Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014"

Transkript

1 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab Retningslinjer for refusion af rejseudgifter 2.3 Lønsikring 2.4 De studerendes ønsker til en studieorganisation 2.5 Indstilling til bevillinger fra Forskningsfonden 2.6 Reguleringen af praksissektoren 2.7 Arbejdsmarkedspolitik i Danske Fysioterapeuter 2.8 Nedlæggelse af Etisk udvalg - etablering af Etisk Råd 2.9 STRATEGIPLAN 2014 a. Databaser i fysioterapi b. Åbenhed & Inddragelse c. Evaluering af sundhedsbloggen d. Holdningspapir om offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser e. Handlingsplan og status på samarbejde med forsikringsselskaber 2.10 Fortrolig sag 2.11 Handlingsplan for indsatsområde Børn 2.12 Forberedelse af repræsentantskab Sundhedspolitik - faglighed og styring 3 Sager til orientering 3.1 Investeringsprofil og etik i investeringer 3.2 Orientering om overenskomst med Incita 3.3 Orientering om overenskomst med HK/Privat 3.4 Orientering om medlemsudviklingen 4 Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder 4.2 Orientering fra møder 5 Eventuelt 6 Evaluering af hovedbestyrelsesmødet

2 1. Referat til underskrift 2. sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 Det indstilles, - at årsrapporten 2013 for Danske Fysioterapeuter godkendes og underskrives - at årsrapporten 2013 for konfliktkonto A godkendes og underskrives - at årsrapporten 2013 for Aktivitets- og udviklingspuljen godkendes og underskrives - at årsrapporten 2013 for Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling godkendes og underskrives - at revisionsprotokollatet for 2013 godkendes og underskrives Resume: Deloitte har revideret foreningens regnskab for 2013, og der foreligger nu regnskab og protokollat for foreningen og foreningens fonde for Resultatet viser et overskud på 2,419 mio.kr. I det til sagen vedlagte notat gennemgås de vigtigste ændringer i forhold til regnskab 2012 og budgettet for Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender forslag til nye retningslinjer vedr. rejseudgifter, udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og diæter. Hovedbestyrelsen drøftede i januar 2014 udfordringer i de nuværende retningslinjer. Sekretariatet blev på den baggrund bedt om at formulere forslag til nye retningslinjer, som medfører mere fleksible rejsemuligheder for hovedbestyrelsens medlemmer I vedlagte forslag er det præciseret, at retningslinjerne gælder for tillidsvalgte. Desuden er der formuleret særlige retningslinjer for hovedbestyrelsens

3 medlemmer vedr. dækning af rejseudgifter. Endelig er reglerne generelt blevet forenklet. Der er ikke ændret i reglerne vedr. tabt arbejdsfortjeneste. 2.3 Lønsikring Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilkendegiver, om sekretariatet skal arbejde videre på med at afdække behov, muligheder og konsekvenser af at etablere en kollektiv lønsikring for medlemmerne. Hovedbestyrelsen har bedt sekretariatet undersøge muligheder for etablering af lønsikring for medlemmerne. Lønsikring, også kaldet lønforsikring eller ledighedsforsikring, findes i forskellige modeller, som individuel eller kollektiv forsikring. Fælles for forsikringerne er, at de bygger oven på de dagpenge, den ledige modtager fra A-kassen. Det er således en betingelse for at modtage udbetalinger fra forsikringen, at man er dagpengeberettiget. Sammen med dagpengene vil den ledige modtage op til 80% af den hidtidige indkomst i en afgrænset periode. Flere faglige organisationer og A-kasser har i samarbejde med forskellige forsikringsselskaber etableret mulighed for individuelle lønforsikringsmodeller. HK Kommunal, HK Stat og SL, Socialpædagogernes landsforbund, har etableret kollektive forsikringsordninger for deres medlemmer. 2.4 De studerendes ønsker til en studieorganisation under Danske Fysioterapeuter At de studerendes ønsker til en studieorganisation drøftes med henblik på at overveje om, der skal arbejdes med vedtægtsmæssige justeringer i foreningen i forlængelse af ønskerne. De studerende er blevet bedt om at komme med deres ønsker til fremtidens studieorganisation. På mødet vil de studerende (formanden og næstformanden i de Fysioterapeutstuderendes Landsråd) fremlægge og motivere deres forslag inden hovedbestyrelsens drøftelse heraf.

4 Udover forslagene til en studieorganisation har de studerende samlet nogle uddrag af vedtægterne fra andre lignende studenterorganisationer for at vise, deres tilknytning til foreningerne og hvilke vilkår, de arbejder under. 2.5 Bevillinger fra forskningsfonden Indstillingen vil først blive fremsat på hovedbestyrelsesmødet d. 13. maj, da fondsbestyrelsens først holder møde og udvælger sine kandidater d. 7. maj Debatten om regulering af praksissektoren Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilslutter sig at deltage i to debatmøder om regulering af praksissektoren. Punktet har to formål: For det første at høre synspunkter fra bl.a. PF m.fl., og for det andet, at hovedbestyrelsen tilslutter sig at deltage i to debatmøder om regulering af praksissektoren: 1. Som led i processen med at debattere reguleringen af praksissektoren besluttede hovedbestyrelsen i februar at invitere Udvalget for praksis (UP) og bestyrelsen i fraktionen af praktiserende fysioterapeuter (PF) samt kontaktpersoner for praktiserende fysioterapeuter uden for overenskomst. Den første del af mødet er afsat til dialog. Alle får mulighed for at ytre sig. 2. Der skal afholdes to debatmøder et vest og et øst for Storebælt om reguleringen af praksissektoren. På grund af overenskomstforhandlingerne er det først muligt at afholde møderne ultimo august, hvilket betyder, at møderne vil tjene som en optakt til hovedbestyrelsens behandling af holdningspapir om reguleringen af praksissektoren. For at øge mødernes værdi og understrege muligheden for dialog mellem foreningens medlemmer og HB er det nødvendigt, at hovedbestyrelsens medlemmer forpligter sig til at deltage i møderne. Hovedbestyrelsesmedlemmernes rolle vil være at lytte og debattere praksissektorens rolle og vilkår med medlemmerne.

5 2.7 Arbejdsmarkedspolitik i Danske Fysioterapeuter At hovedbestyrelsen drøfter og beslutter pejlemærkerne for en strategi og handlingsplan for Danske Fysioterapeuters indsats på det arbejdsmarkedspolitiske område. Sekretariatet har på hovedbestyrelsens foranledning igangsat et arbejde med at intensivere foreningens interessevaretagelse på det arbejdsmarkedspolitiske område. Der er flere gode grunde til, at foreningen opprioriterer indsatsen på det arbejdsmarkedspolitiske område: Medlemmerne efterspørger, at foreningen sætter dagsordenen på områder, der påvirker deres arbejdsliv. Aftalesystemet er præget af opbrud i de traditionelle mønstre, der har kendetegnet det. Reformer af arbejdsmarked gennemføres med stor intensitet, og endelig er sundhed kommet til at spille en helt ny og større rolle, når det handler om at få mennesker i arbejde. 2.8 Etisk udvalg til Etisk Råd At Etisk udvalg nedlægges At Etisk råd etableres At kommissorium for Etisk råd godkendes At emnet autorisation og problemstillinger relateret til denne godkendes som emne for de kommende to år Danske Fysioterapeuter driver aktuelt Etisk udvalg. I forbindelse med omlægning af hovedbestyrelsens udvalg til rådgivende fora blev det besluttet, at Etisk udvalg skulle ændre navn til Etisk råd. Etisk udvalg har på den baggrund evalueret sit arbejde og foreslår med dette notat, at Etisk udvalg nedlægges, og at Etisk råd etableres. Der er således udarbejdet udkast til kommissorium for Etisk råd. Af dette fremgår det, at rådet for perioder af to år arbejder med særligt emne med det formål at fokusere og styrke arbejdet. Det foreslås, at det første emne, som rådet fokuserer på bliver autorisation og problemstillinger relateret til denne.

6 2.9 Strategiplan 2014 At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2014 består af to overordnede formål: Rekruttering & fastholdelse og Jobvækst på det private arbejdsmarked med tre indsatsområder: 1. Erhvervsstrategi 2. Faglig kvalitet i fysioterapi 3. Service og kvalitet Der udsendes en opdateret statusoversigt over arbejdet forud for HB-mødet. Desuden fremlægges følgende som selvstændige sager under punkt 2.9: 2.9a Databaser i fysioterapi - afrapportering af udvalgsarbejde 2.9b Åbenhed og inddragelse (orienteringspunkt) 2.9c Evaluering af sundhedsbloggen (orienteringspunkt) 2.9d Revision af holdningspapir om offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser 2.9e Handlingsplan og status på samarbejde med Forsikringsselskaber (orienteringspunkt) 2.9a Strategiplan 2014: Kliniske kvalitetsdatabaser vedrørende fysioterapi At handleplan vedrørende kliniske kvalitetsdatabaser godkendes Danske Fysioterapeuters repræsentantskab besluttede i 2012, at hovedbestyrelsen skulle nedsætte et udvalg, som skulle se nærmere på, hvorledes kliniske kvalitetsdatabaser kan blive en integreret del af dokumentation og kvalitetsudvikling i fysioterapi. Udvalget afrapporterer nu sit arbejde i form af rapporten Kvalitetsdatabaser vedrørende fysioterapi. Afrapportering fra udvalg. Der er på baggrund af ovenstående udarbejdet et forslag til handlingsplan, som udmønter udvalget anbefalinger.

7 Der er planlagt formidling af rapporten via DKFys. Det samlede arbejde afrapporteres til repræsentantskabet via formandsberetningen. 2.09b Strategiplan 2014: Åbenhed og inddragelse At orienteringen tages til efterretning På repræsentantskabsmødet i november 2012 blev det aftalt, at der skal arbejdes mere med åbenhed og inddragelse i det politiske liv i organisationen, og at der skal sættes nye tiltag i værk i indeværende repræsentantskabsperiode. Derfor følger en kort orientering om hvilke nye tiltag, der foreløbig er sat i værk, og hvad der er undervejs. Det vedlagte notat er en opdateret version af det statusnotat, som hovedbestyrelsen havde på dagsordenen i august c Strategiplan 2014: Evaluering af Sundhedsbloggen Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. En læserundersøgelse af Sundhedsbloggen på fysio.dk viser, at der er høj tilfredshed med bloggen: 82 pct. af de selvstændige finder bloggens indhold relevant, og besvarelserne viser, at bloggen evner at inspirere. Bloggen skifter dog navn til Sundhed & Erhverv for at tydeliggøre, at indholdet er rettet imod den kommercielle del af sundhedsområdet. Unikke sidehenvisninger er under 500, hvilket umiddelbart ikke er prangende. Der er dog omvendt set heller ikke sammenligneligt indhold på fysio.dk. Sundhedsbloggen koster årligt kr. årligt, som er budgetteret i Hovedbestyrelsen skal på junimødet tage stilling til sundhedsbloggens fremtid i forbindelse med budget 2015.

8 2.09d Strategiplan 2014: Revision af holdningspapir om offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser Det indstilles, at hovedbestyrelsen tilføjer nedenstående til holdningspapiret om offentlige udbud, og at hovedbestyrelsen har en drøftelse af holdningerne, som bidrag til det konkrete arbejde. På baggrund af konkrete erfaringer har Tine Nielsen bedt om at få revideret holdningspapiret om offentlige udbud. Det foreslås, at holdningspapiret tilføjes en bemærkning om: At fysioterapeuter skal inddrages i udfærdigelsen af udbudsmaterialet, og at sætningen Udbud tilrettelægges, således at mindre virksomheder også kan byde tilføjes: At udbud tilrettelægges således, at mindre virksomheder også kan byde under hensyntagen til, at eksisterende faglige miljøer ikke atomiseres. 2.09e Strategiplan 2014: Handleplan og status vedrørende strategi for samarbejde om sundhedsforsikringer At handleplan og status tages til efterretning Hovedbestyrelsen vedtog i februar 2014 en række mål og indsatsområder i forhold til klinikkernes samarbejde med forsikringsselskaber, m.fl. omkring sundhedsforsikrede patienter: 1. Akkreditering/certificering af klinikker for fysioterapi 2. Mere præcise krav til samarbejdsaftaler mellem klinikker og forsikringsselskaber/formidlere 3. Arbejde for etablering af flere sundhedsforsikringer uafhængigt af offentligt tilskud 4. Etablering af tæt samarbejde med Kiropraktorforeningen og Psykologforeningen om fælles tilgang til forsikringsselskaber 5. Etablering af systematisk stakeholder-relation med forsikringsselskaberne og F & P

9 Sekretariatet udmønter nu strategien i samarbejde med bl.a. Praktiserende Fysioterapeuter Fortrolig sag 2.11 Handleplan for børneområdet At handleplan for børneområdet godkendes. På HB mødet i december 2013 godkendte hovedbestyrelsen Danske Fysioterapeuters holdningspapir Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder. Der blev ved samme lejlighed udtrykt ønske om, at foreningen skulle have fokus på børneområdet som helhed og ikke kun raske børn, hvorfor der skulle udarbejdes en handleplan for børneområdet. Sekretariatet foreslår i handleplanen at arbejde målrettet med tre af anbefalingerne i holdningspapiret, samt i tillæg hertil at gennemføre en pilotundersøgelse med et bredt fokus på indhold, kvalitet og organisering på børneområdet. Notatet beskriver en samlet handleplan for børneområdet Forberedelse af repræsentantskabsmødet 2014 At drejebogen for repræsentantskabsmødet drøftes. Der er vedlagt en revideret drejebog for processen frem mod repræsentantskabsmødet, hvor der nu er sat deadline på de sager, som hovedbestyrelsen har planlagt at forelægge repræsentantskabet. På mødet vil der desuden blive givet en orientering om, hvorledes kend din kandidat vil komme til at virke i forbindelse med valget.

10 2.13 Sundhedspolitik faglighed og styring Det indstilles, at hovedbestyrelsen kommer med en foreløbig tilkendegivelse af ønskerne til revision af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik. Som sidste led i optakten til revidering af Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik har sekretariatet inviteret ledende overfysioterapeut Morten Østergaard, Bispebjerg Hospital, til at komme med et bud på: Hvad skal styre prioriteringen i sundhedsvæsenet - skal det være fagligheden eller giver økonomisk prioritering også mening. Eller i hvor udpræget grad skal fagligheden styre prioriteringen? Der udvikles flere og flere kliniske retningslinjer på det fysioterapeutiske område, en udvikling foreningen er positiv over for. Anbefalingerne vil ofte være for en fysioterapeutisk intervention, men en anbefaling imod fysioterapi vil også forekomme. Hvis det udelukkende er fagligheden og den hårde evidens, der styrer prioriteringen af opgaver, så vil nogle borgere ikke længere få en fysioterapeutisk intervention. Men hvor stærk skal evidensen være for at den må styre praksis? Og giver det mening, at økonomi også er styrende? Der vil efterfølgende være tid til at diskutere Morten Østergaards indlæg. På junimødet vil sekretariatet komme med et forslag til revideret sundhedspolitik. Hovedbestyrelsen opfordres derfor til at tilkendegive ønskerne til revision af foreningens sundhedspolitik. 10/13

11 3. Sager til orientering 3.1 Danske Fysioterapeuters investeringer i Nykredit At orienteringen tages til efterretning. Søren Larsen, SRI-chef i Nykredit Asset Management, holder oplæg om, hvordan Nykredit arbejder med bæredygtige investeringer og om de erfaringer, som de har gjort med dette arbejde. 3.2 Ny overenskomst på virksomheden Incita Til efterretning og drøftelse. Danske Fysioterapeuter har indgået en ny overenskomst med virksomheden Incita. Hovedbestyrelsen har efterfølgende via mail godkendt overenskomsten. I tilbagemeldingerne fra HB har der været spørgsmål primært omkring TR, den lokale løndannelse og aftalekompetencen. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at Danske Fysioterapeuter ikke har aftaleret i forhold til lokale lønforhandlinger på det private arbejdsmarked. Ønsker en privat virksomheden at give en medarbejder et tillæg, så kan virksomheden gøre det uden Danske Fysioterapeuters (og evt. vores TR s) accept af aftalen. At der i Incita-overenskomsten 7 er indgået aftale om, at der skal indgås en forhåndsaftale om kriterier for tildeling af tillæg, er derfor noget utraditionelt. Men det har været et ønske fra medarbejderne. Et krav fra arbejdsgiverne har været, at det er de lokale TR ere der har kompetencen i lokale forhold. Det interessante ved overenskomsten er, at den faktisk slår 6 overenskomster sammen til 1. Det er noget af det som arbejdsgiverne og f.eks. produktivitetskommissionen skriger på, og som efter sekretariatets vurdering derfor godt kan gå hen og danne skole. Det være sig dels på virksomheder, som tidligere har været offentlige (og fulgt disses overenskomster), som f.eks. Incita, der tidligere hed Reva-center København og var omfattet af KLoverenskomsten. Og dels måske både på offentlige arbejdspladser og private virksomheder, hvor man har en lang række overenskomster. 11/13

12 3.3 Fornyelse af standardoverenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat vedr. kliniksekretærer Til orientering. Danske Fysioterapeuter og HK/Privat blev den 26. marts 2014 enige om en 3- årig fornyelse af standardoverenskomsten for kliniksekretærer. Aftalen blev efterfølgende indstillet til godkendelse i hovedbestyrelsen af UP, der godkendte den pr. mail ultimo april Standardoverenskomsten sendes d. 5. maj i urafstemning blandt de berørte medlemmer med deadline d. 9. maj Resultatet af urafstemningen vil blive fremlagt på hovedbestyrelsens møde d. 14. maj Forhandlingsdelegationen er godt tilfreds med aftaleresultatet, som ligger inden for en snæver økonomisk ramme, der endda ligger en anelse lavere end den tilsvarende aftale på tandlægernes område. Der blev aftalt 9 protokollater, hvor følgende temaer er de væsentligste: Lønregulering Fastfrysning af de valgfrie elementer Forlængelse af den arbejdsgiverbetalte barselsorlov Forhøjelse af antallet af betalte efteruddannelsesdage fra 2 til 3 om året. Overenskomstfornyelsen er aftalt for en 3-årig periode. 3.4 Udvikling i antallet af medlemmer Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretning. Resume: Danske Fysioterapeuter har siden 2010 oplevet en stigning i antallet af ordinære medlemmer fra ordinære medlemmer i 2010 til ordinære medlemmer i Denne udvikling ser ud til at fortsætte over de næste år. Stigningen i antallet af medlemmer bunder primært i, at der uddannes flere fysioterapeuter, som Danske Fysioterapeuter har succes med at rekruttere. Fra 2008 til 2012 skete der en stigning i antallet af udmeldte ordinære medlemmer fra 363 til 903. Denne udvikling blev vendt i 2013, hvor antallet af udmeldinger blandt ordinære medlemmer lå på 674. Orienteringen vil blive uddybet på hovedbestyrelsesmødet. 12/13

13 4. Koordineringspunkter 4.1 Rulledagsorden for kommende HB-møder Den aktuelle rulledagsorden for hovedbestyrelsens ordinære møder frem til repræsentantskabsmøde 2014 fremlægges til orientering og evt. opdatering. 4.2 Orientering fra møder (20/3 12/5 2014) Formanden fremsender forud for HB-mødet et relevant uddrag af sin mødeaktivitet siden sidste ordinære HB-møde (d. 19. marts 2014) til orientering. 5. Eventuelt 6. Evaluering af hovedbestyrelsesmødet 13/13

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere