TRANSPARENCY INTERNATIONAL - DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPARENCY INTERNATIONAL - DANMARK"

Transkript

1 Side 1 af 5 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DENMARK TRANSPARENCY INTERNATIONAL - DANMARK ÅRSBERETNING ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MARTS 2004 Årets korruptionsindeks bragte ikke de store overraskelser, bortset fra et betydeligt større antal lande, som indgik i indekset. Danmark kom igen ud i den renskurede ende på en delt tredjeplads med New Zealand, kun overgået af Finland og Island. På resten af top ti finder vi de øvrige nordeuropæiske lande og Singapore. Og helt i bunden genfindes Bangladesh som verdens mest korrupte samfund efterfulgt af andre klassikere som Nigeria og Haiti. I det hele taget synes udviklingslandene generelt at have markante korruptionsproblemer. Og det bider sig selv i halen, fordi korruption anses for en af de største forhindringer for økonomisk udvikling og demokrati var også det år, hvor en række af verdens førende jurister i kampen mod økonomisk kriminalitet gik sammen med bl.a. Transparency International om en appel (Parisappellen), som opfordrer verdens regeringer til at bekæmpe den korruption, der skaber mistillid til det politiske system. I Italien kan Silvio Berlusconi ikke røres af retsvæsenet, selvom han er under mistanke om korruption. Jacques Chirac i Frankrig kan heller ikke røres af retsvæsenet, selvom han er under mistanke om korruption. Denne særegne beskyttelse af den politiske elite undergraver tilliden til demokratiet, og derfor sigter Paris-appellen mod, at blot mistanken om korrupt embedsførelse bør være nok til at ophæve den immunitet, som politikere, diplomater og sågar dommere i mange lande kan nyde godt af. Konkurrencen for de danske virksomheder bliver hård, når EU-udvidelsen kommer (maj 2004). Fristelsen til at hoppe med på korruptionsvognen kan blive stor, fordi korruption er et velkendt fænomen i de fleste af de nye lande. I det gamle EU 15 anses først og fremmest Grækenland og til dels også Italien for fortsat at være meget korrupt, men i det nye udvidede EU bliver der 7 lande med en rating under 5. I en netop offentliggjort rapport fra Europa-parlamentet konstateres det, at der i Letland fortsat er et - persistent high level of corruption which continues to tarnish the country s international image og at man byder regeringens anti-korruptionsstrategi særdeles velkommen. Det ser dog lidt bedre ud i Litauen men the fight against corruption should continue to receive high priority. For Ungarns vedkommende finder rapporten en generelt forbedret udvikling, idet lovgivningen mod organiseret kriminalitet er strammet op, og der er etableret reelle anti-korruptionsprogrammer, selvom der fortsat henvises til.. the seriousness of corruption leading to misappropriation of public funds.. Forholdene i Polen vurderes mere nedslående, idet det bekymrende må konstateres.. that corruption is continuing to

2 Side 2 af 5 damage the various spheres of economic and political activity undermining the prestige of the political community and leading to considerable social malaise and measures to combat corruption must be pursued resolutely. Slovakiet synes at være på rette spor, men evalueringen anbefaler, at man fortsat retter fokus på antikorruptionsprogrammer. Med hensyn til Rumænien og Bulgarien anbefaler rapporten ligeledes betydelige tiltag for at komme en udbredt korruption til livs i alle sektorer og på alle niveauer, inklusive det politiske establishment. Tendensen til at fortynde ansvarligheden og dermed løbe fra ansvaret - i den offentlige sektor er jævnligt blevet kommenteret i danske medier med henvisning til flere skandalesager herhjemme og i udlandet. På trods af Danmarks fine placering i flere år på TI-indekset, ser det alligevel ud til, at den danske befolkning bekymrer sig over et tiltagende uigennemskueligt samfund, der er cementeret op omkring elitære netværk og magtfulde interesseorganisationer Transparency International og Gallup International (Figur 1) offentliggjorde i 2003 en meningsmåling, der blev foretaget blandt deltagere heriblandt også danskere og hvor der bl.a. blev spurgt, hvor i deres respektive samfund de først og fremmest ville sætte ind, hvis de fik mulighed for at trylle korruptionen væk. Det mest markante svar fra undersøgelsen var, at tre ud af ti personer fandt det politiske system mest muggent. Også herhjemme viste det sig, at tilliden til det politiske system var påfaldende lav og Galluptallene svarede i procent til gennemsnittet for alle landene, idet lidt flere end hver tredje dansker (36,1%) opfattede det politiske miljø som korrupt, mens en anden stor gruppe på 16,3% fandt, at domstolene burde kikkes efter i sømmene. Hver tiende dansker opfattede primært korruption i sundhedsvæsenet som et problem. (Figur 1) Figur 1

3 Side 3 af 5 Når korruption i det politiske forum kun sjældent kan dokumenteres herhjemme, er det overraskende, at et så stort antal danskere ikke har mere tillid til det politiske establishment. At tilliden i befolkningen er så tvivlsom, kan måske skyldes tesen om, at magt korrumperer. Meningsmålingen gav til gengæld det danske erhvervsliv en langt bedre vurdering og afspejler muligvis målsætningerne for fremtidens bæredygtige virksomheder. Konkurrenceevne og social ansvarlighed har deres helt egen synergi, og triple bottom line eller den tredobbelte bundlinie er en begrebsmæssig og sproglig nyskabelse, der beskriver det hastigt udviklende bredere partnerskab mellem samfund og de mest progressive virksomheder, hvor bløde værdier som et godt miljømæssigt og etisk regnskab hører med i den overordnede økonomiske strategi. Der er i Danmark klare regler for såvel den offentlige som private økonomiske støtte til politiske partier, og større donerede private beløb skal offentliggøres. Det økonomiske samspil mellem de politiske partier og arbejdsmarkedets hovedorganisationer skønnes dog fortsat utilstrækkeligt belyst. Selve den politiske proces er kompliceret og rummer måske et potentiale for den almindelige befolknings opfattelse af embedsmænds og politikeres arrogance og magtmisbrug. Krydsfeltet mellem offentligt ansatte dommere og læger og den private sektor giver sandsynligvis også stof til eftertanke. Offentlige, skandaleramte myndigheders selvevaluering efter kritisk presseomtale fremmer heller ikke gennemskueligheden. Et konkret etisk regnskab i den politiske sfære er paradoksalt nok langt mere utopisk, og selv i et relativt anstændigt demokrati udgør troværdighed tilsyneladende et mindre væsentligt udgangspunkt, når det kommer til kampen om magt og indflydelse. Den politiske proces kan naturligvis være kompliceret og rummer derfor et potentiale for den almindelige borgers opfattelse af topembedsmænds og politikeres arrogance og

4 Side 4 af 5 magtmisbrug. Mistillid til beslutningstagerne kan skyldes en manglende åbenhed i processen og måske endda en manglende offentlig indsigt i, hvordan man egentlig udøver en kvalitetssikring af selve det politiske arbejde på de forskellige niveauer. En rimelig løsning for såvel politikere som borgere kan være en fornuftig og systematisk reformering af den politiske dialog gennem flere offentlige høringer. Høringer er et vigtigt undersøgelsesredskab, hvor alle repræsentanter fra den private og offentlige sektor, folketingsmedlemmer og kommunalpolitikere, eksperter og almindelige medborgere kan få mulighed for at stille op foran kommissionen og give deres mening til kende hvad angår fordele og ulemper ved et givent (lov)forslag. Offentlige høringer er et væsentligt skridt hen mod en bedre gennemskuelighed og udgør sandsynligvis også en kvalitetssikring af det politiske arbejde, og vil dermed bidrage til, at mistillid til de folkevalgtes arbejde i det mindste ikke skyldes kommunikations- og informationssvigt, som jo er det arketypiske afsæt for korrumperede ideer og handlinger. Selvom Danmark har en velfungerende offentlig forvaltning og selvom den politiske og administrative ledelse og de ansatte i offentlige myndigheder generelt arbejder effektivt og sagligt, er der inden for de sidste år opstået kritisable forhold, hvor politisk valgte og administrative ledere har misbrugt deres offentlige hverv, og hvor der er opstået forskellige former for uredelighed. Hverken et kontrol- eller tilsynssystem har kunnet forhindre, at sagerne opstod. Heller ikke offentligt ansattes pligt til at sige fra over for ulovligheder eller deres ret til at fremkomme med kritiske tilkendegivelser i offentligheden inden for deres eget arbejdsområde har kunnet dæmme op for sagerne. Det kan derfor tolkes som en vis dekadence i de samfund, hvor borgernes kontrol og retssikkerhed bliver sat ud af drift gennem den administrative ledelses magtdemonstration og meningstyranni, et tydeligt skift fra tolerancen i oplysningstiden. Det er jo et demokratisk paradoks at forhindre folk i at ytre sig. I sin yderste konsekvens kan vi på sigt risikere at udvikle et relativt oplysningssamfund bestående af jubelidioter, som for længst er frakendt informationens og kommunikationens grundlæggende demokratiske forudsætninger et steriliseret samfund af Orwell ske dimensioner med Newspeak, hvor der med sandhed menes løgn, hvor uvidenhed er lig med styrke og hvor fred skal opfattes som krig. Og det er i denne triste fase, at man med et godt dansk udtryk kan sige: Sidste mand lukker og slukker - for oplysningen. Derfor er blot den mindste begrænsning af friheden til at ytre sig et begyndende symptom på en samfundsmodels svigtende helbred. Europæerne har siden middelalderen gennemgået en civilisationsproces, hvor de i takt med statsdannelserne har opbygget en stærk loyalitet til statsadministrationen og samtidigt udviklet en stadig stærkere selvkontrol. Ytringsfrihed er et fundamentalt element i de klassiske menneskerettigheder, og idehistorisk er den et barn af den europæiske oplysningstid og dennes krav om tolerance. Ytringsfriheden er normalt naturligt begrænset og afbalanceret af hensyn til andre personers privatliv eller ære. Det afgørende er derfor ikke, at ytringsfriheden har sine grænser, men derimod hvilke typer af begrænsninger, der er lagt på det at ytre sig. Pressefriheden er ytringsfrihed i medierne og er således retten til at kunne bringe meddelelser eller opinionsytringer til offentligheden. Denne ret er fastslået i Grundloven samt i FNs Menneskerettighedserklæring. Formålet er at sikre borgernes ret til frit at give og modtage informationer og deltage i debatten om offentlige anliggender. Den danske Grundlovs 77 gør enhver berettiget til i skrift og tale at offentliggøre sine tanker dog under ansvar over for domstolene. Bestemmelsen forbyder endvidere censur af enhver art. Men man bør huske på, at fraværet af censur kun sikrer en formel

5 Side 5 af 5 ytringsfrihed. Hvis kontroversielle ytringer og offentlige meningstilkendegivelser, der er uønskede af magthaverne, efterfølgende straffes alene fordi de er uønskede, så findes der ingen reel ytringsfrihed. Derfor blev 2003 også det år, hvor TI-Danmark for alvor fandt det nødvendigt at gå aktivt ind og fokusere på ytringsfriheden og iværksætte en whistleblower kampagne for at gøre opmærksom på problemet. Selvom der er mulighed for at gå til medierne med delikate oplysninger om uredelighed, oplever langt de fleste ansatte, at det er en grænseoverskridende handling. Herhjemme gav TI-DK s aktivitet et godt udgangspunkt for et beslutningsforslag, som blev fremsat af SF, hvor Folketing og regering opfordres til at lovgive om en meddeleret for offentligt ansatte i tilfælde af uredelighed i den offentlige forvaltning og åbenbart misbrug af offentlige midler. Lovforslaget forventes færdigbehandlet inden Folketingets sommerferie. Det Radikale Venstre har udtrykt en vis sympati for forslaget, men dets politiske skæbne er for øjeblikket (Marts-April 2004) usikker.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010. 25. marts 2010. Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning. 2009 har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt

Læs mere

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Transparency International. Beretning 2010/2011.

Transparency International. Beretning 2010/2011. 24. marts 2011. Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29

magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Kamp om Italiens universiteter side 24-29 nr. 10 5. juni 2009 magisterbladet Respekt for dynamik og frækhed side 36-38 Nul ligestilling til selvstændige side 10-11 Den humanistiske bro mellem tanker og teknik side 14-21 Kamp om Italiens universiteter

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553 Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger Betænkning nr. nr. 1553 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere