Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling"

Transkript

1 Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode... 6 Dataindsamling... 7 Interviewform... 7 Kritik af dataindsamlingen... 8 Validitet og reliabilitet... 9 Præsentation af empiri... 9 Teoriafsnit Archie Carroll Milton Friedman David Henderson Robert Freeman Michael E Porter Hvad er CSR? CSR i Danmark Regeringens handlingsplan Analyse Det økonomiske ansvar Delkonklusion Det juridiske ansvar Delkonklusion Det etiske ansvar Delkonklusion Det filantropiske ansvar Delkonklusion Konklusion

2 Perspektivering Litteraturliste Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

3 CSR i forbrugernes øjne Indledning Problemfelt I dagens Danmark er det ikke længere nok blot at lave penge på sin virksomhed, det er også blevet et krav fra forskellige sider at virksomhederne er med til at løfte samfundet og tage ansvar for dette. Det store spørgsmål er dog om virksomhederne gør det af lyst eller fordi det er et krav. (Reissmann 2011, s. 18). I Danmark er det et lovkrav iht. årsregnskabsloven 99, at større virksomheder i Danmark, virksomhederne i regnskabsklasse C og D 1, oplyser om deres initiativer indenfor CSR og hvordan de specifikt ønsker at iværksætte disse. Det er dog intet krav, at de skal have nogen CSRpolitik, men et krav at dette så oplyses. (Samfundsansvar.dk) Det kan ligeledes diskuteres, hvorvidt det bør være virksomhedernes ansvar at tage sig af de forskellige udfordringer i samfundet. Specielt taget i betragtning, at vi i dag har en økonomi, der er presset af et halvt årtis finanskrise, så man kunne mene at virksomhederne har nok at gøre med blot at genere et overskud. Derudover kan man mene, at de med deres tilstedeværelse i det danske samfund bidrager med skat og arbejdspladser, men det er hele tiden spørgsmålet, hvem er forpligtet overfor hvem? Danmark som samfund sørger for at uddanne arbejdskraft til virksomhederne og er er med til at stille nogle rammer op, der gør at det er muligt at lave profit for virksomhederne. (Reissmann 2011, s. 15). Derudover er det vigtigt at påpege borgernes behov for CSR; hvorvidt det er noget vi som borgere og forbruger tager med i vores overvejelser, når vi køber et produkt, således at virksomhedernes indsats på CSR området kan blive rentabelt og kan iværksættes som en del af en overordnet strategi, og at det ikke bare bliver filantropi. 1 Regnskabsklasse C er store virksomheder, der i to år i træk har opfyldt to af følgende tre kriterier: Balancesum over 143 mio. DKK, Nettoomsætning over 286 mio. DKK, over 250 ansatte. Regnskabsklasse D er børsnoterede og statslige aktieselskaber (Erhvervsstyrelsen) 3

4 Jeg ønsker i dette projekt at redegøre for begrebet CSR og se på hvilken betydning begrebet har i dag. Derudover ønsker jeg at diskutere årsregnskabslovens 99 og hvilken betydning den har for forbrugerne. Problemformulering For at finde en dækkende problemformulering for mit problemfelt har jeg udarbejdet følgende: Hvordan defineres CSR som begreb i dag og hvilken betydning har årsregnskabslovens 99 for forbrugerne? Afgrænsning Jeg vil i løbet af mit projekt udelukkende fokusere på Danmark og de danske forbrugere. Dette har jeg gjort fordi vi i Danmark har en lovgivning på området, hvilket medfører ekstra opmærksomhed på området. Jeg vil derudover afholde mig fra at fokusere på en enkelt virksomhed, da det godt kan give et meget ensporet syn på CSR, hvis jeg udelukkende tog udgangspunkt i dette. Jeg mener at CSR er et meget bredt begreb, hvorfor jeg ønsker at undersøge det bredt. Metode Videnskabsteoretiske overvejelser Jeg har i mit projekt lade mig inspirere af den, inden for videnskabsteoretiske retninger, nye retning, kritisk realisme. Den kritiske realisme er udviklet af den engelske filosof Roy Baskhar i 1970erne under krisen i vesten. (Fuglsang 2007, s.146) Man kan ifølge kritisk realisme ikke observere virkelighedens strukturer direkte, men må i stedet forsøge, ved forskellige teknikker, at opnå en forståelse af disse. (Fuglsang 2007, s. 35). Den kritiske realisme ser verden som værende eksisterende, uafhængigt af forskernes syn og erkendelse af den. Det betyder, at lige meget, hvor kvalificeret et svar man giver, er man opmærksom på, at man måske kun har fået svar på en lille del af hele den faktuelle sandhed, hvorfor det kun muligt at give et øjebliksbillede. Dette står i kontrast til den kritiske rationalisme, hvor man antager noget indtil det modsatte er bevist. (Sayer 2000, s. 15). 4

5 Jeg har valgt at lade mig inspirere af den kritiske realisme, da jeg har et ønske om at kunne gå ned i den del af genstandsfeltet, der ikke kan observeres direkte, og derved analysere mig frem til et muligt svar på problemformuleringen. Den konklusion jeg vil komme frem til, vil give et øjebliksbillede, sammenfattet af de svar jeg får via min empiriske dataindsamling sammenholdt med de valgte teorier. Dette vil aldrig give den faktuelle sandhed. Jeg vurderer at den kritiske realisme passer godt til CSR, da det også er et begreb, der har en skiftende betydning, hvorfor det giver mening at vurdere et øjebliksbillede. Jeg har derfor også formuleret min problemformulering, således at jeg tager udgangspunkt i CSR i dag. Dette ser jeg som den rigtige måde at gøre det på, da de ting vi regner som værende samfundsansvar kan have ændret sig mange gange i løbet af de næste 10 år. De tre domæner Den kritiske realisme er en empirisk funderet retning. Den kritiske realismes tankegang er at der eksisterer en virkelighed, uanset hvilken viden vi har om virkeligheden (Fuglsang, 2007, s. 47). Dette er således også den kritiske realismes epistemologiske og ontologiske udgangspunkt (Fuglsang, 2007, s. 148). Denne virkelighed beskrives af Roy Baskhar som stratificeret, fordi der findes en tredelt ontologisk distinktion imellem det empiriske, faktiske og virkelige domæne (Fuglsang, 2007: s. 147). Det empiriske og det faktiske niveau kan beskrives som toppen af isbjerget, der er observerbart, imens det virkelige niveau ligger under overfladen og derfor ikke kan blive set med det blotte øje. Det empiriske domæne er delvist virkelighed, men alligevel ikke hele sandheden. Det faktiske domæne omfatter såvel det empiriske som det faktiske, samt de mekanismer, som frembringer dette. Det grundlæggende domæne er det virkelige domæne. Her findes mekanismerne der er årsag til problemstillingen (Fuglsang, 2007, s. 144). Metodologi Projektets metodologi dækker over valget af strategi for analysen, altså hvordan samspillet mellem empiri og teori sker (Fuglsang & Olsen, 2007, s. 29). Vidensproduktion handler om at bevæge sig fra det faktiske niveau til et dybere niveau. Til dette kan der ved brugen af kritisk realisme, bruges to analyseværktøjer, retroduktion og abstraktion. Jeg har til dette projekt valgt at benytte mig af retroduktionen. Retroduktionen er en kombination af de 5

6 observerede regulariteter (induktion) med betinget udledning (hypotetisk deduktion). Herved er det en slutningsform, der tager afsæt i en konklusion, og med dette udgangspunkt kan jeg undersøge, hvilke præmisser der findes for at underbygge det forventede bud på en konklusion (Fuglsang & Olsen, 2007 s. 153). Den antagelse jeg igennem hele projektet arbejder hen imod er, at der er en forskellighed i, hvordan forskellige unge opfatter CSR og hvilken betydninger de tillægger den. Retroduktion er et begreb der omhandler den tankegang der er nødvendig for at nå fra de empiriske observationer til de bagvedliggende strukturer og generative mekanismer, samt om den argumentation der fremkommer på den anden side af de empiriske kendsgerninger (Fuglsang & Olsen 2007, s. 156). Den kvalitative forskningsmetode Jeg har valgt, at søge inspiration hos den kvalitative forskningsmetode til at indhente, behandle og analysere empiri. Det kvalitative perspektiv skal findes i analysen af interviewene, som er gennemført med et ønske om at opnå en dybere forståelse og indsigt i min problemstilling. Jeg har gennemført fem forskellige interviews fordi det er et krav i henhold til projektbeskrivelsen, at man har medtaget empiri, man selv har konstrueret. Ved disse interviews har jeg forsøgt at få et mere nuanceret billede af min problemstilling. Den kvalitative forskning er en teknik, der fokuserer på folks adfærd, følelser, perspektiver og forståelse. Denne teknik er brugbar, når man opererer med forskningsspørgsmål, der ikke kan besvares numerisk. Denne gør dog, at det ikke er muligt at gøre brug af statistikker, hvilket gør det vanskeligt at anvende forskningsresultaterne repræsentativt, såfremt man havde et ønske om at sætte det op mod en større population (Strauss & Corbin, 1998, s. 10). Måden hvorpå man kan se brugen af den kvalitative forskningsmetode i projektet kan ses i mine indsamlede data. Denne er foretaget ved at gennemføre interviews blandt en lille gruppe af mennesker, kombineret med den valgte litteratur. De gennemførte interviews var semistrukturerede, hvilket gav mulighed for at respondenterne selv kunne give deres eget svar, i stedet for at de fik opstillet en række svarmuligheder, hvilket man typisk gør ved kvantitativ forskning, primært brugt ved spørgeskemaundersøgelser. 6

7 Den kvalitative forskningsmetode giver frihed til at udforske et felt fra flere forskellige vinkler. Det kan dog være svært som forsker og interview person at holde objektiviteten, hvorfor den personlige involverede interaktion kan vanskelligøre et nuanceret syn fra respondenten og man kan ende med en respondent, der udelukkende sidder og giver de svar, de tror man som interviewer ønsker. Med ovenstående mener jeg at mit valg af den kvalitative forskningstilgang passer godt til min inspiration af videnskabsteoretisk tilgang, da den kritiske realisme ikke søger årsagsforklaringer og ligeledes ikke fokuserer på den endegyldige sandhed, men et øjebliksbillede af de observationer, der bliver foretaget. Dataindsamling Spørgeguiden Det er vigtigt at processen med at indsamle dataene bliver koordineret, således at jeg får udtrukket de brugbare oplysninger ud af respondenterne, med henblik på at få besvaret problemstillingen. Det har derfor været en vigtigt at finde ud af hvilken interviewform jeg skulle benytte mig af. Interviewform Jeg har valgt at mit empiri skal indsamles via semistrukturerede interviews og derfor vil der blive foretaget fem interviews med udvalgte personer. Denne interviewform giver mulighed for at udføre et mere detaljeret interview, end hvis der var lagt en fast spørgeguide fra start af. Det semistrukturerede interview arbejder inden for en overordnet spørgeramme som er tilpasset respondenten, men giver samtidig intervieweren mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, således at man kan få klarlagt evt. uklarheder eller grave dybere i et svar. Derudover modificerer jeg spørgerammer, således at bevæger mig indenfor respondentens vidensområde, dette gør jeg for at sikre validiteten i mit interview (Bogner mfl. 2009: s.78). Jeg har udelukkende benyttet mig semistrukturerede interviews, fordi jeg mener at de skaber et bedre overblik, end jeg eksempelvis kunne have opnået med spørgeskemaer, hvor det er svært at måle validiteten og opnå konkrete svar (Bogner mfl., 2009: s. 104). Dette sikrer jeg, ved at udføre personlige interviews, hvor repræsentativiteten ikke er i fokus, men respondenterne udvælges derimod udelukkende, fordi de hver især kan bidrage til den samlede helhedsforståelse (Bogner mfl., 2009: s. 104). Respondenterne er blevet udvalgt på baggrund af deres alder og deres uddannelse. Jeg har valgt at mine udvalgte interviewpersoner alle skulle være i alderen år og at alle mine respondenter skulle være under en videregående uddannelse eller færdiguddannede. Det har jeg valgt, da jeg 7

8 primært fandt det interessant at undersøge de unges opfattelse af CSR, da det er den gruppe jeg selv tilhører og det er dem, der er de fremtidige forbrugere i Danmark. Derudover har jeg en forventning om, at en større del af folk på videregående uddannelse har sat sig ind i en ting som CSR. I forbindelse med konstruktionen og udførelsen af en spørgeguide kan man, når man benytter sig af et semistruktureret interview, benytte to typer spørgsmål; åbne eller lukkede. De åbne spørgsmål giver respondenten mulighed for at svare frit og med egne ord, mens de lukkede spørgsmål er mere strukturerede og derfor ofte kun er mulige at besvare med ja/nej. Jeg har valgt at benytte mig af både åbne og lukkede spørgsmål. En del af de lukkede spørgsmål bruges dog primært til indledning og for at få informationer om respondenten. Jeg har ikke fastsat noget antal af spørgsmål, da der vil være respondenter, hvor det vil være vigtigt at kunne tømme vedkommende for relevant information, mens der er andre der selv vil være i stand til dette. Kritik af dataindsamlingen Jeg har som skrevet i ovennævnte foretaget semistrukturerede interviews med fem udvalgte respondenter. Disse interviews har til formål at svare på, hvilken betydning CSR har for dem og hvordan det defineres. Mine overvejelser gik på, hvorvidt jeg ønskede at benytte mig af interviews eller spørgeskemaer. Fordelen ved at benytte sig af de kvalitative interviews er, det giver en bedre mulighed for at kunne gå i dybden med de enkelte spørgsmål og få en bredere forståelse. Desuden giver respondenterne mere nuancerede besvarelser og derfor mere konkret viden. En ulempe er at respondenterne svarer det de tror jeg som interviewer ønsker at høre Alle mine interviews er foregået i enrum. Dette er gjort med et ønske om at få reelle svar fra hver enkelte respondent. Denne ville kunne lade sig påvirke, hvis nogen overhørte interviewet eller respondenten havde overhørt et tidligere interview. Havde jeg i stedet valgt at gøre brug af spørgeskema, havde min opgave været mere repræsentativ, da jeg i så fald ville have haft flere respondenter. Ulempen ville dog være, at jeg ville have begrænsninger omkring mine spørgsmål, da disse ville blive meget overfladiske og jeg ville derfor skulle have benyttet mig kvantitativ metode og en videnskabsteori, derudover er det tidskrævende at sende spørgeskemaer ud, tid jeg ikke har haft til rådighed. At jeg kun benytter mig af fem respondenter giver nogle begrænsninger. Primært ligger begrænsningerne i at mine respondenter ikke nødvendigvis er repræsentative for hele den gruppe 8

9 jeg ønsker at undersøge. Den enkelte interviewede kan være påvirket af en bestemt ting, der gør at vedkommendes syn på CSR skiller sig markant ud, eksempelvis en politisk overbevisning. Derudover vil jeg også vurdere at de respondenter, der er færdiguddannede og har job og dermed en højere indkomst i højere grad kan tillade sig at inddrage flere perspektiver i deres indkøbsvaner og derfor bedre kan tage højde for andre faktorer end prisen. Overordnet er jeg bevidst om, at der er fejlkilder i denne form for dataindsamling, men jeg vurderer dog at de indsamlede data, kan danne grundlag for en gennemarbejdet og retvisende analyse. Validitet og reliabilitet Validiteten betyder om der er en sammenhæng mellem det jeg ønsker at undersøge, og det jeg har undersøgt (Olsen & Pedersen 2006, s. 317). Reliabiliteten omhandler hvorvidt jeg kunne lave samme undersøgelse igen og få samme resultater (Olsen & Pedersen 2006, s. 321). Min empiriindsamling består primært af de fem interviews. Jeg har igennem mine interviews forsøgte at få svar på de ting som jeg ønsker besvaret i henhold til min problemstilling. Problematikken ligger lidt i at der, som ovenfor nævnt, ikke er interviewet tilstrækkelig med personer til at det er repræsentativt, hvorfor man primært kan bruge projektet til at se på nogle tendenser hos den undersøgte gruppe. Derudover kan projektet ses som et springbræt til at lave en større undersøgelse af CSRs betydning. I denne henseende vurderer jeg ikke, at der er nogle problemer i forhold til validiteten af projektet, da validiteten ikke er det afgørende for gyldigheden i projektet. Validiteten i interviewene er sikret ved at holde en klar linje gennem de foretagne interviews, samt ved at stille alle respondenterne de samme åbne spørgsmål og ved at forsøge at være meget præcis i formuleringen af spørgsmålene. Den manglende repræsentativitet vil bevirke at reliabiliteten vil være lav. Præsentation af empiri Min primære empiri i projektet består af de fem kvalitative interviews jeg har foretaget med. Disse fem interviewpersoner er alle sammen mellem 20 og 30 år. Dette valgte jeg at de skulle være, da det er den aldersgruppe jeg selv tilhører og derudover er det dem, der er fremtidens forbrugere og derfor dem der skal være med til at sætte dagsordenen. Derudover er fire af dem i gang med en 9

10 videregående uddannelse, mens den sidste er færdig uddannet. Dette var et krav for at jeg ville have bedst chance for at opnå kvalitetssvar, da jeg antager at de som regel har sat sig bedre ind i tingene. Denne empiri skal hjælpe mig til at komme med mit bud på en definition af CSR som begreb og hvilken betydning forbrugerne tillægger det. Nedenfor følger en præsentation af de interviewede og formalia om disse. Alle interviews er vedlagt som bilag. 1) Navn: Jacob Wanding Uddannelse: Læser til Innovation og Iværksætteri på 5. semester Alder: 24 år Jacob har tidligere hørt om CSR og kender til lovgivningen grundet et tidligere projekt. Interviewsted: Jacobs arbejdsplads Varighed: Ca. 25 min 2) Navn: Mark Sørensen Uddannelse: Læser HA på 6. semester Alder: 23 år Mark kender til CSR gennem hans studie og kender ligeledes til lovgivningen, da han har en stor interesse i regnskab. Interviewsted: I Marks hjem Varighed: Ca. 20 min 3) Navn: Mikkel Gellert Uddannelse: Læser til Serviceøkonom på 2. semester Alder: 24 år Mikkel kender til begrebet CSR, men havde aldrig hørt om lovgivningen før. Interviewsted: Mikkels arbejdsplads Varighed: Ca. 30 min 10

11 4) Navn: Søren Nissen Uddannelse: Læser HumBas på 2. semester Alder: 22 år Søren er meget passioneret omkring dét CSR står for, men kendte ikke det. Interviewsted: Interviewers hjem Varighed: Ca. 25 min 5) Navn: Michael Madsen Uddannelse: Cand.Merc Alder: 27 år Michael har igennem sin virksomhed stiftet bekendtskab med CSR, hvorfor han også kender til lovgivningen. Interviewsted: Michaels virksomhed Varighed: Ca. 20 min. Teoriafsnit Dette afsnit omhandler de teoretikere jeg har valgt at bruge igennem mit projekt. Disse skal i sammenspil med mine foretagne interviews give mig et grundlag for at komme med et bud, på en konklusion omkring definitionen af CSR og hvilken betydning CSR har/bør have for virksomhederne, i forbrugernes øjne. Jeg vil bruge fem teoretikere til min diskussion af CSR som begreb, en teoretiker til at sætte rammerne for diskussion, to der er positivt stemt overfor CSR og to der er negativt stemt overfor CSR. 11

12 Archie Carroll Den første teoretiker jeg ønsker at benytte mig af, er Archie Carroll, professor i management, der sætter rammerne for diskussionen af CSR som begreb. Archie Carroll prøver at indramme begrebet i en pyramide, Pyramide of Social Responsibility som på dansk betyder Pyramide for social ansvarlighed. (Carroll 1991) Carrolls CSR-Pyramide fra 1991 (http://cnx.org/content/m35612/latest/picture%2035.jpg) Carroll har opdelt pyramiden i 4 dele, hvor det øverste er det ønskværdige, den næste del er det forventede og de sidste to dele er påkrævet. (Carroll 1991, s. 42) Den første del er det filantropiske ansvar, det ønskværdige. En virksomhed bør ifølge Carroll handle, så virksomheden stemmer overens med de forventninger som samfundet har til den. Derudover bør virksomhedens ansatte deltage i frivillige velgørenhedsaktiviteter i de forskellige lokalsamfund. (ibid) 12

13 Den anden del er det etiske ansvar, det forventede. En virksomhed bør altid handle i overensstemmelse med de etiske normer som er i det pågældende samfund. Disse skal anerkendes og respekteres og virksomheden må ikke gå på kompromis med dette for at nå sit mål. (Ibid). Den tredje del er det juridiske ansvar og en del af det påkrævede. En virksomhed skal altid handle ud fra de gældende regler, lover og retningslinjer, som er udstukket af staten, hvilket er en nødvendighed for at kunne drive virksomhed. (Ibid) Den fjerde del er det økonomiske ansvar og ligeledes en del af det påkrævede. En virksomhed skal altid handle ud fra hvad der er økonomisk rentabelt og profitmaksimerende for virksomheden. Dette ansvar har virksomhederne overfor deres interessenter, men også overfor samfundet. Mere profit vil betyde flere penge i statskassen via skat og på sigt flere arbejdspladser. (Ibid). For Carroll danner det økonomiske ansvar grundlaget for de tre andre. Dette giver logisk set god mening, da en virksomhed der ikke tager økonomisk ansvar vil gå konkurs, og en virksomhed der er gået konkurs kan ikke opfylde de andre ansvar. Desuden kan en virksomhed ikke opfylde et trin, hvis de er gået på kompromis med trinet nedenunder, eks. kan en virksomhed ikke opfylde det etiske ansvar, hvis de er gået på kompromis med det juridiske ansvar. (Carroll 1991, s. 43) Milton Friedman Den næste teoretiker jeg ønsker at benytte, er den økonomiske teoretiker Milton Friedman. Milton Friedman er meget kritisk overfor CSR-aktiviteter og havde et meget berømt citat The business of business is business (kommunikationsforum.dk). Dette citat fremstiller meget godt hans holdning til, hvad en virksomhed bør sigte mod, profitmaksimering. Han mener grundlæggende ikke at virksomheder er til for samfundets skyld, men for virksomhedens aktionærers skyld. Han mener derfor ikke, at det er op til virksomheden at tage ansvar for samfundets udfordringer, det må være statens opgave at varetage disse. Han mener at CSR-aktiviteter kan foregå i medarbejdernes fritid for deres egne penge, aktionærerne skal ikke udsættes for ekstra beskatning og han kalder CSRaktiviteter for tyveri af aktonærernes penge. (Friedman 1970, s. 2) Han mener dog at virksomheder har lov til at involvere sig i CSR-aktiviteter, såfremt det har til formål at gavne aktionærernes afkast. (Friedman 1970, s. 4) 13

14 Han påpeger også, at ledelsen i virksomheder typisk udgøres af dygtige forretningsmænd, men fordi de er dygtige forretningsmænd gør det dem ikke nødvendigvis kvalificerede til at beslutte, hvilke aktiviteter der skal til for at hjælpe samfundet. (Friedman 1970, s. 3) David Henderson Min næste teoretiker er David Henderson, han er ligeledes modstander af CSR. Milton Friedmans meget liberale holdninger bliver af mange set som værende forældede, mens David Henderson en mere moderne udgave. Henderson mener, at mange virksomheder kommer til at øge deres omkostninger pga. CSR. Han mener, at når man hæmmer mulighederne for fri udfoldelse, så bliver alle fattigere. For at leve op til forventningerne fra samfundets side om CSR, vil enhver virksomhed øge omkostningerne. Dette vil starte en reaktion, der gør at priserne vil stige for forbrugerne, hvilket vil resultere i at der vil blive mindre proft, lavere skatteindtægter til staten og i sidst ende betyde færre arbejdspladser i samfundet. (Henderson 2001, s. 71). Den største kritik af CSR finder han i det, at regeringer pålægger fælles internationale standarder på trods af at omstændighederne for landene er så vidt forskellige. Han mener at det er med til at begrænser globaliseringens muligheder ved fælles handler og investerings flow. Han mener at dette er modstridende med ønsket om at udvikle fattige lande, i og med, at man undertrykker borgernes arbejdsmuligheder. (Henderson 2001, s ). Han mener ligeledes at grunden til at virksomhederne påtager sig et socialt ansvar ligger i, at de har en frygt for konsekvenserne, hvis de ikke gør det. Eksempelvis dårlig medieomtale, der kan være med til at skade virksomhedens image. Han frygter desuden, at CSR bliver et redskab for regeringer til at gribe ind og kontrollere virksomhedernes aktiviteter. Han frygter at begrebet kan blive misbrugt til at regulere den fri konkurrence og skabe en fordel for nogle producenter på bekostning af andre producenter eller forbrugerne. (Henderson, 2001, s. 136) Derudover finder han begrebet CSR diffust, da begrebet kan betyde næsten alt og peger i mange forskellige retning. Dette er problematisk fordi arbejdet med CSR kan evalueres på flere forskellige måder. 14

15 Han mener ikke længere at virksomhedernes rolle bliver at samle ressourcer, foretage investering og skabe nye produkter, styret af motivet om at tilfredsstille forbrugernes krav på det frie marked. Han stiller spørgsmålstegn ved, om forbrugerne virkelig ønsker, at virksomhederne påtager sig et socialt ansvar, hvis dette går ud over omkostningerne og prisen for produkter og serviceydelser. (Henderson, 2001, s. 74) Robert Freeman Som en fortaler for CSR-aktiviteter har jeg valgt den amerikanske professor i businessadministration Robert Freeman. Han forsøger med sin stakeholder-teori at gøre op med Friedman og hans holdning om at virksomhedernes eneste opgave er at tilfredsstille deres interessenter. Ifølge Freeman er stakeholderne defineret til at være alle interessenter rundt om virksomheden, dvs. alle der enten har indflydelse på virksomheden eller bliver påvirket af den. (Freeman 1984, 46). Det er en meget bred definition og selvom Freeman således mener at de mest succesfulde virksomheder, er dem der bedst formår at imødekomme de varierende krav og forventninger fra de forskellige stakeholdere (Freeman 1984, 25), er der alligevel nogle der har større indflydelse end andre, og er derved nogle, virksomheden skal udvise større hensyn og ansvarlighed overfor. De tre vigtigste stakeholdere for en virksomhed er oftest de ansatte, aktionærerne og kunderne, men det varierer naturligt alt efter virksomhed, pointen er dog at fokus på disse tre grupper alene, ikke længere er nok for at en virksomhed kan overleve (Freeman 1984, 27). Freeman opfordrer virksomhederne til at indse at vi lever i nye turbulente tider. På grund af mediernes større opmærksomhed og dermed også forbrugernes opmærksomhed, er det nødvendigt med et bredere samarbejde mellem virksomhed og interessenter, og dermed også samfundet. Man kan sige at virksomheden tvinges til at tage et større socialt ansvar grundet presset udefra. (Freeman 1984, 11-22). De gode gamle dage hvor virksomhederne kun skulle koncentrere sig om at køre rundt internt eller på et begrænset produktmarked, er væk. Derfor er teorier inden for forretning og ledelse, hvor fokus ligger på effektivitet, forældede. Det skyldes at store lokale, nationale og globale emner og grupper har meget stor påvirkning og effekt på virksomheder og organisationer. (Freeman 1984, 4). Ifølge Freeman mangler forretningslivet nye rammer for hvordan denne forandring, både internt og eksternt, skal håndteres (Freeman 1984, 8). Svaret er netop at virksomhederne anvender et stakeholder-perspektiv. 15

16 Ifølge stakeholder perspektivet skal virksomheden indse at der er andre end blot stockholders (aktionærerne og ejerne), der har interesse i virksomheden og som derfor skal tages hensyn til i virksomhedens strategi (Freeman 1984, 6-7) Freeman mener at virksomhederne igennem egne værdier i højere grad kan influere deres interessenter, men det kræver, at de formår at kommunikere med de rette værdier og signaler. Set fra forbrugernes perspektiv er det næsten altid virksomheden det falder tilbage på, og virksomheden kan dermed blive ansvarliggjort for noget en anden interessent er skyld i. Netop derfor er det essentielt at virksomheden stiller krav til sine interessenter, og det er dermed en tovejs indflydelse. (Freeman 1984, 46). Ifølge Freeman skal virksomhederne altså have et bredt perspektiv og samtidig fokusere på alle grupper af interessenter, for at kunne overleve på langt sigt. Oftest er samfundet, eller forskellige dele af samfundet, en eller flere grupper af virksomhedens interessenter. Freeman argumenterer for, at den måde virksomhederne kan tilgodese deres interessenter er via CSR-aktiviteter. Han mener at virksomhedernes vej til overlevelse og profit skal ske gennem CSR. Freeman mener dog ligesom Henderson, at begrebet er blevet for udefinerbart, hvorfor det kan være svært at bruge for virksomhederne i praksis. Virksomheden bør derfor behandle og varetage de mest fremtrædende interesser fra deres stakeholders, som om de i sig selv var det endelig mål og ikke kun en måde at nå til målet. (Freeman 1984, s 23). Michael E Porter Den sidste repræsentant der taler for CSR er den amerikanske professor i økonomi og ledelse Michael E Porter. Han har i samarbejde med juristen Mark Kramer udformet sine tanker omkring CSR og hvordan det bør bruges i en strategisk sammenhæng. Michael Porter mener virksomhederne kan forbedre deres konkurrencedygtighed, hvis de vælger at bruge filantropi strategisk. Porter mener at alt for mange virksomheder føler sig presset ud i at skulle donere penge til tilfældig velgørenhed. Dette mener han, sker alt for ofte uden at virksomhederne har en ide med det (Porter 2002, s. 1). Han mener at presset fra omverdenen for virksomhedens stigende filantropiske tiltag gør at virksomhederne enten må indse, at de ikke kan leve op til forventningerne eller at virksomhederne ender med et underskud. Porter mener derfor, at 16

17 det er vigtigt at virksomhederne arbejder med filantropi strategisk. Han er her på linje med Milton Friedman i, at virksomhederne skal holde sig fra tilfældig filantropi og tilfældig CSR. Som sagt adskiller han sig fra Friedman ved at mene, at virksomhederne bør benytte sig af filantropi, eksempelvis ved at skabe bedre rammer for interessenter de arbejder sammen med. Filantropi er godt, når det foregår under ordnede, fokuserede og strategiske rammer. (Porter 2005, s. 3) Porter ser virksomhederne og samfundet som en sammenhængende kraft, der er afhængige af hinanden, hvilket han finder som begrundelse for det stigende fokus på CSR. Han ser ligeledes her at virksomhederne fokuserer på, at deres CSR-aktiviteter indgår som en del af virksomhedens strategi og derfor lægger sig op ad de produkter eller den ydelse virksomheden sælger. På den måde skaber virksomheden de bedste forudsætninger for at kunne bidrage til samfundet og selv få en gevinst ud af det. (Porter 2005, s. 4) Han mener at det for virksomhederne er svært at opgøre etik og moral i kroner og øre, hvorfor han råder virksomhederne til at droppe brugen af etik og moral som CSR og bruge CSR som et værktøj og kun involvere sig i de aktiviteter, der er direkte til nytte for virksomhederne. Det er vigtigt at virksomhederne finder den gyldne middelvej, mellem hvad virksomhederne skal og hvad staten bør tage sig af. Porter mener at virksomheder bør styringen, i kampen om at få samfundet og virksomhederne bragt tættere sammen. Porter mener at virksomhederne skal benytte sig af det han kalder Shared Value, som på dansk betyder fælles værdi. Porter mener at virksomhederne skal begynde at tænke anderledes. Tidligere har det været sådan at virksomhederne har tænkt, at så længe det går godt for dem, så går det også godt for samfundet, fordi virksomhederne sørger for at holde hjulene i gang. Virksomhederne skal tænke det omvendt, hvad der er godt for samfundet er også godt for virksomhederne. (Porter 2011, s. 1) Hvad er CSR? Formålet med projektet er at definere CSR. For at kunne opfylde dette formål, er det vigtigt at forstå hvad begrebet CSR betyder, Corporate Social Responsibility, oversættes på dansk til virksomhedens sociale ansvar. (Rendtorff 2007, s.111). CSR begrebet er et meget diskuteret emne blandt forskere, virksomheder og regeringer. Meningsindholdet deri er forskelligt. Akademikere 17

18 kan ikke blive enige om en fælles definition af begrebet, mest på baggrund af at virksomhedernes ansvar, går længere end kun at være profitfokuserede virksomheder. CSR må i praksis betegnes som en subjektiv vurdering i tæt relation til virksomhedens strategi. En virksomheds arbejde med CSR kan rumme vidt forskellige aktiviteter, lige fra støtte til det lokale fodboldhold i nærmiljøet til støtte af arbejdsforholdene i U-lande. Det er nødvendigt at skelne imellem virksomhedens grundlæggende ansvar og virksomhedens sociale ansvar, da der har været tendens til at reservere begrebet om corporate social responsibility til en frivillig indsats der ligger ud over virksomheders øvrige juridiske og økonomiske forpligtelser (Rendorff, 2007, s.112). Ifølge teoretikeren Archie B. Carroll, har begrebet CSR en lang og varieret historie, men er først blevet formel skriftlig i det 20. århundrede. CSR beskæftiger sig grundlæggende med virksomhedens samfundsansvar, hvad virksomheden giver tilbage til samfundet. Herunder ord som etik, bæredygtighed, værdier og filantropi mm. (Rendtorff 2007, s. 113). Ifølge forskere, er fordelene ved at inddrage CSR forskellige. En af de vigtigste fordele er, at CSR kan bidrage positivt til virksomhedens image og omdømme, som igen har en positiv indflydelse på differentiering af virksomheden og dens konkurrenceevne. CSR kan også tilføje værdi til produktet, da det kan give forbrugerne oplysninger om forhold, der er vigtige for dem, såsom vilkår for arbejdstagere og dyrevelfærd. CSR i Danmark Første gang man begyndte at snakke om CSR i Danmark, var i forbindelse med Sparekassen Nordjyllands Etiske regnskab tilbage i Det Etiske regnskab skal gøres op i hvor høj grad virksomhederne lever op til de værdier de har udviklet i samarbejde med deres interessenter (Gyldendal). Dette bruges stadig den dag i dag af mange virksomheder i Norden, som en basis for en international standard for vurdering af de forskellige virksomheders sociale og etiske ansvar. Vi skulle dog frem til midten af 90 erne før CSR virkelig begyndte at blive debatteret og kom på den politiske dagsorden. Det skete da daværende Socialminister Karen Jespersen satte kampagnen Det rummelige arbejdsmarked i gang. Danmark havde på det tidspunkt et stadigt stigende antal mennesker på overførselsindkomst, til trods for at der var en stor stigning i antallet af arbejdspladser. Kampagnen gik derfor ud på at virksomhederne, ganske frivilligt, skulle være med til at tage ansvaret for de mange mennesker på overførselsindkomst. Dette skulle ske ved at 18

19 virksomhederne bl.a. i højere grad ansatte folk fra langtidsledighed eller andre dårligt stillede grupper, mod et løntilskud fra staten, og på den måde fik integreret dem på arbejdsmarkedet igen. Derudover mente Karen Jespersen igennem kampagnen, at det var vigtigt at virksomhederne gav deres medarbejdere lang snor i forbindelse med langtidssygdom eller lignende (SFI.dk). Kampagnen havde en rigtig god effekt, da virksomhederne i højere grad begyndte at ansætte folk på løntilskud. Dette betød at flere handicappede, flere indvandrere og flere langtidsledige kom i arbejde, faktisk var antallet stigende helt frem til Det har generelt kendetegnet de politiske kampagner og handlingsplaner for CSR, at det skulle bygge på frivillighed fra virksomhedernes side. Man ønskede ikke at trække lovgivning ned over hovedet på dem, ved for eksempel at pålægge dem at ansætte x antal medarbejdere som kom fra langtidsledighed. I stedet skulle kampagner gøre virksomhederne opmærksomme på at de også havde et samfundsansvar. Tanken bag handlingsplanen fra den tidligere VK-regering udkom i midten af Denne handlingsplan var bygget op omkring tanken om frivillighed fra virksomhedernes side. Denne førte til en lovgivning i årsregnskabsloven. Derudover ønskede den daværende regering at virksomhederne skulle være med til at tage et ansvar over for de fattigste lande, som globaliseringen havde været med til at sætte fokus på. Således at virksomhederne var med til at hjælpe de fattige land under den globale udvikling, sådan at de forhold de fattigste lande lever og arbejder under blev forbedret. Derudover mente den daværende VK-regering at Danmark skulle markedsføres som et foregangsland inden for CSR, således at virksomheder kunne drage fordel af deres indsats og stå stærkere i den globale konkurrence. Regeringens handlingsplan Den 16. december 2008 vedtog Folketinget årsregnskabslovens 99. Dette betød at virksomheder tilhørende regnskabsklasse C og D, som svarer til ca virksomheder, fra regnskabsåret 2009, er forpligtigede til at redegøre for deres CSR i ledelsesberetningen i deres årsregnskab (arbejdsmiljøviden). I ledelsesberetningen skal virksomheden skrive, hvilke CSR-politiker, virksomheden har. Derudover skal virksomhederne skal virksomhederne skive, hvilke CSRaktiviteter, de ønsker at benytte som knytter sig op til deres CSR-Politik. (samfundsansvar.dk). Den daværende regerings handlingsplan var opdelt i 4 indsatsområder. 19

20 1. Udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar 2. Fremme af virksomhedernes samfundsansvar gennem statens aktiviteter 3. Styrkelse af erhvervslivets klimaansvar 4. Markedsføring af Danmark for ansvarlig vækst Under indsatsområde Udbredelse af forretningsdrevet samfundsansvar hørte som tidligere nævnt lovkravet til virksomhedernes om CSR i ledelsesberetningen. For at fremme virksomhedernes samfundsansvar ønskede den daværende regering at sikre, at alle indkøbere har adgang til vejledning om inddragelse af samfundsansvar, således at indkøberne havde mulighed for at frasortere de virksomheder de ikke ønskede at benytte. Derudover sikrede de sig at forskellige statslige aktieselskaber og investeringsfonde tilknyttede sig FNs principper. Regeringen ønskede at Danmark skulle markedsføres som et land der gik forrest for ansvarlig vækst. Dette skulle bevirke at danske virksomheder ville drage fordele af deres øgede arbejde med CSR. Markedsføringen skulle altså både markedsføre Danmark, men også give de danske virksomheder et økonomisk incitament til at gøre noget ekstra indenfor CSR området. De danske virksomheder blev ligeledes opfordret til at benytte sig af FN s principper for samfundsansvar kaldet FN s Global Compact og FN s Principper for ansvarlige investeringer. FN s Global Compact er FN s initiativ til virksomhedernes CSR. Hensigten er at få virksomheder til at være med til at arbejde for en løsning indenfor de sociale og miljømæssige problemer, som har været et resultat af globaliseringen. FN s Global Compact har som målsætning at virksomhederne støtter op om 10 forskellige principper indenfor samfundsansvarlighed og derudover også implementerer dem i praksis. Virksomhederne bliver derudover opfordret til at støtte op om FNs mål om en bæredygtig udvikling (unglobalcompact.org). FN s Principper for ansvarlig investeringer er udarbejdet, da man ønskede at investorer medtog miljø og sociale informationer i deres investeringer, hvilket også er det de 10 principper støtter sig op ad. I Juli 2009 blev der udstedt en bekendtgørelse, der forpligtede de virksomheder, der var indbefattet af årsregnskabslovens 99, til at skulle offentliggøre deres CSR-politiker på deres hjemmeside, samt de aktiviteter, der var forbundet til disse (erhvervsstyrelsen.dk). 20

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI

PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE VIDENSKABSTEORI- KRITISK REALISME VALG AF TEORI Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING: ARBEJDSSPØRGSMÅL BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING PROJEKTBESKRIVELSE METODE DEN KVALITATIVE METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW REFLEKSIONER OVER FOKUSGRUPPEINTERVIEWET

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen.

! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006. Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. ! "#" $# #%"! & Roskilde Universitetscenter, Efteråret 2006 Forvaltning, Ledelse og Organisation, 3. modul. Vejleder: Anne Hatting. Af: Signe Nørgaard Haagensen. 1. PROBLEMSTILLING 1 1.1 PROBLEMFELT 1

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København

ØKOLADEN Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København ØKOLADEN (Eget billede) Cand. Mag. i Læring og Forandringsprocesser Studieretning: Organisatorisk læring Aalborg Universitet København Titelblad Mads Lund Vestergaard, 20093716 Sara Jeppesen, 20131682

Læs mere