Carl Nielsen Børnehaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Børnehaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf

2 VIRKSOMHEDSPLAN HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3 BØRNEHAVENS DELMÅL... 3 LEG OG VENSKABER... 3 FRA JORD TIL BORD / NATUR OG UDELIV... 4 MUSISKE AKTIVITETER... 5 LÆREPLANER... 6 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING... 6 SOCIALE KOMPETENCER... 8 SPROG... 9 KROP OG BEVÆGELSE NATUR OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER BØRN MED SÆRLIGE BEHOV MÅL OG HANDLEPLAN FOR BESTYRELSESARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR FORÆLDRESAMARBEJDET MÅL OG HANDLEPLAN FOR NY INDSKREVNE BØRN FORMIDLING AF SYNSPUNKTER TIL POLITIKERNE OG FORVALTNINGEN EVALUERING AF REGNSKAB ØKONOMISK REGNSKAB SOCIALT REGNSKAB ETISK REGNSKAB BØRNEHAVENS VISIONER UNDERSKRIFT BILAG Hvem er vi 2

3 CARL NIELSEN BØRNEHAVEN Bakkegårdsvej 21, Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf Åbningstid: Mandag til torsdag kl Fredag Børnetal: Personale: 43 fuldtidspladser fordelt på 2 stuer: Spilopperne og Stjernerne 232 personaletimer fordelt på 7 personer incl. leder. Børnehavens mål Carl Nielsen Børnehaven skal være et trygt sted, hvor børnene kan erhverve sig venskaber og sociale relationer. Et sted, hvor børnene selv kan være med til at bestemme i forhold til deres udvikling og kompetencer, inden for de rammer som er nødvendige, når mange mennesker skal fungere sammen. I børnehaven vil vi skabe udviklingsrum og trivsel for det enkelte barn og for de grupper, barnet indgår i. Vi vil give børnene et fundament af selvværd ved at hjælpe, vejlede og støtte dem til at turde give sig i kast med de muligheder, børnehaven kan tilbyde. Carl Nielsen Børnehaven er en børnehave, hvor vi lægger vægt på aktive børn og voksne, og hvor udeliv og naturoplevelser er en vigtig del af børnehavens hverdag. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene arbejde for at børnene får et norm- og dannelsesideal, hvor de viser hensyn og kan samarbejde med andre. Børnehavens delmål For, ud fra de givne rammer, at nå det overordnede mål, har vi valgt at arbejde med følgende tre delmål. Leg og venskaber Natur og udeliv Musiske aktiviteter leg og venskaber Vi anser legen for at være barnets mest naturlige måde at udtrykke sig og opleve på. 3

4 I alle teorier om børns udvikling bliver det understreget, at legen har fundamental betydning for en sund personligheds udvikling. Det er gennem leg, at børn udvikler sig. Derfor ser vi i Carl Nielsen Børnehaven legen som en vigtig aktivitet. Legen er den måde, hvorpå barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser. Børn, der får mulighed for at udforske, undersøge og afprøve verden omkring sig, bliver stærke, glade og velfungerende børn. I 3-6 års alderen leger børnene meget rollelege, hvor de afprøver forskellige følelser og identiteter. De får bearbejdet gode og dårlige oplevelser. De prøver grænser af i forhold til andre børn, og de udvikler deres fantasi. Børnene udviser stort initiativ og foretagsomhed. Dette vil være med til at give dem selvværd og tiltro til egne evner, og udvikle grundlaget for selvstændig identitet. En anden af legens vigtige funktioner er at stimulere børnenes motoriske udvikling. Generelt set opsøger børn selv de udfordringer, de har behov for eller lyst til at gennemleve i deres nuværende udvikling. Det er gennem leg, at børn lærer at knytte venskaber. De lærer at vise hensyn, fungere sammen med andre børn og efterhånden selv at løse konflikter indbyrdes. Børnehavens struktur med 2 stuer må ikke stå i vejen for børnenes mulighed for at danne venskaber på tværs i Carl Nielsen Børnehaven. fra jord til bord / natur og udeliv Fra Jord til Bord er en vigtig del af børnehavens koncept. Det pædagogiske mål med dette er at give børnene et indblik i naturens kredsløb fra det lille frø lægges i jorden, til vi kan bearbejde det i køkkenet, smide affaldet i kompostbeholderen og senere lægge kompost ud på jorden igen. Børnehaven har derfor fra starten satset på at have en køkkenhave bestående af 6 små bede og en masse frugt træer og bær buske. Børnene indrages i arbejdet i haverne og det der dyrkes i køkkenhaven, skal som hovedregel kunne anvendes til børnene, enten til hyggespisning når vi er på markarbejde, eller som tilbehør til madpakkerne. Bær og grøntsager fra haven, indgår også lejlighedsvis som ingrediens i den ugentlige eftermiddagsmad. I de senere år har flere eksperter undersøgt sammenhænge mellem børns indlæringsevne og deres motoriske udvikling. Mange børn får indlæringsproblemer, fordi deres motoriske udvikling ikke er optimal. Alt for mange børn får stramme haser og rygproblemer, fordi deres daglige fysiske udfoldelsesmuligheder i førskolealderen er foregået på et hårdt, plant underlag. I Carl Nielsen Børnehaven ønsker vi at bidrage til at børnene får optimale muligheder for at udvikle deres motoriske færdigheder på en så hensigtsmæssig måde som muligt. Både legepladsen og naturen uden for børnehavens rammer skal bidrage til at fremme børnenes nysgerrighed, fantasi, oplevelser og udvikling. 4

5 Vores legeplads på ca kvm, er bevidst indrettet så børnene kan få brugt alle sanser. Den indbyder til at børnene kan gå på opdagelse, lege deres fantasier ud og få brugt deres bevægeapparat For at sikre børnenes udeliv er det forældrenes opgave at sørge for, at deres barn altid har udendørstøj med der passer til årstid og vejr. Derefter er det personalets opgave at sørge for, at børnene aktuelt er rigtigt påklædt. Vi ønsker, at børnene lærer noget om naturens kredsløb og vil bidrage til, at børnene får en større forståelse for og lære at tage hensyn til planter og dyr. Musiske aktiviteter Børnehavens 3. delmål kan opdeles i to hovedpunkter. Musik og sang Det skabende arbejde Musik og sang Musik og sang skal være en vigtig del af børnehavens hverdag, fordi det giver børnene fællesskab, sprogtræning, rytme, styrkelse af musiske kompetencer, motorisk balance, systematisk tænkning, rumopfattelse og er et udtryk for kulturoverføring. Gennem musikalske aktiviteter ønsker vi at stimulere barnets udvikling såvel kreativt, æstetisk som socialt. Børn skaber i et musikalsk fællesskab noget der er større end det de skaber hver for sig. Det skaber samhørighed som er vanskeligt at opnå gennem de andre former for socialt samværd som vi kender. Fra udviklingspsykologien ved vi at barnet oplever og forstår de andre gennem kroppen og sanserne. Samtidig lærer og erkender det gradvist hvem det selv er. Samværet omkring musik og udøvelse af musik er udtryk for et særligt fællesskab der er kvalitativt forskelligt fra andre former for fællesskab, dels på grund af fraværet af konkurrence, dels fordi børn og voksne med forskellige forudsætninger kan opnå og få glæde af et fælles resultat. Gennem sangen, legen og bevægelsen skaber vi det overførte billede af det gode og givende samarbejde og et meningsfuldt socialt fællesskab. Hvor det enkelte barns indsats giver en værdi for resultatet. 5

6 Det skabende arbejde Det skabende arbejde er vigtigt for styrkelse af børnenes kreativitet. Det giver børnene oplevelser, mens de lærer en masse om former, farver og materialer. Det styrker deres sanseindtryk og finmotorik. I det skabende arbejde skal der være plads til både den voksenstyrede aktivitet og det frie udtryk. Børnenes billeder er et udtryk både for børnenes viden og deres oplevelse af mere fantasipræget karakter, hvor logisk og konkret tænkning går frem mod ny erkendelse, og hvor børnene får mulighed for at bearbejde oplevelser / indtryk og give udtryk for dem Vi kan lære meget om vores børn ved at se på deres tegninger og malerier og ved at høre dem fortælle om dem. Det kan give os et dybere indblik i, hvad der foregår i dem, og til bedre at forstå deres forestillingsverden. Læreplaner Vi har valgt at beskrive vores pædagogiske arbejde under de overskrifter som ligger i den nye lov om Læreplaner. Baggrunden for at gøre det på denne måde er at vi stadig gerne vil fortælle om vores arbejde. Det der tidligere hed handleplaner, fremstår nu som vores intentioner med læreplanerne. Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børn med særlige behov Barnets alsidige personlige udvikling Barnet skal føle sig værdsat og opleve, at samspillet med andre, er af værdi. Dette vil vi opnå ved at. - Skabe et inspirerende legemiljø, hvor der er plads til venskaber og ved at give barnet tid til at lege uden unødvendige afbrydelser, men med rig mulighed for at udvikle kreativitet, fantasi og evnen til at konstruere i samvær med andre. 6

7 Barnet skal opleve at blive lyttet til og blive taget alvorligt, samt føle sig forpligtiget overfor fællesskabet: - Møde det enkelte barn med anerkendelse og støtte det i at træffe valg og holde de indgåede aftaler. - Lære barnet bestemte handlemuligheder i forskellige sammenhænge, f.eks. sidde stille i en bus, lytte til en historie, lytte og fortælle til hinanden, sidde stille og samtale, når vi spiser. - Lære barnet at indgå i gruppelege og aktiviteter, hvor det skal lytte og give plads til andre. Vi voksne skal hjælpe med til, at det besluttede bliver gennemført. - Lære barnet at forhandle og se situationen fra flere synsvinkler, lære det at vise hensyn og drage omsorg for andre børn. Lære barnet at løse konflikter. - Arbejde i mindre grupper, hvor det enkelte barn bedre kan komme til orde og blive hørt. - Lære barnet at sætte ord på positive og negative følelser, så barnet kan forstå sin egen og andres tilstand. Barnet skal opleve glæde ved at tro på sig selv og egne evner, og få opbygget selvværd og tillid til omgivelserne - Lære barnet at kende omegnen ved Carl Nielsen Børnehaven, bl.a. ved at gå ture på stierne, ture i skoven, hvor der er tid til at undersøge, spørge og få svar. - Lære barnet at blive selvhjulpen og selvstændig ved i starten at hjælpe i konkrete handlinger, hvorefter det lidt efter lidt opdager/indser, at det godt kan selv. - Lære barnet at bede om hjælp i stedet for at blive sur eller ked af det. Lære barnet at håndtere den modgang, som det møder i hverdagen, og derved udvikle en vis robusthed. - Give barnet kendskab til årets gang med traditioner omkring, jul, fastelavn, påske, midsommer og høst. Lære det om de fire årstider ved at være ude og opleve naturen hele året. - Udvikle barnets motoriske færdigheder ved at det får mulighed for forskellige udfoldelser: F.eks. køre på Mooncar, cykle, klatre, løbe, spille bold, benytte gymnastiksalen på Carl Nielsen skolen, tegne, klippe, klistre male, bygge med Lego og lege med perler. - Lade barnet deltage i og stå frem for andre i sanglege, musikgrupper og teater. 7

8 Sociale kompetencer Barnet skal tilegne sig og udvikle sociale færdigheder, der medfører at barnet får et godt dannelsesgrundlag. - De voksne skal være bevidste om at de er rollemodeller i sociale sammenhænge. Således at barnet lærer almindelige danske omgangsformer f.eks. bordskik, at hilse m.m. - Tage på forskellige ture/besøg, så børnene derved lærer hvordan man gør/opfører sig i forskellige situationer. Barnet skal lære at tage medansvar og udvikle evner til samarbejde og indgå i fællesskaber. - Danne forskellige grupper, f.eks. musikgrupper og spisegrupper m.fl. I særdeleshed ved Lucia og teater oplever børnene at hvis de samarbejder og gør det de skal så bliver resultatet godt. - Hjælpe det stille barn til at turde stå frem. - Hjælpe det dominerende barn til at lade de andre komme til orde. Barnet skal opleve at blive respekteret og vise respekt for andre samt udvise solidaritet med de svage. - Tage udgangspunkt der, hvor det enkelte barn er udviklingsmæssigt, og tilpasse de udfordringer og krav de bliver stillet overfor. - Gøre opmærksom på og appellere til forståelse af, at et andet barn f.eks. er meget yngre eller mindre end dem selv, og ikke helt ved hvordan man gør endnu, og derfor har brug for det større barns hjælp. Barnet skal gives rammer hvor man har tillid til andre børn og voksne. Rammer hvor børn og voksne oplever tryghed. - Skabe ensartet og overskuelig hverdag. - Barnet er på stuer med faste voksne. - Give børnene en god start på dagen ved f.eks. at vinke farvel til forældrene med børnene. 8

9 - Anerkende børnenes forskellighed og skabe rum for det der skaber tryghed for den enkelte. Derved bliver deres forudsætninger for at udvise tolerance overfor andre også større. Barnet skal kunne give udtryk for egne behov og følelser, - og have forståelse for andres. - Skabe et sprogligt beredskab til at udtrykke følelser, og i det ligger at man kan sætte navn på at man f.eks. er glad, vred eller ked af det. - Skabe forståelse for at omsorgen for andre prioriteres højere end egen aktivitet, f.eks. hvis én slår sig så kan man ikke bare lege videre, men må hjælpe eller trøste. - Give børnene nogle grundlæggende konfliktløsnings modeller. Grunden til at det er vigtigt at barnet udvikler sociale kompetencer og lærer de almindelige spilleregler er, at det vil gøre dets liv meget lettere da det så ved, hvordan man skal gøre i en masse situationer og ikke behøver at bruge energi og kræfter på at opfinde dem selv. Regler skal give rum til frihed og udvikling. IKKE være undertrykkende og begrænsende! Sprog Barnet skal udvikle dansk talesprog med alderssvarende ordforråd og have forståelse for sprogets begreber og regler. Dette øver vi bl.a. ved at: - Læse historier, hvor vi inddrager barnet og derved giver dem mulighed for at lære nye ord, begreber og sammenhænge. I forbindelse med at vi læser, opfordrer vi børnene til bagefter at fortælle eller tegne enkeltvis, hvad de kan huske af historien. - Spille vende spil, hvor de skal fortælle, hvad de vender og træne dem i at huske, hvor den matchende brik er. Vi spiller spil, hvor de lærer at tælle øjnene på en terning og flytte brikken efter, hvad terningen viser, Vi spiller observations spil. Se bilag bagerst. - Som andre eks. på aktiviteter, der fremmer børns forståelse for sprog, vil vi nævne, kimslege, skibet er ladet med og besked lege. - Lære dem rim og remser, og dele børnene i små grupper, hvor de har større mulighed for at komme til orde og blive hørt. - Gennem samtaler mellem børn og voksne, hvor barnet får tid til at fortælle, hvad det er optaget af, og hvor man i fællesskab taler om de ting, man ser og oplever f. eks., ture i skoven og udflugter. 9

10 Barnet skal kunne udtrykke sig på forskellige måder ved hjælp af forskellige udtryksformer eksempelvis skriftsprog, billedsprog, kropssprog, tegnsprog m.m. Dette øver vi bl.a. ved at: - Lave sanglege med bevægelser for bl.a. at give børnene mulighed for at fornemme sprogrytme, stå frem for de andre børn, vise og fortælle hvad der skal gøres. Lærer dem at synge kendte sange. Barnet skal kunne skabe kontakt til andre, gennem talesprog. Dette gør vi ved at: - Give børnene mulighed for at lege i selvvalgte legegrupper, hvor de indbyrdes indgår aftaler om fordelingen af roller. Barnet skal kunne sætte ord på egne og andres handlinger. Dette gør vi ved at: - Give barnet tid til at fortælle, hvorfor det er glad/ked af det, og hvad det har oplevet, så de lærer at sætte ord på egne følelser. Barnet skal kende sammenhængen mellem kropssprog, mimik og tale. Dette gør vi ved at: - Vi voksne sætter ord på vores handlinger, for at give barnet mulighed for at lære sammenhæng mellem kropssprog, mimik og tale. Barnet skal have kendskab til tegn - symboler - bogstaver og tal. Dette gør vi ved at: - Ved at bruge tal og bogstaver så de får kendskab til tegn og symboler. F eks lærer vi dem at skrive deres navn. Og ved hjælp af remser og forskellige spil får de lært at tælle og blive bevidste om tal. I Carl Nielsen børnehaven gør vi meget for at stimulere børnenes sproglige udvikling, men da der er mange børn i forhold til voksne, ser vi hjemmet og samværet med forældrene, som den bedste forudsætning for børnenes sprogstimulering. Krop og bevægelse Barnet skal have kendskab til og erfaring med sund ernæring, og opnå en forståelse for vigtigheden heraf. 10

11 - Have en madpolitik, hvor det er forældrenes ansvar at deres børn får en varieret sund kost, men samtidig være vores ansvar som institution bevidst, således at vi giver råd og vejledning efter behov. - Børnehaven tilbyder en ernæringsmæssig sund morgenmad. - Børnehavens eftermiddagsmad, som tilbydes om fredagen, er et sundt eksempel på et mellemmåltid. - Vi ved sammen med børnene at dyrke forskellige frugter og grøntsager i vores køkkenhave, og dermed give dem kendskab til hvor tingene kommer fra. Barnet skal have respekt for egen og andres kropslighed, og personlige grænser. - Være opmærksomme, tilstedeværende voksne, som vejleder det enkelte barn i egne og andres grænser. - Vi arbejder med en struktur, hvor vi fordeler børn og voksne, så bevægelse og støj er til mindst mulig gene for andre. Barnet skal lære de grundlæggende regler om personlig hygiejne. - Have en norm i børnehaven hvor almindelig hygiejne, som det at vaske hænder før man starter på madtilberedning, borddækning, før spisning og efter toilet besøg, indgår som en naturlig dagligdags rutine. Børn skal lære alm. hygiejne og få en begyndende forståelse for sammenhæng mellem ernæring, fysisk sundhed og bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Give børnene en attraktiv, udfordrende legeplads, så det at være ude og i bevægelse, er sjovt og sundt, da alt for meget indeliv kan give grobund for bakterier og deraf forkølelser m.v. Barnet skal opleve glæde ved, accept af og forståelse for egen krop og opleve glæden ved at være i bevægelse. Det vil vi opnå ved at - Vi i vinterhalvåret går i gymnastiksalen på Carl Nielsen Skolen, så det at gå til gymnastik er sjovt og måske noget som forældrene kan følge op på i fritiden. - Vi laver forskellige forløb med bevægelseslege i løbet af året, såvel ude som inde. 11

12 Barnet skal gennem alle sine sanser, opleve omgivelserne. - Vi har indrettet børnehavens legeplads så den opfordre børnene til fysisk udfoldelse når de leger. - Bruge nærmiljøet som udflugtsmål for kortere eller længere varende ture. Natur og naturfænomener Barnet skal have viden om og erfaring med de grundlæggende vilkår i naturen. - Dyrke grøntsager og frugt i køkkenhaven, som senere bruges i tilberedningen af mellemmåltid eller som smagsprøver, og hvor det der skæres fra, komposteres igen inden det senere genudlægges i haverne. - Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, - ved at fordybe sig - undersøge - lege - opleve - reflektere. Barnet skal udvikle respekt og forståelse for naturen og opleve glæden ved at være i den, -ved at fordybe sig undersøge lege opleve reflektere. - At give børnene tid til at opdage og se på naturens små dyr når vi er på tur, leger på legepladsen eller arbejder i køkkenhaven. - Snakke med børnene om det vi møder på ture og på legepladsen. - Have et udvalg af faglitteratur til yderligere undersøgelser af det vi møder. - Arrangere emneuger, hvor det at så og plante - senere høste og spise, indgår som elementer. Barnet skal i sin færden udvise alderssvarende miljøbevidsthed. - Ved at hjælpe og lære børnene at samle eget affald sammen når vi er på ture så det ikke efterlades i naturen. - Ved at hjælpe og lære børnene at lægge affald i de rigtige affaldsspande i dagligdagen. 12

13 Kulturelle udtryksformer og værdier Barnet skal have indsigt i dansk kultur i bred forstand, samt forståelse for andre kulturer som barnet møder i sin dagligdag. - Børnehaven fejrer de almindelige danske traditioner såsom: Fødselsdage, jul, Fastelavn, Påske og Sct.Hans. - Hjælpe og komme med forklaringer omkring andre kulturelle udtryk. Barnet skal have kendskab til kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. - At tage på udflugter til f.eks. den fynske landsby, sanseudstilling og biblioteket. - At vi voksne fortæller om vores egen barndom. - At læse børnebøger som alle børn i Danmark bør kende f.eks. af H.C. Andersen eller Astrid Lindgren - At fortælle forskellige fortællinger som f.eks. De tre Bukkebruse og Rødhætte og ulven. Barnet skal have kendskab til kulturelle udtryksformer og bruge sanserne i forhold til musik, sang og kreativ udfoldelse. - Lære børnene rim og remser, gamle sange og sanglege som f.eks. Tornerose og Bro bro brille - Vi hvert år laver Lucia og juleteater. - Støtte børns individuelle udtryk med materialer, f.eks. tegne, male, modellere, konstruere og sammensætte. - Have en børnefødselsdags tradition. 13

14 Børn med særlige behov For børn der ikke kan profitere af de almindelige metoder der bruges i daginstitutionen for at opfylde ovennævnte mål, er det nødvendigt at formulere relevante og opnåelige delmål. Arbejdet med disse delmål skal bidrage til, at barnet kommer så langt som muligt i forhold til kompetencer og resurser. - Der udarbejdes beskrivelse af barnet. - I samarbejde mellem børnehaven, fag relevante specialister og forældre opsættes der delmål og handleplan for barnet. - Om nødvendigt vil der i samarbejde med relevante fagpersoner blive taget stilling til hvorvidt barnet kan forblive i daginst. eller hvorvidt barnet skal overflyttes til andet relevant dagtilbud, der kan tilgodese det enkelte barns behov. Mål og Handleplan for bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen vil udføre sin opgave ved at holde mindst 4 ordinære møder årligt. Bestyrelsen vil, ud over de formelle opgaver som er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og vedtægter, holde et højt informationsniveau om bestyrelsens arbejde: Ved skriftlig information på en opslagstavle i institutionen Bestyrelsen vil interessere sig for institutionen og institutionens placering i lokalsamfundet ved at: Være i kontakt med personalet og holde sig orienteret om arrangementer og aktiviteter såvel i som uden for børnehaven Holde kontakt udadtil både til politikere og forvaltning men også til andre forældrebestyrelser i kommunen. Mål og Handleplan for forældresamarbejdet Forældresamarbejdet i Carl Nielsen Børnehaven vil primært blive varetaget på tre niveauer. Personligt, stuevis og fælles for hele børnehaven. Personligt Personlig kontakt mellem forældre og personale i det daglige, - i hente / bringe situationen. 14

15 Opretholde brugen af en huske bog, der kan bruges af både forældre og personale til specielle meddelelser vedr. børnene. F.eks. at det er moster Mette der henter Julie i dag. Bog og tavle erstatter ikke den personlige kontakt, men er et supplement og en måde at sikre, at alle parter får de samme oplysninger. I løbet af en 3 årig periode inviterer personalet til en forældresamtale 2 3 gange. Forældresamtalen er et tilbud om at få en orientering om sit barns udvikling og trivsel i Carl Nielsen Børnehaven. Samtaler kan altid aftales på børnehavens eller forældrenes særlige initiativ. Stuevis Aktuel information og orientering på stuernes radiator tavler. Daglig information på stuedørenes whiteboard tavler. Ved at personalet på stuerne holder stueforældremøder minimum én gang årligt. Fælles Ved at lave nyhedsbrev til forældregruppen minimum 4 gange årligt. Ved at skabe traditioner omkring børnehaven ved bestyrelsesvalg, julearrangement, arbejdsfredag, og Lille Sct. Hans fest. Ved at disse forældre/børn aktiviteter er forberedt og offentliggjort i nyhedsbrev eller via opslag. Mål og Handleplan for ny indskrevne børn Ny indskrevne børn skal i den første periode af deres ophold i Carl Nielsen Børnehaven være meget sammen med deres stues voksne og skal derfor være mest på egen stue. Alle nye børn, der starter i børnehaven vil få en varm modtagelse. Vi vil bestræbe os på, at det nye barn og forældre, føler sig velkomne fra starten. Vi vil sikre, at alle ved, at barnet kommer, og der er gjort en garderobe klar til barnet med navn og mærke. Vi anbefaler alle nye børn og forældre at de kommer på besøg inden start, hvor de vil få en rundvisning i hele børnehaven og en præsentation af personalet. Ved besøget vil der blive udleveret det sidste eksemplar af Månedsnyt og en folder omkring institutionen. Forældre til ny indskrevne børn vil efter en periode på ca.3 mdr., ved regelmæssigt brug af børnehaven, få tilbudt en forældresamtale, hvor barnets trivsel og eventuelle spørgsmål om dagligdagen i børnehaven vil blive drøftet. 15

16 Formidling af synspunkter til politikerne og forvaltningen Børnehavens koncept om at være en børnehave der i især vægter Fra jord til bord er kun muligt at have som arbejdsgrundlag på et smagsprøve niveau. Mængden af personale timer og jordens beskaffenhed, gør at det kun i lille udstrækning er muligt at gennemføre. Frugttræerne trives dårligt, så drømmen om at kunne forsyne børnene med frisk frugt holder ikke. Til gengæld klarer frugtbuskene sig bedre, så der kan laves syltetøj o.lign. Vores bede i køkkenhaven, giver børnene et indblik i hvor grøntsagerne kommer fra og hvad de kan bruges til. Evaluering af regnskab Økonomisk regnskab Det bevilligede økonomiske budget for 2006 er i balance. Socialt regnskab Personale gruppen består af stabile, professionelle og pligtopfyldende medarbejdere, som med hver deres indsats er med til at give børnene en god hverdag i Carl Nielsen Børnehaven. Etisk regnskab Børnehavens etiske regnskab er et billed på de udsagn der er fremkommet gennem personalets og ledelsens dialog med forældre og bestyrelse. Udsagnene er målt i forhold til børnehavens målsætning som udstikkes i Virksomhedsplanen Børnetallet har de senere år ligget på ca børn, hen over året. At være en 43 børns børnehave er en størrelse som passer til de fysiske rammer. Vi kan bedre undgå stress og konflikter blandt børnene, som blev fremprovokeret af mange børn på for lidt indendørsplads, da vi for år tilbage var en 60 børns børnehave. Børnehavens delmål har vist sig at være et godt redskab ved planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde. Delmålene er gode guider når den indsats der fagligt gøres for at udvikle børnenes identitet, kompetencer og intellekt skal afvejes i forhold til midler, metoder og didaktik. 16

17 På det pædagogiske plan har børnehaven nået sine mål. Forældregruppen er en meget positiv samarbejdspartner. Bestyrelsen er en aktiv forældregruppe som støtter op om børnehavens mål og ideer. De bidrager med ideer og arbejdskraft til børnehavens forskellige arrangementer. Information og dialog med forældregruppen er en vigtig faktor for børnehavens pædagogiske praksis og evt. ændringer og tiltag i den forbindelse. Den hjælp vi mangler til at få klippet græs på legepladsen, ser vi frem til at kommunen finder en generel løsning på. Børnehavens visioner - Vi har visioner om at have en legeplads, hvor buske og træer kan vokse sig store uden at blive kvalt af ukrudt. En betingelse for at denne vision kan gå i opfyldelse er at vi får varig løsning til vedligeholdelse af udearealerne. - Vi har en vision om at alt personale får større tryghed i ansættelsen ved at kunne være sikre på at være ansat mere end et år ad gangen. - Vi har en vision om at få lavet legehallen om til et opholdsrum, en kombineret gymnastik, musik og teatersal, som er isoleret, opvarmet og har trægulv. Underskrift Nr. Lyndelse. Marts Liselotte Sjøgren Leder 17

18 Bilag BESKRIVELSER TIL SPROGLEGE. Observationsspil. Spillet er i en trækasse, der kan lukkes op som en bog. I den ene side lægges f.eks. et kort med bolde i forskellige farver, i den anden side lægges et tilsvarende kort. Barnet skal nu finde de to bolde, der passer sammen og sætte en brik ud for. Til sidst vendes nr. to kort og på bagsiden sammenlignes kort og brikker, for at kontrollere, om de passer sammen. Kimsleg. Sprogleg, hvor børnene skal træne deres hukommelse med at iagttage forskellige ting, som skjules derefter fjernes en ting af gangen. Det gælder så om at finde ud af, hvad der mangler. Skibet er ladet med. Er en sprogleg hvor deltagerne bestemmer indenfor en bestemt kategori, hvad skibet er ladet med ( f.eks. dyr, slik, legetøj). Når deltagerne har valgt, gælder det om at kunne huske, hvad de forskellige har sagt. Besked leg. Øve barnet i at huske / udføre f.eks. 3 beskeder. 18

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen.

Vi er ude hele året. Vi oplever årstidernes forskelligheder og finder ud af, hvordan det kan bruges i legen. Læreplaner for Skovbørnehaven på Samsø 2006 Naturen og naturfænomener Lovens krav: At opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø At erfare naturen som rum for leg og fantasi

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo. Afdeling Columbus

Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo. Afdeling Columbus Pædagogisk læreplan for Daginstitution Munkebo Afdeling Columbus Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen godkende den pædagogiske læreplan. Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at målene for

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014

Pædagogiske læreplaner. Ajourført af bestyrelsen og personalet i Dybbølsten Børnehave den 16. januar 2014 Ajourført af bestyrelsen og personalet i den 16. januar 2014 Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere