Carl Nielsen Børnehaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Børnehaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf

2 VIRKSOMHEDSPLAN HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3 BØRNEHAVENS DELMÅL... 3 LEG OG VENSKABER... 3 FRA JORD TIL BORD / NATUR OG UDELIV... 4 MUSISKE AKTIVITETER... 5 LÆREPLANER... 6 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING... 6 SOCIALE KOMPETENCER... 8 SPROG... 9 KROP OG BEVÆGELSE NATUR OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER BØRN MED SÆRLIGE BEHOV MÅL OG HANDLEPLAN FOR BESTYRELSESARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR FORÆLDRESAMARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR NY INDSKREVNE BØRN FORMIDLING AF SYNSPUNKTER TIL POLITIKERNE OG FORVALTNINGEN EVALUERING AF REGNSKAB ØKONOMISK REGNSKAB SOCIALT REGNSKAB ETISK REGNSKAB BØRNEHAVENS VISIONER UNDERSKRIFT BILAG Hvem er vi 2

3 CARL NIELSEN BØRNEHAVEN Bakkegårdsvej 21, Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf Åbningstid: Mandag til torsdag kl Fredag Børnetal: Personale: 43 fuldtidspladser fordelt på 2 stuer: Spilopperne og Stjernerne 232 personaletimer fordelt på 7 personer incl. leder. Børnehavens mål Carl Nielsen Børnehaven skal være et trygt sted, hvor børnene kan erhverve sig venskaber og sociale relationer. Et sted, hvor børnene selv kan være med til at bestemme i forhold til deres udvikling og kompetencer, inden for de rammer som er nødvendige, når mange mennesker skal fungere sammen. I børnehaven vil vi skabe udviklingsrum og trivsel for det enkelte barn og for de grupper, barnet indgår i. Vi vil give børnene et fundament af selvværd ved at hjælpe, vejlede og støtte dem til at turde give sig i kast med de muligheder, børnehaven kan tilbyde. Carl Nielsen Børnehaven er en børnehave, hvor vi lægger vægt på aktive børn og voksne, og hvor udeliv og naturoplevelser er en vigtig del af børnehavens hverdag. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene arbejde for at børnene får et norm- og dannelsesideal, hvor de viser hensyn og kan samarbejde med andre. Børnehavens delmål For, ud fra de givne rammer, at nå det overordnede mål, har vi valgt at arbejde med følgende tre delmål. Leg og venskaber Natur og udeliv Musiske aktiviteter leg og venskaber Vi anser legen for at være barnets mest naturlige måde at udtrykke sig og opleve på. 3

4 I alle teorier om børns udvikling bliver det understreget, at legen har fundamental betydning for en sund personligheds udvikling. Det er gennem leg, at børn udvikler sig. Derfor ser vi i Carl Nielsen Børnehaven legen som en vigtig aktivitet. Legen er den måde, hvorpå barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser. Børn, der får mulighed for at udforske, undersøge og afprøve verden omkring sig, bliver stærke, glade og velfungerende børn. I 3-6 års alderen leger børnene meget rollelege, hvor de afprøver forskellige følelser og identiteter. De får bearbejdet gode og dårlige oplevelser. De prøver grænser af i forhold til andre børn, og de udvikler deres fantasi. Børnene udviser stort initiativ og foretagsomhed. Dette vil være med til at give dem selvværd og tiltro til egne evner, og udvikle grundlaget for selvstændig identitet. En anden af legens vigtige funktioner er at stimulere børnenes motoriske udvikling. Generelt set opsøger børn selv de udfordringer, de har behov for eller lyst til at gennemleve i deres nuværende udvikling. Det er gennem leg, at børn lærer at knytte venskaber. De lærer at vise hensyn, fungere sammen med andre børn og efterhånden selv at løse konflikter indbyrdes. Børnehavens struktur med 2 stuer må ikke stå i vejen for børnenes mulighed for at danne venskaber på tværs i Carl Nielsen Børnehaven. fra jord til bord / natur og udeliv Fra Jord til Bord er en vigtig del af børnehavens koncept. Det pædagogiske mål med dette er at give børnene et indblik i naturens kredsløb fra det lille frø lægges i jorden, til vi kan bearbejde det i køkkenet, smide affaldet i kompostbeholderen og senere lægge kompost ud på jorden igen. Børnehaven har derfor fra starten satset på at have en køkkenhave bestående af 6 små bede og en masse frugt træer og bær buske. Børnene indrages i arbejdet i haverne og det der dyrkes i køkkenhaven, skal som hovedregel kunne anvendes til børnene, enten til hyggespisning når vi er på markarbejde, eller som tilbehør til madpakkerne. Bær og grøntsager fra haven, indgår også lejlighedsvis som ingrediens i den ugentlige eftermiddagsmad. I de senere år har flere eksperter undersøgt sammenhænge mellem børns indlæringsevne og deres motoriske udvikling. Mange børn får indlæringsproblemer, fordi deres motoriske udvikling ikke er optimal. Alt for mange børn får stramme haser og rygproblemer, fordi deres daglige fysiske udfoldelsesmuligheder i førskolealderen er foregået på et hårdt, plant underlag. I Carl Nielsen Børnehaven ønsker vi at bidrage til at børnene får optimale muligheder for at udvikle deres motoriske færdigheder på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Både legepladsen og naturen uden for børnehavens rammer skal bidrage til at fremme børnenes nysgerrighed, fantasi, oplevelser og udvikling. 4

5 Vores legeplads på ca kvm, er bevidst indrettet så børnene kan få brugt alle sanser. Den indbyder til at børnene kan gå på opdagelse, lege deres fantasier ud og få brugt deres bevægeapparat For at sikre børnenes udeliv er det forældrenes opgave at sørge for, at deres barn altid har udendørstøj med der passer til årstid og vejr. Derefter er det personalets opgave at sørge for, at børnene aktuelt er rigtigt påklædt. Vi ønsker, at børnene lærer noget om naturens kredsløb og vil bidrage til, at børnene får en større forståelse for og lære at tage hensyn til planter og dyr. Musiske aktiviteter Børnehavens 3. delmål kan opdeles i to hovedpunkter. Musik og sang Det skabende arbejde Musik og sang Musik og sang skal være en vigtig del af børnehavens hverdag, fordi det giver børnene fællesskab, sprogtræning, rytme, styrkelse af musiske kompetencer, motorisk balance, systematisk tænkning, rumopfattelse og er et udtryk for kulturoverføring. Gennem musikalske aktiviteter ønsker vi at stimulere barnets udvikling såvel kreativt, æstetisk som socialt. Børn skaber i et musikalsk fællesskab noget der er større end det de skaber hver for sig. Det skaber samhørighed som er vanskeligt at opnå gennem de andre former for socialt samværd som vi kender. Fra udviklingspsykologien ved vi at barnet oplever og forstår de andre gennem kroppen og sanserne. Samtidig lærer og erkender det gradvist hvem det selv er. Samværet omkring musik og udøvelse af musik er udtryk for et særligt fællesskab der er kvalitativt forskelligt fra andre former for fællesskab, dels på grund af fraværet af konkurrence, dels fordi børn og voksne med forskellige forudsætninger kan opnå og få glæde af et fælles resultat. Gennem sangen, legen og bevægelsen skaber vi det overførte billede af det gode og givende samarbejde og et meningsfuldt socialt fællesskab. Hvor det enkelte barns indsats giver en værdi for resultatet. 5

6 Det skabende arbejde Det skabende arbejde er vigtigt for styrkelse af børnenes kreativitet. Det giver børnene oplevelser, mens de lærer en masse om former, farver og materialer. Det styrker deres sanseindtryk og finmotorik. I det skabende arbejde skal der være plads til både den voksenstyrede aktivitet og det frie udtryk. Børnenes billeder er et udtryk både for børnenes viden og deres oplevelse af mere fantasipræget karakter, hvor logisk og konkret tænkning går frem mod ny erkendelse, og hvor børnene får mulighed for at bearbejde oplevelser / indtryk og give udtryk for dem Vi kan lære meget om vores børn ved at se på deres tegninger og malerier og ved at høre dem fortælle om dem. Det kan give os et dybere indblik i, hvad der foregår i dem, og til bedre at forstå deres forestillingsverden. Læreplaner Vi har valgt at beskrive vores pædagogiske arbejde under de overskrifter som ligger i den nye lov om Læreplaner. Baggrunden for at gøre det på denne måde er at vi stadig gerne vil fortælle om vores arbejde. Det der tidligere hed handleplaner, fremstår nu som vores intentioner med læreplanerne. Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlige behov Barnets alsidige personlige udvikling Barnet skal føle sig værdsat og opleve, at samspillet med andre, er af værdi. Dette vil vi opnå ved at. - Skabe et inspirerende legemiljø, hvor der er plads til venskaber og ved at give barnet tid til at lege uden unødvendige afbrydelser, men med rig mulighed for at udvikle kreativitet, fantasi og evnen til at konstruere i samvær med andre. 6

7 Barnet skal opleve at blive lyttet til og blive taget alvorligt, samt føle sig forpligtiget overfor fællesskabet: - Møde det enkelte barn med anerkendelse og støtte det i at træffe valg og holde de indgåede aftaler. - Lære barnet bestemte handlemuligheder i forskellige sammenhænge, f.eks. sidde stille i en bus, lytte til en historie, lytte og fortælle til hinanden, sidde stille og samtale, når vi spiser. - Lære barnet at indgå i gruppelege og aktiviteter, hvor det skal lytte og give plads til andre. Vi voksne skal hjælpe med til, at det besluttede bliver gennemført. - Lære barnet at forhandle og se situationen fra flere synsvinkler, lære det at vise hensyn og drage omsorg for andre børn. Lære barnet at løse konflikter. - Arbejde i mindre grupper, hvor det enkelte barn bedre kan komme til orde og blive hørt. - Lære barnet at sætte ord på positive og negative følelser, så barnet kan forstå sin egen og andres tilstand. Barnet skal opleve glæde ved at tro på sig selv og egne evner, og få opbygget selvværd og tillid til omgivelserne - Lære barnet at kende omegnen ved Carl Nielsen Børnehaven, bl.a. ved at gå ture på stierne, ture i skoven, hvor der er tid til at undersøge, spørge og få svar. - Lære barnet at blive selvhjulpen og selvstændig ved i starten at hjælpe i konkrete handlinger, hvorefter det lidt efter lidt opdager/indser, at det godt kan selv. - Lære barnet at bede om hjælp i stedet for at blive sur eller ked af det. Lære barnet at håndtere den modgang, som det møder i hverdagen, og derved udvikle en vis robusthed. - Give barnet kendskab til årets gang med traditioner omkring, jul, fastelavn, påske, midsommer og høst. Lære det om de fire årstider ved at være ude og opleve naturen hele året. - Udvikle barnets motoriske færdigheder ved at det får mulighed for forskellige udfoldelser: F.eks. køre på Mooncar, cykle, klatre, løbe, spille bold, benytte gymnastiksalen på Carl Nielsen skolen, tegne, klippe, klistre male, bygge med Lego og lege med perler. - Lade barnet deltage i og stå frem for andre i sanglege, musikgrupper og teater. 7

8 Sociale kompetencer Barnet skal tilegne sig og udvikle sociale færdigheder, der medfører at barnet får et godt dannelsesgrundlag. - De voksne skal være bevidste om at de er rollemodeller i sociale sammenhænge. Således at barnet lærer almindelige danske omgangsformer f.eks. bordskik, at hilse m.m. - Tage på forskellige ture/besøg, så børnene derved lærer hvordan man gør/opfører sig i forskellige situationer. Barnet skal lære at tage medansvar og udvikle evner til samarbejde og indgå i fællesskaber. - Danne forskellige grupper, f.eks. musikgrupper og spisegrupper m.fl. I særdeleshed ved Lucia og teater oplever børnene at hvis de samarbejder og gør det de skal så bliver resultatet godt. - Hjælpe det stille barn til at turde stå frem. - Hjælpe det dominerende barn til at lade de andre komme til orde. Barnet skal opleve at blive respekteret og vise respekt for andre samt udvise solidaritet med de svage. - Tage udgangspunkt der, hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt, og tilpasse de udfordringer og krav de bliver stillet overfor. - Gøre opmærksom på og appellere til forståelse af, at et andet barn f.eks. er meget yngre eller mindre end dem selv, og ikke helt ved hvordan man gør endnu, og derfor har brug for det større barns hjælp. Barnet skal gives rammer hvor man har tillid til andre børn og voksne. Rammer hvor børn og voksne oplever tryghed. - Skabe ensartet og overskuelig hverdag. - Barnet er på stuer med faste voksne. - Give børnene en god start på dagen ved f.eks. at vinke farvel til forældrene med børnene. 8

9 - Anerkende børnenes forskellighed og skabe rum for det der skaber tryghed for den enkelte. Derved bliver deres forudsætninger for at udvise tolerance overfor andre også større. Barnet skal kunne give udtryk for egne behov og følelser, - og have forståelse for andres. - Skabe et sprogligt beredskab til at udtrykke følelser, og i det ligger at man kan sætte navn på at man f.eks. er glad, vred eller ked af det. - Skabe forståelse for at omsorgen for andre prioriteres højere end egen aktivitet, f.eks. hvis én slår sig så kan man ikke bare lege videre, men må hjælpe eller trøste. - Give børnene nogle grundlæggende konfliktløsnings modeller. Grunden til at det er vigtigt at barnet udvikler sociale kompetencer og lærer de almindelige spilleregler er, at det vil gøre dets liv meget lettere da det så ved, hvordan man skal gøre i en masse situationer og ikke behøver at bruge energi og kræfter på at opfinde dem selv. Regler skal give rum til frihed og udvikling. IKKE være undertrykkende og begrænsende! Sprog Barnet skal udvikle dansk talesprog med alderssvarende ordforråd og have forståelse for sprogets begreber og regler. Dette øver vi bl.a. ved at: - Læse historier, hvor vi inddrager barnet og derved giver dem mulighed for at lære nye ord, begreber og sammenhænge. I forbindelse med at vi læser, opfordrer vi børnene til bagefter at fortælle eller tegne enkeltvis, hvad de kan huske af historien. - Spille vende spil, hvor de skal fortælle, hvad de vender og træne dem i at huske, hvor den matchende brik er. Vi spiller spil, hvor de lærer at tælle øjnene på en terning og flytte brikken efter, hvad terningen viser, Vi spiller observations spil. Se bilag bagerst. - Som andre eks. på aktiviteter, der fremmer børns forståelse for sprog, vil vi nævne, kimslege, skibet er ladet med og besked lege. - Lære dem rim og remser, og dele børnene i små grupper, hvor de har større mulighed for at komme til orde og blive hørt. - Gennem samtaler mellem børn og voksne, hvor barnet får tid til at fortælle, hvad det er optaget af, og hvor man i fællesskab taler om de ting, man ser og oplever f. eks., ture i skoven og udflugter. 9

10 Barnet skal kunne udtrykke sig på forskellige måder ved hjælp af forskellige udtryksformer eksempelvis skriftsprog, billedsprog, kropssprog, tegnsprog m.m. Dette øver vi bl.a. ved at: - Lave sanglege med bevægelser for bl.a. at give børnene mulighed for at fornemme sprogrytme, stå frem for de andre børn, vise og fortælle hvad der skal gøres. Lærer dem at synge kendte sange. Barnet skal kunne skabe kontakt til andre, gennem talesprog. Dette gør vi ved at: - Give børnene mulighed for at lege i selvvalgte legegrupper, hvor de indbyrdes indgår aftaler om fordelingen af roller. Barnet skal kunne sætte ord på egne og andres handlinger. Dette gør vi ved at: - Give barnet tid til at fortælle, hvorfor det er glad/ked af det, og hvad det har oplevet, så de lærer at sætte ord på egne følelser. Barnet skal kende sammenhængen mellem kropssprog, mimik og tale. Dette gør vi ved at: - Vi voksne sætter ord på vores handlinger, for at give barnet mulighed for at lære sammenhæng mellem kropssprog, mimik og tale. Barnet skal have kendskab til tegn - symboler - bogstaver og tal. Dette gør vi ved at: - Ved at bruge tal og bogstaver så de får kendskab til tegn og symboler. F eks lærer vi dem at skrive deres navn. Og ved hjælp af remser og forskellige spil får de lært at tælle og blive bevidste om tal. I Carl Nielsen børnehaven gør vi meget for at stimulere børnenes sproglige udvikling, men da der er mange børn i forhold til voksne, ser vi hjemmet og samværet med forældrene, som den bedste forudsætning for børnenes sprogstimulering. Krop og bevægelse Barnet skal have kendskab til og erfaring med sund ernæring, og opnå en forståelse for vigtigheden heraf. 10

11 - Have en madpolitik, hvor det er forældrenes ansvar at deres børn får en varieret sund kost, men samtidig være vores ansvar som institution bevidst, således at vi giver råd og vejledning efter behov. - Børnehaven tilbyder en ernæringsmæssig sund morgenmad. - Børnehavens eftermiddagsmad, som tilbydes om fredagen, er et sundt eksempel på et mellemmåltid. - Vi ved sammen med børnene at dyrke forskellige frugter og grøntsager i vores køkkenhave, og dermed give dem kendskab til hvor tingene kommer fra. Barnet skal have respekt for egen og andres kropslighed, og personlige grænser. - Være opmærksomme, tilstedeværende voksne, som vejleder det enkelte barn i egne og andres grænser. - Vi arbejder med en struktur, hvor vi fordeler børn og voksne, så bevægelse og støj er til mindst mulig gene for andre. Barnet skal lære de grundlæggende regler om personlig hygiejne. - Have en norm i børnehaven hvor almindelig hygiejne, som det at vaske hænder før man starter på madtilberedning, borddækning, før spisning og efter toilet besøg, indgår som en naturlig dagligdags rutine. Børn skal lære alm. hygiejne og få en begyndende forståelse for sammenhæng mellem ernæring, fysisk sundhed og bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Give børnene en attraktiv, udfordrende legeplads, så det at være ude og i bevægelse, er sjovt og sundt, da alt for meget indeliv kan give grobund for bakterier og deraf forkølelser m.v. Barnet skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for egen krop og opleve glæden ved at være i bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Vi i vinterhalvåret går i gymnastiksalen på Carl Nielsen Skolen, så det at gå til gymnastik er sjovt og måske noget som forældrene kan følge op på i fritiden. - Vi laver forskellige forløb med bevægelseslege i løbet af året, såvel ude som inde. 11

12 Barnet skal gennem alle sine sanser, opleve omgivelserne. - Vi har indrettet børnehavens legeplads så den opfordre børnene til fysisk udfoldelse når de leger. - Bruge nærmiljøet som udflugtsmål for kortere eller længere varende ture. Natur og naturfænomener Barnet skal have viden om og erfaring med de grundlæggende vilkår i naturen. - Dyrke grøntsager og frugt i køkkenhaven, som senere bruges i tilberedningen af mellemmåltid eller som smagsprøver, og hvor det der skæres fra, komposteres igen inden det senere genudlægges i haverne. - Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, - ved at fordybe sig - undersøge - lege - opleve - reflektere. Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, -ved at fordybe sig undersøge lege opleve reflektere. - At give børnene tid til at opdage og se på naturens små dyr når vi er på tur, leger på legepladsen eller arbejder i køkkenhaven. - Snakke med børnene om det vi møder på ture og på legepladsen. - Have et udvalg af faglitteratur til yderligere undersøgelser af det vi møder. - Arrangere emneuger, hvor det at så og plante - senere høste og spise, indgår som elementer. Barnet skal i sin færden udvise alderssvarende miljøbevidsthed. - Ved at hjælpe og lære børnene at samle eget affald sammen når vi er på ture så det ikke efterlades i naturen. - Ved at hjælpe og lære børnene at lægge affald i de rigtige affaldsspande i dagligdagen. 12

13 Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet skal have indsigt i dansk kultur i bred forstand, samt forståelse for andre kulturer som barnet møder i sin dagligdag. - Børnehaven fejrer de almindelige danske traditioner såsom: Fødselsdage, jul, Fastelavn, Påske og Sct.Hans. - Hjælpe og komme med forklaringer omkring andre kulturelle udtryk. Barnet skal have kendskab til kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - At tage på udflugter til f.eks. den fynske landsby, sanseudstilling og biblioteket. - At vi voksne fortæller om vores egen barndom. - At læse børnebøger som alle børn i Danmark bør kende f.eks. af H.C. Andersen eller Astrid Lindgren - At fortælle forskellige fortællinger som f.eks. De tre Bukkebruse og Rødhætte og ulven. Barnet skal have kendskab til kulturelle udtryksformer og bruge sanserne i forhold til musik, sang og kreativ udfoldelse. - Lære børnene rim og remser, gamle sange og sanglege som f.eks. Tornerose og Bro bro brille - Vi hvert år laver Lucia og juleteater. - Støtte børns individuelle udtryk med materialer, f.eks. tegne, male, modellere, konstruere og sammensætte. - Have en børnefødselsdags tradition. 13

14 Børn med særlige behov For børn der ikke kan profitere af de almindelige metoder der bruges i daginstitutionen for at opfylde ovennævnte mål, er det nødvendigt at formulere relevante og opnåelige delmål. Arbejdet med disse delmål skal bidrage til, at barnet kommer så langt som muligt i forhold til kompetencer og resurser. - Der udarbejdes beskrivelse af barnet. - I samarbejde mellem børnehaven, fag relevante specialister og forældre opsættes der delmål og handleplan for barnet. - Om nødvendigt vil der i samarbejde med relevante fagpersoner blive taget stilling til hvorvidt barnet kan forblive i daginst. eller hvorvidt barnet skal overflyttes til andet relevant dagtilbud, der kan tilgodese det enkelte barns behov. Mål og Handleplan for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen vil udføre sin opgave ved at holde mindst 4 ordinære møder årligt. Bestyrelsen vil, ud over de formelle opgaver som er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og vedtægter, holde et højt informationsniveau om bestyrelsens arbejde: Ved skriftlig information på en opslagstavle i institutionen Bestyrelsen vil interessere sig for institutionen og institutionens placering i lokalsamfundet ved at: Være i kontakt med personalet og holde sig orienteret om arrangementer og aktiviteter såvel i som uden for børnehaven Holde kontakt udadtil både til politikere og forvaltning men også til andre forældrebestyrelser i kommunen. Mål og Handleplan for forældresamarbejdet Forældresamarbejdet i Carl Nielsen Børnehaven vil primært blive varetaget på tre niveauer. Personligt, stuevis og fælles for hele børnehaven. Personligt Personlig kontakt mellem forældre og personale i det daglige, - i hente / bringe situationen. 14

15 Opretholde brugen af en huske bog, der kan bruges af både forældre og personale til specielle meddelelser vedr. børnene. F.eks. at det er moster Mette der henter Julie i dag. Bog og tavle erstatter ikke den personlige kontakt, men er et supplement og en måde at sikre, at alle parter får de samme oplysninger. I løbet af en 3 årig periode inviterer personalet til en forældresamtale 2 3 gange. Forældresamtalen er et tilbud om at få en orientering om sit barns udvikling og trivsel i Carl Nielsen Børnehaven. Samtaler kan altid aftales på børnehavens eller forældrenes særlige initiativ. Stuevis Aktuel information og orientering på stuernes radiator tavler. Daglig information på stuedørenes whiteboard tavler. Ved at personalet på stuerne holder stueforældremøder minimum én gang årligt. Fælles Ved at lave nyhedsbrev til forældregruppen minimum 4 gange årligt. Ved at skabe traditioner omkring børnehaven ved bestyrelsesvalg, julearrangement, arbejdsfredag, og Lille Sct. Hans fest. Ved at disse forældre/børn aktiviteter er forberedt og offentliggjort i nyhedsbrev eller via opslag. Mål og Handleplan for ny indskrevne børn Ny indskrevne børn skal i den første periode af deres ophold i Carl Nielsen Børnehaven være meget sammen med deres stues voksne og skal derfor være mest på egen stue. Alle nye børn, der starter i børnehaven vil få en varm modtagelse. Vi vil bestræbe os på, at det nye barn og forældre, føler sig velkomne fra starten. Vi vil sikre, at alle ved, at barnet kommer, og der er gjort en garderobe klar til barnet med navn og mærke. Vi anbefaler alle nye børn og forældre at de kommer på besøg inden start, hvor de vil få en rundvisning i hele børnehaven og en præsentation af personalet. Ved besøget vil der blive udleveret det sidste eksemplar af Månedsnyt og en folder omkring institutionen. Forældre til ny indskrevne børn vil efter en periode på ca.3 mdr., ved regelmæssigt brug af børnehaven, få tilbudt en forældresamtale, hvor barnets trivsel og eventuelle spørgsmål om dagligdagen i børnehaven vil blive drøftet. 15

16 Formidling af synspunkter til politikerne og forvaltningen Børnehavens koncept om at være en børnehave der i især vægter Fra jord til bord er kun muligt at have som arbejdsgrundlag på et smagsprøve niveau. Mængden af personale timer og jordens beskaffenhed, gør at det kun i lille udstrækning er muligt at gennemføre. Frugttræerne trives dårligt, så drømmen om at kunne forsyne børnene med frisk frugt holder ikke. Til gengæld klarer frugtbuskene sig bedre, så der kan laves syltetøj o.lign. Vores bede i køkkenhaven, giver børnene et indblik i hvor grøntsagerne kommer fra og hvad de kan bruges til. Evaluering af regnskab Økonomisk regnskab Det bevilligede økonomiske budget for 2006 er i balance. Socialt regnskab Personale gruppen består af stabile, professionelle og pligtopfyldende medarbejdere, som med hver deres indsats er med til at give børnene en god hverdag i Carl Nielsen Børnehaven. Etisk regnskab Børnehavens etiske regnskab er et billed på de udsagn der er fremkommet gennem personalets og ledelsens dialog med forældre og bestyrelse. Udsagnene er målt i forhold til børnehavens målsætning som udstikkes i Virksomhedsplanen Børnetallet har de senere år ligget på ca børn, hen over året. At være en 43 børns børnehave er en størrelse som passer til de fysiske rammer. Vi kan bedre undgå stress og konflikter blandt børnene, som blev fremprovokeret af mange børn på for lidt indendørsplads, da vi for år tilbage var en 60 børns børnehave. Børnehavens delmål har vist sig at være et godt redskab ved planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde. Delmålene er gode guider når den indsats der fagligt gøres for at udvikle børnenes identitet, kompetencer og intellekt skal afvejes i forhold til midler, metoder og didaktik. 16

17 På det pædagogiske plan har børnehaven nået sine mål. Forældregruppen er en meget positiv samarbejdspartner. Bestyrelsen er en aktiv forældregruppe som støtter op om børnehavens mål og ideer. De bidrager med ideer og arbejdskraft til børnehavens forskellige arrangementer. Information og dialog med forældregruppen er en vigtig faktor for børnehavens pædagogiske praksis og evt. ændringer og tiltag i den forbindelse. Den hjælp vi mangler til at få klippet græs på legepladsen, ser vi frem til at kommunen finder en generel løsning på. Børnehavens visioner - Vi har visioner om at have en legeplads, hvor buske og træer kan vokse sig store uden at blive kvalt af ukrudt. En betingelse for at denne vision kan gå i opfyldelse er at vi får varig løsning til vedligeholdelse af udearealerne. - Vi har en vision om at alt personale får større tryghed i ansættelsen ved at kunne være sikre på at være ansat mere end et år ad gangen. - Vi har en vision om at få lavet legehallen om til et opholdsrum, en kombineret gymnastik, musik og teatersal, som er isoleret, opvarmet og har trægulv. Underskrift Nr. Lyndelse. Marts Liselotte Sjøgren Leder 17

18 Bilag BESKRIVELSER TIL SPROGLEGE. Observationsspil. Spillet er i en trækasse, der kan lukkes op som en bog. I den ene side lægges f.eks. et kort med bolde i forskellige farver, i den anden side lægges et tilsvarende kort. Barnet skal nu finde de to bolde, der passer sammen og sætte en brik ud for. Til sidst vendes nr. to kort og på bagsiden sammenlignes kort og brikker, for at kontrollere, om de passer sammen. Kimsleg. Sprogleg, hvor børnene skal træne deres hukommelse med at iagttage forskellige ting, som skjules derefter fjernes en ting af gangen. Det gælder så om at finde ud af, hvad der mangler. Skibet er ladet med. Er en sprogleg hvor deltagerne bestemmer indenfor en bestemt kategori, hvad skibet er ladet med ( f.eks. dyr, slik, legetøj). Når deltagerne har valgt, gælder det om at kunne huske, hvad de forskellige har sagt. Besked leg. Øve barnet i at huske / udføre f.eks. 3 beskeder. 18

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse

Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Institutionsplan - Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Historie 3 Idegrundlag 4 Bestyrelse 4 Institutionsbestyrelse 4 Forældrebestyrelsen 5 Ledelse 6 Børnenormering 6 Fysiske

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere