af værdierne foretages af repræsentanter for de relevante interessentgrupper. Spar Nord er pioner på dette område sammen med forskerne Peter Pruzan og Ole Thyssen, Handelshøjskolen i København. Den samlende ide om, hvorledes virksomhedens idegrundlag, dens strategi, konkrete handlinger samt relationer til interessenter tilsammen skal danne grundlag for værdiskabelse og økonomisk indtjening for virksomheden. Forretningsmodellen kan være eksplicit formuleret, men kan også have karakter af en mental model, dvs. fælles forståelse blandt ledere og nøglemedarbejdere af, hvorledes virksomheden fungerer. Forskellen mellem en virksomheds bogførte værdier og dens købesum. Se Holistisk regnskab. Det Holistiske regnskab er mest kendt i forbindelse med virksomheden Rambøll, der siden begyndelsen af 1990 erne har arbejdet med det. På baggrund af Business Excellence-modellen systematiseres videnregnskabets tal i indsatser (strategiske, menneskelige og strukturelle ressourcer og processer) samt resultater (i forhold til kunder, medarbejdere, omverdenen og økonomi). Human resource accounting De aktiviteter, der er forbundet med at identificere og måle økonomiske forhold i relation til virksomhedens medarbejdere. Involverer typisk fastlæggelse af omkostninger ved rekruttering, udvælgelse, ansættelse, træning, og udvikling af

3 Humankapital menneskelige ressourcer samt vurderingen af disses økonomiske værdi for virksomheden. Anvendes i forbindelse med human resource accounting som synonym for individkapital, men refererer i forbindelse med videnregnskaber ofte også til virksomhedens værdisæt og kultur. Identitet, virksomhedens En virksomheds identitet betegner medarbejdernes fælles opfattelse af (a) hvad der kræves for at være central for organisationen, (b) hvad der adskiller virksomheden fra andre virksomheder og (c) hvad der opfattes som de bærende egenskaber, der knytter virksomhedens forhistorie sammen med nutiden og den fremtidige udvikling. Ikke-finansielle nøgletal Immaterielle aktiver Indikator Indsats Individkapital Intellektuel kapital Interessent Interessentregnskab Anvendes om præstationsmål, der helt eller delvis er beregnet på baggrund af oplysninger, der ikke er hentet i det økonomiske (finansielle) regnskab. Aktiver bestående af rettigheder, der ikke er umiddelbart knyttet til fysiske genstande. Betegner i et videnregnskab de konkrete målepunkter eller nøgletal. Indikatorerne præciserer indsatser og ledelsesudfordring og danner grundlag for opfølgning på om indsatserne sættes i værk. Indsatser eller handlingsplaner er den konkrete initiativer, som i relation til et videnregnskab sættes i værk for at realisere videnfortællingen. Indsatserne adresserer direkte ledelsesudfordringerne og danner i videnregnskabet grundlag for udvælgelsen af indikatorer. Indsatser bør konkretiseres ved at angive ansvar, deadlines mv. som ved enhver anden plan. Refererer til den del af den intellektuelle kapital, der kan henføres til medarbejdernes færdigheder, kompetencer etc. Individkapital anvendes som et samlende begreb for de indikatorer, der vedrører medarbejderne. Defineres som virksomhedens markedsværdi (dvs. den samlede værdi af aktierne) minus den bogførte værdi. I forbindelse med videnregnskaber udgøres den intellektuelle kapital ofte af summen af kunde-, organisations- og individkapital. Betegnes også som videnkapital. Se også book-to-market value. De personer, grupper af personer eller institutioner, der er betydende for virksomhedens evne til at realisere sine mål. En virksomheds interessenter omfatter som regel kunder, medarbejdere, leverandører, ejere og samfundet.

4 Intern struktur ISO Kernekompetence En ekstern rapport, der viser, hvordan man har identificeret virksomhedens interessenter og disses ønsker til virksomheden, samt viser hvordan virksomheden opfylder interessenternes ønsker (se også Copenhagen Charter). Omfatter almindeligvis patenter, koncepter, modeller, edb og administrative systemer, der, selv om de er skabt af de ansatte (eller købt), ejes af virksomheden. Svarer til organisationskapital. Den europæiske standardiseringsinstitution, ISO, har etableret en række kvalitetsstandarder. Virksomheder, der følger disse kan opnå ISO-certificering. Virksomheder, der arbejder med ISO-certificering vil ofte opfatte dette som en indsats i relation til den strategiske analyse i henhold til guideline for videnregnskaber. De kompetencer, der giver virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Kernekompetencer er typisk bygget op over en længere årrække og er svære at efterligne. Knowledge management Kompetence Se videnledelse Kompetencedatabase Kompetenceprofil Kompetencebegrebet bruges oftest enten som et udtryk for, hvordan teknologi, medarbejdere, formelle ledelses- og styringssystemer, kultur mv. i et komplekst samspil gør en organisation i stand at udføre handlinger, gennemføre opgaver eller fremstille produkter/serviceydelser eller mere snævert i forbindelse med individers faglige, erfaringsbaserede og sociale kompetencer. Bruges af mange virksomheder som betegnelse for de systematiske optegnelser man fører over forhold vedrørende medarbejdere. Kompetencedatabaser vil ofte indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelser, efteruddannelser, certificeringer etc. Nogle gange er en kompetencedatabase en del af virksomhedens intranet, mens det andre gange er et reskab, der bruges af ledergruppen eller personaleafdelngen. I relation til et videnregnskab opfattes en kompetencedatabase som en indsats. En systematisk opgørelse af medarbejderes personlige og faglige færdigheder. Ofte vurderes medarbejderen færdigheder inden for et stor antal delområder på en fast skala og denne vurdering anvendes som et redskab i forbindelse med karriereplanlægning, medarbejderudviklingssamtaler etc. I relation til et videnregnskab opfattes oprettelsen og brugen af kompetenceprofiler som en indsats. Kompetenceregnskab Udtrykket kompetenceregnskab benyttes om bredere samfundsmæssige udsagn om kompetencer på nationalt plan. Bruges sædvanligvis i forbindelse med Det Nationale Kompetenceregnskab, som er blevet udgivet af Kompetencerådet.

5 Kritiske succesfaktorer Kundekapital Aktiviteter eller forhold, der vurderes som centrale og bestemmende for, hvorvidt et ønsket mål opnås. Refererer til den del af den intellektuelle kapital, der kan henføres til virksomhedens kunder. Kundetilfredshedsundersøgelse Kvalitetsregnskab Ledelsesmodel Ledeslesudfordring En ekstern analyse, hvor man måler, hvordan kunden oplever værdien af leverandøren som helhed, leverandørens vareprogram eller markedsføringsindsats etc. Kan også betegnes holdningsundersøgelse. Bruges både om rapporter, der struktureres efter Business Excellence-modellen og mere specifikt af fx Spar Nord om en mere styringsorienteret videreførelse af det etiske regnskab. Offentliggørelsen af kvalitetsregnskabet er central, fordi det har til formål at understøtte dialogen med virksomhedens interessenter. Ofte vil en ledelsesmodel være det samme som en forretningsmodel (se denne), men det kan også mere abstrakt være en fællesbetegnelse for de ledelsesmodeller- og metoder, der anvendes til vidt forskellige formål. Ledelsesudfordringer fortæller, hvad der skal gøres i relation til videnressourcerne for at virksomheden bliver bedre til at skabe brugsværdi. Dette sker ved at sammensætte, opgradere og anvende videnressourcerne. Market-to-book value Forholdet mellem en virksomheds bogførte værdi (dvs. værdien af aktiverne i følge årsregnskabet) og markedsværdi (dvs. den samlede værdi af aktierne). Medarbejdertilfredshedsunde rsøgelse En ekstern analyse, hvor man måler, hvordan medarbejderne.... etc. Kan også betegnes holdningsundersøgelse. Miljøregnskab, grønt regnskab Mission Det grønne regnskab har til hensigt at få miljøtunge virksomheder til at oplyse om deres forbrug af energi, vand og råstoffer. Desuden skal de redegøre for de forurenende stoffer, der indgår i produktionen, og som udledes til omgivelserne eller udsendes fra virksomheden med produkterne og affaldet. En formulering af sammenhængen mellem virksomhedens vision, værdier og strategi med henblik på at kommunikere den ønskede udviklingsretning til virksomhedens medarbejdere og andre interessenter. I en mere snæver forstand kan virksomhedens mission beskrive, hvilke behov hos kunderne den vil dække og hvilken placering i værdikæden virksomheden indtager.

6 Mærkeværdi (brand equity) Organisationskapital De aktiver og passiver, der er knyttet til mærket, dets navn og symbol, og som forøger eller formindsker den værdi et produkt eller en service i sig selv har for en kunde eller bruger. Se intern struktur Personaleøkonomisk regnskab Påtegning Relationskapital Revision Skyggeanalyse Socialt regnskab Stakeholdere En type videnregnskab, der har til formål at opgøre de økonomiske aspekter ved personaleledelse. Ved at vurdere de økonomiske konsekvenser af personaleudvikling, - omstilling, -flytning, -anskaffelse og omsætning, knyttes økonomistyringen sammen med personaleledelsen. Derved bliver det muligt at svare på spørgsmål som hvad koster det at rekruttere nye medarbejdere?, hvordan påvirker sygdom og fravær virksomhedens økonomiske resultat? etc. En revisors/verifikators kommunikation af resultatet af sin revision/verifikation til brugere. Indeholder typisk identifikation af det regnskab, der er revideret/verificeret, formålet med verifikationen, omfanget af arbejdet, eventuelle supplerende bemærkninger og forbehold samt konklusion, dato og underskrift. Anvendes ofte om ekstern struktur. Anvendes normalt i forbindelse med økonomiske årsregnskaber om den systematiske proces, hvor en ekstern og uafhængig person objektivt søger at opnå og vurdere dokumentation for påstande om (økonomiske) handlinger og begivenheder for at forvisse sig om graden af overensstemmelse mellem disse påstande og anerkendte kriterier. Betegnelse for den summariske analyse i henhold til guideline, som er gennemført at konsulenter eller stabsmedarbejdere uden ledelsens medvirken som forberedelse til et lederseminar, workshop, strategimøde eller lignende, hvor virksomhedens strategi for videnledelse skal fastlægges. En eksternt publiceret rapport, der måler, om virksomheden/institutionen opfylder sin egen strategi i forhold til de sociale dimensioner samt signalerer virksomheden/institutionens værdigrundlag på området til omverdenen. Se interessenter. Stakeholderregnskab Se interessentregnskab.

7 Strukturkapital Tavs viden Videnfortælling Tobins q TQM-modellen Usynlige aktiver Verifikation Videnregnskab Videnledelse Anvendes om den del af den intellektuelle kapital, der ejes af virksomheden. I Leif Edvinssons definition: Hardware, software, databases, organizational structure, patents, trademarks and everything else of organizational capability, that supports those employees productivity [It is] everything left at the office, when the employees go home Unlike human capital, structural capital can be owned and thereby traded. Tavs viden betegner viden, der ikke er eksplicit formuleret, men relateret til sanser, fornemmelser, tommelfingerregler, intuition eller evne til fysiske færdigheder eller bevægelser. Denne type viden anses for at være særlig vanskelig at beskrive, forankre i en organisation og overføre til andre. <indsættes efter seneste version af GL>. Forholdet mellem (a) virksomhedens værdi for aktionærerne, dvs. dens forventede fremtidige indtjening og (b) aktivernes værdi målt som genanskaffelsesomkostninger. Tobins q er tænkt som en støtte for strategiske beslutninger om, hvorvidt en virksomhed skal investere yderligere. Men tallet anvendes også på sektorniveau som et udtryk for, om markedet over- eller undervurderer virksomheder. Se Business Excellence-modellen Virksomhedens markedsværdi (fx samlede børsværdi af aktierne) minus værdien af virksomhedens samlede aktiver ifølge regnskabet. Betegnes i litteraturen om videnregnskaber ofte for intangible assets eller invisible assets. Det er typisk kun regnskabsvejledninger, der skelner mellem usynlige aktiver og intellektuel kapital. Anvendes ofte ved kontrol af nye regnskabsformer. Det er en uafhængig og objektiv efterprøvelse af påstande i for eksempel et videnregnskab. Der er ikke praksis eller standarder for form, omfang og indhold. Kan nogle gange være synonym for kontrol, gennemgang, review eller audit. En rapporteringsform, der viser virksomhedens indsats med at opbygge, udvikle og effektivisere sine videnressourcer i relation til medarbejdere, kunder, teknologi og processer. Videnregnskabet har til formål at understøtte og kommunikere omkring udviklingen af virksomhedens videnledelsesstrategi. Normalt og i denne guideline - bruges betegnelsen om rapporten i sin helhed og ikke kun om de kvantitative indikatorer.

8 Handler om hvilke aktiviteter, der sættes i værk for at forbedre virksomhedens evne til at udvikle, dele, forankre samt anvende viden. Ofte vil et videnregnskabs hovedformål være at rapportere om virksomhedens videnledelse. Virksomhedsregnskab Vision Vækstregnskab Værditilvækst Virksomhedsregnskab bruges i statslige virksomheder, og er en sammenfattende økonomisk og faglig rapportering af den pågældende statsinstitutions virksomhed. Virksomhedsregnskabet skal indeholde følgende elementer: Beretning, driftsregnskab, resultatanalyse, personale- og organisationsoplysninger, omkostningsanalyser for markedsstyrede og omkostningsdækkede områder samt oplysninger om tilskud og anlæg. Virksomhedsregnskabet omfatter også de regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen. En formulering af virksomhedens formål, der indeholder den grundlæggende idé, der motiverede dens grundlæggelse og guider dens udvikling. I en mere snæver forstand kan virksomhedens vision være en beskrivelse af det ønskede fremtidsbillede af virksomheden. En bestemt udformning af et videnregnskab, hvor ledelsesudfordringer betegnes vækstudfordringer, videnfortælling betegnes vækstfortælling etc. Vækst skal i relation til et vækstregnskab forstås bredt, således at det ikke kun behøver at betyde større, mere eller flere, også kan forstås som levedygtighed, styrkelse af indtjeningsevnen, innovation, udvikling, forandringsparathed etc. Den værdi, som skabes af virksomheden, efter at alle eksterne ydelser er fratrukket.

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab Nr. 1 marts 2004 videnregnskab Indhold Videnregnskab: Et satsningsområde for Knowledge Lab 3 Lars Qvortrup Relevans, principper og anvendelighed 4 Interview med Peder Michael Pruzan-Jørgensen Videnregnskab

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Vejleder: Povl Erik Rostgaard

Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Vejleder: Povl Erik Rostgaard Institut for Informationsbehandling Kandidatafhandling CM(dat.) Forfatter: Lotte Krag Vejleder: Povl Erik Rostgaard Udarbejjdellse af videnregnskab for Vejjlle og Give sygehuse Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber

Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber Ph.d.-afhandling 2005 Supplerende beretninger og frivillige eksterne ikke-finansielle regnskaber forståelse & forklaring Konstrueret af: Vejleder: Vinni Pietras-Jensen Søren Jagd Kandidatstipendiat Lektor

Læs mere

Må vi få en forklaring tak!

Må vi få en forklaring tak! Må vi få en forklaring tak! Ikke-finansielle regnskaber og supplerende beretninger Vinni Pietras-Jensen Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Februar 2004

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Videnregnskaber stillet til regnskab - en kritisk epistemologisk analyse -

Videnregnskaber stillet til regnskab - en kritisk epistemologisk analyse - Videnregnskaber stillet til regnskab - en kritisk epistemologisk analyse - En afhandling af Morten Hjorth Nielsen December 2002 Eksaminator: Anders Bordum Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Handelshøjskolen

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder

Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder Page 1 of 37 Udvikling af videnregnskaber Erfaringer fra 19 virksomheder Indhold Erhvervsminister Pia Gjellerup: Videnregnskaber lærerige for virksomhederne og vigtige for omverdenen Videnregnskabet udvikles

Læs mere

Værdiledelse i praksis. Vinni Pietras-Jensen

Værdiledelse i praksis. Vinni Pietras-Jensen 0 Værdiledelse i praksis Vinni Pietras-Jensen Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi Juni 2003 Indholdsfortegnelse Værdiledelse i praksis... 1 Spar Nord Bank...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere