SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING"

Transkript

1 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, N.O.Andersen, Henrik Nielsen, Leni Møllsøe, Per Skov-Johansen, Benny Henriksen. Afbud : Chr. Eggers-Lura, Charlotte Hanson, Susanne Kleist. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : udv. A møder som punkt opfølgning af referat, U : Ingen kommentarer 3. Udvalg A mødet : Forløbet af seneste udv A møde drøftet. Vi forventer, at det fastlægges i udv A og Sysifo, hvordan og hvornår materiale og forhandlingsresultater i et forhandlingsforløb kan spredes i repræsentantskabet. Valg til Sysifo drøftet. Valg til FK drøftet. 4. Konstituering : FU : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko, BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen Info udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget : Marianne, Bjørn og Jens Olav Kursusudvalget : Kleist, Poul og Sus. Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist ( varetager også internatmødet) Kollegahjælp : Marianne og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist 5. Årets mødedatoer : onsdag den ( kan evt aflyses ) fredag den til evt søndag den , internatmøde torsdag den onsdag den tirsdag den mandag den ( evt start kl 17,30) tirsdag den (kgf) lørdag den (hgf) 6. orientering : Dorthe påtalte forløbet omkring opstilling i kredsen til revisorpladserne. Jan kort om mæglingssag i Hillerød. Referent : Flemming Juul

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Sjællands Tandlægeforening Referat fra 2. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Henrik Nielsen, Charlotte Hanson. Afbud : Jan Frederiksen, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : BUT udvalg som punkt 7 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Erhvervsudygtighedsforsikringen : Kirsten redegjorde for forløbet op til og efter HGF, herunder om de mange klager fra medlemmerne, problemet med de 60+ årige og de mindre end 15 timers ansatte. Disse 2 delelementer har PFA allerede godkendt som frivillige. Største problem ligger i, at en ukendt del kolleger allerede har en god forsikring, bl.a. i Zürick. Så overvejelserne går på at justere det obligatoriske ned fra kr til eller endda kr for de, der erklærer sig for at være sufficient dækkede. Der har været juridiske spørgsmål m.h.t. det lovlige i at justere en HGF besluttet vedtagelse. Susanne fortalte fra dagens møde med dirigenten. Justeringen (kattelemmen) behøver ikke godkendes af repræsentantskabet her og nu. Men efterfølgende på HGF Dirigenten opfordrer til, at Tryghedsordningerne sluger de økonomiske udgifter i forb. med justeringen. HB skal alene bakke op om Tryghedsordningernes forslag. Dirigenten kalder kattelemmen både forsvarlig og solidarisk. Alternativt kan medlemmerne kræve en ny generalforsamling i Tryghedsordningerne og genindføre den gamle ordning eller endda fjerne det obligatoriske element. I begge tilfælde kan der ikke rejses erstatningskrav fra medlemmer, der måtte være uenige i denne beslutning. Hvis et pænt stort antal medlemmer ikke betaler men ikke melder sig ud, da kræves juridisk, at der indkaldes til en extraordinær HGF. Herved er det obligatoriske (solidariske) element i spil og rigtig mange kan komme i alvorlig klemme. Dirigenten mener heller ikke her, at DTF bliver ansvarspligtig. Den gode forsikring, som skønnet op mod 300 kolleger har i Zürick, er ikke fradragsberettiget men er alligevel meget fordelagtig for de kolleger, der nåede at tegne den. Det er væsentligst fra denne gruppe kolleger, der er fremkommet utilfredshed. Kredsbestyrelsen finder fortsat ordningen god men bakker eenstemmigt op om foreliggende mulighed med 60+, -15 og kattelem. Kredsbestyrelsen anbefaler fremover, at der ved HGF start ikke skal fremlægges (på papir) større sager med nyt indhold.

3 4. TUG, ansøgning om økonomisk støtte : Kort drøftet. Ved en afstemning faldt forslaget. I stedet besluttedes at opfordre DTF til at støtte som moderforening ud over allerede ydede støtte. Herudover besluttedes, at STF-info opfordrer kredsens medlemmer til individuelt at melde sig ind i TUG / støtte TUG. 5. internatmøde, fredag den kl 16,30 : Borupgård ved Helsingør. Lørdagens internatmøde starter kl 08,30 og slutter kl orientering : a. Bjørn om autorisationsloven og dens mulighed for udvidet brug af hjælpekræfter. b. Om tab af virksomhedsretten ved fyldte 75. år. Kan dog dispenseres. c. Om tidsbegrænset inddragelse af autorisation via Sundhedsstyrelsen. d. Om tandplejeroverenskomsten med maximalpriser e. Jahn om nye journalføringslov, hvor negative fund ikke kræves noteret og om opbevaringspligten samt at journalen er pt s ejendom og dermed skal overføres til ny tandlæge på pt s forlangende. Dette emne udløste en engageret og intensiv debat. f. Kleist om kredskursus om ergonomi, ca kr. Generelt ønsker vi faglige kurser. g. Christian om City Tand. Kort orientering. h. Jens Olav om receptaftale med Dafolo. i. Susanne A om møde med TNLs formand. j. Henrik om regionstandplejen. k. Marianne om klage og ingen sygesikringstilskud til City Tand. l. Om første møde i region Sjælland, i positiv ånd. m. Kirsten om region Hovedstaden. Der er udnævnt til de forskellige nævn. 7. Evt. : FJ bedes sikre at alle er på postlisten Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 3 07 Fuglebjerg, den Referat fra 3. bestyrelsesmøde den i Borupgaard, Espergærde. Deltagere : Susanne Andersen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Jens Olav Holm Christensen, Susanne Kristensen, Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : nyt punkt 8 : regionerne. 2. opfølgning af referat, U-1-07 : intet. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Bred enighed om at vi skal lave en skrivelse til samtlige kommuner ( sundhedsudvalgsformænd) og tilbyde os som samarbejdspartnere i det kommende sundhedsforebyggende arbejde. Udkast ved Susanne Kleist. Dertil skal vi sikre, at lokale kolleger vil medvirke aktivt. Indledes med lokale møder hvor vi helst kan præsentere et eller flere konkrete projekter. Vi fordeles på lokalklubber ved Flemming. Marianne + Bjørn + Camilla udarbejder kogebog for disse lokale møder. Det hele tilstræbes klar ultimo april STF kredsvedtægter : Vi sletter 6 stk.2. Hvor stammer dette stk.2 fra? Øvrige paragraffer blev gennemgået og tilrettet. Renskrives af Flemming. 5. HB stemmeret : I lyset af hændelserne efter generalforsamlingen i Tryghedsordningerne 2006 findes det uhensigtsmæssigt, at HB ikke har stemmeret her samt på DTFs hovedgeneralforsamling. Flemming udarbejder lovændringsforslag. 6. vikarordning i 2. kreds : Er ikke kommet i gang. Kun én har meldt sig ved den forrige efterlysning. Det besluttes at gentage opfordringen i STF-info om at melde sig til at være mulig vikar. Dertil at annoncere at man kan spørge i STF sekretariatet om mulige lokale vikarer. Sekretæren har da en rimelig opdateret viden om hvem der lokalt er på pension i det pågældende område. Jahn beskriver i STF-info, hvordan vikarsystemet er bygget op i Helsingør. 7. startpakke til nye medlemmer : Seneste orientering om medlemsændringer fra DTF er fra april Nu fungerer det igen, idet oktober kvartals ændringer er modtaget fra DTF. Den nuværende skrivelse ajourføres ved Flemming, til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter den lægges på STF net ved Poul. Flemming udarbejder velkomstbrev, der bl.a. henviser til STF net. 8. regionerne : Region Sjælland, her er møderne ikke i gang endnu. Selve sagsgangen fortsat ikke endeligt vedtaget. Region Hovedstaden afholder FU møder. Planlægger kalibreringskurser for alle sagsbehandlerne og udvalgsmedlemmerne. De har besluttet, at kredsene forlods skal indbetale 2000 kr pr deltager. Adskillige amter har praktiseret, at visitationsudvalgene har besluttet om besigtigelse eller ej. Sysifo anmodes om at se på mulig rationalisering af sagsgangen og overenskomstens ordlyd.

5 Vederlagene er godkendt i Sysifo og dermed klar til brug i de 5 regioner. Bestyrelsen er enige om, at regionsbestyrelsen alene skal varetage regionsopgaverne, at de er en DTF struktur og ikke en kredsstruktur. Specialtandplejen (aplasierne) i vores 2 regioner melder om utilfredsstillende implantater fra prv praksis og som følge deraf flere implantater på vej til udførelse i sygehusregi. Marianne skal efterlyse dokumentation på førstkommende samarbejdsudvalgsmøde. 9. orientering : Kleist om møde med Ældresagen via DTFs sundhedsudvalg Kirsten om møde med folketingspolitikeren Preben Rudiensgaard. Lang diskussion om mulige omprioriteringer af sygesikringstilskuddet. Kirsten om Tryghedsordningerne nu efter kompromisforslaget. Christian om lokalt hjertekursus. Charlotte om møde i PATU. Susanne A om tandpleje i udlandet i forhold til vores klagesagsordning og forsikringer. Dorthe om ny overtandlæge i hendes nye storkommune. 10. Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

6 Sjællands Tandlægeforening U 8 07 Fuglebjerg, den Referat fra 4. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen,, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Per Skov-Johansen, Bjørn Haulrig, Susanne Kleist, Poul Møller, Dorthe Schødt 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-07 : intet. 3. etik og den videre proces : JOHC og FJ sammenskriver deres indlæg, der sendes til lokalklubberne med opfordring til en etikdebat, meget gerne hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan deltage efter klubbens ønske. Pouls oplæg (spørgeskema) bringes i STF-info og samtidig også på STFnet, hvor det kan besvares. Alle kan gå ind på STFnet og besvare. Husk at orientere HB ind imellem. 4. regionsarbejdet : Region Hovedstaden er ved at nedsætte et koordinationsudvalg / politikerne er fortsat ikke udpeget og dermed er klagesagsarbejdet ikke kommet i gang (ca 80 sager venter). Region Sjælland har haft det første regionsklagenævnsmøde. Jørgen Brinck har sagt sin stilling op som regionstandlæge. Det besluttes at bede Claus Jørgensen, DTF, om at lave en pressemeddelelse om, at tandlægerne er parate til at ekspedere klagesagerne efter men at sagerne syltes i regionerne af embedsmænd og politikere. Susanne A varetager. 5. opfølgning på internatmødet : FJ færdiggør velkomstpakken. Henvendelse til primærkommunerne : oplægget er alt for langt. Det besluttes at udsætte en henvendelse mindst ½ år, indtil primærkommunerne er så etablerede, at de er nået til dette sundhedsområde. Jan, Charlotte og Susanne Kristensen laver et kortere oplæg. Vikarordning i 2. kreds : vi efterlyser igen. Mediatorer og kollegahjælpere : der arbejdes hermed i DTF. HB stemmeret : kredsformændene tog positivt imod forslaget. 6. DTF og evt. huskøb : den aktuelle mulighed er ikke aktuel længere. For dyrt og dårligt vedligeholdt. Processen blev drøftet. Lige nu undersøger Tryghedsordningerne om de overhovedet juridisk må være i samme bygning som DTF. 7. orientering fra udvalg A : Camilla redegjorde for mødet og resultatet. 8. HB / kredsformandsmødet : Vejledning vedr. patientbehandling i udlandet. Det enkelte bestyrelsesmedlem forpligtes til at sende evt. kommentarer til Susanne Andersen senest den konsekvenser ved at en klinikejer ansætter et ikke DTF medlem : Det besluttes at udsende notatet i bearbejdet form i STF-info.

7 10. DTF net : Uoverskueligt og dårlig søgemaskine. Ingen ønskede at lade sig udpege som kredsens repræsentant til et udvalgsarbejde herom. Alle kan maile gode ideer til Jan Stjerne ( ) 11. orientering fra HB : Der arbejdes på udvikling af et etisk regnskab. Endnu ikke besluttet endeligt da dyrt og et større arbejde. Københavns Tandlægeskole ønsker at opsige kontrakt med DTF om efteruddannelse 1 år før tiden for at omorganisere efteruddannelsen. Der er udarbejdet et flot oplæg til en turnusordning. Afventer godkendelse hos de implicerede parter. 12. orientering : Henrik om regionstandplejen i Københavns amt. Marianne om Sysifomøde den bl.a. om omfordeling af sygesikringstilskuddet. Susanne Kristensen om snarligt internatmøde i Tryghedsordningerne. 13 Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

8 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 5. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt med et punkt 7b om gavepolitik. 2. opfølgning af referat, U-8-07 : Punkt 4 er ikke effektueret af politiske grunde. Punkt 10 hvor det konstateres, at DTFs søgemaskine er alt for ringe. Marianne skriver til DTF herom. Flere beklager, at DTF sender filer i mange forskellige former, hvoraf enkelte kan være vanskelige at åbne. Det beklages fra flere, at man ikke engang kan gå ind og ændre sine medlemsdata. Susanne Kleist melder sig som kredsens mulige repræsentant i et evt IT panel, hvis DTF skulle ønske et sådant. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Adskillige af de nye kommuner er ved at etablere BUT udvalg. Det lægges på STF net efterhånden som BUT udvalgene udpeges (ved FJ og Poul). Emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i juni regionsarbejdet : Kirsten orienterede fra FU møderne i region H. Kredsbestyrelsen fastslår endnu engang, at regionsformændene alene koordinerer arbejdet i regionens udvalg og at vi ikke godkender aflønning ud over diæterne. Dog er der stort behov for et budget til møder, diæter med mere. Det besluttes, at kredskassen i 2. kreds - i lighed med hvad 1. kreds agter dækker kørsel og særlig godtgørelse i forbindelse med klagesagsmødet den 8. juni 07 i Billund. Det besluttes at bede Sysifo ensrette systemet i forhandling med SFU for fremtidige møder. Region Sjælland : FJ orienterede. En længere drøftelse af tendensen til at implantatbehandlingerne mere og mere lægges i offentligt regi og ikke i privat regi. Hidtil har vi haft en bestemmelse om, at kun medicinsk komplicerede patienter kunne få implantatbehandling i off. regi. Denne regel bør trækkes frem igen. Kleist lufter sagen overfor DSOI. Kirsten tager sagen op i region H og MR spørger i region S. Hvis derefter fortsat et problem da skal DTF opfordres til at tage problemet op med Sundhedsministeriet. 5. vedtægtsændring vedr HB stemmeret : Slet de sidste 2 linier i udkastet. Flemming sender det så til DTF til brug ved årets HGF. Kirsten fik enkelte forslag til den mundtlige begrundelse. 6. verserende PTO sag : En generel informativ drøftelse. 7. domicilsagen, hvor er vi? : Kirsten orienterede kort. 7a. gavepolitik i STF : Enighed om gave / vin op til 500 kr. Besluttes af formand og kasserer. 8. klagesagsseminar : Drøftet under punkt 4.

9 9. etik oplæg i klubberne : Alle er parat til at deltage i klubmøderne, hver især lokalt. Husk at orientere DTF (ved FJ). FJ sender det sammenskrevne oplæg ud til klubberne, husk følgebrev med mailadresse for modtagelse af forslag. 10. startbrev til nye kredsmedlemmer : Forslag uddelt. Kommentarer til FJ senest den orientering : Intet. 12 Evt.: Intet. Næste møde : tirsdag den Referent : Flemming Juul

10 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 6. kredsbestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Laila Seidelin,Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Christian, Bjørn, Jahn, Marianne, Dorthe og Charlotte. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : urafstemning under punkt opfølgning af referat, U : dato i overskrift rettes. 3. årsberetning : kredskurser : Kleist udvalg A : Jan regionerne : Kirsten og Flemming STFinfo : Marianne Visionsgruppen : Laila Etik : Kirsten Årets gang : Kirsten PATU : Charlotte Fr. vagt : Kirsten Kommunerne : Susanne Kristensen. Der er deadline den således at Kirsten skal have materialet i hænde senest denne dag. 4. regionerne, orientering : a. Henrik fortalte om dagens møde i region H om udmøntning af lov om tandpleje. Kæbekir placeres på Rigshospitalet sådan som planen er nu. 3 fra dagens møde blev udpeget til det kommende koordinationsudvalg (Henrik blev udpeget hertil). Om aplasibehandling i privat eller off regi. Om fremtidens vagtordning. Kvalitetssikring forsøges iværksat på en enkel og anvendelig måde. En kvalitetssikring der helst skal ligne det DTF stræber imod, så vi ikke til sidst ender med mange forskellige modeller. b. Kirsten om 1. møde i samarbejdsudvalget. God konstruktiv mødeånd. Er klar til besigtigelser. c. Flemming om 1. møde i samarbejdsudvalget og i regionsklagenævnet i region Sjælland. Begge gode og konstruktive. Masser af klagesager blev færdigbehandlet. Under debatten spørges til om der er en tendens til at aplasibehandlingerne udføres i off regi? Marianne bedes snarest forfølge sagen. Iflg loven er det en opgave for privat praksis. 5. etik, opfølgning : Flemming skal sammenskrive de indkomne svar. Poul rykker for svar via de registrerede mails. Ultimo august skal Flemming skrive til klubberne som tidligere aftalt. 6. kredsgeneralforsamling den :

11 Det blev drøftet at indlede med et f.eks. underholdende arrangement. Eller et ekspertpanel? Et fagligt indslag? Et flertal for at prøve et ekspertpanel med en neutral koordinator. Forløbet kunne være : middag kl 18-18,45, kgf kl 19-20, ekspertpanel kl 20-?. Endelig stillingtagen på næste møde i august. Kredsvedtægterne fremlægges på HGF samt i STF-info (ved FJ). Forslag om urafstemning i udvalg A : et flertal kan ikke gå ind herfor. De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes meddele formanden, hvis de har ønsker om ikke at genopstille ved kgf. 7. kommunerelationer, videre fremfærd : Udvalget ( Susanne Kr, Charlotte og Jan) lover et revideret oplæg til mødet i august. Flemming sender det oprindelige oplæg til de orientering : Kirsten om konferencen for klagesagsfolk den Emnet ønskes drøftet videre på næste møde. Om Tryghedsordningerne hvor et større antal kolleger fortsat ikke har betalt, hvorved de er på vippen til at ryge ud af DTF. Problemet forelægges om nødvendigt på HGF 07. Jan om sygesikringen Danmark og +/- papirregninger contra IT afregning. Kleist om seneste møde i DTFs sundhedsudvalg. Flemming om projekt mediator i DTF Om ny strukturplan i NyNæstved kommune. Susanne A om tandlægeskolen Københavns ide om at levere kursusgivere til DTF. Om priser og udenlandsk teknik, Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Kleist efterlyser ideerne fra seneste internatmøde vedr efteruddannelse. Tages op på næste møde. 9. evt. : intet. Referent : Flemming Juul Næste møde : kl 17,30.

12 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, Per skov-johansen, Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : enkelte konkrete spørgsmål lagt under de eksisterende dagsordenpunkter. 2. opfølgning af referat, U : Intet. Dog udskydes enkelte punkter fra referatet til et efterfølgende møde. 3. årsberetningen : Nyeste beregninger giver 6 mandater til region Hovedstaden og 10 mandater til region Sjælland. Årsberetningen godkendt som foreliggende i seneste version. Marianne og Flemming retter sidste detaljer til. Bestyrelsens forslag til dirigent : Kirsten spørger Hannah samt om hun også vil være ordstyrer ved ekspertpanelet. Alle genopstiller. Bestyrelsen har en kandidat til HB. 4. STF regnskab og budget : Tandlægerne i region Hovedstaden ønsker særlig godtgørelse for møder i regionsregi. Dette betaler fonden ikke. Derfor er der i budgettet afsat penge til regionen. Allerede nu kan der konstateres store forskelle mellem alle 5 regioner i deres afregningssystemer vedr de deltagende tandlæger. Regnskabet er endnu ikke finjusteret men foreligger snarest. Budget 2008 med et kontingent på 800 kr for alle vedtages. Er sat 100 kr ned for alle i privat praksis nu hvor klagesagsudgiften er overført til fonden samt sat 50 kr op for alle offentligt ansatte. Hermed ens kontingent for alle. 5. STF-info : Tryk starter den Marianne samler og redigerer. 6. etik undersøgelse i 2. kreds : Poul redegjorde kort. Kirsten laver en kort konklusion til brug i årsberetningen. Udkast til godkendelse pr mail. 7. efteruddannelse, opfølgning fra internatmødet : udsættes til næste møde. Oplæg ved Kleist, Dorthe og Bjørn. 8. økonomi i regionerne : drøftet under punkt kommunerelationer : Udvalget laver snarest et oplæg til kommunerne med præcise forslag om, hvor tandlægerne kan bidrage til kommunernes sundhedspolitik. Oplægget godkendes pr mail i bestyrelsen før udsendelse til kommunerne. 10. ekspertpanelet til kgf : alle får mulighed for et ultrakort oplæg på max 2 minutter pr paneldeltager. Gerne i stikordsform.

13 11. ny klagesagsregel og opfølgning fra klagesagsmødet i Billund : Det er urimeligt, at en pt kan få lavet en billigkrone, klage herover og hvis klagen vindes da få betalt en krone hos en anden tandlæge til normalpris. Denne regel er ikke blevet drøftet og godkendt parlamentarisk. I debatten fremførtes yderligere, at det drejer sig om kontraktansvar. Fordi vores klagesagssystem har været anderledes end retspraksis hidtil da er det ikke forkert at lave det om nu. Området er almindelig retspraksis og ikke underlagt DTFs ønsker. Købeloven gælder ikke her. Der mangler åbenhed i denne beslutningsproces. Hvornår er det besluttet og hvem har besluttet? Bjørn redegjorde for det politiske forløb med en diskrepans mellem erstatningsansvarsloven (Patientforsikringen) og vores klagesagssystem. Blev indført i nyeste sygesikringsoverenskomst i foråret ( 33 og 38). Bestyrelsen beder Sysifo fremlægge relevante papirer i denne sag samt redegøre for relevante fakta. Bestyrelsen i 2. kreds er ikke tilfredse med den politiske proces i denne sag. 12. kredsformandsmøde den 31.8 og 1.9 : Kirsten redegjorde kort for emnerne. Bl.a. efterlyses kandidater til diverse DTF udvalg. 13. voksentandplejeudredningen : En ren embedsmandsrapport. Startede med en undersøgelse af tilskudssystemet, udviklede sig til en analyse af hele tandplejesystemet og sluttede med en anbefaling af omfordeling af tilskuddene til sygesikringsydelserne til fordel for aggressiv paradentose. Protetisk rekonstruktion blev ikke inddraget. Regeringen skød straks rapporten ned, så den er ikke p.t. aktuel. En almen diskussion fulgte. 14. orientering : Kleist om sundhedsdag i Roskilde i weekenden. Har kontaktet kommunen og tilbudt medvirken næste år. Efterlyser noget at udlevere fra STF eller DTF. Sundhedsudvalget i DTF eller STF bedes drøfte dette. Kirsten om Tryghedsordningerne nu har begrænset rykkerkredsen til at højest 2 kolleger står til mulighed for eksklusion. Susanne A om DTF og nyt logo medio september 07. Om forretningsorden for afholdelse af HGF. Om samarbejde med tandlægeskolen, København. 15. evt.: Jan luftede frustration ved at administrere gratis for sygeforsikringen Danmark. Christian spurgte til de udeblivelser nævnt i pressen. Bjørn kort om Sundhed.dk. Næste møde : mandag den kl 18,15 Referent : Flemming

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2010. www.stfnet.dk INFO Forår, 2010 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere