Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU"

Transkript

1 Medicin og medicin med industriel specialisering, AAU 1

2 Velgørenhedsprincippet Ikke-skade-princippet Autonomiprincippet Retfærdighedsprincippet (indledes med ligebehandlingsprincippet) Konsekvensetik Pligtetik Nærhedsetik 2

3 Godgørenhedsprincippet Principle of beneficience 3

4 Princippet tilsiger lægen at handle på en måde, som indebærer at hjælpe, assistere eller redde en anden Ifølge dette princip, skal lægen gøre det, der er til patientens bedste, men det er op til lægen at bestemme hvad, der er det bedste for patienten Patientens bedste er den viljesmæssige ytring hos ham, der viser sig som resultatet af det dialogiske samspil imellem patient og læge 4

5 Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinskkirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. 5

6 Det er ikke nyt, at læger forpligter sig til at leve op til velgørenhedsprincippet, men det nyere i sundhedsvæsnet er, at patienter ofte selv mener at vide, hvad der er bedst for dem og hvordan forenes det så med fagligheden? Et eksempel fra obstetrisk praksis er, at vi har gravide som ønsker at blive forløst ved sectio uden medicinsk indikation og at vi har fødende som ønsker igangsættelse af fødslen uden medicinsk indikation. 6

7 Hvad vil det i et givet tilfælde sige at gøre godt mod en anden? Man skal forsøge at sætte sig i dennes sted, indleve sig i situationen set og oplevet fra den andens synspunkt og spørge sig selv, hvordan man ville ønske, der blev handlet mod én selv? Hvad ville man med andre ord selv opfatte som godhed, hjælp, imødekommenhed og forståelse for ens situation? 7

8 Ikke-skadevolden Principle of nonmaleficience 8

9 Princippet tjener til at minde læger om, at de ikke må gøre skade, fx pga. manglende kundskaber eller ligegyldighed Den moderne behandlingsteknologi har aktualiseret ikke-skadeprincippet. Skellet mellem nytte og skade er blevet uklart Ikke-skade-princippet Lægeløftet i form af et kors 9

10 Hvis verden var et ideelt sted, ville vores moralske opgave være ligetil: at gøre så meget godt som muligt og helt undlade at gøre ondt Da verden ikke er et ideelt sted, må vi stræbe efter at frembringe den største overvægt af godt over ondt Frembringer vi en sådan overvægt, kan vi retfærdiggøre handlingen moralsk 10

11 Med formuleringen efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu angives, at lægen efter bedste faglige skøn anvender sine kundskaber med flid og omhu og dermed ikke skader patienten pga. manglende kundskaber eller ligegyldighed. I vurderingen af patientklager indgår om behandlingen levede op til god faglig standard. 11

12 Princippet om respekt for autonomi Principle of autonomy 12

13 Autonomi kommer af det græske auto (selv) og nomos (lov) og betyder selvlovgivende I moderne medicinsk etik, refererer begrebet til, at en person har evnen til at forholde sig til sig selv, sin situation og på grundlag heraf kunne vælge mellem forskellige alternativer - eller evnen til selvstændigt at træffe beslutninger og udføre handlinger

14 udtrykker, at man har en forpligtelse til at respektere denne evne til at træffe valg på egne vegne og til at respektere de valg, som personen træffer vedrørende sit eget liv

15 indebærer i en behandlingsmæssig sammenhæng, at patienten har ret til information om diagnose, prognose og behandlingsmuligheder mv. samt ret til på grundlag af denne information at afgøre, om han eller hun vil acceptere en given diagnostisk test eller behandling Rossel, P. (2004): Autonomien og dens grænser I: Ugeskrift for Læger 166/ Juni 2004, p. 2331)

16 er fuldt foreneligt med, at patienten frabeder sig information. og overlader beslutningsmyndigheden til lægen eller en anden sundhedsperson og er fuldt foreneligt med, at en patient afslår livsnødvendig behandling (Rossel, P. (2004): Autonomien og dens grænser I: Ugeskrift for Læger 166/ Juni 2004, p )

17 Respekt for autonomi som en negativ rettighed, der beskytter personer mod upassende indblanding i vedkommendes overvejelser og handlinger Respekt for autonomi som et positivt krav eller en rettighed ifølge hvilken en persons velovervejede ønske forpligter sundhedspersoner til at opfylde det En negativ rettighed Et positivt krav

18 Filosoffen Uffe Juul Jensen taler om en række forudsætninger for autonomi: de kolde kendsgerninger lovmæssige rettigheder menneskelig kontakt, nærvær og samtale (Birkler, J. (2006): Etik i sundhedsvæsnet. Munksgaard Danmark. København, p. 33)

19 Ingen behandling må indledes uden patientens informerede samtykke Det betyder, at selv i livstruende situationer må lægen ikke påbegynde behandling uden patientens samtykke 19

20 Princippet om respekt for autonomi er utilstrækkelig til beskyttelse af individet i forbindelse med forskning og behandling; da.der er mennesker, som indlysende ikke magter at beskytte sig selv ved at give deres informerede samtykke.behandleren har på trods af autonomiprincippet hovedansvaret for omsorgen for patienten 20

21 En patient modsætter sig pleje eller behandling og dette skaber tvivl om værdien af patientens autonomi (Birkler 2006) Hvordan skal lægen begrunde sine handlinger i forhold til denne situation? Han kan selvsagt henvise til den konkrete situation, men hvad hvis der stadig er tvivl om, hvad han bør eller ikke bør gøre? Han kan måske finde begrundelser i pligt- eller konsekvensetikken Man vil i sundhedsvæsnet i reglen fastholde patientens ret til autonomi, men er der på trods af dette tvivl, kan man argumentere ud fra et lighedsprincip, hvor ens tilfælde bør behandles ens Er man således i tvivl, vil man kunne forsvare sine handlinger ud fra lighedsprincippet og derfor respektere patientens autonomi 21

22 Ens fænomener skal behandles ens 22

23 Dette indebærer, at der skal være relevante forskelle, hvis to personer skal behandles forskelligt Dette princip kan begrundes i denne udgave af Kants kategoriske imperativ: Du skal alene handle ud fra den maksime, som du samtidig ønsker at se ophævet til almen lov (Kant 1785) 23

24 Et princip for fordeling af knappe ressourcer, hvorfor en prioritering af ressourcerne er nødvendig Retfærdighedsprincippet advokerer ikke for, at midlerne i sundhedsvæsnet skal fordeles ligeligt MEN Når enkelte gruppers behov bliver så store, at der ikke bliver noget tilbage til andre, må der sættes en grænse Som hovedregel må fundamentale behov for pleje dækkes, førend man tilbyder stærkt ressourcekrævende behandling 24

25 Konsekvensetik Teleologisk etik Utilitarisme 25

26 Handlingsutilitarisme (Handlingers etiske værdi bedømmes udelukkende ud fra de ønskede konsekvenser) Regelutilitarisme (Handlingers etiske værdi bedømmes ud fra, om de er i overensstemmelse med regler, som generelt set skal have gode konsekvenser) Præferenceutilitarisme (Handlingers etiske værdi bedømmes ud fra, hvad hver enkelt subjektivt foretrækker i en konkret situation) 26

27 Det er konsekvenserne af handlingen eller målet hermed, der har størst værdi i den enkelte situation For konsekvensetikeren gælder det, at målet helliger midlet Handlingen er et middel til at nå de ønskede konsekvenser 27

28 Person Hand -ling Konsekvens Mål 28

29 Et eksempel: Lægen står overfor en patient, der ønsker at dø -> Ifølge handlingsutilitarismen bør der opstilles en hedonistisk lystkalkule; dvs. et etisk regnskab, hvor de etiske konsekvenser skal placeres 29

30 Situation X: aktiv dødshjælp Positive konsekvenser Negative konsekvenser Udøve aktiv dødshjælp Mulighed for en værdig afslutning, hvor både patienten og de pårørende får sagt farvel, og hvor lidelsen mindskes Vi vil aldrig kunne få at vide om miraklet kunne ske og patienten fik det bedre Undlade at udøve aktiv dødshjælp Intet sundhedspersonale skal agere bøddel Øget risiko for en angst- og smertefuld død imod patientens ønske 30

31 Det er ofte vanskeligt at forudsige konsekvenserne eller at måle nytten af konsekvenserne Utilitarismen fokuserer udelukkende på produktet af vores aktiviteter og ikke på selve værdien af aktiviteterne Konsekvenserne eller målet med handlingen kan tillægges større værdi end mennesket selv 31

32 Pligtetikken Deontologi 32

33 I pligtetikken er der fokus på, hvordan jeg handler og ikke på handlingens konsekvenser Handlingers etiske værdi bedømmes ud fra, om handlingen er udført i overensstemmelse med visse pligter - uanset konsekvenserne Der kan skelnes mellem indre og ydre pligter: ydre pligter er den kristne pligtetik, samfundsbestemte love og normer; herunder pligter forbundet med lønarbejde. Indre pligter er egne rationelt skabte pligter 33

34 Handl således at du altid tillige behandler menneskeheden, såvel i din egen person som i enhver andens person, som mål, aldrig blot som middel (Kant 1999, p. 88) Det kategoriske imperativ Immanuel Kant 34

35 Et eksempel på pligtetikkens anvendelse i lægegerningen er hvis lægen er ved at krybe lidt udenom overfor en patient, så bør lægen indse, at han faktisk er i gang med at lyve overfor vedkommende. Det bør man som udgangspunkt ikke gøre, og derfor må lægen lægge kursen om overfor patienten (Etiske spørgsmål i medicinen, p. 43) 35

36 Problemet er, at vi har vidt forskellige rationelle måder at forpligte os på og dette skaber værdikonflikter, som pligtetikken ikke har nogen løsning på Afvisningen af konsekvensernes betydning i forbindelse med moralske handlinger giver problemer De sandsynlige konsekvenser kan være så fatale, at pligtbrud synes at være det eneste moralsk korrekte 36

37 Nærhedsetik Interdependens-etik 37

38 Nærhedsetikken er en samlet betegnelse for tænkere, der mener, at de moralske handleanvisninger udspringer af det konkrete møde med andre mennesker I dette konkrete møde viser der sig et ansvar for det andet menneske, som en absolut fordring eller pligt, der hviler på lægen At handle moralsk forudsætter derfor indlevelse, deltagelse og engagement i forholdet til patienten Etik er ikke først og fremmest et spørgsmål om at vælge rigtigt i den konkrete situation; idet der aldrig foreligger færdige opskrifter på, hvad vi bør gøre i bestemte situationer. Etik er snarere en bestemt måde at være tilstede på som menneske 38

39 Løgstrup hævder: at den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd (Løgstrup 1956, p. 25) I sundhedsvæsnet foregår dette hele tiden: sundhedsarbejderen holder et stykke af et menneskes liv i sin hånd. Det betyder at vi skal møde patienten som et menneske, der appellerer til os om omsorg. Patienten udleverer sig selv ved at appellere om omsorg og det er sundhedsarbejderens pligt at handle spontant ud fra denne appel 39

40 Der gives ingen konkrete bud på, hvordan man bør handle etisk som sundhedsarbejder Ifølge denne tilgang er etik ikke objektive normer og påbud så hvad skal vi med en professionsetik? 40

41 Med etisk refleksion menes en måde at kunne forholde sig til den etiske praksis - ofte med baggrund i erfaringer fra praksis. Dette kan få følgende implikationer for lægens møde med patienten: 1. Refleksionen bevirker, at man forholder sig analytisk til den situation, man befinder sig i 2. Refleksionen bevirker, at der opbygges en instrumentel praksis, hvor etikken bliver et redskab. Vi bliver forbrugere af etiske teorier, værdier og retningslinjer 3. Refleksion skaber en holdningspræget praksis 41

42 Det afgørende er ikke at diskutere etik, men at praktisere etik (Birkler 2006, p. 143). Handlingsetikken er ikke en professionsetik, men en personetik, som fordrer arbejde med sig selv og sine karakteregenskaber Løsningen er imidlertid ikke at vælge enten en handlings- eller en refleksionsetik, men at forene de to tilgange på bedste vis 42

43 Er det altid enkelt at afgøre, hvad der er til patientens bedste? Hvornår kan man være i tvivl? Hvor går grænserne for at gøre vel? Hvem har svaret på Hvad det gode er? Er det altid patienten eller er det altid lægen eller hvordan finder man den gyldne middelvej? Reflekter over situationer, hvor det i lægegerningen kan være vanskeligt at afgøre, hvad der til skade for patienten Hvad betyder det for fagligheden i sundhedsvæsnet om respekten for autonomi opfattes som en negativ rettighed mod upassende indblanding eller som en positiv rettighed til at formulere et krav og få det imødekommet? 43

44 Hvilke problematiske konsekvenser kan der være ved at skulle efterleve kravet om det informerede samtykke i praksis? Hvilke særlige krav stiller det til lægen? Hvordan kan ligebehandlingsprincippet forvaltes i forhold til ventelister, behandlingsgarantier og det private sundhedsvæsen? Hvilke udfordringer rummer en retfærdig fordeling af ressourcer i det danske sundhedsvæsen? Hvordan kan de etiske teorier medtænkes i overvejelser om læge-patientforholdet? 44

45 Birkler, J: Etik i Sundhedsvæsnet. Munksgaard Danmark Fjelland, R Gjengedal, E: Videnskab på egne præmisser. Videnskabsteori og etik for sundhedspersonale. Munksgaard Danmark 2001 Husted, J: Etik, moral & værdier. Philosophia 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Sundhedsloven. LBK nr. 913 af 13/07/2010 Kemp, P: Etiske principper for omsorg I: Bjerrum M. et al: Filosofi. Etik. Videnskabsteori. 2001, p Rossel P: Autonomien og dens grænser. Ugeskrift for læger 2004; 166(24): Skadborg, M.K et al: Etiske spørgsmål i medicinen. FADL s forlag

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28.

Læs mere

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen

Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Pædagogens etiske arbejde med anerkendelse i daginstitutionen Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk. Bachelorprojekt. Vejleder: Anne Birthe Due Bendixen Udarbejdet af: Christina Bjerre Haunstrup.

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper

Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Agnieszka Konieczna, Bo Andersen Ejdesgaard 2010 Holdninger til selvmordsadfærd samt viden og værdier blandt udvalgte faggrupper Center for Selvmordsforskning Holdninger til selvmordsadfærd samt viden

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog

Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede. På vej mod et pædagogisk fagsprog VISS.dk VIDENSCENTER SKANDERBORG SØLUND - - Konflikter som udtryksform at arbejde engageret med udviklingshæmmede På vej mod et pædagogisk fagsprog nyt nr. 5 marts 2010 - årgang 4 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Det Etiske Råds udtalelse om tvang i psykiatrien Medlemmer af Det Etiske Råd pr. 1. juni 2012 Jacob Birkler formand Lillian

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Etik i forebyggelse og sundhedsfremme 2009 Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Nils Holtug, centerchef, lektor, ph.d., Nana Kongsholm, studerende, Sune Lægaard, adjunkt,

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Orion. Fra værdier til hverdag

Orion. Fra værdier til hverdag Orion Fra værdier til hverdag Et metodekatalog med fokus på de metoder som anvendes i det individuelle samarbejde mellem brugere og medarbejdere i Orion Metodekatalog marts 2014 1. udgave Fra værdier til

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Denne artikel har følgende indhold:

Denne artikel har følgende indhold: Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.3 Virksomhedsetik Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Baggrund 2. Virksomheden 3. Kunden 4. Medarbejderen

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp DET ETISKE RÅD - AKTIV DØDSHJÆLP 3 Det Etiske Råds udtalelse

Læs mere