HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel"

Transkript

1 HAR FAIR TRADE EN FAIR CHANCE? Rapport fra en surveyundersøgelse om danskernes holdninger til ulandsprodukter og etisk handel Dansk Kommunikation Februar 2005

2 INDHOLD Resume af undersøgelsen 3 Grundlaget for undersøgelsen 4 Holdninger til ulandsbistanden 5 Verdenshandel eller fair trade 8 Tvivlende forbrugere 9 Den etiske købmand 12 Det offentlige først 13 Max-kenderne 14 Ansvar og teknik 15 Noter 16 Bilag: Spørgeskemaet

3 RESUME AF UNDERSØGELSEN Danskerne vil gerne handle mere med de fattigste lande. Et flertal er overbevist om, at øget handel kan være med til at trække ulandene ud af fattigdommen. Men de vil have større sikkerhed for, at øget handel faktisk kommer de fattigste til gode og ikke f.eks. multinationale selskaber. I dag føler flertallet af danskere ikke, at de reelt kan gennemskue, hvem de støtter gennem deres indkøb. De ønsker, at supermarkederne tager et større ansvar for at få ulandsvarer, der er produceret på fair vilkår, frem på hylderne. Samtidig skal de undgå leverandører, der presser fattige bønder og arbejdere ud i fattigdom, mener danskerne. De mener også, at det offentlige i højere grad skal bruge sin indkøbsmagt til at fremme danske idealer som f.eks. fattigdomsbekæmpelse i ulandene. Sådan kan man kort sammenfatte hovedresultaterne af en surveyundersøgelse, som Zapera og Dansk Kommunikation har gennemført for Max Havelaar Fonden. Der er i alt gennemført 1005 interviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år. Rapporten bygger videre på eksisterende forskning om befolkningens holdninger til etisk handel og til ulandsproblematikken, men er det hidtil grundigste forsøg på at kombinere de to synsvinkler. Blandt de mest bemærkelsesværdige enkeltresultater kan følgende fremhæves: Seks ud af ti (62 %) mener, at det offentlige bør bruge sin indkøbsmagt til at bekæmpe fattigdom i u-landene og til at fremme vigtige mål stat og kommuner skal ikke blot gå efter bedste indkøb til billigste pris. To tredjedele (66 %) mener, at øget handel er et godt bidrag til at bekæmpe fattigdom i ulandene varigt, men næsten lige så mange (57 %) tror, at det er nødvendigt at stille særlige krav, hvis den øgede handel skal komme de fattige i ulandene til gode. To tredjedele (65 %) mener ikke, at de har en fair chance for at gennemskue, hvem de støtter med deres indkøb. En tredjedel (32 %) er uenige. 3 ud 4 danskere ønsker, at supermarkederne hjælper forbrugerne med at købe etisk ind. Kun 13 % finder at deres foretrukne dagligvarebutik gør nok for fair trade produkter fra ulandene Seks ud af ti (63 %) kender til Max Havelaar mærket. Tallet er overraskende højt sammenlignet med tidligere undersøgelser. Kendskabsgraden er lavest blandt de unge og i Jylland. Det følgende afsnit redegør for undersøgelsens grundlag og metode. Dernæst følger fremlæggelsen og analysen af undersøgelsens spørgsmål og svar, der sætter de ovenstående resultater ind i en bredere sammenhæng, bl.a. i lyset af andre undersøgelser. Sidst i rapporten redegøres for mere tekniske aspekter af undersøgelsen. 3

4 GRUNDLAGET FOR UNDERSØGELSEN Denne rapport gennemgår og analyserer resultatet af en surveyundersøgelse om befolkningens holdninger til indkøb, der bevidst sigter på at bekæmpe fattigdom og fremme udvikling i u-landene. Undersøgelsen er et pilotprojekt, der skal bruges til at forberede en dybtgående markedsundersøgelse af fremtidsmulighederne for fair trade produkter, som Max Havelaar Fonden gennemfører senere i Surveyundersøgelsen bidrager imidlertid også med værdifuld viden i sig selv. Der findes allerede en række surveys og en enkelt meget omfattende undersøgelse af danskernes syn på ulandsbistand 1. Tilsvarende har flere nyere danske undersøgelser afdækket holdninger og adfærd hos den politiske eller etiske forbruger 2. Ingen har dog indtil videre prøvet at kombinere de to synsvinkler på en mere grundig måde: Har forbrugerne tiltro til, at de hjælper fattige i udviklingslandene ved at købe deres varer? Hvad hindrer dem i at købe flere? Kan og bør butikskæderne og det offentlige spille en større rolle for at fremme handel med et udviklingsperspektiv? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, som denne undersøgelse giver os nogle mere velbegrundede svar på. De tidligere undersøgelser peger på, at danskerne grundlæggende er meget positive både over for ulandsbistanden og over for muligheden for at påvirke ikke bare via stemmesedlen, men også via indkøbssedlen. Grundprincipperne bag ulandsbistanden har nærmest universel tilslutning. Noget lignende gælder det etisk bevidste forbrug, som i følge en af Danmarks mest ansete forskere på feltet, Christine Sestoft, ikke længere er forbeholdt de mest frelste: I dag kan man tale med hvem som helst om, hvorvidt deres forbrug betyder noget og hvad det betyder. Det har sat sig i folks bevidsthed og deres selvforståelse.. 3 Den store tilslutning giver særlige vanskeligheder for undersøgelser af dette område. For det første tyder de på eksistensen af nogle holdningsmæssige konventioner, som det kan være svært for respondenterne at gøre sig fri af og at modsige. Ønsker man et reelt billede af holdningerne, må man derfor sikre sig, at svarpersonerne kan komme til at udtrykke forbehold, skepsis, modstand mv. uden at føle sig sat uden for det gode selskab. For det andet er der særlig når det gælder det etiske forbrug - en åbenbar uoverensstemmelse mellem folks holdninger og deres handlinger. Fænomenet er registreret i en lang række undersøgelser 4. Traditionelt er det blevet forklaret med, at folk er dobbeltmoralske og forsøger at gøre sig bedre end de er. Nyere forskning peger derimod på, at forskellen bør tolkes mindre moralistisk og frem for alt ses som en forskel mellem forbrugernes idealer og deres muligheder for at leve op til dem i virkeligheden. Den moderne indkøbssituation er fuld af komplicerede valg, der kræver langt mere viden - og tid - end forbrugeren har til rådighed. Samtidig ønsker forbrugeren nok at handle (ind) på en etisk måde, men vil på den anden side ikke forføres af smarte markedsføringsfolk 5. Det peger for det tredje på vanskeligheden ved at vurdere, hvor meget respondenterne selv går op i deres holdninger på disse områder. Mette Tobiasen konkluderede sin analyse af ulandsområdet med at betegne det som et vigtigt og relevant issue i vælgernes øjne (50 procent angav, at det spiller en rolle for dem på valgdagen), men Tobiasen fandt på den 4

5 anden side ikke, at det er et emne, der holder flertallet vågne om natten 6. Med hensyn til det etiske forbrug kan man formodentlig fastslå, at det etiske aspekt er kommet til at spille en stadig større rolle for flere, og at forbrugerne oftere efterspørger viden om dyrevelfærd, menneskerettigheder osv., i forbindelse med de produkter, som de køber 7. Der er på den anden side fortsat så mange praktiske vanskeligheder forbundet med at vælge etisk, at vi ikke kan vide, hvor dybt de etiske anfægtelser stikker hos forskellige segmenter blandt forbrugerne. Undersøgelsen kan på nogle punkter give os en fornemmelse f.eks. hvor ved-ikke-procenten er meget høj, men noget endegyldigt svar får vi ikke. Derimod får vi et par interessante fingerpeg om de barrierer, der holder forbrugerne fra at leve bedre op til idealerne, når det gælder ulandsprodukter. Spørgeskemaet er opbygget med sigte på at mindske de nævnte problemer. Det sker eksempelvis ved indirekte at minde svarpersonerne om problemer og forskellige synspunkter, som måske ikke ligger lige for. Den mest omfattende spørgsmålsgruppe lægger desuden op til at vælge og vægte alternative muligheder, og gør det derfor svært at indtage nemme synspunkter. Desuden er tre spørgsmål udformet som såkaldte AB-spørgsmål, hvor respondenten skal vælge mellem to svarmuligheder, der udelukker hinanden, men som ikke desto mindre begge ligger inden for rammerne af de almindeligt accepterede synspunkter. Denne metode er spørgeteknisk at foretrække, når det oplagte svar skal have et modspil eller hvor respondenten ikke kan forventes at have taget stilling til et dilemma på forhånd. Ud over deres holdninger er respondenterne også blevet spurgt om deres baggrund. Derved er det blevet muligt at undersøge, om besvarelserne følger bestemte mønstre mht. køn, alder, uddannelse eller bopæl. I de tilfælde, hvor en bestemt gruppe i befolkningen svarer markant anderledes end folk flest, vil der blive gjort opmærksom på det undervejs. I det følgende gennemgås spørgsmål og svar i samme rækkefølge som svarpersonerne fik dem. Analysen vil fremlægge overvejelserne bag udformningen af de enkelte spørgsmål og de generelle niveauer og tendenser i svarene. Derimod vil vi gennemgående lade fem og syv være lige afvigelser på et par procent eller fem kan ofte lige så godt bero på statistisk usikkerhed (f.eks. en skævhed i stikprøven) eller på en medløbs- eller framingeffekt i spørgsmålene. Sidst i rapporten findes en kort teknisk redegørelse for udformningen af undersøgelsen, surveymetoden og ansvaret for samme. Spørgeskemaet er optrykt som et bilag. HOLDNINGER TIL ULANDSBISTANDEN De to første spørgsmål i skemaet sætter en ramme om undersøgelsens univers. Det første spørgsmål drejer sig om, hvorvidt svarpersonen finder den nuværende ulandsbistand for stor, for lille eller passende. Svaret giver et mål for, hvor positiv befolkningen er over for det danske engagement i ulandene (selvom der teknisk set kun spørges til statens bidrag). Samtidig svarer formuleringen i alt væsentligt til spørgsmål, der er blevet stillet fire gange før siden Dermed kan vi dels få en fornemmelse af udviklingen over tid, dels kan vi kontrollere, om vores stikprøve også på dette punkt ligner den øvrige befolkning. 5

6 Tabel 1. Ulandsbistandens størrelse Vælgerholdninger , pct. Ulandsbistanden er anno... for stor passende... for lille % 45% 8% % 41% 7% % 45% 10% % 45% 24% % 47% 24% Spørgsmålsformulering: Hvordan stiller du dig til størrelsen af den hjælp, som Danmark yder til ulandene. Er den for stor, passende eller for lille? Kilde: Tobiasen 2003 og Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden Som det ses er resultatet næsten helt sammenfaldende med resultatet i 2002 undersøgelsen, der i det store hele lignede resultaterne fra årene forud. Mest markante ændring er, at hver fjerde dansker betragter bistanden som for lav efter at regeringen skar bistanden ned og frøs niveauet fast i Spørgsmål 2 har til hensigt at få respondenten til at tage stilling til, hvilke metoder de tror mest på i bistandsarbejdet. Spørgsmålsformuleringen betoner, at det er det lange sigt, vi interesserer os for og ikke afhjælpning af akut nød. Hensigten med spørgsmålet er først og fremmest at afdække, hvor meget respondenterne tror på, at øget handel er vejen til udvikling for de fattigste lande sammenlignet med en række mere traditionelle former for bistand som støtte til uddannelse, sundhedsfremme osv. Hypotesen var, at tilslutningen til denne form for bistand ville score højt. Mere retfærdige handelsforhold for ulandene er i de senere år blevet fælles gods for hele det politiske spektrum, mens den mere traditionelle ulandsbistand (med rette eller urette) kritiseres for at være bureaukratisk og for at savne impact. I visse kredse har sloganet trade not aid vundet indpas. Også Mette Tobiasens undersøgelse pegede på stor tilslutning til sådan et synspunkt, idet 7 ud af 10 erklærede sig enige i, at det er bedre at handle noget mere med ulandene end at støtte med ulandshjælp. Kun én ud af ti var uenige i udsagnet. Et andet formål med spørgsmålet var at undersøge, hvor detaljeret befolkningens holdninger til området er. Er det i realiteten det samme, folk svarer på, således at et positivt svar på spørgsmål I næsten automatisk leder til et positivt svar på spørgsmål II og omvendt. Spørgsmål 2 har til hensigt at få respondenten til at tage stilling til, hvilke metoder, de tror mest på 6

7 Spørgsmålsform.: Hvordan mener du at vi i Danmark bedst kan bidrage til at mindske fattigdommen på en langsigtet måde? Det er muligt at svare hhv. i meget høj grad, i høj grad, i mindre grad op slet ikke samt ved ikke til følgende muligheder 1) Ved at dele nødhjælp ud i katastrofesituationer, 2) ved at investere i rent vand og andre forbedringer af sundhedstilstanden, 3) ved at betale for uddannelse til fattige, 4) ved at samarbejde med lokale organisationer, der arbejder for at styrke de fattigstes stilling i samfundet, 5) ved at købe flere varer fra ulandene, 6) ved at samarbejde tæt med regeringerne i ulandene, 7) ved at stille krav om at menneskerettighederne overholdes. 85% 80% 80% Kilde: Zapera/Dansk 70% 73% Kommunikation for Max Havelaar Fonden 66% 63% Svarene viser for det første en meget betragtelig støtte til alle de nævnte strategier, idet 28% 31% 34% 24% 85 procent tror på nytten af at investere 18% i ulandenes sundhed mens samarbejdet 18% med 9% ulandsregeringerne trods alt har støtte fra næsten to ud af tre. Det er også interessant, at 80 procent bakker op bag idéen om at samarbejde med lokale organisationer, der arbejder på at styrke de fattigstes stilling i samfundet. Den officielle danske partnerskabsstrategi, der tilskynder folkelige organisationer i Danmark til at arbejde sammen med ligesindede i ulandene har tydeligvis stor forståelse i befolkningen, der omvendt er mindre optimistisk, når det gælder den langsigtede værdi af nødhjælpen. Det tyder på, at de senere års bistandspolitiske debat rent faktisk har gjort indtryk i det mindste i nogle kredse. Der er dog ikke tale om, at respondenterne generelt har sagt ja til alt det gode. Det er der naturligvis intet galt i at gøre man kan sagtens tilslutte sig alle de nævnte strategier uden at slå sig selv for munden. Men vi ved, at ulandsregeringerne ofte (og ofte med god grund) kritiseres for at være korrupte, og at katastrofebistanden også regelmæssigt har været under angreb for ikke at hjælpe måske endda skade i det lange løb. Derfor giver det mening at bede respondenterne om at skelne mellem det de opfatter som gode og mindre gode metoder i udviklingsarbejdet. Der er ingen tvivl om, at en meget stor af del af respondenterne faktisk har forsøgt at skelne. Der er således ganske stor forskel på, hvor mange modstandere de enkelte strategier har. Kun 9 procent tror ikke på, at det gavner at investere i sundhed, mens hele 34 procent helst vil blande ulandenes egne regeringer helt uden om bistandsarbejdet. Dette bliver endnu tydeligere, når man sammenligner på undergruppeniveau, f.eks. opdelt på basis af uddannelse. Her er det således halvdelen af de højest uddannede, der tvivler på, at katastrofebistanden bidrager på langt sigt, mens kun en sjettedel af de lavest uddannede har samme bekymring. Det skyldes ikke, at de lavest uddannede er mindre tilbøjelige til at skelne mellem gode og mindre gode bistandsformer end de højest uddannede 10 (selvom de skelner på en anden måde). 7

8 Hypotesen om at befolkningen i særlig grad tror på øget handel som et middel til at trække u-landene ud af fattigdommen kan ikke bekræftes i undersøgelsen. Tværtimod scorer den næstlavest med en tilslutning på 66 procent, ligesom en tredjedel kun tror på at handel kan bidrage i mindre grad. Kun samarbejdet med ulandsregeringerne klarer sig endnu dårligere. Det er muligt, at de sidste års forholdsvis nedslående debat om de rige landes handels- og landbrugspolitik har fået nogle til at dæmpe forventningerne til handelsstrategiens betydning. Det forekommer dog endnu mere sandsynligt, at den meget høje tilslutning til handel-frem-for-bistandssynspunktet i Mette Tobiasens undersøgelse delvis skyldes en skævhed i spørgeteknikken på dette punkt en mulighed, hun også selv nævner 11. Det tyder til gengæld på, at vi formentlig skal være varsomme med at tolke tallene for håndfast. Respondenterne er generelt positive over for de foreslåede metoder til at hjælpe udviklingslandene. De har også nogle præferencer. For mange er de dog næppe særlig faste, men kan påvirkes ganske meget af den sammenhæng, som spørgsmålet optræder i. VERDENSHANDEL ELLER FAIR TRADE Spørgsmål 3 er medtaget for at teste styrken af et af de mest udbredte forbehold over for at øge handlen med ulandene, nemlig at pengene alligevel ender hos internationale firmaer og lokale rigmænd i stedet for hos de fattige. Spørgsmålet er ikke mindst af interesse i et Max Havelaar perspektiv. Max Havelaar mærkningen sikrer netop at småbønder, plantagearbejdere mv. en garanteret mindstebetaling for deres arbejde, også når indkøberne har mulighed for at presse løn og pris endnu længere ned. En stor tilslutning til forbeholdet må derfor tages som udtryk for tilsvarende stor forståelse for selve begrundelsen for fair-trade-strategien Det er imidlertid også et spørgsmål, der er egnet til at bekræfte allerede eksisterende forestillinger og fjendebilleder, så man må forvente en vis medløbseffekt. For at dæmme op herfor er udsagnet stillet op over for det modsatte synspunkt, at handlen under alle omstændigheder gavner den brede befolkning indirekte, da den giver øget økonomisk vækst. Dette synspunkt vil de fleste økonomer antageligt tilslutte sig, og det bruges ofte i både handelspolitisk diskussion og i den overordnede debat om globaliseringens fordele og ulemper. 8

9 Spørgsmålsform.: Her følger en lille diskussion mellem A og B. Markér hvem du er mest enig med. A siger: Det er især lokale rigmænd og multinationale selskaber, der nyder godt af vores handel med ulandene, hvis vi ikke sikrer os at de fattige bønder og arbejdere får deres del. B siger: Hvis vi handler mere med ulandene giver det under alle omstændigheder mere økonomisk vækst til gavn for den brede befolkning i ulandene. Mest enig med A/Mest enig med B/Ved ikke/ønsker ikke at svare Kilde: Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden Svarfordelingen viser, at ca. en tredjedel flere støtter synspunktet om, at der skal tages særligt hensyn til de fattige, når vi handler med ulandene. Noget af denne overvægt kan meget vel skyldes, at det ikke fuldt ud er lykkedes at kompensere for medløbseffekten. På den anden side er der ingen tvivl om, at en meget stor del af befolkning tvivler på, at markedsmekanismen i sig selv kan løse fattigdomsproblemerne i ulandene. Det forekommer også sandsynligt, at den overraskende store reservation over for trade-strategien uden fair foran i spørgsmål 2, har en del af sin baggrund her. TVIVLENDE FORBRUGERNE Spørgsmål 4 og 5 drejer sig om respondenternes egen adfærd som forbrugere. Nogen generel afdækning af forbrugeradfærden eller forbrugernes egne overvejelser om den er der langt fra tale om. Sigtet er at forstå lidt om, hvorfor forbrugerne ikke handler mere ulandsvenligt end de gør, og hvad der kunne tænkes at få dem til det. Det er selvfølgelig grundlæggende tale om et hypotetisk spørgsmål, om hvad forbrugeren ville gøre, hvis omstændighederne var anderledes. Derfor er der i alle tilfælde grund til at tage svarene med et gran salt eller to, jf. de grundlæggende problemer, der blev ridset op i indledningsafsnittet Om undersøgelsen. Spørgsmål 4 spørger direkte om det ville ændre respondentens indkøbsvaner, hvis det blev klarere at det rent faktisk kom de fattige til gavn, hvis prisen blev lavere eller hvis kvaliteten blev højere. Resultatet fremgår af figur 3 9

10 Spørgsmålsform.: Her vil vi gerne vide, om du personligt kunne tænke dig at købe flere varer fra ulandene, hvis a) jeg var sikker på, at det gør en forskel for de fattige, b) prisforskellen til konkurrerende produkter blev mindre, c) Kvaliteten var på højde med sammenlignelige produkter. Svarmulighederne er 1) ja, 2) måske, 3) nej, 4) ved ikke/ikke relevant for mig. Hhv 4 og 3 pct. siger nej eller ved ikke/ikke relevant for mig selvom de var sikre på, at det gavnede de fattige. Hhv. 13 og 11 pct. siger det samme til spørgsmålet om prisen, mens hhv. 5 og 4 pct. svarer benægtende og ved ikke på kvalitetsspørgsmålet. Kilde: Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden Svarfordelingen tyder på, at den største barriere ligger i forbrugernes mistro til, om de rent faktisk gør en positiv forskel for fattige mennesker ved at købe mere fra ulandene. Det er navnlig kvinderne og de lidt ældre, der siger at de ville købe mere fra ulandene, hvis de troede, at de gavnede de fattige derved. Lidt færre oplever kvaliteten af ulandenes varer som en barriere, og langt færre oplever prisen som vigtigste forhindring 12. De prisfølsomme er særlig mange i gruppen med en husstandsindkomster på under om året der bl.a. tæller mange studerende og pensionister. Mindre forudsigeligt er det, at så mange (en fjerdedel af samtlige respondenter) slet ikke synes, at prisen spiller en rolle. Det er ikke ganske klart, hvordan forbeholdene over for ulandsvarernes pris og kvalitet skal udlægges. Dels er det jo forudsat i selve spørgsmålene, at der er et pris og kvalitetsproblem, hvilket sandsynligvis gør tilslutningen lidt for stor. Dels er det ikke nødvendigvis de samme varer, respondenterne har haft i tankerne. En række ulandsvarer f.eks. tøj importeres netop fordi de er billige men anses måske også generelt for at være noget billigt skidt. Dem, der finder at ulandsvarerne har et prisproblem, kan måske tænke på eksempelvis fair trade kaffeposerne, der meget sjældent kan købes fem for en hund. Det er imidlertid også muligt, at det i høj grad er de samme respondenter, der regner produkterne fra de mindre udviklede lande som både dyre og dårlige. I så fald afspejler svarfordelingen altså en fordom af mere generel natur. Alt i alt kunne der godt være basis for at undersøge forbrugernes billede af fair trade produkternes pris og kvalitet mere indgående. Derimod er det klart og bemærkelsesværdigt, at forbrugernes usikkerhed mht. hvem der tjener på u-landsvarerne spiller så stor en rolle (men efter konklusionerne i de foregående afsnit er det måske ikke så overraskende). Spørgsmål 5 sigter på at kvalificere netop denne usikkerhed nærmere. Der har i de senere år været meget fokus i medierne på forbrugernes indflydelsesmuligheder med henblik på at gavne miljø, dyrevelfærd og andre idealistiske formål. Der har som nævnt også været kritiske røster, der har sat spørgsmålstegn ved, om denne forbrugerindflydelse er så stor, når det kommer til stykket. Derfor er det interessant at høre, hvordan forbrugerne (repræsenteret af respondenterne i denne undersøgelse) selv ser på sagen. Igen har vi valgt at bruge et af de spørgeteknisk avancerede AB-spørgsmål, der tvinger respondenten til at vælge imellem to plausible, men gensidigt udelukkende muligheder. 10

11 Resultatet fremgår af figur 4 Spørgsmålsform: Her vil vi gerne vide, hvem du er mest enig med i den følgende lille diskussion mellem A og B. A siger: Som forbruger har man god mulighed for at fremme bestemte værdier gennem den måde, man køber ind. B siger: Som forbruger kan man sjældent gennemskue, om man gavner et bestemt formål ved at vælge én vare frem for en anden. Mest enig med A/Mest enig med B/Ved ikke/ønsker ikke at svare Kilde: Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden Resultatet skal tages med det ene spørgetekniske forbehold, at alle de foregående spørgsmål har drejer sig om ulande og ikke f.eks. om økologi. Respondenterne er ikke nødvendigvis lige så usikre på, om at de gavner hønsene, som om deres indkøb gør nogen positiv forskel for ulandenes fattige. Man kan her roligt konkludere, at det er forbrugerne slet ikke sikre på. To tredjedele af befolkningen mod én tredjedel svarer, at de normalt ikke kan gennemskue, om de gavner et bestemt formål ved at købe en given vare. Blandt de unge under 30 er fordelingen endnu mere markant, idet tre fjerdedel ikke finder, at de kan gennemskue konsekvenserne af deres indkøb. Omvendt mener de højest uddannede oftere, at de ved, hvad de gør, når de køber ind. Forbrugernes ønske om at vide mere om produkterne er konstateret i en række undersøgelser 13. Denne usikkerhed hos forbrugerne er også konstateret i andre undersøgelser. Ifølge den allernyeste, danske forskning på feltet hænger det sammen med, at forbrugerne sjældent har adgang til informationer om produkternes tilblivelse. Man kan derfor ikke se, hvordan man griber ind i f.eks. andre menneskers liv ved at købe bestemte varer eller ved at lade være. Så længe information om produktionshistorien ikke er alment tilgængelig, bliver det forhold til andre og til naturen, som forbruget udgør, aldrig realiseret på et bevidsthedsmæssigt plan, og den relation, som forbruget er, bliver uforståelig. Dermed mister man muligheden for at forstå, hvilken forskel man selv gør eller kan gøre gennem éns forbrug. Man ved, man gør en forskel, blot ikke hvilken, skriver forskerne, der peger på, at den moderne politiske/etiske 11

12 forbrugers behov ganske enkelt savner reel anerkendelse fra både det politiske system og fra beslutningstagerne i detailhandlen. 14 Spørgsmål syv og otte tester respondenternes meninger om netop disse spørgsmål. DEN ETISKE KØBMAND Traditionelt har kravet til godt købmandskab bestået i at skaffe de bedste varer til de billigste priser. Forskellige tegn tyder på, at moderne forbrugere kræver andet og mere af deres købmand. Bl.a. kunne det tænkes, at de gerne vil dele det etiske ansvar, som de ikke selv føler, at de kan magte. Men hvor mange ønsker i så fald, at der går etik i købmanden? Og hvor stort et ansvar vil de i så fald lægge på købmandens skuldre? Disse spørgsmål er belyst i spørgebatteriet nedenfor. meget enige enige hverken/eller uenige/meget uenige Spørgsmålsform.: Vi vil bede dig markere i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: I. Supermarkedskæderne bør kræve af deres leverandører, at de ikke presser prisen på varer fra ulandene så langt ned, at producenterne fastholdes i fattigdom. II. Butikkerne skal skaffe forbrugerne det, de ønsker og ikke tage stilling på deres vegne, når det gælder etiske spørgsmål, III. Butikkerne bør gøre mere for at præsentere varer fra ulande, der er produceret på fair betingelser, IV. Min foretrukne dagligvarehandel gør allerede en god indsats for at fremme salget af varer fra ulande, der er produceret på fair betingelser. Svarmuligheder: Meget enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig, meget uenig, ved ikke. Kilde: Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden To af spørgebatteriets fire spørgsmål er kritiske over for dagligvarehandlen, mens to er positive. Der er givetvis en overtalelseseffekt i formuleringen om at fastholde producenterne i fattigdom det vil de færreste nok ligefrem opfordre supermarkedet til. En anden overtalelseseffekt men med modsat fortegn ligger i formuleringen om, hvorvidt butikkerne skal tage stilling til etik på kundernes vegne, der godt kunne smage af formynderi. Derfor kunne det også tænkes at selve rækkefølgen af spørgsmålene spiller en rolle for svarfordelingen. Dette er undgået ved at randomisere rækkefølgen, således at forskellige respondenter har fået dem i forskellig rækkefølge. 12

13 På den baggrund er resultatet overraskende tydeligt. Tre ud af fire danskere mener, at supermarkederne bør kræve, at deres leverandører ikke presser citronen for hårdt, og lige så mange mener, at butikkerne bør gøre mere for at præsentere varer, der er produceret på fair betingelser. Kun sølle 13 procent finder, at butikkerne allerede gør nok på området, og kun en tredjedel vil fastholde den klassiske opfattelse, at forretning er forretning. Den demografiske analyse viser kun ét rigtig interessant resultat, nemlig at de yngre (18-39 årige) faktisk er mere tilbageholdende med at stille etiske krav til dagligvarehandlen end de ældre. Selvom der er et klart flertal for øget etisk engagement i alle undergrupper, må man dog også spørge, hvor dybt engagementet stikker hos en del af respondenterne. Det kommer tydeligst til udtryk derved, at under halvdelen har taget stilling til spørgsmålet om deres foretrukne dagligvarehandel gør nok for sagen! DET OFFENTLIGE FØRST Mens det er en forholdsvis ny tendens at stille virksomheder til etisk regnskab, er der traditionelt høje forventninger til, at den offentlige samfundsmagt optræder anstændigt. Det rejser et spørgeteknisk problem. Det er nærliggende at forlange, at staten følger sin egen politik også når den køber ind. Det er umiddelbart svært at se, hvordan man skulle kunne være uenig, og det er nemt og ganske gratis at tilslutte sig synspunktet. Ved nærmere eftertanke viser der sig dog alligevel at være nogle dilemmaer indbygget i det indlysende synspunkt: Skal det offentlige f.eks. uden videre acceptere at betale en overpris, når det ellers gavner et godt formål? Skal de offentlige indkøbere acceptere en dårlige kvalitet af maden på sygehusene eller belægningen på vejene, hvis leverandøren af de pågældende bidrager mere end konkurrenterne til at fremme vigtige, offentlige mål? Er det virkelig ansvarlig omgang med de altid begrænsede offentlige midler? Derfor er der også i dette tilfælde brugt et AB-spørgsmål, hvor respondenterne skal tage stilling til, om det offentlige bør bruge sin magt som indkøber til at bekæmpe fattigdom i ulandene og andre formål som Danmark støtter.. eller om man tværtimod skal holde sig til det såkaldte bedst-billigst princip, når man køber ind for skatteydernes penge : 13

14 Spørgsmålsform.: Her er igen en lille diskussion mellem A og B om det offentliges rolle når det gælder indkøb af varer fra ulandene. Er du mest enig med A eller B? A siger: Det offentlige bør bruge sin magt som indkøber til at bekæmpe fattigdom i ulandene og andre formål, som Danmark støtter i andre sammenhænge. B siger: Når det offentlige køber ind for skatteydernes penge skal man alene sørge for at købe de bedste varer til den billigste pris. Svarmuligheder: Mest enig med A, mest enig med B. Ved ikke/ønsker ikke at svare Kilde: Zapera/Dansk Kommunikation for Max Havelaar Fonden Tendensen i svarene er ganske klar: Ca. to ud af tre ønsker, at der skal være sammenhæng imellem ord og handel hos det offentlige, mens kun hver fjerde ønsker, at den økonomiske fornuft skal sidde alene i højsædet. Hvor meget respondenterne er parate til at betale i form af skatter og besparelser for at opnå en mere etisk offentlige indkøbspolitik, ved vi ikke, men at der er bred sympati for princippet, er der ikke tvivl om 15. MAX-KENDERNE Undersøgelsens sidste spørgsmål er, om respondenten kender Max Havelaar mærkningsordningen. Det svarer næsten to tredjedele (63 %) ja til, mens en fjerdedel ikke kender til Max Havelaar. De øvrige er ikke sikre. Andelen er betydeligt højere end dem, der er kommet ud af IFKAs målinger af kendskabsgraden til Max Havelaar siden Sidste måling blev foretaget i oktober-november 2003, hvor 42 % angiver at de kender til Max Havelaar mærket 16. Det er en forskel, der er til at tage og føle på. En del af forklaringen kan tænkes at ligge i, at kendskabsgraden faktisk er vokset i de mellemliggende 13 måneder. Det kan i så fald hænge sammen med sidste års kæmpesucces med et ret nyt Max Havelaar produkt, nemlig bananer. Også den intensiverede kampagneaktivitet, bl.a. sammen med Nettokæden, må have gjort mærket kendt i nye kredse. En anden forklaring drejer sig om forskellen mellem de to stikprøver. IFKA har i modsætning til Zapera de årige med, der stort set ikke kender mærket 17 og som derfor trækker procentandelen ned. Endelig må spørgeteknikken formodes at spille en rolle. IFKAs spørgsmål om kendskabet til Max Havelaar kommer meget sent i undersøgelse om indkøbsvaner i selskab med tilsvarende spørgsmål om Svanemærket og andre mærkningsordninger. I nærværende undersøgelse er det derimod respondentens viden og holdninger om ulande og til etisk handel, der mobiliseres undervejs. Chancen for at man kommer i tanke om den berømte (og nu pensionerede) Max Havelaar elefant undervejs er formodentlig større end hvis den generelle kontekst er at undersøge forbrugervaner. Heri ligger selvfølgelig også, at en del af dem, der i denne undersøgelse angav at kende til mærket, næppe kender det videre godt. Hvor IFKA fanger de rigtige kendere, har Zapera også det tynde øl med. Undersøgelsen viser desuden, at ordningen er lige kendt af mænd og kvinder. Derimod er den meget mindre kendt af respondenterne under 30, hvor kun hver anden kender til Max Havelaar, mens fire ud af ti må melde pas. Der er også en klar geografisk tendens. I Storkøbenhavn er mærket kendt af godt 70 procent, mens kun knap 60 procent af jyderne ved, hvad det står for 18. At næsten 2/3 kender Max Havelaar indebærer selvsagt også, at gruppen af Max-kendere i de fleste henseender ligner resten af befolkningen. På enkelte felter skiller de sig dog ud 14

15 fra dem, der ikke kender til mærket: Ikke overraskende er de mere positivt interesserede i ulandsspørgsmål (hver tredje af Max-kenderne ønsker bistanden sat i vejret, mod hver tiende af dem, der ikke kender mærket). Den mest markante forskel består dog i, at Max-kenderne i langt højere grad tror på, at de kan påvirke gennem deres indkøb end dem for hvem Max Havelaar stadig er ukendt land. Hele 41 % af kenderne tror på muligheden, mod kun 16 procent af de andre (den nøjagtige spørgsmålsformulering findes i teksten til figur 4). En mindre forskel er, at Max-kenderne fremhæver kvaliteten af ulandenes varer en smule oftere end dem, der ikke kender mærket nemlig 65 % mod 58 %. Forskellen er ikke så stor, men det kan være én af dem, der mærkes. ANSVAR OG TEKNIK Dansk Kommunikation/Jacob Andersen har haft det fulde ansvar for udformning, gennemførelse, analyse og afrapportering af nærværende undersøgelse. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Max Havelaar Fonden, som pilotprojekt for en mere omfattende strategisk analyse af Max Havelaar som brand. Surveyundersøgelsen er foretaget af analyseinstituttet Zapera som en internet-baseret undersøgelse i Zapera s Danmarks panel. Internetbaserede undersøgelser anses i dag for at være lige så valide som de traditionelle telefonbusser, hvor det navnlig er svært at nå de yngre uden en fastnettelefon. De indebærer endda visse fordele, idet respondenterne kan svare, når det passer dem og bruge den tid, de har behov for. I alt 1005 respondenter har svaret på spørgsmålene. Respondenterne er udvalgt på basis af stamdataoplysninger på de godt personer i Zaperas Danmarkspanel. Fra denne gruppe er udtaget en repræsentativ stikprøve af danskere mellem 18 og 74 år. Stikprøven svarer til danskernes sammensætning mht. køn, alder og bopæl i landet. Undersøgelsen er foretaget december 2004, og altså før tragedien i Asien. Der var ikke begivenheder i perioden, der kan have påvirket besvarelserne mærkbart. Eftertryk og anden omtale er tilladt, når Max Havelaar Fonden og Dansk Kommunikation anføres som kilde. Når der refereres tal fra Zaperas undersøgelse, skal også Zapera nævnes. 15

16 NOTER 1 Mette Tobiasen, Ålborg Universitet, En undersøgelse af holdninger til ulandsbistand og miljøbistand, februar Se f.eks. Christine Sestoft, Med hensyn til den politiske forbruger, Guldmedaljeafhandling ved Københavns Universitet nterview med Christine Sestoft, Magasinet Humaniora, nr. 4, Jf. f.eks. Nordic Council of Ministers: Food Labelling: Nordic Consumers Proposal for Improvements. Copenhagen Christian Coff: Consumers Taste for Food Ethics, Center for Ret og Etik, Danmarks Pædagogiske Universitet september 2003, findes på samt Sestoft, note 3. 6 Tobiasen s Jvf omtalen af forskningsprojektet Fødevarer, etik og sporbarhed, Walbom & Coff, i Magasinet Humaniora, 4/ Spørgsmål og svar fra årene 94, 98 og 01 stammer fra de officielle valgundersøgelser, hvor de indgik i et spørgebatteri om holdningen til størrelsen af en række offentlige udgifter, hvor respondenten skulle tage stilling til, om det offentlige brugte for mange penge, for få penge eller passende tallet er fra Tobiasens undersøgelse, jvf note 1, og havde samme formulering. En undersøgelse fra Gallup foretaget omtrent samtidig nov når frem til et meget tilsvarende resultatet, selvom spørgsmålene er formuleret helt anderledes: I det følgende bedes De tilkendegive, om de er mest enig med udsagn A,B eller C. Selvom De eventuelt ikke er helt enig i noget af udsagnene, vil vi alligevel bede Dem svare på hvilket udsagn, der kommer nærmest Deres eget synspunkt: A Regeringen er gået for vidt med sine nedskæringer af ulandsbistanden (30 pct.), B Regeringens nedskæringer af ulandsbistanden har et passende omfang (45 pct.), C Regeringen har fortsat ikke skåret tilstrækkeligt ned på ulandsbistanden (18 pct.) Ved ikke (7 pct.). 9 Nærmere undersøgelser viser, at denne kritik er mere udbredt i Storkøbenhavn end i landet som helhed (31 mod procent), og den bekræfter tendensen til, at de lavest uddannede er mindre tilbøjelige til at ønske bistanden hævet. Blandt dem, der ikke fik lov at komme længere i skolesystemet end til realeksamen (eller mindre) mener ca. hver tredje fortsat at bistanden er for stor, mens ca., hver sjette finder den for lille. Blandt dem med en videregående uddannelse af mere end tre års varighed er forholdet det modsatte procent af respondenterne med 7 års skolegang afviser eksempelvis samarbejde med ulandsregeringerne, mens kun 14 procent tvivler på værdien af at investere i drikkevand og anden sundhedsfremme. 11 Tobiasen s. 122 inkl. note Undersøgelsen har ikke medtaget alle tænkelige barrierer for at købe mere u-landsvenligt som f.eks. manglende adgang eller forbrugerens egen manglende opmærksomhed om problemet i dagligdagen. At den manglende tilgængelighed også kan spille en rolle får vi en indikation af senere jf. figur En meget interessant og spørgeteknisk avanceret er lavet af Teknologirådet., hvor 91 % tilslutter sig ønsket om, at forbrugeren får let adgang til fuldstændig vareinformation, herunder oprindelsesland og etiske aspekter. Teknologirådet. Borgernes madpolitik Ida-Elisabeth Andersen og Trine Iversen S 38 ff. 14 Coff og Walbom. Omtale af Forskningsprojektet Fødevarer, etik og sporbarhed i Magasinet Humaniora nr Forskerne har bl.a. interviewet kunder i tre Fakta og Irmabutikker om deres ønsker til produktinformation, og har også eksperimenteret med forskellige metoder til at informere kunderne i butikkerne. Projektet ventes offentliggjort primo

17 15 Beslægtede resultater findes i beslægtede undersøgelser. Således støttede 51 % i Teknologirådets undersøgelse se note 13 - et krav om, at det offentlige så vidt muligt køber økologiske fødevarer, selvom det kan koste ekstra. 11 % var imod. 16 Institut for Konjunktur-Analyse. Kendskab til Max Havelaar. November Nemlig kun 2,4 % Jf. IFKA bilag 6, tabel Også IFKA fandt et større kendskab blandt de over 30 årige og i Storkøbenhavn. 17

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER

HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? THOMAS ROLAND OG JOAN PREISLER 04 HVEM STYRER INDKØBSVOGNEN? - ET DEBATOPLÆG OM SUNDHED OG FØDEVARER FORORD HVEM STYRER

Læs mere

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed

TRYGHEDSMÅLING 2009. Tryghedsmåling 2009. Af Anders Hede, Jørgen Goul Andersen og Jacob Andersen. En analyse af danskernes tryghed og utryghed Tryghedsmåling 2009 TRYGHEDSMÅLING Danskernes tryghed 2009 på verdenskrisens En og analyse bandekrigenes af danskernes tryghed og tid utryghed anders hede og Jacob andersen Af Anders Hede, Jørgen Goul

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne?

Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? Hvilken fleksibilitet er der brug for i daginstitutionerne? - åbningstider - børn der hentes sent - kostforplejning - fysiske rammer for en lang dag - modulordninger FOA Bureau 2000 - november 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de?

Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de? Økologiske forbrugere i Danmark hvem er de? 1 AF THOMAS BØKER LUND, KATHERINE O DOHERTY JENSEN OG LAURA MØRCH ANDERSEN I DETTE KAPITEL tegnes et billede af danskernes holdninger til økologi og deres indkøbs-

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere