Carl Nielsen Børnehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Børnehaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf

2 VIRKSOMHEDSPLAN HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3 BØRNEHAVENS DELMÅL... 3 LEG OG VENSKABER... 3 FRA JORD TIL BORD / NATUR OG UDELIV... 4 MUSISKE AKTIVITETER... 5 LÆREPLANER... 6 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING... 6 SOCIALE KOMPETENCER... 8 SPROG... 9 KROP OG BEVÆGELSE NATUR OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER BØRN MED SÆRLIGE BEHOV MÅL OG HANDLEPLAN FOR BESTYRELSESARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR FORÆLDRESAMARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR NY INDSKREVNE BØRN FORMIDLING AF SYNSPUNKTER TIL POLITIKERNE OG FORVALTNINGEN EVALUERING AF REGNSKAB ØKONOMISK REGNSKAB SOCIALT REGNSKAB ETISK REGNSKAB BØRNEHAVENS VISIONER UNDERSKRIFT BILAG Hvem er vi 2

3 CARL NIELSEN BØRNEHAVEN Bakkegårdsvej 21, Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf Åbningstid: Mandag til torsdag kl Fredag Børnetal: Personale: 43 fuldtidspladser fordelt på 2 stuer: Spilopperne og Stjernerne 232 personaletimer fordelt på 7 personer incl. leder. Børnehavens mål Carl Nielsen Børnehaven skal være et trygt sted, hvor børnene kan erhverve sig venskaber og sociale relationer. Et sted, hvor børnene selv kan være med til at bestemme i forhold til deres udvikling og kompetencer, inden for de rammer som er nødvendige, når mange mennesker skal fungere sammen. I børnehaven vil vi skabe udviklingsrum og trivsel for det enkelte barn og for de grupper, barnet indgår i. Vi vil give børnene et fundament af selvværd ved at hjælpe, vejlede og støtte dem til at turde give sig i kast med de muligheder, børnehaven kan tilbyde. Carl Nielsen Børnehaven er en børnehave, hvor vi lægger vægt på aktive børn og voksne, og hvor udeliv og naturoplevelser er en vigtig del af børnehavens hverdag. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene arbejde for at børnene får et norm- og dannelsesideal, hvor de viser hensyn og kan samarbejde med andre. Børnehavens delmål For, ud fra de givne rammer, at nå det overordnede mål, har vi valgt at arbejde med følgende tre delmål. Leg og venskaber Natur og udeliv Musiske aktiviteter leg og venskaber Vi anser legen for at være barnets mest naturlige måde at udtrykke sig og opleve på. 3

4 I alle teorier om børns udvikling bliver det understreget, at legen har fundamental betydning for en sund personligheds udvikling. Det er gennem leg, at børn udvikler sig. Derfor ser vi i Carl Nielsen Børnehaven legen som en vigtig aktivitet. Legen er den måde, hvorpå barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser. Børn, der får mulighed for at udforske, undersøge og afprøve verden omkring sig, bliver stærke, glade og velfungerende børn. I 3-6 års alderen leger børnene meget rollelege, hvor de afprøver forskellige følelser og identiteter. De får bearbejdet gode og dårlige oplevelser. De prøver grænser af i forhold til andre børn, og de udvikler deres fantasi. Børnene udviser stort initiativ og foretagsomhed. Dette vil være med til at give dem selvværd og tiltro til egne evner, og udvikle grundlaget for selvstændig identitet. En anden af legens vigtige funktioner er at stimulere børnenes motoriske udvikling. Generelt set opsøger børn selv de udfordringer, de har behov for eller lyst til at gennemleve i deres nuværende udvikling. Det er gennem leg, at børn lærer at knytte venskaber. De lærer at vise hensyn, fungere sammen med andre børn og efterhånden selv at løse konflikter indbyrdes. Børnehavens struktur med 2 stuer må ikke stå i vejen for børnenes mulighed for at danne venskaber på tværs i Carl Nielsen Børnehaven. fra jord til bord / natur og udeliv Fra Jord til Bord er en vigtig del af børnehavens koncept. Det pædagogiske mål med dette er at give børnene et indblik i naturens kredsløb fra det lille frø lægges i jorden, til vi kan bearbejde det i køkkenet, smide affaldet i kompostbeholderen og senere lægge kompost ud på jorden igen. Børnehaven har derfor fra starten satset på at have en køkkenhave bestående af 6 små bede og en masse frugt træer og bær buske. Børnene indrages i arbejdet i haverne og det der dyrkes i køkkenhaven, skal som hovedregel kunne anvendes til børnene, enten til hyggespisning når vi er på markarbejde, eller som tilbehør til madpakkerne. Bær og grøntsager fra haven, indgår også lejlighedsvis som ingrediens i den ugentlige eftermiddagsmad. I de senere år har flere eksperter undersøgt sammenhænge mellem børns indlæringsevne og deres motoriske udvikling. Mange børn får indlæringsproblemer, fordi deres motoriske udvikling ikke er optimal. Alt for mange børn får stramme haser og rygproblemer, fordi deres daglige fysiske udfoldelsesmuligheder i førskolealderen er foregået på et hårdt, plant underlag. I Carl Nielsen Børnehaven ønsker vi at bidrage til at børnene får optimale muligheder for at udvikle deres motoriske færdigheder på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Både legepladsen og naturen uden for børnehavens rammer skal bidrage til at fremme børnenes nysgerrighed, fantasi, oplevelser og udvikling. 4

5 Vores legeplads på ca kvm, er bevidst indrettet så børnene kan få brugt alle sanser. Den indbyder til at børnene kan gå på opdagelse, lege deres fantasier ud og få brugt deres bevægeapparat For at sikre børnenes udeliv er det forældrenes opgave at sørge for, at deres barn altid har udendørstøj med der passer til årstid og vejr. Derefter er det personalets opgave at sørge for, at børnene aktuelt er rigtigt påklædt. Vi ønsker, at børnene lærer noget om naturens kredsløb og vil bidrage til, at børnene får en større forståelse for og lære at tage hensyn til planter og dyr. Musiske aktiviteter Børnehavens 3. delmål kan opdeles i to hovedpunkter. Musik og sang Det skabende arbejde Musik og sang Musik og sang skal være en vigtig del af børnehavens hverdag, fordi det giver børnene fællesskab, sprogtræning, rytme, styrkelse af musiske kompetencer, motorisk balance, systematisk tænkning, rumopfattelse og er et udtryk for kulturoverføring. Gennem musikalske aktiviteter ønsker vi at stimulere barnets udvikling såvel kreativt, æstetisk som socialt. Børn skaber i et musikalsk fællesskab noget der er større end det de skaber hver for sig. Det skaber samhørighed som er vanskeligt at opnå gennem de andre former for socialt samværd som vi kender. Fra udviklingspsykologien ved vi at barnet oplever og forstår de andre gennem kroppen og sanserne. Samtidig lærer og erkender det gradvist hvem det selv er. Samværet omkring musik og udøvelse af musik er udtryk for et særligt fællesskab der er kvalitativt forskelligt fra andre former for fællesskab, dels på grund af fraværet af konkurrence, dels fordi børn og voksne med forskellige forudsætninger kan opnå og få glæde af et fælles resultat. Gennem sangen, legen og bevægelsen skaber vi det overførte billede af det gode og givende samarbejde og et meningsfuldt socialt fællesskab. Hvor det enkelte barns indsats giver en værdi for resultatet. 5

6 Det skabende arbejde Det skabende arbejde er vigtigt for styrkelse af børnenes kreativitet. Det giver børnene oplevelser, mens de lærer en masse om former, farver og materialer. Det styrker deres sanseindtryk og finmotorik. I det skabende arbejde skal der være plads til både den voksenstyrede aktivitet og det frie udtryk. Børnenes billeder er et udtryk både for børnenes viden og deres oplevelse af mere fantasipræget karakter, hvor logisk og konkret tænkning går frem mod ny erkendelse, og hvor børnene får mulighed for at bearbejde oplevelser / indtryk og give udtryk for dem Vi kan lære meget om vores børn ved at se på deres tegninger og malerier og ved at høre dem fortælle om dem. Det kan give os et dybere indblik i, hvad der foregår i dem, og til bedre at forstå deres forestillingsverden. Læreplaner Vi har valgt at beskrive vores pædagogiske arbejde under de overskrifter som ligger i den nye lov om Læreplaner. Baggrunden for at gøre det på denne måde er at vi stadig gerne vil fortælle om vores arbejde. Det der tidligere hed handleplaner, fremstår nu som vores intentioner med læreplanerne. Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlige behov Barnets alsidige personlige udvikling Barnet skal føle sig værdsat og opleve, at samspillet med andre, er af værdi. Dette vil vi opnå ved at. - Skabe et inspirerende legemiljø, hvor der er plads til venskaber og ved at give barnet tid til at lege uden unødvendige afbrydelser, men med rig mulighed for at udvikle kreativitet, fantasi og evnen til at konstruere i samvær med andre. 6

7 Barnet skal opleve at blive lyttet til og blive taget alvorligt, samt føle sig forpligtiget overfor fællesskabet: - Møde det enkelte barn med anerkendelse og støtte det i at træffe valg og holde de indgåede aftaler. - Lære barnet bestemte handlemuligheder i forskellige sammenhænge, f.eks. sidde stille i en bus, lytte til en historie, lytte og fortælle til hinanden, sidde stille og samtale, når vi spiser. - Lære barnet at indgå i gruppelege og aktiviteter, hvor det skal lytte og give plads til andre. Vi voksne skal hjælpe med til, at det besluttede bliver gennemført. - Lære barnet at forhandle og se situationen fra flere synsvinkler, lære det at vise hensyn og drage omsorg for andre børn. Lære barnet at løse konflikter. - Arbejde i mindre grupper, hvor det enkelte barn bedre kan komme til orde og blive hørt. - Lære barnet at sætte ord på positive og negative følelser, så barnet kan forstå sin egen og andres tilstand. Barnet skal opleve glæde ved at tro på sig selv og egne evner, og få opbygget selvværd og tillid til omgivelserne - Lære barnet at kende omegnen ved Carl Nielsen Børnehaven, bl.a. ved at gå ture på stierne, ture i skoven, hvor der er tid til at undersøge, spørge og få svar. - Lære barnet at blive selvhjulpen og selvstændig ved i starten at hjælpe i konkrete handlinger, hvorefter det lidt efter lidt opdager/indser, at det godt kan selv. - Lære barnet at bede om hjælp i stedet for at blive sur eller ked af det. Lære barnet at håndtere den modgang, som det møder i hverdagen, og derved udvikle en vis robusthed. - Give barnet kendskab til årets gang med traditioner omkring, jul, fastelavn, påske, midsommer og høst. Lære det om de fire årstider ved at være ude og opleve naturen hele året. - Udvikle barnets motoriske færdigheder ved at det får mulighed for forskellige udfoldelser: F.eks. køre på Mooncar, cykle, klatre, løbe, spille bold, benytte gymnastiksalen på Carl Nielsen skolen, tegne, klippe, klistre male, bygge med Lego og lege med perler. - Lade barnet deltage i og stå frem for andre i sanglege, musikgrupper og teater. 7

8 Sociale kompetencer Barnet skal tilegne sig og udvikle sociale færdigheder, der medfører at barnet får et godt dannelsesgrundlag. - De voksne skal være bevidste om at de er rollemodeller i sociale sammenhænge. Således at barnet lærer almindelige danske omgangsformer f.eks. bordskik, at hilse m.m. - Tage på forskellige ture/besøg, så børnene derved lærer hvordan man gør/opfører sig i forskellige situationer. Barnet skal lære at tage medansvar og udvikle evner til samarbejde og indgå i fællesskaber. - Danne forskellige grupper, f.eks. musikgrupper og spisegrupper m.fl. I særdeleshed ved Lucia og teater oplever børnene at hvis de samarbejder og gør det de skal så bliver resultatet godt. - Hjælpe det stille barn til at turde stå frem. - Hjælpe det dominerende barn til at lade de andre komme til orde. Barnet skal opleve at blive respekteret og vise respekt for andre samt udvise solidaritet med de svage. - Tage udgangspunkt der, hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt, og tilpasse de udfordringer og krav de bliver stillet overfor. - Gøre opmærksom på og appellere til forståelse af, at et andet barn f.eks. er meget yngre eller mindre end dem selv, og ikke helt ved hvordan man gør endnu, og derfor har brug for det større barns hjælp. Barnet skal gives rammer hvor man har tillid til andre børn og voksne. Rammer hvor børn og voksne oplever tryghed. - Skabe ensartet og overskuelig hverdag. - Barnet er på stuer med faste voksne. - Give børnene en god start på dagen ved f.eks. at vinke farvel til forældrene med børnene. 8

9 - Anerkende børnenes forskellighed og skabe rum for det der skaber tryghed for den enkelte. Derved bliver deres forudsætninger for at udvise tolerance overfor andre også større. Barnet skal kunne give udtryk for egne behov og følelser, - og have forståelse for andres. - Skabe et sprogligt beredskab til at udtrykke følelser, og i det ligger at man kan sætte navn på at man f.eks. er glad, vred eller ked af det. - Skabe forståelse for at omsorgen for andre prioriteres højere end egen aktivitet, f.eks. hvis én slår sig så kan man ikke bare lege videre, men må hjælpe eller trøste. - Give børnene nogle grundlæggende konfliktløsnings modeller. Grunden til at det er vigtigt at barnet udvikler sociale kompetencer og lærer de almindelige spilleregler er, at det vil gøre dets liv meget lettere da det så ved, hvordan man skal gøre i en masse situationer og ikke behøver at bruge energi og kræfter på at opfinde dem selv. Regler skal give rum til frihed og udvikling. IKKE være undertrykkende og begrænsende! Sprog Barnet skal udvikle dansk talesprog med alderssvarende ordforråd og have forståelse for sprogets begreber og regler. Dette øver vi bl.a. ved at: - Læse historier, hvor vi inddrager barnet og derved giver dem mulighed for at lære nye ord, begreber og sammenhænge. I forbindelse med at vi læser, opfordrer vi børnene til bagefter at fortælle eller tegne enkeltvis, hvad de kan huske af historien. - Spille vende spil, hvor de skal fortælle, hvad de vender og træne dem i at huske, hvor den matchende brik er. Vi spiller spil, hvor de lærer at tælle øjnene på en terning og flytte brikken efter, hvad terningen viser, Vi spiller observations spil. Se bilag bagerst. - Som andre eks. på aktiviteter, der fremmer børns forståelse for sprog, vil vi nævne, kimslege, skibet er ladet med og besked lege. - Lære dem rim og remser, og dele børnene i små grupper, hvor de har større mulighed for at komme til orde og blive hørt. - Gennem samtaler mellem børn og voksne, hvor barnet får tid til at fortælle, hvad det er optaget af, og hvor man i fællesskab taler om de ting, man ser og oplever f. eks., ture i skoven og udflugter. 9

10 Barnet skal kunne udtrykke sig på forskellige måder ved hjælp af forskellige udtryksformer eksempelvis skriftsprog, billedsprog, kropssprog, tegnsprog m.m. Dette øver vi bl.a. ved at: - Lave sanglege med bevægelser for bl.a. at give børnene mulighed for at fornemme sprogrytme, stå frem for de andre børn, vise og fortælle hvad der skal gøres. Lærer dem at synge kendte sange. Barnet skal kunne skabe kontakt til andre, gennem talesprog. Dette gør vi ved at: - Give børnene mulighed for at lege i selvvalgte legegrupper, hvor de indbyrdes indgår aftaler om fordelingen af roller. Barnet skal kunne sætte ord på egne og andres handlinger. Dette gør vi ved at: - Give barnet tid til at fortælle, hvorfor det er glad/ked af det, og hvad det har oplevet, så de lærer at sætte ord på egne følelser. Barnet skal kende sammenhængen mellem kropssprog, mimik og tale. Dette gør vi ved at: - Vi voksne sætter ord på vores handlinger, for at give barnet mulighed for at lære sammenhæng mellem kropssprog, mimik og tale. Barnet skal have kendskab til tegn - symboler - bogstaver og tal. Dette gør vi ved at: - Ved at bruge tal og bogstaver så de får kendskab til tegn og symboler. F eks lærer vi dem at skrive deres navn. Og ved hjælp af remser og forskellige spil får de lært at tælle og blive bevidste om tal. I Carl Nielsen børnehaven gør vi meget for at stimulere børnenes sproglige udvikling, men da der er mange børn i forhold til voksne, ser vi hjemmet og samværet med forældrene, som den bedste forudsætning for børnenes sprogstimulering. Krop og bevægelse Barnet skal have kendskab til og erfaring med sund ernæring, og opnå en forståelse for vigtigheden heraf. 10

11 - Have en madpolitik, hvor det er forældrenes ansvar at deres børn får en varieret sund kost, men samtidig være vores ansvar som institution bevidst, således at vi giver råd og vejledning efter behov. - Børnehaven tilbyder en ernæringsmæssig sund morgenmad. - Børnehavens eftermiddagsmad, som tilbydes om fredagen, er et sundt eksempel på et mellemmåltid. - Vi ved sammen med børnene at dyrke forskellige frugter og grøntsager i vores køkkenhave, og dermed give dem kendskab til hvor tingene kommer fra. Barnet skal have respekt for egen og andres kropslighed, og personlige grænser. - Være opmærksomme, tilstedeværende voksne, som vejleder det enkelte barn i egne og andres grænser. - Vi arbejder med en struktur, hvor vi fordeler børn og voksne, så bevægelse og støj er til mindst mulig gene for andre. Barnet skal lære de grundlæggende regler om personlig hygiejne. - Have en norm i børnehaven hvor almindelig hygiejne, som det at vaske hænder før man starter på madtilberedning, borddækning, før spisning og efter toilet besøg, indgår som en naturlig dagligdags rutine. Børn skal lære alm. hygiejne og få en begyndende forståelse for sammenhæng mellem ernæring, fysisk sundhed og bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Give børnene en attraktiv, udfordrende legeplads, så det at være ude og i bevægelse, er sjovt og sundt, da alt for meget indeliv kan give grobund for bakterier og deraf forkølelser m.v. Barnet skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for egen krop og opleve glæden ved at være i bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Vi i vinterhalvåret går i gymnastiksalen på Carl Nielsen Skolen, så det at gå til gymnastik er sjovt og måske noget som forældrene kan følge op på i fritiden. - Vi laver forskellige forløb med bevægelseslege i løbet af året, såvel ude som inde. 11

12 Barnet skal gennem alle sine sanser, opleve omgivelserne. - Vi har indrettet børnehavens legeplads så den opfordre børnene til fysisk udfoldelse når de leger. - Bruge nærmiljøet som udflugtsmål for kortere eller længere varende ture. Natur og naturfænomener Barnet skal have viden om og erfaring med de grundlæggende vilkår i naturen. - Dyrke grøntsager og frugt i køkkenhaven, som senere bruges i tilberedningen af mellemmåltid eller som smagsprøver, og hvor det der skæres fra, komposteres igen inden det senere genudlægges i haverne. - Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, - ved at fordybe sig - undersøge - lege - opleve - reflektere. Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, -ved at fordybe sig undersøge lege opleve reflektere. - At give børnene tid til at opdage og se på naturens små dyr når vi er på tur, leger på legepladsen eller arbejder i køkkenhaven. - Snakke med børnene om det vi møder på ture og på legepladsen. - Have et udvalg af faglitteratur til yderligere undersøgelser af det vi møder. - Arrangere emneuger, hvor det at så og plante - senere høste og spise, indgår som elementer. Barnet skal i sin færden udvise alderssvarende miljøbevidsthed. - Ved at hjælpe og lære børnene at samle eget affald sammen når vi er på ture så det ikke efterlades i naturen. - Ved at hjælpe og lære børnene at lægge affald i de rigtige affaldsspande i dagligdagen. 12

13 Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet skal have indsigt i dansk kultur i bred forstand, samt forståelse for andre kulturer som barnet møder i sin dagligdag. - Børnehaven fejrer de almindelige danske traditioner såsom: Fødselsdage, jul, Fastelavn, Påske og Sct.Hans. - Hjælpe og komme med forklaringer omkring andre kulturelle udtryk. Barnet skal have kendskab til kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - At tage på udflugter til f.eks. den fynske landsby, sanseudstilling og biblioteket. - At vi voksne fortæller om vores egen barndom. - At læse børnebøger som alle børn i Danmark bør kende f.eks. af H.C. Andersen eller Astrid Lindgren - At fortælle forskellige fortællinger som f.eks. De tre Bukkebruse og Rødhætte og ulven. Barnet skal have kendskab til kulturelle udtryksformer og bruge sanserne i forhold til musik, sang og kreativ udfoldelse. - Lære børnene rim og remser, gamle sange og sanglege som f.eks. Tornerose og Bro bro brille - Vi hvert år laver Lucia og juleteater. - Støtte børns individuelle udtryk med materialer, f.eks. tegne, male, modellere, konstruere og sammensætte. - Have en børnefødselsdags tradition. 13

14 Børn med særlige behov For børn der ikke kan profitere af de almindelige metoder der bruges i daginstitutionen for at opfylde ovennævnte mål, er det nødvendigt at formulere relevante og opnåelige delmål. Arbejdet med disse delmål skal bidrage til, at barnet kommer så langt som muligt i forhold til kompetencer og resurser. - Der udarbejdes beskrivelse af barnet. - I samarbejde mellem børnehaven, fag relevante specialister og forældre opsættes der delmål og handleplan for barnet. - Om nødvendigt vil der i samarbejde med relevante fagpersoner blive taget stilling til hvorvidt barnet kan forblive i daginst. eller hvorvidt barnet skal overflyttes til andet relevant dagtilbud, der kan tilgodese det enkelte barns behov. Mål og Handleplan for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen vil udføre sin opgave ved at holde mindst 4 ordinære møder årligt. Bestyrelsen vil, ud over de formelle opgaver som er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og vedtægter, holde et højt informationsniveau om bestyrelsens arbejde: Ved skriftlig information på en opslagstavle i institutionen Bestyrelsen vil interessere sig for institutionen og institutionens placering i lokalsamfundet ved at: Være i kontakt med personalet og holde sig orienteret om arrangementer og aktiviteter såvel i som uden for børnehaven Holde kontakt udadtil både til politikere og forvaltning men også til andre forældrebestyrelser i kommunen. Mål og Handleplan for forældresamarbejdet Forældresamarbejdet i Carl Nielsen Børnehaven vil primært blive varetaget på tre niveauer. Personligt, stuevis og fælles for hele børnehaven. Personligt Personlig kontakt mellem forældre og personale i det daglige, - i hente / bringe situationen. 14

15 Opretholde brugen af en huske bog, der kan bruges af både forældre og personale til specielle meddelelser vedr. børnene. F.eks. at det er moster Mette der henter Julie i dag. Bog og tavle erstatter ikke den personlige kontakt, men er et supplement og en måde at sikre, at alle parter får de samme oplysninger. I løbet af en 3 årig periode inviterer personalet til en forældresamtale 2 3 gange. Forældresamtalen er et tilbud om at få en orientering om sit barns udvikling og trivsel i Carl Nielsen Børnehaven. Samtaler kan altid aftales på børnehavens eller forældrenes særlige initiativ. Stuevis Aktuel information og orientering på stuernes radiator tavler. Daglig information på stuedørenes whiteboard tavler. Ved at personalet på stuerne holder stueforældremøder minimum én gang årligt. Fælles Ved at lave nyhedsbrev til forældregruppen minimum 4 gange årligt. Ved at skabe traditioner omkring børnehaven ved bestyrelsesvalg, julearrangement, arbejdsfredag, og Lille Sct. Hans fest. Ved at disse forældre/børn aktiviteter er forberedt og offentliggjort i nyhedsbrev eller via opslag. Mål og Handleplan for ny indskrevne børn Ny indskrevne børn skal i den første periode af deres ophold i Carl Nielsen Børnehaven være meget sammen med deres stues voksne og skal derfor være mest på egen stue. Alle nye børn, der starter i børnehaven vil få en varm modtagelse. Vi vil bestræbe os på, at det nye barn og forældre, føler sig velkomne fra starten. Vi vil sikre, at alle ved, at barnet kommer, og der er gjort en garderobe klar til barnet med navn og mærke. Vi anbefaler alle nye børn og forældre at de kommer på besøg inden start, hvor de vil få en rundvisning i hele børnehaven og en præsentation af personalet. Ved besøget vil der blive udleveret det sidste eksemplar af Månedsnyt og en folder omkring institutionen. Forældre til ny indskrevne børn vil efter en periode på ca.3 mdr., ved regelmæssigt brug af børnehaven, få tilbudt en forældresamtale, hvor barnets trivsel og eventuelle spørgsmål om dagligdagen i børnehaven vil blive drøftet. 15

16 Formidling af synspunkter til politikerne og forvaltningen Børnehavens koncept om at være en børnehave der i især vægter Fra jord til bord er kun muligt at have som arbejdsgrundlag på et smagsprøve niveau. Mængden af personale timer og jordens beskaffenhed, gør at det kun i lille udstrækning er muligt at gennemføre. Frugttræerne trives dårligt, så drømmen om at kunne forsyne børnene med frisk frugt holder ikke. Til gengæld klarer frugtbuskene sig bedre, så der kan laves syltetøj o.lign. Vores bede i køkkenhaven, giver børnene et indblik i hvor grøntsagerne kommer fra og hvad de kan bruges til. Evaluering af regnskab Økonomisk regnskab Det bevilligede økonomiske budget for 2006 er i balance. Socialt regnskab Personale gruppen består af stabile, professionelle og pligtopfyldende medarbejdere, som med hver deres indsats er med til at give børnene en god hverdag i Carl Nielsen Børnehaven. Etisk regnskab Børnehavens etiske regnskab er et billed på de udsagn der er fremkommet gennem personalets og ledelsens dialog med forældre og bestyrelse. Udsagnene er målt i forhold til børnehavens målsætning som udstikkes i Virksomhedsplanen Børnetallet har de senere år ligget på ca børn, hen over året. At være en 43 børns børnehave er en størrelse som passer til de fysiske rammer. Vi kan bedre undgå stress og konflikter blandt børnene, som blev fremprovokeret af mange børn på for lidt indendørsplads, da vi for år tilbage var en 60 børns børnehave. Børnehavens delmål har vist sig at være et godt redskab ved planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde. Delmålene er gode guider når den indsats der fagligt gøres for at udvikle børnenes identitet, kompetencer og intellekt skal afvejes i forhold til midler, metoder og didaktik. 16

17 På det pædagogiske plan har børnehaven nået sine mål. Forældregruppen er en meget positiv samarbejdspartner. Bestyrelsen er en aktiv forældregruppe som støtter op om børnehavens mål og ideer. De bidrager med ideer og arbejdskraft til børnehavens forskellige arrangementer. Information og dialog med forældregruppen er en vigtig faktor for børnehavens pædagogiske praksis og evt. ændringer og tiltag i den forbindelse. Den hjælp vi mangler til at få klippet græs på legepladsen, ser vi frem til at kommunen finder en generel løsning på. Børnehavens visioner - Vi har visioner om at have en legeplads, hvor buske og træer kan vokse sig store uden at blive kvalt af ukrudt. En betingelse for at denne vision kan gå i opfyldelse er at vi får varig løsning til vedligeholdelse af udearealerne. - Vi har en vision om at alt personale får større tryghed i ansættelsen ved at kunne være sikre på at være ansat mere end et år ad gangen. - Vi har en vision om at få lavet legehallen om til et opholdsrum, en kombineret gymnastik, musik og teatersal, som er isoleret, opvarmet og har trægulv. Underskrift Nr. Lyndelse. Marts Liselotte Sjøgren Leder 17

18 Bilag BESKRIVELSER TIL SPROGLEGE. Observationsspil. Spillet er i en trækasse, der kan lukkes op som en bog. I den ene side lægges f.eks. et kort med bolde i forskellige farver, i den anden side lægges et tilsvarende kort. Barnet skal nu finde de to bolde, der passer sammen og sætte en brik ud for. Til sidst vendes nr. to kort og på bagsiden sammenlignes kort og brikker, for at kontrollere, om de passer sammen. Kimsleg. Sprogleg, hvor børnene skal træne deres hukommelse med at iagttage forskellige ting, som skjules derefter fjernes en ting af gangen. Det gælder så om at finde ud af, hvad der mangler. Skibet er ladet med. Er en sprogleg hvor deltagerne bestemmer indenfor en bestemt kategori, hvad skibet er ladet med ( f.eks. dyr, slik, legetøj). Når deltagerne har valgt, gælder det om at kunne huske, hvad de forskellige har sagt. Besked leg. Øve barnet i at huske / udføre f.eks. 3 beskeder. 18

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen:

LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA. Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: LÆREPLANEN I KARISE BØRNEHUS INDSAT I LÆRINGSKOMPETENCESKEMA Nedenstående indgår i vores organisering, som en fast del af hverdagen: Situation Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne.

Læreplan 2014. Vuggestuen Korallen. Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Læreplan 2014 Vuggestuen Korallen Her starter det gode fundament for resten af livet. Omsorg, nærvær og imødekommende voksne. Vuggestuen: I vuggestuen går der 20 24 børn i alderen 0 3 år. Børnene er fordelt

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted.

Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Pædagogiske læreplaner. Josva 3-6år Hasselvej 8, 7700 Thisted. Indhold: Vision side 1. Indledning til temaer. side 1. Evaluering/nye mål.. side 2. Børn med særlige behov.. side 2. 1. Barnets alsidige personlige

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014-2016

Pædagogisk læreplan 2014-2016 Pædagogisk læreplan 2014-2016 Møllehaven 0-2 årige Møllehaven Aalsrodevej 3 8500 Grenaa T: 89592740-29656071 http://www.moelleskolen.dk Fra forvaltningen Fra januar 2014 og 3 måneder frem skal alle dagtilbud

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os.

og BMV Aldersintegreret institution i Vilsted Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted, 9670 Løgstør Tlf.nr.98676030 E-mail:storkereden@os. og BMV 1 Pædagogiske læreplaner og BMV i Storkereden Indledning Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, 8 blev indført de. 1. august 2004. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BROVST BØRNEHAVE INDLEDNING Børns møde med verden, bringer tusindvis af spørgsmål, oplevelser og udfordringer. At smage, lugte, se, hører, mærke og tale om det der sker omkring

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere