Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond"

Transkript

1 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf 'Nyt kom m a' er anvendt.

3 ,QGKROG I ndledning... 4 Bæredygt ighedskrit erier... 4 System at isering af de indsam lede værktøjer... 5 Krit erier for system at isering af dialogværktøj er... 9 Overbliksskem a Metode Læsevej ledning Værkt øj er fordelt eft er bæredygt ighedstem a Håndbøger, web-adresser m v Bilag: Beskrivelse af værkt øjer t il at skabe dialog om bæredygt ighed C: \ Documents and Settings\ hbj\ Skrivebord\ Kubix - Overbliksanalyse

4 %HKRYIRURYHUEOLNRYHUGLD ORJY UNW MHU,QGOHGQLQJ Kubix er i forbindelse m ed LO-proj ektet På vej m od den bæredygt ige arbejdsplads blevet bedt om at skabe et overblik over de dialog- og refleksionsværktøj er der er udviklet m ed henblik på at skabe dialog om m ilj ø-, arbej dsm ilj øm æssig og/ eller social/ etisk bæredygtighed. Værkt øj erne skal bidrage t il at skabe dialog om bæredygtighed m ellem ledelse og m edarbej dere. 2YHUEOLNWLOY OLQJ UNW MVXGYLN Form ålet m ed at skabe et overblik over m ulige dialogværktøj er, er at skabe et grundlag og udgangspunkt for værktøjsgruppernes videre arbejde m ed at udvikle nye dialogværktøj er inden for de tre tem aom råder: m iljø, arbej dsm ilj ø og social/ etisk bæredygtighed. 2YHUEOLNWLOEHVOXWQLQJVWDJH UHRJY UNW MVXGYLNOHUH Det betyder at overblikket først og frem m est er skabt til beslutningstagere og udviklere. Overblikket er kun i en yderligere redigeret form anvendelig i en bredere kreds, fx blandt konsulent er der deltager i LO-projektet Den bæredygt ige arbejdsplads. Overblikket vurderes ikke um iddelbart anvendeligt over for kredsen af virksom heder. 2YHUEOLNHUV\VWHPDWLVHULQJ At skabe overblik forudsætter at det er m uligt at skabe en system atik der kan gøre det let for værktøj sgrupper og konsulenter at orient ere sig i og at vælge i det givne univers af dialogværkt øj er. Da der skal udvikles dialogværkt øj er der kan sæt t e bæredygt ighed på dagsordenen i virksom hederne, m å system atikken forholde sig t il om - og i givet fald hvordan - de eksisterende værktøj er kan give inspirat ion t il denne nyudvikling af dialogværktøjer. %HKRYIRUNULWHULHUWLOV\VWH PDWLVHULQJ Som grundlag for system atikken m å vi derfor opstille nogle kriterier der dels kan anvendes til at pege på om og hvordan værktøj erne kan bidrage t il at skabe dialog om bæredygt ighed på arbejdspladserne, dels afspejler væsentlige t ræk ved de dialogværktøj er vi har fundet. 8GYLNOLQJVSHUVSHNWLY % UHG\JWLJKHGVNULWHULHU Bæredygt ighed er ikke et klart defineret begreb. Begrebet afspejler at vi er på vej m od noget bedre, ikke kun i betydningen af at bevare det der er, m en i bet ydningen af at bære dygt igt. Dette kan indebære at iværksætt e en ( udviklings)proces hen m od at kunne bære dygtigt. Bæredygt ighed har derm ed et klart udviklingsperspekt iv på arbejdspladsniveau. 3URFHVRJIUHPDGUHWWHW Bæredygt ighed indebærer oft e at der lægges vægt på et frem adrettet og procesorienteret perspektiv hvor der ikke på forhånd kan gives en bestem t lineær kurs eller 4

5 ret ning. Retningen og den hastighed udviklingen har, kan hele t iden skift e og det giver et cirkulært perspektiv på bæredygtighed.,qggudjhovhvshuvshnwly Et andet vigt igt elem ent i bæredygtighedsperspektivet er at det angår os alle. Det er et fælles ansvar at skabe en bæredygtig arbejdsplads. Derfor udgør en så bred m edarbej derinddragelse som m uligt et væsent ligt elem ent i bæredygtighed. De værkt øjer der skal udvikles, skal kunne bidrage til at skabe denne inddragelse der hvor den ikke allerede er. Dialog er et vigt igt redskab hert il. 3HUVRQSHUVSHNWLY±KHOKHGL OLYHW«At bæredygt ighed vedgår os alle, betyder ikke blot at det vedrører os som m edarbejdere. Det vedrører os som hele personer. Derfor indebærer bæredygt ighed også at vi fx kan t ænke vores roller som m edarbej dere og forbrugere sam m en, og at vi kan m edt ænke en sam m enhæng m ellem fam ilie og arbejdsliv. Det tredj e vigtige elem ent i bæredygt ighed er derfor dette personperspektiv på proces og indhold i arbejdet m ed bæredygtighed. 0RWLYDWLRQVSHUVSHNWLY Et fjerde elem ent som er understreget i proj ektet Den bæredygt ige Arbej dsplads, er at bevare j ordforbindelsen. Bæredygt ighed er noget konkret der t ager udgangspunkt i en bestem t arbejdsplads, m ed en bestem t kult ur og konkret e ønsker t il udviklingen af bæredygt ighed. Derfor m å krit erierne indeholde overvej elser over hvad der m otiverer m edarbejdere og ledere til at sætte bæredygt ighed på den interne udviklingsdagsorden. Ofte vil m ot ivat ionen bestå i et ønske om at finde værktøjer t il at få hul på eller pege på løsningsm uligheder i en konkret problem stilling. +HOKHGVSHUVSHNWLY Et fem t e elem ent i vejen m od den bæredygt ige arbejdsplads er helhedsperspekt ivet der peger på at bæredygt ighed vedrører alle virksom hedens forhold hvor forholdene om kring m ilj ø, arbejdsm ilj ø og det sociale tænkes sam m en. 8GJDQJVSXQNWLNRQNUHWH XGIRUGULQJHU Udgangspunkt et for vej en m od den bæredygt ige arbej dsplads er at tage udgangspunkt i virksom hedens konkret e ønsker og udfordringer, at det er de m ennesker der har skoen på, der ved hvad der er behov for, og at det er de sam m e m ennesker der i sidste ende skal sikre at de init iat iver virksom heden sætter i gang, kan bære frugt. 6\VWHPDWLVHULQJDIGHLQGVDPOHGHY UNW MHU Efter disse overvejelser over begrebet bæredygtighed, følger her vores konklusioner om hvad der karakt eriserer de værktøj er vi har indsam let. )RNXVSnSUREOHPHUHOOHUXGYLNOLQJVPXOLJKHGHU" 5

6 3UREOHPRJXGYLNOLQJVRULHQ WHUHGHY UNW MHU Nogle værktøj er fokuserer på at løse et konkret problem (problem orienteret), andre kan være orient eret m ere bredt m od - en frem t idig - udvikling af virksom heden ( udviklingsorient eret ). Opdelingen i problem - og udviklingsorient erede værkt øjer er inspireret af t o forskellige m åder at anskue problem løsning og udvikling på. )RNXVSnSUREOHPHUIHMORJ PDQJOHU Den problem orient erede t ilgang ret t er opm ærksom heden på problem er, fej l og m angler, lægger vægt på at løse problem et gennem faser som : problem ident ifikat i- on, årsagsanalyse, løsnings-m uligheder og opstilling af handlingsplaner. De spørgsm ål der stilles, er hvorfor problem et er opstået og hvad der er gået galt. Filosofien er at når problem ets kerne er fundet, er løsningen det også. «HOOHUSnUHVVRXUFHURJ Q VNHU" Den udviklingsorient erede t ilgang lægger vægt på ressourcer, værdier og ønsker. Denne t ilgang lægger vægt på ønsket om forandring og st iller spørgsm ål om drøm - m e og ønsker, erfaringer og hvordan det kan være at noget lykkes. Vigt ige om drej ningspunkt er er at skabe et billede af en ønskværdig frem t id, at skabe fælles billeder af en opnåelig frem tid og at igangsætte processer der kan virkeliggøre disse frem t idsbilleder. Filosofien er at løsninger udspringer af ressourcer som det derfor er vigt igt at give plads. Dialog er derfor en hel central m e- tode i ressourcet ilgangen. HOOHUEnGHRJ" Vi er st ødt på m eget få værkt øj er der er ressourceorienterede i denne forstand. Der findes dog værktøjer der både retter sig m od at afdække problem er, fej l og m angler og som giver plads til at form ulere drøm m e og ønsker. Sådanne både- og værktøj er vil vi m edtage som udviklingsorienterede. 'HUVHUXGWLODWY UHEHKRYIRUDWXGYLNOHY UNW MHUUHWWHW PRGDWVNDEHEUHGHGLDORJSURFHVVHUGHUPHGXGJDQJVSXQNW LDUEHMGVSODGVHQVNRQNUHWHSUREOHPHUNDQW QNHLPXOLJ KHGHURJXGYLNOLQJVEDQHU,QGGUDJHOVHVSHUVSHNWLY" Bæredygt ighed er alles ansvar. Medarbej dernes m uligheder for at deltage aktivt i arbej dspladsudviklingen er derfor af st or betydning. 0HGDUEHMGHUQHNDQKDYH IRUVNHOOLJLQGIO\GHOVH Medarbejderne kan være involveret på forskellig vis; have særlige roller eller være akt ive i bestem te faser. Et af de kriterier vi har vurderet værktøj erne efter, er derfor graden af m edarbejderinvolvering. 'DWDOHYHUDQG UHOOHUIRUDQ GULQJVDNW U" Medarbejderne kan levere data via skem aer, interview eller på m øder. De kan m ere akt ivt være involveret i at indsam le data og stå for processen eller være aktive i at 6

7 form ulere ønsker og forslag t il forandring. Medarbej dernes rolle har selvsagt stor betydning både for hvilken indflydelse de kan opnå og m ed hvilken m ot ivation de bidrager i forløbet. 'HIOHVWHY UNW MHUWLOGHOHU PHGDUEHMGHUQHHQUHODWLY SDVVLYUROOH Værkt øj erne t ager generelt udgangspunkt i at en virksom hed er en organisation hvor ledelsen har ansvaret for virksom hedens drift og udvikling, og hvor m edarbej - derne kun i form elle sam arbej dsfora har adgang til at init iere, gennem føre og t ræffe beslut ninger om nye t iltag. I en række af værktøj erne tildeles m edarbejdernes repræsent ant er især en rolle i st art fasen, m ens m edarbej derne tildeles en rolle som inform anter enten i form af at levere data om fx trivsel i virksom heden eller ved at levere data om konkret e aspekt er som sygdom eller andre problem at iske forhold i virksom heden. Medarbej - derne opfattes kun sjældent som forandringsagenter i en best ræbelse på at sæt t e en generel, fælles udviklingsproces i gang i virksom heden. %HKRYIRUIRNXVEnGHSn GLDORJUXPRJLQWHUHVVHIRU VNHOOH Ved at fokusere på m edarbejderne som fx inform anter kan værktøj erne kom m e til at cem ent ere et tradit ionelt og sam tidig udbredt billede af at virksom hederne ledes af ledelsen, og at m edarbejderne ikke har et ønske om eller ikke har en m ulighed for at få indflydelse på hvordan virksom heden og arbejdet ledes. Der er derfor god grund t il at fokusere på værkt øj er der kan give m ulighed for at ledelse og m edarbejdere kan m ødes i et fælles dialogrum hvor rollerne ikke nødvendigvis er givne på forhånd og hvor der også er fokus på int eresseforskelle både m ellem ledelse og m edarbej dere og blandt repræsentanter for ledelse og m edarbejdere. 8GYLNOHUQHPnGHUIRUY UHRSP UNVRPPHSnDWW QNH PHGDUEHMGHUQHVUROOHLQGIUDVWDUWHQRJVnVRPPXOLJHIRU DQGULQJVDNW UHU 3ROLWLVNRJOHGHOVHVLQLWLHUHGHY UNW MHU De første søgninger på værktøj er vist e at flere værktøj er er udviklet m ed udgangspunkt i forskellige ledelsesteorier ( fx m iljø- og arbejdsm ilj øledelse og værdibaseret ledelse). Andre er udviklet ud fra et polit isk ønske om at bearbej de konkret e arbej dslivsproblem er som virksom - heder og m yndigheder i fællesskab er enige om at intervenere overfor. En række af disse værkt øj er fx de forskellige regnskabst yper - inddrager og orient erer sig især m od eksterne int eressent er i en bestræbelse på at skabe et godt im age og derm ed en god konkurrencesituat ion. Disse værktøj er gør status og fokuserer på m ulige resultat - og im ageforbedringer, m en er ikke nødvendigvis i sig selv udviklingsorient erede, ej heller dialogskabende. Udviklingen i de m ange regnskabstyper fra et isk regnskab 7

8 til tredobbelt bundlinj e regnskaber - afspej ler dog en stigende bredde i regnskabsperspekt ivet. Forskellige t yper af regnskaber og derm ed forskellige sider af arbej dspladsens virksom hed og organisation ses i en sam m enhæng. Udviklingen af værktøj er hen im od den t redobbelte bundlinie, og værktøjernes fokus på sam m enhængen m ellem de t re bundlinj er, kan åbne for et bæredygt igheds-perspekt iv..xqiny UNW MHUIRNXVHUHU HNVSOLFLWSnE UHG\JWLJKHG +HOKHGVSHUVSHNWLY" Kun ganske få af de indsam lede værkt øjer relaterer sig eksplicit t il bæredygt ighed som t em a m ens rest en benyt t er andre ord som m ilj ø, arbej dsm ilj ø, virksom hedens sociale ansvar, etisk regnskab m v. 'HWHUGHUIRUY VHQWOLJWDWKDYHIRNXVSnDWEHJUHEHWE UHG\JWLJKHGJHQHUHOWVNDOLQWURGXFHUHVRJWLOHJQHVLYLUN VRPKHGHUQH «PHQVPDQJHWHPDWLVN YHGU UHUHOHPHQWHUDIE UH G\JWLJKHG Mange af de indsam lede værkt øj er er tem atiske. De er udviklet i relat ion t il et af tem aerne m iljø, arbejdsm iljø, social/ etisk bæredygtighed. Der er ikke m ange værktøj er knytt et t il m ilj øt em aet. De værktøj er der findes, har kun i begrænset om fang m edarbej derinddragelse som væsent ligt elem ent. De fleste værktøj er er udviklet t il en nøglem edarbej der m ed m ilj øekspert ise. Enkelt e giver m edarbej derne m u- lighed for at bidrage m ed deres syn på virksom hedens m ilj øbelast ning. Andre har prim ært t il form ål at uddanne m edarbej derne i m ilj øspørgsm ål. Miljøværkt øj erne er ofte problem fokuserede hvor det gode m iljø prim ært er et spørgsm ål om fravær af m ilj øbelast ninger, genanvendelse eller opt im ering af ressourceudnyttelsen m v. På arbejdsm ilj øom rådet er der flere værkt øjer hvor m edarbej derne inddrages i bredere om fang, ikke m indst i forhold til psykisk arbej dsm ilj ø. Her fokuseres ikke blot på at sikre et fravær af problem er, m en t illige på forebyggelse og forbedring af arbej dsforholdene. På det sociale om råde er der udover de forskellige regnskabsform er ganske få værkt øj er, og ingen synes udviklet m ed henblik på at skabe dialog om udviklingsm u- ligheder. En række af de indsam lede værktøj er der orienterer sig m od et bestem t bæredygtighedstem a, fokuserer ofte på resultat et eller på et bestem t produkt (fx et regnskab) og/ eller problem (fx sygdom ), og sætt er kun i m indre om fang fokus på den brede inddragelse af m edarbej - derne, bl.a. i im plem ent eringen af de iværksatte init iat i- 8

9 ver. Vi har derfor valgt også at søge efter værktøj er der kan skabe dialog på t værs af de t re tem aer. *HQHUHOOHY UNW MHUPHGIRNXVSnGLDORJ Vi har nu fundet frem t il at det er vigt igt at finde udviklingsorient erede værkt øjer der ikke blot fokuserer på problem er, m en bredt inddrager m edarbej derne i at form ulere ønsker til frem tiden og som lægger vægt på de arbej dsform er eller processer som en arbejdsplads realistisk kan gennem løbe.,qvsludwlrqiuddnwlrqviruvn QLQJRJPLOM EHY JHOVH I vores søgen efter værktøj er der kan leve op til disse kriterier, har vi valgt også at vende blikket m od sociale eller organisatoriske sam m enhænge hvor der eksplicit fokuseres på frem t idige m uligheder, og hvor de delt a- gende personer tillægges en akt iv rolle i hele processen. Derfor har vi m edtaget værktøj er der er udviklet af og bl.a. bruges i akt ionsforsknings- og m ilj øbevægelsessam m enhæng. Disse værkt øj er er oft e dialog- og result at orient erede og kan fokusere på problem er, m en åbner også oft e for at se på alt ernat ive m uligheder og kan derm ed også have et udviklingsperspekt iv. Værkt ø- jerne sætt er ikke nødvendigvis fokus på de interesseeller m agt relat ioner der kan være på spil i disse sam - m enhænge, og derm ed på den sociale kont rol der kan virke bag om ryggen på aktørerne, m en lægger vægt på at opstille regler for kom m unikat ion der kan m edvirke t il at skabe et så åbent dialogrum som m uligt..ulwhulhuiruv\vwhpdwlvhulqjdigldorjy UNW MHU Ud fra ovenst ående t eoret iske bet ragt ninger over begrebet bæredygtighed og karakterist ik af de indsam lede værktøj er har vi udarbejdet en system atik baseret på følgende kriterier: Problem - eller udviklingsorientering Medarbejderinddragelse Tem afokusering Vi har anvendt de tre dim ensioner t il at kat egorisere de indsam lede værkt øj er. Der er ikke t ale om en st ik- ognagelfast indplacering. Andre m ed større kendskab til det enkelte værktøj end det har været m uligt for os at opnå, ville m åske have valgt en lidt anden placering. Når vi m edtager oversigten, er det fordi vi m ener dette kan bidrage t il at skabe overblik over hvor udviklingsbehovene er størst. Vi har valgt ikke at indplacere alle værkt øjer, fx er de værktøj er der prim ært har et uddannelsesform ål, ikke 9

10 m edtaget i denne oversigt, m en er udelukkende at finde i bilaget: Beskrivelse af værkt øjer til at skabe dialog om bæredygt ighed. 10

11 2YHUEOLNVVNHPD 8GYLNOLQJVRULHQWHUHGH 3UREOHPRULHQWHUHGH +HOKHGVRULHQWHUHGH Medarbejderne - forandringsakt ør Dialogkonferencer Frem t idsværksted Eksperim entariet Scenarieværksted Scenarier Stafetint erview I nspirationspakke den sunde arbejdsplads - dataleverandør 7HPDRULHQWHUHGH +HOKHGVRULHQWHUHWE UH G\JWLJKHG Medarbejderne - forandringsakt ører - dat aleverandør The Nordic Part nership Concept Den tredobbelte bundlinie 0LOM Medarbejderne - forandringsakt ør Medarbej derdelt agelse i m iljøarbejde Miljøkoordinat ionsgruppe om livscyklustankegang - dataleverandør EMAS t oolkit Vejrkort STEP Environm ent $UEHMGVPLOM Medarbejderne - forandringsakt ør Kort m et oden Dialogspil om psykisk arbejdsm ilj ø Sam spil Mødepakke t il diskussion af psykisk arbejdsm iljø Safe-sit e AMBYG 11

12 - dat aleverandør FLOT Arbej dsm ilj øregnskab, AD- MI RE Arbejdsm iljøindeks APV I ntegreret APV Selvt est af psykisk arbej dsm iljø 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJ KHG Medarbejderne - forandringsakt ør - dataleverandør Dialogspil om kom pet encebehov og m angfoldighed Det etiske regnskab Det runde bord Spil ud et virksom hedsspil Arbejdsfastholdelse og job på særlige vilkår Det sociale indeks Det etisk/ sociale regnskab Værditjek Pret est det sociale indeks 12

13 6 JQLQJ 0HWRGH Vi har søgt via int ernettet, kontakt et konsulenter der arbej der m ed at udvikle og evaluere værkt øj er og udvalgt en række værkt øj er t il nøj ere vurdering. Beskrivelserne er prim ært skrevet t il de udviklere der skal arbej de m ed at kreere det nye værktøj. 7HPDWLVHULQJ Vi har især koncentreret os om følgende orient ering og tem aer: Arbejdsm iljø Milj ø Etisk/ social bæredygt ighed Helhedsorient eret bæredygtighed Der er overlap m ellem nogle af disse tem aer, fx m ellem arbej dsm ilj ø og det sociale. Endvidere vedrører nogle værktøj er flere af disse tem aer, fx m ilj ø og arbejdsm ilj ø. Det bet yder at det kan være nødvendigt for udviklerne at kigge flere steder. $UEHMGVPLOM Under arbejdsm iljø har vi koncent reret os om at finde værkt øj er der skaber dialog om det fysiske og/ eller psyko- sociale arbej dsm ilj ø, sikkerhed/ ulykker, sam t sundhedsfrem m e. Vi har endvidere søgt efter værktøjer der anvendes i forbindelse m ed arbej dsm ilj øledelse, registreringer/ regnskaber og cert ificering. 0LOM Her har vi især ledt eft er værkt øj er der handler om renere produkt ion ressourcer og udledninger, m ilj øledelse løbende forbedringer, registreringer og regnskaber, renere produkt er livscyklustankegang. (WLVN±VRFLDOE UHG\JWLJKHG Søgninger eft er værkt øj er inden for et isk-/ social bæredygt ighed har koncent reret sig om regnskaber der indeholder et iske og sociale elem ent er, redskaber der anvendes ifm. det rum m elige arbej dsm arked og ifm. virksom hedernes sociale ansvar sam t redskaber der er nævnt ifm. arbej de m ed arbej dsfast holdelse, int egrat i- on, seniorpolit ik m v. +HOKHGVRULHQWHUHWE UHG\JWLJKHG Vi har også søgt eft er værkt øj er der int egrerer ovennævnt e m ed andre fakt orer såsom økonom i og derm ed m ere helhedsorienteret nærm er sig bæredygt ighed. 6\VWHPDWLVHULQJ Som beskrevet ovenfor har vi endvidere arbej det på at system atisere værkt øjerne. I notatets sidste del finder 13

14 du endvidere en oversigt over de værkt øj er vi har indsam let fordelt på bæredygtighedstem a. 8GYLNOLQJVEHKRY Endelig har vi søgt at skabe et overblik over på hvilke om råder der kan savnes dialog- og refleksionsværkt ø- jer. Det være sig t em at isk, procesm æssigt m v. $IJU QVQLQJ,NNHNXQGLDORJY UNW MHU En af de afvej ninger vi har foret aget, er hvilke værkt ø- jer vi beskriver og vurderer. Vi har naturligvis prim ært valgt de værkt øj er der m ålrettet bidrager t il at skabe dialog og refleksion. I m idlert id kan nogle værkt øj er anvendes på flere m åder, inkl. t il at skabe dialog og refleksion. Vi har derfor søgt bredt og m edtaget en række værktøj er der m åske ikke i første om gang leder tanken hen på dialog, fx regnskaber og spørgeskem aer. Endvidere har vi valgt at koncent rere kræfterne om de værktøj er som ikke forventes at være kendt af langt de fleste. I notatets sidste del har vi dog til inspiration m edtaget en liste over alle de indsam lede værktøj er fordelt på bæredygt ighedstem a. %nghjhqhuhoohgldorjy UN W MHURJY UNW MHUVSHFLILNW UHWWHWPRGDWVNDEHGLDORJ RPE UHG\JWLJKHG Nogle værkt øjer er specifikt rettet m od at skabe dialog om bæredygt ighed, andre er m ere generelle dialogværktøj er eller dialogm etoder. Vi har valgt også at m edtage de m ere generelle m etoder da dett e kan inspirere udviklingsprocessen og arbej det m ed at skabe nye dialogværkt øjer. 7\SHDIY UNW M Vi er st ødt på m ange forskellige typer af værktøjer. Ud over generelle dialogskabende m et oder og processer som dialogkonferencer, frem tidsværksteder m v., findes en række konkrete værktøj er: 0DQJHW\SHUDIY UNW MHU Spil Checklister Dialogkort Kort over virksom heden eller processen Vejrkort Spørgeskem a der udfyldes i fællesskab eller følges op af dialog I nterviewspørgeguides Rally Regnskab/ indeks Selvtestprogram m er Video Værkt øjskasser Møde/ inspirat ionspakker der kom binerer baggrundsm ateriale m ed præsentat ionsm ateriale t il oplægsholder, video, pjecer til deltagerne m v. 14

15 Nogle værkt øj er er papirbårne, andre findes elektronisk på CD-Rom, int ra- eller internet. %DJJUXQGVPDWHULDOHU Derudover er vi stødt på hjem m esider, håndbøger og andre m at erialer der på bedst e vis skaber overblik, giver m egen inform at ion inden for et bestem t undert em a, beskriver cases og værktøjstyper, konkrete værkt øjer og checklister. Vi har herfra valgt nogle af de m est relevant e værkt øjer ud til nøj ere beskrivelse og ellers at henvise t il dette m at eriale, da vi skønner at udviklerne kan have behov for input af denne karakt er. Sidst i not at et findes en oversigt over håndbøger og andet m at e- riale fordelt på bæredygtighedstem a. Vi har derfor været vidt om kring, m en kan ikke garant e- re 100% at et hvert relevant værktøj er m ed. / VHYHMOHGQLQJ 9 UNW MVEHVNULYHOVHU Værkt øj erne præsent eres i en form der beskriver værktøjets indhold og anvendelsesm uligheder, og der gives til sidst en kort vurdering af værktøjets anvendelsesm u- ligheder, herunder om værkt øjet er selvinstruerende eller bør gennem føres m ed ekstern bistand. 2YHUVLJWRYHUY UNW MHU Værkt øj erne er nedenfor kat egoriseret eft er bæredygtighedstem a på en sådan m åde at udviklere kan slå op og der finde overskrift er på værktøj er. Er der sat en st j erne eft er overskrift en, kan udviklere finde en beskrivelse af værktøjet i not atets bilag: Beskrivelse af værktøjer til at skabe dialog om bæredygt ighed. +nqge JHUPY Det t e not at afslut t es m ed en oversigt over de håndbøger og andre m at erialer som vi m ener, kan være relevant e i udvikling af nye værkt øj er, fordi de ent en indeholder relevant e m et oder eller relevant e problem st illinger. $UEHMGVPLOM 9 UNW MHUIRUGHOWHIWHUE UHG\JWLJKHGVWHPD Sam spil et dialogspil om trivsel* (se under spil) Dialogspil om psykisk arbej dsm ilj ø* (se under spil) Safe- Site* (se under spil) SafeShop&Office* (se under spil) Arbejdsm iljøspillet proj ekt Grøn skole* (se under spil) Om psykisk arbejdsm ilj ø. Tal m ed andre om det! Er det rigt igt? Er det vigt igt? (HL) DTL s spil om psykisk arbej dsm ilj ø ( se 3V\NLVN DUEHMGV PLOM LSUDNVLV s. 42) Gruppens uddannelse og udvikling (LO) Checkliste om APV* (se under checklister) Checklister om APV indeholdt i Prioriteringssem inar (se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODW JHQQHPI UH DU EHMGVSODGVYXUGHULQJHU) FLOT* (se under spørgeskem a) 15

16 AMI s spørgeskem a om psykisk arbejdsm iljø* (se under spørgeskem a) Spørgeskem a i 3V\NLVNDUEHMGVPLOM LSUDNVLV I nterviewguide i 3V\NLVNDUEHMGVPLOM LSUDNVLV ADMI RE* (se under regnskaber) Arbejdsm iljøindeks* (se under regnskaber) I ngeniørernes selvt est program om psykisk arbej dsm iljø* (se under selvtest sprogram ) I ntegreret APV* (se under værkt øjskasse) LO s værktøj skasser om det udviklende arbej de Am byg* (se under spil) Mødepakke om sundhed* (se under m ødepakker) Mødepakke om psykisk arbej dsm ilj ø* ( se under m ødepakker) Priorit eringssem inar ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVND EHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJKHG Et isk regnskab ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHU WLO DWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Dialogos - dialogcirkelm øder Værditjekket (se under selvt estprogram ) Uddannelseskult ur (LO) Dialogspil om kom petencebehov og m angfoldighed * (se under spil) Det sociale regnskab - Grundfos* (se under regnskaber) Socialt etisk regnskab i Sej lflod kom m une* (se under regnskaber) Social-etisk regnskab* (se under regnskaber) Det sociale indeks* (se under regnskaber) Arbejdsfastholdelse og job på særlige vilkår* ( se under Møde/ inspirationspakker) 34- K Fokus på arbejdsfastholdelse Det runde bord* (se under generelle dialogværktøjer) Socialt part nerskab Oversigt over redskaber til arbej dsfastholdelse STEP Hum an Spil ud et virksom hedsspil* (se under spil) 0LOM Miljø på spil* (se under spil) Checkliste om m edarbejderdelt agelse i m ilj øarbej det* (se under checklister) Eco-m apping* (se under kortt egning) Vejrkort* (se under vej rkort ) MiljøRally* (se under rally) STEP Environm ent* (se under organisering) Miljøkoordinat ionsgruppe* (se under organisering) EMAS t oolkit* (se under værkt øjskasser) TQM t oolbox (skulle kunne anvendes til m iljø ) HYTEK: Milj øet st år på spil ( er et kursus som virksom - heden selv betaler) 6RFLDO % UHG\JWLJKHG Tredobbelt bundlinieregnskab* (se under regnskaber) Business m odel for sustainable developm ent Nordic Partnership Concept* (se under helhedsorient eret bæredygt ighed) 16

17 Global Report ing I ndex *HQHUHOOHLNNHWHPDWLVHUHGHY UNW MHU Følgende generelle værkt øj er er ikke beskrevet i bilaget: Dialoggrupper Erfa-grupper Brainstorm (kan følges op af dialog) Virksom hedsrundgang Café-borde Rundbordssam taler Vækst gruppem et oden ( udvikling på t værs af virksom - heder) Perspektivværksted (Teknologirådet ) Mytedag Historieværksted Reflekterende t eam Priorit eringssem inar ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVND EHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Afsøgning af dialogem ner ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Det gode m øde +nqge JHUZHEDGUHVVHUPY $UEHMGVPLOM,GpNDWDORJ 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODW JHQQHPI UH DU EHMGVSODGVYXUGHULQJHU. Udarbejdet af Poul Bitsch Olsen, TEKSAM/ RUC, Pet er Halse, CASA og Eva Thoft, CASA. I ndeholder en lang række redskaber t il kortlægning, dialogbaserede t eknikker, dagligdags sam taleredskaber, APV int egreret i styringsredskaber og analyseredskaber. +nqgerj 3V\NLVN DUEHMGVPLOM L SUDNVLV 0HWRGHU RJ Y UNW MHU. Udarbejdet af Jørgen Møller Christiansen, CASA, Hanne Nørby, CASA og Mogens Agervold, Psykologisk institut, Århus Universit et for Personalestyrelsen og Cent ralorganisat ionens forhandlingsudvalg Arbej dsm ilj øledelse: Ledelsesværkt øj er om psykisk arbej dsm ilj ø: 6W\UN GH PHQQHVNHOLJH UHVVRXUFHU. Seks pj ecer der er tænkt som et redskab til at diskut ere og håndtere det psykiske arbejdsm iljø som en integreret del af virksom hedens ledelse. Kan anvendes i SU og sikkerhedsudvalget. De seks pj ecer om handler følgende: forandringer på arbej dspladsen, m anglende indflydelse, den vanskelige sam t ale, fravær og personalegennem t ræk, for stort arbejdspres sam t konflikthåndtering. I pjecen Forandringer på arbejdspladsen gennem gås to m etoder t il inddragelse af m edarbejdere afhængig af om fokus er på styrker og m uligheder (Appreciat ive inquiry) eller på om verdenens krav ( 360 graders værkt øj). Pj e- cen Manglende indflydelse gennem går følgende værkt ø- j er: m ødeledelse, udviklingssam t ale, ledelse af afdelingens udvikling og værdibaseret ledelse. 17

18 '6KnQGERJ$UEHMGVPLOM OHGHOVH I ndeholder oversætt else af brit iske vejledninger om OHSAS og Relevant e hjem m esideadresser om arbejdsm ilj ø: r.dk/ t eknologiske-forandringer dsm iljobut ikken.dk 0LOM 0LOM RJ DUEHMGVPLOM. Milj ønyt nr. 39. Håndbogen indeholder erfaringer og redskaber t il at opbygge et syst e- m atisk arbej de m ed m iljø og arbejdsm iljø og ser arbej dsm ilj ø integreret i et m iljøledelsessystem. +nqgerj RP 0HGDUEHMGHUGHOWDJHOVH L PLOM DUEHMGH, udarbej det af Marianne Form an, Teknologisk inst it ut, Arbej dsliv og Michael Søgaard Jørgensen, DTU, I nstitut for Teknologi og Sam fund. Vigt ige overvej elser om forudsætninger for m edarbej dernes deltagelse. Pj ecen kan rekvireres hos Anni Gronem ann på eller e- m ail: anni.gronem eknologisk.dk. Pj ecen indeholder ikke egentlige dialogværkt øjer, m en de nævnt e spørgsm ål og checklisten kan danne udgangspunkt for en dialog og stillingtagen. 5HQHUH SURGXNWHU ± NRP JRGW L JDQJ PHG OLYVF\NOXVWDQ NHJDQJHQ udarbej det af Arne Rem m en, AAU for Milj ø- styrelsen 2002 (under udgivelse). AAU Pjecen er rettet til SMV bl.a. om organisering af arbejdet. Heri også en oversigt over værkt øj er til vurdering af m iljøpåvirkninger fra vugge t il grav, om eco-design, og om m iljøkom m unikat ion. Pj ecen er en del af en serie pjecer om livscyklustankegangen. Miljødialog: Erhvervsfrem m estyrelsen og Miljøstyrelsen har udgivet en serie på 7 håndbøger rett et t il SMV om hvordan de bruger deres resultater på m iljøom rådet i dialogen m ed kunder, leverandører, m edarbejdere og andre interessenter. Herunder 0LOM GLDORJPHGNROOHJHU, Miljønyt nr. 45, håndbogen er henvendt til den ansvarlige i SMV for den int erne dialog om m iljøforhold især rettet til teknikere og m ilj øfagfolk. I ndeholder fif og gode råd om dialog m ed kolleger og beslut ningstagere før, under og eft er et m iljøprojekt, inkl et afsnit : 6.4 Lad dialogen afgøre hvad der er væsent lige m ilj øforhold. Miljøledelse: seks pj ecer, heraf en om Milj øledelse og dialog hvor en enkelt side er viet dialog m ed m edarbej - derne. Miljøledelse: EMAS Miljøledelse i en forbedret udgave. Pjece. Relevant e hjem m esider: st.dk/ produkter (m iljøstyrelsen) em.dk/ butik (m ilj øbut ikken) 18

19 op- lca.dk (netværk om livscyklusanalyser) 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJKHG Etik i erhvervslivet virksom hedernes sociale ansvar. Erhvervsudredning. Erhvervs- og Boligstyrelsen under Økonom i- og Erhvervsm inisteriet. Værdibaseret ledelse (fx bøger og art ikler op gennem 90 erne af Peter Pruzan og Ole Thyssen). Socialet iske regnskaber guidelines for virksom heder og organisationer. Udarbejdet af Krist ian Bak og udgivet af Socialm inisteriet. Plads til forskellighed erfaringer m ed ansættelse af flygt ninge og indvandrere i Socialm inisteriets 5. kontor, oktober Kan hentes på adressen: Liste over virksom heder der arbejder m ed forskellige sider af virksom hedernes sociale ansvar. Det Nat ionale Netværk af Virksom hedsledere. Oversigt over projekter og virksom heder der arbej der m ed virksom hedens sociale ansvar. Relevant e hjem m esider: Virksom hedens sociale ansvar: Udviklingscent er for beskæft igelse på særlige vilkår: Virksom hedernes inform ationssystem om fastholdelse: Det sociale indeks: indeholder inform at ioner om fleksj ob m v. Hj em m esiden udgives af UdviklingsCent er for Beskæft i- gelse på Særlige vilkår. 19

%LODJ. Støttet af EU s Socialfond

%LODJ. Støttet af EU s Socialfond %LODJ %HVNULYHOVHDIY UNW MHU WLODWVNDEHGLDORJRPE UHG\JWLJKHG Støttet af EU s Socialfond ,QGKROG *HQHUHOOHY UNW MHU Dialogkonferencer... 5 Frem t idsværksted... 7 Eksperim entariet... 8 Kortm et oden...

Læs mere

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed

Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Udgangspunkter for læring om bæredygtighed Opstartsfasen i proj ektet 'på vej m od den bæredygt ige arbej dsplads' 1. 'kogebog' St øttet af EU s Socialfond DBA- proj ektet er st øttet af af EU- socialfonden

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør

om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør 'HXGVDWWHSnGDJVRUGHQHQ - om m etoder til fastholdelse/ integration af udsatte grupper Mikael Eggert Jørgensen Direktør To skridt for rum m elighed 1) Virksom heden beslutter sig for at gøre noget Eksem

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at

Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at Tale: Hans Halvorsen Anledning: LO s klimakonference 3. dec. i København Alle taler om klim a i disse dage, og vi er m ange der håber, at det vil lykkes at nå frem til en forpligtende aftale her i København.

Læs mere

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7)

)XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) 0HPRUDQGXP DQJnHQGH GHWGDQVNHIRUPDQGVNDEIRUGHQ(XURS LVNH8QLRQ 'HQ(XURS LVNH)DJOLJH6DPPHQVOXWQLQJ ()6 /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN/2 )XQNWLRQ UHUQHV 7MHQHVWHP QGHQHV) OOHVUnG)7) $NDGHPLNHUQHV&HQWUDORUJDQLVDWLRQ$&

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge

Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 2SO JWLOSDQHOGHEDWRPXQJHRJQ\DQVDWWH Konference om unge og nyansatte og APV Mediehuset, Herning 28. september 2009 - i forbindelse med EU s arbejdsmiljøuge 1. Hvad ved vi om unge og nyansattes arbejdsmiljø?

Læs mere

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8

1.1. Organisering 4. 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6. 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH )RURUG 2 6DPPHQIDWQLQJ 3,QGOHGQLQJ 4 1.1. Organisering 4 1.2. Ændringer i projektets ram m ebetingelser 6 'HWUHUHJLRQHU 8 2.1. Statistik på borgere og forløb i de tre regioner 8 2.2.

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I

EJERFORENI NGEN DOMUS VI STA PARK I I I Park I I I Nyt, decem ber 2004 1. Hjem m eside 2. Web-speed og t elefoni 3. Dato for ordinær generalforsam ling 4. Storskrald i 2005 5. Udskiftning af punkt erede term oruder 6. Stadig flasker i affaldsposer

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1

DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden. DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 '%$Q\KHGVEUHYQU -DQXDU 3nYHMPRG 'HQ% UHG\JWLJH$UEHMGVSODGV DBA-projek t et er st øt t et af EU-soc ialfonden DBA-nyhedsbrev nr. 3 side 1 Indhold Kort om DBA-projektet side 2 Arbejdspladsprojekter side

Læs mere

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse.

EFS hilser vedtagelsen af princippet om om vendt bevisbyrde velkom m en og kan kraftigt tilslutte sig denne vedtagelse. ()6HUNO ULQJRPGHQIRUHVOnHGH UHIRUPDI(8 VNHPLNDOLHSROLWLN5($&+ (UNO ULQJYHGWDJHWDI()6 (NVHNXWLYNRPLWpL%UX[HOOHVG PDUWV 162 EØF Lovforslaget om REACH (Registrering, Evaluering and Aut orisation af Kem ikalier)

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Fonden for Billige Boliger

Fonden for Billige Boliger Fonden for Billige Boliger Risikovurdering af koncept 9. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 2. Konklusion 2 3. Konceptbeskrivelse 4 3.1. Forudsætninger 4 3.2. Andelshavers økonomi 4 3.3. Fondens

Læs mere

" # $% & $'&" ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) %

 # $% & $'& ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) % Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. m arts 2012 for Vedrørende Projekt U dviklende patientm iljø for hjerneskadede på N eurointensivt afsnit N eurokirurgisk AfdelingÅrhus U niversitetshospitalårhus Sygehus.

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

W EBIT Programmet

W EBIT Programmet W EBIT 2017 Programmet WebIT 2017 Vi er stolte af at kunne byde jer velkommen til dette års WebIT, som er det niende af slagsen. WebIT er en inspirationsdag hvor Skoletube- og Skoleblogsplatformene er

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af 1.01 Arbejdsmiljøhåndbog Sundhed og omsorg (lånes ikke ud 1.02 Moppemagasinet Socialt udviklingscenter 2006 1.03 Værd at vide om HIV og Aids Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft en god løsning?

Udenlandsk arbejdskraft en god løsning? Udenlandsk arbejdskraft en god løsning? Nikolaj Malchow-Møller, Centre for Econom ic and Business Research ( CEBR) 9. m aj 2007 Baggrund > Historisk lav ledighed i Danm ark > EU- udvidelse( r) > 1. m aj

Læs mere

Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11

Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11 ,QWURGXNWLRQ 4 5HVXPp 5 3URMHNWEHVNULYHOVH Kunstner i virksom heder 6 Proj ektets m ål 7 Som ringe i vandet 8 I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9 Kantineforstyrrelser 11 De kreative workshops

Læs mere

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

R egional U dvikling

R egional U dvikling Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JO Bm idt [1. m aj2009 30. juni 2012] Journalnum m er:1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Anden fælles akademidag WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Indhold i workshoppen Inddragelse og involvering oplæg Afprøvning af dialogmetoder

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BISTAND. i forbindelse med mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

FOREBYGGELSE OG BISTAND. i forbindelse med mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen FOREBYGGELSE OG BISTAND i forbindelse med mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen Dansk Erhverv og Handelskartellet i Danmark, der er paraplyorganisation for lønmodtagerorganisationerne inden for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ DIALOGKORT Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk ansvar Arbejdsmiljø Ydre

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Tredje generation af APV? Hvad er det, er det relevant og hvilke udfordringer står vi i?

Tredje generation af APV? Hvad er det, er det relevant og hvilke udfordringer står vi i? Tredje generation af APV? Hvad er det, er det relevant og hvilke udfordringer står vi i? Hans Jørgen Limborg & Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Udviklingen af APV arbejdet siden 1990 Målet med APV

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1

AARHUS UNIVERSITET. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2016 BILAG 1 Udarbejdet [28/09 2016] Opdateret [1/11 2016] Forebyggelse af stress MÅL: At hjælpe medarbejdere og ledere til at

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere