SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING"

Transkript

1 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, N.O.Andersen, Henrik Nielsen, Leni Møllsøe, Per Skov-Johansen, Benny Henriksen. Afbud : Chr. Eggers-Lura, Charlotte Hanson, Susanne Kleist. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : udv. A møder som punkt opfølgning af referat, U : Ingen kommentarer 3. Udvalg A mødet : Forløbet af seneste udv A møde drøftet. Vi forventer, at det fastlægges i udv A og Sysifo, hvordan og hvornår materiale og forhandlingsresultater i et forhandlingsforløb kan spredes i repræsentantskabet. Valg til Sysifo drøftet. Valg til FK drøftet. 4. Konstituering : FU : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko, BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen Info udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget : Marianne, Bjørn og Jens Olav Kursusudvalget : Kleist, Poul og Sus. Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist ( varetager også internatmødet) Kollegahjælp : Marianne og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist 5. Årets mødedatoer : onsdag den ( kan evt aflyses ) fredag den til evt søndag den , internatmøde torsdag den onsdag den tirsdag den mandag den ( evt start kl 17,30) tirsdag den (kgf) lørdag den (hgf) 6. orientering : Dorthe påtalte forløbet omkring opstilling i kredsen til revisorpladserne. Jan kort om mæglingssag i Hillerød. Referent : Flemming Juul

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Sjællands Tandlægeforening Referat fra 2. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Henrik Nielsen, Charlotte Hanson. Afbud : Jan Frederiksen, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : BUT udvalg som punkt 7 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Erhvervsudygtighedsforsikringen : Kirsten redegjorde for forløbet op til og efter HGF, herunder om de mange klager fra medlemmerne, problemet med de 60+ årige og de mindre end 15 timers ansatte. Disse 2 delelementer har PFA allerede godkendt som frivillige. Største problem ligger i, at en ukendt del kolleger allerede har en god forsikring, bl.a. i Zürick. Så overvejelserne går på at justere det obligatoriske ned fra kr til eller endda kr for de, der erklærer sig for at være sufficient dækkede. Der har været juridiske spørgsmål m.h.t. det lovlige i at justere en HGF besluttet vedtagelse. Susanne fortalte fra dagens møde med dirigenten. Justeringen (kattelemmen) behøver ikke godkendes af repræsentantskabet her og nu. Men efterfølgende på HGF Dirigenten opfordrer til, at Tryghedsordningerne sluger de økonomiske udgifter i forb. med justeringen. HB skal alene bakke op om Tryghedsordningernes forslag. Dirigenten kalder kattelemmen både forsvarlig og solidarisk. Alternativt kan medlemmerne kræve en ny generalforsamling i Tryghedsordningerne og genindføre den gamle ordning eller endda fjerne det obligatoriske element. I begge tilfælde kan der ikke rejses erstatningskrav fra medlemmer, der måtte være uenige i denne beslutning. Hvis et pænt stort antal medlemmer ikke betaler men ikke melder sig ud, da kræves juridisk, at der indkaldes til en extraordinær HGF. Herved er det obligatoriske (solidariske) element i spil og rigtig mange kan komme i alvorlig klemme. Dirigenten mener heller ikke her, at DTF bliver ansvarspligtig. Den gode forsikring, som skønnet op mod 300 kolleger har i Zürick, er ikke fradragsberettiget men er alligevel meget fordelagtig for de kolleger, der nåede at tegne den. Det er væsentligst fra denne gruppe kolleger, der er fremkommet utilfredshed. Kredsbestyrelsen finder fortsat ordningen god men bakker eenstemmigt op om foreliggende mulighed med 60+, -15 og kattelem. Kredsbestyrelsen anbefaler fremover, at der ved HGF start ikke skal fremlægges (på papir) større sager med nyt indhold.

3 4. TUG, ansøgning om økonomisk støtte : Kort drøftet. Ved en afstemning faldt forslaget. I stedet besluttedes at opfordre DTF til at støtte som moderforening ud over allerede ydede støtte. Herudover besluttedes, at STF-info opfordrer kredsens medlemmer til individuelt at melde sig ind i TUG / støtte TUG. 5. internatmøde, fredag den kl 16,30 : Borupgård ved Helsingør. Lørdagens internatmøde starter kl 08,30 og slutter kl orientering : a. Bjørn om autorisationsloven og dens mulighed for udvidet brug af hjælpekræfter. b. Om tab af virksomhedsretten ved fyldte 75. år. Kan dog dispenseres. c. Om tidsbegrænset inddragelse af autorisation via Sundhedsstyrelsen. d. Om tandplejeroverenskomsten med maximalpriser e. Jahn om nye journalføringslov, hvor negative fund ikke kræves noteret og om opbevaringspligten samt at journalen er pt s ejendom og dermed skal overføres til ny tandlæge på pt s forlangende. Dette emne udløste en engageret og intensiv debat. f. Kleist om kredskursus om ergonomi, ca kr. Generelt ønsker vi faglige kurser. g. Christian om City Tand. Kort orientering. h. Jens Olav om receptaftale med Dafolo. i. Susanne A om møde med TNLs formand. j. Henrik om regionstandplejen. k. Marianne om klage og ingen sygesikringstilskud til City Tand. l. Om første møde i region Sjælland, i positiv ånd. m. Kirsten om region Hovedstaden. Der er udnævnt til de forskellige nævn. 7. Evt. : FJ bedes sikre at alle er på postlisten Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 3 07 Fuglebjerg, den Referat fra 3. bestyrelsesmøde den i Borupgaard, Espergærde. Deltagere : Susanne Andersen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Jens Olav Holm Christensen, Susanne Kristensen, Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : nyt punkt 8 : regionerne. 2. opfølgning af referat, U-1-07 : intet. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Bred enighed om at vi skal lave en skrivelse til samtlige kommuner ( sundhedsudvalgsformænd) og tilbyde os som samarbejdspartnere i det kommende sundhedsforebyggende arbejde. Udkast ved Susanne Kleist. Dertil skal vi sikre, at lokale kolleger vil medvirke aktivt. Indledes med lokale møder hvor vi helst kan præsentere et eller flere konkrete projekter. Vi fordeles på lokalklubber ved Flemming. Marianne + Bjørn + Camilla udarbejder kogebog for disse lokale møder. Det hele tilstræbes klar ultimo april STF kredsvedtægter : Vi sletter 6 stk.2. Hvor stammer dette stk.2 fra? Øvrige paragraffer blev gennemgået og tilrettet. Renskrives af Flemming. 5. HB stemmeret : I lyset af hændelserne efter generalforsamlingen i Tryghedsordningerne 2006 findes det uhensigtsmæssigt, at HB ikke har stemmeret her samt på DTFs hovedgeneralforsamling. Flemming udarbejder lovændringsforslag. 6. vikarordning i 2. kreds : Er ikke kommet i gang. Kun én har meldt sig ved den forrige efterlysning. Det besluttes at gentage opfordringen i STF-info om at melde sig til at være mulig vikar. Dertil at annoncere at man kan spørge i STF sekretariatet om mulige lokale vikarer. Sekretæren har da en rimelig opdateret viden om hvem der lokalt er på pension i det pågældende område. Jahn beskriver i STF-info, hvordan vikarsystemet er bygget op i Helsingør. 7. startpakke til nye medlemmer : Seneste orientering om medlemsændringer fra DTF er fra april Nu fungerer det igen, idet oktober kvartals ændringer er modtaget fra DTF. Den nuværende skrivelse ajourføres ved Flemming, til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter den lægges på STF net ved Poul. Flemming udarbejder velkomstbrev, der bl.a. henviser til STF net. 8. regionerne : Region Sjælland, her er møderne ikke i gang endnu. Selve sagsgangen fortsat ikke endeligt vedtaget. Region Hovedstaden afholder FU møder. Planlægger kalibreringskurser for alle sagsbehandlerne og udvalgsmedlemmerne. De har besluttet, at kredsene forlods skal indbetale 2000 kr pr deltager. Adskillige amter har praktiseret, at visitationsudvalgene har besluttet om besigtigelse eller ej. Sysifo anmodes om at se på mulig rationalisering af sagsgangen og overenskomstens ordlyd.

5 Vederlagene er godkendt i Sysifo og dermed klar til brug i de 5 regioner. Bestyrelsen er enige om, at regionsbestyrelsen alene skal varetage regionsopgaverne, at de er en DTF struktur og ikke en kredsstruktur. Specialtandplejen (aplasierne) i vores 2 regioner melder om utilfredsstillende implantater fra prv praksis og som følge deraf flere implantater på vej til udførelse i sygehusregi. Marianne skal efterlyse dokumentation på førstkommende samarbejdsudvalgsmøde. 9. orientering : Kleist om møde med Ældresagen via DTFs sundhedsudvalg Kirsten om møde med folketingspolitikeren Preben Rudiensgaard. Lang diskussion om mulige omprioriteringer af sygesikringstilskuddet. Kirsten om Tryghedsordningerne nu efter kompromisforslaget. Christian om lokalt hjertekursus. Charlotte om møde i PATU. Susanne A om tandpleje i udlandet i forhold til vores klagesagsordning og forsikringer. Dorthe om ny overtandlæge i hendes nye storkommune. 10. Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

6 Sjællands Tandlægeforening U 8 07 Fuglebjerg, den Referat fra 4. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen,, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Per Skov-Johansen, Bjørn Haulrig, Susanne Kleist, Poul Møller, Dorthe Schødt 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-07 : intet. 3. etik og den videre proces : JOHC og FJ sammenskriver deres indlæg, der sendes til lokalklubberne med opfordring til en etikdebat, meget gerne hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan deltage efter klubbens ønske. Pouls oplæg (spørgeskema) bringes i STF-info og samtidig også på STFnet, hvor det kan besvares. Alle kan gå ind på STFnet og besvare. Husk at orientere HB ind imellem. 4. regionsarbejdet : Region Hovedstaden er ved at nedsætte et koordinationsudvalg / politikerne er fortsat ikke udpeget og dermed er klagesagsarbejdet ikke kommet i gang (ca 80 sager venter). Region Sjælland har haft det første regionsklagenævnsmøde. Jørgen Brinck har sagt sin stilling op som regionstandlæge. Det besluttes at bede Claus Jørgensen, DTF, om at lave en pressemeddelelse om, at tandlægerne er parate til at ekspedere klagesagerne efter men at sagerne syltes i regionerne af embedsmænd og politikere. Susanne A varetager. 5. opfølgning på internatmødet : FJ færdiggør velkomstpakken. Henvendelse til primærkommunerne : oplægget er alt for langt. Det besluttes at udsætte en henvendelse mindst ½ år, indtil primærkommunerne er så etablerede, at de er nået til dette sundhedsområde. Jan, Charlotte og Susanne Kristensen laver et kortere oplæg. Vikarordning i 2. kreds : vi efterlyser igen. Mediatorer og kollegahjælpere : der arbejdes hermed i DTF. HB stemmeret : kredsformændene tog positivt imod forslaget. 6. DTF og evt. huskøb : den aktuelle mulighed er ikke aktuel længere. For dyrt og dårligt vedligeholdt. Processen blev drøftet. Lige nu undersøger Tryghedsordningerne om de overhovedet juridisk må være i samme bygning som DTF. 7. orientering fra udvalg A : Camilla redegjorde for mødet og resultatet. 8. HB / kredsformandsmødet : Vejledning vedr. patientbehandling i udlandet. Det enkelte bestyrelsesmedlem forpligtes til at sende evt. kommentarer til Susanne Andersen senest den konsekvenser ved at en klinikejer ansætter et ikke DTF medlem : Det besluttes at udsende notatet i bearbejdet form i STF-info.

7 10. DTF net : Uoverskueligt og dårlig søgemaskine. Ingen ønskede at lade sig udpege som kredsens repræsentant til et udvalgsarbejde herom. Alle kan maile gode ideer til Jan Stjerne ( ) 11. orientering fra HB : Der arbejdes på udvikling af et etisk regnskab. Endnu ikke besluttet endeligt da dyrt og et større arbejde. Københavns Tandlægeskole ønsker at opsige kontrakt med DTF om efteruddannelse 1 år før tiden for at omorganisere efteruddannelsen. Der er udarbejdet et flot oplæg til en turnusordning. Afventer godkendelse hos de implicerede parter. 12. orientering : Henrik om regionstandplejen i Københavns amt. Marianne om Sysifomøde den bl.a. om omfordeling af sygesikringstilskuddet. Susanne Kristensen om snarligt internatmøde i Tryghedsordningerne. 13 Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

8 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 5. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt med et punkt 7b om gavepolitik. 2. opfølgning af referat, U-8-07 : Punkt 4 er ikke effektueret af politiske grunde. Punkt 10 hvor det konstateres, at DTFs søgemaskine er alt for ringe. Marianne skriver til DTF herom. Flere beklager, at DTF sender filer i mange forskellige former, hvoraf enkelte kan være vanskelige at åbne. Det beklages fra flere, at man ikke engang kan gå ind og ændre sine medlemsdata. Susanne Kleist melder sig som kredsens mulige repræsentant i et evt IT panel, hvis DTF skulle ønske et sådant. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Adskillige af de nye kommuner er ved at etablere BUT udvalg. Det lægges på STF net efterhånden som BUT udvalgene udpeges (ved FJ og Poul). Emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i juni regionsarbejdet : Kirsten orienterede fra FU møderne i region H. Kredsbestyrelsen fastslår endnu engang, at regionsformændene alene koordinerer arbejdet i regionens udvalg og at vi ikke godkender aflønning ud over diæterne. Dog er der stort behov for et budget til møder, diæter med mere. Det besluttes, at kredskassen i 2. kreds - i lighed med hvad 1. kreds agter dækker kørsel og særlig godtgørelse i forbindelse med klagesagsmødet den 8. juni 07 i Billund. Det besluttes at bede Sysifo ensrette systemet i forhandling med SFU for fremtidige møder. Region Sjælland : FJ orienterede. En længere drøftelse af tendensen til at implantatbehandlingerne mere og mere lægges i offentligt regi og ikke i privat regi. Hidtil har vi haft en bestemmelse om, at kun medicinsk komplicerede patienter kunne få implantatbehandling i off. regi. Denne regel bør trækkes frem igen. Kleist lufter sagen overfor DSOI. Kirsten tager sagen op i region H og MR spørger i region S. Hvis derefter fortsat et problem da skal DTF opfordres til at tage problemet op med Sundhedsministeriet. 5. vedtægtsændring vedr HB stemmeret : Slet de sidste 2 linier i udkastet. Flemming sender det så til DTF til brug ved årets HGF. Kirsten fik enkelte forslag til den mundtlige begrundelse. 6. verserende PTO sag : En generel informativ drøftelse. 7. domicilsagen, hvor er vi? : Kirsten orienterede kort. 7a. gavepolitik i STF : Enighed om gave / vin op til 500 kr. Besluttes af formand og kasserer. 8. klagesagsseminar : Drøftet under punkt 4.

9 9. etik oplæg i klubberne : Alle er parat til at deltage i klubmøderne, hver især lokalt. Husk at orientere DTF (ved FJ). FJ sender det sammenskrevne oplæg ud til klubberne, husk følgebrev med mailadresse for modtagelse af forslag. 10. startbrev til nye kredsmedlemmer : Forslag uddelt. Kommentarer til FJ senest den orientering : Intet. 12 Evt.: Intet. Næste møde : tirsdag den Referent : Flemming Juul

10 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 6. kredsbestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Laila Seidelin,Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Christian, Bjørn, Jahn, Marianne, Dorthe og Charlotte. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : urafstemning under punkt opfølgning af referat, U : dato i overskrift rettes. 3. årsberetning : kredskurser : Kleist udvalg A : Jan regionerne : Kirsten og Flemming STFinfo : Marianne Visionsgruppen : Laila Etik : Kirsten Årets gang : Kirsten PATU : Charlotte Fr. vagt : Kirsten Kommunerne : Susanne Kristensen. Der er deadline den således at Kirsten skal have materialet i hænde senest denne dag. 4. regionerne, orientering : a. Henrik fortalte om dagens møde i region H om udmøntning af lov om tandpleje. Kæbekir placeres på Rigshospitalet sådan som planen er nu. 3 fra dagens møde blev udpeget til det kommende koordinationsudvalg (Henrik blev udpeget hertil). Om aplasibehandling i privat eller off regi. Om fremtidens vagtordning. Kvalitetssikring forsøges iværksat på en enkel og anvendelig måde. En kvalitetssikring der helst skal ligne det DTF stræber imod, så vi ikke til sidst ender med mange forskellige modeller. b. Kirsten om 1. møde i samarbejdsudvalget. God konstruktiv mødeånd. Er klar til besigtigelser. c. Flemming om 1. møde i samarbejdsudvalget og i regionsklagenævnet i region Sjælland. Begge gode og konstruktive. Masser af klagesager blev færdigbehandlet. Under debatten spørges til om der er en tendens til at aplasibehandlingerne udføres i off regi? Marianne bedes snarest forfølge sagen. Iflg loven er det en opgave for privat praksis. 5. etik, opfølgning : Flemming skal sammenskrive de indkomne svar. Poul rykker for svar via de registrerede mails. Ultimo august skal Flemming skrive til klubberne som tidligere aftalt. 6. kredsgeneralforsamling den :

11 Det blev drøftet at indlede med et f.eks. underholdende arrangement. Eller et ekspertpanel? Et fagligt indslag? Et flertal for at prøve et ekspertpanel med en neutral koordinator. Forløbet kunne være : middag kl 18-18,45, kgf kl 19-20, ekspertpanel kl 20-?. Endelig stillingtagen på næste møde i august. Kredsvedtægterne fremlægges på HGF samt i STF-info (ved FJ). Forslag om urafstemning i udvalg A : et flertal kan ikke gå ind herfor. De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes meddele formanden, hvis de har ønsker om ikke at genopstille ved kgf. 7. kommunerelationer, videre fremfærd : Udvalget ( Susanne Kr, Charlotte og Jan) lover et revideret oplæg til mødet i august. Flemming sender det oprindelige oplæg til de orientering : Kirsten om konferencen for klagesagsfolk den Emnet ønskes drøftet videre på næste møde. Om Tryghedsordningerne hvor et større antal kolleger fortsat ikke har betalt, hvorved de er på vippen til at ryge ud af DTF. Problemet forelægges om nødvendigt på HGF 07. Jan om sygesikringen Danmark og +/- papirregninger contra IT afregning. Kleist om seneste møde i DTFs sundhedsudvalg. Flemming om projekt mediator i DTF Om ny strukturplan i NyNæstved kommune. Susanne A om tandlægeskolen Københavns ide om at levere kursusgivere til DTF. Om priser og udenlandsk teknik, Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Kleist efterlyser ideerne fra seneste internatmøde vedr efteruddannelse. Tages op på næste møde. 9. evt. : intet. Referent : Flemming Juul Næste møde : kl 17,30.

12 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, Per skov-johansen, Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : enkelte konkrete spørgsmål lagt under de eksisterende dagsordenpunkter. 2. opfølgning af referat, U : Intet. Dog udskydes enkelte punkter fra referatet til et efterfølgende møde. 3. årsberetningen : Nyeste beregninger giver 6 mandater til region Hovedstaden og 10 mandater til region Sjælland. Årsberetningen godkendt som foreliggende i seneste version. Marianne og Flemming retter sidste detaljer til. Bestyrelsens forslag til dirigent : Kirsten spørger Hannah samt om hun også vil være ordstyrer ved ekspertpanelet. Alle genopstiller. Bestyrelsen har en kandidat til HB. 4. STF regnskab og budget : Tandlægerne i region Hovedstaden ønsker særlig godtgørelse for møder i regionsregi. Dette betaler fonden ikke. Derfor er der i budgettet afsat penge til regionen. Allerede nu kan der konstateres store forskelle mellem alle 5 regioner i deres afregningssystemer vedr de deltagende tandlæger. Regnskabet er endnu ikke finjusteret men foreligger snarest. Budget 2008 med et kontingent på 800 kr for alle vedtages. Er sat 100 kr ned for alle i privat praksis nu hvor klagesagsudgiften er overført til fonden samt sat 50 kr op for alle offentligt ansatte. Hermed ens kontingent for alle. 5. STF-info : Tryk starter den Marianne samler og redigerer. 6. etik undersøgelse i 2. kreds : Poul redegjorde kort. Kirsten laver en kort konklusion til brug i årsberetningen. Udkast til godkendelse pr mail. 7. efteruddannelse, opfølgning fra internatmødet : udsættes til næste møde. Oplæg ved Kleist, Dorthe og Bjørn. 8. økonomi i regionerne : drøftet under punkt kommunerelationer : Udvalget laver snarest et oplæg til kommunerne med præcise forslag om, hvor tandlægerne kan bidrage til kommunernes sundhedspolitik. Oplægget godkendes pr mail i bestyrelsen før udsendelse til kommunerne. 10. ekspertpanelet til kgf : alle får mulighed for et ultrakort oplæg på max 2 minutter pr paneldeltager. Gerne i stikordsform.

13 11. ny klagesagsregel og opfølgning fra klagesagsmødet i Billund : Det er urimeligt, at en pt kan få lavet en billigkrone, klage herover og hvis klagen vindes da få betalt en krone hos en anden tandlæge til normalpris. Denne regel er ikke blevet drøftet og godkendt parlamentarisk. I debatten fremførtes yderligere, at det drejer sig om kontraktansvar. Fordi vores klagesagssystem har været anderledes end retspraksis hidtil da er det ikke forkert at lave det om nu. Området er almindelig retspraksis og ikke underlagt DTFs ønsker. Købeloven gælder ikke her. Der mangler åbenhed i denne beslutningsproces. Hvornår er det besluttet og hvem har besluttet? Bjørn redegjorde for det politiske forløb med en diskrepans mellem erstatningsansvarsloven (Patientforsikringen) og vores klagesagssystem. Blev indført i nyeste sygesikringsoverenskomst i foråret ( 33 og 38). Bestyrelsen beder Sysifo fremlægge relevante papirer i denne sag samt redegøre for relevante fakta. Bestyrelsen i 2. kreds er ikke tilfredse med den politiske proces i denne sag. 12. kredsformandsmøde den 31.8 og 1.9 : Kirsten redegjorde kort for emnerne. Bl.a. efterlyses kandidater til diverse DTF udvalg. 13. voksentandplejeudredningen : En ren embedsmandsrapport. Startede med en undersøgelse af tilskudssystemet, udviklede sig til en analyse af hele tandplejesystemet og sluttede med en anbefaling af omfordeling af tilskuddene til sygesikringsydelserne til fordel for aggressiv paradentose. Protetisk rekonstruktion blev ikke inddraget. Regeringen skød straks rapporten ned, så den er ikke p.t. aktuel. En almen diskussion fulgte. 14. orientering : Kleist om sundhedsdag i Roskilde i weekenden. Har kontaktet kommunen og tilbudt medvirken næste år. Efterlyser noget at udlevere fra STF eller DTF. Sundhedsudvalget i DTF eller STF bedes drøfte dette. Kirsten om Tryghedsordningerne nu har begrænset rykkerkredsen til at højest 2 kolleger står til mulighed for eksklusion. Susanne A om DTF og nyt logo medio september 07. Om forretningsorden for afholdelse af HGF. Om samarbejde med tandlægeskolen, København. 15. evt.: Jan luftede frustration ved at administrere gratis for sygeforsikringen Danmark. Christian spurgte til de udeblivelser nævnt i pressen. Bjørn kort om Sundhed.dk. Næste møde : mandag den kl 18,15 Referent : Flemming

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård.

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Deltagere : Susanne Andersen, Steen Boel, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2008 INDKALDELSE TIL ÅRETS KREDSGENERALFORSAMLING - dagsorden, beretninger og regnskab inde i bladet. www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk NET-INFO Sommer, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket

Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Vedtægter for Foreningen Musikhuset Elværket Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Musikhuset Elværket, og dens hjemsted er Helsingør kommune. Foreningens formål. 1. Administration af det af

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Susanne Andersen anbefaler Susanne Kleist til DTF`s sundhedsudvalg.

Susanne Andersen anbefaler Susanne Kleist til DTF`s sundhedsudvalg. Deltagere : Susanne Andersen, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Claus Munck, Poul Møller, Jørgen Raffenberg,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015

Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Vedtægter for køreforeningen YTCC 2015 Formål: 1: Foreningens navn er Køreforeningen YTCC. 2: Foreningens formål er at varetage kørernes interesser og udbrede kendskabet til YTCC i Danmark. Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul.

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul. Referat fra 1. bestyrelsesmøde, den 18.11.09 hos Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne A, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Ulla F, Charlotte H, Bjørn H, Jan F, Poul M, Flemming J, Susanne Kleist,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy

EJERFORENINGERNE VEJLESØPARKEN Grundejerforeningen og Ejerforeningerne matr. nr. 1 dt og 1 dy Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. november 2015 Sted: Vejlesøparken Deltagere fra bestyrelserne: Solveig Rannje Marianne Ringgren (referent) Lars Rahbæk Erik Fæster Ingelise Hatting Pierre Ørndorf

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere