Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbej det for LO. St øt tet af EU s Socialfond"

Transkript

1 2YHUEOLNRYHUY WLOGLDORJRPE UNW MHU UHG\J WLJKHG Udarbej det for LO St øt tet af EU s Socialfond 3HU%UXKQ %LUJLW+MHUPRY.XEL[ 0DM

2 Kubix ApS Nørre Voldgade København K Tlf 'Nyt kom m a' er anvendt.

3 ,QGKROG I ndledning... 4 Bæredygt ighedskrit erier... 4 System at isering af de indsam lede værktøjer... 5 Krit erier for system at isering af dialogværktøj er... 9 Overbliksskem a Metode Læsevej ledning Værkt øj er fordelt eft er bæredygt ighedstem a Håndbøger, web-adresser m v Bilag: Beskrivelse af værkt øjer t il at skabe dialog om bæredygt ighed C: \ Documents and Settings\ hbj\ Skrivebord\ Kubix - Overbliksanalyse

4 %HKRYIRURYHUEOLNRYHUGLD ORJY UNW MHU,QGOHGQLQJ Kubix er i forbindelse m ed LO-proj ektet På vej m od den bæredygt ige arbejdsplads blevet bedt om at skabe et overblik over de dialog- og refleksionsværktøj er der er udviklet m ed henblik på at skabe dialog om m ilj ø-, arbej dsm ilj øm æssig og/ eller social/ etisk bæredygtighed. Værkt øj erne skal bidrage t il at skabe dialog om bæredygtighed m ellem ledelse og m edarbej dere. 2YHUEOLNWLOY OLQJ UNW MVXGYLN Form ålet m ed at skabe et overblik over m ulige dialogværktøj er, er at skabe et grundlag og udgangspunkt for værktøjsgruppernes videre arbejde m ed at udvikle nye dialogværktøj er inden for de tre tem aom råder: m iljø, arbej dsm ilj ø og social/ etisk bæredygtighed. 2YHUEOLNWLOEHVOXWQLQJVWDJH UHRJY UNW MVXGYLNOHUH Det betyder at overblikket først og frem m est er skabt til beslutningstagere og udviklere. Overblikket er kun i en yderligere redigeret form anvendelig i en bredere kreds, fx blandt konsulent er der deltager i LO-projektet Den bæredygt ige arbejdsplads. Overblikket vurderes ikke um iddelbart anvendeligt over for kredsen af virksom heder. 2YHUEOLNHUV\VWHPDWLVHULQJ At skabe overblik forudsætter at det er m uligt at skabe en system atik der kan gøre det let for værktøj sgrupper og konsulenter at orient ere sig i og at vælge i det givne univers af dialogværkt øj er. Da der skal udvikles dialogværkt øj er der kan sæt t e bæredygt ighed på dagsordenen i virksom hederne, m å system atikken forholde sig t il om - og i givet fald hvordan - de eksisterende værktøj er kan give inspirat ion t il denne nyudvikling af dialogværktøjer. %HKRYIRUNULWHULHUWLOV\VWH PDWLVHULQJ Som grundlag for system atikken m å vi derfor opstille nogle kriterier der dels kan anvendes til at pege på om og hvordan værktøj erne kan bidrage t il at skabe dialog om bæredygt ighed på arbejdspladserne, dels afspejler væsentlige t ræk ved de dialogværktøj er vi har fundet. 8GYLNOLQJVSHUVSHNWLY % UHG\JWLJKHGVNULWHULHU Bæredygt ighed er ikke et klart defineret begreb. Begrebet afspejler at vi er på vej m od noget bedre, ikke kun i betydningen af at bevare det der er, m en i bet ydningen af at bære dygt igt. Dette kan indebære at iværksætt e en ( udviklings)proces hen m od at kunne bære dygtigt. Bæredygt ighed har derm ed et klart udviklingsperspekt iv på arbejdspladsniveau. 3URFHVRJIUHPDGUHWWHW Bæredygt ighed indebærer oft e at der lægges vægt på et frem adrettet og procesorienteret perspektiv hvor der ikke på forhånd kan gives en bestem t lineær kurs eller 4

5 ret ning. Retningen og den hastighed udviklingen har, kan hele t iden skift e og det giver et cirkulært perspektiv på bæredygtighed.,qggudjhovhvshuvshnwly Et andet vigt igt elem ent i bæredygtighedsperspektivet er at det angår os alle. Det er et fælles ansvar at skabe en bæredygtig arbejdsplads. Derfor udgør en så bred m edarbej derinddragelse som m uligt et væsent ligt elem ent i bæredygtighed. De værkt øjer der skal udvikles, skal kunne bidrage til at skabe denne inddragelse der hvor den ikke allerede er. Dialog er et vigt igt redskab hert il. 3HUVRQSHUVSHNWLY±KHOKHGL OLYHW«At bæredygt ighed vedgår os alle, betyder ikke blot at det vedrører os som m edarbejdere. Det vedrører os som hele personer. Derfor indebærer bæredygt ighed også at vi fx kan t ænke vores roller som m edarbej dere og forbrugere sam m en, og at vi kan m edt ænke en sam m enhæng m ellem fam ilie og arbejdsliv. Det tredj e vigtige elem ent i bæredygt ighed er derfor dette personperspektiv på proces og indhold i arbejdet m ed bæredygtighed. 0RWLYDWLRQVSHUVSHNWLY Et fjerde elem ent som er understreget i proj ektet Den bæredygt ige Arbej dsplads, er at bevare j ordforbindelsen. Bæredygt ighed er noget konkret der t ager udgangspunkt i en bestem t arbejdsplads, m ed en bestem t kult ur og konkret e ønsker t il udviklingen af bæredygt ighed. Derfor m å krit erierne indeholde overvej elser over hvad der m otiverer m edarbejdere og ledere til at sætte bæredygt ighed på den interne udviklingsdagsorden. Ofte vil m ot ivat ionen bestå i et ønske om at finde værktøjer t il at få hul på eller pege på løsningsm uligheder i en konkret problem stilling. +HOKHGVSHUVSHNWLY Et fem t e elem ent i vejen m od den bæredygt ige arbejdsplads er helhedsperspekt ivet der peger på at bæredygt ighed vedrører alle virksom hedens forhold hvor forholdene om kring m ilj ø, arbejdsm ilj ø og det sociale tænkes sam m en. 8GJDQJVSXQNWLNRQNUHWH XGIRUGULQJHU Udgangspunkt et for vej en m od den bæredygt ige arbej dsplads er at tage udgangspunkt i virksom hedens konkret e ønsker og udfordringer, at det er de m ennesker der har skoen på, der ved hvad der er behov for, og at det er de sam m e m ennesker der i sidste ende skal sikre at de init iat iver virksom heden sætter i gang, kan bære frugt. 6\VWHPDWLVHULQJDIGHLQGVDPOHGHY UNW MHU Efter disse overvejelser over begrebet bæredygtighed, følger her vores konklusioner om hvad der karakt eriserer de værktøj er vi har indsam let. )RNXVSnSUREOHPHUHOOHUXGYLNOLQJVPXOLJKHGHU" 5

6 3UREOHPRJXGYLNOLQJVRULHQ WHUHGHY UNW MHU Nogle værktøj er fokuserer på at løse et konkret problem (problem orienteret), andre kan være orient eret m ere bredt m od - en frem t idig - udvikling af virksom heden ( udviklingsorient eret ). Opdelingen i problem - og udviklingsorient erede værkt øjer er inspireret af t o forskellige m åder at anskue problem løsning og udvikling på. )RNXVSnSUREOHPHUIHMORJ PDQJOHU Den problem orient erede t ilgang ret t er opm ærksom heden på problem er, fej l og m angler, lægger vægt på at løse problem et gennem faser som : problem ident ifikat i- on, årsagsanalyse, løsnings-m uligheder og opstilling af handlingsplaner. De spørgsm ål der stilles, er hvorfor problem et er opstået og hvad der er gået galt. Filosofien er at når problem ets kerne er fundet, er løsningen det også. «HOOHUSnUHVVRXUFHURJ Q VNHU" Den udviklingsorient erede t ilgang lægger vægt på ressourcer, værdier og ønsker. Denne t ilgang lægger vægt på ønsket om forandring og st iller spørgsm ål om drøm - m e og ønsker, erfaringer og hvordan det kan være at noget lykkes. Vigt ige om drej ningspunkt er er at skabe et billede af en ønskværdig frem t id, at skabe fælles billeder af en opnåelig frem tid og at igangsætte processer der kan virkeliggøre disse frem t idsbilleder. Filosofien er at løsninger udspringer af ressourcer som det derfor er vigt igt at give plads. Dialog er derfor en hel central m e- tode i ressourcet ilgangen. HOOHUEnGHRJ" Vi er st ødt på m eget få værkt øj er der er ressourceorienterede i denne forstand. Der findes dog værktøjer der både retter sig m od at afdække problem er, fej l og m angler og som giver plads til at form ulere drøm m e og ønsker. Sådanne både- og værktøj er vil vi m edtage som udviklingsorienterede. 'HUVHUXGWLODWY UHEHKRYIRUDWXGYLNOHY UNW MHUUHWWHW PRGDWVNDEHEUHGHGLDORJSURFHVVHUGHUPHGXGJDQJVSXQNW LDUEHMGVSODGVHQVNRQNUHWHSUREOHPHUNDQW QNHLPXOLJ KHGHURJXGYLNOLQJVEDQHU,QGGUDJHOVHVSHUVSHNWLY" Bæredygt ighed er alles ansvar. Medarbej dernes m uligheder for at deltage aktivt i arbej dspladsudviklingen er derfor af st or betydning. 0HGDUEHMGHUQHNDQKDYH IRUVNHOOLJLQGIO\GHOVH Medarbejderne kan være involveret på forskellig vis; have særlige roller eller være akt ive i bestem te faser. Et af de kriterier vi har vurderet værktøj erne efter, er derfor graden af m edarbejderinvolvering. 'DWDOHYHUDQG UHOOHUIRUDQ GULQJVDNW U" Medarbejderne kan levere data via skem aer, interview eller på m øder. De kan m ere akt ivt være involveret i at indsam le data og stå for processen eller være aktive i at 6

7 form ulere ønsker og forslag t il forandring. Medarbej dernes rolle har selvsagt stor betydning både for hvilken indflydelse de kan opnå og m ed hvilken m ot ivation de bidrager i forløbet. 'HIOHVWHY UNW MHUWLOGHOHU PHGDUEHMGHUQHHQUHODWLY SDVVLYUROOH Værkt øj erne t ager generelt udgangspunkt i at en virksom hed er en organisation hvor ledelsen har ansvaret for virksom hedens drift og udvikling, og hvor m edarbej - derne kun i form elle sam arbej dsfora har adgang til at init iere, gennem føre og t ræffe beslut ninger om nye t iltag. I en række af værktøj erne tildeles m edarbejdernes repræsent ant er især en rolle i st art fasen, m ens m edarbej derne tildeles en rolle som inform anter enten i form af at levere data om fx trivsel i virksom heden eller ved at levere data om konkret e aspekt er som sygdom eller andre problem at iske forhold i virksom heden. Medarbej - derne opfattes kun sjældent som forandringsagenter i en best ræbelse på at sæt t e en generel, fælles udviklingsproces i gang i virksom heden. %HKRYIRUIRNXVEnGHSn GLDORJUXPRJLQWHUHVVHIRU VNHOOH Ved at fokusere på m edarbejderne som fx inform anter kan værktøj erne kom m e til at cem ent ere et tradit ionelt og sam tidig udbredt billede af at virksom hederne ledes af ledelsen, og at m edarbejderne ikke har et ønske om eller ikke har en m ulighed for at få indflydelse på hvordan virksom heden og arbejdet ledes. Der er derfor god grund t il at fokusere på værkt øj er der kan give m ulighed for at ledelse og m edarbejdere kan m ødes i et fælles dialogrum hvor rollerne ikke nødvendigvis er givne på forhånd og hvor der også er fokus på int eresseforskelle både m ellem ledelse og m edarbej dere og blandt repræsentanter for ledelse og m edarbejdere. 8GYLNOHUQHPnGHUIRUY UHRSP UNVRPPHSnDWW QNH PHGDUEHMGHUQHVUROOHLQGIUDVWDUWHQRJVnVRPPXOLJHIRU DQGULQJVDNW UHU 3ROLWLVNRJOHGHOVHVLQLWLHUHGHY UNW MHU De første søgninger på værktøj er vist e at flere værktøj er er udviklet m ed udgangspunkt i forskellige ledelsesteorier ( fx m iljø- og arbejdsm ilj øledelse og værdibaseret ledelse). Andre er udviklet ud fra et polit isk ønske om at bearbej de konkret e arbej dslivsproblem er som virksom - heder og m yndigheder i fællesskab er enige om at intervenere overfor. En række af disse værkt øj er fx de forskellige regnskabst yper - inddrager og orient erer sig især m od eksterne int eressent er i en bestræbelse på at skabe et godt im age og derm ed en god konkurrencesituat ion. Disse værktøj er gør status og fokuserer på m ulige resultat - og im ageforbedringer, m en er ikke nødvendigvis i sig selv udviklingsorient erede, ej heller dialogskabende. Udviklingen i de m ange regnskabstyper fra et isk regnskab 7

8 til tredobbelt bundlinj e regnskaber - afspej ler dog en stigende bredde i regnskabsperspekt ivet. Forskellige t yper af regnskaber og derm ed forskellige sider af arbej dspladsens virksom hed og organisation ses i en sam m enhæng. Udviklingen af værktøj er hen im od den t redobbelte bundlinie, og værktøjernes fokus på sam m enhængen m ellem de t re bundlinj er, kan åbne for et bæredygt igheds-perspekt iv..xqiny UNW MHUIRNXVHUHU HNVSOLFLWSnE UHG\JWLJKHG +HOKHGVSHUVSHNWLY" Kun ganske få af de indsam lede værkt øjer relaterer sig eksplicit t il bæredygt ighed som t em a m ens rest en benyt t er andre ord som m ilj ø, arbej dsm ilj ø, virksom hedens sociale ansvar, etisk regnskab m v. 'HWHUGHUIRUY VHQWOLJWDWKDYHIRNXVSnDWEHJUHEHWE UHG\JWLJKHGJHQHUHOWVNDOLQWURGXFHUHVRJWLOHJQHVLYLUN VRPKHGHUQH «PHQVPDQJHWHPDWLVN YHGU UHUHOHPHQWHUDIE UH G\JWLJKHG Mange af de indsam lede værkt øj er er tem atiske. De er udviklet i relat ion t il et af tem aerne m iljø, arbejdsm iljø, social/ etisk bæredygtighed. Der er ikke m ange værktøj er knytt et t il m ilj øt em aet. De værktøj er der findes, har kun i begrænset om fang m edarbej derinddragelse som væsent ligt elem ent. De fleste værktøj er er udviklet t il en nøglem edarbej der m ed m ilj øekspert ise. Enkelt e giver m edarbej derne m u- lighed for at bidrage m ed deres syn på virksom hedens m ilj øbelast ning. Andre har prim ært t il form ål at uddanne m edarbej derne i m ilj øspørgsm ål. Miljøværkt øj erne er ofte problem fokuserede hvor det gode m iljø prim ært er et spørgsm ål om fravær af m ilj øbelast ninger, genanvendelse eller opt im ering af ressourceudnyttelsen m v. På arbejdsm ilj øom rådet er der flere værkt øjer hvor m edarbej derne inddrages i bredere om fang, ikke m indst i forhold til psykisk arbej dsm ilj ø. Her fokuseres ikke blot på at sikre et fravær af problem er, m en t illige på forebyggelse og forbedring af arbej dsforholdene. På det sociale om råde er der udover de forskellige regnskabsform er ganske få værkt øj er, og ingen synes udviklet m ed henblik på at skabe dialog om udviklingsm u- ligheder. En række af de indsam lede værktøj er der orienterer sig m od et bestem t bæredygtighedstem a, fokuserer ofte på resultat et eller på et bestem t produkt (fx et regnskab) og/ eller problem (fx sygdom ), og sætt er kun i m indre om fang fokus på den brede inddragelse af m edarbej - derne, bl.a. i im plem ent eringen af de iværksatte init iat i- 8

9 ver. Vi har derfor valgt også at søge efter værktøj er der kan skabe dialog på t værs af de t re tem aer. *HQHUHOOHY UNW MHUPHGIRNXVSnGLDORJ Vi har nu fundet frem t il at det er vigt igt at finde udviklingsorient erede værkt øjer der ikke blot fokuserer på problem er, m en bredt inddrager m edarbej derne i at form ulere ønsker til frem tiden og som lægger vægt på de arbej dsform er eller processer som en arbejdsplads realistisk kan gennem løbe.,qvsludwlrqiuddnwlrqviruvn QLQJRJPLOM EHY JHOVH I vores søgen efter værktøj er der kan leve op til disse kriterier, har vi valgt også at vende blikket m od sociale eller organisatoriske sam m enhænge hvor der eksplicit fokuseres på frem t idige m uligheder, og hvor de delt a- gende personer tillægges en akt iv rolle i hele processen. Derfor har vi m edtaget værktøj er der er udviklet af og bl.a. bruges i akt ionsforsknings- og m ilj øbevægelsessam m enhæng. Disse værkt øj er er oft e dialog- og result at orient erede og kan fokusere på problem er, m en åbner også oft e for at se på alt ernat ive m uligheder og kan derm ed også have et udviklingsperspekt iv. Værkt ø- jerne sætt er ikke nødvendigvis fokus på de interesseeller m agt relat ioner der kan være på spil i disse sam - m enhænge, og derm ed på den sociale kont rol der kan virke bag om ryggen på aktørerne, m en lægger vægt på at opstille regler for kom m unikat ion der kan m edvirke t il at skabe et så åbent dialogrum som m uligt..ulwhulhuiruv\vwhpdwlvhulqjdigldorjy UNW MHU Ud fra ovenst ående t eoret iske bet ragt ninger over begrebet bæredygtighed og karakterist ik af de indsam lede værktøj er har vi udarbejdet en system atik baseret på følgende kriterier: Problem - eller udviklingsorientering Medarbejderinddragelse Tem afokusering Vi har anvendt de tre dim ensioner t il at kat egorisere de indsam lede værkt øj er. Der er ikke t ale om en st ik- ognagelfast indplacering. Andre m ed større kendskab til det enkelte værktøj end det har været m uligt for os at opnå, ville m åske have valgt en lidt anden placering. Når vi m edtager oversigten, er det fordi vi m ener dette kan bidrage t il at skabe overblik over hvor udviklingsbehovene er størst. Vi har valgt ikke at indplacere alle værkt øjer, fx er de værktøj er der prim ært har et uddannelsesform ål, ikke 9

10 m edtaget i denne oversigt, m en er udelukkende at finde i bilaget: Beskrivelse af værkt øjer til at skabe dialog om bæredygt ighed. 10

11 2YHUEOLNVVNHPD 8GYLNOLQJVRULHQWHUHGH 3UREOHPRULHQWHUHGH +HOKHGVRULHQWHUHGH Medarbejderne - forandringsakt ør Dialogkonferencer Frem t idsværksted Eksperim entariet Scenarieværksted Scenarier Stafetint erview I nspirationspakke den sunde arbejdsplads - dataleverandør 7HPDRULHQWHUHGH +HOKHGVRULHQWHUHWE UH G\JWLJKHG Medarbejderne - forandringsakt ører - dat aleverandør The Nordic Part nership Concept Den tredobbelte bundlinie 0LOM Medarbejderne - forandringsakt ør Medarbej derdelt agelse i m iljøarbejde Miljøkoordinat ionsgruppe om livscyklustankegang - dataleverandør EMAS t oolkit Vejrkort STEP Environm ent $UEHMGVPLOM Medarbejderne - forandringsakt ør Kort m et oden Dialogspil om psykisk arbejdsm ilj ø Sam spil Mødepakke t il diskussion af psykisk arbejdsm iljø Safe-sit e AMBYG 11

12 - dat aleverandør FLOT Arbej dsm ilj øregnskab, AD- MI RE Arbejdsm iljøindeks APV I ntegreret APV Selvt est af psykisk arbej dsm iljø 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJ KHG Medarbejderne - forandringsakt ør - dataleverandør Dialogspil om kom pet encebehov og m angfoldighed Det etiske regnskab Det runde bord Spil ud et virksom hedsspil Arbejdsfastholdelse og job på særlige vilkår Det sociale indeks Det etisk/ sociale regnskab Værditjek Pret est det sociale indeks 12

13 6 JQLQJ 0HWRGH Vi har søgt via int ernettet, kontakt et konsulenter der arbej der m ed at udvikle og evaluere værkt øj er og udvalgt en række værkt øj er t il nøj ere vurdering. Beskrivelserne er prim ært skrevet t il de udviklere der skal arbej de m ed at kreere det nye værktøj. 7HPDWLVHULQJ Vi har især koncentreret os om følgende orient ering og tem aer: Arbejdsm iljø Milj ø Etisk/ social bæredygt ighed Helhedsorient eret bæredygtighed Der er overlap m ellem nogle af disse tem aer, fx m ellem arbej dsm ilj ø og det sociale. Endvidere vedrører nogle værktøj er flere af disse tem aer, fx m ilj ø og arbejdsm ilj ø. Det bet yder at det kan være nødvendigt for udviklerne at kigge flere steder. $UEHMGVPLOM Under arbejdsm iljø har vi koncent reret os om at finde værkt øj er der skaber dialog om det fysiske og/ eller psyko- sociale arbej dsm ilj ø, sikkerhed/ ulykker, sam t sundhedsfrem m e. Vi har endvidere søgt efter værktøjer der anvendes i forbindelse m ed arbej dsm ilj øledelse, registreringer/ regnskaber og cert ificering. 0LOM Her har vi især ledt eft er værkt øj er der handler om renere produkt ion ressourcer og udledninger, m ilj øledelse løbende forbedringer, registreringer og regnskaber, renere produkt er livscyklustankegang. (WLVN±VRFLDOE UHG\JWLJKHG Søgninger eft er værkt øj er inden for et isk-/ social bæredygt ighed har koncent reret sig om regnskaber der indeholder et iske og sociale elem ent er, redskaber der anvendes ifm. det rum m elige arbej dsm arked og ifm. virksom hedernes sociale ansvar sam t redskaber der er nævnt ifm. arbej de m ed arbej dsfast holdelse, int egrat i- on, seniorpolit ik m v. +HOKHGVRULHQWHUHWE UHG\JWLJKHG Vi har også søgt eft er værkt øj er der int egrerer ovennævnt e m ed andre fakt orer såsom økonom i og derm ed m ere helhedsorienteret nærm er sig bæredygt ighed. 6\VWHPDWLVHULQJ Som beskrevet ovenfor har vi endvidere arbej det på at system atisere værkt øjerne. I notatets sidste del finder 13

14 du endvidere en oversigt over de værkt øj er vi har indsam let fordelt på bæredygtighedstem a. 8GYLNOLQJVEHKRY Endelig har vi søgt at skabe et overblik over på hvilke om råder der kan savnes dialog- og refleksionsværkt ø- jer. Det være sig t em at isk, procesm æssigt m v. $IJU QVQLQJ,NNHNXQGLDORJY UNW MHU En af de afvej ninger vi har foret aget, er hvilke værkt ø- jer vi beskriver og vurderer. Vi har naturligvis prim ært valgt de værkt øj er der m ålrettet bidrager t il at skabe dialog og refleksion. I m idlert id kan nogle værkt øj er anvendes på flere m åder, inkl. t il at skabe dialog og refleksion. Vi har derfor søgt bredt og m edtaget en række værktøj er der m åske ikke i første om gang leder tanken hen på dialog, fx regnskaber og spørgeskem aer. Endvidere har vi valgt at koncent rere kræfterne om de værktøj er som ikke forventes at være kendt af langt de fleste. I notatets sidste del har vi dog til inspiration m edtaget en liste over alle de indsam lede værktøj er fordelt på bæredygt ighedstem a. %nghjhqhuhoohgldorjy UN W MHURJY UNW MHUVSHFLILNW UHWWHWPRGDWVNDEHGLDORJ RPE UHG\JWLJKHG Nogle værkt øjer er specifikt rettet m od at skabe dialog om bæredygt ighed, andre er m ere generelle dialogværktøj er eller dialogm etoder. Vi har valgt også at m edtage de m ere generelle m etoder da dett e kan inspirere udviklingsprocessen og arbej det m ed at skabe nye dialogværkt øjer. 7\SHDIY UNW M Vi er st ødt på m ange forskellige typer af værktøjer. Ud over generelle dialogskabende m et oder og processer som dialogkonferencer, frem tidsværksteder m v., findes en række konkrete værktøj er: 0DQJHW\SHUDIY UNW MHU Spil Checklister Dialogkort Kort over virksom heden eller processen Vejrkort Spørgeskem a der udfyldes i fællesskab eller følges op af dialog I nterviewspørgeguides Rally Regnskab/ indeks Selvtestprogram m er Video Værkt øjskasser Møde/ inspirat ionspakker der kom binerer baggrundsm ateriale m ed præsentat ionsm ateriale t il oplægsholder, video, pjecer til deltagerne m v. 14

15 Nogle værkt øj er er papirbårne, andre findes elektronisk på CD-Rom, int ra- eller internet. %DJJUXQGVPDWHULDOHU Derudover er vi stødt på hjem m esider, håndbøger og andre m at erialer der på bedst e vis skaber overblik, giver m egen inform at ion inden for et bestem t undert em a, beskriver cases og værktøjstyper, konkrete værkt øjer og checklister. Vi har herfra valgt nogle af de m est relevant e værkt øjer ud til nøj ere beskrivelse og ellers at henvise t il dette m at eriale, da vi skønner at udviklerne kan have behov for input af denne karakt er. Sidst i not at et findes en oversigt over håndbøger og andet m at e- riale fordelt på bæredygtighedstem a. Vi har derfor været vidt om kring, m en kan ikke garant e- re 100% at et hvert relevant værktøj er m ed. / VHYHMOHGQLQJ 9 UNW MVEHVNULYHOVHU Værkt øj erne præsent eres i en form der beskriver værktøjets indhold og anvendelsesm uligheder, og der gives til sidst en kort vurdering af værktøjets anvendelsesm u- ligheder, herunder om værkt øjet er selvinstruerende eller bør gennem føres m ed ekstern bistand. 2YHUVLJWRYHUY UNW MHU Værkt øj erne er nedenfor kat egoriseret eft er bæredygtighedstem a på en sådan m åde at udviklere kan slå op og der finde overskrift er på værktøj er. Er der sat en st j erne eft er overskrift en, kan udviklere finde en beskrivelse af værktøjet i not atets bilag: Beskrivelse af værktøjer til at skabe dialog om bæredygt ighed. +nqge JHUPY Det t e not at afslut t es m ed en oversigt over de håndbøger og andre m at erialer som vi m ener, kan være relevant e i udvikling af nye værkt øj er, fordi de ent en indeholder relevant e m et oder eller relevant e problem st illinger. $UEHMGVPLOM 9 UNW MHUIRUGHOWHIWHUE UHG\JWLJKHGVWHPD Sam spil et dialogspil om trivsel* (se under spil) Dialogspil om psykisk arbej dsm ilj ø* (se under spil) Safe- Site* (se under spil) SafeShop&Office* (se under spil) Arbejdsm iljøspillet proj ekt Grøn skole* (se under spil) Om psykisk arbejdsm ilj ø. Tal m ed andre om det! Er det rigt igt? Er det vigt igt? (HL) DTL s spil om psykisk arbej dsm ilj ø ( se 3V\NLVN DUEHMGV PLOM LSUDNVLV s. 42) Gruppens uddannelse og udvikling (LO) Checkliste om APV* (se under checklister) Checklister om APV indeholdt i Prioriteringssem inar (se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODW JHQQHPI UH DU EHMGVSODGVYXUGHULQJHU) FLOT* (se under spørgeskem a) 15

16 AMI s spørgeskem a om psykisk arbejdsm iljø* (se under spørgeskem a) Spørgeskem a i 3V\NLVNDUEHMGVPLOM LSUDNVLV I nterviewguide i 3V\NLVNDUEHMGVPLOM LSUDNVLV ADMI RE* (se under regnskaber) Arbejdsm iljøindeks* (se under regnskaber) I ngeniørernes selvt est program om psykisk arbej dsm iljø* (se under selvtest sprogram ) I ntegreret APV* (se under værkt øjskasse) LO s værktøj skasser om det udviklende arbej de Am byg* (se under spil) Mødepakke om sundhed* (se under m ødepakker) Mødepakke om psykisk arbej dsm ilj ø* ( se under m ødepakker) Priorit eringssem inar ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVND EHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJKHG Et isk regnskab ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHU WLO DWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Dialogos - dialogcirkelm øder Værditjekket (se under selvt estprogram ) Uddannelseskult ur (LO) Dialogspil om kom petencebehov og m angfoldighed * (se under spil) Det sociale regnskab - Grundfos* (se under regnskaber) Socialt etisk regnskab i Sej lflod kom m une* (se under regnskaber) Social-etisk regnskab* (se under regnskaber) Det sociale indeks* (se under regnskaber) Arbejdsfastholdelse og job på særlige vilkår* ( se under Møde/ inspirationspakker) 34- K Fokus på arbejdsfastholdelse Det runde bord* (se under generelle dialogværktøjer) Socialt part nerskab Oversigt over redskaber til arbej dsfastholdelse STEP Hum an Spil ud et virksom hedsspil* (se under spil) 0LOM Miljø på spil* (se under spil) Checkliste om m edarbejderdelt agelse i m ilj øarbej det* (se under checklister) Eco-m apping* (se under kortt egning) Vejrkort* (se under vej rkort ) MiljøRally* (se under rally) STEP Environm ent* (se under organisering) Miljøkoordinat ionsgruppe* (se under organisering) EMAS t oolkit* (se under værkt øjskasser) TQM t oolbox (skulle kunne anvendes til m iljø ) HYTEK: Milj øet st år på spil ( er et kursus som virksom - heden selv betaler) 6RFLDO % UHG\JWLJKHG Tredobbelt bundlinieregnskab* (se under regnskaber) Business m odel for sustainable developm ent Nordic Partnership Concept* (se under helhedsorient eret bæredygt ighed) 16

17 Global Report ing I ndex *HQHUHOOHLNNHWHPDWLVHUHGHY UNW MHU Følgende generelle værkt øj er er ikke beskrevet i bilaget: Dialoggrupper Erfa-grupper Brainstorm (kan følges op af dialog) Virksom hedsrundgang Café-borde Rundbordssam taler Vækst gruppem et oden ( udvikling på t værs af virksom - heder) Perspektivværksted (Teknologirådet ) Mytedag Historieværksted Reflekterende t eam Priorit eringssem inar ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVND EHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Afsøgning af dialogem ner ( se,gpndwdorj 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODWJHQQHPI UHDUEHMGVSODGVYXUGHULQJHU) Det gode m øde +nqge JHUZHEDGUHVVHUPY $UEHMGVPLOM,GpNDWDORJ 0HWRGHU RJ UHGVNDEHUWLODW JHQQHPI UH DU EHMGVSODGVYXUGHULQJHU. Udarbejdet af Poul Bitsch Olsen, TEKSAM/ RUC, Pet er Halse, CASA og Eva Thoft, CASA. I ndeholder en lang række redskaber t il kortlægning, dialogbaserede t eknikker, dagligdags sam taleredskaber, APV int egreret i styringsredskaber og analyseredskaber. +nqgerj 3V\NLVN DUEHMGVPLOM L SUDNVLV 0HWRGHU RJ Y UNW MHU. Udarbejdet af Jørgen Møller Christiansen, CASA, Hanne Nørby, CASA og Mogens Agervold, Psykologisk institut, Århus Universit et for Personalestyrelsen og Cent ralorganisat ionens forhandlingsudvalg Arbej dsm ilj øledelse: Ledelsesværkt øj er om psykisk arbej dsm ilj ø: 6W\UN GH PHQQHVNHOLJH UHVVRXUFHU. Seks pj ecer der er tænkt som et redskab til at diskut ere og håndtere det psykiske arbejdsm iljø som en integreret del af virksom hedens ledelse. Kan anvendes i SU og sikkerhedsudvalget. De seks pj ecer om handler følgende: forandringer på arbej dspladsen, m anglende indflydelse, den vanskelige sam t ale, fravær og personalegennem t ræk, for stort arbejdspres sam t konflikthåndtering. I pjecen Forandringer på arbejdspladsen gennem gås to m etoder t il inddragelse af m edarbejdere afhængig af om fokus er på styrker og m uligheder (Appreciat ive inquiry) eller på om verdenens krav ( 360 graders værkt øj). Pj e- cen Manglende indflydelse gennem går følgende værkt ø- j er: m ødeledelse, udviklingssam t ale, ledelse af afdelingens udvikling og værdibaseret ledelse. 17

18 '6KnQGERJ$UEHMGVPLOM OHGHOVH I ndeholder oversætt else af brit iske vejledninger om OHSAS og Relevant e hjem m esideadresser om arbejdsm ilj ø: r.dk/ t eknologiske-forandringer dsm iljobut ikken.dk 0LOM 0LOM RJ DUEHMGVPLOM. Milj ønyt nr. 39. Håndbogen indeholder erfaringer og redskaber t il at opbygge et syst e- m atisk arbej de m ed m iljø og arbejdsm iljø og ser arbej dsm ilj ø integreret i et m iljøledelsessystem. +nqgerj RP 0HGDUEHMGHUGHOWDJHOVH L PLOM DUEHMGH, udarbej det af Marianne Form an, Teknologisk inst it ut, Arbej dsliv og Michael Søgaard Jørgensen, DTU, I nstitut for Teknologi og Sam fund. Vigt ige overvej elser om forudsætninger for m edarbej dernes deltagelse. Pj ecen kan rekvireres hos Anni Gronem ann på eller e- m ail: anni.gronem eknologisk.dk. Pj ecen indeholder ikke egentlige dialogværkt øjer, m en de nævnt e spørgsm ål og checklisten kan danne udgangspunkt for en dialog og stillingtagen. 5HQHUH SURGXNWHU ± NRP JRGW L JDQJ PHG OLYVF\NOXVWDQ NHJDQJHQ udarbej det af Arne Rem m en, AAU for Milj ø- styrelsen 2002 (under udgivelse). AAU Pjecen er rettet til SMV bl.a. om organisering af arbejdet. Heri også en oversigt over værkt øj er til vurdering af m iljøpåvirkninger fra vugge t il grav, om eco-design, og om m iljøkom m unikat ion. Pj ecen er en del af en serie pjecer om livscyklustankegangen. Miljødialog: Erhvervsfrem m estyrelsen og Miljøstyrelsen har udgivet en serie på 7 håndbøger rett et t il SMV om hvordan de bruger deres resultater på m iljøom rådet i dialogen m ed kunder, leverandører, m edarbejdere og andre interessenter. Herunder 0LOM GLDORJPHGNROOHJHU, Miljønyt nr. 45, håndbogen er henvendt til den ansvarlige i SMV for den int erne dialog om m iljøforhold især rettet til teknikere og m ilj øfagfolk. I ndeholder fif og gode råd om dialog m ed kolleger og beslut ningstagere før, under og eft er et m iljøprojekt, inkl et afsnit : 6.4 Lad dialogen afgøre hvad der er væsent lige m ilj øforhold. Miljøledelse: seks pj ecer, heraf en om Milj øledelse og dialog hvor en enkelt side er viet dialog m ed m edarbej - derne. Miljøledelse: EMAS Miljøledelse i en forbedret udgave. Pjece. Relevant e hjem m esider: st.dk/ produkter (m iljøstyrelsen) em.dk/ butik (m ilj øbut ikken) 18

19 op- lca.dk (netværk om livscyklusanalyser) 6RFLDOHWLVNE UHG\JWLJKHG Etik i erhvervslivet virksom hedernes sociale ansvar. Erhvervsudredning. Erhvervs- og Boligstyrelsen under Økonom i- og Erhvervsm inisteriet. Værdibaseret ledelse (fx bøger og art ikler op gennem 90 erne af Peter Pruzan og Ole Thyssen). Socialet iske regnskaber guidelines for virksom heder og organisationer. Udarbejdet af Krist ian Bak og udgivet af Socialm inisteriet. Plads til forskellighed erfaringer m ed ansættelse af flygt ninge og indvandrere i Socialm inisteriets 5. kontor, oktober Kan hentes på adressen: Liste over virksom heder der arbejder m ed forskellige sider af virksom hedernes sociale ansvar. Det Nat ionale Netværk af Virksom hedsledere. Oversigt over projekter og virksom heder der arbej der m ed virksom hedens sociale ansvar. Relevant e hjem m esider: Virksom hedens sociale ansvar: Udviklingscent er for beskæft igelse på særlige vilkår: Virksom hedernes inform ationssystem om fastholdelse: Det sociale indeks: indeholder inform at ioner om fleksj ob m v. Hj em m esiden udgives af UdviklingsCent er for Beskæft i- gelse på Særlige vilkår. 19

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11

Kunstner i virksom heder 6. Proj ektets m ål 7. Som ringe i vandet 8. I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9. Kantineforstyrrelser 11 ,QWURGXNWLRQ 4 5HVXPp 5 3URMHNWEHVNULYHOVH Kunstner i virksom heder 6 Proj ektets m ål 7 Som ringe i vandet 8 I ntranett et vindue m od resten af virksom heden 9 Kantineforstyrrelser 11 De kreative workshops

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder Vision Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder G lobale udfordringer, som klim aforandringer, fødevarekrise og brugen af fossile bræ ndstoffer, råber på innovation.

Læs mere

Søren Jacobsen, Aalborg 1. Formand for Førertræningsudvalget. Jesper Marcher, Lyngby. Peter Krogh Jacobsen, Herlev. Anne Brogård, Aalborg 2

Søren Jacobsen, Aalborg 1. Formand for Førertræningsudvalget. Jesper Marcher, Lyngby. Peter Krogh Jacobsen, Herlev. Anne Brogård, Aalborg 2 Søren Jacobsen, Aalborg 1 Formand for Førertræningsudvalget Med i arbejdsgruppen Genoptræning Førerliv, Modultræning, Spejderliv 2 og Gilwell Jesper Marcher, Lyngby Med i arbejdsgruppen Styrketræning Spejderliv

Læs mere

Kv ar t alsr ap p o r t

Kv ar t alsr ap p o r t NASDAQ OMX Copenhagen Post box 1040 DK- 1007 København K Selsk ab sm ed d elelse n r. 2 0 1 0 / 0 9 04. m aj 2010. Side 1 af i alt 14. Kont akt person vedr. denne m eddelelse: adm.dir. S. E. Kracht, tlf.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 8y

2010-2011. Årsplaner for 8y 2010-2011 Årsplaner for 8y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 7 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 8 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 10 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI...

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag.

er årsagerne til fravalget af kollektiv transport forud for 50-60% af de rejser, som ikke bliver foretaget m ed kollektiv transport i dag. Indledning Det har gennem mange år været en udbredt opfattelse, at en vækst i den kollektive transports m arkedsandele skulle skabes især gennem fysiske forbedringer.erfaringer viser dog, at m an bør se

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE

J Marselisbors ODEIMSE KOM M UNE ODEIMSE KOM M UNE Ejendom / Team NØ FAKTA GENEREL Overordnet set formår enheden hverken at opstille en klar målsætning eller konkrete delmål. Dertil kommer, at enheden ikke beskriver sine aktiviteter eller

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning

OpenOffice.org. Tekstbehandling - Vejledning Tekstbehandling - Vejledning Kom- igang hjælp Værktøjer Brugerdefinerede værktøjer Filhåndtering Opret nyt dokum ent Åbn dokum ent Gem dokum ent Teksthåndtering Ændre skrifttype Ændre farver Justering

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

VP nr. 101, december 2003

VP nr. 101, december 2003 23. ÅRGANG OPLAG: 2 0 0 VP nr. 101, december 2003 2 VolleyPosten - Aalborg HIK REDAKTION: Michael Pedersen Tlf: 20966074 elvis@aalborg-hik.dk Christina Larsen Tlf: 26521541 oellegaard@yahoo.dk Send indlæg

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation

Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation. v/hans Erik Brønserud. CFIR s arrangement om forskning og innovation Erhvervs PhD og forskningssamarbejde i en mindre organisation v/hans Erik Brønserud CFIR s arrangement om forskning og innovation Finanssektorens Hus 16. juni 2011 Agenda 1. Kultur- og organisationsudvikling

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com

AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Anerkende APV så enkelt kan det gøres AM 2012 Chefkonsulent Nis Kjær Tlf.: 30109652 Mail: nkj@alectia.com Agenda Velkomst Teoretisk baggrund v/ Nis Kjær Erfaringer hos Alfix v/ Anders Toft Spørgsmål og

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

På vej mod den bæredygtige arbejdsplads På vej mod den bæredygtige arbejdsplads PUBLIKATIONER OG VÆRKTØJER Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd FAGLIGT SKØN hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd Skønnet : at kunne leve i det konkretes forenende modsætninger

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

DocTools BasisSkabeloner

DocTools BasisSkabeloner DocTools BasisSkabeloner til Microsoft Word Oversigt over Design 1-9 Eksempler på skrifttyper og andre tilvalg Copyright 2008-20 Lene Fredborg, DocTools Att.: Sted, den 1. februar 2009 Vedr.: Bedre dokumenter

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere