SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING"

Transkript

1 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, N.O.Andersen, Henrik Nielsen, Leni Møllsøe, Per Skov-Johansen, Benny Henriksen. Afbud : Chr. Eggers-Lura, Charlotte Hanson, Susanne Kleist. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : udv. A møder som punkt opfølgning af referat, U : Ingen kommentarer 3. Udvalg A mødet : Forløbet af seneste udv A møde drøftet. Vi forventer, at det fastlægges i udv A og Sysifo, hvordan og hvornår materiale og forhandlingsresultater i et forhandlingsforløb kan spredes i repræsentantskabet. Valg til Sysifo drøftet. Valg til FK drøftet. 4. Konstituering : FU : Kirsten, Dorthe, Jan og Flemming Primko, BUT : Jan og Steen Overgaard Larsen Info udvalget : Marianne, Kirsten, Charlotte og Flemming Etik udvalget : Marianne, Bjørn og Jens Olav Kursusudvalget : Kleist, Poul og Sus. Kristensen Visionsudvalget : Dorthe, Per, Kleist ( varetager også internatmødet) Kollegahjælp : Marianne og Hanne Bak-Jensen Sundhedsudvalget : Camilla, Laila, Dorthe og Kleist 5. Årets mødedatoer : onsdag den ( kan evt aflyses ) fredag den til evt søndag den , internatmøde torsdag den onsdag den tirsdag den mandag den ( evt start kl 17,30) tirsdag den (kgf) lørdag den (hgf) 6. orientering : Dorthe påtalte forløbet omkring opstilling i kredsen til revisorpladserne. Jan kort om mæglingssag i Hillerød. Referent : Flemming Juul

2 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Sjællands Tandlægeforening Referat fra 2. bestyrelsesmøde, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Henrik Nielsen, Charlotte Hanson. Afbud : Jan Frederiksen, Dorthe Schødt og Camilla Thøgersen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : BUT udvalg som punkt 7 2. opfølgning af referat, U : ingen kommentarer. 3. Erhvervsudygtighedsforsikringen : Kirsten redegjorde for forløbet op til og efter HGF, herunder om de mange klager fra medlemmerne, problemet med de 60+ årige og de mindre end 15 timers ansatte. Disse 2 delelementer har PFA allerede godkendt som frivillige. Største problem ligger i, at en ukendt del kolleger allerede har en god forsikring, bl.a. i Zürick. Så overvejelserne går på at justere det obligatoriske ned fra kr til eller endda kr for de, der erklærer sig for at være sufficient dækkede. Der har været juridiske spørgsmål m.h.t. det lovlige i at justere en HGF besluttet vedtagelse. Susanne fortalte fra dagens møde med dirigenten. Justeringen (kattelemmen) behøver ikke godkendes af repræsentantskabet her og nu. Men efterfølgende på HGF Dirigenten opfordrer til, at Tryghedsordningerne sluger de økonomiske udgifter i forb. med justeringen. HB skal alene bakke op om Tryghedsordningernes forslag. Dirigenten kalder kattelemmen både forsvarlig og solidarisk. Alternativt kan medlemmerne kræve en ny generalforsamling i Tryghedsordningerne og genindføre den gamle ordning eller endda fjerne det obligatoriske element. I begge tilfælde kan der ikke rejses erstatningskrav fra medlemmer, der måtte være uenige i denne beslutning. Hvis et pænt stort antal medlemmer ikke betaler men ikke melder sig ud, da kræves juridisk, at der indkaldes til en extraordinær HGF. Herved er det obligatoriske (solidariske) element i spil og rigtig mange kan komme i alvorlig klemme. Dirigenten mener heller ikke her, at DTF bliver ansvarspligtig. Den gode forsikring, som skønnet op mod 300 kolleger har i Zürick, er ikke fradragsberettiget men er alligevel meget fordelagtig for de kolleger, der nåede at tegne den. Det er væsentligst fra denne gruppe kolleger, der er fremkommet utilfredshed. Kredsbestyrelsen finder fortsat ordningen god men bakker eenstemmigt op om foreliggende mulighed med 60+, -15 og kattelem. Kredsbestyrelsen anbefaler fremover, at der ved HGF start ikke skal fremlægges (på papir) større sager med nyt indhold.

3 4. TUG, ansøgning om økonomisk støtte : Kort drøftet. Ved en afstemning faldt forslaget. I stedet besluttedes at opfordre DTF til at støtte som moderforening ud over allerede ydede støtte. Herudover besluttedes, at STF-info opfordrer kredsens medlemmer til individuelt at melde sig ind i TUG / støtte TUG. 5. internatmøde, fredag den kl 16,30 : Borupgård ved Helsingør. Lørdagens internatmøde starter kl 08,30 og slutter kl orientering : a. Bjørn om autorisationsloven og dens mulighed for udvidet brug af hjælpekræfter. b. Om tab af virksomhedsretten ved fyldte 75. år. Kan dog dispenseres. c. Om tidsbegrænset inddragelse af autorisation via Sundhedsstyrelsen. d. Om tandplejeroverenskomsten med maximalpriser e. Jahn om nye journalføringslov, hvor negative fund ikke kræves noteret og om opbevaringspligten samt at journalen er pt s ejendom og dermed skal overføres til ny tandlæge på pt s forlangende. Dette emne udløste en engageret og intensiv debat. f. Kleist om kredskursus om ergonomi, ca kr. Generelt ønsker vi faglige kurser. g. Christian om City Tand. Kort orientering. h. Jens Olav om receptaftale med Dafolo. i. Susanne A om møde med TNLs formand. j. Henrik om regionstandplejen. k. Marianne om klage og ingen sygesikringstilskud til City Tand. l. Om første møde i region Sjælland, i positiv ånd. m. Kirsten om region Hovedstaden. Der er udnævnt til de forskellige nævn. 7. Evt. : FJ bedes sikre at alle er på postlisten Referent : Flemming Juul

4 Sjællands Tandlægeforening U 3 07 Fuglebjerg, den Referat fra 3. bestyrelsesmøde den i Borupgaard, Espergærde. Deltagere : Susanne Andersen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Jens Olav Holm Christensen, Susanne Kristensen, Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : nyt punkt 8 : regionerne. 2. opfølgning af referat, U-1-07 : intet. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Bred enighed om at vi skal lave en skrivelse til samtlige kommuner ( sundhedsudvalgsformænd) og tilbyde os som samarbejdspartnere i det kommende sundhedsforebyggende arbejde. Udkast ved Susanne Kleist. Dertil skal vi sikre, at lokale kolleger vil medvirke aktivt. Indledes med lokale møder hvor vi helst kan præsentere et eller flere konkrete projekter. Vi fordeles på lokalklubber ved Flemming. Marianne + Bjørn + Camilla udarbejder kogebog for disse lokale møder. Det hele tilstræbes klar ultimo april STF kredsvedtægter : Vi sletter 6 stk.2. Hvor stammer dette stk.2 fra? Øvrige paragraffer blev gennemgået og tilrettet. Renskrives af Flemming. 5. HB stemmeret : I lyset af hændelserne efter generalforsamlingen i Tryghedsordningerne 2006 findes det uhensigtsmæssigt, at HB ikke har stemmeret her samt på DTFs hovedgeneralforsamling. Flemming udarbejder lovændringsforslag. 6. vikarordning i 2. kreds : Er ikke kommet i gang. Kun én har meldt sig ved den forrige efterlysning. Det besluttes at gentage opfordringen i STF-info om at melde sig til at være mulig vikar. Dertil at annoncere at man kan spørge i STF sekretariatet om mulige lokale vikarer. Sekretæren har da en rimelig opdateret viden om hvem der lokalt er på pension i det pågældende område. Jahn beskriver i STF-info, hvordan vikarsystemet er bygget op i Helsingør. 7. startpakke til nye medlemmer : Seneste orientering om medlemsændringer fra DTF er fra april Nu fungerer det igen, idet oktober kvartals ændringer er modtaget fra DTF. Den nuværende skrivelse ajourføres ved Flemming, til godkendelse i bestyrelsen, hvorefter den lægges på STF net ved Poul. Flemming udarbejder velkomstbrev, der bl.a. henviser til STF net. 8. regionerne : Region Sjælland, her er møderne ikke i gang endnu. Selve sagsgangen fortsat ikke endeligt vedtaget. Region Hovedstaden afholder FU møder. Planlægger kalibreringskurser for alle sagsbehandlerne og udvalgsmedlemmerne. De har besluttet, at kredsene forlods skal indbetale 2000 kr pr deltager. Adskillige amter har praktiseret, at visitationsudvalgene har besluttet om besigtigelse eller ej. Sysifo anmodes om at se på mulig rationalisering af sagsgangen og overenskomstens ordlyd.

5 Vederlagene er godkendt i Sysifo og dermed klar til brug i de 5 regioner. Bestyrelsen er enige om, at regionsbestyrelsen alene skal varetage regionsopgaverne, at de er en DTF struktur og ikke en kredsstruktur. Specialtandplejen (aplasierne) i vores 2 regioner melder om utilfredsstillende implantater fra prv praksis og som følge deraf flere implantater på vej til udførelse i sygehusregi. Marianne skal efterlyse dokumentation på førstkommende samarbejdsudvalgsmøde. 9. orientering : Kleist om møde med Ældresagen via DTFs sundhedsudvalg Kirsten om møde med folketingspolitikeren Preben Rudiensgaard. Lang diskussion om mulige omprioriteringer af sygesikringstilskuddet. Kirsten om Tryghedsordningerne nu efter kompromisforslaget. Christian om lokalt hjertekursus. Charlotte om møde i PATU. Susanne A om tandpleje i udlandet i forhold til vores klagesagsordning og forsikringer. Dorthe om ny overtandlæge i hendes nye storkommune. 10. Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

6 Sjællands Tandlægeforening U 8 07 Fuglebjerg, den Referat fra 4. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen,, Flemming Juul, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Henrik Nielsen, Marianne Riis, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Per Skov-Johansen, Bjørn Haulrig, Susanne Kleist, Poul Møller, Dorthe Schødt 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat, U-3-07 : intet. 3. etik og den videre proces : JOHC og FJ sammenskriver deres indlæg, der sendes til lokalklubberne med opfordring til en etikdebat, meget gerne hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan deltage efter klubbens ønske. Pouls oplæg (spørgeskema) bringes i STF-info og samtidig også på STFnet, hvor det kan besvares. Alle kan gå ind på STFnet og besvare. Husk at orientere HB ind imellem. 4. regionsarbejdet : Region Hovedstaden er ved at nedsætte et koordinationsudvalg / politikerne er fortsat ikke udpeget og dermed er klagesagsarbejdet ikke kommet i gang (ca 80 sager venter). Region Sjælland har haft det første regionsklagenævnsmøde. Jørgen Brinck har sagt sin stilling op som regionstandlæge. Det besluttes at bede Claus Jørgensen, DTF, om at lave en pressemeddelelse om, at tandlægerne er parate til at ekspedere klagesagerne efter men at sagerne syltes i regionerne af embedsmænd og politikere. Susanne A varetager. 5. opfølgning på internatmødet : FJ færdiggør velkomstpakken. Henvendelse til primærkommunerne : oplægget er alt for langt. Det besluttes at udsætte en henvendelse mindst ½ år, indtil primærkommunerne er så etablerede, at de er nået til dette sundhedsområde. Jan, Charlotte og Susanne Kristensen laver et kortere oplæg. Vikarordning i 2. kreds : vi efterlyser igen. Mediatorer og kollegahjælpere : der arbejdes hermed i DTF. HB stemmeret : kredsformændene tog positivt imod forslaget. 6. DTF og evt. huskøb : den aktuelle mulighed er ikke aktuel længere. For dyrt og dårligt vedligeholdt. Processen blev drøftet. Lige nu undersøger Tryghedsordningerne om de overhovedet juridisk må være i samme bygning som DTF. 7. orientering fra udvalg A : Camilla redegjorde for mødet og resultatet. 8. HB / kredsformandsmødet : Vejledning vedr. patientbehandling i udlandet. Det enkelte bestyrelsesmedlem forpligtes til at sende evt. kommentarer til Susanne Andersen senest den konsekvenser ved at en klinikejer ansætter et ikke DTF medlem : Det besluttes at udsende notatet i bearbejdet form i STF-info.

7 10. DTF net : Uoverskueligt og dårlig søgemaskine. Ingen ønskede at lade sig udpege som kredsens repræsentant til et udvalgsarbejde herom. Alle kan maile gode ideer til Jan Stjerne ( ) 11. orientering fra HB : Der arbejdes på udvikling af et etisk regnskab. Endnu ikke besluttet endeligt da dyrt og et større arbejde. Københavns Tandlægeskole ønsker at opsige kontrakt med DTF om efteruddannelse 1 år før tiden for at omorganisere efteruddannelsen. Der er udarbejdet et flot oplæg til en turnusordning. Afventer godkendelse hos de implicerede parter. 12. orientering : Henrik om regionstandplejen i Københavns amt. Marianne om Sysifomøde den bl.a. om omfordeling af sygesikringstilskuddet. Susanne Kristensen om snarligt internatmøde i Tryghedsordningerne. 13 Evt.: Intet Referent : Flemming Juul

8 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 5. bestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Bjørn Haulrig,, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Laila Seidelin, Per Skov-Johansen, Dorthe Schødt, Camilla Thøgersen og Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt med et punkt 7b om gavepolitik. 2. opfølgning af referat, U-8-07 : Punkt 4 er ikke effektueret af politiske grunde. Punkt 10 hvor det konstateres, at DTFs søgemaskine er alt for ringe. Marianne skriver til DTF herom. Flere beklager, at DTF sender filer i mange forskellige former, hvoraf enkelte kan være vanskelige at åbne. Det beklages fra flere, at man ikke engang kan gå ind og ændre sine medlemsdata. Susanne Kleist melder sig som kredsens mulige repræsentant i et evt IT panel, hvis DTF skulle ønske et sådant. 3. samarbejde med de nye storkommuner : Adskillige af de nye kommuner er ved at etablere BUT udvalg. Det lægges på STF net efterhånden som BUT udvalgene udpeges (ved FJ og Poul). Emnet tages op igen på bestyrelsesmødet i juni regionsarbejdet : Kirsten orienterede fra FU møderne i region H. Kredsbestyrelsen fastslår endnu engang, at regionsformændene alene koordinerer arbejdet i regionens udvalg og at vi ikke godkender aflønning ud over diæterne. Dog er der stort behov for et budget til møder, diæter med mere. Det besluttes, at kredskassen i 2. kreds - i lighed med hvad 1. kreds agter dækker kørsel og særlig godtgørelse i forbindelse med klagesagsmødet den 8. juni 07 i Billund. Det besluttes at bede Sysifo ensrette systemet i forhandling med SFU for fremtidige møder. Region Sjælland : FJ orienterede. En længere drøftelse af tendensen til at implantatbehandlingerne mere og mere lægges i offentligt regi og ikke i privat regi. Hidtil har vi haft en bestemmelse om, at kun medicinsk komplicerede patienter kunne få implantatbehandling i off. regi. Denne regel bør trækkes frem igen. Kleist lufter sagen overfor DSOI. Kirsten tager sagen op i region H og MR spørger i region S. Hvis derefter fortsat et problem da skal DTF opfordres til at tage problemet op med Sundhedsministeriet. 5. vedtægtsændring vedr HB stemmeret : Slet de sidste 2 linier i udkastet. Flemming sender det så til DTF til brug ved årets HGF. Kirsten fik enkelte forslag til den mundtlige begrundelse. 6. verserende PTO sag : En generel informativ drøftelse. 7. domicilsagen, hvor er vi? : Kirsten orienterede kort. 7a. gavepolitik i STF : Enighed om gave / vin op til 500 kr. Besluttes af formand og kasserer. 8. klagesagsseminar : Drøftet under punkt 4.

9 9. etik oplæg i klubberne : Alle er parat til at deltage i klubmøderne, hver især lokalt. Husk at orientere DTF (ved FJ). FJ sender det sammenskrevne oplæg ud til klubberne, husk følgebrev med mailadresse for modtagelse af forslag. 10. startbrev til nye kredsmedlemmer : Forslag uddelt. Kommentarer til FJ senest den orientering : Intet. 12 Evt.: Intet. Næste møde : tirsdag den Referent : Flemming Juul

10 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 6. kredsbestyrelsesmøde den i Comwell, Roskilde Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Poul Møller, Henrik Nielsen, Laila Seidelin,Per Skov-Johansen, Camilla Thøgersen. Afbud : Christian, Bjørn, Jahn, Marianne, Dorthe og Charlotte. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : urafstemning under punkt opfølgning af referat, U : dato i overskrift rettes. 3. årsberetning : kredskurser : Kleist udvalg A : Jan regionerne : Kirsten og Flemming STFinfo : Marianne Visionsgruppen : Laila Etik : Kirsten Årets gang : Kirsten PATU : Charlotte Fr. vagt : Kirsten Kommunerne : Susanne Kristensen. Der er deadline den således at Kirsten skal have materialet i hænde senest denne dag. 4. regionerne, orientering : a. Henrik fortalte om dagens møde i region H om udmøntning af lov om tandpleje. Kæbekir placeres på Rigshospitalet sådan som planen er nu. 3 fra dagens møde blev udpeget til det kommende koordinationsudvalg (Henrik blev udpeget hertil). Om aplasibehandling i privat eller off regi. Om fremtidens vagtordning. Kvalitetssikring forsøges iværksat på en enkel og anvendelig måde. En kvalitetssikring der helst skal ligne det DTF stræber imod, så vi ikke til sidst ender med mange forskellige modeller. b. Kirsten om 1. møde i samarbejdsudvalget. God konstruktiv mødeånd. Er klar til besigtigelser. c. Flemming om 1. møde i samarbejdsudvalget og i regionsklagenævnet i region Sjælland. Begge gode og konstruktive. Masser af klagesager blev færdigbehandlet. Under debatten spørges til om der er en tendens til at aplasibehandlingerne udføres i off regi? Marianne bedes snarest forfølge sagen. Iflg loven er det en opgave for privat praksis. 5. etik, opfølgning : Flemming skal sammenskrive de indkomne svar. Poul rykker for svar via de registrerede mails. Ultimo august skal Flemming skrive til klubberne som tidligere aftalt. 6. kredsgeneralforsamling den :

11 Det blev drøftet at indlede med et f.eks. underholdende arrangement. Eller et ekspertpanel? Et fagligt indslag? Et flertal for at prøve et ekspertpanel med en neutral koordinator. Forløbet kunne være : middag kl 18-18,45, kgf kl 19-20, ekspertpanel kl 20-?. Endelig stillingtagen på næste møde i august. Kredsvedtægterne fremlægges på HGF samt i STF-info (ved FJ). Forslag om urafstemning i udvalg A : et flertal kan ikke gå ind herfor. De enkelte bestyrelsesmedlemmer bedes meddele formanden, hvis de har ønsker om ikke at genopstille ved kgf. 7. kommunerelationer, videre fremfærd : Udvalget ( Susanne Kr, Charlotte og Jan) lover et revideret oplæg til mødet i august. Flemming sender det oprindelige oplæg til de orientering : Kirsten om konferencen for klagesagsfolk den Emnet ønskes drøftet videre på næste møde. Om Tryghedsordningerne hvor et større antal kolleger fortsat ikke har betalt, hvorved de er på vippen til at ryge ud af DTF. Problemet forelægges om nødvendigt på HGF 07. Jan om sygesikringen Danmark og +/- papirregninger contra IT afregning. Kleist om seneste møde i DTFs sundhedsudvalg. Flemming om projekt mediator i DTF Om ny strukturplan i NyNæstved kommune. Susanne A om tandlægeskolen Københavns ide om at levere kursusgivere til DTF. Om priser og udenlandsk teknik, Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Kleist efterlyser ideerne fra seneste internatmøde vedr efteruddannelse. Tages op på næste møde. 9. evt. : intet. Referent : Flemming Juul Næste møde : kl 17,30.

12 Sjællands Tandlægeforening U Fuglebjerg, den Referat fra 7. bestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, den i Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Marianne Riis, Dorthe Schødt, Laila Seidelin, Camilla Thøgersen, Per skov-johansen, Charlotte Hanson. Afbud : Henrik Nielsen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : enkelte konkrete spørgsmål lagt under de eksisterende dagsordenpunkter. 2. opfølgning af referat, U : Intet. Dog udskydes enkelte punkter fra referatet til et efterfølgende møde. 3. årsberetningen : Nyeste beregninger giver 6 mandater til region Hovedstaden og 10 mandater til region Sjælland. Årsberetningen godkendt som foreliggende i seneste version. Marianne og Flemming retter sidste detaljer til. Bestyrelsens forslag til dirigent : Kirsten spørger Hannah samt om hun også vil være ordstyrer ved ekspertpanelet. Alle genopstiller. Bestyrelsen har en kandidat til HB. 4. STF regnskab og budget : Tandlægerne i region Hovedstaden ønsker særlig godtgørelse for møder i regionsregi. Dette betaler fonden ikke. Derfor er der i budgettet afsat penge til regionen. Allerede nu kan der konstateres store forskelle mellem alle 5 regioner i deres afregningssystemer vedr de deltagende tandlæger. Regnskabet er endnu ikke finjusteret men foreligger snarest. Budget 2008 med et kontingent på 800 kr for alle vedtages. Er sat 100 kr ned for alle i privat praksis nu hvor klagesagsudgiften er overført til fonden samt sat 50 kr op for alle offentligt ansatte. Hermed ens kontingent for alle. 5. STF-info : Tryk starter den Marianne samler og redigerer. 6. etik undersøgelse i 2. kreds : Poul redegjorde kort. Kirsten laver en kort konklusion til brug i årsberetningen. Udkast til godkendelse pr mail. 7. efteruddannelse, opfølgning fra internatmødet : udsættes til næste møde. Oplæg ved Kleist, Dorthe og Bjørn. 8. økonomi i regionerne : drøftet under punkt kommunerelationer : Udvalget laver snarest et oplæg til kommunerne med præcise forslag om, hvor tandlægerne kan bidrage til kommunernes sundhedspolitik. Oplægget godkendes pr mail i bestyrelsen før udsendelse til kommunerne. 10. ekspertpanelet til kgf : alle får mulighed for et ultrakort oplæg på max 2 minutter pr paneldeltager. Gerne i stikordsform.

13 11. ny klagesagsregel og opfølgning fra klagesagsmødet i Billund : Det er urimeligt, at en pt kan få lavet en billigkrone, klage herover og hvis klagen vindes da få betalt en krone hos en anden tandlæge til normalpris. Denne regel er ikke blevet drøftet og godkendt parlamentarisk. I debatten fremførtes yderligere, at det drejer sig om kontraktansvar. Fordi vores klagesagssystem har været anderledes end retspraksis hidtil da er det ikke forkert at lave det om nu. Området er almindelig retspraksis og ikke underlagt DTFs ønsker. Købeloven gælder ikke her. Der mangler åbenhed i denne beslutningsproces. Hvornår er det besluttet og hvem har besluttet? Bjørn redegjorde for det politiske forløb med en diskrepans mellem erstatningsansvarsloven (Patientforsikringen) og vores klagesagssystem. Blev indført i nyeste sygesikringsoverenskomst i foråret ( 33 og 38). Bestyrelsen beder Sysifo fremlægge relevante papirer i denne sag samt redegøre for relevante fakta. Bestyrelsen i 2. kreds er ikke tilfredse med den politiske proces i denne sag. 12. kredsformandsmøde den 31.8 og 1.9 : Kirsten redegjorde kort for emnerne. Bl.a. efterlyses kandidater til diverse DTF udvalg. 13. voksentandplejeudredningen : En ren embedsmandsrapport. Startede med en undersøgelse af tilskudssystemet, udviklede sig til en analyse af hele tandplejesystemet og sluttede med en anbefaling af omfordeling af tilskuddene til sygesikringsydelserne til fordel for aggressiv paradentose. Protetisk rekonstruktion blev ikke inddraget. Regeringen skød straks rapporten ned, så den er ikke p.t. aktuel. En almen diskussion fulgte. 14. orientering : Kleist om sundhedsdag i Roskilde i weekenden. Har kontaktet kommunen og tilbudt medvirken næste år. Efterlyser noget at udlevere fra STF eller DTF. Sundhedsudvalget i DTF eller STF bedes drøfte dette. Kirsten om Tryghedsordningerne nu har begrænset rykkerkredsen til at højest 2 kolleger står til mulighed for eksklusion. Susanne A om DTF og nyt logo medio september 07. Om forretningsorden for afholdelse af HGF. Om samarbejde med tandlægeskolen, København. 15. evt.: Jan luftede frustration ved at administrere gratis for sygeforsikringen Danmark. Christian spurgte til de udeblivelser nævnt i pressen. Bjørn kort om Sundhed.dk. Næste møde : mandag den kl 18,15 Referent : Flemming

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger!

INFO. - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! INFO Efterår, 2010 - med indkaldelse til kredsgeneralforsamling 2010. Regnskab og budget vil blive udsendt via email, så snart det foreligger! www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere